น ก ก ร ะ จิ บ เ ล่ า เ รื่ อ ง
ธรรมะเป็นคำตอบของคนหนุ่มสาว
Group Blog
 
All Blogs
 

ธรรมะเทศนาของหลวงปู่เจือ สุภโร mp3

หลวงปู่เจือ สุภโร แสดงธรรมที่ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 12.00 - 13.00 น.

เชิญเข้าไปฟังธรรมะของหลวงปู่ได้ที่ ...
//media.putfile.com/dhamma

เข้าไปฟังกันบ่อยๆ นะคะ ถ้า url. นี้ไม่มีคนคลิกเข้าไปใช้งานเป็นเวลา 6 เดือน ข้อมูลจะหายไปค่ะ : )

ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม ... สาธุ
 

Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2549    
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2549 23:16:32 น.
Counter : 370 Pageviews.  

ธรรมเทศนา จาก หลวงปู่เจือ สุภโร mp3

คลิกฟังกันที่นี่เลยนะคะ : )
//www.filelodge.com/files/hdd4/66854/Pratum.wma

//www.filelodge.com/files/hdd4/66854/sodabun.wma

//www.filelodge.com/files/hdd4/66854/anapanasati.wma

ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ... สาธุ
 

Create Date : 10 มกราคม 2549    
Last Update : 10 มกราคม 2549 9:59:34 น.
Counter : 443 Pageviews.  

กุณฑริยสุตตกถาเทศนา mp3

เชิญรับฟังได้ค่ะ : )

กุณฑริยสุตตกถาเทศนา//www.filelodge.com/files/hdd4/66854/kultariyasut.wma
............
บัดนี้ ขออัญเชิญ "กุณฑริยสูตร" ที่หลวงปู่เจือ สุภโร แสดงไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจ

"สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ" การให้ธรรมะย่อมชำนะการให้ (สิ่งอื่น) ทั้งปวง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กุณฑริยสูตร ที่นำมาลงให้อ่านกัน ณ ที่นี้ จะนำพาประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย บุญกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากธรรมทานครั้งนี้ ขอยกให้ทุกท่านเพื่อเป็นความสุข ความเจริญ สัมฤทธิผลในทุกสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนา ด้วยอานุภาพคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยเทอญ

สาธุ

คลิกอ่านดูได้ที่นี่ ค่ะ

กุณฑริยสุตตกถาเทศนา
 

Create Date : 05 มกราคม 2549    
Last Update : 5 มกราคม 2549 10:15:43 น.
Counter : 326 Pageviews.  

กุณฑริยสุตตกถา - หลวงปู่เจือ สุภโร เคยเทศนาที่กระทรวงศึกษาธิการ

บัดนี้ ขออัญเชิญ "กุณฑริยสูตร" ที่หลวงปู่เจือ สุภโร แสดงไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจ

"สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ" การให้ธรรมะย่อมชำนะการให้ (สิ่งอื่น) ทั้งปวง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กุณฑริยสูตร ที่นำมาลงให้อ่านกัน ณ ที่นี้ จะนำพาประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย บุญกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากธรรมทานครั้งนี้ ขอยกให้ทุกท่านเพื่อเป็นความสุข ความเจริญ สัมฤทธิผลในทุกสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนา ด้วยอานุภาพคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยเทอญ

สาธุ

คลิกอ่านดูได้ที่นี่ ค่ะ

กุณฑริยสุตตกถาเทศนา
 

Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2548    
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2548 12:23:52 น.
Counter : 426 Pageviews.  

กุณฑริยสูตตกถาเทศนา

กุณฑริยสูตตกถาเทศนา
ที่กระทรวงศึกษาธิการ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อิทานิ กุณฑิริยสูตตกถัง ภาสิสสามีติ อิมัสสะ ธัมมะปริยายัสสะ อัตโถ
สาธายัสสัมมันเตหิ สักกัจจัง โสตัพโพ


บัดนี้จะแสดงอธิบายขยายความใน กุณฑริยสูตร อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ ปริพพาชกชื่อว่า “กุณฑริยะ” เป็นพระสูตรที่แสดงข้อปฏิบัติแห่งโพธิปักขิยธรรม ๗ หมวด ๓๗ ประการโดยย่อ อันผู้ฟัง ฟังแล้ว ถ้าเข้าใจข้อปฏิบัติในพระสูตรนี้ ก็จะสามารถปฏิบัติไปตามให้บรรลุอริยมรรค อริยผลได้

ความในพระสูตรนี้มีว่า ครั้งหนึ่งปริพพาชกผู้หนึ่งชื่อกุณฑริยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ได้กล่าวปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เกิดความยินดีพอสมควรแล้ว จึงกราบทูลว่า ข้าพระองค์นั้น หลังจากบริโภคอาหารแล้ว ก็ออกจากอารามของตนไปสู่อารามอื่น และออกจากอารามอื่นไปสู่อารามอื่นอีก ข้อนี้เป็นเหมือนอาหารว่างของข้าพระองค์ เพราะเหตุที่ข้าพระองค์ออกจากอารามไปสู่อารามอื่น และออกจากอารามอื่นไปสู่อารามอื่นอีกนี้ ข้าพระองค์จึงได้พบ ได้เห็น ได้ยิน สมณะทั้งหลายในอารามนั้นๆ จับกลุ่มสนทนากัน ปรึกษาหารือกัน เพื่อเฟ้นหาถ้อยคำสำหรับข่มขี่ถ้อยคำของผู้อื่น เพื่อยกย่องเชิดชูถ้อยคำของตนให้สูงเด่น ข้าพระองค์ได้รู้ ได้เห็นสมณะทั้งหลายในอารามนั้นๆ อยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างนี้ เมื่อกราบทูลอย่างนี้แล้ว จึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ส่วนพระองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร”

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า “ตถาคตอยู่ด้วยวิชชาและวิมุติ”
กุณฑริยปริพพาชกจึงทูลถามว่า “อะไรเป็นเหตุแห่งวิชชาและวิมุติ”
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า “โพชฌงค์ ๗ เป็นเหตุแห่งวิชชาและวิมุติ”
กุณฑริยปริพพาชกจึงทูลถามอีกว่า “อะไรเป็นเหตุแห่งโพชฌงค์ ๗”
พระองค์ตรัสตอบว่า “สติปัฏฐาน ๔ เป็นเหตุแห่งโพชฌงค์ ๗”
กุณฑริยปริพพาชกจึงทูลถามอีกว่า “อะไรเป็นเหตุแห่งสติปัฏฐาน ๔”
พระองค์ตรัสตอบว่า “สุจริต ๓ เป็นเหตุแห่งสติปัฏฐาน ๔”
กุณฑริยปริพพาชกจึงทูลถามอีกว่า “อะไรเป็นเหตุแห่งสุจริต ๓”
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตอบว่า “อินทรียสังวรเป็นเหตุแห่งสุจริต ๓”

เมื่อตรัสอย่างนี้แล้ว พระองค์ทรงแสดง อินทรียสังวร ว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้” เมื่อ :

เห็นรูปด้วยอาศัยตา ที่น่าพอใจหรือที่ไม่น่าพอใจ ก็มีกายคงที่ มีจิตคงที่
ได้ยินเสียงด้วยอาศัยหูที่น่าพอใจหรือที่ไม่น่าพอใจ ก็มีกายคงที่ มีจิตคงที่
รู้กลิ่นด้วยอาศัยจมูก ที่น่าพอใจหรือที่ไม่น่าพอใจ ก็มีกายคงที่ มีจิตคงที่
รู้รสด้วยอาศัยลิ้น ที่น่าพอใจหรือที่ไม่น่าพอใจ ก็มีกายคงที่ มีจิตคงที่
รู้สิ่งถูกต้องกาย มีเย็นร้อน อ่อนแข็ง เป็นต้น ด้วยอาศัยกาย ที่น่าพอใจหรือที่ไม่น่าพอใจ ก็มีกายคงที่ มีจิตคงที่
รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ที่น่าพอใจหรือที่ไม่น่าพอใจก็มีกายคงที่ มีจิตคงที่

ครั้นกุณฑริยปริพพาชกได้ฟังอย่างนี้แล้ว จึงแสดงอาการชื่นชมยินดี แล้วก็ลาจากไป พระสูตรนี้แสดงว่า :

อินทรียสังวรเป็นเหตุแห่งสุจริต ๓
สุจริต ๓ เป็นเหตุแห่งสติปัฏฐาน ๔
สติปัฏฐาน ๔ เป็นเหตุแห่งโพชฌงค์ ๗
โพชฌงค์ ๗เป็นเหตุแห่งวิชชาและวิมุติ ดังนี้

ที่ว่าโพชฌงค์ ๗ เป็นเหตุแห่งวิชชาและวิมุตินั้น หมายความว่า โพชฌงค์ ๗ ช่วยให้อริยมัคคสมังคีเกิดขึ้น เพราะอริยมัคคสมังคีเกิดขึ้นจึงรู้แจ้ง เห็นแจ้งอริยสัจทั้ง ๔ ว่า ทุกข์เป็นอย่างนี้ สมุทัยเป็นอย่างนี้ นิโรธเป็นอย่างนี้ มรรคเป็นอย่างนี้ ทั้งรู้ว่าไม่ใช่ตนอย่างแจ่มแจ้งด้วย เรียกว่า “วิชชา” เกิดขึ้น เพราะ “วิชชา” เกิดขึ้นเห็นแจ้งทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ว่าไม่ใช่ตน “อวิชชา” ตัณหา อุปาทาน กรรม และทุกข์ ดับไปจากจิต จิตพ้นจาก “อวิชชา” ตัณหา อุปาทาน กรรม และทุกข์ จึงชื่อว่าวิมุติ โพชฌงค์ ๗ เป็นเหตุแห่งวิชชาและวิมุติ ดังอธิบายมาโดยย่อๆ ดังนี้

โพชฌงค์ ๗ ได้แก่ ธรรมเป็นส่วนช่วยให้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ มี ๗ อย่าง คือ
สติสัมโพชฌงค์ มีสติจดจ้อง อริยสัจทั้ง ๔ อยู่
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ปัญญารู้เห็นอริยสัจทั้ง ๔ เป็นส่วนๆ พร้อมกันอยู่
วิริยสัมโพชฌงค์มีความเพียรประคองจิต เพ่งจ้อง อริยสัจทั้ง ๔ อยู่
ปีติสัมโพชฌงค์ มีความอิ่มกาย อิ่มจิต เห็นอริยสัจทั้ง ๔ อยู่
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ จิตสงบระงับ ไม่ข้องไม่กังวล เห็นอริยสัจทั้ง ๔ อยู่
สมาธิสัมโพชฌงค์ ความรู้ของจิต เพ่งจ้อง อริยสัจทั้ง ๔ อยู่
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ จิตเห็น อริยสัจทั้ง ๔ เฉยอยู่ ไม่คิดเอา ไม่คิดละ

ธรรมทั้ง ๗ อย่างนี้ ชื่อว่า โพชฌงค์ หมายความว่า เป็นองค์ช่วย เป็นส่วนช่วย หรือเป็นเครื่องช่วยให้อริยมรรคทั้ง ๘ มีกำลังเสมอกัน ที่เรียกว่า อริยมัคคสมังคี เมื่ออริยมรรคทั้ง ๘ มีกำลังเสมอกันแล้ว “วิชชา” คือ ความรู้แจ้งทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรคว่าไม่ใช่ตน และเห็นตนด้วย เรียกว่า “วิชชา” เกิดขึ้น เหมือนดังกล่าวแล้วข้างต้นนั้น
 

Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2548    
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2548 12:13:33 น.
Counter : 369 Pageviews.  


แดดเช้า
Location :
พัทลุง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
[จะเป็นสะพานพาคนให้พ้นทุกข์]
...........................................................
หวังเกื้อกูลพระศาสนา
จึงตั้งค่าการหยั่งรู้ สู่มรรคผล
เพื่อรู้แจ้ง แห่งสัจธรรม นำใจคน
พาหลุดพ้น เป็นคันฉ่อง ครรลองธรรม : )

เกิดตายมาหลายหนจนนับไม่ถ้วน
ชาติหน้า หน่ายแล้ว ไม่อยากเกิดอีกแล้ว )

..............................................................
นาม ฉันนั้นแดดเช้า ........... ทอทอง
รูป แจ่มสดใสมอง ................ สุขล้ำ
จุดหมาย ดั่งครรลอง ............. หวังวาด
คติ แน่นในเนื้อน้ำ .......... ดิ่งซึ้งรสธรรม

หวัง นำชนสู่เป้า ................... แดนฝัน
กิจ ที่อธิษฐานพลัน ............... หยั่งรู้
ใน ชีวิตคิดสรรค์ .................... สร้างโลก
ธรรม สถิตมั่นสู้ ........... ปราบสิ้นกิเลสมาร

สานชีวิตแดดเช้า .................... หยาดอรุณ
มองโลกเพื่อเจือจุน ................. แหล่งหล้า
อาบอุ่นประกายคุณ .............. ไตรรัตน์
เพียงนบสนองแกล้วกล้า ..... แจ่มแจ้งปัญญา

ค่าแห่งอุดมคติเน้น .............. ตรงธรรม
ประกาศศาสน์น้อมนำ ........ อริยะแจ้ง
ฉุดผองเหล่าชนถลำ ............ จมทุกข์
ชี้ฝั่งให้เห็นแห้ง ......... แห่งห้วงทะเลกรรม

จึงบำเพ็ญตบะกล้า ......... ทางใจ
เพื่อมรรคผลอำไพ ........... จิตแจ้ง
เห็นอริยสัจจ์สว่างใส...... ทุกข์ปลด
แล้วจึ่งล้างขัดแย้ง .......... เบิกฟ้าสันติธรรม

หวังนำคุณพระแพร้ว......... ชี้ทาง
สถิตจิตในสิ่งวาง ............. มั่นเข้า
แผ่คุณเมตตาถาง .............. อุปสรรค
สู่ทุกจิตค่ำเช้า ........... พบแผ้วผ่องใส.

Friends' blogs
[Add แดดเช้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.