";..;'' ReBirTH ";..;''
Group Blog
 
All blogs
 
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

เซลล์ (cell) เป็นโครงสร้างและหน่วยทำงานของทุกชีวิตในสิ่งมีชีวิต บางครั้งเรียกว่าก้อนอิฐของชีวิต ("building blocks of life") สิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น แบคทีเรีย ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว (unicellular) แต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular) (มนุษย์มีเซลล์อยู่ประมาณ 100 ล้านล้าน หรือ 1014 เซลล์)

ทฤษฎีเซลล์ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปีที่(ปิงปองรักนุน พ.ศ. 2550 78 ม.5 โรงเรียนศรีสุวิช อ.บางละมุง ต.บางละมุงจ.ชลบุรี20150 โทร 038241476,038241480) )พ.ศ. 2382 (ค.ศ. 1839) โดยแมตเทียส จาคอบ ชไลเดน (Matthias Jakob Schleiden) และ ทีโอดอร์ ชวานน์ (Theodor Schwann) ได้อธิบายว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดประกอบด้วยเซลล์หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า เซลล์ทั้งหมดมีกำเนิดมาจากเซลล์แรกเริ่ม (preexisting cells) ระบบการทำงานเพื่อความอยู่รอดของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเซลล์ และภายในเซลล์ยังประกอบด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม (hereditary information) ซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมการทำงานของเซลล์ และการส่งต่อข้อมูลทางพันธุกรรมไปยังเซลล์รุ่นต่อไป

คำว่า เซลล์ มาจากภาษาละตินที่ว่า cella ซึ่งมีความหมายว่า ห้องเล็กๆ ผู้ตั้งชื่อนี้คือโรเบิร์ต ฮุก (Robert Hooke) เมื่อเขาเปรียบเทียบเซลล์ของไม้คอร์กเหมือนกับห้องเล็กๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระ


เซลล์พืช

เซลล์ (cell) เป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถแสดงออกถึงการมีชีวิตได้ ประกอบด้วยโพรโทพลาซึมที่มีเยื่อหรือผนังหุ้มไว้ พืชชั้นสูงจะประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่าง ขนาด ลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช และความซับซ้อนของโครงสร้างภายในพืช ตลอดทั้งผันแปรตามหน้าที่การทำงานของเซลล์นั้น ๆ โดยมีโครงสร้างหลักประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. ผนังเซลล์ (cell wall) และเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane)
2. โพรโทพลาสซึม(protoplasm)ประกอบด้วย ไซโทรพลาสซึม (cytoplasm) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) นิวเคลียส (nucleus)
ผนังเซลล์ (cell wall) เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอกสุดของเซลล์โดยล้อมรอบเยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์มักจะแข็งแรงและค่อนข้างจะคงรูป ทำหน้าที่ค้ำจุนให้ความแข็งแรงปกป้องส่วนต่าง ๆ ภายในเซลล์ ทำให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้ เปรียบเสมือนเป็นโครงร่าง (skeleton) ของพืช ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เพคทิน สารประกอบพวกไขมัน และสารอื่น ๆ ทำให้ผนังเซลล์สามารถยืดหยุ่นได้และแข็งแรงเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เป็นเยื่อบาง ๆ ห่อหุ้มไซโทรพลาสซึมไว้ประกอบด้วย โปรตีนและลิปิด มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารระหว่างภายนอกเซลล์และภายในไซโทรพลาสซึม
โพรโทพลาสซึม (protoplasm) เป็นส่วนที่ถูกล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด เช่น โปรตีน ลิปิด กรดนิวคลีอิก และน้ำ รวมกันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม จึงแสดงคุณสมบัติความมีชีวิตขึ้นมาได้ แต่ละหน่วยย่อยของโพรโทพลาซึมจะแสดงหน้าที่บทบาทเฉพาะอย่าง และจะผันแปรได้ตามสภาพของเซลล์ตลอดทั้งสภาพแวดล้อม โพรโทพลาซึมประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ ไซโทพลาซึม นิวเคลียสและในเซลล์พืชจะมีคลอโรพลาสต์อยู่ด้วย

1. ไซโทพลาซึม(cytoplasm) เป็นส่วนของโพรโทพลาซึมที่อยู่รอบนอกนิวเคลียสล้อมรอบ ด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วย ออร์แกเนลล์ (organells) และไซโทพลาซึมพื้นฐาน (ground cytoplasm) ซึ่งเป็นสารกึ่งเหลว ยืดหยุ่นได้ โปร่งแสง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหล่อเลี้ยงออร์แกเนลล์ ต่าง ๆ และนอกกจากนี้ยังมีผลิตผลที่ได้จากกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนไม่มีชีวิตของเซลล์รวมอยู่ด้วย อาจเรียกส่วนนี้ว่า สารเออร์แกสติก หรืออินคลูชัน

2. คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) มีเฉพาะในเซลล์ที่มีสีเขียวของพืชและเซลล์ของโปรตีส์บางชนิด คลอโรพลาสต์ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ชั้นนอกมีหน้าที่ควบคุมโมเลกุลต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าและออกจากคลอโรพลาสต์ ชั้นในมีลักษณะยื่นเข้าไปภายใน และติดต่อกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ จะมีโมเลกุลของคลอโรฟิลล์และเอนไซม์ ซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

3. นิวเคลียส (nucleus) เป็นออร์แกเนลล์ที่สำคัญในพืช มีรูปทรงกลมหรือรูปไข่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-25 ไมครอน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล์ ได้แก่ การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์โปรตีน และกรดนิวคลีอิก การสังเคราะห์เอนไซม์ต่าง ๆ ควบคุมกิจกรรมทางชีวเคมีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ ตลอดทั้งควบคุมการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของเซลล์


ชนิดและองค์ประกอบของเซลล์

ชนิดของเซลล์

1. Prokaryotic cells เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ พวกแบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียว แกมน้ำเงิน และไมโครพลาสมา ลักษณะเด่นคือ เซลล์ไม่มีเยื่อหุ้ม แบ่งแยกต่างหาก ลักษณะเซลล ์จะค่อนข้างเล็ก มีขนาด 0.2-10 ไมโครเมตร
คุณสมบัติของเซลล์

เซลล์ของหนูในจานเพาะเชื้อ เซลล์เหล่านี้กำลังขยายขนาดใหญ่ขึ้น แต่ละเซลล์มีขนาดประมาณ 10 โมโครเมตรแต่ละเซลล์มีองค์ประกอบและดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง โดยการนำสารอาหารเข้าไป และเปลี่ยนสารอาหารให้กลายเป็นพลังงานเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตและการสืบพันธุ์ เซลล์มีความสามารถหลายอย่างดังนี้:

สืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์
การเผาผลาญ (cell metabolism) ประกอบด้วย การลำเลียงวัตถุดิบเข้าเซลล์, การสร้างส่วนประกอบของเซลล์, การสร้างพลังงาน โมเลกุล และปล่อยผลิตผลพลอยได้ออกมา การทำงานของเซลล์ขึ้นกับความสามารถของมันในการสกัดและใช้พลังงานเคมีที่สะสมในโมเลกุลของสารอินทรีย์ พลังงานเหล่านี้จะได้จากเมตาโบลิค พาทเวย์ (metabolic pathway)
การสังเคราะห์โปรตีนเพื่อใช้ในระบบการทำงานของเซลล์ เช่น เอนไซม์ โดยเฉพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีโปรตีนต่าง ๆ ถึง 10,000 ชนิด
ตอบสนองต่อสัญญาณกระตุ้นทั้งภายนอกและภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ pH หรือระดับอาหาร
การขนส่งของเวสิเคิล (vesicle)

ประเภทของเซลล์

เซลล์ยูแคริโอต (eukaryotes) และเซลล์โพรแคริโอต (prokaryotes) - รูปนี้แสดงเซลล์มนุษย์ (ยูแคริโอต) และ เซลล์แบคทีเรีย (โพรแคริโอต) รูปทางด้านซ้ายแสดงโครงสร้างภายในของเซลล์ยูแคริโอต ซึ่งประกอบด้วย นิวเคลียส (สีน้ำเงินอ่อน) นิวคลีโอลัส (สีน้ำเงินกลาง) ไมโทคอนเดรีย (สีส้ม) และไรโบโซม (น้ำเงินเข้ม) รูปทางขวาแสดง DNA ของแบคทีเรีย ที่อยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่า นิวคลิออยด์ (สีน้ำเงินอ่อนมาก) และโครงสร้างอื่นๆ ที่พบในเซลล์โพรแคริโอต ซึ่งประกอบด้วย เยื่อหุ้มเซลล์ (สีดำ) ผนังเซลล์ (สีน้ำเงินกลาง) แคปซูล (สีส้ม) ไรโบโซม (สีน้ำเงินเข้ม) แฟลกเจลลัม (สีดำ)ทางหนึ่งที่จะจัดกลุ่มเซลล์ไม่ว่าเซลล์นั้นจะอยู่ตามลำพังหรืออยู่เป็นกลุ่ม สิ่งมีชีวิตมีตั้งแต่เซลล์เดียว (เซลล์เดี่ยว หรือ unicellular) ซึ่งทำหน้าที่และต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด จนไปถึงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า โคโลนี (colonial forms) หรือ มัลติเซลลูลาร์ (multicellular) ซึ่งเซลล์เหล่านี้จะกลายเป็นเซลล์เฉพาะทางที่แตกต่างกันถึง 220 รูปแบบ เช่น เซลล์ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์

โดยสรุป เซลล์สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ

โพรแคริโอต (prokaryote) เป็นเซลล์ที่มีโครงสร้างอย่างง่ายมันอาจอยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ หรือรวมกลุ่มเป็นโคโลนี (Colony) ในระบบทรี-โดเมน (three-domain system) ของการจัดกลุ่มทางวิทยาศาสตร์ (scientific classification) ได้จัดโพรแคริโอตอยู่ในโดเมนอาร์เชีย (Archaea) และยูแบคทีเรีย (Eubacteria)
ยูแคริโอต (eukaryote) เป็นเซลล์ที่มี ออร์แกเนลล์ (organelle) และผนังของออร์แกเนลล์เอง ตัวอย่างของยูแคริโอตเซลล์เดียว ได้แก่ อะมีบา (amoeba) และเห็ดรา (fungi) นอกจากนี้สิ่งที่มีชีวิตพวกหลายเซลล์ (multicellular forms) เช่นพืชและสัตว์รวมทั้งสาหร่ายสีน้ำตาลก็เป็นพวกยูแคริโอต

ส่วนประกอบย่อยของเซลล์

ภาพเซลล์โดยสัตว์ทั่วไป ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ดังนี้ (1) นิวคลีโอลัส, (2) นิวเคลียส, (3) ไรโบโซม, (4) เวสิเคิล, (5) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ, (6) กอลไจแอปพาราตัส, (7) ไซโทสเกลเลตอน, (8) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ, (9) ไมโทคอนเดรีย, (10) แวคิวโอล, (11) ไซโทพลาซึม, (12) ไลโซโซม, (13) เซนทริโอล
ภาพเซลล์พืชทั่วไป ที่แสดงส่วนประกอบย่อยของเซลล์ (Cell) (ดูตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเซลล์พืชและสัตว์)เซลล์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโพรคาริโอตหรือยูคาริโอตจะต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์เสมอ เพื่อแยกส่วนประกอบภายในออกจากสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุมสิ่งที่จะเข้าและออก และรักษาความต่างศักย์ทางไฟฟ้าของเซลล์ (cell potential) ภายในเยื่อหุ้มเซลล์จะประกอบไปด้วย ไซโทพลาซึมที่มีสภาพเป็นเกลือ และเป็นเนื้อที่ส่วนใหญ่ของเซลล์ ทุกเซลล์จะต้องมี DNA วัสดุถ่ายทอดพันธุกรรมของยีน และ RNA ชึ่งจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการถ่ายทอดพันธุกรรมโปรตีนต่างๆ เช่น เอนไซม์ เครื่องจักรกลเริ่มแรกของเซลล์ และนอกจากนี้ภายในเซลล์ก็ยังมีชีวโมเลกุล (biomolecule) ชนิดต่างๆ อีก


เยื่อหุ้มเซลล์ - ส่วนหุ้มและปกป้องเซลล์
ไซโทพลาซึมของเซลล์ประเภทยูแคริโอตจะห้อมล้อมด้วยส่วนที่เรียกว่า พลาสมาเมมเบรน (plasma membrane) พลาสมาเมมเบรนจะพบในเซลล์ประเภทโพรแคริโอตด้วย แต่โดยทั่วไปจะหมายถึง เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เมมเบรนนี้จะทำหน้าที่แยกและปกป้องเซลล์จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ส่วนใหญ่แล้วมันถูกสร้างจากไลปิด ไบเลเยอร์ (lipid bilayer (fat-like molecules)) และโปรตีน ภายในเมมเบรนจะมีหลากหลายโมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นทั้งท่อลำเลียงและปั๊ม (channels and pumps) เพื่อทำหน้าที่เฉพาะสำหรับการขนย้ายโมเลกุลจากข้างนอกเข้าในและจากข้างในไปข้างนอก เพิ่มเติม เซลล์


ไซโทสเกลเลตอน (cytoskeleton) - ส่วนที่เป็นโครงสร้างของเซลล์
ไซโทสเกลเลตอนเป็นส่วนที่สำคัญ ซับซ้อน และเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มันจะมีบทบาทในการจัดรูปแบบและจัดเรียงตำแหน่งของออร์แกเนลล์ให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม ช่วยให้เกิดเอนโดไซโทซิส (endocytosis) คือการรับวัสดุจากภายนอกให้เคลื่อนย้ายเข้ามาในเซลล์เพื่อกระบวนการเจริญเติบโตและการเคลื่อนไหว ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ และมีโปรตีนจำนวนมากมายในไซโทสเกลเลตอนที่ควบคุมโครงสร้างของเซลล์ Cytoskeleton แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้แก่ Microtubule, Intermediate Filament และ Microfilament


สารพันธุกรรม (Genetic Material)
สีสารพันธุกรรมแตกต่างกันสองชนิดคือ :

DNA (deoxyribonucleic acid-DNA)
RNA (ribonucleic acid-RNA)
สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ใช้ DNA สำหรับเก็บข้อมูลทางพันธุกรรม แต่ไวรัสบางชนิด เช่น รีโทรไวรัส (retrovirus) มี RNA เป็นสารพันธุกรรม ข้อมูลทางชีววิทยาในสิ่งมีชีวิตคือ รหัสพันธุกรรม (Genetic code) ที่บรรจุอยู่ใน DNA หรือ RNA ของมัน RNA ทำหน้าที่เป็นตัวขนถ่ายข้อมูลด้วย เช่น mRNA และทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ เช่น ไรโบโซม RNA ในสิ่งมีชีวิตที่ใช้ RNA เป็นรหัสพันธุกรรมของมันเอง

สารพันธุกรรมของพวกโปรคาริโอตส์ จะถูกจัดอยู่ในโมเลกุลของ DNA รูปวงกลมง่ายๆ เช่นใน โครโมโซม (chromosome) ของแบคทีเรียซึ่งอยู่ในนิวคลอยด์ รีเจียน (nucleoid region) ของไซโตพลาสซึม
สารพันธุกรรมของพวกยูคาริโอตส์ จะถูกจัดแบ่งให้อยู่ในโมเลกุลที่เป็นเส้นตรงที่เรียกว่า โครโมโซม ข้างในนิวเคลียสที่แยกกันและพบว่ามีสารพันธุกรรมเพิ่มเติมในออร์แกเนลล์บางชนิด เช่น ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ (ดู เอ็นโดซิมไบโอติก ทีโอรี่ (endosymbiotic theory))
ในเซลล์มนุษย์จะมีสารพันธุกรรมจะมีสารพันธุกรรมอยู่

ในนิวเคลียส เรียกว่า นิวเคลียส จีโนม (nuclear genome) และ
ในไมโทคอนเดรีย เรียกว่า ไมโทคอนเดรียล จีโนม (mitochondrial genome)
นิวเคลียส จีโนม แบ่งเป็นโมเลกุลเส้นตรง DNA 46 เส้น หรือ 23 คู่ เรียกว่า โครโมโซมไมโทคอนเดรียล จีโนม จะเป็นโมเลกุล DNA รูปวงกลม ที่แยกจากนิวเคลียส DNA ถึงแม้ ไมโทคอนเดรียล จีโนมจะเล็กมากแต่มันก็รหัสสำหรับการสร้างโปรตีนที่สำคัญ สารพันธุกรรมจากภายนอกที่สังเคราะห์ขึ้นได้เองสามารถนำไปใส่ในเซลล์ได้เราเรียกกระบวนการนี้ว่า ทรานเฟกชั่น (transfection)ไปยังหน้าถัดไป
ที่มา
//th.wikipedia.org/wiki/

ขอบคุณอาจาร์ สุพัตรา


Create Date : 21 กันยายน 2550
Last Update : 21 กันยายน 2550 16:34:44 น. 53 comments
Counter : 12067 Pageviews.

 
ต้องเก็บไว้อ่านแล้วละครับ


โดย: appendiculata191 วันที่: 21 กันยายน 2550 เวลา:21:06:42 น.  

 
ผมชอบเข้ามาหาความรู้ครับ
ขอบคุณครับ


โดย: ลุงกฤช (ลุงกฤช ) วันที่: 2 ตุลาคม 2550 เวลา:9:10:00 น.  

 
หน้าที่เขียนไว้ไม่ครบอ่า หือออออออออ ต้องหาเว็บอื่นต่อเลยอ่า จาสอบอยู่แล้ว


โดย: แจน IP: 125.25.159.96 วันที่: 3 ตุลาคม 2550 เวลา:14:14:15 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะ
น่าอ่านมากค่ะ


โดย: กุ๊ก กุ๊ก กู๋ IP: 222.123.28.182 วันที่: 27 ตุลาคม 2550 เวลา:16:52:44 น.  

 
เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ™เธˆเน‰เธฒเธเธณเธฅเธฑเธ‡เธซเธฒเธญเธขเธนเนˆเธžเธญเธ”เธตเน€เธญเธดเน‰เธเน†เน†เน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธซเธฅเธ‡เธกเธฒเธ™เธฐ^^


โดย: เธญเน‰เธญเธ™ IP: 117.47.157.62 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:14:35 น.  

 


โดย: my love IP: 125.26.240.164 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:56:13 น.  

 


โดย: นา IP: 203.172.201.201 วันที่: 6 มีนาคม 2551 เวลา:11:02:21 น.  

 
เนื้อหาสาระดีค่ะ

อิอิ

แต่อ่านไม่จบ*

มานยาว

เอารูปไปวาดส่งครูอ่ะ

5555+

sombuddy_Jeed19@hotmail.com

เมลล์เรา

อิอิ


โดย: ส้มจี๊ด IP: 124.157.205.127 วันที่: 13 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:16:37 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆค่ะ


โดย: อลิส IP: 125.24.222.4 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:25:40 น.  

 
ขอบคุณมากเลยค่ะ แต่ยากมากเลยอะค่ะ


โดย: *-* IP: 125.26.56.164 วันที่: 19 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:36:08 น.  

 
ขอบคุณมากขอบคุณมาก


โดย: THE GEEZA IP: 61.7.219.52 วันที่: 20 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:19:49 น.  

 
ดีมากเลย ขอcopไปสอนหน่อย


โดย: ผักบุ้ง IP: 118.175.161.145 วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:26:00 น.  

 
ดีค่ะแต่ควรจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมากกว่าค่ะ


โดย: เนส IP: 124.157.244.80 วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:07:53 น.  

 
ชอบวิชาวิทย์ตอนนี้กำลังเรียนเรื่องเซลล์อยู่มีมากก็ช่วยส่งมาให้หน่อยนะคับที่ sripoom111@hotmail.com นะคับขอบคุงคับ


โดย: ท๊อป IP: 124.120.244.164 วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:59:48 น.  

 
ภาพวาดส่งครูง่ายจัง


โดย: ไอซ์ IP: 125.24.41.235 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:02:57 น.  

 
coppyทำยังไงคะ


โดย: นิ้ง IP: 118.174.126.195 วันที่: 25 พฤษภาคม 2551 เวลา:22:41:04 น.  

 
เนื้อหาครบถ้วนมั่กมั่ก.


โดย: มะปราง IP: 222.123.167.54 วันที่: 2 มิถุนายน 2551 เวลา:17:42:39 น.  

 
เนื้อหาสาระดีมั่กๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: เนิสซี่ IP: 118.174.43.28 วันที่: 7 มิถุนายน 2551 เวลา:14:16:19 น.  

 
เธšเน‰เธฒ coppy เน„เธกเนˆเน€เธ›เน‡เธ™ เน‚เธ‡เนˆเน†เน† 555+
เน€เธ™เธทเน‰เธญเธซเธฒเธญเนˆเธญเธ™เธกเธฒเธเธเธเธ


โดย: เธ—เธณเน„เธกเธ•เน‰เธญเธ‡เธšเธญเธเธ”เน‰เธงเธข IP: 125.24.174.37 วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:18:39:39 น.  

 
บ้ามั่กๆๆๆๆ

ผู้ชายคนไหนจะมาจีบฉันบ้าง 5555+

บ้าป่าวหว่า งิงิ เขินๆๆๆ


โดย: หาแฟน?? IP: 125.24.174.37 วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:18:41:34 น.  

 
สาระเยอะมากคัฟ


โดย: ฟาง ไฟท์ พ.ป IP: 202.143.150.147 วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:10:26:34 น.  

 
ขอบคุงก้า ขอก๊อปหน่อยนะคะ ดีมากเลยค่ะ


โดย: ลิงลม IP: 125.27.201.232 วันที่: 5 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:22:29 น.  

 
2016241522171918100924252015172210


โดย: !!!!!!!!!!!!!!! IP: 125.24.214.127 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:08:28 น.  

 
ขอให้อะธิบายเป็นภาษาไทยได้ไหมคะ


โดย: บีม IP: 125.27.22.84 วันที่: 12 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:43:20 น.  

 
รักกันนะโดย: พระรถ สังข์คุ้ม IP: 203.172.139.45 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:14:37:00 น.  

 
จิ้มรักกันนะ


โดย: จิ้ม IP: 203.172.139.45 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:14:39:32 น.  

 
ไอจิ้ม


โดย: ไอจิน IP: 203.172.139.45 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:14:43:01 น.  

 
อ่านเล่นๆแล้วแต่ใครจะเชื่อ(อย่าว่ากานนะ)

เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ.พิษณุโลก

เด็กคนนี้ชื่อ เอ เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม

วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม

เอได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม

ระหว่างที่รอเพื่อนๆอยู่นั้น

เอ ก้อเหลือบไปเห็นสิ่งๆหนี่ง

เขาเดินเข้าไปใกล้ๆกับสิ่งๆนั้น

มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง

เอนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร

แต่เขากอ้ได้เก็บกล่องนั้นไป

หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว

เอและเพื่อนๆก้อกลับบ้านทันที

พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่

ตกกลางคืน เอและเพื่อนๆก้อไปที่สนามเดะเล่น และเปิดกล่องๆนั้น

ข้างในกล่อง มีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น

ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า

*

สวัสดี เราชือเปลว เป็นเด็กนร คนนึง

เราถูกฆาตกรโรคจิต ข่มขืนและฆ่า หมกอยู่ในป่าแห่งหนึง

ที่นั่นหนาวเน็บ ไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์

เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา

ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน

ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว

จะมีครายมาอยู่เป็นเพือนเราบ้างไหม

ถึงผู้ที่ได้อ่านข้อความของเรา

ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา

จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

ขอให้เทอก๊อปข้อความข้างบนนี้

ส่งต่อให้สืออะไรก้อได้

เป็นจำนวน 2 coppy

แต่ถ้าเทอไม่ทำตาม

อีก 7 ชั่วโมง จากนี้ ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน

*

หลังจากที่เอได้อ่านนั้น

เอก้อไม่เชือและไม่ยอมทำตาม

7 ชั่วโมงให้หลัง

เอ และเพื่อนๆก้อได้ตาย

โดยที่ไม่มีสาเหตุ

*********************************

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง

จนถึงขณะนี้

หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า

คายที่เป็นคนฆ่าเด็กเหล่านั้น

---------------

ตอนนี้พวกเทอที่ได้อ่านกระทู้นี่

ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด

นั่นคือ

เทอจะต้อง copy ข้อความนี้ เป็นจำนวน 2 copy

แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ

เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กคนนั้นอีก 7 ชั่วโมงให้หลัง
อ่านเล่นๆแล้วแต่ใครจะเชื่อ(อย่าว่ากานนะ)

เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ.พิษณุโลก

เด็กคนนี้ชื่อ เอ เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม

วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม

เอได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม

ระหว่างที่รอเพื่อนๆอยู่นั้น

เอ ก้อเหลือบไปเห็นสิ่งๆหนี่ง

เขาเดินเข้าไปใกล้ๆกับสิ่งๆนั้น

มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง

เอนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร

แต่เขากอ้ได้เก็บกล่องนั้นไป

หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว

เอและเพื่อนๆก้อกลับบ้านทันที

พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่

ตกกลางคืน เอและเพื่อนๆก้อไปที่สนามเดะเล่น และเปิดกล่องๆนั้น

ข้างในกล่อง มีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น

ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า

*

สวัสดี เราชือเปลว เป็นเด็กนร คนนึง

เราถูกฆาตกรโรคจิต ข่มขืนและฆ่า หมกอยู่ในป่าแห่งหนึง

ที่นั่นหนาวเน็บ ไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์

เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา

ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน

ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว

จะมีครายมาอยู่เป็นเพือนเราบ้างไหม

ถึงผู้ที่ได้อ่านข้อความของเรา

ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา

จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

ขอให้เทอก๊อปข้อความข้างบนนี้

ส่งต่อให้สืออะไรก้อได้

เป็นจำนวน 2 coppy

แต่ถ้าเทอไม่ทำตาม

อีก 7 ชั่วโมง จากนี้ ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน

*

หลังจากที่เอได้อ่านนั้น

เอก้อไม่เชือและไม่ยอมทำตาม

7 ชั่วโมงให้หลัง

เอ และเพื่อนๆก้อได้ตาย

โดยที่ไม่มีสาเหตุ

*********************************

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง

จนถึงขณะนี้

หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า

คายที่เป็นคนฆ่าเด็กเหล่านั้น

---------------

ตอนนี้พวกเทอที่ได้อ่านกระทู้นี่

ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด

นั่นคือ

เทอจะต้อง copy ข้อความนี้ เป็นจำนวน 2 copy

แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ

เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กคนนั้นอีก 7 ชั่วโมงให้หลังโดย: เอามาจากเค้าอีกที IP: 58.181.231.33 วันที่: 13 สิงหาคม 2551 เวลา:10:27:56 น.  

 
อ่านเล่นๆแล้วแต่ใครจะเชื่อ(อย่าว่ากานนะ)

เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ.พิษณุโลก

เด็กคนนี้ชื่อ เอ เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม

วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม

เอได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม

ระหว่างที่รอเพื่อนๆอยู่นั้น

เอ ก้อเหลือบไปเห็นสิ่งๆหนี่ง

เขาเดินเข้าไปใกล้ๆกับสิ่งๆนั้น

มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง

เอนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร

แต่เขากอ้ได้เก็บกล่องนั้นไป

หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว

เอและเพื่อนๆก้อกลับบ้านทันที

พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่

ตกกลางคืน เอและเพื่อนๆก้อไปที่สนามเดะเล่น และเปิดกล่องๆนั้น

ข้างในกล่อง มีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น

ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า

*

สวัสดี เราชือเปลว เป็นเด็กนร คนนึง

เราถูกฆาตกรโรคจิต ข่มขืนและฆ่า หมกอยู่ในป่าแห่งหนึง

ที่นั่นหนาวเน็บ ไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์

เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา

ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน

ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว

จะมีครายมาอยู่เป็นเพือนเราบ้างไหม

ถึงผู้ที่ได้อ่านข้อความของเรา

ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา

จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

ขอให้เทอก๊อปข้อความข้างบนนี้

ส่งต่อให้สืออะไรก้อได้

เป็นจำนวน 2 coppy

แต่ถ้าเทอไม่ทำตาม

อีก 7 ชั่วโมง จากนี้ ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน

*

หลังจากที่เอได้อ่านนั้น

เอก้อไม่เชือและไม่ยอมทำตาม

7 ชั่วโมงให้หลัง

เอ และเพื่อนๆก้อได้ตาย

โดยที่ไม่มีสาเหตุ

*********************************

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง

จนถึงขณะนี้

หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า

คายที่เป็นคนฆ่าเด็กเหล่านั้น

---------------

ตอนนี้พวกเทอที่ได้อ่านกระทู้นี่

ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด

นั่นคือ

เทอจะต้อง copy ข้อความนี้ เป็นจำนวน 2 copy

แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ

เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กคนนั้นอีก 7 ชั่วโมงให้หลัง
อ่านเล่นๆแล้วแต่ใครจะเชื่อ(อย่าว่ากานนะ)

เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ.พิษณุโลก

เด็กคนนี้ชื่อ เอ เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม

วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม

เอได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม

ระหว่างที่รอเพื่อนๆอยู่นั้น

เอ ก้อเหลือบไปเห็นสิ่งๆหนี่ง

เขาเดินเข้าไปใกล้ๆกับสิ่งๆนั้น

มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง

เอนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร

แต่เขากอ้ได้เก็บกล่องนั้นไป

หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว

เอและเพื่อนๆก้อกลับบ้านทันที

พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่

ตกกลางคืน เอและเพื่อนๆก้อไปที่สนามเดะเล่น และเปิดกล่องๆนั้น

ข้างในกล่อง มีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น

ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า

*

สวัสดี เราชือเปลว เป็นเด็กนร คนนึง

เราถูกฆาตกรโรคจิต ข่มขืนและฆ่า หมกอยู่ในป่าแห่งหนึง

ที่นั่นหนาวเน็บ ไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์

เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา

ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน

ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว

จะมีครายมาอยู่เป็นเพือนเราบ้างไหม

ถึงผู้ที่ได้อ่านข้อความของเรา

ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา

จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

ขอให้เทอก๊อปข้อความข้างบนนี้

ส่งต่อให้สืออะไรก้อได้

เป็นจำนวน 2 coppy

แต่ถ้าเทอไม่ทำตาม

อีก 7 ชั่วโมง จากนี้ ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน

*

หลังจากที่เอได้อ่านนั้น

เอก้อไม่เชือและไม่ยอมทำตาม

7 ชั่วโมงให้หลัง

เอ และเพื่อนๆก้อได้ตาย

โดยที่ไม่มีสาเหตุ

*********************************

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง

จนถึงขณะนี้

หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า

คายที่เป็นคนฆ่าเด็กเหล่านั้น

---------------

ตอนนี้พวกเทอที่ได้อ่านกระทู้นี่

ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด

นั่นคือ

เทอจะต้อง copy ข้อความนี้ เป็นจำนวน 2 copy

แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ

เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กคนนั้นอีก 7 ชั่วโมงให้หลังโดย: เอามาจากเค้าอีกที IP: 58.181.231.33 วันที่: 13 สิงหาคม 2551 เวลา:10:29:31 น.  

 
ขอเปนแบภาษาบอังกฤษได้มั้ยค่ะ


โดย: ผู้ฉลาด IP: 222.123.37.96 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:58:56 น.  

 
ok


โดย: แพรว IP: 125.25.201.130 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:00:58 น.  

 
....


โดย: เด็กเดน IP: 118.175.157.44 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:31:46 น.  

 
............................
...........................


โดย: เด็กเดน IP: 118.175.157.44 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:32:42 น.  

 
อยากได้เซลล์สัตว์ภาษาไทยด้วย
ต้องส่งครูจริงๆค่ะ


โดย: ฮา IP: 202.149.25.241 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:00:49 น.  

 
ดีมากมากค่ะ
โดย: ....... IP: 125.26.53.54 วันที่: 15 ธันวาคม 2551 เวลา:19:48:18 น.  

 
แล้วเซล์ลพืชกะสัตว์แตกต่างกันตรงไหน


โดย: พลอย IP: 58.8.227.198 วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:23:34:26 น.  

 
หาอยู่พอดี ขอให้โชคดีนะค่ะ


โดย: L IP: 61.19.67.178 วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 เวลา:17:46:17 น.  

 
ขอบคุนคับ


โดย: บลู IP: 222.123.156.77 วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:36:49 น.  

 
...


โดย: non IP: 58.8.193.65 วันที่: 24 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:49:23 น.  

 
ชอบมากครับ แต่ว่าจะ copy ยังไงอ่ะครับ
บังเอิญว่าต้องทำเรื่องเซลล์ส่งครูน่ะครับ^_^โดย: karin IP: 58.11.27.169 วันที่: 27 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:06:09 น.  

 
คลิกลากให้เป็นแทบสีดำแล้วคลิกขวาตรงสีดำและจะเห็นคำว่า copy จากเด็กหนองบัวพิทยาคาร


โดย: benz IP: 110.49.132.218 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:35:35 น.  

 
โง่ซิบหาย


โดย: benz IP: 110.49.132.218 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:37:04 น.  

 
เซลล์อยู่ไหน


โดย: รักจัง IP: 192.168.1.56, 222.123.244.199 วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:04:20 น.  

 
แวคิวโอสคืออะไร


โดย: กก IP: 114.128.69.16 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:21:51:35 น.  

 
เข้าใจเรื่องเซลล์มากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ


โดย: เยลลี่ IP: 61.19.65.234 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:20:28:22 น.  

 
แวคิวโอสคือตัวประกอบเซลล์เท่านั้นค่ะ


โดย: ยอล IP: 61.19.65.234 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:20:33:10 น.  

 
ขอบคุงมั๊กๆเรยคร่ะ


โดย: เม่เม๊ IP: 203.209.125.171 วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:21:12:18 น.  

 
ขอบคุนมากมายคร๊าๆๆ


มีปัญหาสงสัยคร่ะ

คืออยากได้ข้อมูลไปทำรายงานอ่ะค่ะ
แต่ว่า คือก็อปปี้ไม่ได้อ่ะค่ะ

ทำไงดี???


โดย: somesome วันที่: 17 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:10:30 น.  

 
ซา ราง~ มากมาย~///***

ขอบคุน นะคะ+++


โดย: ที่-รัก IP: 113.53.80.91 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:22:38:49 น.  

 


ขอบจัยนะ
มีงานส่งครูพอดี


โดย: เด็กเรียน IP: 125.26.117.88 วันที่: 23 สิงหาคม 2552 เวลา:14:07:32 น.  

 
คือ....หนูอ่านไม่เห็นข้อความเลยอ่ะค่ะ เพราะว่าพื้นหลังมันสีขาวไปหน่อย


โดย: 123 IP: 118.173.52.132 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:20:35:52 น.  

 
เนื้อหาสมัยนี้มันก็สมควรจะเป็นภาษาอังกฤษกันบ้าง ไม่ใช่มีแต่ภาษาไทย ศัพท์ทางชีวะสมควรเป็นภาษาอังกฤษ ในความเห็นที่ 23 และ 14 สมัยนี้เค้าเป็นภาษาอังกฤษ....โห๊ๆๆๆๆ


โดย: 567 IP: 118.173.201.16 วันที่: 17 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:12:23 น.  

 
เดอแf ขอบไจครับ


โดย: คนชอบวิทย์ IP: 110.169.142.39 วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:19:24:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

sunakotum
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Friends' blogs
[Add sunakotum's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.