เกิดมาทั้งทีต้องมีรสชาติ
Group Blog
 
All Blogs
 

เจ้าต่างกรม

ยศเจ้า หรือ เจ้านาย นั้นมี 2 ประเภท สกุลยศ คือ ยศที่เกิดเป็นเจ้าชั้นใดในเบื้องต้น เจ้านายที่เกิดในสกุลยศชั้นใด ก็อยู่ในชั้นยศชั้นนั้น เป็นยศที่ได้โดยการเกิด และ อิสริยยศ คือยศที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้ในภายหลัง

สกุลยศ
บรรดาเจ้านายที่เกิดในราชตระกูลจะเป็นราชบุตร ราชธิดา หรือ ราชนัดดาก็ตาม จะเรียกว่า เจ้า สกุลยศนั้น แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
เจ้าฟ้า
พระองค์เจ้า
หม่อมเจ้า
หม่อมราชวงศ์
หม่อมหลวง
สกุลยศชั้นที่ 4 และ 5 เป็นเพียงราชนิกุล เป็นสามัญชน ไม่นับเป็นเจ้า

อิสริยยศ
คือยศ ที่พระเจ้าแผ่นดิน สถาปนาเจ้านายให้มีศักดิ์สูงขึ้น อิสริยยศสูงสุด คือ พระราชกุมารที่เกิดกับพระอัครมเหสีเอก และจะได้รับราชสมบัติสืบต่อไป โดยมีกฎมณเฑียรบาล พ.ศ. 2001 บัญญัติเอาไว้ว่า พระราชกุมารอันเกิดด้วย พระอัครมเหสี (มียศ) เป็นสมเด็จหน่อพุทธเจ้า พระราชกุมารอันเกิดแต่พระแม่หยั่วเมืองเป็นพระมหาอุปราช
อิสริยยศ รองลงมาจาก สมเด็จพระมหาอุปราช พระเจ้าแผ่นดินสถาปนาให้มีคำว่า "พระ" นำหน้า เช่น "พระราเมศวร พระนเรศวร พระมหินทร์ พระเอกาทศรถ พระอาทิตยวงศ์ พระศรีศีลป์ เป็นต้น

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีประเพณีอย่างใหม่สำหรับการสถาปนายศเจ้านาย โดยเรียกพระนามตามกรม หรือตั้งให้ "ทรงกรม" โดยสถาปนาพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ เป็น เจ้ากรมหลวงโยธาทิพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสุดาวดี เป็น เจ้ากรมหลวงโยธาเทพ นับเป็นเจ้านายสองพระองค์แรกที่ได้สถาปนาขึ้นทรงกรม สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงการ สถาปนาอิสริยยศเจ้านายขึ้น เป็น "พระ" ตามประเพณีเดิมนั้น เนื่องจากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทรงเป็นอริกับ เจ้าฟ้าชายหลายพระองค์ที่มีมาตั้งแต่ยุคสมเด็จพระเจ้าประสาททอง จึงไม่ทรงยกย่อง เจ้าฟ้าผู้ใดให้มียศสูงขึ้น จากจดหมายเหตุของมองสิเออร์ลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสนั้น กล่าวว่า สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงยกย่องพระราชธิดาให้มีข้าคนบริวารและมีเมืองส่วยขึ้น เท่ากับพระอัครมเหสี ดังนั้น การสถาปนา เจ้าหญิงทั้งสองพระองค์นี้ ในแต่เดิม ไม่ได้เป็นการสถาปนาพระอิสริยยศ แต่เป็นการรวบรวมกำลังคนในระบบไพร่ ตั้งกรมใหม่ขึ้นสองกรม คือ กรมที่มีหลวงโยธาทิพ และหลวงโยธาเทพ เป็นเจ้ากรม และโปรดให้ไปขึ้นกับ เจ้าฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์นั้น และคนไทยโบราณ ไม่นิยมเรียกชื่อ เจ้านาย ตรงๆ จึงเรียกเป็น กรมหลวงโยธาทิพ หรือ กรมหลวงโยธาเทพเป็นต้น การทรงกรม จึงเทียบได้กับ การกินเมือง (การกินเมือง คือ การมีเมืองส่วยขึ้นในพระองค์เจ้านาย ประชาชนในอาณาเขตของเมืองนั้นๆ ต้องส่งส่วยแก่เจ้านาย) ในสมัยโบราณ คือแทนที่จะส่งเจ้านายไปปกครองหัวเมืองต่างๆ ก็ทรงให้อยู่ในพระนคร และให้มีกรมขึ้นเพื่อเป็นรายได้ ของเจ้านายนั้นๆ

พระอิสริยศในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี มี 4 ชั้นคือ

ชั้นที่ 1 กรมพระ เป็นอิสริยยศสำหรับ พระพันปีหลวง (พระราชมารดา) พระมหาอุปราช และวังหลัง
ชั้นที่ 2 กรมหลวง เป็นอิสริยยศ สำหรับ พระมเหสี โดยมากกรมหลวงมักมีแต่ พระองค์หญิง
ชั้นที่ 3 กรมขุน เป็นอิสริยยศสำหรับ เจ้าฟ้าราชกุมาร
ชั้นที่ 4 กรมหมื่น เป็นอิสริยยศสำหรับ พระองค์เจ้า
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่มีการเลื่อนชั้น อิสริยยศเจ้านาย จากที่ได้รับแต่เดิมแต่ประการใด (ยกเว้นการเลื่อนกรมพระราชมารดา หรือผู้ที่ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชขึ้นเป็น กรมพระ) ประเพณี การเลื่อนอิสริยยศเจ้านายเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชการที่ 2 ให้เรียก กรมของสมเด็จพระบรมราชชนนีว่า "กรมสมเด็จพระ" ต่อมาในรัชกาลที่ 3 โปรดให้ พระองค์เจ้าทรงกรมชั้นผู้ใหญ่เลื่อนขึ้นไปได้เป็น "กรมสมเด็จพระ" สูงกว่า "กรมพระ" เดิม และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ให้แก้ไข "กรมสมเด็จพระ" เป็น "กรมพระยา" ดังนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทธิ์ อิสริยยศเจ้านายจึงมี 5 ชั้นคือ

ชั้นที่ 1 กรมพระยา หรือ กรมสมเด็จพระ (ในรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ว่า "สมเด็จพระ" แทน "กรมสมเด็จพระ" สำหรับเจ้านายฝ่ายใน--ผู้หญิง)
ชั้นที่ 2 กรมพระ นอกจากเป็นกรมสำหร้บพระราชมารดา วังหน้า และวังหลัง แล้วรัชกาลที่ 1 ยังตั้งสมเด็จพระพี่นางเธอให้ดำรงพระอิสริยยศนี้
ชั้นที่ 3 กรมหลวง สำหรับเจ้าฟ้าชั้นใหญ่ และทั้งพระองค์ชายและพระองค์หญิง
ชั้นที่ 4 กรมขุน สำหรับเจ้าฟ้าชั้นเล็ก แล้วจึงเลื่อนเป็นกรมหลวง
ชั้นที่ 5 กรมหมื่น สำหรับพระองค์เจ้า
เจ้าทรงกรม จะมีขุนนางเป็น เจ้ากรม ปลัดกรม และสมุห์บัญชี โดยบรรดาศักดิ์ของเจ้ากรม คือบรรดาศักดิ์สูงสุดของอิสริยยศนั้น เช่น กรมพระยาดำรงค์ราชานุภาพ มี เจ้ากรม บรรดาศักดิ์เป็น พระยาดำรงค์ราชานุภาพ ศักดินา 1,000 ไร่ ปลัดกรม คือ พระปราบบรพล ศักดินา 800 ไร่ สมุห์บัญชี คือ หลวงสกลคณารักษ์ ศักดินา 500 ไร่

การเฉลิมพระยศเจ้านาย
ประเพณีการเฉลิมพระยศ เจ้านายแต่โบราณ ถือเอาการสองอย่างเป็นหลัก คือ การอภิเษกอย่างหนึ่ง และ การจารึกพระสุพรรณบัฎอย่างหนึ่ง

การอภิเษก คือ ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง(คือพระเจ้าแผ่นดิน) รดน้ำให้บนศีรษะ คือ สัญลักษณ์ของการมอบหมายทั้งยศและหน้าที่

พระสุพรรณบัฎ คือ แผ่นทองจารึกพระนามของเจ้านายพระองค์นั้น และจะทรงพระราชทานจากพระหัตถ์ ให้แก่เจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศ

การเฉลิมพระยศเจ้านายนั้น ถือเอาการ จารึกพระสุพรรณบัฏ เป็นสำคัญ โดยจะต้องทำพิธีสำคัญดังต่อไปนี้

ต้องหาวันฤกษ์งามยามดีที่จะจารึก
ต้องทำพิธีจารึกในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสนดาราม
ต้องมีสมณะและพราหมณ์พร้อมกันอวยขัยในพิธี
ต้องประชุมเสนาบดีนั่งเป็นสักขีพยาน

ในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากทรงยกเลิกระบบไพร่แล้ว การ "ทรงกรม" ของเจ้านาย จึงเป็นเพียงแต่การให้พระเกียรติยศ แก่เจ้านายพระองค์นั้น แต่ไม่มีไพร่สังกัดกรมแต่อย่างใด

ส่วนพระนามของเจ้านายที่ทรงกรมนั้น ในสมัยรัชกาลที่ห้าได้แบบธรรมเนียมมาจากยุโรป โดยทรงตั้งพระนามเจ้านายที่ทรงกรมตามชื่อเมืองต่าง ๆ เช่น สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ,สมเด็จเจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ เป็นต้น

เจ้าทรงกรม พระองค์ล่าสุดคือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แต่ไม่มี ประเพณี เจ้ากรม ปลัดกรม ตามโบราณ เนื่องจากไทยได้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งสังกัดกรมเจ้านาย ไปแล้วรัชกาลที่ 5 และเลิกบรรดาศักดิ์ของขุนนางไปแล้วในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

รายนามเจ้าต่างกรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ กรมหลวงโยธาทิพ
2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ

แผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา
1. พระเจ้าสรศักดิ์ (คือสมเด็จพระเจ้าเสือ)เป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ที่พระมหาอุปราช
2. นายจบคชประสิทธิ์ ทรงบาศขวา กรมช้าง (เป็นคู่คิดเอาราชสมบัติ)เป็น กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
3. พระองค์เจ้าหญิงแก้ว พระเจ้าลูกเธอในสมเด็จพระนารายณ์ เป็น กรมขุนเสนาบริรักษ์

แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ
1.พระมเหสีกลางของสมเด็จพระเพทราชาที่เป็นพระราชมารดาเลี้ยง เป็น กรมพระเทพามาตย์
2. เจ้าฟ้าเพชร พระราชโอรสองค์ใหญ่ (คือพระเจ้าท้ายสระ) เป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ที่พระมหาอุปราช
3. เจ้าฟ้าพร เป็นพระบัณทูรน้อย แต่ไม่ปรากฏพระนาม

แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ
1. เจ้าฟ้าพร พระอนุชาธิราช (คือพระเจ้าบรมโกศ) เป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ที่พระมหาอุปราช
2. เจ้าท้าวทองสุก พระราชชายาเดิม ยกเป็นพระอัครมเหสี กรมหลวงราชานุรักษ์
3. เจ้าฟ้านเรนทร์ พระราชโอรส เป็น กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์

แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1. พระองค์ขาว พระราชชายาเดิม ยกเป็นพระอัครมเหสีขวา ทรงกรมเป็น กรมหลวงอภัยนุชิต
2. พระองค์พลับ พระราชชายาเดิม ยกเป็นพระอัครมเหสีซ้าย ทรงกรมเป็น กรมหลวงพิพิธมนตรี
3. เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (คือเจ้าฟ้ากุ้ง) ราชโอรส เป็น กรมขุนเสนาพิทักษ์ ภายหลังเป็น กรมพระราชวังบวรเสนาพิทักษ์ ที่พระมหาอุปราช
4. เจ้าฟ้าเอกทัศ ราชโอรส (คือพระเจ้าสุริยามรินทร์)เป็น กรมขุนอนุรักษ์มนตรี
5. เจ้าฟ้าอุทุมพร ราชโอรส (คือพระเจ้าอุทุมพรราชา ขุนหลวงหาวัด) เป็น กรมขุนพรพินิต
6. เจ้าฟ้าบรม พระราชธิดา เป็น กรมขุนเสนีย์นุรักษ์
7. เจ้าฟ้านุ่ม พระราชธิดา (ร่วมพระมารดาเจ้าฟ้ากุ้ง) ภายหลังพระราชทานให้เป็นพระชายา กรมพระราชวังบวรเสนาพิทักษ์ เป็น กรมขุนพิศาลเสนี
8. เจ้าฟ้าจีด พระองค์เจ้าแก้วพระเจ้าลูกยาเธอสมเด็จพระเพทราชาเป็น พระบิดา เจ้าฟ้าเทพพระธิดาพระเจ้าท้ายสระ เป็นพระมารดา เป็น กรมขุนสุรินทรสงคราม
9. พระองค์เจ้าแขก พระเจ้าลูกยาเธอ เป็น กรมหมื่นเทพพิพิธ
10. พระองค์เจ้ามังคุด พระเจ้าลูกยาเธอ เป็น กรมหมื่นจิตรสุนทร
11. พระองค์เจ้ารถ พระเจ้าลูกยาเธอ เป็น กรมหมื่นสุนทรเทพ
12. พระองค์เจ้าปาน พระเจ้าลูกยาเธอ เป็น กรมหมื่นเสพภักดี
13. เจ้าพระพิไชยสุรินทร์ ราชนิกูล ที่มีความชอบครั้งถวายราชสมบัติแก่พระเจ้าเสือ เป็น กรมหมื่นอินทรภักดี

แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์
1. เลื่อนกรมหลวงพิพิธมนตรี พระราชชนนี เป็น กรมพระเทพามาตย์
2. พระองค์เจ้าแมลงเม่า พระอัครมเหสี เป็น กรมขุนวิมลภักดี
3. หม่อมเจ้าอาทิตย์ ในกรมพระราชวังบวรเสนาพิทักษ์ เป็น กรมหมื่นพิทักษ์ภูเบศร์

รายนามเจ้าต่างกรมสมัยกรุงธนบุรี
1. พระราชชนนี เป็น กรมพระเทพามาตย์
2. พระมหสีเดิม เป็น กรมหลวงบาทบริจาริกา
3. พระญาติวงศ์ ไม่ทราบว่าชั้นใด เป็น กรมขุนอินทรพิทักษ์ (สิ้นพระชนม์ในเวลาไม่นาน)
4. เจ้าฟ้าจุ้ย พระราชโอรส เป็น กรมขุนอินทรพิทักษ์ (องค์ที่ 2)
5. เจ้าบุญมี ซึ่งเป็นเจ้ารามลักษณ์ ตำแหน่งราชนิกูลอยู่ก่อนแล้ว เป็น กรมขุนอนุรักษ์สงคราม
6. เจ้าบุญจันทร์ หลานเธอ เป็น กรมขุนรามภูเบศร

รายนามเจ้าต่างกรมสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
1. สมเด็จพระอนุชาธิราช เป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคลมหาสุรสิงหนาท(ในรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระนามาภิไธยว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท)
2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ่ เป็น กรมพระยาเทพสุดาวดี (ซึ่งทรงเทียบที่กรมพระเทพามาตย์ พระบรมราชชนนีแต่ก่อนกาล)
3. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์รอง เป็น กรมพระศรีสุดารักษ์ (ซึ่งทรงเทียบที่กรมพระเทพามาตย์ พระบรมราชชนนีแต่ก่อนกาล)
4. สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าทองอิน (พระโอรสพระพี่นางองค์ใหญ่) เป็น กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ ต่อมาเลื่อนเป็น กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ที่วังหลัง หลังจากมีความชอบรบชนะพม่าในสงครามปราบพม่าในหัวเมืองเหนือ
5. สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าบุญเมือง (พระโอรสพระพี่นางองค์ใหญ่) เป็น กรมหลวงธิเบศร์บดินทร
6. สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าทองจีน (พระโอรสพระพี่นางองค์ใหญ่) เป็น กรมหลวงนรินทรรณเรศร์
7. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าลา เป็น กรมหลวงจักรเจษฎา
8. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฉิม (คือรัชกาลที่ 2) เป็น กรมหลวงอิศรสุนทร
9. สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าตัน (พระโอรสพระพี่นางเธอองค์น้อย) เป็น กรมหลวงเทพหริรักษ์
10. หม่อมมุก พระสามีพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้ากุ เป็น กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์
11. หม่อมเรือง (พี่น้องร่วมสาบานกรมพระราชวังบวรฯ ในรัชกาลที่ 1) เป็น กรมหมื่นสุนทรภูเบศร์
12. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงแจ่ม เป็น กรมหลวงศรีสุนทรเทพ
13. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุ้ย เป็น กรมขุนเสนานุรักษ์
14. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงประไพวดี เป็น กรมขุนเทพยวดี
15. สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าจุ้ย(พระโอรสพระพี่นางองค์น้อย) เป็น กรมขุนพิทักษ์มนตรี
16. สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ หรือเจ้าฟ้าเหม็น(พระโอรสพระเจ้ากรุงธนบุรี และพระธิดาองค์ใหญ่) เป็น กรมขุนกษัตรานุชิต (ถูกประหารชีวิตในสมัย ร. 2 ในข้อหากบฏ)
17. สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าเกศ (พระโอรสพระพี่นางองค์น้อย)เป็น กรมขุนอิศรานุรักษ์
18. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอภัยทัต เป็น กรมหมื่นเทพพลภักดิ์
19. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอรุโณทัย เป็น กรมหมื่นศักดิพลเสพ
20. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าปาน ในกรมพระราชวังหลัง เป็น กรมหมื่นนราเทเวศร์
21. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าบัว ในกรมพระราชวังหลัง เป็น กรมหมื่นนเรศร์โยธี
22. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าแตง ในกรมพระราชวังหลัง เป็น กรมหมื่นเสนีบริรักษ์
23. สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าหญิงพิกุลทอง ในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เป็น กรมขุนศรีสุนทร
24. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอสุนี ในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เป็น กรมหมื่นเสนีเทพ

อนึ่ง รายนาม เจ้าทรงกรม ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลต่อมานั้นมีเป็นจำนวนมาก จึงไม่อาจเอามาลงไว้ในที่นี้ได้ โปรด ค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรื่อง "เฉลิมพระยศเจ้านาย" เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ของกรมศิลปากร

เกร็ดย่อย
มีเจ้านายพระองค์ ที่ประสูติเป็นสามัญชนนอกพระราชวงศ์จักรี แต่ได้รับพระราชทานสถาปนาให้เป็นเจ้าในพระราชวงศ์

เช่น ในรัชกาลที่ ๑ ได้แก่

1. หม่อมเรือง (กระทำสัตย์เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เมื่อครั้งกรุงแตก) เป็นเจ้าบำเรอภูธร ต่อมาเลื่อนเป็น กรมหมื่นสุนทรภูเบศร์
2. กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ (พระนามเดิม หม่อมมุก) ทรงเป็นพระสวามีในพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าหญิงกุ
3. พระองค์เจ้าขุนเณร (พระเชษฐาหรือพระอนุชาร่วมพระบิดากับกรมพระราชวังหลัง กล่าวคือเป็น "ลูกเลี้ยง" ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ่) ได้ทรงรบทัพจับศึกมาก จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระองค์เจ้าขุนเณร
รัชกาลที่ ๒ ทรงสถาปนา สมเด็จพระบรมราชชนนีเป็น กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ตามอย่างกรมพระเทพามาตย์ พระบรมราชชนนีแต่โบราณ[1]
รัชกาลที่ ๓ สถาปนาเจ้าคุณจอมมารดาเรียม สมเด็จพระราชชนนีเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย (สมเด็จพระศรีสุลาลัย)
รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
1. เจ้าจอมมารดา เจ้าดารารัศมี ณ เชียงใหม่ ขึ้นเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
(นอกจากนี้ยังทรงสถาปนาพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ และสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ซึ่งมีพระชาติแรกประสูติเป็นหม่อมราชวงศ์ ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าหลายพระองค์)

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา

1. เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม (พระอัยกี) เป็นสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
2. พระอินทรานี (ประไพ สุจริตกุล) เป็นพระวรราชชายาเธออินทรศักดิ์ศจี และต่อมาทรงเลื่อนเป็น สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระบรมราชินี ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกพระนามาภิไธยว่า สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา
3. เจ้าจอมสุวัทนา (เครือแก้ว อภัยวงศ์) เป็น พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

ในรัชกาลที่ ๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก(พระอิสริยยศในขณะนั้นคือ สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ) เป็น พระราชชนนีศรีสังวาลย์ ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภา ประธานคณะผู้สำเร็จราชการทรงรับพระบรมราชโองการให้สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ และในรัชกาลปัจจุบันสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในสมัยรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา

1. ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ (หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี และภายหลังทรงสำเร็จราชการแผ่นดินเป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2. ม.ล.โสมสวลี กิติยากร ขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
3. หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา หม่อมใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นสามัญชน ขึ้นเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

การอ่านออกเสียง
การอ่านออกเสียงนามเจ้านายทรงกรม อ่านออกเสียงดังนี้

กรมหมื่น อ่าน กรม-มะ-หมื่น
กรมขุน อ่าน กรม-มะ-ขุน
กรมหลวง อ่าน กรม-มะ-หลวง
กรมพระ อ่าน กรม-มะ-พระ
ยกเว้น กรมพระยา อ่าน กรม-พระ-ยา
 

Create Date : 18 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 28 มีนาคม 2551 11:15:38 น.
Counter : 895 Pageviews.  

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร


๑. พระองค์เจ้าหญิงผ่อง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม ๘ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙
เจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์แข(ธิดาหม่อมนก พึ่งบุญ ในหม่อมไกรสร)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๑๔ พระชันษา ๗๕ ปี

๒. พระองค์เจ้าหญิงศรีวิลัยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐
ในเจ้าคุณจอมมารดาแพ(ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค) ในรัชกาลที่ ๖ ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณพระประยูรวงศ์)
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมขุนสุพรรณภาควดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๒๖๖ พระชันษา ๓๗ ปี


ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร

๓. พระองค์เจ้าชายอิศรวงศ์วรราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒
เจ้าจอมมารดาแสง(ธิดาพระยาไชยวิชิต(ช่วง กัลยาณมิตร))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ.๑๒๓๔ พระชันษา ๓ ปี

๔. พระองค์เจ้าหญิงวรลักษณาวดี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ ปฐมาสาฒ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
เจ้าจอมมารดาสุด(ธิดาพระยาสุรินทรราชเสนี(จัน กุสุมลจันทร์))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๙ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๘๘ พระชันษา ๕๕ ปี

๕. สมเด็จเจ้าฟ้าชาย
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ ปฐมาสาฒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๔ พระองค์เจ้าทักษิณชาเป็นพระมารดา(พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔ และเจ้าจอมมารดาจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๖. พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
เจ้าจอมมารดาตลับ(ธิดาพระยาเวียงในนฤบาล(หรั่ง เกตุทัต))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาล ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๗๒ พระชันษา ๓๙ ปี

๗.พระองค์เจ้าหญิงจุฑารัตนราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๒ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จุลศักราช ๑๒๓๔
เจ้าจอมมารดามรกฎ(ธิดาเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง(เพ็ง เพ็ญกุล))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเมียโทศก พระชันษา ๕๘ ปี

๘. พระองค์เจ้าหญิงจันทราสรัทวาร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๕ แรม ๓ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
พระมารดาคือหม่อมเจ้าเสาวภาคนารีรัตน์(ในรัชกาลที่ ๕โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน (ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรม กรมหมื่นภูมินทร์ภักดี และจอมมารดาจีน)
ในรัชกาลที่ ๕ ปีชวด พ.ศ.๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติรัตนกุมารี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฯ กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ (เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๗ พระชันษา ๓๓ ปี

๙. พระองค์เจ้าหญิงอรพินทุ์เพ็ญภาค
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย(ธิดาหม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชันษา ๖๓ ปี

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงสุวพักตร์วิไลยพรรณ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๙๒ พระชันษา ๕๗ ปี

๑๑. พระองค์เจ้าหญิงเยาวมาลย์นฤมล
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีระกาเบญจสก จ.ศ. ๑๒๓๕
พระมารดาคือหม่อมเจ้าอุบลรัตนนารีนาค(ในรัชกาลที่ ๕ สถาปนาขึ้นเป็นพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัคนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัลยา ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี จอมมารดาจีน)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสวรรคโลกลักษณาวดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ พระชันษา ๓๗ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าชายกิติยากรวรลักษณ์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๙ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖
เจ้าจอมมารดาอ่วม(ธิดาพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์(ยิ้ม พิศลยบุตร))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นจันทบุรีนฤนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ ที่สมุหมนตรี
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลัง และเป็นนายกสภาเผยแผ่พาณิชย์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และเป็นกรรมการสภาการคลัง
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงเป็นสภานายกแห่งสภาการคลัง
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงเป็นอภิรัฐมรตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ ที่นครปารีส เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะเเมตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชันษา ๕๗ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล กิติยากร

๑๓. พระองค์เจ้าชายนภางค์นิพัทธพงศ์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ แรม ๑๑ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๓ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖
เจ้าจอมมารดาตลับ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
สิ้นพระชนน์ในรัชกาลที่ ๖ ที่นครปารีส เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ พระชันษา ๔๗ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล รพีพัฒน

๑๕. พระองค์เจ้าชายประวิตรวัฒโนดม
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๓๗
เจ้าจอมมารดาแช่ม(ธิดาพระยามหาอำมาตย์(ชื่น กัลยาณมิตร)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นปราจิณกิติบดี
ทรงรั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง เป็นทรงรับราชกาชในกรมราชเลขานุการ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
ทรงเป็นเวสนาบดีตำแหน่งราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ เป็นสมุหมนตรี
วสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๒ ค่ำ ปีมะเเมเอกศก จ.ศ. ๑๒๘๑ พระชันษา ๔๕ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ประวิตร

๑๖. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีกุน จ.ศ. ๑๒๓๗
เจ้าจอมมารดาเจิม

๑๗. พระองค์เจ้าหญิงบัณฑวรรณวโรภาส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๓๗
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓ พระชันษา ๑๗ ปี

๑๘. พระองค์เจ้าชายจิรประวัติวรเดช
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ แรม ๖ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
เจ้าจอมมารดาทับทิม (ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ ดปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช
ทรงเป็นนายพลเอก ราชองครักษ์ ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๓ โปรดฯให้เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อยขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
ได้เลื่อนขึ้นเป็น จอมพลทหารบก และดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๓๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จิรประวัติ

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงบีเอตริศภัทรายุวดี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๓๘ ปี

***ในเลาะวังของจุลลดา ภักดีภูมินทร์ กล่าวว่า พระนามของท่านเป็นภาษาฝรั่ง เลียนมาจากพระนามเจ้าหญิง พระชายาของเจ้าชายพระองค์หนึ่งมี่เสด็จเข้ามาเป็นพระราชอาคันตุกะในเวลานั้น***

๒๐. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๒๓๙
ในสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงรัตนโกสินทร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือนยี่ แรม ๑ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ.๑๒๘๔ พระชันษา ๔๖ ปี

๒๑. สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิรุณหิส อดิศรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรสมมติเทพยวรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสูริย์ขัตติยสันตติวงศ์ อุกฤษฐพงศ์วโรภโตสุชาต ธัญญลักษณวิลาสวิบุลยสวัสดิ์ สิริวัฒนราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗แรม ๑๒ ค่ำ ปีขาล สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
มีพระนามตามจารึกสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส อดิศวรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรสมมติเทพยวรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสูริย์ขัตติยสันตติวงศ์ อุกฤษฐพงศ์วโรภโตสุชาต ธัญญลักษณวิลาสวิบุลยสวัสดิ์สิริวัฒนราชกุมาร มุสิกนาม" ตามตำแหน่งยศสมเด็จพระหน่อพุทธเจ้า
สวรรคตในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๒๕๖ พระชันษา ๑๗ ปี

๒๒. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันมากุมารีรัตน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒ พระชันษา ๓ ปี

๒๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี

๒๔. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณวิจิตร นริศรราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม ๑๐ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๘ โปรดฯให้สถาปนาพระอัฐิเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระเทพนารีรัตน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์เดือน ๑๐ ขึ้น๙ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๑๐ ปี

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงเจริญศรีชนมายุ
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๗๘ พระชันษา ๓๘ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๙ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
เจ้าจอมมารดาบัว(เป็นชาวบ้านบางเขน ไม่ปรากฏบรรพบุรุษ)

๒๗. สมเด็จเจ้าฟ้าชายอิศริยาลงกรณ์ บรมนริศรสมมติเทวราช จุฬาลงกรณ์นาถปรมางกูร สมบูรณ์อุกฤษฐศักดิ์ อุภโตปักษ์วิสุทธิพงศ์ มหามกุฎราชรวิวงศ์ ลักษณสมบัติขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๔ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
ในสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑ พระชันษา ๒๑ วัน

๒๘. พระองค์เจ้าหญิงประเวศวรสมัย
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน อ้าย แรม ๔ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
เจ้าจอมมารดาทับทิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๓๐๖ พระชันษา ๖๕ ปี

๒๙. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

๓๐. สมเด็จเจ้าฟ้า
สิ้นพระชนม์ในพระครรภ์ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

๓๑. พระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
เจ้าจอมมารดาโหมด(ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ได้เป็นนายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เป็นนายพลโท แล้วเลื่อนขึ้นเป็นนายพลเอก ราชองครักษ์ ตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ โปรดฯให้เป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
สิ้พระชนม์ในรัชกาลที่ ๖เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๕ ค่ำปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๘๕ พระชันษา ๔๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล อาภากร

๓๒. สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบรมนราธิราช จฬาลงกรณนาถราชวโรรส มหาสมมติขัตติยพิสุทธิ์ บรมมกุฎสุริยสันติวงศ์ อดิศัยพงศ์วโรภโตสุชาต คุณสังกาศวิมลรัตน์ ทฤฆชนม์สวัสดิขัตติยราชกุมาร
พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเทพทวาราวดี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตามตำแหน่งสมเด็จหน่อพุทธเจ้า
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ทรงได้รับราชสมบัติสนองพระบรมชนกนาถ เป็นกษัตริย์ลำดับที่ ๖ แห่งจักรีบรมวงศ์
เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา เสด็จดำรงสิริราชสมบัติ ๑๖ พรรษา

๓๓. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน์ ขัติยราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
ในสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๕ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓ พระชันษา ๔ เดือน

๓๔. พระองค์เจ้าหญิงศศิพงประไพ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๕ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาจันทร์(ธิดาพระยาราชสัมภารากร(เทศ))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๓ ค่ำ ปีจอฉศก พระชันษา ๕๓ ปี

๓๕. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาสาย(ธิดาพระวิสูตรโกษา(นุ่ม))
อยู่ได้หนึ่งวันสิ้นพระชนม์

๓๖. สมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตรสุขุมพันธ์ ดิลกจันทรนิภาพงศ์ มหามกุวงศ์นราธิราช จุฬาลงกรณนาถราชวโรรส อดุลยยศอุภโตพงศ์พิสุทะ นรุตมรัตนขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
ในสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนมไหสูริยสงขลา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๔ เมื่อเสด็จกลับจากศึกษาต่างประเทศและได้เฝ้าสมเด็จพระบรมชนกนาถที่เมืองนครสวรรค์ โปรดฯให้เปลี่ยนนามกรมเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต
ทรงเป็นนายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งเสนาธิการทหารบก แล้วเลื่อขึ้นเป็นนายพลเรือโท ราชองค์รักษ์ ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯกรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต
ทรงเป็นนายพลเรือเอก แล้วเป็นจอมพลเรือ ราชองครักษ์ เป็นจอมพลตำแหน่งเสนาธิการทหารบก เป็นอุปนายกแห่งสภากาชาดสยาม
ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระนครสวรรค์วรพินิต
โปรดเกล้าฯให้เป็นอภิรัฐมนตรี ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทรงย้ายมาเป็นเสนาบดีกระทรงมหาดไทยเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕
เสด็จแปรนิวาสสถานไปประทับที่ชวา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในพ.ศ. ๒๔๗๕
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๗ พระชันษา ๖๓ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล บริพัตร

๓๗. พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
ประสูตอเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาเรือน(ธิดาพระยาสุนทรบุรี(สว่าง สุนทรศาลทูล))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๙๘ พระชันษา ๕๕ ปี

๓๘. พระองค์เจ้าชายบุรฉัตรไชยากร
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๓ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาวาด(ธิดานายเสถียรรักษา(เที่ยง กัลยาณมิตร)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ได้ทรงงานด้านการทหารจนเลื่อนขึ้นเป็น นายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลและเป็นจเรการช่างทหารบก
ในรัชกาลที่ ๖ ได้เป็นนายพลโท ราชองครักษ์ ตำแหน่งแม่ทัพน้อย
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ทรงกำกับารก่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๙๘ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นราชกุล ฉัตรชัย

๓๙. สมเด็จเจ้าฟ้าเพ็ชรุตม์ธำรง นริศวงศ์เทวราช วโรภโตชาตพิสุทธิ์ รัตนบุรุษจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวโรรส อดุลยยศวิสุทธิกษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๓ แรม ๕ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๗ ปี

๔๐. สมเด็จเจ้าฟ้าชายสมมติวงศ์วโรทัย ศตสมัยมงคลเขตร บรมนฤเบศร์จักรีวงศ์ จุฬาลงกรณนาถนรินทร์ สยามินทรราชวโรรส อุกฤษฐวรยศอุภัยปักษ์ วิสุทธิศักดิ์อรรควิมลรัตน์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนศรีธรรมาราชธำรงค์ฤทธิ์
โปรดเกล้าฯให้ทรงกำกับกรมมหาดเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีนเอกศก จ.ศ. ๑๒๖๑ พระชันษา ๑๘ ปี

๔๑. พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก
เจ้าจอมมารดามรกฎ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๕๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ แรม ๑๓ ค่ำ ปีระกาเอกศก พระชันษา ๒๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล เพ็ญพัฒน

๔๒. พระองค์เจ้าหญิงอรองค์อรรคยุพา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
เจ้าจอมมารดาโหมด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔ พระชันษา ๕ เดือน

๔๓. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจักรพงศภูวนาถ นริศรราชมหามกุฎวงศ์ จุฬาลงกรณนรินทร์ สยามพิชิตินทรวรางกูร สมบูรณพิสุทธิชาติ วิมโลภาสอุภัยปักษ์ อรรควรรัตย์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ แรม ๙ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมขุนพิษณุโลกประชานาถ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ทรงเป็นจอมพลทหารบก เสนาธิการทหารบก ราชองครักษ์
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้สถาปนาพระเกียรติยศเป็น สมเด็จพระอนุชาธิราช พระราชทานเศวตฉัตร ๕ ชั้น
เสด็จทิวงคตที่เมืองสิงคโปร เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๑๒ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๘๒ พระชนมายุ ๓๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จักรพงศ์

๔๔. พระองค์เจ้าชายยุคลทิฆัมพร บดินทรเทพยนิพัทธ์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน๔ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
ในหม่อมเจ้าสาย(ซึ่งโปรดฯสถาปนาขึ้นเป็น พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ในรัชกาลที่ ๗ โปรดฯสถาปนาขึ้นเป็น พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา(ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหมื่นภูมินทรภักดี))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร จุฬาลงกรณ์ราชรวิวงศ์ อุภัยพงศพิสุทธิ์ วรุตโมภโสชาต บรมนฤนาถราชกุมาร กรมขุนลพบุราดิศร
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนลพบุรีราเมศวร์
ทรงเป็นขเหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้เป็นนายพลโทราชองครักษ์ สมุหมนตรี ตำแหน่งอุปราชมณฑลปักษ์ใต้
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๓ โปรดฯให้เป็นอภิรัฐมนตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔ พระชัษา ๕๐ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ยุคล

๔๕. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๔๔
ใสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๔๖. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีมะแมเบญจศก จ.ศ.๑๑๔๕
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๔๗. พระองค์เจ้าชายวุฒิไชยเฉลิมลาภ
ปีสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาทับทิม
พ.ศ. ๒๔๔๐ เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือที่อังกฤษ ต่อมาดำรงพระยศเป็นนายพลเรือ ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือชายทะเล
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๗ โปรดฯให้เลื่อนเป็นนายพลเรือเอก ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ และเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๕ ค่ำปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๓๐๙ พระชันษา ๖๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล วุฒิชัย

๔๘. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๗๔ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระปิตุจฉา เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๑๐ ค่ำปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๐๐ พระชันษา ๕๔ ปี

๔๙. พระองค์เจ้าชายดิลกนพรัฐ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
เจ้าจอมมารดาเจ้าทิพเกสร(ธิดาเจ้าน้อยมหาพรหมและเจ้าอุบลวรรณนา)
ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อทรงศึกษาจบดอกเตอร์วิทสตาตส์ วิสเซนชัฟท์ จากเยอรมันแล้ว โปรดฯให้รับราชการเป็นอำมาตย์เอก เจ้ากรมพลัมภัง กระทรวงมหาดไทย
ในนรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี
ต่อมาทรงเลื่อนขึ้นเป็นมหาอำมาตย์ตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๗๔ พระชันษา ๒๙ ปี

๕๐. พระองค์เจ้าหญิงนภาจรจำรัสศรี
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอกฉสก จ.ศ. ๑๒๔๖
ในพระวิมาดาเธอ ฯ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ พระชันษา ๖ ปี

๕๑. พระองค์เจ้าชายสุริยงประยุรพันธุ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๙ ขึ้น ๗คำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
เจ้าจอมมารดาโหมด
เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากอักฤษแล้ว โปรดฯให้รับราชการจนได้เป็นมหาอำมาตย์ตรี ตำแหน่งอธิบดีโรงกษาปณ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
ในรัชกาลที่ ๖ ได้เลื่อตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ตรวจการกรมศิลปกร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๘๑
ทรงเป็นต้นราชสกุล สุริยง

๕๒. พระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงศ์สนิท
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๘ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๙๖ พระชันษา ๕๐ ปี

๕๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๕๔. พระองค์เจ้าหญิงอรประพันธ์รำไพ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ปรฐมาสาฒ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาอ่อน(ธิดาพระยาสุรพันธุ์พิสุทธ(เทศ บุนนาค)และท่านผู้หญิงอู่)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาเบญศก จ.ศ. ๑๒๙๕ พระชันษา ๔๘ ปี

๕๕. พระองค์เจ้าหญิงมาลินีนพดารา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ ปฐมาสาฒ แรม ๕ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
ในพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๘๖ พระชันษา ๓๙ ปี

๕๖. พระองค์เจ้าหญิง(แฝด)ประภาพรรณพิไลย
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาพร้อม(ธิดาพระยาพิษณุโลกาธิบดี(บัว))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๑๐ พระชันษา ๖๓ ปี

๕๗. พระองค์เจ้าหญิง(แฝด)ประไพพรรณพิลาส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาพร้อม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ พระชันษา ๑ ปี ๓ เดือน

๕๘. พระองค์เจ้าชายรังสิตประยูรศักดิ์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๗ โปรดฯให้สถาปนาเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนชัยนาทนเรนทร
ในรัชกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๙๓ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร ฯ
ในรัชกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๙๕ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันพุธ เดือน ๓ แรม ๑๔ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๓๑๒ พระชนมายุได้ ๖๗ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล รังสิต

๕๙. สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุธภัณฑ์ สรรพวิสุทธิ์มหุดิมงคล อเนกนภดลดารารัตน์ สมันตบริพัตรวโรกาส อดิศรราชจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวโรรส วิสุทธิสมมตวโรภโตปักษ์ อุกฤษฐศักดิ์ อัครวรราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๖ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๒ ปี ๖ เดือน

๖๐. พระองค์เจ้าหญิงนิภานภดล
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๙ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘
ในพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น เจ้าฟ้า
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเพิ่มขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยราชนารี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ ที่ชวา เมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชันษา ๔๙ ปี

๖๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๖๒. พระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมาล
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๒ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙
เจ้าจอมมารดาวง(ธิดาพระยาอัครราชนาถภักดี(เนตร))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒ พระชันษา ๓ ปี

๖๓. พระองค์เจ้าชาย
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙
เจ้าจอมมารดาอ่อน

๖๔. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๑๓ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๖๕. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ำปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๖๐ พระชันษา ๑๑ ปี

๖๖. พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
เจ้าจอมมารดาแส(ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์(ดิศ โรจนดิศ))
สิ้นพระชนม์ใรชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐ พระชันษา ๓ เดือน

๖๗. พระองค์เจ้าชายสมัยวุฒิวโรดม
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
เจ้าจอมมารดาพร้อม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ พระชันษา ๑ ปี ๓ เดือน

๖๘. พระองค์เจ้าชายอิศริยาภรณ์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ แรม ๑ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร(ธิดาหม่อมเจ้าสวาดิ สนิทวงศ์ โอรสในกรมหลวงวงศาธิราชสนิท)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือ ๑๑ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๕ ปี

๖๙. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี

๗๐. พระองค์เจ้าหญิงอาทรทิพยนิภา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
เจ้าจอมมารดาชุ่ม(ธิดาพระมงคลรัตน์(ช่วง ไกรฤกษ์))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๒๐ พระชันษา ๖๙ ปี

๗๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
ในพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

๗๒. สมเด็จเจ้าฟ้าชายอัษฎางค์เดชาวุธ วิสิฏฐวิสุทธิลักษณโสภณ อุบัติดลกาลนิยม ปฐมปริวัตรรัตนโกสินทรศก ศตสาธกอัษโฎดดร สถาพรมงคลสมัย นราธิปไตยบรมนาถ จุฬาลงกรณ์ราชวโรรส อดุลยยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภโตปักษ์วิสุทธิกษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดฯให้สถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนนครราชสีมา
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดฯให้ลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครราชสีมา
ต่อมาได้เป็นนายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการกองพล
ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายพลเรือเอก ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ
เสด็จทิวงคตในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันจันทร์เดือน ๓ แรม ๒ ค่ำปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๘๖
โปรดฯให้สถาปนาพระอิสริยยศเมื่อทิวงคตแล้ว ขึ้นเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช

๗๓. พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๘ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
พระราชชายา เจ้าดารารัศมี(ธิดาพระเจ้านครเชียงใหม่ เจ้าอินทรวิยานนท์ และเจ้าทิพเกสร ณ เชียงใหม่)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๔ ปี

"ฉันผิดไปแล้ว ลูกเขาควรจะเป็นเจ้าฟ้า"

๗๔. พระองค์เจ้าหญิงอัพภันตรีปชา
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
เจ้าจอมมารดาแส
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๙๖ พระชันษา ๔๕ ปี

๗๕. พระองค์เจ้าหญิงอดิสัยสุริยาภา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๓ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
เจ้าจอมมารดาอ่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖

๗๖. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
เจ้าจอมมารดาพร้อม

๗๗. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีฉลู จ.ศ. ๑๒๕๑
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๗๘. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
เจ้าจอมมารดาพร้อม

๗๙. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
เจ้าจอมมารดาเกษร

๘๐. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
ในสมเด็จพระสรีสวรินทิรา บรมราชเทวี

๘๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๘๒. พระองค์เจ้าหญิงทิพยาลังการ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
เจ้าจอมมารดาแส
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระชันษา ๔๒ ปี

๘๓. พระองค์เจ้าหญิงสุจิตราภรณี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ แรม ๑๓ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
เจ้าจอมมารดาชุ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๖ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๘๐ พระชันษา ๒๙ ปี

๘๔. พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๔ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓
เจ้าจอมมารดาพร้อม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันพุธ เดือนยี่ขึ้น ๑ ค่ำ ปีจอจัตวาศก พระชันษา ๙๑ ปี

๘๕. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม

๘๖. สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช นเรศวรมหาราชาธิบดินทร์ จุฬาลงกรณ์นรินทรวรางกูร สมบูรณ์เบญจพรสิริสวัสดิ์ ขัตติยวโรภโตสุชาต คุณสังกาศเกียรติประกฤษฐ ลักษณวิจิตรพิสิษฐบุรุษ ชนุตมรัตนพัฒนศักดิ์ อัครวรราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๖ โปรดฯให้สถาปนาเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๖ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๒๙๑ พระชนมายุ ๔๓ พรรษา
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๒ โปรดฯให้เฉลิมพระเกียรติยศพระศพขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์
ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๗๗ โปรดฯให้เฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็น สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์
ในรัชกาลที่ ๙ พงศ. ๒๕๑๔ โปรดฯให้เฉลิมพระนามาภิไธยขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทรงเป็นต้นราชสกุล มหิดล

๘๗. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓
เจ้าจอมมารดาเหม(ธิดาพระยาธรรมสารนิติ(พลับ อมาตยกุล))

๘๘. พระองเจ้าชายอนุสรสิริประสาธน์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๙ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓
เจ้าจอมมารดามหม่อมราชวงศ์เกสร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๖๒ พระชันษา ๑๐ ปี

๘๙. พระองค์เจ้าหญิงลวาดวรองค์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำปีมะโรงยังเป็นจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๓
เจ้าจอมมารดาเลื่อน(ธิดาพระนรินทราภรณ์(ลอย นิยะวานนท์))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕ พระชันษา ๑ ปี ๖ เดือน

๙๐. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฑาธุชธราดิลก สยามาธิปกปรมินทรจุฬาลงกรณราชวโรรส อดิศัยยศอุภัยชาติพิสุทธิ์ ไทวปายนุตมศักดิ์ อดุลยลักษณวิลาส มหามกุฎราชพงศานุพัทธ วิวัฒนผลพรพิสิษฐ มหิศรราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ โปรดฯให้ตั้งพระราชพิธีโสกันต์ แลโปรดฯให้สถาปนาเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๘๕ พระชันษา ๓๒ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จุฑาธุช

๙๑. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม

๙๒. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔
เจ้าจอมมารดาอ่อน

๙๓. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๙ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว(ธิดาหม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา ในกรมหมื่นภูบานบริรักษ์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษาเดือนเศษ

๙๔. พระองค์เจ้าหญิงมัณฑณาภาวดี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔
เจ้าจอมมารดาเหม(ธิดาพระยาธรรมสารนิติ(พลับ อมาตยกุล))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๔ โปรดฯให้เปลี่ยนพระนามเป็น เหมวดี ตามนามเจ้าจอมมารดา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๓๔ พระชันษา ๗๙ ปี

๙๕. พระองค์เจ้าชายอุรุพงศ์รัชสมโภช
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕
เจ้าจอมมารดเลื่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๗๑ พระชันษา ๑๗ ปี

๙๖. สมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชน์ ชเนศรมหาราชาธิราชจุฬาลงกรณนาถวโรรส อุดมยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภัยปักษนาวิล อสัมภินชาติพิสุทธิ์ มหามกุฎราชพงศบริพัตร บรมขัตติยมหารัชฎาภิษิญจพรรโษทัย มงคลสมัยสมากร สถาวรวรัจฉริยคุณ อดุลยราชกุมาร
พระราชสมภพเมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๔๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสนองสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ปีฉลูสัปศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พ.ศ. ๒๔๖๘
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะราษฎร์ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชทานรัฐธรรมนูญ
ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ เสด็จประเทศอังกฤษ
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ทรงสละราชสมบัติ
เสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๓๐๓ ตรงกับวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ พระชนมพรรษา ๔๘ พรรษา

๙๗. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕ พระชันษา ๘ วัน

ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ๒ พระองค์
ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว ๙๕ พระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสิ้น ๙๗ พรองค์
 

Create Date : 29 มกราคม 2551    
Last Update : 28 มีนาคม 2551 11:16:56 น.
Counter : 655 Pageviews.  

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติเมื่อก่อนบวรราชาภิเษก


๑. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเมียสัปตศก จ.ศ. ๑๑๙๗
เจ้าจอมมารดาเอม (ธิดาเจ้าสัวบุญมี) ในรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาเป็นเจ้าคุณจอมมารดา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำปีระกานพศก จ.ศ. ๑๑๙๙
เจ้าจอมมารดามาลัย (ธิดาคุณหญิงสุด)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๓. พระองค์เจ้าชายยอดยิ่งยศ (ยอช วอชิงตัน)
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๒ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าคุณจอมมารดาเอม
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯพระราชทานนามใหม่ว่า "พระองค์เจ้าชายยอดยิ่งประยุรยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร"
ในรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๐๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ
ในรัชกาลที่ ๕ ได้รับอุปราชาภิเษกเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ทิวงคตในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๙ แรม ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗ พระชันษา ๔๘ ปี

๔. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๒ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าจอมมารดากุหลาบ
สิ้นพระชนม์----

๕. พระองค์เจ้าหญิงดวงประภา(พระองค์ตุ้ย)
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าจอมมารดามาลัย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะแมสัปตศก จ.ศ. ๑๒๕๗ พระชันษา ๕๘ ปี

๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าจอมมารดาตาด
สิ้นพระชนม์----

๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ.๑๒๐๑
เจ้าจอมมารดาใย
สินพระชนม์----

๘. พระองค์เจ้าหญิงบุบผา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๐๑
เจ้าจอมมารดากุหลาบ
สิ้นพระชนม์----

๙. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๐๑
เจ้าจอมมารดาบาง
สิ้นพระชนม์----

๑๐. พระองค์เจ้าชายสุธารส(พระองค์วัน)
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๐๒
เจ้าจอมมารดากุหลาบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕ พระชันษา ๕๔ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สุธารส

๑๑. พระองค์เจ้าหญิงสุดาสวรรค์(พระองค์ปุก)
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือ ๙ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๐๒
เจ้าจอมมารดามาลัย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๒ค่ำ ปีชวดจัตวาศก พระชันษา ๗๓ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าชายวรรัตน์(พระองค์โตใหญ่)
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๒๐๓
เจ้าจอมมารดาเกศ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๒๖๘ พระชันษา ๖๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วรรัตน์

๑๓. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีฉลูตรีศก จงศ. ๑๒๐๓
เจ้าจอมมารดาบัว

๑๔. พระองค์เจ้าหญิงตลับ
ประสูติเมื่อปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๒๐๓
เจ้าจอมมารดากลีบ

๑๕. พระองค์เจ้าชายปรีดา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ปีขาลจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๐๔
เจ้าคุณจอมมารดาเอม

๑๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๒๐๖
เจ้าจอมมารดาบาง

๑๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๒๐๖
เจ้าจอมมารดาเพื่อน

๑๘. พระองค์เจ้าชายภาณุมาศ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม(ธิดาหลวงมหาวิสูตรโกษษ(เกษม))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๙ แรม๓ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
ทรงเป็นต้นสกุล ภาณุมาศ

๑๙. พระองค์เจ้าหัสดินทร์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าจอมมารดาหนู
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ พระชันษา ๔๒ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล หัสดินทร

๒๐. พระองค์เจ้าชายเนาวรัตน์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าคุณจอมมารดาเอม
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น ๓ ค่ำ ปีชาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒ พระชันษา ๔๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล เนาวรัตน์

๒๑. พระองค์เจ้าชายเบญจางค์
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าจอมมารดาเพื่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๓๒ ปี

๒๒. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะเเมนพศก จ.ศ. ๑๒๐๙
เจ้าจอมมารดาด๊า

๒๓. พระองค์เจ้าชายยุคล
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐
เจ้าจอมมารดาแย้ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๗ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๒๔๕
ทรงเป็นต้นสกุล ยุคนธรานนท์

๒๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีวอดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐
เจ้าจอมมารดากลีบ

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงราษี
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑ค่ำ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐
เจ้าจอมมารดาเยียง
สิ้นพระชนม์ในรีชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๖๑ พระชันษา ๕๒ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
สิ้นพระชนม์----

๒๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาด๊า

๒๘. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาเท้ย
สิ้นพระชนม์----

๒๙. พระองค์เจ้าชายกระจ่าง
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาเพื่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๒๘ ปี

๓๐. พระองค์เจ้าหญิงวงจันทร์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ บูรพสาฒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีจอโทศก ๑๒๑๒
เจ้าคุณจอมมารดาเอม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันสาร์ เดือน ๕ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๗๘ พระชันษา ๖๗ ปี

๓๑. พระองค์เจ้าชายวัชรินทร์
ประสูติเมื่อปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒
เจ้าจอมมารดาตาด
สิ้นพระชนม์----

๓๒. พระองค์เจ้าหญิงจำเริญ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ อุตาสาฒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมียนพศก จ.ศ. ๑๒๖๙ พระชันษา ๕๘ ปี

๓๓. พระองค์เจ้าหญิงถนอม
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ แรม ๑๔ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒
เจ้าจอมมารดาพัน(ธิดาเจ้าตั้ว โอรสพระเจ้าธรรมเทวงศ และท้าวศรีสัจจานุรักษ์(น้อย))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗ พระชันษา ๓๗ ปี


ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว


๓๔. พระองค์เจ้าชายโตสินี(พระองค์โตเล็ก)
ประสูติเมื่อวันเสาร์เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๗๗ พระชันษา ๖๕ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล โตษะณีย์

๓๕. พระองค์เจ้าชายเฉลิมลักษณวงศ์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดขลิบ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นวรวัฒนสุภากร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๑ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก ๑๒๗๕ พระชันษา ๖๑ ปี

๓๖. พระองค์เจ้าชายนันทวัน
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๘ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดาหนู
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๕๓ พระชันษา ๓๙ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล นันทวัน

๓๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดาจัน
สิ้นพระชนม์----

๓๘. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๓๙. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาพลับ
สิ้นพระชนม์----

๔๐. พระองค์เจ้าชายวัฒนา
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย แรม ๕ ค่ำ ปีขาลฉศก
เจ้าจอมมารดาลำพู
สิ้นพระชนม์----

๔๑. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๔๒. พระองค์เจ้าหญิงภัควดี
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาพลอย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๓๐๒

๔๓. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาช้อย(ธิดาพระยานครราชสีมา(เมฆ ณ ราชสีมา))
สิ้นพระชนม์----

๔๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๔๕. พระองค์เจ้าหญิงวรพักตร์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๕ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาส่วน(ธิดาพระยามณเฑียรบาล(บัว))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๑ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖ พระชันษา ๓๐ ปี

๔๖. พระองค์เจ้าหญิงวิลัยทรงกัลยา
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๗ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาขลิบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖ พระชันษา ๓๐ ปี

๔๗. พระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉม
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาวสีดา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระชันษา ๙๐ ปี

๔๘. พระองค์เจ้าหญิงประโลมโลก
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ แรม ๔ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาแก้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๓ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๖๒ พระชันษา ๔๕ ปี

๔๙. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาพลับ
สิ้นพระชนม์----

๕๐. พระองค์เจ้าชายพรหเมศ
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๙ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมมารดาพรหมา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓ พระชันษา ๓๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล พรหเมศ

๕๑. พระองค์เจ้าหญิงโศกส่าง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน ๑๐ ขึ้น ๕ ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาหงส์
สิ้นพระชนม์----

๕๒. พระองค์เจ้าหญิงพิมพับสรสร้อย
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาวันดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อววันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พระชันษา ๗๐ ปี

๕๓. พระองค์เจ้าชายจรูญโรจน์เรืองศรี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาช้อย
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็ กรมหมื่จรัสพรปฏิภาณ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๐ พระชันษา ๕๒ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล จรูญโรจน์

๕๔. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๕๕. พระองค์เจ้าชายสนั่น
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาอ่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๕๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สายสนั่น

๕๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาช้ย
สิ้นพระชนม์----

๕๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐
เจ้าจอมมารดาสายบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐ พระชันษา ๖ วัน

๕๘. พระองค์เจ้าหญิงสอางองค์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ่น ๑๕ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาวันดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ขึ้น ๖ ค่ำ ปีจอจัตวาศก พระชันษา ๖๓ ปี

ประสูติก่อนบวรราชาภิเษก ๓๓ พระองค์
ประสูติเมื่อบวรราชาภิเษกแล้ว ๒๕ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๕๘ พระองค์
 

Create Date : 29 มกราคม 2551    
Last Update : 28 มีนาคม 2551 11:16:26 น.
Counter : 249 Pageviews.  

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติเมื่อก่อนบรมราชาภิเษก


๑. พระองค์เจ้าชายนพวงศ์ วรองค์อรรคมหามกุฎ ปรมุตมราโชรส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาน้อย(ธิดาของพระอินทรอำไพ(คือสมเด็จเจ้าฟ้าทัศไภย พระราชโอรสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกับกรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์))
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สภาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นมเหศวรศิวลาส
ทรงกำกับกรมล้อมพระราชวัง ต่อมาโปรดฯให้กำกับราชการกรมพระคลังมหาสมบัติด้วย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ แรม ๓ ค่ำปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙ พระชันษา ๔๖ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล นพวงศ์

๒. พระองค์เจ้าชายสุประดิษฐ วรฤทธิราชมกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖
เจ้าจอมมารดาน้อย
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
ทรงกำกับราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔ พระชันษา ๓๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล สุประดิษฐ


ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว


๓. พระองค์เจ้าหญิงยิ่งเยาวลักษณ์ อรรควรราชสุดา
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๑๕ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓
เจ้าจอมมารดาแพ(ธิดาพระสำราหฤทัย(อ้าว ธรรมสโรช)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๓๖ ปี

๔. พระองค์เจ้าชายทักษิณาวัฏ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ แรม๙ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔
เจ้าจอมมารดาพึ่ง(ธิดาพระยาราชสงคราม(อิน อินทรวิมล)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕ พระชันษา ๑ ปี

๕. สมเด็จเจ้าฟ้าชายโสมนัส
ประสูติเมื่อวันเสาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔
ในสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี(พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๓)
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๖. พระองค์เจ้าหญิงทักษิณชา นราธิราชบุตรี
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔
เจ้าจอมมารดาจันทร์(ธิดาพระยาพิพิธสมบัติ(สุข สุขสถิต))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๒๖๘ พระชันษา ๕๕ ปี

๗. พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔
เจ้าจอมมารดาเที่ยง(ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์(ดิศ โรจนดิศ))
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้ดูแลรักษากุญแจพระบรมมหาราชวังชั้นใน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอังคาร เดือน ๖ แรม ๔ ค่ำ ปีมะเมียตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชนมายุ ๗๙ ปี

๘. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีฉลูจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔
เจ้าจอมมารดาตลับ(ธิดาพระยาภูธราภัย(นุช บุณยรัตพันธุ์))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอังคาร เดือน ๕ แรม ๔ ค่ำ ปีฉลูจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔ พระชันษาได้ ๘ วัน

๙. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศ์บริพัตร สิริวัฒนาราชกุมาร
พระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ.๑๒๑๕
ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์(พระธิดาในกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์)
ในรัชกาลที่ ๔ ปีระกาตรีศก โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ
ในรัชกาลที่ ๔ ปีเถาะนพศก โปรดใหฯเลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนพินิตประชานาถ
ทรงกำกับราชการกรมทหารมหาดเล็ก กรมพระคลังมหาสมบัติ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว ได้ทรงกำกับกรมทหารวังหน้าด้วย
เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืยสันตติวงศ์สนองสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันพุธเดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ ทรงพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จฯพระจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ สองเมื่อ วันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ ทรงพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคตเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๗๒ เสด็จอยู่ในราชสมบัติ ๔๒ ปี พระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงศรีพัฒนา
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๑๕ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม(หลานพระยานุชิตชาญไชย(อ้น))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๕ เมื่อปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๒๑ ปี

๑๑. พระองค์เจ้าชายเสวตวรลาภ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม๖ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ พระชันษา ๓ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าหญิงประภัศร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาเกศ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอังคาร เดือน ๘ แรม ๕ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๘๘ พระชันษา ๗๓ ปี

๑๓. พระองค์เจ้าหญิงพักตรพิมลพรรณ
ประสูติเมื่อวันพุธเดือน ๑๒ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาแพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๒๖๘ พระชันษา ๕๒ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าหญิงมัณยาภาธร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๓ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาจันทร์
สิ้นพระขนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗ พระชันษา ๓๒ ปี

๑๕. พระองค์เจ้าชายแดง
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน๕ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาสำลี(ธิดาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ(ทัด บุนนาค) ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณจอมมารดาสำลี)
สิ้นพระชนม์ในรีชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗ พระชันษา ๓ เดือน

๑๖. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจันทรมณฑล โสภณภควดี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
ในสมเด็นพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจันทร์มณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ พระชันษา ๙ ปี

๑๗. พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๖แรม ๗ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดากลิ่น(ธิดาพระยาดำรงค์ราชพลขันธ์(จุ้ย คชเสนี))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ฯ
และได้ทรงราชการเป็นสมุหมนตรี และเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พระชันษา ๗๑ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล กฤดากร

๑๘. พระองค์เจ้าชายเฉลิมลักษณเลิศ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ บุรพาสาฒ ขึ้น ๑๓ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาบัว(ธิดาเจ้าพระยานคร(น้อย ณ นคร))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ พระชันษา ๒ ปี

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงศรีนาคสวาดิ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๕๙ ปี

๒๐. พระองค์เจ้าชายคัคณางคยุคล
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิชิตปรีชากร
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงพิชิตปรีชากร
โปรดฯให้ทรงเป็นอธิบดีศาลรับสั่งชำระความฎีกา และเป็นข้าหลวงต่างพระองค์ประจำมณฑลอีสาน แล้วทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม คดีพระยอดเมืองขวางและคดีบางเบียนแห่งทุ่งเชียงคำ ทำให้พระเกียรติยศของพระองค์ท่านระบือลือเลื่องไปทั่วโลก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๒๗๑ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล คัคณางค์

๒๑. พระองค์เจ้าหญิงกรรณิกาแก้ว
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๒ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
ในหม่อมเจ้าพรรณราย (พระธิดากรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ในรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้า)
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้าฯ กรมขุนขัตติยกัลยา ภายหลังเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔ พระชันษา ๒๘ ปี

๒๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนยี่ แรม ๑๕ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดามาไลย(หลานพระยาราชรองเมือง)
อยู่ได้หนึ่งวันสิ้นพระชนม์

๒๓. พระองค์เจ้าชายสุขสวัสดิ์
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ.๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาจันทร์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
ต่อมาได้รับเลื่อนเป็นนายพลโท ราชองครักษ์ผู้บัญชาการกองพล แล้วเลื่อนขึ้นเป็นจเรพาหนะทหารบก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม๙ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ.๑๒๘๗
ทรงเป็นต้ราชสกุล สุขสวัสดิ์

๒๔. พระองค์เจ้าชายทวีถวัลยลาภ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาตลับ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
ต่อมาโปรดฯให้เป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาล
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ พระชันษา ๔๒ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ทวีวงศ์

๒๕. พระองค์เจ้าชายทองกองก้อนใหญ่
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์(ธิดานายศัลยวิชัย(ทองคำ ณ ราชสีมา))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็นกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๘๖ พระชันษา ๖๙ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ทองใหญ่

๒๖. พระองค์เจ้าชายเกษมสัน์โสภาคย์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๒ ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ.๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาแพ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทรงเป็นกรรมการศาลฎีกา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๘๖ พระชันา ๖๙ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล เกษมสันต์

๒๗. พระองค์เจ้าชายกมลาสเลอสรรค์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
ต่อมาได้ทรงกำกับกรมช่างหล่อ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชนมายุ ๗๕ พรรษา
ทรงเป็นต้นราชสกุล กมลาสน์

๒๘. สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี ศรีสมมติเทวราชรวิวงศ์ วโรภัยพงศ์พิสุทธ มกุฎราชวรางกูร นไหสูรยารหราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนยี่ แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรงสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๘
ในสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมหมื่นจักรพรรดิพงศ์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ ฯ
ต่อมาได้ทรงบัญชาการกรมพระคลังมหาสมบัติ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๒๑๒ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๖๒ พระชันษา ๔๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จักรพันธุ์

๒๙. พระองค์เจ้าชายอุกรรณอนันตนรไชย
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๑๓ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาเปี่ยม(ธิดาท้าวสุจริตธำรง(นาค สุจริตกุล)และหลวงอาสาสำแดง(แดง) ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณจอมมารดา ในรัชกาลที่ ๖ โปรดสถาปนาขึ้นเป็นร สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชนินทรมาตา)
เมื่อเจริญพระชันษาขึ้นได้ทรงเป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๑๘ ปี

๓๐. พระองค์เจ้าชายเกษมศรีศุภโยก
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาจันทร์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
อมาโปรดฯให้กำกับกรมช่าง
มุก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลมที่ ๖ เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย แรม ๑๓ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๗๗ พระชันษา ๕๙ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล เกษมศรี

๓๑. พระองค์เจ้าหญิงเขียว
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรงนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
ในเจ้าคุณจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์หลังวันประสูติได้ ๑ วัน

๓๒. พระองค์เจ้าหญิงเสมอสมัยหรรษา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดามาไลย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๑๗ ปี

๓๓. พระองค์เจ้าชายศรีสิทธิธงไชย
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาบัว
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสิริธัชสังกาศ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสิริธัชสังกาศ
ต่อมาโปรดฯให้เป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลัง เป็นอธิบดีศาลฎีกา และเป็นราชเลขานุการฝ่ายกฎหมาย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๗๒ พระชันษา ๕๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ศรีธวัช

๓๔. พระองค์เจ้าชายทองแถมถวัลยวงศ์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสรรพสาตรศุภกิจ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ เมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๑ ค่ำ ปีมะเมียเอกศก จ.ศ. ๑๒๘๑ พระชันษา ๖๓ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ทองแถม

๓๕. พระองค์เจ้าหญิงอนงค์นพคุณ
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาเอม(ธิดาหลวงปราณีประชาชน)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๒๔๕ พระชันษา ๒๖ ปี

๓๖. พระองค์เจ้าหญิงกนกวรรณเลขา
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๖ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๘๐ พระชันษา ๖๒ ปี

๓๗. พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนยี่ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
ต่อมาได้ทรงเป็นสมุหมนตรี เสนาบดีที่ปรึกษา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีจอจัตวาศกจ.ศ. ๑๒๘๔ พระชันษา ๖๖ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ชุมพล

๓๘. พระองค์เจ้าหญิงอรุณวดี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาหรุ่น(ธิดาพระยาอภัยพิพิธ(กระต่าย))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๙๕ พระชันษา ๗๖ ปี

๓๙. พระองค์เจ้าหญิงวาณีรัตนกัญญา
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาแก้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชันษา ๗๘ ปี

๔๐. พระองค์เจ้าหญิงมณฑานพรัตน์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐
เจ้าจอมมารดาโหมด(ธิดาพระยาราชสงคราม(อิน อินทรวิมล)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม๙ ค่ำ ปีระกาตรีศก พระชันษา ๔ ปี

๔๑. พระองค์เจ้าชายกาพย์กนกรัตน์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐
เจ้าจอมมารดาตลับ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เป็นนายพันตรี ราชองครักษ์ ทรงบังคับการกรมทหารมหาดเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีเถาะเอกสก พระชันษา ๒๒ ปี

๔๒. พระองค์เจ้าชายเทวัญอุทัยวงศ์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐
ในสมเด็จพระปิยมาวดี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระเทวะวงศ์วโรปการ ฯ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ฯ
ต่อมมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนพระยศขึ้นเป็นมหาอำมาตย์นายก และยังคงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนได้เป็นสภานากแห่งสภาการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย จนตลอดพระชนม์ชีพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๑ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๘๕ พระชันษา ๖๖ ปี
ทรงเป็นตันราชสกุล เทวกุล

๔๓. พระองค์เจ้าหญิงอรไทยเทพกัญญา
ประสูติเมื่อวันอาทิย์ เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑
เจ้าจอมมารดาบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำปีมะเมีย อัฐศก จุลศักราช ๑๒๖๘ พระชันษา ๔๗ ปี

๔๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑ พระชันษาได้ ๘ วัน

๔๕. สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๔ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑
ในสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๓ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช ฯตลอดเวลาในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้ทรงเป็นนายพลเอกราชองครักษ์ เสนาบดีกระทรวงยุทธนาธิการ และกระทรวงกลาโหม ได้ทรงเป็นราชทูตพิเศษเสด็จประเทศญี่ปุ่นครั้งหนึ่ง ยุโรปครั้งหนึ่ง
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเลื่อนขึ้นเป็น กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ฯ
โปรดฯให้ทรงเป็นจอมพลทหารบก จอมพลทหารเรือ ราชองครักษ์พิเศษ และเป็นจเรทหารบก ทหารเรือทั่วไป
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ทิวงคตในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๙๐ พระชันษา ๖๙ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ภาณุพันธุ์

๔๖. พระองค์เจ้าหญิงบุษบงเบิกบาน
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑
เจ้าคุณจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๑๗ ปี

๔๗. พระองค์เจ้าชายมนุษยนาคมานพ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาแพ
ในพ.ศ. ๒๔๒๒ เมื่อพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ฯ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงวชิรญาณวโรรส ฯ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ฯ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๔ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระมหาสมรเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ฯ
สิ้นพระชนม์ในรีัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๘ แรม ๑๔ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๘๓ พระชันษา ๖๒ ปี ครองสมณเพศ ๔๓ พรรษา

๔๘. พระองค์เจ้าชายเจริญรุ่งราษี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์
สิ้นพระชนม์ในรับชกาลที่ ๕ เมื่อปีชวดฉศก จ.ศ.๑๒๒๖ พระชันษา ๕ ปี

๔๙. พระองค์เจ้าชายสวัสดิประวัติ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาหุ่น(ท้าวทรงกันดาร)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสมมตอมรพันธุ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระสมมตอมรพันธุ์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๙ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล สวัสดิกุล

๕๐. พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ ปีวอกฏทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
ในสมเด็จพระปิยมาวดี
ในรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุาเฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครมเหสี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ ด้วยเหตุเรือที่นั่งล่มที่บางพูด เมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรงโทศก พระชันษา ๒๑ ปี

๕๑. พระองค์เจ้าชายจันทรทัตจุฑาธาร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๑๓ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ.๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาโหมด
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
ต่อมาทรงเป็นอธิบดีกรมพยาบาล
ในรัชกาลที่ ๖ ทรงได้เป็นมหาอำมาตย์ตรี ในกระทรวงยุติธรรม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๙๔ พระชันษา ๗๒ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จันทรทัต

๕๒. พระองค์เจ้าหญิงสุขุมาลมารศรี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓
ในเจ้าคุณจอมมารดาสำลี
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระนางเจ้าสุขุมาลมารศี พระราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๗ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๘๙ พระชันษา ๖๖ ปี

๕๓. พระองค์เจ้าหญิงนารีรัตนา
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓
เจ้าจอมมารดาดวงคำ(ธิดาท้าวคลี่ นครเวียงจันทน์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พระชันษา ๖๕ ปี

๕๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติและสิ้นพระชนม์ ยังไม่ปรากฎหลักฐาน แต่ปรากฏในโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องพระนามพระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ ๔ ว่า
"หญิงหนึ่งนามบ่ปรา.......กฎแท้"

๕๕. พระองค์เจ้าชายไชยานุชิต
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๙ แรม ๖ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันอังคาร เดือน๓ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชันษา ๗๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ชยางกูร

๕๖. พระองค์เจ้าหญิงบัญจบเบญจมา
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๓ ค่ำปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓
เจ้าจอมมารดาแพ
สิ้นพระชนม์ใรชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๓๐ ปี ๑๐ เดือน ๘ วัน

๕๗. พระองค์เจ้าชายวรวรรณากร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๓ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ.๑๒๒๓
เจ้าจอมมารดาเขียน(ธิดาท่านอัน และท่านอิ่ม สิริวรรณ)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๕ ค่ำ ปีมะเมียตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชันษา ๗๐
ทรงเป็นต้นราชสกุล วรวรรณ

๕๘. พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน๗ แรม ๙ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔
เจ้าจอมมารดาชุ่ม(ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์(ดิศ โรจนดิศ)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๔๒ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงดำรงราชานุภาพ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระดำรงราชานุภาพ ฯ
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๒ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น๕ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๓๐๕ พระชันษา ๘๑ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ดิศกุล

๕๙. พระองค์เจ้าหญิงนงคราญอุดมดี
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๑ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ.๑๒๒๔
เจ้าจอมมารดาเพ็ง(ธิดาเจ้ากรมเกาเหลาจีน)
สิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชนมายุ ๖๙ ปี

๖๐. พระองค์เจ้าชายศรีเสาวภางค์
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ แรม ๗ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔
เจ้าจอมมารดาเหม(ธิดาพระอัคนีสร(พิณ)และขรัวยายแย้ม ต่อมาเจ้าจอมมารดาเหมได้เป็นท้าวสุภัติการภักดี แล้วเป็นท้าวอินทรสุริยา แล้วเลื่อนเป็นท้าวสมศักดิ์ ในรัชกาลที่ ๕)
ทรงรับราชกาลในหน้าที่ต่างๆหลายตำแหน่ง เช่น เลขานุการในพระองค์รัชกาลที่ ๕ อธิบดีกรมอักษรพิมพการ(สำนักงานพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเษกษา) และอธิบดีกรมพยาบาล จัดตั้งศิริราชพยาบาลเป็นผลสำเร็จ เมื่อประชวรครั้งจะสิ้นพระชนม์นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงออกพระโอษฐ์ว่า "ไม่รู้เลยว่าใช้ศรีเกินกำลัง" เป็นพยานแห่งพระเกียรติยศสูงสุดที่ได้ถวายงานสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ แรม ๒ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ พระชันษา ๒๘ ปี

๖๑. พระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนา
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๒ ค่ำ ปีจจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔
ในสมเด็จพระปิยมาวดี
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาแห่งสถากาชาดสยาม
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า
ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๗๗ ให้ออกพระนามว่า สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สวรรคตในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะแมสัปตศก จ.ศ. ๑๓๑๗ พระชนมายุ ๙๓ พรรษา

๖๒. พระองค์เจ้าชายโสณบัณฑิต
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
เจ้าจอมมารดาวาด(ธิดาท่านสมบุญและท่านถ้วย ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เป็นท้าววรจันทร์)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๑๔ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก พระชันษา ๕๐ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล โสณกุล

๖๓. พระองค์เจ้าชายจิตรเจริญ
ประสูติเมื่อวันอังคารเดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
ในพระองค์เจ้าพรรณราย
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ฯ
ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๘๘ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบันเมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๔ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๓๐๙ พระชันษา ๘๓ ปี ๑๐ เดิอน ๑๒ วัน
ทรงเป็นต้นราชสกุล จิครพงศ์

๖๔. พระองค์เจ้าชายวัฒนานุวงศ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
เจ้าจอมมารดาบัว
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๕ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๘๕ พระชันษา ๖๑ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล วัฒนวงศ์

๖๕. พระองค์เจ้าหญิงกาญจนากร
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๗ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๙๔ พระชันษา ๗๐ ปี

๖๖. พระองค์เจ้าหญิงบุษบันบัวผัน
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
เจ้าจอมมารดาห่วง(ธิดาขุนเทพและท่านเกษ)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันพฤหัสบดี เดทือน ๗ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๓๐๑ พระชันษา ๗๖ ปี

๖๗. พระองค์เจ้าหญิงเสวภาผ่องศรี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย แรม ๗ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
ในสมเด็นพระปิยมาวดี
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น พระนางเธอ เสาวภาผ่องศรี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดฯให้เฉลิมพระเกียรติเป็น พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๗ โปรดฯให้เฉลิมพระเกียรติเป็น สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๐ โปรดฯให้เฉลิมพระเกียรติเป็น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๓ โปรดฯให้เฉลิมพระราชอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินินาถ พระบรมราชชนนี
สวรรคตเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๘๑ พระชนมายุ ๕๗ พรรษา

๖๘. พระองค์เจ้าหญิงแขไขดวง
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๒๙๑ พระชันษา ๖๖ ปี

๖๙. พระองค์เจ้าหญิงนภาพรประภา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๒๖
เจ้าจอมมารดาสำลี
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้ทรงเป็นอธิบดีบัญชาการรักษาฝ่ายในภายในพระบรมมหาราชวัง
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๐ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๓๒๐ พระชันษา ๙๔ ปี

๗๐. พระองค์เจ้าชายดำรงฤทธิ์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ แรม ๓ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๒๖
เจ้าจอมมารดาบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘ พระชันษา ๓ ปี

๗๑. พระองค์เจ้าหญิงประสานศรีใส
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๒๖
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แสง (ธิดาหม่อมเจ้านิ่ม และหม่อมฟัก ปาลกะวงศ์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม๑๐ ค่ำ ปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๒๖๙ พระชันษา ๔๔ ปี

๗๒. พระองค์เจ้าหญิงประพาฬรัศมี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๒ ค่ำ ปีฉลสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗
เจ้าจอมมารดาสุ่น(ดาพระยาสุรินทรราชเสนี(จัน กุสุมลจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๒๖๕ พระชันษา ๓๗ ปี

๗๓. พระองค์เจ้าชายจรูญฤทธิเดช
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗ พระชันษา ๙ วัน

๗๔. พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาคย์พรรณ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗
เจ้าจอมมารดาหว้า(ธิดาปลัดโรงทานอิ่ม)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๒๕๖ พระชันษา ๓๑ ปี

๗๕. พระองค์เจ้าหญิงประดิษฐาสารี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗
เจ้าจอมมารดาดวงคำ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีขาลจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๒๘ พระชันษา ๙๗ ปี

๗๖. พระองค์เจ้าชายสวัสดิโสภณ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗
ในสมเด็จพระปิยมาวดี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๖ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ฯ
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จฯ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ ณ เกาะปีนัง เมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชันษา ๗๐ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล สวัสดิวัดน์

๗๗. พระองค์เจ้าชายไชยันตมงคล
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗
เจ้าจอมมารดาห่วง
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
ต่อมาทรงรับราชการเป็นนายพันเอก ราชองครักษ์ เป็นเสนาบดีกระทรวงวัง และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๒๖๙ พระชันษา ๔๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ไชยันต์

๗๘. พระองค์เจ้าหญิงพวงสร้อยสอางค์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๖ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๖ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๓๑๒ พระชันษา ๘๔ ปี

๗๙. พระองค์เจ้าหญิงประไพศรีสอาด
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ แรม ๖ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙
ในเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๗๒ พระชันษา ๔๔ ปี

๘๐. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙
เจ้าจอมมารดาเชย
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๘๑. พระองค์เจ้าหญิงพุทธประดิษฐา
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙
เจ้าจอมมารดาพุ่ม(ธิดานายศัลยวิชัย(ทองคำ ณ นครราชสีมา))
สิ้นพระชนฒ์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๔ แรม ๒ ค่ำ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒ พระชันษา ๔ ปี

๘๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐
เจ้าจอมมารดาอิ่ม(ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เป็นท้าวโสภานิเวศน์ แล้วเลื่อนเป็นท้าวศรีสัจจา)
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๘๓. พระองค์เจ้า
ไม่ทันประสูติ ตกไปเสียก่อน แต่ปรากฏในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
"อีกหนึ่งบเป็นตน.........ตกฝ้าย"

๘๔. พระองค์เจ้าหญิงเจริญกมลสุขสวัสดิ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็งสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐
เจ้าจอมมารดาห่วง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๑๒ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๗ ปี

ประสูติเมื่อก่อนพระบรมราชาภิเษก ๒ พระองค์
ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว ๘๒ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๘๔ พระองค์
 

Create Date : 29 มกราคม 2551    
Last Update : 29 มกราคม 2551 10:44:48 น.
Counter : 191 Pageviews.  

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติวังนอก

๑. พระองค์เจ้าชายกระวีวงศ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะเมียตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาหงิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเส็งโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ พระชันษา ๑๐ ปี

๒. พระองค์เจ้าหญิงใหญ่
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีระกาสัปศก จ.ศ. ๑๑๘๗ พระชันษา ๑๕ ปี

๓. พระองค์เจ้าหญิงวิลาส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม ๕ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ.๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาบาง
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นเป็น กรมหมื่นอับสรสุดาเทพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ แรม ๔ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗ พระชันษา ๓๕ ปี

๔. พระองค์เจ้าชายดำ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๗ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาเฟือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ พระชันษา ๖ ปี

๕. พระองค์เจ้าหญิงดวงเดือน
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓ พระชันษา ๖๒ ปี

๖. พระองค์เจ้าชายศิริวงศ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาทรัพย์)ธิดาพระอักษรสมบัติ(หม่อมทับ) และท่านผ่อง)
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
ทรงเป็นพระบิดาสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินีในรัชกาลที่ ๔ (ซึ่งเป็นพระราชมารดาในรัชกาลที่ ๕)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๐๑ พระชันษา ๒๘ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ศิริวงศ์

๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาจาด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ พระชันษา ๑๐ ปี

๘. พระองค์เจ้าชายลักขณานุคุณ
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๔ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาบาง
ทรงมีธิดาคือหม่อมเจ้าโสมนัส ในรัชกาลที่ ๔ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ที่พระอรรคมเหสี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๖ ค่ำ ปีมะแมสัปตศก จ.ศ. ๑๑๙๗ พระชันษา ๒๔ ปี

๙. พระองค์เจ้าหญิงกมุท
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๑๗๕
เจ้าจอมมารดาอิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเส็งตรีศก .ศ.๑๑๘๓ พระชันษา ๙ ปี

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงมาลี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๑๗๖
เจ้าจอมมารดาแย้ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพุธ เดือนยี่ ขึ่น ๘ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙ พระชันษา ๔๔ ปี

๑๑.พระองค์เจ้าชายโกเมน
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ.๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาเฟือง
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๒ ค่ำ ปีระกาตรีศก พระชันษา ๔๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล โกเมน

๑๒. พระองค์เจ้าชายคเนจร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ กำกับกรมช่างมุก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๒๔๐ พระชันษา ๖๔ ปี

๑๓. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ บุรพาสาฒ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาน้อยลาว(ธิดาอุปราชเวียงจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ พระชันษา ๗ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าชายงอนรถ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาจาด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒ พระชันษา ๓๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล งอนรถ

๑๕. พระองค์เจ้าชายลดาวัลย์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๑๐ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมมารดาน้อยเอม
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็ กรมหมื่นภูมินทรภักดี ทรงกำกับกรมช่างสิบหมู่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ บุพาสาฒ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๖๐ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ลดาวัลย์

๑๖.พระองค์เจ้าหญิงเงินยวง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีกุนสัปศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดายี่สุ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๕ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐ พระชันษา ๖๔ ปี

๑๗. พระองค์เจ้าหญิงเสงี่ยม
ประสูติเมื่อเดือน ๔ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาจัน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีฉลูเอกศก พระชันษา ๗๕ ปี

๑๘. พระองค์เจ้าหญิงพงา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาเขียว(ธิดากรมขุนสุนทรภูเบศร์(เรือง สุนทรกุล ณ ชลบุรี)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ พระชันษา ๔๑ ปี

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงแสงจันทร์
ประสูติเมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐ พระชันษา ๖๓ ปี

๒๐. พระองค์เจ้าหญิงนิเวศน์
ประสูติเมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาอิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๖๐ พระชันษา ๘๓ ปี

๒๑. พระองค์เจ้าชุมสาย
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่(ธิดาหลวงอนุชิตพิทักษ์(ทองอยู่)คือสมเด็จพระวันรัต วัดระฆัง องค์ที่ถูกถอดในรัชกาลที่ ๑)
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นราชสีหวิกรม
ในรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๑๐ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุน กำกับกรมช่างศิลาและกรมช่างสิบหมู่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ พระชันษา ๕๓ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ชุมสาย

๒๒. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ ในปีฉลูนั้นเอง

๒๓. พระองค์เจ้าหญิงสุบงกช
ประสูติเมื่อปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาน้อยลาว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๔ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓ พระชันษา ๖๗ ปี

๒๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐ พระชันษา ๒ ปี

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงเลขา
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๒ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐
เจ้าจอมมารดาบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๓๒ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าลม่อม
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
ได้ทรงทำนุบำรุงเลี้ยงดูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาแต่ยังทรงพระเยาว์ เพราะพระราชชนนีที่สิ้นพระชนม์ไปนั้นทรงเป็นพระขนิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดากัน
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๖ โปรดฯให้เลื่อนกรมและพระนามขึ้นเป็น พระบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้เปลี่ยพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร
สวรรคต*ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีวอกอัฐศก จ.ศ. ๑๒๕๘ พระชันษา ๗๙ ปี

*โปรดฯให้ใช้คำว่าสวรรคต และพระราชทานพระลองทองใหญ่และเศวตฉัตร ๗ ชั้น เนื่องจากทรงรักทรงเทอดทูนยกย่องเสมอด้วยพระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง

๒๗. พระองค์เจ้าชายเปียก
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ.๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาเหม็น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗ พระชันษา ๓๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ปิยากร

๒๘. พระองค์เจ้าหญิงเกศนี
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๓๑ ปี

๒๙. พระองค์เจ้าชายอุไร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๑๒ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาเขียว
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ กำกับกรมแสงและกรมช่างศิลา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๓ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล อุไรพงศ์

๓๐. พระองค์เจ้าหญิงกินรี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ.๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาฉิม(ธิดาพระยาสีหราช(เมือง))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๒๕๖ พระชันษา ๗๖ ปี

๓๑. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๑๒ ค่ำปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาอ่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ พระชันษา ๑ ปี

๓๒. พระองค์เจ้าชายอรรณพ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีมโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอุดมรัตนราษี กำกับกรมสังฆการีและธรรมการ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๒ แรม ๖ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘ พระชันษา ๔๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล อรณพ

๓๓. พระองค์เจ้าหญิงเล็ก
ประสูติเมื่อปีมะเส็งตรีศก จ.ศ.๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดาบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ พระชันษา ๓ ปี

๓๔. พระองค์เจ้าหญิงพวงแก้ว
ประสูติเมื่อปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดายี่สุ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๒๙ ปี

๓๕. พระองค์เจ้าหญิงประไพพักตร์
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดาเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๕๔ ปี

๓๖. พระองค์เจ้าหญิงฉวีวรรณ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาฉิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ พระชันษา ๖๕ ปี

๓๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาจันทร์โฉม(ธิดาเจ้าอนุเวียงจันทน์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๘. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาสาดใหญ่
สิ้นพระชนม์เมื่อปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ พระชันษา ๒ ปี


ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว


๓๙. พระองค์เจ้าชายลำยอง
แระสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ.๑๑๘๖
เจ้าจอมมารดาวัน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔
ทรงเป็นต้นสกุล ลำยอง

๔๐. พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดอน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาอิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑๕ ค่ำ ปีจอสัปตศก จ.ศ. ๑๒๓๗ พระชันษา ๕๑ ปี

๔๑. พระองค์เจ้าหญิงนรลักษณ์
ประสูติเมื่อปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาน้อยพระแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔ พระชันษา ๓๗ ปี

๔๒. พระองค์เจ้าชายเฉลิมวงศ์
ประสูติเมื่อปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่(ธิดาเจ้าพระยานคร(น้อย ณ นคร)และท่านผู้หญิงอิน)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชัน ๒๕ ปี

๔๓. พระองค์เจ้าหญิงจามรี
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๑ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาปุก(ธิดาเจ้าพระยาพิพิธ(สน สนธิรัตน)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิยต์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ พระชันษา ๖๔ ปี

๔๔. พระองค์เจ้าหญิงกฤษณา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาหุ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๒๖ พระชันษา ๓๙ ปี

๔๕. พระองค์เจ้าชายอมฤตย์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๙ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาแก้ว(ธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมาธิราช(บุญรอด บุณยรัตพันธุ์))
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัยกำกับกรมอักษรพิมพการ
ในรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงกำกับกรมหมอนวด หมอยา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ ปผีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒ พระชันษา ๔๔ ปี

๔๖. พระองค์เจ้าชายสุบรรณ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๑ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาขำ
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๑๒ ค่ำ ปีวอกฉศก พระชันษา ๕๙ ปี

๔๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาเจ๊ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๙๐ พระชันษา ๒ ปี

๔๘. พระองค์เจ้าสิงหรา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาคล้าย
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ
สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๒๖๕ พระชันษา ๗๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สิงหรา

๔๙. พระองค์เจ้าชายชมพูนุช
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุรนพศก จ.ศ. ๑๑๘๙
เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเจริญผลพูลสวัสดิ์
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุน
ได้ทรงกำกับราชการกรมมหาดเล็ก ช่างกระดาษ ช่างเขียนผู้หญิง และคลังพิมานอากาศ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๖ ค่ำปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๖๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ชมพูนุช

๕๐. พระองค์เจ้าชายจินดา
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๑๘๙
เจ้าจอมมารดาพลับ(ธิดาพระยาอินทราทิศ(จุ้ย))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๒๓ ปี

๕๑. พระองค์เจ้าหญิงบุตรี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ บูรพาสาฒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๙๐
เจ้าจอมมารดาอึ่ง(ธิดาเจ้าพระยานิกรบดินทร์(โต กัลยาณมิตร) ในรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นท้าวสมศักดิ์)
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา อาทิอักษรวรรคศรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเมียนพศก จ.ศ. ๑๒๖๙ พระชันษา ๘๐ ปี

ประสูติวังนอก ๓๘ พระองค์
ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร ๑๓ พระองค์
รวม ๕๑ พระองค์
 

Create Date : 29 มกราคม 2551    
Last Update : 28 มีนาคม 2551 11:17:51 น.
Counter : 239 Pageviews.  

1  2  

LowLow
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add LowLow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.