+++ ความล้มเหลว เป็นก้าวแรกของชัยชนะ+++ศรีกรม
Group Blog
 
All Blogs
 

การจัดระบบงาน วันนี้ มีโอกาสเข้าร่วมตรวจประเมินหน่วยงานนำร่อง ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อตรวจตามเกณฑ์คุภาพการบริหารจัดการ(TQA) รายหมวด มีข้อสังเกตุจากการตรวจดังนี้.-

    1. ระบบงาน : ในการตรวจประเมิน จะตรวจดูงานแต่ละงานมีกระบวนการทำงานอย่างไร มีเอกสารการจัดทำเก็บไว้หรือไม่ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร ปรากฎว่า...งานส่วนมาก เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มีหลักฐาน ไม่กระบวนการทำงานที่ชัดเจน ไม่มีการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ และไม่มีการเรียนรู้แล้วนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนา

    2. การจัดทำแผน : ในการตรวจอาจารย์ที่ปรึกษาจะถามว่า..มีแนวทางแน่นอนชัดเจนในการปฏิบัติงานหรือไม่ กล่าวคือ มีการจัดทำแผน มีระเบียบ มีกฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ มีการทำเป็นไปในแนวทางเดียวกันมัย หรือต่างกันต่างทำ และการทำคงเส้นคงวา สม่าเสมอหรือไม่ ปรากฎว่า...เจ้าหน้าที่ส่วนมากจะทำตามหน้าที่ ตามที่เคยกระทำกันต่อ ๆ มา มีการวางแผนหรือไม่ มีระเยียบใดรองรับ จะไม่มีการการกำหนดที่แน่นอน เป็นการทำงานโดยปราศจากแผนงาน แนวทาง ที่แน่นอน

   3. การจัดเก็บเอกสาร : การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ เมื่อผู้ตรวจต้องการเอกสารในการอ้างอิง จะค้นหา หรือสืบค้น ได้ยาก อยู่กระจัดกระจาย ทำให้การเรียนรู้ หรือต่อยอดขาดหายไป ทำให้องค์ความรู้ขององค์กร ไม่ได้รับการถ่ายทอดไปยังคนรุ่นต่อไป

   4. การประเมินผล : จากการตรวจประเมิน การปฏิบัติงานในแต่ละงาน บางงานไม่มีแนวทางชัดเจน ไม่มีรอบระยะเวลาในการตรวจ ติดตาม การประเมิน ที่แน่นอน บางงานไม่มีการประเมินผล ทำเสร็จแล้ว ก็ถือว่าเสร็จ ไม่มีการประเมินผลว่า..ผู้รับบริการ/ลูกค้า มีความคิดเห็นอย่างไร พอใจ หรือไม่พอใจ

   5. การเรียนรู้: จากการตรวจประเมิน แต่ละส่วนงานไม่มีการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่มีการจัดการความรู้ในองค์กร อย่างเป็นระบบ ไม่มีการนำข้อผิดพลาด บกพร่อง ในการปฏิบัติงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่นำผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นในองค์กร ทำให้การจัดการความรู้ในองค์กรขาดความต่อเนื่อง ทำให้องค์ความรู้ในองค์การสูญหายไป

     ดังนั้น หากหน่วยงานได้นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ(TQA) มาใช้ในหน่วยงานได้แท้จริง จะทำให้การทำงานมีระบบชัดเจน ลดระยะเวลาในการทำงาน มีการติดตามประเมินผล และมีการเรียนรู้และพัมนางานในองค์กรได้อย่างดียิ่งขึ้น!!!
 

Create Date : 26 กรกฎาคม 2559    
Last Update : 26 กรกฎาคม 2559 13:11:40 น.
Counter : 415 Pageviews.  

การจัดทำโครงร่างองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงานฯได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร(TQA)มาใช้ในสำนักงาน และยังนำไปทดรองใช้กับอีก ๗ หน่วยงานนำร่อง

  ในการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรมาใช้ดังกล่าว ต้องให้แต่ละหน่วยงานนำร่องจัดทำโครงร่างองค์กร เพื่อที่จะแต่ละสำนักงานได้รู้จักตนเอง และหน่วยงานคู่แข่งขัน อีกทั้งยังจะได้หาโอกาสในการปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนงานอีกด้วย

    สำหรับการจัดทำโครงร่าง มีเกณฑ์ที่แต่ละหน่วยงานจะต้องทำ และวัตถุประสงค์ที่จะต้องทำ พอสรุป ได้ดังนี้

 1. โครงร่างองค์กร : การจัดทำโครงร่างองค์กรเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่า องค์กรของเรามีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่สำคัญอย่างไรต่อสภาพการดำเนินงานขององค์กรซึ่งส่งผลต่อวิธีดำเนินการและการตัดสินใจขององค์กร รวมทั้งความจำเป็น โอกาสและข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร

 2. วัตถุประสงค์ : เพื่อรู้จักองค์กรตนเอง และสภาพของคู่แข่ง

 3. ต้องการรู้เรื่องอะไร :โครงร่างองค์กร ต้องการรู้ และเข้าใจในสิ่งเหลานี้

  ๓.๑ ลักษณะองค์กร (Organization Description)

  ๐เข้าใจองค์กร (Understand Your Organization)

  ๐เข้าใจสมรรถนะหลักขององค์กร (Understand Your Core Competencies)

  ๐ เข้าใจสภาพแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร (UnderstandYour Regulation Environment)

  ๐ เข้าใจบทบาทของผู้ส่งมอบ (Understand The Role of Suppliers)

  ๐ ระบุบทบาทและความสัมพันธ์ด้านการกำกับดูแลองค์กร (Identity Governance Role andRelationships)

  ๓.๒ สถานการณ์ขององค์กร (Organization Situation)

  ๐เข้าใจคู่แข่งขันขององค์กร (Knowe Your Competitors)

  ๐เข้าใจความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร(Know Your Strategic Challenges)

  ๐ เข้าใจความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร(Know Your Strategic Advantages)

  ๐เตรียมพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างฉีกแนว (Preprare fore Disruptive Technologies

           ในการจัดทำโครงร่าง ทุกหน่วยนำร่อง จะต้องจัดทำเกณฑ์ตามที่มีอยู่จริง สิ่งใดที่หน่วยงานไม่มี ยังไม่ได้ดำเนินการ ก็ไม่ต้องระบุไว้ในโครงร่าง เพื่อหน่วยงานจะได้ทราบตัตนที่แท้จริงของหน่วยงาน นอกจากนี้เกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุจะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อรองรับในการตรวจประเมินอีกด้วย
 

Create Date : 04 กรกฎาคม 2559    
Last Update : 4 กรกฎาคม 2559 15:21:20 น.
Counter : 254 Pageviews.  

อยากเป็นข้าราชการใหม่

 เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับราชการใหม่ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

  ปีนี้มีผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒,๐๐๐ กว่าคน สำนักงานฯต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์จำนวน ๑๐๐ คน โดยแบ่งเป็นโต็ะสำหรับสอบสัมภาษณ์จำนวน ๕๐ โต็ะ มีคณะกรรมการโต็ะละ ๒ คน

   ในเบื้องต้น สามารถบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ได้จำนวน ๑๐๐ อัตรา ส่วนที่เหลือจะขึ้นบัยชีไว้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก็จะเรียกเข้าบรรจุในรุ่นถัดไป

  ในการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว แบ่งการเข้าสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบภาคเช้า จำนวน ๑,๐๐๐ กว่าคนและภาคบ่าย จำนวน ๑,๐๐๐ กว่าคน เช่นกัน  และกำหนดให้กรรมการแต่ะละชุด จะสอบสัมภาษณ์ได้คนละ ๕ นาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒- ๒๕ คน ในภแต่ละภาค

   สำหรับคะแนน จำนวน ๑๐๐ คะแนน ให้คะแนนจาก ความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ บุคลิกภาพ และการตอบคำถาม แยกคะแนนเป็น A B C D F  ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อย ๖๐ ถึงจะถือว่า...สอบผ่าน...

   จากการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้เข้าสอบได้ทั้งหมดจำนวน ๔๒ คน ทำให้ได้รับรู้และมีข้อสังเกตุ ดังนี้

   ๑. จำนวนผู้เข้าสอบมีจำนวนอายุที่สูงขึ้น กล่าวคือ มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มีอายุมากกว่า ๓๐ ปี มากถึงร้อยละ ๕๐ เลย ส่วนผู้ที่เพิ่งจบใหม่ มีจำนวนน้อยมากไม่ถึงร้อยละ ๑๐

   ๒. มีผู้ทำงานมาแล้ว ร้อย ๙๐ ส่วนมากจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล มีทำงานเอกชนเป็น่ส่วนน้อย

   ๓. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มีการศึกษาสูงขึ้นร้อยละ ๑๐๐ เลยที่เดียว กล่าวคือ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีคุณสมบัติ ต้องจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปรากฎว่าคนที่มาสอบล้วนแต่จบปริญญาตรี แต่มีวุฒิ ปวส. นอกจากนี้ยังมีผู้มีจบระดับปริญญาโทถึงร้อยละ ๒๐ มาสมัครในตำแหน่งดังกล่าวด้วย

    ๔. สาเหตุที่มาสมัครสอบเป็นข้าราชการ  ผู้ที่เข้าสอบให้เหตุผลว่า...ต้องการความมั่นคง...ต้องการสวัสดิการ...ต้องการเป็นข้าราชการ ตามความประสงค์ของบิดา มารดา...อยากให้พ่อแม่ภูมิใจ ที่มีลูกเป็นข้าราชการ...ต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ

     ๕. ผู้เข้าสอบบางส่วนเป็นข้าราชการจากหน่วยงานอื่น ทั้ง ๆ ที่เป็นข้าราชการมาหลายปีแล้ว ยังต้องการอยากเปลี่ยนสายงาน และต้องการเข้ามาทำงานที่หน่วยงานนี้ สาเหตุที่มาสมัคร ผู้เข้าสอบจะให้เหตุผลว่า...ต้องการกลับไปทำงานที่่ภูมิลำเนาเดิม เนื่องจากหน่วยงานที่ำอยู่ไม่มีหน่วยงานอยู่ในต่างจังหวัด...บางคนตอบว่า อยากหาประสบการณ์และต้องการเปลี่ยนสายงาน...ต้องการมาอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

    ๖. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ มีบางส่วนมาจากภาคเอกชน ล้วนมีเงินเดือนจำนวนมากแล้ว หากสอบได้จะต้องลดเงินเดือนลงไม่น้อย และผู้เข้าสอบให้เหตุผลที่มาสอบว่า...ต้องการความมั่นคงของชีวิต...อยากมีเกียรติ...บิดา มารดา อยากให้ลูกๆ รับราชการ...มีความฝันอยากเป็นข้าราชการ...

       จากการเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว ทำให้ความคิดที่เคยคิดไว้ว่า...คนรุ่นใหม่ ไม่ต้องการเป็นข้าราชการ...ความคิดดังกล่าวคงต้องเปลี่ยนเสียแล้ว!!!!
 

Create Date : 04 กรกฎาคม 2559    
Last Update : 4 กรกฎาคม 2559 15:08:30 น.
Counter : 423 Pageviews.  

ความอดทนหงาลูกรัก

พ่อไม่ได้ส่งข่าวให้ลูกมานานแล้วเนื่องจากติดภารกิจ อีกทั้งมีงานประจำเป็นจำนวนมาก ทำให้เราทั้งสองขาดการติดต่อกันแต่อย่างไรก็ตาม คุณแม่ได้โทร.หาลูกทุกวันเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ทำให้พ่อเบาใจและหายห่วงไปอีกทางหนึ่ง

ลูกเองก็ได้เรียนจบปริญญาตรีตามทีตั้งใจแล้วที่ลูกเคยตั้งใจจะต้องเรียนให้ได้เกียรตินิยมทุกอย่างก็เป็นไปตามความประสงค์ของลูกทุกประการ กล่าวคือลูกได้เรียนจบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒)ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพ่อ แม่ พี่ ๆ น้อง ๆตลอดจนเครือญาติ อีกทั้งเพื่อน ๆ ก็มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ให้

พ่อได้ซื้อโน๊ตบุคและมือถือให้ลูกตามที่ได้สัญญาไว้ เพราะความอดทน ความพากเพียรและตั้งใจมั่นของลูกเอง ที่ทำให้การเรียนประสบผลสำเร็จตามความตั้งใจของลูกเอง พ่อแม่ พี่ และญาติ เป็นเพียงผู้ให้กำลังใจสนับสนุนสิ่งที่สามารถจะช่วยได้เท่านั้น หากตัวลูกเองไม่มีความอดทนมีความพากเพียร และมีความมุ่งมั่นแล้ว ความสำเร็จก็คงมีไม่ได้ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า...อัตตาหิ อัตตโนนาโถ..เป็นแน่แท้!!!

การจบปริญญาตรีเป็นเพียงบันไดขั้นแรกเท่านั้น บนวิถีทางของชีวิต ยังอีกยาวไกลการนำบทเรียนในการเรียนมาใช้ในการดำรงชีวิต ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้น

การดำเนินชีวิตเป็นศิลป์และศาสตร์อย่างหนึ่ง หากเราเดินพลาดอาจถึงกับเสียชีวิตและล้มสลายได้ลูกลองดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่าง ๆก็จะเห็นว่า...บางข่าวคนเราต้องเสียชีวิตเพราะความรัก..เพราะหนี้สิน...เพราะผิดหวัง...เพราะไม่พอใจใครบางคน...

ข่าวที่ดังในช่วงนี้คือข่าว...ดร. ลงมือยิง ดร.ด้วยกัน เนื่องจากมีความคิดไม่ตรงกันมาก่อนทำให้ต้องมาเสียชีวิต เพราะความคิดผิดแท้ ๆ...ทำให้ประเทศชาติต้องเสียบุคลากรด้านการศึกษาไป ๓ คนซึ่งล้วนจบปริญญาเอกทั้งนั้น เพราะขาดความอดทน

การดำเนินชีวิต...ความอดทน...จึงเป็นสิ่งสำคัญเราต้องอดทนได้ ทั้งความลำบาก ความร้อน ความหนาว ความพอใจ ไม่พอใจทุกอย่างที่มากระทบตัวเรา มีทั้งดี ไม่ดี และกลาง ๆ เราจะต้องทำใจให้ได้เพราะทุกอย่างในโลกล้วนจะมีเป็นคู่ ๆ.. มีดี มีชั่ว..มีได้ มีเสีย...มีชนะ  มีแพ้...มีเก่ง  มีโง่...มีสำเร็จ มีล้มเหลว.. เป็นต้น

     ความอดทน ไม่ใช่ว่า อยู่ ๆ จะเกิดขึ้นมาเอง ต้องมีการฝึกฝน และฝึกบ่อย ๆ หากทำบ่อย ก็จะติดเป็นนิสัย ทำให้มีภูมิคุ้มกันให้ตัวเรา ไม่ให้กระทำในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน และตนเองก็เดือดร้อนด้วย จะทำอะไร ก็จะมีสติ และปัญญา คอยเตือนเราให้ฉุกคิด มีเวลาไต่ตรองก่อนลงมือกระทำ ...ความอดทนจึงเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จทุกอย่า...

ขอให้ลูกดูแลตัวเองรักตัว รักชีวิต รักอนาคต และรักความก้าวหน้าน่ะ

รักลูกมากๆๆ

พ่อเอง
 

Create Date : 04 กรกฎาคม 2559    
Last Update : 4 กรกฎาคม 2559 14:31:33 น.
Counter : 269 Pageviews.  

พรากเพียงกาย      เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ไปร่วมรดน้ำศพของเพื่อนคนหนึ่ง ที่ได้ร่วมเข้าอบรมด้วยกันหลายเดือน ตามปกติเป็นคนเข็มแข็ง สุขภาพดี มีความร่าเริง แจ่มใส มีมนุษสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ดีเสมอมา

       แต่มาบัดนี้ เธอได้จากเพื่อน ๆ ไปอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ทำให้เพื่อน ๆ ซ็อคไปตาม ตามกัน ไม่เคยคิดและฝันมาก่อน ว่า...เธอจะอำลาไปอย่างไม่มีวันกลับ ...คงเหลือเพียงแต่ความทรงจำเท่านั่น...เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเพื่อน จึงได้ส่งกลอนอักษรสาร ถึงเธอ...ขอไปให้สู่สุคตื และสัมปรายภาพอันพึงปรารถนา และมีวิมาน เป็นที่สถิตย์นิรัยดร...เทอญ

 

เมื่อสีทุ่ม ยีสิบหก มิถุนา

แววเสียงไลน์ ส่งกันมา บอกช่าวร้าย

คุณทิพย์วรรณ เทศบุตร อำลาไกล

ด้วยโรคร้าย ไทรอยด์พิษ จิตดับลง

เสียงไลน์กลุ่ม นบส 81 รัวสนั่น

ส่งข่าวกัน เพื่อนทุกคน อย่าลืมหลง

ชีวิตคน ไม่จีรัง ไม่ยืนยง

เพื่อนทุกคน ไว้อาลัย ให้คุณแตน

อาทิตย์ก่อน ยังคุยกัน ทางไลน์เล่น

อาทิตย์นี้ กลับกลายเป็น ความเศร้าแสน

ทุกคนรัก สุดอาลัย ให้คุณแตน

อยากตอบแทน คุณความดี ที่เคยทำ

ช่วงสี่เดือน ทุกคนร่วม อบรมด้วย

คุณแตนสวย มีเสน่ห์ เท่ห์คมขำ

เก่งเรื่องคน เก่งเรื่องงาน การผู้นำ

คุณแตนทำ ด้วยความรัก สามัคคี

ยามขับร้อง เสียงไพเราะ เสนาะโสต

ทุกคนโปรด ท่วงทำนอง เติมแสงสี

เล่นละคร แต่งตัวสวย ดั่งกินนารี

ขอให้มี กิจกรรม ร่วมนำทีม

กลุ่มเราทุกข์ พี่ก็คลุ่ก ร่วมทุกข์ด้วย

ร่วมกันช่วย หาข้อมูล ไปทุกถิ่น

ไปสุราษฎร์ แถวเวียงสระ พาติดดิน

ร่วมนอนกิน ถิ่นป่ายาง ย่างเหยียบมา

กลุ่มเราสุข พี่ร่วมสุข ใจสุขสันต์

คราร่วมกัน ไปต่างแดน แสนหรรษา

เนเธอแลนด์ สวีเดน เห็นเยือนมา

ร่วมศึกษา ร่วมสนุก ร่วมสุขกัน

มาวันนี้ พี่แตนจ๋า กลับลาจาก

เพียงกายพราก จากไป ดั่งใจฝัน

คุณความดี พี่แตนอยู่ คู่ผูกพัน

เป็นเพื่อนกัน รักอาลัย ไม่เสื่อมคลาย

ขอความดี บุญที่ทำ หนุนนำส่ง

ผลกุศล พี่ทำมา ไม่ขาดสาย

ให้พี่แตน สูสุคติ ทิพย์มากมาย

สู่จุดหมาย วิมานทิพย์ สถิตนิรันดร...เทอญ
 

Create Date : 04 กรกฎาคม 2559    
Last Update : 4 กรกฎาคม 2559 14:17:19 น.
Counter : 139 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

สมาชิกหมายเลข 3206122
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3206122's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.