พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
 
ยุคของการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง

หลังจากที่ได้สอนวิธีตรวจสอบพระสมเด็จวัดระฆังด้วยตนเองแล้ว (ตรวจสอบพระในยุคกลางถึงปลาย 2409-2415)ต่อมาเราจะมาศึกษาในเรื่องของยุคของการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังกันต่อ เพื่อให้เข้าใจว่า พระสมเด็จวัดระฆังไม่ได้สร้างแค่ครั้งเดียว โดยได้เขียนสรุปการสร้างแต่ละยุคและสุดท้ายจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของพระในยุคแรกและยุคกลาง (เนื่องจากเป็นการรวบรวมจากหนังสือหลายเล่มและนำมาสรุปคร่าวๆ หากท่านใดมีความรู้เพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้คำชี้แนะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง)

สมเด็จพุฒาจารย์(โต) สร้างพระพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2368 (อายุ 37 ปี) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ เป็นที่ “พระครูโต” และสร้างเรื่อยมาหลายบล็อกพิมพ์ ในขณะนั้นเรียกว่า “พระพิมพ์” ขนาดชิ้นฟัก มีขนาดต่าง ๆ ต่อมาเรียกพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นว่า “พระสมเด็จวัดระฆัง” เมื่อครั้งเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ทรงได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นที่ “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี”เมื่อปี พ.ศ. 2407 และได้เรียก “พระสมเด็จวัดระฆัง” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

จากบันทึกตำนานเก่าแก่ และคำบอกเล่า ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่ใกล้ชิดเจ้าประคุณสมเด็จฯ เกี่ยวกับการสร้างพระพิมพ์ ประกอบกับมีคำจารึกการสร้างพระพิมพ์ ไว้ข้างฐานรูปหล่อท่านั่งเนื้อสำริดของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ขนาดต่าง ๆ ที่มีผู้ใจบุญเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ในสถานที่หลายแห่ง สอดคล้องกับคำบอกกล่าวของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในสมุดโบราณ

จากหลักฐานและความเป็นมา การสร้างพระพิมพ์ เชื่อได้ว่าเจ้าประคุณสมเด็จ สร้างอยู่ 3 แผ่นดิน หรือ 3 ยุคสมัยตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สร้างครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2368 จนถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สร้างครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2414 รวมการสร้างพระพิมพ์ประมาณ 14 ครั้ง และแบ่งออกเป็น 3 ยุค ดังนี้


ยุคต้น สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2368 –2390 (ครองราชย์ พ.ศ. 2367 - 2394)

ยุคกลาง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2399 –2411 (ครองราชย์ พ.ศ. 2394 - 2411)

ยุคปลาย สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่ พ.ศ. 2412 –2414 (ครองราชย์ พ.ศ. 2411 - 2453)

มีรายละเอียดการสร้างพระพิมพ์ หรือพระสมเด็จ ดังนี้

ยุคต้น ในรัชกาชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3 )

1. ปี พ.ศ. 2348 สร้างที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ เป็น “พระครูโต”

2. ปี พ.ศ. 2378 สร้างเป็นที่ระลึกในการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นที่ “พระปริยัติธรรม”

3. ปี พ.ศ. 2379 สร้างเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคเงินสร้างพระพุทธไสยาสน์

4. ปี พ.ศ. 2381 สร้างเป็นที่ระลึกให้งานทำบุญครบ 51 ปี ขณะดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ พระปริยัติธรรม

5. ปี พ.ศ. 2386 สร้างเป็นที่ระลึกในงานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นที่ “พระราชปัญญาภรณ์”

6. ปี พ.ศ. 2387 สร้างเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคเงินบำรุงวัดระฆัง

7. ปี พ.ศ. 2390 สร้างเป็นที่ระลึกในงานทำบุญครบรอบ 60 ปี เป็นที่ “พระเทพกวีศรีวิสุทธินายก”

ซึ่งการสร้างแต่ละครั้งมีจำนวนไม่มาก เป็นพิมพ์ใหญ่ และหลายพิมพ์ทรง เป็นพระเนื้อขาวแก่ปูน พิมพ์ใหญ่ไม่มีเส้นกรอบกระจก หรือเส้นบังคับพิมพ์

ยุคกลาง ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

 1. ปี พ.ศ. 2399 สร้างให้โยมพระบิดามารดา เพื่อแทนคุณ ขณะดำรงสมณศักดิ์ เป็นที่ “พระธรรมกิติโสภณ” เป็นพิมพ์ปรกโพธิ์

2. ปี พ.ศ. 2399 สร้างเป็นที่ระลึกในงานสร้างพระบูชา นามว่า “พระหาพุธพิม”

3. ปี พ.ศ. 2407 สร้างเป็นที่ระลึกในงานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)พรหมรังษี” เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

4. ปี พ.ศ. 2409 สร้างในขณะดำรงสมณศักดิ์ เป็นที่ “พระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี” เริ่มสร้างที่จำนวน 84,000 องค์ตามเจตนารมณ์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยแม่พิมพ์ของช่างทองหลวง “หลวงวิจารณ์เจียรนัย”

5. ปี พ.ศ. 2411 สร้างในขณะดำรงสมณศักดิ์ เป็นที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต เป็นพิมพ์ใหญ่อกวี

ยุคปลาย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

1. ปี พ.ศ. 2412 สร้างพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ แม่พิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรนัย

2. ปี พ.ศ. 2414 สร้างพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (ลงรักปิดทอง) สร้างถวายแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างพุทธลักษณะพระที่สร้างในยุคต้น ยุคกลาง และยุคปลาย

 


รูปซ้ายมือ-พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคต้น (สังเกตุที่เนื้อพระจะขาว ไม่มีเส้นบังคับพิมพ์หรือเส้นกรอบกระจก)
รูปขวามือ-พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคกลาง+ปลาย (สังเกตุที่เนื้อพระจะมีคราบน้ำมันตังอิ้ว มีเส้นบังคับพิมพ์หรือเส้นกรอบกระจก ในรูปอาจจะต้องใช้การสังเกตดีๆ ถึงจะมองเห็นเส้นกรอบกระจกที่อยู่ด้านซ้ายมือที่เส้นค่อนข้างจะเบาบาง  หากอยากดูเส้นกรอบกระจกชัดๆ สามารถดูได้ที่ รูปพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ชุดที่ 2 องค์ครูเอื้อและองค์กวนอู

 
รูปซ้ายมือ -พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคต้น
รูปขวามือ - พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคกลาง+ปลาย

มีพระพิมพ์วัดระฆังหลายองค์ ที่สร้างในยุคต้น ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ยังหลงเหลือมีให้เห็น ท่านที่ดูออกจะรู้ว่า เป็นพระพิมพ์เนื้อเก่ายุคต้น ซึ่งพิมพ์และเนื้อพระ จะไม่เหมือนพระในยุคกลางและยุคปลาย ซึ่งเป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรนัย ถ้าท่านไปพบเข้าอย่าไปเที่ยวตีว่าของเขาไม่แท้ ความจริงพระยุคต้นหรือพระรุ่นแรก เป็นที่ต้องการของคนเล่นพระ ถือว่าเป็นของดีเยี่ยม พุทธคุณความขลังเป็นเลิศ โดยเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เนื้อขาวจั๊วแตกลายงามีน้อยหายากมาก
Create Date : 16 มีนาคม 2555
Last Update : 29 กันยายน 2555 14:45:04 น. 60 comments
Counter : 63976 Pageviews.  
 
 
 
 
ผมว่าอาจารย์น่าจะจัดสัมนาพระสมเด็จวัดระฆังสักครั้งนะครับ ผมว่าน่าจะดีกว่าจัดประกวดพระหรือไม่อาจารย์ก็ทำหนังสือออกมาสักเล่ม เพราะอาจารย์มีข้อมูลดีๆและพระที่สวยๆหลายองค์เพราะทุกวันนี้วงการพระสมเด็จเซียรเล็กเซียรใหญ่ไก้ลศูนย์พัน ผมว่าสมาชิกเวบนี้หลายๆท่านน่าสนใจ เราจะได้รู้ได้เห็นความจริง ทุกวันนี้สือ่ต่างๆและนิตยสารเกียวกับพระสมเด็จน่าจะมีอยู่เล่มเดียวในเมอืงไทย คือหนังสือนิตยสาร พระสมเด็จไทย ของอาจารย์สิ่งครองสานผมได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ก็ได้ข้อหลายๆอย่าง ด้วยความเคารพครับอาจารย์
 
 

โดย: พระสมเด็จต้นตระกุล IP: 124.122.24.148 วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:9:20:10 น.  

 
 
 
ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดีๆ ครับ ผมติดตามอ่านตลอดเลยครับ รอบทความใหม่ๆ ครับ
 
 

โดย: SILAWAYU IP: 223.207.138.46 วันที่: 27 มีนาคม 2555 เวลา:23:33:50 น.  

 
 
 
เป็นความรู้ทีดีมากๆ เลย ครับ
 
 

โดย: jee IP: 118.172.152.48 วันที่: 30 มีนาคม 2555 เวลา:14:48:33 น.  

 
 
 
ได้รับความรู้สะสมเพิ่มขึ้นมากเลยครับ จากที่เคยเข้าใจว่า
พระสมเด็จฯ ของแท้ จะต้องเหมือนกับในหนังสือนิตยสาร
พระที่วางขายทั่วไปเท่านั้น ต้องขอบคุณทีได้ให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ครับ จากใจจริง
 
 

โดย: นักเรียนใหม่ IP: 223.204.198.249 วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:13:18:45 น.  

 
 
 
พระสมเด็จเป็นพระท่ีหายากจะพบเจอ แต่ผู้รู้แท้และมอบความรู้ให้แก่คนท่ัวไปโดยใจบริสุทธิหายากยิ่งเช่นกัน ขอขอบคุณจากใจจริง
 
 

โดย: ลุงบ้านนอก IP: 110.49.249.187 วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:13:19:43 น.  

 
 
 
เจ้าของ Blog ตรวจสอบปี พ.ศ.ครองราชย์ของ ร.4 และ ร.5 ด้วยครับอ่านแล้วงงครับ ขอบคุณครับ
 
 

โดย: TidJeng IP: 10.10.104.12, 203.113.114.12 วันที่: 1 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:50:58 น.  

 
 
 
'เห็นด้วยครับกับการที่อาจารย์ควรออกหนังสือครับ เพื่อเป็นวิทยาทาน ขอสนับสนุนด้วยคนครับ" ขอบคุณด้วยใจจริงครับ
 
 

โดย: khongrit IP: 110.49.232.140 วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:33:10 น.  

 
 
 
ผมมีพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อยู่องค์หนึ่งสภาพสมบูรณ์คือ พระพักตร์หันไปทางซ้าย หัวเข่าขวาจมลง หัวเข่าซ้ายสูงกว่าหัวเข่าขวา
 
 

โดย: ภู IP: 49.229.45.202 วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:30:44 น.  

 
 
 
ขอท่านผู้รู้ ช่วยกรุณา วิเคราะห์ พระสมเด็จ พิมพ์ทีมีระบุในตำนาน คือ หลวงสิทธิการ โยธารักษ์ ด้วยจะช่วยให้ผู้นิยมพระสมเด็จ ได้เข้าใกล้พระสมเด็จอีกนิดครับ และรวมถึงช่างสร้างแม่พิมพ์บ้านช่างหล่ออีกกลุ่มนึงครับ
 
 

โดย: ปรพฤติ วรรณีเวชศิลป์ IP: 115.87.89.16 วันที่: 4 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:32:18 น.  

 
 
 
วงการพระกระเทือนและซบเซาหนัก มีลูกค้ารายใหญ่นำพระมาคืนเซียนใหญ่ พันกว่าล้านบาท มีเศรษฐีฮ่องกง, นักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดัง, ส.ส.จากพรรคเก่าแก่
 
 

โดย: ผีสนาม IP: 124.121.79.100 วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:14:28:52 น.  

 
 
 
ก็ดีแล้วครับคุณผีสนามพระพระเก๊เซียนเก๊จะได้หมดไปจากวงการพระสมเด็จไทย ความจริงก็คือความจิรงอยู่วันยันค่ำพระแท้ก็แท้อยู่วันยันค่ำและก็แท้ตลอดไป พระสมเด็จชุดนี้รับรองว่าเศรษฐีมาบูชาไปไม่มีวันคืน มีแต่จะถามหาอีกเพราะเขาบูชาไปแพงๆเขาก็เอาไปตรวจอายุพระว่าเป็นวัตถุโบลานอายุกี่ปี พระชุดดนี้อายุการสร้างหน้าจะอยู่ราวๆ148ปีขึ้นไปอายุของพระแต่ระองค์จะไม่เท่ากันห่างเดือนบ้างห่างปีบ้าง และก็เซียนบอกว่าพระชุดนี้เก๊ พระที่อยู่บ้านตระกุลใหญ่เก่าแก่ก็เก๊หมดประเทศไทยไม่มีพระสมเด็จวัดระฆังเลยก็จะมีแต่ตำนานเล้าขานต่อกัน
 
 

โดย: พระบรรพบุรุษ IP: 223.27.194.114 วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:14:53:34 น.  

 
 
 
การแตกตื่นเรื่องการคืนพระลามไปถึงพระปิดตาราคาแพง มีพระปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาด พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เช็คอายุทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่ผ่าน
 
 

โดย: ผีสนาม IP: 124.122.17.2 วันที่: 17 กันยายน 2555 เวลา:13:21:43 น.  

 
 
 
อ่านหนังสือพระมาก็หลายเล่ม คุยกับผู้รู้(บ้าง) มาพอสมควร ข้อมูลดูเหมือนซำ้ๆเน้นความจดจำ และเชื่อตามกันมาเสียส่วน เน้นความรู้สึก พิมพ์นั้นต้องอย่างงี้ เนื้อต้องอย่างงั้น แต่ไม่มีคนบอกว่าเพราะอะไร ก็เพราะเกิดไม่ทันกันสักคน แล้วอย่างนี้เรายังจะเชื่อพวกเขาเหล่านั้นอยู่อีกหรือ พระที่นำมาโชว์(หนังสือ) ก็ซำ้ไป ซำ้มา เวียนกันลงเล่มนี้บ้าง เล่มโน้นบ้าง ไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงหรือเปล่า องค์ละ 5 ล้าน 10 ล้าน 20 ล้าน ผมรู้สึกว่าถ้าวงการพระไม่ใช้"ราคา"เป็นตัวตัั้ง จะเจริญมากว่านี้

อ่านบทความของคุณแล้ว ให้ความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จวัดระฆังได้แจ่มชัดมาก เพราะค้นคว้าข้อมูลมาแน่นมาก สมบูรณ์ด้วยเนื้อหา มีที่มา ทีไป มีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อ และมีบทวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถหักร้าง ความเชื่อเก่าๆ ที่เซียนจดจำมาเล่าเต้าข่าวกันเป็นคุ้งเป็นแคว ที่สำคัญ WEBคุณไม่ได้ ขายพระ!!!
ก็เหมือนครั้งหนึ่ง เราเคยเชื่อว่าโลกแบบไงครับ ต่อมาโลกเจริญขึ้น มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าโลกกลม เราก็ต้องเปิดใจยอมรับครับ ว่ามันจริง
ต่อจากนี้ไป เราคงพอจะหาพระสมเด็จขึ้นคอได้ไม่ยากนัก เพราะพระสมเด็จเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในมือเซียน ที่สำคัญคือไม่จน เพราะไม่ต้องเอาเงินเยอะๆไปให้เซียนเขาใช้ แถมพวกเซียนๆทั้งหลายคงหักปากกาทิ้ง เพราะมุมมองของเรากว้างขึ้นไงครับ!!!

significant
 
 

โดย: significant IP: 58.11.144.152 วันที่: 26 กันยายน 2555 เวลา:23:42:11 น.  

 
 
 
สมเด็จโตที่สร้างขึ้น ด้านหลังมี ร.5 เขียนว่า จปร. /2411 นั้นมีการสร้างจริงหรือเปล่า
 
 

โดย: kp IP: 182.53.32.246 วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:12:41:10 น.  

 
 
 
เท่าที่พบ พระสมเด็จวัดระฆังสร้างในปี พศ.2409-2415 ส่วนใหญ่จะเป็นแบบหลังเรียบ ที่พบเห็นน้อยมาก ได้แก่ หลังกระดาน หลังกาบหมาก หลังรูปเจดีย์
 
 

โดย: เจ้าของ blog (wicca-wicca ) วันที่: 29 กันยายน 2555 เวลา:14:31:07 น.  

 
 
 
พระสมเด็จพิมพ์แบบงบน้ำอ้อยด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จโตครึ่งองค์หันข้างด้านหลังมีจารว่าสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสจารอักขระว่าพุทโธขนาครัศมีรอบ6.7ซ.ม มีการสร้างเมื่อไร สร้างเพื่อประการใด
 
 

โดย: sukagamo@ovi.com IP: 110.49.235.177 วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:19:21:19 น.  

 
 
 
พระสมเด็จพิมพ์แบบงบน้ำอ้อยด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จโตครึ่งองค์หันข้างด้านหลังจารว่าสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสีจารอักขระว่าพุทโธ มีการสร้างเมื่อไรสร้างเพื่อประการไร
 
 

โดย: sukagamo@ovi.com IP: 110.49.235.177 วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:19:38:19 น.  

 
 
 
ผมมีพระสมเด็จที่เก่ามากๆพิมพ์ไม่เหมือนใครไม่มีใครตอบได้ว่ายุคใหนใครเป็นคนสร้างลักษณะพิมพ์นะครับ เกศ คล้ายกริช อกเล็กมีล่อง แขนท่อนบนใหญ่ท่อนล้างเล็ก คัดสมาดคล้ายสากตำข้าว ที่รองนั่ง ชั้นที่ 1 เป็นผ้ารองนั่ง ชั้นที่ 2 เป็นหมอน ชั้นที่ 3 เป็นลักษณะคล้ายโต๊ะ ชั้นที่ 4 เป็นกระดาน พิมพ์ตัดกรอบพอดีซุ้มครอบแก้ว ลักษณะเนื้อ มี เนื้อพระซุ้มกอ ข้าว พระธาตุ มีคลาบน้ำมันตังอิ๊ว เนื้อพระชัดเจนมาก เป็นพระสมเด็จที่ ประเทศไทยไม่เคยเห็นแน่นอน เชื่อว่าเป้นพระสมเด็จที่สมเด็จแกะพิมพ์เอง พระสมเด็จองค์ละเป็น100ล้านต้องตกใจถ้าเห็นองค์นี้อยากให้คนที่ดูเป็นที่สุดในประเทศมาดูจริงๆแล้วจะรู้ว่าของแท้เป็นแบบนี้ พระองค์นี้คือที่หนึ่งในประเทศไทย
 
 

โดย: กิตติศักดิ์ IP: 49.228.207.0 วันที่: 5 ตุลาคม 2555 เวลา:20:04:49 น.  

 
 
 
พ.ศ.2331 เกิด
พ.ศ.2350 อุปสมบท วัดตะไกล ปัจจุบัณ คือวัดราช จ.พิษณุโลก
พ.ศ.2353 สร้างพระสมเด็จรุ่นแรก อาจุ 22 ปี
พ.ศ. 2395 สมณศักดิ์ พระะธรรมกิติ อายุ 65 ปี
พ.ศ. 2397 สมณศักดิ์ พระเทพกวี อายุ 67 ปี
พ.ศ. 2407 สมณศักดิ์ สมเด็จพระพุฒจารย์ องค์ที่ 5 ของกรุงรัตนโกสินทร์ อายุ 77 ปี
พ.ศ. 2353-2393 สร้างที่วัดบางขุนพรหมนอก ข้อสังเกตุ น้ำผึ้ง+น้ำอ้อย
พ.ศ. 2395-2407 สร้างที่วัดระฆังฯ ข้อสังเกตุ น้ำผึ้ง+น้ำอ้อย
พ.ศ. 2408-2415 สร้างที่วัดระฆังฯ ข้อสังเกตุ น้ำมันตั้งอิ้ว
 
 

โดย: กิตติศักดิ์ IP: 49.229.127.253 วันที่: 7 ตุลาคม 2555 เวลา:15:36:26 น.  

 
 
 
ถ้าต้องการเซอร์พระให้ไปให้ไกลจากแหล่งที่ซื้อ เพราะกรรมการที่เซอร์พระก็มาจากตู้พระ เขาจะจับผลประโยชน์กันเหนียงแน่น ในงานประกวดพระเซียนก็ขอให้พระของตนผ่านอย่าตีเก้ กรรมการคนอื่นก็เกรงใจ
 
 

โดย: ผีสนาม IP: 124.121.125.17 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:34:00 น.  

 
 
 
ถ้าหลังเป็นเหรียญร.5 แบบไม่มีหนวดนี่เป็นยุคปลายปีไหนครับ
 
 

โดย: kikuchi IP: 58.8.46.71 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:53:26 น.  

 
 
 
และพระที่ให้พระสมเด็จหลังเหรียญ ร.5 นี้ผมมาท่านยังมีอีกองค์ที่เป็นพิมพ์ที่แปลกมากครับ คล้ายอกครุฑ แต่เส้นเล็กมากๆจนรูปร่างเหมือนรูปหัวใจครับ และถ้ามองแนวขวางจะดูเหมือนรูปธนูง้างเลยครับโดยเกศจะทะลุซุ้มออกไปด้วย
 
 

โดย: kikuchi IP: 58.8.46.71 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:57:33 น.  

 
 
 
....ผมเปิดดูทีวี..เข้าไปรายการมิราเคิล...(ช่องของจานดาวเทียม) พบเซียนใหญ่..ตัวเบิ้มของ สมาคม..ที่ขายพระระฆังแพงๆ..พิธีกรถามว่าตอนนี้ห้อยพระอะไร...เขาก็เอาพระออกมาโชว์..เป็นพระสมเด็จวัดระฆัง 2 หน้า ด้านหนึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่...อีกด้านหนึ่งเป็นพิมพ์ฐานแซม..ทั้งที่เมื่อก่อนนี้ใครแขวนพระแบบนี้..เขาจะตีเก๊หมด..หรือไม่ก็เรียกว่าพระนอกพิมพ์...แต่เดี๋ยวนี้กลับกลืนน้ำลายตัวเอง...ใครอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องยุคต่างๆของการสร้างพระสมเด็จ..พร้อมทั้งตำหนิพิมพ์ทรงให้ไปหาหนังสือพระสมเด็จของ อ.พน นิลผึ้ง ที่พิมพ์ออกมาหลายเล่ม ละเอียดมากๆๆ
 
 

โดย: สลาตัน IP: 125.26.215.56 วันที่: 20 ธันวาคม 2555 เวลา:23:36:22 น.  

 
 
 
ผมได้รายละเอียดเยอะมากๆ ทำให้มั่นใจในการศึกษาพระสมเด็จ มากขึ้น และมั่นใจในพระของตัวเองมากขึ้นที่สุด หลังจากทีได้หาข้อมูลพระสมเด็จของตัวเองมาตั้งนาน (เชื่อมั่นสักที) ขอบคุณมากครับ
 
 

โดย: ชัย IP: 125.27.130.238 วันที่: 26 ธันวาคม 2555 เวลา:12:06:44 น.  

 
 
 
จะส่งรูปพระสมเด็จให้อาจารย์ช่วยดู ไม่ทราบว่าจะติดต่อได้ยังไงคะั
 
 

โดย: มู่หลาน IP: 119.42.100.216 วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:16:23:33 น.  

 
 
 
พระสมเด็จชุดนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราหลายท่านเอาพระมาโชว์ให้เห็นแล้ว หลายท่านที่มีอยู่คงสบายใจ และพระชุดนี้มีการตรวจอายุมาแล้วผ่านทุกองค์160ปีอย่างต่ำ ของแท้มันก็แท้อยู่วันยังค่ำและก็แท้ตลอดไป ไม่มีผิดพิมพ์ผิดเนื้อและพระองค์ของท่านสร้างไว้ ผิดตรงคนดูพระไม่เป็น
 
 

โดย: พระตระกุลสมเด็จ IP: 223.27.194.122 วันที่: 7 มกราคม 2556 เวลา:13:08:43 น.  

 
 
 
พระสมเด็จวัดระฆังมีการสร้างพระพิมพ์ใหญ่หลังลายผ้าบ้างไม่
 
 

โดย: กันตภณ IP: 110.49.250.53 วันที่: 12 มกราคม 2556 เวลา:7:21:04 น.  

 
 
 
ตอบแทนเจ้าของไม่มีการสร้างหลังลายผ้า
 
 

โดย: คนรู้จัก IP: 223.27.194.122 วันที่: 21 มีนาคม 2556 เวลา:10:30:23 น.  

 
 
 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ เพื่อการเรียนรู้ครับอาจารย์
 
 

โดย: อาคเนย์พร IP: 171.5.36.108 วันที่: 24 มีนาคม 2556 เวลา:14:31:45 น.  

 
 
 
ขอขอบคุณมาก ๆ ครับ ท่านอาจารย์
 
 

โดย: เขียว IP: 110.170.31.226 วันที่: 27 มีนาคม 2556 เวลา:13:03:27 น.  

 
 
 
ผมมีพระสมเด็จอยู่หลายองค์แค่ที่พิเศษคือพิมพ์หลวงสิทธ์เห็นเขาประมูลกันเป็นล้านไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
 
 

โดย: อนุมาทย์ ตนชายขอบ IP: 118.173.231.157 วันที่: 30 มีนาคม 2556 เวลา:18:35:02 น.  

 
 
 
........ผมมี สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ แต่แขนท่านท้าวสะเอว และใหล่ขวาพระสูงกว่าซ้ายมีหรือไม่ครับ เนื้อหาไม่แพ้องค์กวนอูเลยจ้า
 
 

โดย: ดอน IP: 1.1.191.154 วันที่: 5 พฤษภาคม 2556 เวลา:23:58:22 น.  

 
 
 
ยุคกลาง เป็นยุคหลวงวิจิตรไม่ใช่เหรอครับ
 
 

โดย: pong IP: 115.67.228.104 วันที่: 10 พฤษภาคม 2556 เวลา:17:28:58 น.  

 
 
 
ผมมีอยู่หลายองค์ทั้งที่เป็นของหลวงสิทธิการ และหลวงวิจารณ์ ที่เอาไปประกวดมาแล้วก็มี
 
 

โดย: Monthon Apipanyo IP: 115.67.197.53 วันที่: 26 พฤษภาคม 2556 เวลา:15:00:54 น.  

 
 
 
ผมมีพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าฝังลูกปัดโบราณปิดทองเก่าแต่ล่อนออกเกือบหมดแล้วทำให้ส่องเห็นเนื้อพระมีมวลสารมากครับและน่าจะมีพระธาตุและผงตะไบทองอยู่ด้วยด้านหลังไม่มีอะไรพิมพ์ ผมได้มาโดยน้าชายของผมเป็นทหารออกช่วยรบทีไหนไม่ทราบครับแกได้มาตอนนั้นผมอายุยังน้อยอยู่ตอนนี้ผมอายุ54ปีแล้วน้าผมก็เสียแล้วอาจารย์คิดว่าเป็นพระสมเด็จวังหวังหลวงปี2397หรือไม่ครับขอความกรุณาให้ความกระจ่างด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
 
 

โดย: tumเด็กฝั่งธนฯ IP: 115.67.6.208 วันที่: 9 กรกฎาคม 2556 เวลา:15:37:53 น.  

 
 
 
ผมมีพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อยู่องค์นึงครับ บอกตามตรงว่าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องพระ แต่เผอิญนีพระสงฆ์ท่านมอบให้ เคยถามหลายสำนักครับ ก็มีผู่ที่มีชื่อเสียงในวงการพระ (ขอสงวนนามท่าน) บอกว่าเป็นพระสมเด็จยุคกลาง หลวงวิจิตรนฤมล และระบุว่าเป็นพระแท้ จากการวิจัยของสำนักงานนิวเคลียร์ฯบอกว่าพระพิมพ์นี้มีอายุถึง 170 ปี (พิมพ์หลวงวิจิตรขอบล่างขีด) ขอถามถึงความนิยมครับ
 
 

โดย: รณกร วิชาจารย์ IP: 203.172.243.145 วันที่: 18 กรกฎาคม 2556 เวลา:10:04:19 น.  

 
 
 
รบกวนครับส่งรูปใหอาจารย์ติชมได้อย่างไรบ้างคร
 
 

โดย: แจ็ค IP: 27.55.230.68 วันที่: 28 สิงหาคม 2556 เวลา:21:19:38 น.  

 
 
 
รบกวนครับส่งรูปใหอาจารย์ติชมได้อย่างไรบ้างคร
 
 

โดย: แจ็ค IP: 27.55.230.68 วันที่: 28 สิงหาคม 2556 เวลา:21:19:46 น.  

 
 
 
ผมเห็นด้วย เซียฯทุกวันนี้ กายเป็นเสี้ยนหมดแล้ว
หรือ ไม่ก็เอาเซี้ยนมาเป็นเซียน สวดพระ องค์งาม ๆ
ที่เจ้าของเขาบูชาดี เป็นพระไม่แท้หมด ประกวดก็ไม่ได้ ไม่รู้กัวอะไร พูดไปขอ ขำขำ
...ประกวดเสร็จ คืนพระผุ้เข้าประกวด ..แนะนำเจ้าของพระว่า.."น้องสมเด็จน้องดูดูยาก ให้ไปล้างออกจุมน้ำเลยนะ"...ผมได้ยินถึงกลับอึ้งไปเลย..5555..พี่ที่เขาเอาเข้าประกวดเขาก็เซ็งหันมาเอาพระมาให้เราดู..พี่เขาก็บอกว่า..
อะไรกัน.....ดุแล้วก็ขำ..555
 
 

โดย: yo IP: 115.87.152.118 วันที่: 16 กันยายน 2556 เวลา:15:15:42 น.  

 
 
 
ผมมีพระสมเด็จห้าชั้นมีระฆังครอบ ขนาด ๔x๕ครึ่ง ซ.ม. ด้านหน้าและด้านหลังเป็นคราบกรุเต็มองค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ใต้ฐานมีเหมือนตระกรุดฝังอยู่ พระองค์นี้เป็นของพ่อเสียชีวิตไปแล้วเมื่ออายุ ๘๖ ปี และอยู่กับผมประมาณ ๗๐ ปีแล้ว ไม่ทราบอยู่ในยุคไหน ใครเป็นคนสร้าง
 
 

โดย: ฉัน ขอนแก่น IP: 183.88.42.131 วันที่: 5 ตุลาคม 2556 เวลา:19:53:13 น.  

 
 
 
พระสมเด็จเป็นพระเนื้อยา108 ถูกบดอย่างละเอียด ผ่านการเคี่ยวและกวนในน้ำมันหรือ น้ำเชื่อม อาจจะเป็นน้ำผึ้งก็ได้ ด้วยความร้อนจนงวดเหนียวหนืดเข้มข้น และอาจจะใส่ผงวิเศษณ์5อย่างลงใปด้วย กวนไปก็ท่องคาถากำกับไปด้วย ให้ลองดูท่านั่งของสมเด็จโต มองคล้ายกับกำลังกวนยา กวนไปเรื่อยๆ จนหนืดพอที่จะนำไปกดในพิมพ์ พระสมเด็จวัดระฆังจะไม่คมชัด ไม่สวยไม่เรียบร้อย ขนาดใกล้เคียงกับพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโค สีดอกมะลิแห้ง น้ำตาล มวลสารหนาแน่นไปทุกอณู จัดจ้านไม่มีพระใดเหมือน เก่าจัด แข็งแกร่ง แต่ดูหนึกนุ่ม เนื่องจากมวลสารยามีความหนาแน่นสุดจะบรรยาย วิธีการดูพระวัดระฆังเขาดูกันว่าเป็นพระที่ผ่านการกวนและเคี่ยวมาหรือเปล่า เก่าใหม อายุความเก่าเกินร้อยปีใหม มวลสารจัดจ้านใหม พระสมเด็จที่พิมพ์ทรงติดคมชัด มีมวลสาร แต่ดูแกร่ง แก่ปูนน่าจะไม่ใช่วัดระฆัง อาจเป็นบางขุนพรหม เซียนเขาย้ายวัดกันเกือบทั้งนั้น พระวัดระฆังแท้ๆ หายาก ที่เห็นเกือบจะทั้งหมดเป็นบางขุนพรหม พระวัดระฆังส่วนใหญ่ถูกกินเป็นยา เหลือรอดน้อยมาก อย่าบอกใคร เพราะนี่คือความลับที่เซียนปกปิดกันล่ะ
 
 

โดย: ทวีศักดิ์ IP: 180.183.86.89 วันที่: 26 ตุลาคม 2556 เวลา:21:42:53 น.  

 
 
 
ท่านลองเทียบพิมพระดูดีๆนะพระคนละพิมกับองลุงพุดนะคับ
 
 

โดย: พล IP: 171.4.143.37 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:17:31 น.  

 
 
 
เหรอ
 
 

โดย: การตูน IP: 101.51.32.28 วันที่: 10 เมษายน 2557 เวลา:19:00:33 น.  

 
 
 
ด้วยความเคารพครับ.....
ตามความเข้าใจของผม..ผมเข้าใจว่า สมณศักดิ์ของพระราชาคณะขึ้นไป เริ่มจากชั้น "ราช"...ชั้น "เทพ"...ชั้น "ธรรม"...ชั้น "พรหม" (รองสมเด็จ)...แล้วก็ชั้น "สมเด็จ"

แต่จากการอ่านประวัติสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังษี ทุกบทความให้ข้อมูลเหมือนกันหมดว่า สมเด็จโตได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ "พระธรรมกิติ" เมื่อปี 2395 และเป็นที่ "พระเทพกวี" เมื่อปี 2397 ...ตกลงมันยังไงกันแน่ครับ

อยากให้ "ผู้รู้จริง" ช่วยสังคยานากันหน่อยครับ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเป็นที่กังขาลอยนวล
 
 

โดย: จิรชัย IP: 182.53.233.24 วันที่: 27 มกราคม 2558 เวลา:17:37:17 น.  

 
 
 
เป็นความรู้สำหรับนักศึกษาสะสมอนุรักษ์พระเครื่องสายพระสมเด็จรุ่นหลังเป็นอย่างมากครับ
 
 

โดย: หนุ่ม ดอนเมือง IP: 202.183.133.146 วันที่: 26 ธันวาคม 2558 เวลา:13:40:37 น.  

 
 
 
ผมมีสมเด็จ1องค์วัดระฆังพิมพ์ปางรำพึงทรงนั้ง ไม่ทราบว่ามีอยู่ในสารบบหรือไม่ครับ
 
 

โดย: ศรพราหม กิ่งโคกกรวด IP: 27.55.216.115 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:0:07:26 น.  

 
 
 
สมเด็จโตสร้างพระสมเด็จไว้เยอะมากหลายพิมพ์ทรง ทั้งช่างชาวบ้าน ช่างทอง ช่างหลวง ประมาณ ๗๓ ชนิด พระของคุณศรพราหม น่าจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ประจำวัน มี ๗ วัน พระพิมพ์อุ้มบาตร มีขนาดกว้าง ๒ ซม.ยาว ๔ ซม. ผู้รอบรู้พระสมเด็จเขาให้ดูเนื้อโบราณเก่าแก่จัดมากเป็นหลักในการพิจารณา เทียบได้กับเนื้อพระวัดพลับและพระสมเด็จอรหัง ก็ใช่เลยครับ
 
 

โดย: เทพสยาม IP: 1.47.195.222 วันที่: 5 มีนาคม 2559 เวลา:15:37:38 น.  

 
 
 
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เป็นพระเครื่องยอดนิยมสูงสุด มีน้อยค่อนข้างหายาก ก่อนที่ท่านจะเสาะแสวงหาเพื่อสะสมหรือเอาไว้ใช้พึ่งพาพระพุทธคุณจะต้องพิถีพิถันละเอียดรอบคอบในการพิจารณา ข้อแรก จะต้องขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ จากคำอธิบายของผู้รอบรู้หรือผู้ชำนาญการ จนรู้แจ้งรู้จริงรู้ลึก ดูพิมพ์ดูเนื้อได้อย่างแม่นยำ ข้อสอง มั่นใจในภูมิรู้ของตนเองอย่างเต็มเปี่ยม อย่าไขว้เขวหวั่นไหวฟังคนรู้ไม่จริงพูดให้เชื่อ โฆษณาชวนเชื่อให้เกิดกิเลส เลือกดูรูปภาพในหนังสือพระและเว๊ปไซต์จากพระแท้องค์จริง ที่มีเนื้อเก่าแก่จัดหรือเนื้อโบราณเก่าแก่ พิมพ์เดิมของช่างหลวง เอาเนื้อพระพิมพ์สมเด็จ(พระสมเด็จวัดระฆังยุคต้น)เป็นเนื้อครูหรือเนื้อตัวอย่าง อย่ายึดติดกับใบรับรอง ใบประกาศ ใบการันตี ซึ่งมีทั้งใบแท้และใบปลอม อย่าดูแต่หน้าเจ้าของพระว่าเป็นคนใหญ่คนโตมีตำแหน่งสำคัญ คนทั่วไปก็ครอบครองพระแท้ได้เหมือนกัน ข้อสาม ให้เขา(เจ้าของพระหรือผู้ให้เช่า) อธิบายเนื้อพระให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งว่าเนื้อโบราณเก่าแก่จัดจ้าน มีผิวพระเก่าหม่นมีริ้วรอยร่องรอยตามธรรมชาติมีลักษณะอย่างไร มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เก่ามากลักษณะเช่นไร อยู่ตรงไหนบ้าง มีรูพรุนปลายเข็มที่ไหนบ้าง มีเนื้องอกเช่นเดียวกับพระวัดพลับหรือไม่อย่างไร มีคราบปูนถูกขับออกจากเนื้อพระขึ้นปกคลุมผิวพระอย่างไร ให้เขาเนื้อพระวัดพลับและพระสมเด็จอรหัง มาเปรียบเทียบกับเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังว่า มีเนื้อเหมือนกันหรือไม่ การแตกลายงาบนผิวพระมีลักษณะอย่างไร ข้อสี่ ให้อธิบายลักษณะพิมพ์เก่าพิมพ์เดิมของช่างหลวง(หลวงวิจารณ์เจียระไน) มีประวัติความเป็นมาอย่างไร สร้างเมื่อไหร่ พิมพ์ทรงสวยงามมีมิติเด่นชัดอย่างไร เมื่อเขาอธิบายเนื้อพระและพิมพ์ถูกต้องตรงกับความรู้ที่เราศึกษามา และส่องดูเนื้อเป็นจริงตรงตามลักษณะดังกล่าวอย่างชัดเจน เมื่อเขารู้เรารู้แท้ของเขาตรงกับแท้ของเรา ก็โอเคชัวร์ชัดแท้แน่นอน จะดูกันกี่ตาก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังแท้อยู่นั่นแหละที่ย้ำนักย้ำหนาเพราะบางท่านร้องโอดโอยสูญเงินเปล่ากับการแบกเงินแท้ไปเช่าพระสมเด็จวัดระฆังปลอม
 
 

โดย: นายบดินทร์ (wicca-wicca ) วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:11:01:08 น.  

 
 
 
อยากททราบว่าพระสมเด็จพิมพ์ไกรเซอร์ที่มีหูบายศรีสร้างที่วัดระฆังหรือวังหน้าไม่ทราบว่าท่านพอมีข้อมูลบ้างไหมขอรับ
 
 

โดย: พระสมเด็จต้นตระกูล IP: 49.229.126.9 วันที่: 18 มีนาคม 2559 เวลา:9:37:16 น.  

 
 
 
ดีครับดีมากสำหรับการค้นหาและศึกษาเนื้อของพระครับ
 
 

โดย: เกรียงศักดิ์ IP: 49.230.215.72 วันที่: 18 มีนาคม 2559 เวลา:16:10:24 น.  

 
 
 
ดีครับดีมากสำหรับการค้นหาและศึกษาเนื้อของพระครับ
 
 

โดย: เกรียงศักดิ์ IP: 49.230.215.72 วันที่: 18 มีนาคม 2559 เวลา:16:13:31 น.  

 
 
 
อยากลงภาพ
 
 

โดย: mai IP: 1.47.4.51 วันที่: 23 มิถุนายน 2559 เวลา:17:03:23 น.  

 
 
 
ท่านได้สนใจติดต่อได้ครับ พร้อมใรับประกัน
 
 

โดย: 0946161611 IP: 110.164.250.29 วันที่: 5 ตุลาคม 2559 เวลา:10:56:38 น.  

 
 
 
มีอยู่องค์ไม่เส้นบังคับซุ้ม ยุคต้นป่าวครับ
 
 

โดย: มีอยู่องค์ไม่ม่เส้นบังคับซุ้ม IP: 171.5.248.18 วันที่: 22 มีนาคม 2560 เวลา:14:55:18 น.  

 
 
 
พอที่จะภาพ ในยุคต่างให้ชมได้หรือไม่ครับ
และแยกยุค ต้น กลางและปลายด้วย ว่าเป็นของ
ช่างสกุลไหน กี่พิมพ์ กี่บล็อค ได้หรือไม่ครับ
 
 

โดย: กนก นาคบัว IP: 223.24.67.178 วันที่: 3 มิถุนายน 2560 เวลา:20:31:33 น.  

 
 
 
พอที่จะภาพ ในยุคต่างให้ชมได้หรือไม่ครับ
และแยกยุค ต้น กลางและปลายด้วย ว่าเป็นของ
ช่างสกุลไหน กี่พิมพ์ กี่บล็อค ได้หรือไม่ครับ
 
 

โดย: กนก นาคบัว IP: 223.24.67.178 วันที่: 3 มิถุนายน 2560 เวลา:20:32:09 น.  

 
 
 
แนะนำด้วยคับ
 
 

โดย: โต้ง IP: 223.24.142.198 วันที่: 27 กรกฎาคม 2560 เวลา:0:09:12 น.  

 
 
 
แนะนำด้วยคับ
 
 

โดย: โต้ง IP: 223.24.142.198 วันที่: 27 กรกฎาคม 2560 เวลา:0:09:19 น.  

 
 
 
ข้อมูลไม่ถูกค้องครับ ชอบที่คุณศึกษามาก แต่เป็นข้อมูลที่เล่าต่อๆกันมาและยุคหลังๆเอามาพิมพ์หนังสือเผยแพร่กันจนผิดกลายเป็นถูกไปหมดครับ มันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วครับ สมัยโบราณไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับการสร้างพระสมเด็จไว้เลยครับ ได้แต่เล่าต่อๆกันมาซึ่งทำให้ผิดเพี้ยนแน่ๆ
เช่น
1.พ.ศ.2414 ขรัวโตสร้างยุคปลาย อันนี้ผิดครับ 2413-2415 ท่านอาพาธและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมณศักดิ์สมเด็จพุฒาจารย์ไม่ได้ครับ มีหลักฐานชัดเจนว่าได้มีการแต่งตั้งพระองค์อื่นขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน
2.ในตำนานหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อช่างหลวงทุกช่าง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงบันทึกต่างๆของวชิรญาน ไม่เคยปรากฎชื่อของหลวงวิจารณ์เจียรนัยเลยครับ แม้แต่คำไหว้ครูของช่างหลวงของยุครัตนโกสินทร์ก็ไม่มีชื่อท่านครับ ตำแหน่งช่างทองหลวงไม่มีในช่างสิบหมู่ครับ
อยากศึกษาพระสมเด็จต้องค้นคว้ามากๆเลยครับ. ต้องเอาตั้งแต่รัชกาลที่1เลย มีที่มาอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับพระสมเด็จครับ สร้างด้วยมวลสารอะไรวิธีทำพระ พิมพ์พระทำไมแตกต่างกัน พระสร้างที่ไหนออกจากที่ใดหรือวัดใดบ้าง 84000 พระธรรมขรรค์มีความหมายมาก ถ้าทำ84000 องค์ ทำกี่ครั้งตั้งแต่ร.1ถึงร.5 ขรัวโตสร้างไหวหรือ?
84000องค์ตามจำนวนพระธรรมขรรค์แล้วเอาไปใส่กรุที่วัดบางขุนพรหม วัดใหม่(วัดเดียวกันโดนถนนตัดเลยเป็นสองวัด) วัดเกศไชโย และวัดอื่นๆอีกที่เขาเล่ากันต่อๆมา
อ่านค้นคว้าเยอะๆครับสนุกมากเกี่ยวกับพระสมเด็จเนี่ยศึกษาไม่มีวันจบแน่ๆ เป็นตำนานที่เป็นปริศนาที่แฝงไว้ด้วยอะไรหลายๆอย่างครับ สรุปให้ได้เลยว่าตำราทั้งหลายตั้งแต่พศ.2500จนถึงปัจจุบันนี้ที่เขียนๆกันมาผิดหมดครับ ขอให้โชคดี
ฝากข้อคิดหน่อยครับ ไม่มีใครดูพระสมเด็จเป็น นอกจากคนที่รู้ว่าสร้างอย่างไร เซียนก็ได้แต่ดูมวลสารและพิมพ์ที่เค้ากำหนดมา ต้องเข้าใจว่าพระของพวกเซียนมีไม่กี่องค์ แต่พระสมเด็จจริงๆทำกันกี่ที่ กี่องค์ ลองไปศึกษาดูครับ เอาตามแนวทางพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าไว้84000ขรรค์เป็นโจทย์ครับ แล้วจะได้คำตอบครับ
 
 

โดย: ถนอม IP: 110.169.128.173 วันที่: 14 ตุลาคม 2560 เวลา:4:52:28 น.  

 
 
 
พระสมเด็จของสมเด็จโตสร้างและปลุกเศก จะสร้างในยุคไหนพิมพ์ไหน เซียนพระรุ่นเก่าให้ดูเนื้อเก่าแก่จัดมากหรือเนื้อโบราณเป็นหลัก คนเล่นพระรุุ่นลูกหลานหยิบเอาพิมพ์มาเล่นหากัน เพราะดูเนื้อไม่เป็นนั่นเอง ถ้ารู้เนื้อและรู้ว่าเป็นพิมพ์เก่าพิมพ์เดิมของสี่ช่างหลวง ก็ได้พระสมเด็จแท้ไปขึ้นคอครับท่าน
 
 

โดย: นรินทร์ IP: 134.236.0.201 วันที่: 25 ตุลาคม 2560 เวลา:8:54:12 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wicca-wicca
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
เจ้าของ Blog เป็นคนทำงานด้าน IT แต่ทว่าตั้งแต่เกิดมา ก็คุ้นเคยกับพระเครื่องต่างๆ คุณพ่อเป็นคนชอบสะสมพระและเคยเขียนบทความลงในหนังสือพระเครื่องฉบับหนึ่ง แต่ที่สนใจมากเป็นพิเศษคือ "พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่" จากประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 30 ปี ท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จวัดระฆังเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาหรือคนที่มีพระสมเด็จอยู่ในครอบครอง ให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้อ่านเองก็จะได้เริ่มต้นศึกษาไปพร้อมๆ กับเจ้าของ Blog ซึ่งเป็นลูกสาว โดยคุณพ่อจะสอนวิธีการดูพระสมเด็จวัดระฆังอย่างเจาะลึก บทความบางส่วนอ้างอิงจากหนังสือพระหลายๆ ฉบับและมาจากการวิเคราะห์ของคุณพ่อเอง หากท่านใดมีคำถามหรือมีคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน Blog นี้ เจ้าของ Blog ยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางหน้าเวปนี้ค่ะ


* เนื่องจาก Blog นี้เป็นเวปไซต์ส่วนตัว ขออนุญาตลบทุกความคิดเห็นที่เอ่ยชื่อพาดพิงถึงบุคคลอื่นและทำการโฆษณาซื้อขาย เนื่องจากเจ้าของ blog มีวัตถุประสงค์แค่ต้องการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคคลใดทั้งสิ้น หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ และขอบคุณทุกความเห็นที่ชี้แนะและให้คำแนะนำเป็นอย่างดีค่ะ <1.Oct.2011>

** รูปถ่ายพระสมเด็จวัดระฆังจากองค์จริงที่ได้นำเสนอในเว็บไซต์นี้ สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาได้ค่ะ หากผู้ใดนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือกระทำการใดๆ โดยไม่สมควร ขอให้ผู้ที่พบเห็นช่วยตักเตือนด้วยค่ะ**
"เชื่อว่ามีผู้รู้อีกหลายท่านรวมทั้งผู้เขียน มีความปรารถนาดีทีจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พระสมเด็จวัดระฆัง  เพื่อเผยแพร่ใหแก่ผู้สนใจได้รับรู้รับทราบอย่างกว้างขวาง รวมถึงเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาทางด้านรูปธรรมให้ทนถาวร "


** โปรดใช้ข้อมูลหลายๆ ด้าน วิเคราะห์และพิจารณา **เพื่อเป็นธรรมทาน ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระรัตนตรัย และสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี ให้ผู้ศึกษาได้รู้แจ้งเห็นจริง และยกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ อันเป็นเนื้อนาบุญกุศลใหญ่หลวง บังเกิดแก่คณะผู้จัดทำเว็ปไซต์พระสมเด็จวัดระฆังแห่งนี้ ตลอดกาลนาน

<font color=blue>พระสมเด็จวัดระฆัง วิธีดูพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ พระสมเด็จแท้ ประวัติพระสมเด็จ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ รูปพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ชี้จุดสำคัญของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ พิมพ์เดียวกับองค์ดังในอดีต ดูพระสมเด็จวัดระฆังตามแบบเซียนพระ ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง พระวัดพลับ การเก็บรักษาพระสมเด็จวัดระฆัง มวลสารพระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จราคาแพง ราคาพระสมเด็จ เช่าบูชา เศษก้านธูปในพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ วิธีตรวจสอบพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ด้วยตนเอง ยุคของการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง
New Comments
[Add wicca-wicca's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com