ใช้ชีวิตอิสระ...อย่างคุ้มค่าไปกับเรา Inspirit Holidays 0-2934-2448-50,0-8666-6443,08-90800998
Group Blog
 
All Blogs
 

ท่องทะเลตราด -เกาะเหลายาแพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน

แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน
ท่องทะเลตราด -เกาะเหลายา

กำหนดการเดินทาง
วันแรก ตราด (ท่าเรือแหลมงอบ) - เกาะเหลายา
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมงอบ เดินทางสู่เกาะเหลายารีสอร์ท โดย SPEED BOAT สู่เกาะที่สวยงาม น้ำทะเลใสหาดทรายขาวละเอียด เป็นเพชรเม็ดงาม แห่งทะเลตะวันออก
11.00 น. ถึงเกาะเหลายา รีสอร์ท นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.30 น. นำท่านลงเรือสู่ เกาะหวาย เพื่อชมความสวยงามตามธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำ และชมปะการัง ที่สวยงาม ได้เวลาสมควร นำท่านกลับสู่ที่พัก
16.30 น. ถึงเกาะเหลายา รับประทานอาหารว่าง (ปะการังสีดำ / สาวน้อยตกน้ำ)
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่เทอเรซริมหาดของรีสอร์ท
21.00 น. รับประทานอาหารว่าง จากนั้นร่วมกิจกรรมแฝงกายเป็นชาวเล ตกปลาหมึกที่สะพานเทียบเรือ


วันที่สอง เกาะเหลายา – เกาะหวาย - ดำน้ำชมปะการัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเตรียมตัวเก็บสัมภาระเดินทางกลับ
18.30 น. พร้อมกันที่เรือ อำลาเกาะเหลายา นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งท่าเรือแหลมงอบ
11.00 น. ถึงฝั่งท่าเรือแหลมงอบ โดยสวัสดิภาพ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากตามอัธยาศัย
18.00 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


วันที่สาม เกาะเหลายา – เกาะหวาย - ดำน้ำชมปะการัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเตรียมตัวเก็บสัมภาระเดินทางกลับ
08.30 น. พร้อมกันที่เรือ อำลาเกาะเหลายา นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งท่าเรือแหลมงอบ
11.00 น. ถึงฝั่งท่าเรือแหลมงอบ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (เดินทางเองจากกรุงเทพฯตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)
ผู้ใหญ่ห้องปรับอากาศ 4,800 บาท/ท่าน
เด็กอายุ 3-7 ขวบ คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- อาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือไป-กลับ
- ค่าห้องพัก 2 คืน
- ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์สิ่งที่ต้องเตรียม ยารักษาโรคประจำตัว ,รองเท้าฟองน้ำ . หมวกกันแดด, กล้องถ่ายรูป,ฟิล์ม,คนรู้ใจ
อัตรานี้ไม่รวม :
- อาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
- หัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการจองและชำระเงิน 0-2636-6334-6 โทรสาร 0-2231-5582
กรุณาชำระค่าบริการ 50 % หลังจากการโทรจอง อย่างน้อย 3 วัน ผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท บูล แพนเน็ท ทราเวล
ธนาคาร กรุงเทพฯ (สาขา) สยามสแควร์
เลขที่บัญชี 152-4-21011-7 (ออมทรัพย์)
หมายเหตุ : กำหนดการและรายละเอียดข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญที่สุด
กิจกรรมและโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
1. รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เดินทางในช่วง LONGWEEKENDหรือ FESTIVAL อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นจากราคาข้างต้น
3. เดินทางในช่วง LONGWEEKEND หรือ FESTIVAL กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
4. เดินทางในช่วง WEEKDAY หรือ WEEKEND กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
5. เมื่อทราบวันและเวลาที่เดินทางแน่นอน กรุณาติดต่อบริษัท Blue Planet Travel เพื่อทำการสำรองที่พัก
6. ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ ..........
 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 18 พฤษภาคม 2548 18:30:04 น.
Counter : 351 Pageviews.  

เกาะหมาก 2 วัน 1 คืน/3วัน 2 คืน

การให้บริการ PACKAGES TOUR (2 วัน 1คืน) และโปรแกรมการท่องเที่ยว
โปรแกรม PACKAGES TOUR
วันแรกของการเดินทาง
เวลา 04.00 น.
เวลา 08.00 น. ขนของขึ้นเรือ
เวลา 08.30 น. ออกเดินทางจากท่าแหลมงอบ
เวลา 10.45 น. ถึงที่พัก "เกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท"
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหาร
เวลา 14.00 น. เดินทางไปเกาะขาม เป็นเกาะเล็กๆอยู่หน้ารีสอร์ท มีหาดทรายขาวที่สวยงาม เล่นน้ำชายหาด หรือดำน้ำชมปะการัง และหมู่ปลา (เวลาเดินทาง 15 นาที)
เวลา 17.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง
เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 11.30 น. สัมภาระรวมไว้ที่ CLUB HOUSE
เวลา 13.00 น. อำลาเกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท กลับท่าเรือแหลมงอบ โดยเรือนำเที่ยว
เวลา 16.00 น ถึงท่าเรือแหลมงอบ จบโปรแกรม
แบบบ้านต่างๆและจำนวนที่กำหนดให้พักสำหรับ
Packages 2 วัน 1 คืน
แบบบ้าน ประเภท จำนวนที่กำหนด ราคา/ท่าน
บ้านทะเล (ห้องน้ำรวม) พัดลม 2 ท่านแต่ไม่เกิน 3 ท่าน 2,000 บาท/ท่าน
บ้านริมหาด พัดลม 2 ท่านแต่ไม่เกิน 3 ท่าน 2,000 บาท/ท่าน
บ้านชายหาด พัดลม 6 ท่านแต่ไม่เกิน 8ท่าน 2,000 บาท/ท่าน
บ้านภูเขา พัดลม 6 ท่านแต่ไม่เกิน 8 ท่าน 2,000 บาท/ท่าน
บ้านลากูน่า แอร์ 2 ท่านแต่ไม่เกิน 3 ท่าน 2,500 บาท/ท่าน
บ้านทวินออคิด แอร์ 4 ท่านแต่ไม่เกิน 5 ท่าน 2,500 บาท/ท่าน
บ้านชมคลื่น แอร์ 4 ท่านแต่ไม่เกิน 5 ท่าน 2,500 บาท/ท่าน
บ้านชาวประมง แอร์ 4 ท่านแต่ไม่เกิน 6 ท่าน 2,500 บาท/ท่าน
บ้านสวีตโบ๊ต แอร์ 4 ท่านแต่ไม่เกิน 6 ท่าน 2,500 บาท/ท่าน
บ้านแฮปี้โบ๊ต แอร์ 12 ท่านแต่ไม่เกิน 20 ท่าน 2,500 บาท/ท่าน


หมายเหตุ
* อัตรานี้เฉพาะ เสาร์ อาทิตย์ ปกติ (ยกเว้นเทศกาล และ Long weekend)
* อัตรานี้เป็นอัตราเฉพาะโปรแกรม 2 วัน 1 คืน
อัตราค่าบริการ
2 ,000 บาท/ท่าน (ห้องพัดลม)
2,500 บาท/ท่าน (ห้องแอร์)
อัตรานี้รวม
ค่าเรือไป-กลับ และค่าเรือนำเที่ยว
ค่าห้องพัก 1 คืน
ค่าอาหาร 4 มื้อ พร้อมอาหารว่าง น้ำชา, กาแฟ, โอวัลติน ฟรีตลอด
เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง และรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
- เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เสื้อสารทุกชนิด ถ้าเกิดความเสียหาย หรือสูญหายรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ
- กรณีเกิดความเสียหายระหว่างการเดินทาง ทางรีสอร์ทจะรับผิดชอบตามความเป็นจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาท ต่อท่าน
สิ่งที่ต้องเตรียม แว่นตากันแดด ชุดว่ายน้ำ กางเกงขาสั้น ยารักษาโรคประจำตัว ครีมทาผิว กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม ,รองเท้าฟองน้ำ . หมวกกันแดด, กล้องส่องทางไกล (ถ้ามี)

อัตรานี้ไม่รวม :
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
- หัก ณ ที่จ่าย 3 %
- อาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน โทร. 0-2636-6334-6 โทรสาร. 0-2231-5582
v กรุณาชำระค่าบริการ 50 % หลังจากการโทรจอง อย่างน้อย 3 วัน ผ่านทาง
ธนาคาร กรุงเทพฯ (สาขา) สยามสแควร์
ชื่อบัญชี บริษัท บูล แพนเน็ท ทราเวล จำกัด
เลขที่บัญชี 152-4-21011-7 (ออมทรัพย์)
หมายเหตุ :
- กำหนดการและรายละเอียดข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญที่สุด
- ช่วงเวลาที่ผักผ่อนตามอัธยาศัย คือ พาชมปะการังตามจุดต่าง ๆ เล่นน้ำหน้าชายหาด มีสกีกล้วยให้เช่า (กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงนั้น
- ไม่รับยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากได้รับแจ้งน้อยกว่า 10 วัน (วันทำการ)ก่อนการเดินทางไม่ว่ากรณ๊ใด ๆ และสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกรณี
- วิธีเดินทางสามารถขับรถไปตามแผนที่ของเราไปที่จอดรถได้ที่บริเวณท่าเรือทางท่าเรือคิดค่าบริการ
 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 18 พฤษภาคม 2548 18:28:43 น.
Counter : 1438 Pageviews.  

เกาะกูดคาบาน่า 3 วัน 2 คืน

ท่านจะได้สัมผัสกับความงามตามธรรมชาติ ทรายเม็ดละเอียดขาวสะอาดตลอดแนว น้ำทะเลใสสะอาดจนเห็นแนวปะการังที่ยังคงสมบูรณ์ และความงดงามจนท่านอยากจะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด อีกทั้งหอยเป๋าฮื้อ,หอยมือเสือ อีกทั้งสภาพป่าชายเลนที่ยังคงสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงอย่างแท้จริง นอกจากธรรมชาติที่กล่าวถึงแล้วยังมีบันทึกประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 6 ) ทรงเสด็จประพาสน้ำตกซี่งมีชื่อว่า “น้ำตกคลองเจ้า” และได้ทรงลงบันทึกพระปรมาภิไธยย่อไว้บนแผ่นหิน อันเป็นที่เครารพสักการะตลอดจนมาถึงทุกวันนี้
“เกาะกูดคาบาน่า” ตั้งอยู่บริเวณหาดตะเภาใกล้กับหาดคลองเจ้า บ้านพักปลูกเรียงรายตามต้นมะพร้าวที่มีอยู่ดั้งเดิม ในบรรยากาศที่กลมกลืนกับธรรมชาติที่มีอยู่มากมาย มีทั้งแบบห้องพักเดี่ยวและบ้านพักรวม
วันแรกของการเดินทาง

09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือด่านเก่า ของ”เกาะกูดคาบาน่า”
10.00 น. เดินทางถึงที่พัก “เกาะกูดคาบาน่า” ที่ห้องอาหารเรามีเครื่องดื่มไว้คอยบริการต้อนรับพร้อมรับสัมภาระ / กุญแจห้องพัก / จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหาร เกาะกูดคาบาน่า
13.15 น. ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางชมน้ำตกและเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตก และร่วมสักการะพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่น้ำตกคลองเจ้า
16.00 น. ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเล่นน้ำที่ชายหาด หน้า รีสอร์ท
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำท่ามกลางบรรยากาศหนุ่มสาวชาวเกาะ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเกาะกูดคาบาน่า
09.15 น. เชิญเบิกอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังการสาธิตเทคนิค การใช้อุปกรณ์ และหลักการช่วยเหลือตัวเองเบื้อต้นหลังจากนั้นนำท่านล่องเรือชมเกาะแก่ง ดำน้ำชมปะการังบริเวณ เกาะกระ-เกาะรัง/หินตายักษ์ (รายการดังกล่าว ต้องขึ้นกับสภาพอากาศ ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์มากท่านจะได้เพลิดเพลินกับปะการังหลากหลายและฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม ซึ่งบริเวณ นี้มีปลาชุกชุมมากเหมาะสำหรับการตกปลาที่ดีที่สุดแบบหนึ่งของหมู่เกาะ ในทะเลตะวันออก จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ ย่าง /เผาที่เรามอบเป็นพิเศษให้กับท่าน
วันที่สามของการเดินทาง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.30 น. ออกเดินทางกลับจาก “เกาะกูดคาบาน่า”
11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือด่านเก่า และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (เดินทางเองจากกรุงเทพฯ)
ผู้ใหญ่ห้องปรับอากาศ 4,200 บาท/ท่าน
ห้องปรับอากาศ(VIP) 4,800 บาท/ท่าน
เต้นท์ 3,000 บาท/ท่าน
ค่าจอดรถ 3 วัน 2 คืน 50 บาท/คัน
เด็กอายุ 10 ขวบ คิด 75% ของราคาข้างต้น
เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ คิด 75% ของราคาข้างต้น

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

- ค่าเรือเร็วไป-กลับ
- ค่าห้องพัก 2 คืน
- ค่านำเที่ยวน้ำตก
– ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์
- ค่าอาหาร 6 มื้อ พร้อมอาหารว่าง น้ำชา,กาแฟ ,โอวัลติน ฟรีตลอด
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง
- คาราโอเกะ เวลา 20.00 น. – 23.00 น.
- อาหารเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว

สิ่งที่ต้องเตรียม ยารักษาโรคประจำตัว ,รองเท้าฟองน้ำ . หมวกกันแดด, กล้องถ่ายรูป,ฟิล์ม,คนรู้ใจ
อัตรานี้ไม่รวม :
- อาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
- หัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการจองและชำระเงิน 0-2636-6334-6 โทรสาร 0-2321-5582
กรุณาชำระค่าบริการ 50 % หลังจากการโทรจอง อย่างน้อย 3 วัน ผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท บูล แพนเน็ท ทราเวล
ธนาคาร กรุงเทพฯ (สาขา) สยามสแควร์
เลขที่บัญชี 152-4-21011-7 (ออมทรัพย์)
หมายเหตุ : กำหนดการและรายละเอียดข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญที่สุด
กิจกรรมและโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
1. รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เดินทางในช่วง LONGWEEKENDหรือ FESTIVAL อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นจากราคาข้างต้น
3. เดินทางในช่วง LONGWEEKEND หรือ FESTIVAL กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
4. เดินทางในช่วง WEEKDAY หรือ WEEKEND กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
5. เมื่อทราบวันและเวลาที่เดินทางแน่นอน กรุณาติดต่อบริษัท Blue Planet Travel เพื่อทำการสำรองที่พัก
6. ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ ………..
 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 18 พฤษภาคม 2548 18:27:23 น.
Counter : 316 Pageviews.  

ท่องทะเลตราด เกาะช้างพักบ้านปูเกาะช้าง รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน

ท่องทะเลตราด เกาะช้าง
พักบ้านปูเกาะช้าง รีสอร์ท
3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง

08.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ –แหลมงอบ จ . ตราด(รถตู้)
12.00 น. เดินทางถึงท่าเรือจากนั้นลงเรือเฟอรรี่ มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเกาะช้างซึ่งยังคงความหลากหลายทางธรรมชาติ
12.30 น. เรือเฟอรร์รี่ออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เกาะช้าง
13.00 น. เดินทางถึงที่พัก Check in รับประทานอาหารกลางวัน(1) ท่ามกลางบรรยากาศหนุ่ม-สาวชาวเกาะ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยเดินเล่นหน้าชายหาด
14.30 น. นำท่านเดินป่าชมความสวยงามของน้ำตกงามที่เกิดจากธรรมชาตินาม คลองพลู เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ
16.30 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับ รีสอร์ทที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ (2)

วันที่สองของการเดินทาง

07.00 น. ตื่นเช้าสัมผัสบรรยากาศยามเช้าริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า (3)
09.00 น. จากนั้นเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะทองหลาง เกาะยักษ์ เกาะรัง ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของปะการังที่สวยงามและน่าประทับใจ ตลอดจนชมปะการังเขากวางนานาพันธุ์ ปลาหลากหลายสีสัน
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เกาะรัง เป็นอาหารเซ็ทบุปเฟ่ต์ พร้อมผลไม้และน้ำดื่ม (4)
13.00 น. ดำน้ำชมความสวยงามของปะการังต่อที่เกาะรัง ช่วงบ่าย
15.00 น. ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับที่พัก
17.00 น. เดินทางถึง รีสอร์ท เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้ำหน้าชายหาดต่อ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่น (5)

วันที่สามของการเดินทาง

07.30 น. สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า (6)
09.30 น. Check out นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรรี่ อำลาเกาะช้าง
10.00 น. นำท่านเดินทางชมความสวยงามของน้ำตกพลิ้ว อีกหนึ่งของน้ำตกงาม ชมฝูงปลาพลวง และเที่ยวชมการแสดงปลาโลมาที่โอเอซีส ซีเวอร์
13.00 น. แวะซื้อของฝาก และเดินทางทางกลับกรุงเทพฯ

กิจกรรมและโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 4,800 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุ 5-10 ปีท่านละ 3,600 บาท พักรวมกับผู้ปกครอง
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- รถตู้รับ-ส่ง กรุงเทพฯ-ตราด
- ค่าเรือเฟอร์รี่ไป-กลับ
- ค่ารุรับ-ส่งที่เกาะช้าง
- ค่าเรือพาไปดำน้ำ
- ค่าอาหาร 6 มื้อ
- ค่าที่พัก 2 คืน (เกาะช้าง)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
- เจ้าหน้าที่ดูแล
(กรณีออกไปดำน้ำชมปะการังไม่ได้ จะพาไปชมการแสดงลิง พายเรือแคนู และเที่ยวน้ำตกแทน)
อัตรานี้ไม่รวม :
- อาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
- หัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการจองและชำระเงิน 0-2636-6334-6 โทรสาร 0-2231-5582
กรุณาชำระค่าบริการ 50 % หลังจากการโทรจอง อย่างน้อย 3 วัน ผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท บูล แพนเน็ท ทราเวล
ธนาคาร กรุงเทพฯ (สาขา) สยามสแควร์
เลขที่บัญชี 152-4-21011-7 (ออมทรัพย์)

หากท่านมีความจำเป็นและไม่สามารถเดินทางพร้อมหมู่คณะได้กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ “Blue Planet Travel” ทราบล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย
- ชุดลำลองสบาย ๆ - หมวกกันแดด
- รองเท้ากระชับหรือรองเท้าผ้าใบ - กล้องถ่ายรูป
- ไฟฉายพร้อมใช้งาน - ขนมขบเคี้ยว
- ร่มหรือเสื้อกันฝน - ยารักษาโรคประจำตัว

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทางบริษัท
 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 18 พฤษภาคม 2548 18:25:41 น.
Counter : 286 Pageviews.  


inspire04
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
บริการรับสำรอง และจำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทุกสายการบินทั่วโลก
บริการรับจัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวในและต่างประเทศ
บริการรับจองแพ็คเก็จทัวร์ ราคาพิเศษในและต่างประเทศ
บริการสำรองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ระดับมารตฐาน ในและต่างประเทศ

บริการรับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk & Car Rally โดยทีมงานมืออาชีพ
บริการจัดงานอบรมพนักงานบริษัทนอกสถานที่ โดย วิทยากรนักพูดที่ท่านเลือก
บริการรับจัดทัศนศึกษา ค่ายเยาวชน โดยทีมงานมืออาชีพ ในและต่างประเทศ

บริการรับปรึกษา การทำวีซ่าสำหรับ นักท่องเที่ยวทุกประเทศ
บริการรับจองแพ็คท่องเที่ยวในรูปแบบ เรือสำราญ ในและต่างประเทศ
บริการรับจองรถตู้,รถโค้ชปรับอากาศ VIP ชั้นครึ่ง,2 ชั้น ทั่วราชอาณาจักร

ต่อต่อโทร. 0-2934-2448-50 โทรสาร. 0-2934-3355
http://www.inspiritholidays.com
New Comments
Friends' blogs
[Add inspire04's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.