ใช้ชีวิตอิสระ...อย่างคุ้มค่าไปกับเรา Inspirit Holidays 0-2934-2448-50,0-8666-6443,08-90800998
Group Blog
 
All Blogs
 

โปรแกรมกรุงเทพฯ – ทุ่งทานตะวัน – ภูเรือ – เขาค้อ3 วัน 2 คืน

โปรแกรมกรุงเทพฯ – ทุ่งทานตะวัน – ภูเรือ – เขาค้อ
เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า
เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง
06.00 น. พร้อมกัน ณ. จุดนัดหมาย ตัวแทนของบริษัทฯ พร้อมต้อนรับ และนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ระหว่างเดินทางยินดี บริการอาหารเช้าแบบปิคนิคบนรถ พร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง
08.30 น. นำท่านเดินทางชมความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันที่เบ่งบานขูช่อรอรับแสงพระอาทิตย์ในยามเช้า
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงร้านอาหาร
14.00 น. นำท่านเดินทางต่อสักการะ พระตำหนักเขาค้อ ..... สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรที่เขาค้อ ตัวพระตำหนักปลูกสร้างเป็นอาคารโค้งรูปครึ่งวงกลม ตรงกลางมีเสาอากาศวิทยุขนาดใหญ่แวดล้อมด้วยแปลงไม้ดอกสวยงาม บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยทิวสนปูลาดด้วยสนามหญ้าสีเขียวน่านั่ง บริเวณลานจอดรถมีร้านขายของที่ระลึกของทหาร ซึ่งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลง กองทัพบกจึงเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่บริเวณเขาค้อทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน และชมความสวยงามจากนั้นนำท่านเดินทางต่ออนุสาวรีย์ผู้เสียสละ - พิพิธภัณฑ์สงคราม ถ่ายภาพเก็บเป็นระลึก ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อเข้าที่พัก
17.30 น. ถึงที่พัก CHECK IN เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ในบรรยากาศอบอุ่นและแสนสบาย หลังจากนั้นเชิญท่านพบกับความสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าอันเลิศรส ท่ามกลางบรรยากาศแบบ
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เดินป่า
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ปิกนิค
บ่าย นำเดินทางชมอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในท้องที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ หรือ 966 ตารางกิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502 ให้กำหนดป่าน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าอื่นๆ ในท้องที่จังหวัดต่างๆ รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2511 กรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่บริเวณป่าน้ำหนาว ปรากฏว่า มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด กรมป่าไม้จึงได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2513 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2513 เห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 142 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2515 กำหนดบริเวณป่าน้ำหนาวในท้องที่ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านติ้ว ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก ตำบลน้ำหนาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ โดยประกสศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 71 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2515 เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 5 ของประเทศ
ต่อมากองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือที่ กส 0708/2214 ลงวันที่ 1 เมษายน 2523 ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่งได้ตรวจสอบพิจารณาชื่อตำบลที่ตกหล่นในอุทยานแห่งชาติที่รับผิดชอบ ซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวได้มีหนังสือที่ กส 0708(นน)/223 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2525 รายงานว่า ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 142 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2515 ได้กำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงท้องที่ตำบลปากช่อง และตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย แต่มิได้ระบุชื่อตำบลทั้ง 2 ไว้
กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2523 เห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดขยายเขตอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมตำบลที่ตกหล่นได้ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ และตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 137 ลงวันที่ 26 กันยายน 2525
17.00 น. ถึงที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ในบรรยากาศอบอุ่นและแสนสบาย หลังจากนั้นเชิญท่านพบกับ
ความสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง
05.00 น. ตื่นรับอรุณ สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอันแสนสดชื่นอยู่รายรอบอาณาบริเวณของรีสอร์ท
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าอันเลิศรส ท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติ (ปิคนิก) จากนั้นนำท่านชมสวนสมด็จย่าและพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวบนเขาค้อได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท CHECK OUT
14.00 น. นำท่านนมัสการพระพุทธชินราช ณ. วัดใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล และซื้อของฝาก
15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการท่านละ
ผู้ใหญ่ท่านละ บาท
เด็กอายุ 4-11 ปี คิดราคา 75% จากราคาผู้ใหญ่
*** ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าลูกหาบ10 บาท ต่อ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม***
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- รถตู้นำเที่ยวปรับอากาศอย่างดี
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พักแค้มป์ 2 คืน ( เต้นท์ละ 2 ท่านผู้ใหญ่ )
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทางในวงเงินท่านละ 200,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม :
- อาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
- หัก ณ ที่จ่าย 3 %




 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 18 พฤษภาคม 2548 18:22:44 น.
Counter : 439 Pageviews.  

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - ทุ่งดอกกระเจียว
2 วัน 1 คืน

วันแรกของการเดินทาง

8.00 น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ
10.15 น. แวะเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เราสามารถนั่งรถลากเที่ยวสันเขื่อนได้
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 ประมาณ 40-50 กม. สังเกตป้ายเลี้ยวขวาเข้าเขื่อนฯ เข้า อ.พัฒนานิคม
11.45 น. เที่ยวต่อ น้ำตกวังก้านเหลือง เป็นส่วนรุขชาติขนาดปานกลาง ในบริเวณมีร้านค้า ชาวบ้านนิยมไปนั่งพักผ่อน แวะทานอาหารกลางวันที่นี่
13.00 น. ออกเดินทางไปยัง ที่พัก เข้าอ.เทพสถิต เลี้ยวซ้ายเข้า อช.ป่าหินงาม ระหว่างทางเข้าอ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน เส้นทางจะคดเคี้ยวตามเชิงเขา ทิวทัศน์สองฝั่งทางสวยงามมาก จนถึง อุทยานฯ
14.00 น. ระหว่างทาง เราจะผ่านน้ำตก 2-3 แห่ง ได้แก่ น้ำตกเทพประทาน น้ำตกเทพพนา
น้ำตกที่สวยหน่อย คือ น้ำตกเทพพนา ในปลายฤดูฝนจะมีน้ำมาก ซึ่งเหมาะแก่การเยี่ยมชม
ก่อนถึง อช.ป่าหินงาม 2-3 กม. จะมีทางเลี้ยวขวาไปน้ำตกและไร่+รีสอร์ทมากมาย เดินทางไปอีก 5 กม.จะถึงทางแยกไปน้ำตกอีก 2 กม. ซึ่งจากนี้ไปเราต้องเดินเท้า
17.00 น. กลับเข้าที่พัก
18.00 น. ทานอาหารบริเวณที่พัก หรือหากไม่มี ผมขอแนะนำ ร้านภูฟ้าป่าตะวัน อยู่ปากทางเข้าทางแยกไปน้ำตกเทพพนา ข้อเสียร้านอาหารแถวนี้ คือ แมลงวันครับ เรียกได้ว่าทุกร้าน เพราะแถวชัยภูมิถึงลพบุรีมีฟาร์มปศุสัตว์เยอะครับ มูลของสัตว์เหล่านี้เป็นแหล่งอาหารเพาะพันธ์พวกมันได้เป็นอย่างดี

วันที่สองของการเดินทาง
07.00 น. ตื่นเช้า หากต้องการขึ้น อช.ป่าหินงามโดยขับรถไปเองอาจต้องตื่นแต่เช้ามืด
12.00 น. ทานอาหารที่อุทยาน แวะชอบปิ้งก่อนเดินทางกลับ ทางเข้าอุทยานมีสินค้าพื้นเมืองจำหน่าย หรือจะแวะชิมกาแฟสดก่อนกลับก็ได้
14.00 น. เตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
15.00 น. แวะชมไร่องุ่นเทพสถิต อยู่บนเส้นทาง บ้านไร่-เทพสถิต ไร่ตั้งอยู่บนเขา ตลอดทางจะมีป้ายบอกเข้าไปอีกประมาณ 1 กม.
อีโคแคร์(ทัวร์ธรรมชาติ) ฝากบอกมาว่า เจ้าของไร่ใจดี ทิวทัศน์ที่นี่สวยเพราะไร่ตั้งอยู่บนเนินเขา ส่วนองุ่น ที่นี่ก็มีจำหน่ายแต่ตกบ่ายของจะหมดเร็ว โดยเฉพาะช่วงหลังเข้าพรรษาเป็นต้นไปคนจะแย่งกันซื้อ
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการท่านละ
ผู้ใหญ่ท่านละ 2,290 บาท
เด็กอายุ 4-11 ปี คิดราคา 75% จากราคาผู้ใหญ่
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- รถตู้นำเที่ยวปรับอากาศอย่างดี มีคาราโอเกะ ตามโปรแกรม
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต้นท์ของอุทยาน) หรือ รีสอร์ท(ใกล้เคียง)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าอาหารเที่ยงร้านอาหารวันที่สอง
- อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทางในวงเงินท่านละ 200,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
สิ่งที่ต้องเตรียม ยารักษาโรคประจำตัว ,รองเท้าฟองน้ำ . หมวกกันแดด, กล้องถ่ายรูป,ฟิล์ม,คนรู้ใจ






อัตรานี้ไม่รวม :
- อาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
- หัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการจองและชำระเงิน 0-2636-6334-6 โทรสาร 0-2231-5582
กรุณาชำระค่าบริการ 50 % หลังจากการโทรจอง อย่างน้อย 3 วัน ผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท บูล แพลเน็ท ทราเวล
ธนาคาร กรุงเทพฯ (สาขา) สยามสแควร์
เลขที่บัญชี 152-4-21011-7 (ออมทรัพย์)
หมายเหตุ
1. รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญที่สุด
2. เดินทางในช่วง LONGWEEKENDหรือ FESTIVAL อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นจากราคาข้างต้น
3. เดินทางในช่วง LONGWEEKEND หรือ FESTIVAL กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
4. เดินทางในช่วง WEEKDAY หรือ WEEKEND กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
5. เมื่อทราบวันและเวลาที่เดินทางแน่นอน กรุณาติดต่อบริษัท Blue Planet Travel เพื่อทำการสำรองที่พัก
6. ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์ adult 8 pax: up




 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 18 พฤษภาคม 2548 18:20:19 น.
Counter : 376 Pageviews.  

พิชิตภูกระดึง มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ

พิชิตภูกระดึง มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ


วันแรกของการเดินทาง
21.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ

วันที่สองของการเดินทาง
05.30 น. ถึงผานกเค้า จ. เลย นำท่านเข้าสู่ร้านเจ๊กิม เพื่อทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า
07.30 น. ออกเดินทางสู่เชิงภู ส่งมอบสัมภาระให้กับลูกหาบน้ำหนัก 1 กิโลกรัม = 10 บาท( นำเป้สะพายหลังและน้ำดื่มติดตัวไปด้วย )
08.00 น. เดินเท้าสู่ภูกระดึง (ระยะทางเดิน 5.5 กิโลเมตร)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค บนหลังแป
13.00 น. ออกเดินทางจากหลังแป สัมผัสความงามของทิวทัศน์อันเป็น ที่ราบกว้างใหญ่และป่าสนเดินทางต่อไปสู่แค้มป์ที่พัก (ระยะทางเดิน 3 กิโลเมตร)
17.00 น. ถึงที่พัก ( เต้นท์หลังละ 2 คน )พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. นำท่านนมัสการพระพุทธเมตตาเพื่อเป็นสิริมงคล
19.00 น. บริการอาหารค่ำ แล้วเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรม แค้มป์ไฟ ก่อนเข้าสู่นิทราอันแสนสุข

วันที่สามของการเดินทาง
05.00 น. ตื่นรับอรุณรุ่ง เดินทางไปชม พระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น ( นำกล้องถ่ายรูปและไฟฉายไปด้วย )
07.00 น. บริการอาหารเช้า
08.00 น. เตรียมพร้อมออกเดินทางท่องป่า ชมธรรมชาติอันงดงามของ ภูกระดึง จากภูกุ่มข้าว สระอโนดาต
12.00 น บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค แล้วนำท่านชม ผาหล่มสัก เหลี่ยมผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานกน้อย ชมพระอาทิตย์ อัสดง ณ ผาหมากดูก (ระยะทางเดินประมาณ 24 กิโลเมตร)
17.00 น. ถึงแค้มป์ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ก่อนเข้าสู่นิทรา

วันที่สี่ของการเดินทาง
06.00 น. บริการอาหารเช้า เตรียมสัมภาระ พร้อมเดินทางลงจาก ภูกระดึง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่เชิงภู เดินทางสู่ผานกเค้า
14.00 น. ถึงผานกเค้า แวะเลือกซื้อของฝากที่ระลึก
15.30 น. เดินทางโดยรถปรับอากาศสู่จังหวัดสระบุรี
19.00 น บริการอาหารค่ำ ที่สระบุรี แล้วเดินทางกลับ
21.30 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
- ผ้าเช็ดตัว + อุปกรณ์อาบน้ำ - เป้เล็กสะพายหลัง
- ไฟฉาย - ยาประจำตัว - เสื้อกันหนาว
- รองเท้าที่สวมใส่สบาย รองเท้าผ้าใบหรือรัดส้น
( เหมาะสำหรับเดินระยะไกล และ ขึ้นเขา )
อัตราค่าบริการท่านละ
ผู้ใหญ่ท่านละ 4,990 บาท
เด็กอายุ 4-11 ปี คิดราคา 75% จากราคาผู้ใหญ่
*** ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าลูกหาบ 10 บาท ต่อ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม***
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- รถตู้นำเที่ยวปรับอากาศอย่างดี
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พักแค้มป์ 2 คืน ( เต้นท์ละ 2 ท่านผู้ใหญ่ )
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทางในวงเงินท่านละ 200,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
- อาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
- หัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน
กรุณาชำระค่าบริการ 50 % หลังจากการโทรจอง อย่างน้อย 3 วัน ผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท บูล แพลเน็ท ทราเวล
ธนาคาร กรุงเทพฯ (สาขา) สยามสแควร์
เลขที่บัญชี 152-4-21011-7 (ออมทรัพย์)
หลังจากทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax ใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 0-2231-5582

หมายเหตุ
1. รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญที่สุด
2. เดินทางในช่วง LONGWEEKENDหรือ FESTIVAL อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นจากราคาข้างต้น
3. เดินทางในช่วง LONGWEEKEND หรือ FESTIVAL กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
4. เดินทางในช่วง WEEKDAY หรือ WEEKEND กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
5. เมื่อทราบวันและเวลาที่เดินทางแน่นอน กรุณาติดต่อบริษัท Blue Planet Travel เพื่อทำการสำรองที่พัก
6. ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์ผู้ใหญ่ 8 ท่านขึ้นไป




 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 18 พฤษภาคม 2548 18:18:18 น.
Counter : 177 Pageviews.  

ย้อนอดีตปราสาทขอม เขาพระวิหาร อีสานใต้ ไหว้พระธาตุพนม

ย้อนอดีตปราสาทขอม เขาพระวิหาร อีสานใต้ ไหว้พระธาตุพนม


วันแรกของการเดินทาง
19.00 น. ออกเดินทางจาก โดยรถโค้ชปรับ อากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
วันที่สองของการเดินทาง
06.00 น. ถึง มุกดาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก บริการอาหารเช้า
08.00 น. นำท่านชมหอแก้วเมืองมุก ไว้พระกลางอากาศเพื่อ เป็นสิริมงคล ชมเรื่องราวของกลุ่มชนเชื้อสายต่าง ๆ ที่จัดแสดงภายในหอแก้ว และชมทัศนียภาพเมือง สะหวันนะเขต เมืองมุก ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงตรงข้าม
10.00 น. เดินทางถึงอุทยานภูผาเทิม ชมความมหัศจรรย์แห่ง ธรรมชาติของหินรูปร่างแปลกตา
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ริมแม่น้ำโขง จากนั้นนำท่าน นมัสการพระธาตุพนม ที่ อ.ธาตุพนมพร้อมเยี่ยมชม วิถีชาวภูไทที่เรณูนคร
15.30 น. นำท่านสักการะสถานมารดาแห่งมรณสักขีวัดสองคอน ชมโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเชียน
17.00 น. แวะชมสินค้าพื้นเมือง ตลาดอินโดจีนในเมืองมุกดาหาร
19.00 น. บริการอาหารค่ำ เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่อุบลราชธานี แวะนมัสการพระมงคล มิ่งเมือง
10.30 น. นมัสการพระแก้วบุษราคัม พระคู่บ้านคู่เมือง ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม จากนั้นเดินทางสู่ อ.โขงเจียม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ แพริมลำน้ำโขง
13.00 น. เดินทางนมัสการหลวงปูคำคนิง ที่วัดคูหาสวรรค์
14.00 น. ชมภาพเขียนสี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อุทยาน แห่งชาติผาแต้ม เสาเฉลียง น้ำตกลงรู
16.30 น. นำท่านชมเขื่อนปากมูล ดูแม่น้ำสองสีโขงปูนมูลคราม
19.00 น. บริการอาหารค่ำ นำท่านสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดินทาง.
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น ชมทัศนียภาพรอบตัวเมืองอุบล วัดหนองป่าพง นมัสการ พระอาจารย์หลวงปู่ชา เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่ อ.กันทรลักษณ์
14.00 น. เดินทางสู่เขาพระวิหาร เทือกเขาพนมดงรัก ติดกับผามอ อีแดง ชมเทวสถานขนาดใหญ่ที่มีความยาว 900 เมตร
18.00 น. เดินทางสู่ ศรีสะเกษ บริการอาหารค่ำ
วันที่ห้าของการเดินทาง
05.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*ชาวต่างชาติ ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมจากคนไทยและ ธรรมเนียมอุทยานฯ ที่ละ 200 บาท


ค่าบริการรวม
- รถตู้ปรับอากาศ
- อาหารพร้อมเครื่องดื่มตามระบุในรายการ
- ที่พัก 2 คืน มุกดาหาร 1 คืน และ อุบลราชธานี 1 คืน
- ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการท่านละ
ผู้ใหญ่ท่านละ 4,990 บาท
เด็กอายุ 4-11 ปี คิดราคา 75% จากราคาผู้ใหญ่
*** ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าลูกหาบ10 บาท ต่อ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม***
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- รถตู้นำเที่ยวปรับอากาศอย่างดี
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พักแค้มป์ 2 คืน ( เต้นท์ละ 2 ท่านผู้ใหญ่ )
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทางในวงเงินท่านละ 200,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม :
- อาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
- หัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการจองและชำระเงิน
กรุณาชำระค่าบริการ 50 % หลังจากการโทรจอง อย่างน้อย 3 วัน ผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท บูล แพลเน็ท ทราเวล
ธนาคาร กรุงเทพฯ (สาขา) สยามสแควร์
เลขที่บัญชี 152-4-21011-7 (ออมทรัพย์)
หลังจากทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax ใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 0-2231-5582
หมายเหตุ
1. รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญที่สุด
2. เดินทางในช่วง LONGWEEKENDหรือ FESTIVAL อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นจากราคาข้างต้น
3. เดินทางในช่วง LONGWEEKEND หรือ FESTIVAL กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
4. เดินทางในช่วง WEEKDAY หรือ WEEKEND กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
5. เมื่อทราบวันและเวลาที่เดินทางแน่นอน กรุณาติดต่อบริษัท Blue Planet Travel เพื่อทำการสำรองที่พัก
6. ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์ผู้ใหญ่ 8 ท่านขึ้นไป




 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 18 พฤษภาคม 2548 18:16:33 น.
Counter : 164 Pageviews.  

ไร่บีเอ็น - เขาค้อ - พระตำหนักเขาย่า ทุ่งดอกกระเจียว – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ไร่บีเอ็น - เขาค้อ - พระตำหนักเขาย่า
ทุ่งดอกกระเจียว – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
3 วัน 2 คืน


วันออกเดินทาง
- 22.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นก็ออกเดินทางด้วยรถตู้หลังคาสูงอย่างดีสู่ จ. เพชรบูรณ์
วันที่สอง ตื่นเช้ากับบรรยากาศเย็นสบาย แวะทำธุระส่วนตัว และทานอาหารเช้าที่เขาค้อทะเลภู นำท่านชมน้ำตกศรีดิษฐ์ อันเป็นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของกองกำลังคอมมิวนิสต์
เข้าชมอนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้เสียสละจากการสู้รบที่เขาค้อ จนบ้านเมืองเป็นหนึ่งมาจนทุกวันนี้
นำท่านขึ้นสู่ พระตำหนักเขาย่า อันงดงามดารดาษไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และเป็นจุดสูงสุดของเขาค้ออีกด้วย
หลังอาหารเที่ยงที่เขาค้อ อำลาเขาค้อ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ไร่กำนันจุล
ค้นหาความเป็นไปในอดีต และชมความงดงามลงตัวของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เดินทางสู่ อ.เทพสถิตย์ ทานอาหารเย็นและพักที่ รีสอร์ทบ้านสวนเจริญรัตน์หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
หลังอาหารเช้าที่รีสอร์ท เดินทางเข้าสู่ทุ่งกระเจียว ชมความงามไอหมอกบนรอยต่อสู่ป่าดงพญาเย็นที่ "สุดแผ่นดิน"
เข้าชมทุ่งดอกกระเจียว ที่บานเต็มทุ่งหญ้าแห่งเทพสถิตย์
ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ค่อย ๆ กัดเซาะหมู่หินให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ อย่างน่าประหลาดใจที่ ป่าหินงาม
หลังอาหารเที่ยง เดินทางเข้ารับไอเย็นของผืนน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และชมทางรถไฟเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยความประทับใจ

ราคาท่านละ ผู้ใหญ่ 3,590 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- ค่าที่พัก (รีสอร์ท 1 คืน)
- ค่าอาหาร 5 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- อาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ






เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

กรุณาชำระค่าบริการ 50 % หลังจากการโทรจอง อย่างน้อย 3 วัน ผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท บูล แพลเน็ท ทราเวล
ธนาคาร กรุงเทพฯ (สาขา) สยามสแควร์
เลขที่บัญชี 152-4-21011-7 (ออมทรัพย์)
หลังจากทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax ใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 0-2231-5582

หมายเหตุ
1. รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญที่สุด
2. เดินทางในช่วง LONGWEEKENDหรือ FESTIVAL อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นจากราคาข้างต้น
3. เดินทางในช่วง LONGWEEKEND หรือ FESTIVAL กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
4. เดินทางในช่วง WEEKDAY หรือ WEEKEND กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
5. เมื่อทราบวันและเวลาที่เดินทางแน่นอน กรุณาติดต่อบริษัท Blue Planet Travel เพื่อทำการสำรองที่พัก
6. ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์ผู้ใหญ่ 8 ท่านขึ้นไป




 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 18 พฤษภาคม 2548 18:14:46 น.
Counter : 282 Pageviews.  


Valentine's Month


 
inspire04
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




บริการรับสำรอง และจำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทุกสายการบินทั่วโลก
บริการรับจัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวในและต่างประเทศ
บริการรับจองแพ็คเก็จทัวร์ ราคาพิเศษในและต่างประเทศ
บริการสำรองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ระดับมารตฐาน ในและต่างประเทศ

บริการรับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk & Car Rally โดยทีมงานมืออาชีพ
บริการจัดงานอบรมพนักงานบริษัทนอกสถานที่ โดย วิทยากรนักพูดที่ท่านเลือก
บริการรับจัดทัศนศึกษา ค่ายเยาวชน โดยทีมงานมืออาชีพ ในและต่างประเทศ

บริการรับปรึกษา การทำวีซ่าสำหรับ นักท่องเที่ยวทุกประเทศ
บริการรับจองแพ็คท่องเที่ยวในรูปแบบ เรือสำราญ ในและต่างประเทศ
บริการรับจองรถตู้,รถโค้ชปรับอากาศ VIP ชั้นครึ่ง,2 ชั้น ทั่วราชอาณาจักร

ต่อต่อโทร. 0-2934-2448-50 โทรสาร. 0-2934-3355
http://www.inspiritholidays.com
New Comments
Friends' blogs
[Add inspire04's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.