คิดดีทำดีเป็นสุดยอดแห่งคุณธรรม

อาสาฬหบูชา ...มีเรื่องอะไรที่สำคัญมากที่สุด ?


โดย น.พ. เอกชัย จุละจาริตต์
อาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทุกคนควรบูชาและระลึกถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในวันดังกล่าวในสมัยพุทธกาล ดังต่อไปนี้ :-
๑. การตรัสสอนครั้งแรกของพระพุทธเจ้า.
๒. มีพระโสดาบันเกิดขี้นเป็นคนแรก.
๓. มีพระภิกษุเกิดขึ้นเป็นรูปแรก.
การระลึกถึงทั้ง ๓ เรื่องดังกล่าวแล้วนั้น เป็นเรื่องที่ดี.
การไปวัด บูชาพระ ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม ศึกษาและปฏิบัติธรรมในวันเช่นนี้ก็เป็นเรื่องดีมาก.
ถ้าจะให้ดีมากที่สุดต้องพิจารณาค้นหาเรื่องที่สำคัญมากที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและคนทั่วไปด้วยสติปัญญาของตนเอง.
เป้าหมายของการนำเสนอในครั้งนี้ ก็เพื่อให้เห็นความสำคัญของการมีความรู้ในเรื่องอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อความเป็นชาวพุทธแท้ และเพื่อความดับทุกข์(นิพพาน)ในปัจจุบันชาติ(ชาตินี้)เช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยพุทธกาลต่างก็เข้าถึงความดับทุกข์(นิพพาน)ในปัจจุบันชาติของแต่ละองค์.
เพื่อให้เห็นประเด็นสำคัญได้โดยง่าย จึงขอเกริ่นนำว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ ๔ จึงเป็นพระพุทธเจ้าได้.
อริยสัจ ๔ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดของพระพุทธศาสนาและชาวพุทธ เพราะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระสติปัญญาของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นคุณสมบัติของพระพุทธศาสนาและของชาวพุทธแท้ด้วย.
พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงความสำคัญมากที่สุดของอริยสัจ ๔ ที่ได้ตรัสสอนไว้ ถึงกับตรัสสอนพระอานนท์ว่า เมื่อพระองค์ท่านดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว พระธรรมวินัย(อริยสัจ ๔)ที่ตรัสสอนจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ท่าน.
หลายคนในยุคปัจจุบันนี้เข้าใจว่า พระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ามากกว่าอริยสัจ ๔ จึงไม่ให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในอริยสัจ ๔ เท่าที่ควร เป็นผลให้ไม่สามารถเข้าถึงความดับทุกข์(นิพพาน)ได้อย่างตรงประเด็น.
เพื่อให้เห็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของแต่ละข้อ จึงขอวิเคราะห์และวิจารณ์ประเด็นสำคัญมากที่สุดของแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ :-
๑. การตรัสสอนครั้งแรกของพระพุทธเจ้า. อริยสัจ ๔ เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านตรัสรู้ พระองค์ท่านจึงตรัสสอนเรื่องเรื่องอริยสัจ ๔ ที่พระองค์ท่านตรัสรู้.
การตรัสสอนครั้งแรกของพระองค์ท่านเป็นการตรัสสอนปัญจวัคคีย์ ซึ่งเป็นการตรัสสอนเรื่องอริยสัจ ๔ นั่นเอง.
หลังจากนั้นพระองค์ท่านตรัสสอนเรื่องอริยสัจ ๔ เป็นหลักจนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน.
การที่ทรงตรัสสอนเรื่องอริยสัจ ๔ ก็เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจเรื่องของจิตใจตามที่พระองค์ท่านตรัสรู้ และเพื่อให้ผู้ฟังนำไปปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นผลให้เข้าถึงความดับทุกข์(นิพพาน)ในปัจจุบันชาติของแต่ละคนโดยไม่ต้องรอชาติหน้า.
คนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องอริยสัจ ๔ และไม่มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในอริยสัจ ๔ ย่อมไม่สามารถเข้าถึงความดับทุกข์(นิพพาน)ในอริยสัจ ๔ และยังไม่เป็นชาวพุทธแท้อีกด้วย.
อริยสัจ ๔ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดของการตรัสสอน.
๒. มีพระโสดาบันเกิดขึ้นเป็นคนแรก. หลังการตรัสสอนอริยสัจ ๔ ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการตรัสสอนปัญจวัคคีย์ พบว่า มีเพียงคนเดียวเท่านั้น คือ ท่านโกณฑัญญะ ที่เริ่มมีความรู้และความสามารถทางธรรมตามที่ตรัสสอน.
การเริ่มมีความรู้และความสามารถทางธรรมตามหลักธรรมในอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามสมควร พร้อมทั้งประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธ คือ คุณสมบัติของผู้มีดวงตาเห็นธรรมในอริยสัจ ๔ หรือเป็นโสดาบัน หรือเป็นผู้เริ่มเข้าสู่กระแสของความดับทุกข์(นิพพาน) หรือเริ่มเป็นชาวพุทธแท้ หรือเริ่มเป็นอริยบุคคลนั่นเอง.
ดังนั้น อริยสัจ ๔ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดของการที่จะเป็นชาวพุทธแท้.
๓. มีพระภิกษุเกิดขึ้นเป็นรูปแรก. ครั้นท่านโกณฑัญญะฟังธรรมจบ แล้วมีศรัทธาในหลักธรรมของอริยสัจ ๔ ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน จึงประกาศตนขอเป็นชาวพุทธ และบวชเป็นพระภิกษุตามอย่างพระพุทธเจ้า จึงมีพระภิกษุเกิดขึ้นเป็นรูปแรกในธรรมวินัยที่ทรงตรัสสอนหรือในพระพุทธศาสนา.
จะเห็นว่า ในสมัยพุทธกาลนั้น การจะบวชเป็นภิกษุ การจะปฏิบัติตามธรรมและวินัย การจะได้รับผลของการปฏิบัติธรรม และการจะเผยแผ่เรื่องอริยสัจ ๔ ได้นั้น ต้องมีความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ อย่างแจ้งชัดตามความเป็นจริงเสียก่อน.
สำหรับเรื่องทางสายกลางนั้น เป็นเรื่องของหลักการในการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมตามมรรคในอริยสัจ ๔ นั่นเอง.
ดังนั้น อริยสัจ ๔ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดของการที่จะเป็นพระแท้ ซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคง และไม่นำพาผู้อื่นให้หลงทาง.
ข้อคิดของผู้นำเสนอในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ :-
เรื่องที่สำคัญมากที่สุดของวันอาสาฬหบูชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและคนทั้งโลกนี้ก็คือ เรื่องอริยสัจ ๔.
ดังนั้น วันสำคัญเช่นนี้ ควรที่จะเป็นวันของการเผยแผ่ความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้องและครบถ้วนแก่คนทั่วไปในประเทศไทยและเผยแผ่ความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ ออกไปในโลกกว้างเพื่อประโยชน์สุขของคนในโลกนี้ จึงขอเสนอให้ทำดังต่อไปนี้ :-
๑. รณรงค์ให้คนทั่วไปไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ได้เห็นประโยชน์ของอริยสัจ ๔ เพื่อที่จะได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน โดยการละชั่ว มุ่งทำแต่ความดี และทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นคนดีและมีจิตใจที่ประเสริฐ มีความเจริญ มั่นคง ผาสุก และไม่ทุกข์จากความชั่วทั้งปวง.
๒. เผยแผ่ความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ ในรูปแบบและมุมมองต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการเข้าใจให้กับคนไทยและคนทั่วไปในโลกนี้ เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างกว้างขวาง.
๓. คนที่มีความรู้และความสามารถในเรื่องอริยสัจ ๔ อยู่แล้ว ก็ควรหมั่นพิจารณาทบทวนเรื่องอริยสัจ ๔ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้หรือเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางธรรมไปเรื่อย ๆ ชั่วชีวิต.
๔. รณรงค์ให้คนทั่วไปปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของอริยสัจ ๔ ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย เพื่อเข้าถึงความดับทุกข์(นิพพาน)จากความชั่วทั้งปวงในชาตินี้ได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น.
๕. คนที่จะบวชเป็นพระ เณร ชี และรักษาศีลทุกคน ควรมีความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเสียก่อน เพื่อเป็นชาวพุทธแท้ แล้วจึงค่อยบวชและรักษาศีล เพื่อเข้าถึงความดับทุกข์(นิพพาน)ในชาตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำทางจิตใจของประชาชนอย่างถูกต้องต่อไป.
การประเมินความรู้และความสามารถตามหลักธรรมในอริยสัจ ๔ ก่อนการบวชพระ จะช่วยป้องกันคนที่ยังไม่ได้เป็นชาวพุทธแท้เข้ามาทำลายพระศาสนา.
ขณะเป็นพระก็ควรประเมินผลว่า เป็นพระแท้หรือไม่ ? ถ้าไม่ใช่ก็ควรหาทางทำให้เป็นพระแท้ หรือให้ลาสิกขาตามความเหมาะสม เพื่อรักษาพระศาสนาให้คงอยู่อย่างมั่นคง.
การจะทำตามข้อเสนอนี้ได้นั้น ต้องอาศัยผู้บริหารทุกระดับ ทั้งในวงการสงฆ์ การเมือง ราชการ เอกชน และทุกคนที่เห็นประโยชน์ มาร่วมกันเผยแผ่เรื่องที่สำคัญมากที่สุดของพระพุทธศาสนาหรืออริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า ให้เข้าไปในจิตใจของคนทั่วไป ในทุกชาติและศาสนาเท่าที่จะทำได้.
การจะเริ่มงานการเผยแผ่เรื่องอริยสัจ ๔ ควรเริ่มที่ตนเองตามกำลังความรู้และความสามารถของแต่ละคน โดยไม่จำเป็นต้องรอผู้อื่น ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการทำความดีเป็นที่สุดแล้ว ส่วนความสำเร็จจะมากน้อยเพียงใดก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยในขณะนั้น.
ขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนทุกคนให้ทำเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในวันอาสาฬหะบูชาและในพระพุทธศาสนา โดยการศึกษาอริยสัจ ๔ และปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่องชั่วชีวิต เพื่อเข้าถึงความดับทุกข์(นิพพาน)อย่างต่อเนื่องมากที่สุดในชาตินี้.
เมื่อได้รับประโยขน์บ้างแล้ว ก็ควรช่วยกันเผยแผ่เรื่องอริยสัจ ๔ ให้คนอื่นได้รับประโยชน์เช่นกัน.
การจะศึกษาเรื่องอริยสัจ ๔ และปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในอริยสัจ ๔ ได้อย่างถูกต้องนั้น ต้องใช้วิธีตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตนเองโดยไม่หลงเชื่อผู้ใดเลย.
ผู้นำเสนอขอเชิญทุกท่านแวะไปที่เว็บไซต์ของผู้นำเสนอที่ //www.thai60.com เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านเข้าถึงข้อเท็จจริงด้วยตนเอง.

********Create Date : 15 กรกฎาคม 2554
Last Update : 15 กรกฎาคม 2554 23:01:46 น. 0 comments
Counter : 507 Pageviews.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

satipanya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
เกิด พ.ศ.๒๔๘๑ เป็นข้าราชการบำนาญ สนใจธรรมะมาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันพยายามศึกษาธรรมะและเผยแพร่ธรรมะเบื่องต้นอย่างง่ายๆ ในรูปแบบต่างๆ.
[Add satipanya's blog to your web]