คิดดีทำดีเป็นสุดยอดแห่งคุณธรรม

วิสาขบูชา

วิสาขบูชา


สำคัญตรงไหน ?
ตามความเห็นของน.พ.เอกชัย


โดย น.พ.เอกชัย จุละจาริตต์
วิสาขบูชามีความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ของท่านเจ้าคุณป.อ.ปยุตฺโต ว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า.
การบูชาในวันวิสาขบูชาเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนซึ่งมี ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑. อามิสบูชา แบบที่ ๒.ปฏิบัติบูชา.
คนไทยส่วนใหญ่มักจะบูชาในวันวิสาขบูชาด้วยวิธีการตามแบบที่ ๑. อามิสบูชา ซึ่งประกอบด้วยการบูชาโดยใช้สิ่งของต่าง ๆ เช่น บูชาด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงามและควรคงไว้ในชาวพุทธตลอดไป.
ขอเชิญท่านผู้อ่านได้โปรดพิจารณาด้วยเหตุผลหรือตามข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองโดยไม่ต้องหลงเชื่อ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ :-
๑. เราจะได้อะไรจากการบูชาด้วยอามิสบูชาแต่เพียงอย่างเดียว ?
ท่านผู้อ่านคงจะตอบได้ทันทีว่า การบูชาพระพุทธเจ้าในวันนี้ จะทำให้มีโอกาสระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นที่พึ่งทางจิตใจ. ครั้นได้บูชาเสร็จแล้ว ก็มักจะรู้สึกอิ่มใจที่ได้ทำสิ่งที่ดีงาม จึงทำให้เป็นสุข.
๒. วิสาขบูชาประกอบด้วยการบูชาเรื่องของการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน.
ขอให้ท่านพิจารณาดูว่า เรื่องไหนที่สำคัญที่สุด ณ ปัจจุบันนี้ เพื่อที่จะช่วยให้ท่านเข้าถึงภาวะนิโรธหรือนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ?
คำตอบคือ เรื่องตรัสรู้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด.
เรื่องที่ตรัสรู้ คือ เรื่องอะไร ? ท่านคงตอบได้ทันทีว่า เรื่องอริยสัจ ๔.
อริยสัจ ๔ เป็นเรื่องของความจริงอันประเสริฐ ที่ทำให้คนที่ศึกษาและนำไปปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเป็นคนดี มีคุณธรรม หรือเป็นคนที่ละชั่ว มุ่งทำแต่ความดี และทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส ตรงกับโอวาทปาฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์ในวันมาฆบูชา.
พระพุทธเจ้าทรงสละทุกอย่างที่เคยสะดวกสบายเพื่อแสวงหาเรื่องอริยสัจ ๔ ด้วยความยากลำบากเป็นเวลานานถึง ๖ ปี จึงได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔.
ครั้นตรัสรู้เรื่องอริยสัจ ๔ แล้ว จึงทรงตรัสสอนเรื่องอริยสัจ ๔ เป็นหลัก เพื่อให้ชาวโลกได้ศึกษาและปฏิบัติ อันจะเป็นผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีคุณธรรมตามโอวาทปาฏิโมกข์.
พระพุทธเจ้าทรงเน้นความสำคัญของอริยสัจ ๔ โดยตรัสสอนพระอานนท์ก่อนที่จะปรินิพพานว่า “ดูก่อนอานนท์! ธรรมและวินัยอันใดที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไป”
ในที่นี้ คำว่า ธรรม คือ เรื่องทุกข์ สมุทัย นิโรธ.
วินัย คือ เรื่องมรรคหรือข้อปฏิบัติ.
อริยสัจ ๔ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหรือเป็นแก่นแท้ในพระพุทธศาสนา ผู้ใดที่ยังไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ และไม่มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ ๘ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่องได้ตามสมควร ก็ยังไม่ได้ชื่อว่า เป็นชาวพุทธแท้.
๓. วันวิสาขบูชาจึงควรเป็นวันสำคัญในการชี้แจงให้คนไทยและชาวโลกสนใจเรื่องอริยสัจ ๔ และได้ปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ ๘ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงภาวะนิโรธและนิพพานในจิตใจ ณ ปัจจุบันขณะ ในชาติปัจจุบันนี้เอง.
พระุพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเข้าถึงนิโรธและนิพพานในชาติปัจจุบันของทุกท่าน. ดังนั้น เราชาวพุทธทุกคนควรเอาอย่างพระอรหันต์ทั้งหลาย.
ถ้าชาตินี้เราเข้าถึงนิโรธและนิพพานได้ เราก็จะเป็นอริยบุคคลหรือบุคคลที่ประเสริฐ หรือผู้ปฏิบัติตนตามโอวาทปาฏิโมกข์.
ทุกวินาทีของการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามอริยสัจ ๔ จิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสหรือเป็นไปตามโอวาทปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์ ซึ่งเป็นการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเช่นเดียวกับพระอรหันต์.
การศึกษาอริยสัจ ๔ และปฏิบัติธรรมตามอริยสัจ ๔ ในชีวิตประจำวันเป็นประจำ จะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านนี้ และกลายเป็นนิสัยที่ดี.
ถึงแม้ว่า วันนี้เราจะทำได้ไม่ต่อเนื่องก็ไม่เป็นไร แต่เราก็จะพยายามศึกษาและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันไปชั่วชีวิต.
๔. ปัญหาของชาวพุทธในประเทศไทยนั้น คือ ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังไม่ใช่ชาวพุทธแท้.
ในสมัยพุทธกาล ชาวพุทธแท้ต้องมีความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ และปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ ๘ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและต่อเนื่องตามสมควรเสียก่อน. เมื่อได้รับผลดีแล้วจึงเกิดศรัทธาประกาศตนว่า เป็นชาวพุทธแท้.
บ้านเมืองเราที่วุ่นวายก็เพราะนักการเมือง ผู้บริหาร และคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เป็นพุทธแท้. แม้แต่พระเองก็อาจมีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เป็นพุทธแท้.
ดังนั้น ในวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่ชาวพุทธทุกคนไม่ควรบูชาด้วยอามิสบูชาเพียงอย่างเดียว เราควรปฏิบัติบูชาด้วย.
๕. การปฏิบัติบูชา คือ การปฏิบัติธรรมตามมมรรคมีองค์ ๘.
มรรคข้อแรกที่ควรปฏิบัติ คือ มรรคข้อที่ ๑ ซึ่งเป็นเรื่องของการทำความเห็นชอบให้เกิดขึ้น.
การจะทำความเห็นชอบให้เกิดขึ้นได้นั้น ต้องศึกษาเรื่อง อริยสัจ ๔ และต้องปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ ๘ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่องตามสมควรชั่วชีวิต อันจะเป็นผลให้เกิดความเห็นชอบ หรือความเห็นที่ถูกต้อง ในการที่จะละชั่ว มุ่งทำแต่ความดี และทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์และผ่องใสอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิต (ส่วนมรรคข้อที่ ๒ – ๘ เป็นการขยายความ ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในตอนนี้).
๖. องค์การสหประชาชาติได้กรุณาให้โอกาสเป็นอย่างมาก โดยการให้ความสำคัญของวันวิสาขบูชาว่า เป็นวันสำคัญสำหรับนานาชาติ.
ประเทศไทยโชคดีมากที่ได้เป็นเจ้าภาพหรือเป็นศูนย์กลางในการจัดงานวิสาขบูชามาหลายปีแล้ว.
ผู้จัดทำบล็อกนี้มีความเห็นส่วนตัวว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาสที่ดีเช่นนี้เป็นอย่างมาก ที่องค์กรสำคัญของประเทศไทย เช่น มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ วงการสงฆ์ วงการเมือง ผู้บริหาร และผู้รู้ ยังไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันชี้ประเด็นสำคัญที่สุดในวันวิสาขบูชาให้คนไทยและชาวโลกตื่นตัวที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในอริยสัจ ๔ เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม ณ ปัจจุบันขณะ ในปัจจุบันชาตินี้เอง.
๗. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะได้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติบูชา ด้วยการศึกษาอริยสัจ ๔ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิต และช่วยกันเผยแผ่อริยสัจ ๔ เพื่อให้คนไทยและคนทั้งโลกมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมประจำใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดความเจริญ มั่นคง และผาสุกของมวลมนุษยชาติสืบต่อไป ตามกำลังความรู้และสามารถของแต่ละท่านชั่วชีวิต.
๘. ท่านที่สนใจศึกษาอริยสัจ ๔ ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างง่าย สั้น ตรงประเด็น และเป็นปัจจุบันธรรม รวมทั้งเรื่องพุทธแท้ ที่ท่านสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตนเองโดยไม่ต้องหลงเชื่อได้ที่เว็บไซต์ “ อริยสัจ ๔ ” ซึ่งมีข้อมูลต่าง ๆ ในลักษณะของหนังสือ MP3 VDO clips เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใจเรื่องอริยสัจ ๔ ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติและประเมินผลได้โดยง่ายด้วยเวลาอันสั้น และสามารถเข้าถึงภาวะนิโรธและนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ได้ดีตามสมควรกับเหตุปัจจัย ที่ //www.thai60.com
ขอขอบพระคุณครับ.Create Date : 08 พฤษภาคม 2554
Last Update : 11 พฤษภาคม 2554 14:27:38 น. 1 comments
Counter : 445 Pageviews.  

 
อิอิ ทักทายนะจ่ะ ถ้าไปเยี่ยมบล็อกเราช่วยจิ๊กอะไรข้างขวา ที่มันอยู่ล่างข้อความแนะนำนตัวให้เราด้วยนะ จิ๊กสองจิ๊กห้ามเกินนี้จ่ะ ถ้าเข้าอีกก็จิ๊กอีกเนอะ อิอิ

ขอบคุณสำหรับความรู็เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนานะจ่ะอิอิ


โดย: ตะวันเจ้าเอย วันที่: 8 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:34:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

satipanya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
เกิด พ.ศ.๒๔๘๑ เป็นข้าราชการบำนาญ สนใจธรรมะมาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันพยายามศึกษาธรรมะและเผยแพร่ธรรมะเบื่องต้นอย่างง่ายๆ ในรูปแบบต่างๆ.
[Add satipanya's blog to your web]