you're welcome to Sana-Anong

1. การขอใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

การขอใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
- ขอเพื่ออะไร
การที่เราต้องการเป็นครู เราจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพค่ะ ถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพ แล้วไปสอนในสถานศึกษา เราจะมีความผิด มีโทษติดคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ

- ประโยชน์ของใบประกอบวิชาชีพครู
เราสามารถใช้สมัครสอบบรรจุครู ได้ค่ะ

- การสอบบรรจุครู ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง...
ขั้นแรก เราต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก่อน เราถึงจะสามารถสมัครสอบครูได้ ถ้าเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สพท. เค้าจะไม่รับสมัครค่ะ (แต่ตอนนี้คุรุสภากำลังทำเรื่องชี้แจงกับ สพท. ให้สามารถสมัครสอบ
บรรจุได้ สำหรับคนที่ยังไม่มีใบประกอบ : 8 เม.ย. 51)
คุณวุฒิที่ใช้สมัครสาขาวิชาเอก เราต้องดูก่อนนะคะ ว่าสาขาของเราตรงกับประกาศหรือไม่เช่น.. ถ้าจบ เศรษฐศาสตร์มา + เรียน ป.บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว แต่ สพท. ที่เราอยากสมัครไม่มีวุฒิที่เราจบมา เราก็จะสมัครไม่ได้นะคะ.. อีกกรณีนึง จบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะไปสมัครสอบเค้าก็ไม่รับสมัคร เพราะ จนท บอกว่า วุฒิไม่ตรง บางคนอาจจะงงๆ นะคะว่า เอ้า.. ก็จบ ค.บ. มานี่ ไมไม่รับอ่ะ ก็เพราะว่าวิชา อุตสาหกรรม โดยตรงไม่มีเรียนในมัธยมและประถมน่ะสิคะ แต่.. ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ สพท. บางที่จะระบุว่าใช้วุฒิอะไรสมัครได้บ้าง ต้องตรวจสอบก่อนไป หรือโทรไปสอบถามก่อนจะได้ไม่ต้องไปเสียเที่ยว

ไม่มีบริการส่งคำตอบผ่านทางอีเมล์นะคะ ขอความกรุณา

เพิ่มเติม 6 มิ.ย. 2551
ความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี 4 ประเภท คือ
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภา ตาม พ.ร.บ. 2488 หรือต่อมาลาออก หรือเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากหน้าที่ครู จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุกคน
2. ผู้ประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2546 ต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็น คุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ
3. ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่กฎหมายนี้ใช้บังคับ คือ ขอได้ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2549

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. ผู้ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้วก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546 จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน
2. ผู้ที่ต้นสังกัดแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้บริหารสถานศึกษา หลังวันที่ 11 มิถุนายน 2546 ให้ต้นสังกัดขอยกเว้นคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิปริญญาทางบริหารการศึกษาเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
3. ผู้ประสงค์จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ คือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูให้ยื่นคำขอภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2549 ครุสภาจะออกหนังสือรับรองสิทธิให้ และเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาตามที่คุรุสภารับรองภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ

ด้วยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กำหนดให้ครูต่างประเทศต้องผ่านการทดสอบ และประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติหลักสูตรการอบรม เรื่องวัฒนธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และหลักสูตรการทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการคุรุสภาได้ให้ความเห็นชอบ

การออกหนังสือรับรองสิทธิ

ผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีดังนี้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่ครู และรองหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
2. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
3. ผู้บริหารการศึกษาออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่รองหรือผู้ช่วยผู้บริหารการศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
4. หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่น
5. เลขาธิการคุรุสภาออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่ผู้บริหารการศึกษา และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู

วันออกใบอนุญาต

คณะกรรมการคุรุสภา มีมติกำหนดวันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละราย ดังนี้
1. ผู้ที่เป็นครูซึ่งสมาชิกคุรุสภาตาม พ.ร.บ. 2488 อยู่ก่อน พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ กำหนดให้วันที่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ เป็นวันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. บุคคลอื่นที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากคุณสมบัติครบถ้วน ให้กำหนดวันที่ยื่นคำขอเป็นวันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่วนบุคคลที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้กำหนดวันที่คุณสมบัติครบถ้วนเป็นวันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีอายุใช้ได้คราวละ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต ระหว่างเวลา 5 ปี ก่อนต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด จึงจะมีสิทธิต่อใบอนุญาตได้


ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเทียบโอน การสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพครูหาย และอื่นๆ กรุณา เข้าไปอ่านในหน้าอื่นๆ นะคะ แนนได้เขียนอธิบายไว้แล้วในหน้าบล็อกอื่น ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ แนนสร้างบล็อกไว้ทั้งหมด 37 หน้า คือ 37 เรื่อง มันต้องมีสักปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ค่ะ ขอให้โชคดีนะคะ และขอแจ้งว่า แนนไม่มีบริการตอบผ่านทางอีเมล์นะคะ ต้องขออภัยด้วย และขอให้เห็นใจ เพราะเคยทิ้งเมล์ไว้ บางคนก็ใส่อารมณ์ ทั้งๆ ที่แนนไม่ใช้ จนท คุรุสภา และที่เขียนบล็อก ก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไร และไม่อยากได้ด้วย ขอแค่เพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านได้ความรู้และดำเนินการได้ก็เพียงพอค่ะ ทำเพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นค่ะCreate Date : 26 เมษายน 2551
Last Update : 29 เมษายน 2553 11:19:38 น. 555 comments
Counter : 26614 Pageviews.  

 
อยากถามนู๋แนนว่า...
พี่เรียนจบโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 2 ปี หลังอนุปริญญา เป็นวุฒิ คบ. เริ่มเข้าเรียนปีการศึกษา 2547 และจบปีการศึกษา 2550 อยากทราบว่าถ้าจะขอใบอนุญาต ฯ สามารถที่จะยื่นเรื่องได้เลยโดยไม่ต้องเทียบโอนความรู้ 9 มาตรฐานใช่มั้ยคะ แล้วหลักฐานที่จะยื่นพร้อมคำร้องน่ะค่ะ ประมาณข้อ 3 หรือ 4 นี่แหละค่ะ ถ้าจำไม่ผิด คือใบรับรองสิทธิ แล้วพี่ไม่ได้เป็นครูอยู่ในสถานศึกษา จะต้องขอด้วยหรือคะ ขอความกระจ่างจากนู๋แนนด้วยนะคะ อ้อ..อีกเรื่องนึงก็คือ ที่ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ หน้าการศึกษา ว่าจะหมดเขตรับเรื่องขอใบอนุญาตถึงแค่วันที่ 12 กรกฎาคม นี้หรือคะ? ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะนู๋แนน
...พี่ ม.


โดย: พี่ ม. IP: 58.147.94.11 วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:17:53 น.  

 
ถ้าเป็นวุฒิ ค.บ. นะคะ จะสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพได้เลย ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่จบการศึกษาค่ะ

ถ้าไปยื่นด้วยตัวเองจะได้ใบรับรองสิทธิ์ในวันนั้นเลย

กรณีที่บอกว่าไม่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ไม่นับรวมกรณีของคุณ พี่ ม. นะคะ

และแนนเคยมีพี่ที่รู้จัก เค้าจบ ค.บ. วิชาเอกสถาปัต อ่ะค่ะ เค้าเอาเอกสารไปยื่นเรื่องที่คุรุสภา ก็จะได้ใบรับรองภายในวันนั้นเลยค่ะ ถ้าเอกสารทุกอย่างครบถ้วน การดำเนินการออกใบต่างๆ จะเร็วค่ะ

ส่วนเรื่องเทียบโอนนั้น สำหรับ คนที่จบ ค.บ. หรือวุฒิ ปวค. ที่จบแล้วไม่ได้ยื่นขอภายใน 3 ปี จะต้องทำการเทียบโอนความรู้ และต้องมีประสบการณ์สอนด้วยค่ะ

และส่วนเรื่อง ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ 12 ก.ค. เป็นในบางกรณีค่ะ เช่น คนที่จบ ปวค จำนวน 14 สถาบัน ที่คุรุสภารับรองให้ยื่นขอใบประกอบฯ ได้เลย แต่ถ้าเลยกำหนดไปแล้ว ต้องทำการเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพค่ะ

จากเท่าที่ศึกษามาเกือบปี ก็เป็นประมาณนี้ ถ้ายังสงสัย ก็ให้สอบถามข้อมูลจาก จนท คุรุสภาโดยตรงเลยนะคะ เพราะแนนไม่ใช่ จนท อาจจะให้ข้อมูลผิดพลาดบ้างบางเรื่อง ถ้าเค้าดำเนินการแก้ไขหรือรับรองอะไรแล้ว โทรเช็คที่คุรุสภาอีกที ก็ดีนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:7:51:18 น.  

 
พี่จบ อนุ สาขาการศึกษาปฐมวัย แล้วมาต่อ ปฐมวัย 2 ปีหลัง จบมาเมื่อ 24 เมษายน 2551 พี่ไปขอใบอนุญาต เจ้าหน้าที่บอกว่ากรณีนี้ต้องเทียบโอน พี่รออีก 1 เดือน ผลการเทียบโอน ออกมาว่า พี่ไม่ผ่าน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 กับมาตรฐานที่ 4
นี่ขนาดเรียน ค.บ.การศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ ยังมีปัญหา น้องช่วยแนะนำพี่หน่อยว่าจะให้พี่ทำไงดี
พี่เสียสิทธิ์การสอบ ครู กทม. ครู สพฐ. และยังไม่รู้ว่าจะต้องเสียอะไรอีก


โดย: ตอบหน่อย IP: 222.123.206.81 วันที่: 25 พฤษภาคม 2551 เวลา:7:42:55 น.  

 
1. ตอนมีการเปิดสอบใบประกอบวิชาชีพครูครั้งแดิฉัน
ลงทะเบียนสอบ 9 สาระ แต่สอบผ่าน 2 สาระ แล้วต้อง
ไปแจ้งคุรุสภาตอนไหนว่าสอบผ่าน 2 สาระ
2. ดิฉันส่งเอกสารเทียบโอนรายวิชาไปที่คุรุสภานาน
ประมาณ 1 ปีแล้วไม่เห็นคุรุสภาตอบกลับมาเลยว่า
เทียบได้หรือไม่


โดย: คนจบปริญญาตรีเอกคณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี2541 IP: 118.174.143.8 วันที่: 26 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:50:57 น.  

 
ตอบคุณ ตอบหน่อย

ที่ไม่ผ่าน 2 อาจจะเพราะว่า สถาบันที่เรียน ยังไม่ได้รับการรับรองจากคุรุสภาค่ะ มาตรฐานที่ไม่ผ่าน คงจะต้องทำการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนะคะ คงจะมีประกาศรับสมัครสอบภายในเดือน มิ.ย. นี้นะคะ ติดตามข่าว จากเว็บคุรุสภานะคะ

ส่วนมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ไม่ยากค่ะ มีแค่ ไทย อังกฤษ แล้ก็พื้นฐานคอมพิวเตอร์ คงผ่านไม่ยาก
ส่วนมาตรฐานที่ 4 คงจะต้องทำการบ้านเยอะมากๆ หน่อยนะคะ นอกจากจะเน้นเรื่องความจำแล้ว ทฤษฎีจะต้องแม่นเพื่อตอบวิเคราะห์ด้วยค่ะ เอาใจช่วยนะคะ


ตอบ คนที่จบตรี จาก ม.รามนะคะ
1. ไม่ต้องแจ้งค่ะ เดี๋ยวคุรุสภาจะส่งใบผ่านมาตรฐานมาให้ที่บ้านค่ะ แต่คงต้องรอนานหน่อย เพราะแนนสอบไปตั้งแต่ครั้งแรก ป่านนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันค่ะ
2. ถ้าส่งไปนานจะต้องโทรไปสอบถามนะคะ 02-2806226 ต่อสายหาคุณภัทรวจีก็ได้ค่ะ เค้าใจดี อาจจะช่วยเดินเรื่องให้เร็วขึ้น ขนาดแนนเองยื่นเรื่องไป 8 เดือนค่ะ กว่าจะได้ ลองโทรไปสอบถามนะคะ ว่าทำไมถึงยังไม่ได้ มันงั้นเค้าจะลืมเราไปเลยค่ะ เค้าอาจจะให้เราแฟดซ์เอกสารส่งไปใหม่ก็ได้นะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 26 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:14:27 น.  

 
ผมจะมีโอกาสเป็นครูได้ ? เนื่องจากว่าผมจบ วท.บ. (เคมี) จาก มจธ. เมื่อปี 41 แต่ไม่ได้ทำงานครูหรือสอนที่ใดๆ ทำงานชั่วคราวอื่นๆมานาน ตอนนี้ผมมีความต้องการจะเป็นครูสอนตามวิชาที่จบมา ผมอยากรู้ว่าผมมีโอกาสที่จะสมัครสอบเป็นครูได้ ? และตอนนี้ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูด้วย จะต้องไปขอหรือสมัครสอบเพื่อให้ได้ใบ กว. ได้ที่ไหนบ้างครับ แล้ววุฒิที่ผมได้มานั้นมีโอกาสจะได้ใบ กว. ?

หรือถ้าผมโอนหน่วยกิตเพื่อไปเรียน กศ.บ. หรือ คบ. เพื่อให้จบ แล้วจะมีโอกาสได้ใบ กว. ง่ายกว่า ?

แนะนำสถานที่สำหรับติดต่อเรื่องการขอใบ กว. ครูให้ด้วยครับ

# รบกวนถามเพิ่มคือ ผมอยู่ในข่ายมีปัญหาเรื่องขา แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองและเรียนจบวิทยาศาสตร์มาได้ คิดว่าจะมีโอกาสจะเป็นครูได้ ? ที่ต้องการคืออยากเป็นครูสอนใน โรงเรียน ตจว. น่ะครับคงไม่เป็นครูใน กทม.


โดย: D.E.T. IP: 58.9.18.188 วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:48:20 น.  

 
คุณจะต้องเรียน ป.บัณฑิต จากสถาบันที่คุรุสภารับรอง ตามลิงค์นี้
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=30-04-2008&group=4&gblog=5

เมื่อคุณเรียน ป.บัณฑิตจบแล้ว คุณสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพได้เลยค่ะ เมื่อมีใบประกอบวิชาชีพครู จึงจะสามารถมีสิทธิ์สมัครสอบครูได้ค่ะ

ตอบเรื่องวุฒิ วท.บ. ไม่สามารถใช้ขอใบประกอบฯ ได้ ต้องเรียนเพิ่มค่ะ ที่แนะนำให้เรียนเพราะ ตอนนี้เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบนั้นต้องมี วุฒิครู + ใบประกอบวิชาชีพ ด้วยค่ะ ในบางที่ อยากเป็นครูที่ไหน ก็สามารถสมัครสอบได้ตามเขตนั้นๆ ไม่จำเป็นแค่ใน กทม. ขอให้โชคดีค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:39:23 น.  

 
ผมเรียนจบ ค.บ. วิชาเอกสถาปัต ปี45 ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ไม่ทราบว่าตอนนี้ขอได้หรือเปล่าครับและต้องทำอย่างไรบ้าง


โดย: สถาปัต 45 IP: 210.246.188.209 วันที่: 2 มิถุนายน 2551 เวลา:11:29:25 น.  

 
คุณต้องทำการเทียบโอนแล้วค่ะ เพราะไม่ได้ขอใบประกอบภายใน 3 ปี ที่ จบมา

ลองดูหัวข้อการเทียบโอนนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 2 มิถุนายน 2551 เวลา:13:46:39 น.  

 
เรียนจบ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถสมัครสอบ 9 มาตราฐาน เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพได้มั้ย
เราเห็นเพื่อนเราก็ลงสอบได้นะ เค้าเป็นครูอัตราจ้างอยู่
สอนวิทยาศาสตร์


โดย: น้อยหน่า IP: 124.120.156.90 วันที่: 4 มิถุนายน 2551 เวลา:12:08:46 น.  

 
ตอบคุณ น้อยหน่า
สามารถสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพครูได้ค่ะ สามารถสมัครสอบได้ทุกสาขาวิชาเลยค่ะ เมื่อผ่าน 9 มาตรฐานแล้ว และมีประสบการณ์สอนครบ 1 ปี ก็สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลย

แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์สอน ก็จะได้แค่ใบอนุญาตประกอบการสอน แต่ก็สามารถใช้เป็นเอกสารในการสมัครสอบบรรจุครูได้ค่ะ

**แต่นะนำว่า ถ้าไม่เคยเรียนวุฒิครูมาเลย ให้ลงเรียนดีกว่ามาสอบเอาค่ะ เพราะว่าตอนนี้ส่วนกลางกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาไปแล้ว และแต่ละ สพท. ที่เปิดสมัครสอบ มักจะระบุไว้ด้วยว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบบรรจุครูต้องมี วุฒิครู (เช่น ป.บัณฑิต) + ใบประกอบวิชาชีพครู ในการสมัครได้ ซึ่งในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผ่านหมดแล้ว จะได้เพียงแค่ใบประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น วุฒิครูจะไม่ได้ เลยแนะนำให้ไปเรียน ป.บัณฑิตในสถาบันที่คุรุสภารับรองดีกว่าค่ะ และรายละเอียดสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต ในบล็อกแนนก็ลงไว้ให้ค่ะ ในหัวข้อ ประกาศจากคุรุสภา และแบบฟอร์มต่าง ๆ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 4 มิถุนายน 2551 เวลา:13:01:33 น.  

 
รบกวนถามด้วยค้า
จบ คบ.การประุถมศึกษา ปีจบ 43 หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำงานด้านการศึกษาเลย ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง


โดย: กันติ IP: 125.27.43.202 วันที่: 6 มิถุนายน 2551 เวลา:16:09:05 น.  

 
ยื่นเทียบโอนค่ะ ลองดูในหัวข้อเทียบโอนนะคะ
และเทียบโอนผ่านแล้ว ทำอย่างไรต่อ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 6 มิถุนายน 2551 เวลา:18:53:46 น.  

 
โทษน่ะค่ะ ดิฉัน จบ วทบ วิทยาศาสตร์ ต้องการเป็นครู
ไม่ต้องการเรียน ป โท แต่ อยากได้ใบประกอบวิชาชีพครู ต้องเรียนเพิ่มเติม ที่ไหนบ้างค่ะ รบกวน ให้คำแนะนำหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: jun IP: 203.144.193.149 วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:9:59:09 น.  

 
ตอบคุณ วิริยา จากการดานสนทนาเว็บคุรุสภาค่ะ

ขอตอบเป็นกรณีกว้างๆ ก่อนนะคะ กรณีของคุณเรียน ป.บัณฑิตจากสถาบันที่คุรุสภายังไม่ได้รับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต ถ้าจบและยื่นก่อน 12 ก.ค. 51 ก็สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลยค่ะ (สถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตรแล้ว ให้ดูได้จากบล็อกแนน หัวข้อ"ประกาศจากคุรุสภา และแบบฟอร์มต่าง ๆ" และหัวข้อย่อย "สถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู " ค่ะ) แต่ถ้าจบหลังจากนี้คงจะต้องทำการเทียบโอนความรู้ให้ครบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 9 เมื่อครบแล้ว ให้เข้าไปอ่านในบล็อกแนนหัวข้อ การขอใบประกอบวิชาชีพ และหัวข้อย่อย "ผ่านการเทียบโอนแล้วทำอย่างไรต่อ" ในนั้นจะอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนและครอบคลุมค่ะ ทั้งคนที่มีประสบการณ์สอน และไม่มีประสบการณ์สอน ลองเข้าไปอ่านแล้วสงสัยเพิ่มเติม ค่อยสอบถามเพิ่มก็ได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:11:32:45 น.  

 
ตอบคุณ jun

ต้องเรียน ป.บัณฑิต จากสถาบันที่คุรุสภารับรอง จึงจะสามารถขอใบประกอบได้ค่ะ และรายชื่อสถาบัน อ่านได้จากลิงค์นี้ค่ะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=30-04-2008&group=4&gblog=5


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:11:35:17 น.  

 
สวัสดีค่ะ
อยากถามว่า ตอนนี้แฟนเป็นครูอยู่ ประมาณ ปีกว่าๆแล้วค่ะ แล้วต้องการขอใบประกอบวิชาชีพครู ไม่ทราบว่าจะต้องไปเรียนครูเพิ่มอีกไหมคะ

ปล. แฟนจบมหาลัย จากอเมิกา หน่ะค่ะ ไม่ได้เรียนครูที่นี่ ก็เลยไม่แน่ใจ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ :)


โดย: นุ่น IP: 125.25.220.222 วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:15:01:22 น.  

 
คุณ นุ่น

เข้าไปดูตามลิงค์นี้เลยค่ะ
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=sana-anong&date=26-04-2008&group=3&gblog=2


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:16:20:21 น.  

 
พอจะทราบการบรรจุครูชาวต่างชาติบ้างไหมค่ะ
ขอความกรุณาตอบหน่อยนะค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ


โดย: คุร น. IP: 58.9.15.44 วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:7:54:29 น.  

 
ผมเข้าศึกษาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2545 ที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วุฒิ ค.บ. (เอกอุตสาหกรรมศิลป์) หลักสูตรต่อเนื่องจากวุฒิ ปวส.จบการศึกษาเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2548 ปัจจุบันไม่ได้สอนหนังสือ แต่อยากขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู เพื่อนำไปสมัครสอบบรรจุครูข้าราชการ ไม่ทราบว่ายังขอได้อยู่มั้ยครับ ถ้าได้ต้องทำยังไงบ้าง รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ


โดย: เคช IP: 118.172.26.254 วันที่: 14 มิถุนายน 2551 เวลา:18:25:04 น.  

 
ตอบคุณ น.
ถ้าวอบบรรจุเพื่อเป็นข้าราชการครูเลยนั้น คิดว่าไม่น่าจะมีนะคะ เพราะข้าราชการนั้น ให้แต่คนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น แต่อย่างไร โทรสอบถามข้อมูลที่คุรุสภาอีกทีนะคะ เพื่อความชัวร์

ตอบคุณ เคช
กรณีคุณ แนนไม่แน่ใจนะคะ แต่คิดว่าน่าจะยังขอได้ อย่างไรรีบติดต่อสอบถามที่ จนท คุรุสภาอีกทีนะคะ ว่ายังขอได้มั้ย และไปติดต่อก่อนวันที่ 13 ก.ค. 51 นี้นะคะ เนื่องจากจะครบกำหนดขอใบประกอบฯ ภายใน 3 ปี ไม่งั้นจะขอไม่ได้


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 16 มิถุนายน 2551 เวลา:7:37:57 น.  

 
ขอรบกวนถามครับ

ผมจบป.ตรีภาษาไทย ศศบ.และเรียนหลักสูตรวิชาชีพครู จากสถาบันราชภัฎธนบุรี จบเมื่อ 9 พ.ค. 46 เกิน 3 ปีแล้วไม่ทราว่าจะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ และถ้าไม่ได้ จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ถึงจะมีสิทธิขอใบประกอบวิชาชีพครู

ขอบคุณครับ


โดย: เอ๊ะ IP: 222.123.245.176 วันที่: 19 มิถุนายน 2551 เวลา:21:26:58 น.  

 
ตอบคุณคุณ เอ๊ะ
ถ้าจบ ปวค หรือหลักสูตรอื่นที่ยื่นขอใบประกอบฯไม่ได้นะคะ จะต้องทำการเทียบโอนมาตรฐานความรู้ให้ครบทั้ง 9 มาตรฐานค่ะ

ลองเข้าไปดูในหัวข้อ "การเทียบโอน ทำได้อย่างไรเหนอ เราเทียบโอนได้หรือเปล่า" นะคะ

แล้วถ้ายังสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:11:54:57 น.  

 
ขอบคุณมากครับที่ช่วยชี้แจง

ถ้ามีข้อสงสัยจะเข้ามาถามใหม่อีดครั้ง

ขอบคุณอีกครั้งครับ


โดย: เอ๊ะ IP: 125.27.19.164 วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:15:07:34 น.  

 
ไม่มีวุฒิครูแต่ปฏิบัติหน้าที่การสอนมานานแล้ว ไม่ทราบว่าจะต่อใบประกอบวิชาชีพได้หรือไม่ (22 ปี)


โดย: ครูไทย IP: 125.26.78.152 วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:15:37:56 น.  

 
ตอบคุณ ครูไทย

กรณีคุณ คุรุสภา กำหนดให้ครูที่ไม่มีวุฒิครู ต่อใบประกอบวิชาชีพได้ ถ้ามีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 20 ปี ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 23 มิถุนายน 2551 เวลา:8:57:55 น.  

 
ดิฉันจบคณะครุศาสตร์ โปรแกรมการศึกษานอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2548 ผ่านมา 3 ปี กับ 3 เดือน ดิฉันต้องทำการเทียบโอนมาตรฐานความรู้ทั้ง 9 มาตรฐานใช่มั้ยคะ แล้วทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมา 2 ปีแล้ว ต้องขอหัวหน้าสถานศึกษาทำการประเมินการปฏิบัติการสอนให้ด้วยมั้ยคะ ดิฉันอยากทราบว่าต้องทำทั้งสองอย่างเลย หรือว่าทำแค่เทียบโอน


โดย: พัชชา IP: 118.172.103.102 วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:17:55:59 น.  

 
คือ การขอใบประกอบวิชาชีพครู จะต้องมี
1. มาตรฐานวิชาชีพทั้ง 9 มาตรฐาน (กรณีคุณ ต้องเทียบโอน คุณเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ แต่ลองไปถาม จนท คุรุสภาอีกทีก็ดีนะคะ เผื่อว่าเค้าจะยังอนุโลมให้ยังขอได้อยู่)
2. จะต้องมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 1 ปี (คุณจะต้องให้ ผอ + ครูพี่เลี้ยง 2 คน เซ็นต์รับรองในแบบประเมินการสอนในสถาศึกษา จึงจะถือว่ามีประสบการณ์สอนครบ 1 ปี)

เมื่อคุณผ่านการเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพครบทั้ง 9 แล้ว ก็ให้ยื่นขอใบประกอบ พร้อมกับแนบแบบประเมินการสอนในสถานศึกษาด้วย เพราะถ้าคุณขาดแบบประเมิน คุณก็จะได้แค่ "ใบอนุญาตประกอบการสอน" แทนค่ะ

แต่.. ถ้าการเทียบโอน ผ่านไม่ครบทั้ง 9 คุณจะต้องสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในมาตรฐานที่คุณสอบไม่ผ่าน การสมัครสอบ และประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ สามารถดูได้จากเว็บคุรุสภาค่ะ และการสอบมาตรฐานวิชาชีพครั้งที่ 3 จะมีเปิดช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2551 ค่ะ

..แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ว่าออกสอบแนวไหนบ้าง ในเว็บบล็อกก็มีค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 25 มิถุนายน 2551 เวลา:8:53:47 น.  

 
ผมจบ รัฐศาสตร์การปกครองมา ครับ แต่เรียน ปว.ค
สามารถขอใบประวิชาชีพได้ไหมครับ
ขอคำแนะนำจากพี่ๆๆๆและผู้รู้ทุกท่านคับ


โดย: โอ IP: 118.174.131.100 วันที่: 25 มิถุนายน 2551 เวลา:22:49:09 น.  

 
เอาวุฒิ ปวค ไปเทียบโอนนะคะ
เข้าไปดูในหัวข้อ เทียบโอน ค่ะ สำหรับข้อมูล

เมื่อผ่านการเทียบโอนทั้ง 9 มาตรฐานแล้ว ก็ยื่นขอใบประกอบฯ ได้ค่ะ ไม่ทราบว่าจบ ปวค จากสถาบันไหนมาคะ เพราะแต่ละสถาบัน เทียบโอนได้ไม่เท่ากัน บางสถาบันเทียบได้หมด บางสถาบันได้แค่ 8 และต้องสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพในมาตรฐานที่เหลือค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:7:55:07 น.  

 
ส่งคำขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารพร้อมจ่ายเงินไปปีกว่าแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ เพื่อนอีก 2 คน ส่งไปพร้อมกันได้รับแล้ว ไม่ทราบว่าติดค้างอยู่ตรงไหน


โดย: ศิริเพ็ญ สตูล IP: 118.174.65.161 วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:14:01:44 น.  

 
ตอบคุณ ศิริเพ็ญ

สำหรับใบประกอบฯผู้บริหาร แนนไม่ทราบนะคะ ยังไงลองโทรไปสอบถามดูมั้ยคะ ให้ จนท ที่คุรุสภาเช็คให้เลยค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:14:47:59 น.  

 
ถ้าจบบริหารฯ และ มี ปวค.จาก มสธ. จะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลยไหมคะ และมาตรฐานทั้ง 9 ข้อคืออะไร ศึกษาจากตรงไหนคะ


โดย: pk IP: 58.137.129.220 วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:17:00:16 น.  

 
ปวค ของ มสธ ยื่นขอเลยไม่ได้ ต้องทำการเทียบโอนได้แค่ 8 มาตรฐาน อีก 1 มาตรฐานที่เหลือจะต้องสอบมาตรฐานวิชาชีพ ที่จะมีเปิดสอบช่วงเดือนสิงหาคม การสมัครทางเว็บคุรุสภาค่ะ

มาตรฐานทั้ง 9 ดูได้จากเว็บคุรุสภาหน้าแรก อยู่ทางด้านเมนูด้านซ้ายมือ จะเขียนว่า "มาตรฐานวิชชาชีพทางการศึกษา" สามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 27 มิถุนายน 2551 เวลา:8:04:38 น.  

 
ใบประกอบวิชาชีพหายจะขอทำใหม่ต้องดำเนินการอนย่างไรบ้าง


โดย: นายา IP: 58.137.124.194 วันที่: 29 มิถุนายน 2551 เวลา:10:34:14 น.  

 
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ ว่าต้องยื่นขอใบประกอบฯใหม่หรือเปล่า รบกวนสอบถามที่ จนท คุรุสภาโดยตรงนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 29 มิถุนายน 2551 เวลา:17:36:55 น.  

 
พี่เรียนจบ ปวค.ของ มสธ. ตั้งแต่ปี 2542แล้วตอนนี้ยังเทียงได้ 8 มาตรฐานหรือไม่ แล้วอีก 1 มาตรฐานของ มสธ. ที่เทียบไม่ได้ 1 มาตรฐานคือมาตรฐานที่เท่าไหร่คะ


โดย: อ้อยสุ IP: 58.181.231.29 วันที่: 1 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:44:32 น.  

 
ยังสามารถเทียบโอนได้ค่ะ และมาตรฐานที่ต้องสอบคือ มฐ ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษาค่ะ

แต่ถ้าคุณเคยได้ใบประกอบไปแล้ว ก็ยังสามารถต่อใบประกอบฯได้อยู่นะคะ จนกว่าทางคุรุสภาจะออกระเบียบออกมาว่าต่อไม่ได้


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 2 กรกฎาคม 2551 เวลา:7:53:40 น.  

 
พี่ยังมีข้อสงสัยอีกนิดนึงค่ะ คือถ้าเราได้ ปวค. มสธ. ก่อนปี 49 ซึ่งเป็นสถาบันทึ่คุรุสภารับรอง แล้วเราเทียบโอนได้เลยใช่หรือไม่คะเพราะพี่ได้ยินมาว่าถ้าใครจบหลังปี 49 ถึงจะเทียบโอนใหม่ ถ้าพี่ไปยื่นทียบโอนแสดงว่าพี่จะได้ใบอนุญาตอนุญาตปฏิบัติการสอนใช่ไหมคะ และประกาศนียบัตรบัณทิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) แตกต่างจาก ปวค.ของ มสธ. เมื่อปี พ.ศ. 2542 อย่างไรบ้างคะ เห็นเขาบอกว่าที่จบตั้งแต่ปี 2542 นั้นขอใบประกอยวิชาชีพครูได้เลย ไม่ทราบว่าเท็จจริงอย่างไรบ้างช่วยชี้แนะด้วยค่ะ เพราะพี่จะนำมาใช้ในการเปลี่ยนสายงานการปฏิบัติ ถ้าพี่ได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาจะถือได้ว่าพี่จบด้านการศึกษามาใช่หรือไม่คะ ช่วยตอบให้หายสงสัยด้วยคะ ขอบคุณมากนะคะ ยังรอคำตอบด่วนมากค่ะ


โดย: อ้อยสุ IP: 58.181.231.29 วันที่: 2 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:06:43 น.  

 
จบคณะศึกษาศาสตร์ เอกการวัดและประเมินทางการศึกษา จาก ม.ทักษิณ หลักสูตร 4 ปี ตอนนี้เป็นครูรร.เอกขนอยู่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือเปล่าคะ และต้องมีขั้นตอนอย่างไรในการดำเนินการอย่างไร ขอบคุณค่ะ


โดย: นิสิต IP: 58.147.36.102 วันที่: 2 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:48:21 น.  

 
คุณ นิสิต
ถ้าขอภายใน 3 ปี หลังจากจบก็สามารถขอใบประกอบได้เลยค่ะ ถ้าเลยแล้ว ต้องเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพค่ะ

คุณอ้อยสุ
- จบปี 49 เทียบโอนได้เลยค่ะ ทั้งหมด 8 มฐ และต้องสอบใน มฐ ที่ 7 เพราะตอนเรียนไม่ได้เรียนวิชานี้
- เมื่อเทียบโอนผ่าน 8 และสอบผ่าน มฐ ที่ 7 ก็สามารถยื่ยขอใบอนุญาตประกอบการสอนค่ะ แต่ถ้ามีประสบการณ์สอนมาแล้ว 1 ปี ก็ยื่นมาตรฐานความรู้ทั้ง 9 + ประสบการณ์สอน (ให้ ผอ รับรองในแบบประเมินการสอนในสถานศึกษา) ก็สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลยค่ะ
- หลักสูตร ปี 2550 มีเพิ่มวิชาการวิจัยทางการศึกษาเข้ามาด้วยค่ะ หลักสูตรเก่าไม่มีจึงไม่สามารถเทียบโอนในมาตรฐานนี้ได้
- หลักสูตรเก่า ถ้ายื่นขอใบประกอบก่อนปี 49 ก็ยังสามารถยื่นขอใบประกอบฯได้อยู่ค่ะ แต่นี่เลยมา 2 ปีแล้ว ไม่มีหลักสูตร ปวค ของสถาบันไหนขอได้แล้ว นอกจากเป็น ปวค ของสถาบันที่คุรุสภารับรองทั้ง 9 มาตรฐานทั้ง 14 สถาบัน จึงจะยื่นขอใบประกอบฯได้เลย ก่อนวันที่ 12 กค 51 แต่..เฉพาะคนที่จบตรีก่อนมาเรียน ปวค นะคะ เพราะบางสถาบันอนุญาตให้คนที่จบ ปวส สามารถมาเรียน ปวค ได้
- ถ้าได้ใบอนุญาตประกอบการสอน ก็จะเหมือนกับเราได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค่ะ เพียงแต่เรายังไม่มีประสบการณ์สอน เราสามารถใช้เป็นเอกสารสอบบรรจุครูแทนใบประกอบวิชาชีพได้ค่ะ แต่แค่พี่มีวุฒิ ปวค ก็ถือว่าเราก็ได้วุฒิทางการศึกษามาแล้วค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 2 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:30:01 น.  

 
ดิฉันเรียนจบ มีวุฒิ ค.บ. ตั้งแต่ ปี 2537 ครบ 9มาตรฐาน อยากทราบว่าขอเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู ได้หรือไม่ อย่างไร


โดย: คุณวรรณวิสา IP: 125.26.138.228 วันที่: 4 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:49:00 น.  

 
พี่ขอบคุณมากนะที่ให้รายละเอียดพี่เพิ่มเติมแต่พี่ก็มีข้อสงสัยอีกขอถามน้องเพิ่มเติมค่ะ
มาตรฐานที่ 7 เป็นมาตรฐานการวิจัยทางการศึกษา แต่ถ้าพี่ได้ทำสารนิพนธ์ แล้วเรียนการวิจัยชุมชนมา ซึ่งเป็นการเรียนหลังจากที่พี่ได้เรียนจบปริญญาตรีแล้ว แล้วพี่สามารถเทียบโอนการวิจัยทางการศึกษาได้ไหมคะ เพราะบางคนบอกว่าถ้าได้เรียนเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นแล้วก็สามารถนำมาเทียบได้ เพราะพี่ก็ไม่ได้ไปสอบเป็นครู แต่พี่เพียงต้องการวุฒิทางการศึกษาเท่านั้น ถ้าพี่ได้วุฒิ ปวค.มาแล้วเท่ากับว่าพี่เรียนจบด้านการศึกษามาแล้วใช่ไหม เพราะสายงานที่พี่จะเปลี่ยนไปเขารับวุฒินี้


โดย: อ้อยสุ IP: 125.25.184.249 วันที่: 4 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:51:36 น.  

 
ตอนนี้เทียบโอนความรู้ผ่านแล้ว ถ้าเกิดไปยื่นเรื่องที่คุรุสภาเลยเราจะได้ใบแทนมา หรือว่าจะได้ใบจริงมาเลยคะ


โดย: โบว์จัง IP: 117.47.125.204 วันที่: 4 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:17:24 น.  

 
คุณวรรณวิสา
ถ้ามีวิชาลงเรียนตรงกับมาตรฐานความรู้ทั้ง 9 ก็เทียบโอนได้ค่ะ ถึงไม่ครบทั้ง 9 ก็ยื่นเทียบได้ค่ะ ลองเข้าไปดูรายละเอียดหัวข้อ "การเทียบโอนทำได้อย่างไรหนอ เราทำได้หรือเปล่า" นะคะ

คุณอ้อยสุ
- ถ้าวิชาที่จะนำมาเทียบโอน มีสาระความรู้ตรงกับที่กำหนดไว้ 3 ใน 4 ก็ยื่นเทียบโอนผ่านได้ค่ะ เช่น สมมุติว่ามีสาระความรู้ 8 ข้อ ถ้าในคำอธิบายรายวิชามีรายละเอียดบอกว่าเราได้เรียนตรงตามสาระความรู้อย่างน้อย 6 ข้อ เราก็จะผ่านในมาตรฐานนั้นค่ะ
- วุฒิ ปวค เป็นวุฒิทางการศึกษา ค่ะ

คุณโบว์จัง
ถ้าเทียบโอนผ่านแล้ว ลองเข้าไปดูหัวข้อ "ผ่านการเทียบโอนทั้ง 9 มาตรฐานแล้ว ทำอย่างไรต่อ" นะคะ
ถ้าไปยื่นขอใบประกอบเราจะได้ "ใบรับรองสิทธิ์" ในวันนั้นเลยค่ะ
ส่วนใบแทน คือ เราได้ใบประกอบฯ มาแล้ว แล้วมันชำรุดหรือสูญหาย เราไปยื่นขอใหม่ก็จะได้ใบแทนมาค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 4 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:00:35 น.  

 
ดิฉันเรียนจบ ศศบ. มาจากราชภัฏเชียงใหม่ ตอนนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในเชียงใหม่แห่งหนึ่งและมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วแต่ใบประกอบวิชาชีพจะหมดอายุปี 54 นี้ ดิฉันจะต้องไปเรียนวุฒิครูอีก 1 ปีใช่ไหมค่ะ ?จึงจะสามารถต่อใบประกอบวิชาชีพได้ และ ดิฉันกำลังจะลงเรียนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(วัดสวนดอก) ที่เชียงใหม่ ไม่ทราบว่าทางคุรุสภาให้การรับรองในการเรียนวุฒิครูรึเปล่าค่ะ?


โดย: ชาวเชียงใหม่ IP: 61.19.65.126 วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:08:03 น.  

 
มจร คุรุสภากำลังดำเนินการรับรองหลักสูตรค่ะ คิดว่ากว่าคุณจะได้เรียน และกว่าจะจบก็คงรับรองพอดี

แต่ลองสอบถาม จนท คุรุสภาก่อนก็ดีนะคะ กรณีที่มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว ถ้าจะต่อ จะต้องมีวุฒิครูยื่นเพิ่มด้วยหรือเปล่านะคะ ตรงนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ สอบถามก่อนเพื่อความชัวร์นะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 7 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:37:46 น.  

 
.....ใบประกอบวิชาชีพครูกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างไร
.....ถ้าต่างกันต้องทำอย่างไรถึงจะได้ใบประประกอบวิชาชีพครู ***กรุณาตอบด้วยคะ ตอนนี้งงมาก ๆ***


โดย: ดาว IP: 203.113.17.162 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:05:11 น.  

 
มันอันเดียวกันค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:41:37 น.  

 
ยากทราบว่าขึ้นทะเบียนขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้นานแล้ว จบ ป.บัณฑิต แล้วจะตรวจดูรายชื่อได้จากเว็บอะไรคะ


โดย: นุช IP: 202.57.154.124 วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:18:19:48 น.  

 
ตรวจดุรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโดนได้ที่ไหน


โดย: ครูแดง IP: 125.27.17.143 วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:38:13 น.  

 
ด้วย


โดย: ครูจิ๊บ ชุมแพ IP: 125.25.106.85 วันที่: 12 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:37:42 น.  

 
คุณนุช
ตามลิงค์นี้ค่ะ //www.ksp.or.th/service/license_status.php?

ครูแดง
จากหน้าแรกของเว็บคุรุสภาค่ะ ตอนนี้ประกาศไปแล้ว 8 ครั้งค่ะ ตรงหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 14 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:17:15 น.  

 
เอ่อ คือ อยากทราบว่าการยื่นต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีกำหนดให้ต่อภายในกีวัน คะ พอดีอาจารย์ถามวันจันทร์นี้ตองตอบแล้ว กลัวตอบไม่ได้ ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ่


โดย: หวานค่ะ IP: 202.143.141.3 วันที่: 16 กรกฎาคม 2551 เวลา:6:10:51 น.  

 
เอ่อ.. ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ ลองไปเปิดดูใบ พรบ สภาครูดูนะคะ ไม่ใช่ จนท คุรุสภาด้วย ทราบเป็นบางเรื่องค่ะ หลักๆ ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 16 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:26:44 น.  

 
ตอนนี้คุรุสภาเปิดสอบ 9 มาตรฐาน ครั้งลาสุดครั้งที่เท่าไรแล้วค่ะ และจะดูว่าสอบครั้งล่าสุดวันใดค่ะ


โดย: อภิญญา IP: 125.26.8.167 วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:38:45 น.  

 
ตามที่คุณแนนเขียนไว้ว้า
การสอบบรรจุครู ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก่อน เราถึงจะสามารถสมัครสอบครูได้
แต่ ในหน้า https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=sana-anong&date=26-04-2008&group=3&gblog=4 เรื่องใบอนุญาตปฏิบัติการสอน คุณแนนเขียนไว้ว่า สามารถใช้เป็นเอกสารในการสมัครสอบบรรจุครูได้ด้วย

คือว่าผมอ่านแล้วงงน่ะครับ จึงอยากถามว่า ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้ สามารถนำไปสมัครสอบบรรจุได้เลยหรือครับ
และถ้าไม่ใช่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับ หรือนำไปใช้สมัครเป็นครูในรร.เอกชนครับ
ขอคุณครับ


โดย: เด็กใหม่ IP: 118.174.138.57 วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:43:17 น.  

 
ขอรบกวนถามคุณแนนอีกสักนิดครับ
คือว่า ถ้าเรียนจบ ป.ตรีคณะมนุษยศาสตร์ เอกญี่ปุ่น เมื่อปีที่แล้ว

1.จะไปสมัครเป็นครูรร.เอกชนได้เลยมั๊ยครับ
หรือว่าจะต้องไปสอบ 9 มาตรฐานก่อน หรือต้องผ่านการอบรมอะไรบางอย่างก่อนหรือเปล่าครับ

2.คณะมนุษยศาสตร์ เอกญี่ปุ่น สามารถเทียบโอน9 มาตรฐานได้หรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับ


โดย: เด็กใหม่ IP: 118.174.138.57 วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:54:38 น.  

 
คุณ อภิญญา
ตอนนี้เปิดไปแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุดสอบเมื่อเดือนเมษายน ครั้งที่ 3 จะมีเปิดสอบประมาณช่วงสิงหาคมนี้ค่ะ

คุณ เด็กใหม่
ใบอนุญาตประกอบการสอน เพิ่งจะมีออกมาให้ใช้เมื่อประมาณ เมษายน 2551 นี้เองค่ะ แต่ใบประกอบนั่นมันมีมานานแล้วค่ะ
และทางคุรุสภาก็ระบุให้ว่าสามารถใช้เป็นเอกสารสมัครสอบบรรจุครุได้้
เหมือนกับใบประกอบวิชาชีพ แต่บางเขตก็ไม่อนุญาตให้ใช้นะคะ
ทั้งๆ ที่คุรุสภาก็ทำหนังสือว่า คุณสมบัติเหมือนกับใบประกอบฯ ทุกอย่าง
ก็เลยงง และอีกอย่างเพราะมันเพิ่ง
มีมาใหม่ และทางคุรุสภากับเขตที่เปิดสอบนั้น เข้าใจคนละอย่างกันค่ะ คุรุสภาก็บอกว่า ถึงไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ก็สมัครสอบบรรจุได้ แต่ก่อนบรรจุ จะต้องมีไม่งั้น โดนตัดสิทธิ์ แต่เขตที่เปิดสอบก็ตัดสิทธิ์คนที่ยัง
ไม่มีใบประกอบตั้งแต่สมัครสอบแล้วค่ะ

1. ก็แล้วแต่ว่า รร นั้นเค้าจะรับหรือเปล่านะคะ ถ้าไม่มีใบประกอบ หรือไม่มี
วุฒิครู และประสบการณ์สอนอะไรเลย ก็ต้องไปลองคุยก่อนค่ะว่าเค้าจะรับ
หรือเปล่า มาตรฐานแค่ละ รร ไม่เหมือนกันค่ะ
2. วุฒิที่คุณจบมา ไม่ใช่วุฒิทางการศึกษา ไม่สามารถยื่นขอใบประกอบ
หรือยื่นเทียบโอนได้ค่ะ ยกเว้น คุณจะมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับครู ตรงตามใน
มาตรฐานวิชาชีพทั้ง 9 ก็สามารถยื่นเทียบโอนได้ค่ะ ส่วนจะผ่านหรือไม่นั้น
ก็อีกกรณีนึงนะคะ เพราะยื่นเทียบดอนไปใช่ว่าจะผ่านกันทุกมาตรฐาน ทุกคน
ค่ะ

ทั้งนี้ทั้งนั้น โทรไปสอบถามที่คุรุสภาอีกครั้งนึงก็ดีนะคะ บางทีข้อมูลที่แนนมี
มันอาจจะเก่าแล้ว เค้าอาจจะอนุญาตให้ขอได้แล้ว หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ลดลง
อาจจะเป็นผลดีกับคุณ สอบถามไปที่คุรุสภาก่อนอีกครั้งนะคะ เพื่อสิทธิ
ประโยชน์ของคุณเอง เพราะ จนท ต้องรู้ดีกว่าแนนที่ไม่ได้ทำงานที่นั่นอยู่แล้ว
ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:09:50 น.  

 
ขอบคุณมากๆครับ คุณแนน


โดย: เด็กใหม่ IP: 118.174.110.127 วันที่: 19 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:45:56 น.  

 
ดิฉันขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่ต้นปี 2548 พร้อมทั้งชำระค่าทะเบียน 500 บาท รวมถึงหลักฐานต่าง ๆ ที่ทางคุรุสภาระบุไว้จนบัดนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเลยจะสามารถติดตามหรือเช็คข้อมูลได้จากที่ไหนคะ


โดย: ครูดอย IP: 222.123.85.192 วันที่: 20 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:12:19 น.  

 
ดิฉันจบ ครุศาสตร์มาปี 2544 ขอใบประกอบวิชาชีพ หลังวันที่ทางคุรุสภากำหนด จนต้องมาเทียบโอน แต่น่าเสียใจที่สุด ผ่านแค่ 7 มาตรฐาน อีก 2 มาตรฐานไม่ผ่านต้องทำยังไงดีค่ะ ปวดหัวทุกวัน คิดมากจน ต้องเสียเงิน 2,700 บาท จะต้องเสียเงินก็ยอมแต่จะทำยังไงดีแล้วอีก 2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ดีค่ะ มาตรฐานที่ 1 กับมาตรฐานที่ 9 ดิฉันเสียใจที่จบครุศาสตร์มา เทียบโอนน่าจะผ่านหมดแต่ก็ไม่ผ่านหมดคงเป็นความผิดของตัวเอง สุดท้ายนี้ ช่วยตอบว่าอีก2มาตรฐานจะทำยังไงดีค่ะ


โดย: นุช IP: 125.27.142.188 วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:49:17 น.  

 
สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพครูค่ะ จะมีเปิดช่วงสิงหาคม
มฐที่ 1 กับ 9 ง่ายๆ ค่ะ ยิ่ง มฐ 9 ยิ่งง่่ายใหญ่
ตอนแนนไปสอบ เพื่อนที่สอบห้องเดียวกันบอกว่า ใครสอบ มฐ นี้ไม่ผ่าน
ก็ไม่ต้องเป็นครูแล้ว ว่างั้น.. ไม่ยากหรอกค่ะ อ่านหนังสือเตรียมตัวดีๆ
นะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:06:45 น.  

 
วิธีการขอผ่อนผันเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับครูต่างชาติทำอย่างไนค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


โดย: รัชณีย์ IP: 118.175.224.230 วันที่: 22 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:05:40 น.  

 
ตอบคุณ รัชณีย์

อันนี้แนะนำติดต่อที่คุรุสภาโดยตรงเลยนะคะ ไม่ทราบรายละเอียดเลยค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- IP: 202.129.36.210 วันที่: 22 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:07:35 น.  

 
ในกรณีที่ดิฉัน ผ่านการเทียบโอน 7 มาตรฐานแล้วดิฉันจะต้องทำยังไงต่อดีค่ะ.....หรือทำที่ดิฉันคิดจะถูกหรือเปล่า เช่น ไปชำระเงิน 7 มาตรฐานนี้ก่อนที่ธนาคาร แล้วนำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นที่คุรุสภาด้วยตนเองเลย จะไปตอนที่ดิฉันไปสอบ 2 มาตรฐานที่เหลือที่คุรุสภาจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถไปหลายครั้ง หรือทำทางไปรษณีย์ไปก่อนได้ค่ะที่ดิฉันผ่าน 7 มาตรฐาน...... ดิฉันทำถูกไหมค่ะ....
ช่วยตอบดิฉันทีจะได้ทำให้ถูกต้อง


โดย: ปอ IP: 125.27.151.21 วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:53:44 น.  

 
1. เมื่อผ่านการเทียบโอนแล้ว ก็ปริ้นผลการเทียบโอนหน้าที่มีชื่อคุณมาเก็บไว้
2. สมัครสอบ หรืออบรมตามสถาบันที่คุรุสภารับรอง ในมาตรฐานที่คุณไม่ผ่าน
3. เมื่อคุณสอบผ่านอีก 2 มาตรฐานที่เหลือ คุณค่อยไปชำระเงินที่ธนาคาร
4. เมื่อชำระเงินก็นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขั้นตอนการยื่นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ดูในหัวข้อผ่านการเทียบโอนแล้วทำอย่างไรต่อก็ได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:24:52 น.  

 
ยืนเรื่องขอเทียบโอนใบประกอบวิชาชีพครูกับคุรุสภาไว้แล้ว เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2551 ทางคุรุสภานัดไว้ว่าจะทราบผลประมาณ2เดือนให้หลัง จนบัดนี้ยังไม่ประกาศผล เนื่องจากกระผมขาดเพียงมาตรฐานเดียว คือมาตรฐานที่8 ไม่ทราบว่าทางคุรุสภาจะดำเนินการโปรดแจ้งให้ทราบด้วย


โดย: นายสุภี นิลศรี IP: 125.26.114.159 วันที่: 26 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:51:03 น.  

 
คุณนายสุภี นิลศร
ตอนนี้ประกาศผลการเทียบโอนครั้งที่ 9 แล้ว ไม่ทราบว่าเข้าไปดูรายชื่อมาหรือยังคะ แต่ถ้าเทียบโอนแล้วไม่ผ่าน 1 มฐ คือ มฐที่ 8 คุณสามารถสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ค่ะ จะมีเปิดในช่วงสิงหาคมนี้ค่ะ แนวข้อสอบสามารถดูได้จากบล็อกแนนนี้นะคะ

เอ่อ.. แนนไม่ใช่ จนท คุรุสภานะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 26 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:10:50 น.  

 
เพิ่งจบครุศาสตร์มหาบัณฑิติ สาขาการบริหาร แต่ไม่ได้ทำงานด้านการศึกษา สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ครับ


โดย: วงศ์ตะวัน IP: 222.123.217.95 วันที่: 28 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:24:21 น.  

 
รู้สึกว่า คม จะขอไม่ได้นะคะ ให้แค่ คบ หรือไงนี่แหละ แต่ก็ไม่แน่ใจนะคะ ลองสอบถาม จนท โดยตรงนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าขอเลยไม่ได้ แต่ก็ยื่นเทียบโอนได้ค่ะ

ถึงเราไม่ได้ทำงานด้สนการศึกษา แต่ก็สามารถยื่นขอได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 28 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:21:54 น.  

 
เรียน จบ ศศษ.ภาษาอังกฤษ ราชภัฎมหาสารคามคะ แต่ไม่สามารถไปเรียนวุฒิครูได้ เนื่องจากจำกัดด้วยเวลา แต่อยากทดสอบทั้ง 9 มาตรฐานไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะเปิดทดสอบอีกคะ โทรถามได้รับคำตอบจากคุรุสภาว่าประมาณเดือน.... แต่เช็คแล้วทำไมไม่เห็นมี รบกวนหน่อยนะคะเพราะพึ่งคุรุสภาก็ไม่ได้เรื่องชอบตอบคลุมเครือเบื่อสุดๆๆๆๆๆ ขอบคุณคะ


โดย: ดวงพร กุลเวช IP: 118.173.244.16 วันที่: 31 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:04:56 น.  

 
ข่าวต่างจากคุรุสภาไม่ค่อยอับเดตเลย ถ้ามีการประกาศก็ไม่ค่อยให้เวลาคนอื่นเขาได้เตรียมตัว ถ้าจะให้เวลาห่างจากวันที่ประกาศประมาณสัก 1 เดือนจะขอบพระคุณมากคะ


โดย: เจนจิต IP: 118.173.244.16 วันที่: 31 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:10:31 น.  

 
เรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นครูได้ไหมคะอยากเป็นครูจะต้องทำอย่างไรบ้างขอบคุณคะ


โดย: ตุ๊กตา IP: 58.147.95.253 วันที่: 1 สิงหาคม 2551 เวลา:10:35:20 น.  

 
สมมติว่าสอบผ่านครบ 9 มาตรฐานแล้ว และทำงานเป็นครู แต่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพได้ แล้วเวลาขอยื่นต่อใบอนุญาตจะต้องมีวุฒิครูอีกหรือไม่ (เพราะผมจบตรีสายวิทยาศาสตร์มา ตอนนี้สอบผ่าน 4 มาตรฐานแล้วครับ รบกวนให้ความชัดเจนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ


โดย: ประยงค์ IP: 202.29.93.230 วันที่: 1 สิงหาคม 2551 เวลา:18:50:33 น.  

 
ตอบคุณ ดวงพร กุลเวช
ลิงค์รายละเอียดประกาศสมัครทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=05-06-2008&group=5&gblog=1

ถ้าจำกัดเรื่องเวลา แนะนำให้เรียนของ มสธ นะคะ เพราะว่าข้อสอบนั้นไม่ง่ายเลยค่ะ ยากกว่าข้อสอบบรรจุครู 10 เท่า ถ้าคุณพื้นฐานทางวิชาชีพครูไม่แน่น วิเคราะห์ไม่เก่ง สอบไปก็เสียเงินฟรีค่ะ เพราะมีเพื่อนๆ ลองมาแล้ว อ่านหนังสือก็อ่านแต่สอบไม่ผ่านสัก มฐ เลยก็มี

คือแนนอยากจะอธิบายว่า การสอบมันเหมาะสำหรับคนที่เทียบโอนไม่ผ่านทั้ง 9 น่ะค่ะ แล้วอีกอย่างที่ำสำคัญมากคือ บางเขตที่เปิดสอบเค้าใช้วุฒิครูในการสมัครด้วย ถ้าคุณสอบผ่านหมดแล้ว คุณก็จะได้แค่เอกสารรับรอง แต่ไม่ได้วุฒิครู คุณก็อาจเสียโอกาสในการสมัครสอบในเขตที่ใช้วุฒิครูด้วย และ..จะสอบให้ผ่านในรอบเดียวคงยาก ต้องทยอยสอบเอา แล้วคุรุสภาเปิดสอบได้ปีละประมาณสองครั้ง แนนว่าระยะเวลากับเรียน มสธ กับ สอบ พอๆ กัน สู้เรียนดีกว่า ยื่นขอได้เลยไม่เหนื่อย อันนี้แนะนำนะคะ จะลองสอบดูก็ได้ค่ะ

ตอบคุณ ตุ๊กตา
เรียน ป.บัณฑิต จากสถาบันที่คุรุสภารับรองค่ะ ส่วนที่ไหนบ้าง อ่านได้จากในบล็อกนะคะ

ตอบคุณ ประยงค์
ถ้าสอบผ่านครบแล้ว ก็ถือว่ามีมาตรฐานวิชาชีพครูแล้ว ในการต่อใบประกอบก็สามารถยื่นขอต่ออายุได้เลยค่ะ ไม่ต้องไปเรียนอีกค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 1 สิงหาคม 2551 เวลา:20:16:11 น.  

 
รบกวนถามหน่อยนะคะ
ดิฉันเรียนจบบริหารการจัดการ ปี 45 และตอนนี้ดิฉันทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ประมาณ เกือบจะสองปีแล้ว สิ้นพ.ย. นี้ก็สองปี และดิฉันก็กำลังเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 ปี ของ มสธ. ซึ่งเป็นเอกภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นครู ดิฉันอยากทราบว่าถ้าจะขอใบประกอบวิชาชีพครูจะได้ไหมแล้วดิฉันจะต้องทำอย่างไรบ้าง ขอช่วยตอบให้ด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ครูบ้านบึง IP: 117.47.28.40 วันที่: 3 สิงหาคม 2551 เวลา:0:03:18 น.  

 
จะขอดาวน์โหลดแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูได้ที่ไหนคะ


โดย: ครูใต้ IP: 118.173.6.239 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:15:30:06 น.  

 
เข้าไปโหลดที่ลิงค์นี้ค่ะ
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=sana-anong&date=26-04-2008&group=4&gblog=3


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:19:14:04 น.  

 
ตอนนี้ดิฉันรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพ 7วช.แต่อยากเปลี่ยนมาอยู่งานโรงเรียน จะสามารถโอนมาได้หรือไม่ (ถ้าทางโรงเรียนมีตำแหน่งว่างและต้องการครูพยาบาลอนามัยโรงเรียน) และจำเป็นต้องไปเรียน ป.บัณฑิตหรือไม่ เพราะเหตุใด /ขอบคุณค่ะ


โดย: ศิวนาถ สุรินทร์ IP: 125.26.116.87 วันที่: 10 สิงหาคม 2551 เวลา:20:43:12 น.  

 
อันนี้ไม่ทราบเลยนะคะ รบกวรสอบถามที่ สพฐ ดีกว่ามั้ยคะ เพราะคุณบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ขออภัยด้วยนะคะ ช่วยอะไรไม่ได้เลย


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 11 สิงหาคม 2551 เวลา:15:56:18 น.  

 
การสมัครเรียนใบปรกอบวิชาชีพครูอีก1 ปี หลังจากจบป.ตรีแล้ว สามารถสมัครได้ทุกสาขาหรือป่าว ฉันจบนิติ มา เรียนได้ไหม nong.a.ja@hotmail.com ช่วยตอบหนูทีค่ะอยากทราบมากๆๆ


โดย: เอ๋ IP: 124.120.144.125 วันที่: 11 สิงหาคม 2551 เวลา:19:41:19 น.  

 
สามารถสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูได้ค่ะ ไม่ว่าจะจบม่แล้วกี่ปี
สมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชาที่จบมา แต่จะสมัครสอบบรรจุได้หรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับว่า เค้าเปิดรับสาขาวิชาเอก (นิติ) ที่คุณจบมาหรือไม่ เท่านั้นเอง


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:12:30:14 น.  

 
ผม ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู1ปี มสธ 2545 เรียนจบแล้ว
ได้ไปอบรมอีก หนี่งอาทิตย์ที่ศูนย์ ทำไมจนป่านนี้ผมยังไม่ได้ใบประกาศ และผมก็ลืม รหัสนักศึกษาแล้ว
ขอถามทีครับ ทำไงดี
phairoj_2008@yahoo.co.th


โดย: เอ....อนันท์ IP: 58.8.101.248 วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:15:43:58 น.  

 
ถามเรื่อง มสธ หรือว่า ขอใบประกอบคะ ไม่เข้าใจคำถาม

ถ้าเป็นเรื่องของ มสธ แนนไม่ทราบค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:17:40:20 น.  

 
หากเป็นครูชาวต่างชาติสอนภาษา ตามโรงเรียนต่างๆมาเป็นเวลา5ปี แต่ไม่ได้มีการทำใบประกอบวิชาชีพครู(ส่วนมากโรงเรียนจ้างเป็นรายชั่วโมงคะ) แต่ปีนี้โรงเรียนจะจ้างครูเป็นรายเดือน เเละมีความต้องการครูต่างชาติท่านนี้มากเนื่องจากมีความเข้าใจการสอนเด็กดีมาก และเข้าใจในวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี จึงอยากสอบถามคะว่าหากครูท่านนี้ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีแต่มีความสามารถในการสอนได้ดีมาก การไปทำเรื่องการขอใบอนุญาตครูจะทำได้ไหมคะ ขอบคุณมากนะคะ
ipea29@hotmail.com


โดย: pea IP: 117.47.59.68 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:11:28:48 น.  

 
ต้องติดต่อ จนท คุรุสภาโดยตรงนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:11:52:15 น.  

 
เรียนจบ ป. บัณฑิต แขนงหลักสูตรและการสอน ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี 2550 เป็นเวลา 1 ปี แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ ใบขอจบแต่ได้ทำเรื่องขอเรียบร้อยแล้วทางสถาบันแจ้งว่าจะออกเป็นใบรับรองการจบให้ก่อน แล้วดิฉันยากถามว่าจะเอาใบรับรองการจบจากสถาบันพร้อมหลักฐานการขอใบรับรองสิทธ์ก่อนได้หรือไม่ และจะขึ้นไปขอใบรับรองสิทธ์ที่ครุสภาด้วยตนเอง ไม่ทราบว่าต้องมีหลักฐานอะไรบ้างค่ะช่วยแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ สำคัญต้องมีใบรับรองการทำงานการครูไปด้วยหรือเปล่าเพราะดิฉันพึ่งจะได้เข้าทำงานการเป็นครูเพียงไม่กี่เดือน


โดย: อมรา IP: 118.173.54.83 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:15:17:38 น.  

 
ลองสอบถามที่ จนท ของคุรุสภาโดยตรงเลยนะคะ ว่าจะใช้แบบนี้ได้หรือเปล่า


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:15:37:36 น.  

 
เรียนจบปี 49 บธบ. เอกบัญชี ไม่ทราบว่าจะขอใบประกอบวิชาชีพได้หรือเปล่าคะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง


โดย: ต... IP: 119.42.69.172 วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:12:49:34 น.  

 
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเทียบโอนวุฒิการศึกษา เรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง(ปทส)ส่งวุฒิการศึกษาไปเทียบแล้วปรากฎว่าผ่านมาตรฐานที่1 กับ 4แต่มีเพื่อนที่จบวุฒิเดี๋ยวกันที่เดี๋ยวกันส่งไปเทียบปรากฎว่าเพื่อนผ่านมาตรฐานที่1ถึง7ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรทางคุรุสภาใช่มาตรฐานตัวเดี่ยวกันหรือเปล่าในการพิจารณาแล้วดิฉันจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างโทรสอบถามไปก็ไม่มีใครรับสาย(มีคนทำงานกันหรือเปล่าก็ไม่รู้)อยากได้ความกระจ่างขอบคุณมากๆนะค่ะ


โดย: นางสาวอภิญญา ฟูแสง IP: 118.173.224.168 วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:13:44:31 น.  

 
คุณ อภิญญา เกรดที่เทียบโอนต้องไม่ต่ำกว่า 2.0 หรือ C นะคะ จึงจะผ่านด้วย

คุณ ต...
วุฒิคุณไม่สามารถขอได้ในปัจจุบันค่ะ จะต้องเรียนวุฒิครุเพิ่ม คิือ ป.บัณฑิตค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:15:23:35 น.  

 
รบกวนสอบถามหน่อยนะคะเกรดที่ได้ในวิชาที่เทียบโอนก็ได้เกรดสูงกว่า2.0ทุกตัวแต่มีข้อสงสัยว่าทำไมเรียนที่เดี๋ยวกันสาขาเดี๋ยวกันทำไมเพื่อนเทียบโอนผ่านได้ 7 มาตรฐานคือ1-7แต่ทำไมดิฉันผ่านมาตรฐานที่1กับ4สงสัยมากนะคะช่วยตอบให้ด้วยนะคะขอบคุณมาๆๆคะ


โดย: อภิญญา IP: 118.173.224.251 วันที่: 26 สิงหาคม 2551 เวลา:12:46:46 น.  

 
ต้องขอขอบคุณ คุณหนูแนนนะคะสำหรับคำตอบหลายๆอย่าง ข้อมูลของคุณช่วยคนได้เยอะจริงๆคะ
ครั้งนี้ขอรบกวนถามนิดนึงนะคะ คือวันพรุ่งนี้จะเข้าไปทำเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูให้กับชาวต่างชาติที่คุรุสภาคะแต่ต้องไปช่วงบ่าย3 ไม่ทราบว่าที่คุรุสภาจะปิดทำการกี่โมงคะ และพนักงานที่จะรับเรื่องจะยังอยู่หรือเปล่า คือว่าโทรไปสอบถามหลายเบอร์มากคะแต่ไม่มีคนรับโทรศัพท์เลยคะ ไปจากตจว.คะ กลัวไปแล้วไม่ทันจะเสียเที่ยวคะ
อีกนิดนึงคะคุณหนูแนน ต้องขอบคุณ คุณหนูแนนมากๆๆๆนะคะที่ตั้งบล็อคดีๆแบบนี้ไว้ช่วยคนตั้งเยอะเลยคะ


โดย: pea IP: 117.47.66.9 วันที่: 27 สิงหาคม 2551 เวลา:10:51:05 น.  

 
คุณอภิญญา
ยังไงลองสอบถาม จนท คุรุสภาโดยตรง ชัดเจนที่สุดนะคะ

คุณ pea
ยังไงให้ไปให้ทันช่วงเช้า ก่อนเที่ยงยิ่งดีนะคะ เพราะช่วงนี้จะวุ่นวายเกี่ยวกับพันธมิตรนะคะ ยังไงลองโทรไปสอบถาม จนท ก่อนก็ดีค่ะ ว่าจะเปิดทำการหรือเปล่า บางทีอาจจะปิดทำการ ยังไงลองโทรสอบถามก่อนไปดีที่สุดค่ะ จะได้ไม่เสียเที่ยว


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 27 สิงหาคม 2551 เวลา:16:28:42 น.  

 
ขอรบกวนถาม.....ดังนี้ค่ะ

ดิฉันเรียนจบวุฒิ ศป.บ. และได้เข้ามาทำงานอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งสอนในระดับ ปวช., ปวส. และเมื่อทำงานครบตามอายุงานที่กำหนดของสถาบันดิฉันได้บรรจุเป็นครูผู้สอนโดยได้รับการบรรจุจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ดิฉันเป็นครูมาครบ 1 ปี แล้ว แต่ดิฉันยังไม่เคยขอใบประกอบวิชาชีพครูเลยค่ะ ดิฉันจึงมีเรื่องถามดังนี้

1. ดิฉันสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ค่ะ
2. การขอใบประกอบวิชาชีพครูจำเป็นหรือไม่ว่าต้องจบทางด้านวุฒิครูมา
3. ขณะนี้ยังสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ค่ะ
4. ถ้าขอได้ มีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้างค่ะและต้องยื่นหรือส่งไปที่ใด
5. ขอแบบฟอร์ม คส.01 ได้ที่ไหนค่ะ (อยากเห็นตัวอย่าง)เพราะเข้าไปดูที่ไหนก็ไม่เห็นมีเลยค่ะ

ช่วยกรุณาตอบด้วยค่ะเพราะเป็นคำถามที่ดิฉันสงสัยและหาคำตอบไม่ลงสักที จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

ขอขอบคุณในความกรุณาตอบมาล่วงหน้าค่ะ
ครูเอกชน


โดย: คุณk-ครูเอกชน IP: 125.26.24.139 วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:10:05:13 น.  

 
1. วุฒิที่จะใช้ขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ คือ วุฒิทางการศึกษา พวกครุศาสตร์อ่ะค่ะ กรณีวุฒิคุณ ไม่ใช่วุมิทางการศึกษา ไม่สามารถยื่นขอได้ คุณจะต้องไปเรียน ป.บัณฑิตเพิ่ม และในสถาบันที่คุรุสภารับรองเท่านั้นนะคะ ไม่อย่างนั้นจบมาจะยื่นขอใบประกอบไม่ได้ รายชื่อสถาบัน หาได้จากบล็อกแนนค่ะ

2. จำเป็นค่ะ เพราะวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นจึงจะยื่นขอใบประกอบได้

3. ยังสามารถยื่นขอได้ค่ะ ถ้าจบวุฒิทางการศึกษาในสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตร

4. เอกสารที่ต้องใช้ ดูจากแบบฟอร์ม คส.01ค่ะ

5.
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=26-04-2008&group=4&gblog=3


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:14:20:28 น.  

 
จบปี 50 แต่ไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพครูพ้อมเพื่อนเพราะนึกว่าจะไม่จบพร้อมเพื่อนเลยไม่ได้ทำเรื่องขอ จะขอ ต้องทำไงบ้างค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ช่วยบอกหน่อยค่ะ
เมลบอกหน่อยนะค่ะ suchaya_gade@hotmail.com


โดย: ลูกเกด IP: 222.123.203.162 วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:18:53:09 น.  

 
คุณลูกเกด รายละเอียดตามลิงค์นี้ค่ะ
แบบฟอร์มต่างๆ บล็อกแนนมีลิงค์ให้โหลดนะคะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=27-05-2008&group=3&gblog=8


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:22:43:48 น.  

 
เรียนถามคะถ้าใบประกอบวิชาชีพครูหายเราจะทำยังไง จะขอออกบัตรใหม่ยังไงคะ


โดย: น IP: 125.25.204.98 วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:12:40:38 น.  

 
ลิงค์นี้นะคะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=08-07-2008&group=4&gblog=10


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:15:31:18 น.  

 
อยากรู้ว่า วุฒิ ค.ม. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน เมื่อจบแล้วสามารถขอใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ได้เลยหรือไม่คะ กำลังคิดว่าจะลงเรียนเทอมหน้าค่ะ


โดย: มิกิ IP: 202.57.132.66 วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:22:20:28 น.  

 
ขอใบประกอบวิชาชีพไปนานแล้วจะ2ปีแล้วมั้งเพื่อนได้หมดทำไมหนูยังไม่ได้เพราะอะไรได้แค่ใบรับรอง


โดย: นิด IP: 125.26.38.94 วันที่: 7 กันยายน 2551 เวลา:13:59:17 น.  

 
เรียนจบ รัฐศาสตร์ ม.ราม ทำงานกศน.มา 4 ปีแล้วและได้ไปเรียนวิชาชีพครู มสธ.( หลักสูตรเก่า ) อยากทราบว่าถ้าจะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ อยากทราบรายละเอียดในการทำเรื่องขอ


โดย: มาริสา IP: 118.173.206.134 วันที่: 8 กันยายน 2551 เวลา:13:56:12 น.  

 
ได้ใบประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหาที่ข้อมูลในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผิดควรทำอย่างไร ติดต่อ จนท คุรุสภาที่เบอร์ 022806367,022806227,022804331,022804334-9ก็ไม่มีใครรับสายแม้กระทั่งเบอร์ 022827209เป็นเบอร์หน้าห้องเลขาธิการก็ยังไม่มีใครรับสายอีก แล้วจะติดต่ออย่างไรค่ะ (อยู่ต่างจังหวัดไกลมาก)


โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 61.19.66.153 วันที่: 8 กันยายน 2551 เวลา:14:02:44 น.  

 
ถามหน่อยนะคะ เรียนจบ ป. บัณฑิต อยากจะขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร แต่ไปขอในเดือนกรกฏาคม 51
เจ้าหน้าที่บอกว่า หมดเขต แล้วเมื่อไหร่จะเริ่มขอใหม่ได้คะ
ขอบคุณคะ


โดย: มนัญวี IP: 125.25.136.138 วันที่: 9 กันยายน 2551 เวลา:11:33:52 น.  

 
คุณ มนัญวี
ใบประกอบผู้บริหาร จะขอได้จะต้องจบวุฒิบริหารการศึกษา จึงจะขอได้นะคะ ป.บัณฑิต ได้แค่ใบประกอบวิชาชีพครูค่ะ หมดเขตแล้วก็ต้องยื่นเทียบโอน เพราะเรียนในสถาบันที่คุรุสภาไม่รับรองหลักสูตร

คุณกุ๊กกิ๊ก
ยื่นขอใหม่แล้วจะพมีให้เลือกว่าแก้ไขข้อมูลนะคะ ถ้าจำไม่ผิด

คุณ มาริสา
ให้นำวุฒิ ปวค ของ มสธ ไปยื่นเทียบ โอน แต่ได้แค่ 8 มฐจะเหลือ มฐที่ 7 ต้องสมัครสอบหรืออบรมในสถาบันที่คุรุสภารับรองค่ะ ยังไงดูรายละเอียดในหัวข้อเทียบโอนนะคะ หรือตามลิงค์นี้ค่ะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=26-07-2008&group=4&gblog=14

คุณ นิด
ต้องติดต่อที่ จนท โดยตรงนะคะ

คุณ มิกิ
คุณวุฒิสำหรับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=26-07-2008&group=4&gblog=12
ถ้าจบ คม จะต้องเทียบโอนนะคะถ้าจำไม่ผิด ถ้าเรียนในสถาบันที่ไม่รับรอง จะต้องยื่นเทียบโอนความรู้ค่ะ เสียเงินเพิ่มอีก มฐ ละ 300 และถ้าผ่านไม่หมด ก็ต้องสอบใน มฐ ที่ไม่ผ่านหรืออบรมกับสถาบันที่คุรุภารับรองแล้ว


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 9 กันยายน 2551 เวลา:12:19:44 น.  

 
ได้รับหนังสือรับรองสิทธิแล้วครบ 3 เดือนแล้วเมื่อไหร่ใบประกอบวิชาชีพตัวจริงจะมา


โดย: มิว IP: 203.172.88.168 วันที่: 9 กันยายน 2551 เวลา:20:12:15 น.  

 
ใบประกอบวิชาชีพครูหายทำไงคะ เป็นครูก่อน 12 มิ.ย. 46 คะ


โดย: ครู IP: 125.26.224.175 วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:10:54:16 น.  

 
วศบ ขอได้รึปล่าวครับ
อยากเป็นครูประถม หรือมัธยมได้มั๊ยครับ
(ไม่ได้กวนนะครับ อยากรู้จริงๆ)โดย: วิศวกร IP: 61.19.90.30 วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:12:35:16 น.  

 
คุณ มิว
ต้องสอบถาม จนท คุรุสภานะคะว่าของคุณดำเนินการไปถึงไหนแล้ว คนอื่นเค้ารอกันหลายปีค่ะ อย่างน้อย 2 ปี ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

คุณ ครู
เข้าไปดูที่ลิงค์นี้นะคะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=08-07-2008&group=4&gblog=10

คุณ วิศวกร
คุณวุฒิที่จะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ ต้องเป็นวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นค่ะ
ถ้าคุณอยากสอนคงต้องไปสอนอาชีวะค่ะ การสอบบรรจเป็นข้าราชการครู ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นไม่ได้วัดว่า คุณสามารถสอนวิชาอะไรได้ แต่กำหนดที่วุฒิที่คุณจบมาตรงกับความต้องการหรือไม่
และ วศบ. การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่จำเป็นนะคะ คุณคงต้องไปทางด้านอาชีวะแล้วค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:14:50:44 น.  

 
เคยรับราชการครูมา10ปีแล้วลาออกรับบำเหน็จไปทำธุรกิจส่วนตัว6ปีแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ ถ้าจะใช้ประสบการณ์ที่เคยเป็นครูมา10ปีเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพบุคลากรสาขาอื่นๆ(ศึกษานิเทศก์)จะได้หรือไม่


โดย: ธีระ สุดประเสริฐ IP: 118.175.146.143 วันที่: 11 กันยายน 2551 เวลา:13:47:06 น.  

 
ในการทำใบประกอบวิชาชีพครุต้องเทียบโอนอย่างไรค่ะ
และมีวิชาใดบ้างค่ะที่จะใช้เทียบโอนในกรณีที่จบ ปก.ศสูง
2 ปี ต่อด้วย วทบ.อีก 2ปีค่ะ

ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ


โดย: น้องนาแนล IP: 202.44.135.242 วันที่: 11 กันยายน 2551 เวลา:14:08:39 น.  

 
รบกวนสอบถาม จนท คุรุสภาโดยตรงนะคะ คุณธีระ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 11 กันยายน 2551 เวลา:14:15:13 น.  

 
อยากทราบว่า เมื่อทำใบเทียบโอนแล้ว ขอที่คุรุสภา ทำไมถึงยังไม่ได้สักทีค่ะ เมื่อมาตรวจสอบแล้วไม่เห็นมีรายชื่อเลย เป็นเพราะอะไรค่ะ มีสิ่งไหนที่ต้องแก้ไขหรือเปล่า


โดย: เพชรชรา IP: 202.29.37.241 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:10:44:25 น.  

 
ดิฉันได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ของ มสธ.ตั้งแต่ปี 2546 และได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู ปี 47 และขณะนี้กำลังเรียนป.บัณฑิตบริหารการศึกษา(ซึ่งเรียนวิจัยด้วย) เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร อยากทราบว่า วิชาชีพของมสธ.ผ่านการรับรองหรือไม่ จะต่อใบประกอบวิชาชีพครู รอบ 2 ปี2552 ได้หรือไม่
ขอบคุณค่ะ


โดย: ดา IP: 117.47.183.154 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:11:10:15 น.  

 
อยากถามว่าจบวิศวะคอม สอนกวดวิชาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ถ้าไปเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครู แล้วมาสมัครเป็นครูสอนพวกฟิสิกส์ เลข วิทยาศาสตร์ ตาม รร ได้ไหมครับ


โดย: เด็กน้อย IP: 125.24.78.183 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:23:29:21 น.  

 
คุณ เพชรชรา
การเทียบโอนจะต้องรอสักระยะนะคะ จะมีการประกาศผลทุกเดือน แต่ถ้านานเกินไป ก็ต้องโทรไปสอบถามกับทาง จนท นะคะ บางทีข้อมูลเราอาจจะตกหล่น ของแนนยื่น 8 เดือนนะคะ กว่าจะผ่าน

คุณ ดา
ถ้ายื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว และจบ ปวค จาก มสธ ก็มาสารถขอต่อใบประกอบได้ค่ะ ให้ยื่นก่อนหมดอายุ 180 วันนะคะ
ส่วน ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา เท่าที่ทราบยังไม่มีสถาบันไหนได้รับการรับรองหลักสูตรนะคะ ยังไงสอบถาม จนท ดีกว่าค่ะ เพราะข้อมูลจะเป็นปัจจุบันมากที่สุด

คุณ เด็กน้อย
การจะสมัครเป็นครูวิชาเอกอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับวุฒิที่คุณจบมาค่ะ เช่น จบเอกอังกฤษ จะไปสอบเป็นครูคอมพวิเตอร์ก็ไม่ได้ เพราะคุณวุฒิำไม่ตรง
และในระเบียบจะมีกำหนดไว้ว่า ถ้าจะสอบเอกไหนจะต้องเรียนในวิชานั้นมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สำหรับปริญญาโท

ก็ลองนับดูนะคะ ถ้าคุณอยากสอนวิทย์ คุณก็ลองนับดูว่า วิชาที่คุณเรียนมานั้น วิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครบ 30 หน่วยกิตหรือเปล่า

แต่ถ้าในกรณีที่เจอบางเขตที่ให้รับสมัคร ให้คุณสมัครในเอกที่คุณเรียนในวิชาเอกนั้นไม่ครบ 30 หน่วยกิตล่ะก็ ต่อให้บรรจุไปแล้ว ทำงานไปแล้ว ก็โดนเพิกถอนสิทธิ์ได้นะคะถ้าเค้าตรวจคุณสมบัติแล้วมีไม่ครบ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:9:50:19 น.  

 
จบ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ยังไม่มีวุฒครู แต่ต้องการใบรับรองวิชาชีพเพื่อใช้สมัครงานต้องทำย่างไรบ้าง


โดย: ณัชชานันท์ IP: 125.26.69.59 วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:14:55:15 น.  

 
ลงเรียน ป.บัณฑิตค่ะ และในสถาบันที่คุรุสภารับรองด้วยนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:15:14:27 น.  

 
จบตั้งแต่ปี 48 ยังไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพครูเลยตอนนี้จะขอได้หรือเปล่าแล้วต้องทำไงบ้างครับ


โดย: อดุลย์ เชียงใหม่ IP: 202.149.25.236 วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:20:30:04 น.  

 
ถ้าจบวุฒิ คบ แล้วต้องยื่นขอภายใน 3 ปีค่ะ ถ้าไม่ทัน ก็ต้องยื่นเทียบโอนนะคะ ยังไงลองติดต่อ จนท คุรุสภาค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 17 กันยายน 2551 เวลา:10:12:55 น.  

 
จบปี 49 ยังไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพครูเลยคะแบบนี้ช้าไปหรือป่าวคะ
ขอได้ที่เวปไหนคะ ช่วยตอบหนูหน่อยคะ


โดย: พรทิพย์ ขัดปัญญา IP: 117.47.125.57 วันที่: 17 กันยายน 2551 เวลา:14:47:44 น.  

 
อดีต :- ปี 2543-2547 ดิฉันเป็นครูโรงเรียนเอกชน เคยได้รับการบรรจุเป็นครูแล้ว และได้เป็นสมาชิกคุรุสภาตลอดชีพ และได้เรียนวุฒิครู ปวค. ปี 2543 ของ มจร. ต่อมาดิฉันลาออกจากการเป็นครู
ปัจจุบัน :- ปี 2551 ดิฉันกลับมาเป็นครูโรงเรียนเอกชน แต่ดิฉันยังไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพครู อยากทราบว่า ถ้าดิฉันใช้วุฒิครู ปวค. ขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือเปล่าคะ และต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง
ครูดาด้าโดย: ครูดาด้า IP: 61.7.144.132 วันที่: 18 กันยายน 2551 เวลา:8:39:52 น.  

 
ลืมบอกค่ะ ดิฉันเรียนจบ วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ค่ะ


โดย: ครูดาด้า IP: 61.7.144.132 วันที่: 18 กันยายน 2551 เวลา:8:42:33 น.  

 
คุณพรทิพย์
ถ้าจบวุฒิทางการศึกษา คือ คบ ก็สามารถยื่นขอใบประกอบได้ถายใน 3 ปี ที่คุรุสภาค่ะ

ครูดาด้า
จะต้องนำวุฒิ ปวค ไปยื่นเทียบโอน นะคะ แล้วเมื่อผ่านจึงยื่นขอใบประกอบฯ ได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 19 กันยายน 2551 เวลา:14:43:12 น.  

 
เมื่อปี 2547 มีลูกจ้างในสถาบันการศึกษา...มารยาททรามแต่โชคดีปะเหลาะระดับผู้บริหารในวิทยาลัยการอาชีพเล็กๆ มีครูประจำไม่ถึง 5 คน อวดอ้างว่าตนมีความสามารถสอนได้ แต่ก็สอนได้ประมาณ 1 ปี ไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนครู ลูกศิษย์ มีปัญหาเยอะนินทาผู้บริหาร -เพื่อนครู ตบโต๊ะชี้หน้าด่าข้าราชการประจำ แต่ช่วงที่สอนได้รับใบประกอบวิชาชีพนั่งกอดใบประกอบวิชาชีพจนกระทั่งจะหมดอายุในปี 2552 ในระหว่างนี้ไม่เคยพัฒนาตน ปัจจุบันกลับมาเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนวิทยาลัยฯ มารยาททรามเหมือนเดิม ไม่มีวุฒิครู ไม่มีจรรยาบรรณ.... ถามว่าอย่างนี้แล้วเมื่อหมดอายุใบประกอบวิชาชีพในปีหน้าจะมีการต่ออายุให้คนนี้หรือเปล่า.... ถ้าทางคุรุสภาต่อใบวิชาชีพฯ ให้ถือว่าประเทศชาติล่มจมแน่ๆๆๆ เพราะคนลักษณะอย่างนี้มีให้เห็นทั่วไป น้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่เอือมระอากับพฤติกรรมของรุ่นพี่ที่มีใบประกอบวิชาชีพห่วยๆ อย่างนี้มากๆ


โดย: อึดอัด IP: 222.123.219.121 วันที่: 21 กันยายน 2551 เวลา:10:23:55 น.  

 
อยากทราบว่า เรียนจบ ค.บ. เอกพลศึกษามาประมาณ 2 ปีกว่าแล้ว แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้อยากไปสมัครเป็นครู


โดย: ชมพูนุช IP: 125.24.29.92 วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:10:09:11 น.  

 
จบประมาณ ปี47 แต่ยังไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพครู จะต้องทำอย่างไรคะ


โดย: ชมพูนุช IP: 125.24.29.92 วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:10:26:05 น.  

 


เป็นข้าราชการครูตั้งแต่ ปี2537 แต่ไม่ได้เรียนสาย

ครูมา จะต้องไปเรียนวุฒิทางการศึกษาเพิ่มหรือเปล่า


โดย: พันดาว IP: 118.173.130.193 วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:11:17:23 น.  

 
คุณ อึดอัด
ถ้าจำไม่ผิด ตอนยื่นขอใบประกอบ อาจจะต้องให้ ผอ รับรองการปฏิบัติงานมาด้วย ไม่แน่ใจนะคะ
แต่ในกรณีที่ประพฤติตนไม่มีมารยาท ไม่เหมาะสมในความเป็นครู แนะนำอัดวีดีโอไว้ แล้วส่งมาให้ทางคุรุสภาดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต หรือถ้ายังไม่ได้ผล ก็ส่งให้ ดร.กษมา เลยค่ะ
เพราะตอนนี้ครูที่ด่าลูกจ้าง แค่ขึ้นอี แล้วมีหลักฐาน ก็ให้สำรองราชการอย่างเดียวเลยค่ะ

คุณ ชมพูนุช
ในกรณีจบ คบ ให้ยื่นขอใบประกอบภายใน 3 ปี หลังจากจบมานะคะ คุณยังไม่ถึงก็ไปยื่นได้ค่ะ

คุณ พันดาว
ยังไงสอบถาม จนท อีกครั้งนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:11:52:13 น.  

 
สำเร็จการศึกษา คบ . 2 ส.ค.48 จะสามารถรับใบประกอบวิชาชีพได้อย่างไร


โดย: ชมพูนุช IP: 125.24.29.92 วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:15:46:13 น.  

 
มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว แต่จะหมดอายุเมษา 52 ตอนนี้สอบบรรจุของ สพฐ.ได้กำลังรอเรียกตัว เรียนจบวุฒิ ศศ.บ.เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ จะขอต่อใบอนุญาตได้เลยหรือไม่


โดย: กรกนก IP: 125.27.144.226 วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:15:51:19 น.  

 
สำเร็จการศึกษา เมื่อ ส.ค.48 คบ. จะสามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพได้เลยหรือเปล่า เพราะว่ายังไม่เคยขอ


โดย: กนกพงศ์ IP: 125.24.7.37 วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:9:40:25 น.  

 

สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตามคำแนะนำแล้วค่ะ
ได้รับคำตอบว่าให้รอคำตอบจากคุรุสภาปลายเดือน
ต.ค.51อีกที ซึ่งใบประกอบวิชาชีพครูที่มีอยู่จะหมด
อายุ ปี 52 ซึ่งสถาบันที่เปิดสอนวิชาครูจะต้องลงทะ
เบียนภายในวันที่ 2 ต.ค.51 ถ้าผลคุรุสภาออกมาว่า
ข้าราชการที่สอนเกิน 5 ปี ไม่ต้องมีวุฒิครู อย่างนี้มิต้อง
ลงทะเบียนเรียนฟรีหรือค่ะ( 20000 บาท) แต่ถ้าไม่ลง
ทะเบียนเกิดผลออกมาว่าต้องเรียน จะทำอย่างไรค่ะ


โดย: พันดาว IP: 118.173.129.190 วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:10:47:12 น.  

 
คุณ กนกพงศ์
ลองสอบถาม จนท โดยตรงดูนะคะ ว่ายังจะขอได้หรือเปล่า เพราะมันเลยกำหนด 3 ปี แล้ว บางทีอะจจะยังขอได้

คุณ กรกนก
ยื่นขอต่อก่อน วันหมดอายุ 180 วันค่ะ

คุณ พันดาว
รอฟังก่อนนะคะ บางทีมันอาจจะไม่แย่ก็ได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:14:48:43 น.  

 
สอบเทียบโอนใช้วิชาใดบ้างครับ
ไม่ทราบว่าครั้งต่อไปจะเปิดสอบอีกเมื่อไหร่ครับ


โดย: บัญชา IP: 117.47.98.76 วันที่: 28 กันยายน 2551 เวลา:18:05:59 น.  

 
ผู้ใดสนใจที่จะฝึกอบรมชุดวิชาชีพครูชุดที่7
การวิจัยทางการศึกษาของมหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ต้องการทั้งหมด 35 คน เพื่อขอให้ทางมหาวิทยาลัย
เปิดสอนถ้าครบจะได้รับอนุญาตหรือเปล่าต้องเข้าที่ประชุม

รีบติดต่อด่วน ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2551
086-8069072 ขอบคุณbloggangนี้มาก


โดย: ประไพ คงสมทอง IP: 118.173.239.246 วันที่: 28 กันยายน 2551 เวลา:22:33:51 น.  

 
ผมจบที่ ปบัณฑิต รุ่นที่ 1/2550 ที่ มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานี
ไม่ทราบว่า คุรุสภารับรองป่าวครับ


โดย: ball IP: 61.19.66.62 วันที่: 30 กันยายน 2551 เวลา:12:16:51 น.  

 
อยากทราบคะแนนการสอบมาตรฐานวิชาชีพฯครั้ที่1,2ได้ที่ไหนคะนู๋แนน ช่วยทีบอกที


โดย: พัชชี่ IP: 203.144.242.253 วันที่: 30 กันยายน 2551 เวลา:16:39:36 น.  

 
ขอสอบถาม คุณแนน ว่า ม. ราชภัชพิบูลสงคราม มีการเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร 1 ปี แต่สถาบันนี้ไม่มีรายชื่อในกลุ่มสถานบันที่ได้รับรองจากคุรุสภา แล้วคนที่กำลังเรียนอยู่จะทำไงดี


โดย: mad IP: 222.123.170.138 วันที่: 1 ตุลาคม 2551 เวลา:8:53:02 น.  

 
คุณ ball
มจร. ยังอยู่ในช่วงขอรับรองนะคะ ยังไม่ผ่านการรับรอง เท่าที่ทราบ ณ ปัจจุบัน ยังไงอยากทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันต้องโทรไปสอบถาม จนท คุรุสภานะคะ

คุณ พัชชี่
ต้องทำหนังสือขอดูคะแนนไปที่คุรุสภาค่ะ จึงจะขอดูได้ ที่สำนักมาตรฐานวิชาชีพ ชั้น 3 นะคะโดย: ][NuUnAn-- วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:11:24:51 น.  

 
เพื่อนจบปริญญาตรี เอกการจัดการ ต่อป.บัณฑิต กองทุนหมู่บ้าน ตอนนี้ทำงานโรงเรียนเอกชน บรรจุตอน พ.ศ. 2549 แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไรดี ทางเขตบันทึกในสมุดจบ ป.บัณฑิตให้แล้ว (ควรทำไงดี) ช่วยตอบหน่อยเถอะ ถามโรงเรียน โรงเรียนบอกบรรจุได้ไง ป.บัณฑิต ต้องบรรจุ ป.ตรี แต่เขตสงสัยดูรายละเอียดไม่ครบเลยเขียน ป.บัณฑิต ช่วยแก้ปัญหาให้ทีว่าต้องทำอย่างไร


โดย: งง IP: 222.123.161.181 วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:14:41:41 น.  

 
เทียบโอนผ่าน4มฐ.ต้องชำระเงินเลย หรือรอให้สอบผ่านครบ5มฐ.ก่อนแล้วค่อยชำระหรือคะ ตอบเพชรด้วยนะนู๋แนน


โดย: เพชร IP: 203.144.242.253 วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:16:27:48 น.  

 
ขอบคุณนะคะ ถามอีกครั้ง ว่ามีแบบฟอร์มในการทำหนังสือขอดูคะแนนป่าว


โดย: พัชชี่ IP: 203.144.242.253 วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:16:32:02 น.  

 
คุณ พัชชี่
ไม่มีค่ะ ทำเหมือนบันทึกข้อความธรรมดาค่ะ

คุณ เพชร
รอให้เทียบโอนผ่านหมดทั้ง 9 มาตรฐาน หรือผ่านหมดแล้ว จะไปยื่นขอแล้วค่อยจ่ายก็ได้ค่ะ

คุณ งง
ติดต่อ จนท คุรุสภาโดยตรงเลยนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:9:40:05 น.  

 
จบป.ตรี คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ตอนนี้เรียนเป็นครูโรงเรียนเอกชนและกำลังต่อคณะศึกษาศาสตร์ เอกการแนะแนว ถ้าจบแล้วสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือเปล่า


โดย: นี IP: 222.123.44.221 วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:12:00:53 น.  

 
ติดต่อ จนท นะคะ ว่าวุฒินี้ขอได้เลยหรือเปล่า เพราะบางสถาบันคุรุสภารับรองไม่เหมือนกันนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:10:37:33 น.  

 
พี่จบ ป . ตรี เอกเทคโนฯการศึกษา ปี 2540 แต่ไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างขอเทียบโอน แต่ไม่ผ่าน มาตรฐาน ที่ 2 และทำเอกสารส่งไปแล้ว ประกาศออกมาก็ไม่มีรายชื่อ (ประการศ ครั้งที่ 10 แล้ว) และจะรู้ได้ยังงัย ว่าทำมั้ยถึงไม่ผ่าน และต้องทำยังงัยต่อไป ช่วยตอบที เพราะอยากสอบครู


โดย: พี่จ๋า IP: 118.172.165.195 วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:14:30:46 น.  

 
ต้องสอบถาม จนท คุรุสภานะคะ ว่าไม่ผ่านเพราะอะไร
แต่ถ้าไม่ผ่านเราสามารถสอบมาตรฐานวิชาชีพ หรือ อบรมในสถาบันที่คุรุสภารับรองก็ได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:14:48:10 น.  

 
พี่สาวจะมารับใบประกาศค่ะ...ใครทราบบ้างมั๊ยค่ะว่า คุรุสภาอยู่ที่ไหน..


โดย: ซินดี้ IP: 125.24.186.142 วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:15:44:37 น.  

 
สอบถามว่า ผมจบ ปวท.มาของกรมอาชีวะศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิค มีนบุรีมา ปี46 สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า และต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่ มหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือจนจบหลักสูตร ปริญญาโทด้านครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้วุฒิ คอม.มา ปี50 ทีนี้ผมอยากทราบว่าผมสามารถขอใบ กว.ครูได้ไหม เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะไปสมัครเป็น อาจารย์สอนพิเศษในสถาบันแห่ง หนึ่งและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ขอบคุณครับ


โดย: ศุภนัฐ IP: 124.120.126.73 วันที่: 10 ตุลาคม 2551 เวลา:11:40:32 น.  

 
ไม่แน่ใจว่า คอม จะต้องเทียบโอนหรือเปล่านะคะ ยังไงติดต่อที่ จนท คุรุสภาโดยตรงเลยค่ะ ถ้าเกิดว่ารับรอง ก็ยื่นขอได้เลยภายในวันเดียวค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 10 ตุลาคม 2551 เวลา:19:01:15 น.  

 
เธญเธขเธฒเธเธˆเธฐเธ–เธฒเธกเธ„เธธเธ“เธžเธตเนˆเธงเนˆเธฒ เธ™เน‰เธญเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเนเธฅเธฐเธ™เธงเธฑเธ•เธเธฃเธฃเธกเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธ„เธš.
เธ™เน‰เธญเธ‡เธˆเธฐเธˆเธšเธเธธเธกเธ เธฒเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ 2552 เธญเธขเธฒเธเธฃเธนเน‰เธงเนˆเธฒเธ™เน‰เธญเธ‡เธขเธฑเธ‡เธˆเธฐเน„เธ”เน‰เนƒเธšเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธนเธซเธฃเธทเธญเน€เธ›เธฅเนˆเธฒเธ„เนˆเธฐ เนเธฅเธฐเธ–เน‰เธฒเน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธ™เน‰เธญเธ‡เธˆเธฐเธกเธตเธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒเธชเธญเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธ เธ‚เธญเธ‡ เธชเธžเธ.เน„เธซเธกเธ„เนˆเธฐ

เธเธฃเธธเธ“เธฒเธ•เธญเธšเธกเธฒเธ—เธตเนˆ parichadding@hotmail.com เธ•เธญเธšเธ™เน‰เธญเธ‡เธ”เน‰เธงเธขเธ™เธฐเธ„เนˆเธฐเธ„เธธเธ“เธžเธตเนˆเธชเธธเธ”เธชเธงเธข เธ‚เธญเธšเธžเธฃเธฐเธ„เธธเธ“เธฅเนˆเธงเธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ„เนˆเธฐ


โดย: เธ™เน‰เธญเธ‡เธซเธเธดเธ‡ IP: 118.174.221.118 วันที่: 11 ตุลาคม 2551 เวลา:22:29:28 น.  

 
จบ ค.บ. เอกภาษาไทยแล้วออกมาสอน เป็นครุอัตราจ้าง 10บี ตั้งแต่บี 35-45 แล้วออกมา อยากจะกลับไปป็นครุอีก ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จะต้องทำอย่างไร และใช้หลักฐานอะไรบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: ธิติมา โคราช IP: 222.123.220.102 วันที่: 12 ตุลาคม 2551 เวลา:12:20:57 น.  

 
รบกวนถามว่า ดิฉันเรียนจบเอกการพัฒนาชุมชนมา ปี 48
จะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหมคะ แล้วมีวิธีขออย่างไรบ้างคะ


โดย: สุนารี IP: 222.123.213.177 วันที่: 16 ตุลาคม 2551 เวลา:20:17:46 น.  

 
สวัสดีคะ รบกวนถามคะ ดิฉันจบปลายเดือนพ.ย. ปี48 ไม่ทราบว่าขอใบประกอบวิชาชีพได้หรือป่าวคะ หรือว่าต้องเทียบโอนคะ แต่ถ้ายังขอได้อยู่ขอที่เวปไรคะ ช่วยตอบดิฉันหน่วยคะ tuktik2523@hotmail.com ขอบคุณคะ


โดย: พรทิพย์ ขัดปัญญา IP: 61.7.189.186 วันที่: 17 ตุลาคม 2551 เวลา:10:34:16 น.  

 
ดิฉันจบ ป.ตรี ม.รามฯคณะบริหารธุรกิจ ปี 41 และทำงานเป็นครูสอน มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว (บัตรหมดอายุปี53 ) ต่อมาจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมสธ.ปี 2545 ปัจจุบันรับราชการเป็นนักวิชาการศึกษา และกำลังขอโอนไปลงตำแหน่งครูค่ะ
ขอเรียนถามว่า
ดิฉันมีมาตราฐานการเรียนรู้ครบที่จะต่อใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ (ทราบจากเพื่อนว่ามสธ.ขาดมาตราฐานที่ 7 การวิจัย แต่ตอนเรียนรป.ตรีมีการวิจัย 1 วิชา) ถ้าไม่ครบต้องทำอย่างไรบ้าง
กรุณาตอบด้วยนะค่ะ เพราะมีหลายคนค่ะที่รอคำตอบอยู่โดย: ณปภา IP: 203.172.142.201 วันที่: 17 ตุลาคม 2551 เวลา:11:23:27 น.  

 
ส่งเอกสารการเทียบโอนไปแล้ว เมื่อ เมษายน 2550 แต่ยังไม่เห็นตอบรับกลับมา อยากทราบว่าต้องรออีกนานแค่ไหนครับ


โดย: เอิบศรี IP: 203.172.181.222 วันที่: 17 ตุลาคม 2551 เวลา:14:25:54 น.  

 
วุฒิ ปทส.เทคนิคยานยนต์ จบปีการศึกษา 2546 ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องทำอย่างไร


โดย: เอิบศรี IP: 203.172.181.222 วันที่: 17 ตุลาคม 2551 เวลา:14:28:12 น.  

 
อ้างถึง หนังสือที่ ศธ.5102.0/179 ลว.24 เมษายน 2551
ตามที่ นายวีระพล วาสเอื้อยวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้ยื่นคำขอเทียนโอนไว้ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น ขอทราบว่าผลการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

ขอบพระคุณมากครับ


โดย: เอิบศรี IP: 203.172.181.222 วันที่: 17 ตุลาคม 2551 เวลา:14:33:21 น.  

 
ขึ้นทะเบียนขอใบประกอบวิชาชีพแล้วตั้งแต่ปี2547 แต่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวเลย ทำยังไงดีคะ


โดย: น้ำอ้อย IP: 118.175.167.227 วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:12:04:12 น.  

 
ขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้ตั้งแต่ปี 2549 จนป่านนี้ยังไม่ได้รับเลย ต้องตรวจสอบที่ไหนคะ ตอบด่วน


โดย: นางสาววรรณาพร IP: 202.143.180.66 วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:13:22:57 น.  

 
ช่วยตอบให้ด่วนด้วยค่ะ เพราะต้องการนำไปสอบด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงค่ะ


โดย: น.ส.วรรณาพร IP: 202.143.180.66 วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:13:31:07 น.  

 
จบ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2534 ปัจจุบันเป็น ขรก.พลเรือน แต่หน่วยงาน จด MOU กับสถาบันการศึกษา เลยเข้าร่วมเป็น อจ.พิเศษ จำเป็นต้องมีใบ กว.หรือไม่ ซึ่งจะขอตอนนี้อาจไม่เข้าหลักเกณฑ์ อ้อ (วุฒิเพิ่มเติม วศ.บ. และ วศ.ม (ทางโยธา) ) ขอบคุณครับ


โดย: อำนาจ IP: 118.172.137.149 วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:16:44:09 น.  

 
ผมจบ ป.ตรี เทคโนไฟฟ้าอุตสาหกรรมศึกษา (กศ.บ)ไม่ทราบว่าจะขอใบวิชาชีพครูได้หรือไม่ เพราะก่อนหน้าผม 1 ปี มีการให้ใบวิชาชีพครูแต่มายกเลิกเอาปีนี้ (ผมเพิ่งจบปีนี้ครับ)


ช่วยตอบให้ด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ


โดย: ใหม่ IP: 125.25.181.217 วันที่: 21 ตุลาคม 2551 เวลา:20:49:24 น.  

 
ผมจบปวส.คอมพิวเตอร์ ปี 42 และหลังจากนั้นก็เป็นครูจ้างสอนมาตลอด ขณะนี้ผมเพิ่งจบปริญญาตรีปี 51 วุฒิ ค.บ.เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ไม่ทราบว่าจะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือเปล่าครับ และต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในกรณีที่สามารถขอได้ ถ้าขอไม่ได้จะต้องปฏิบัติอย่างไรครับ


โดย: Joker IP: 203.172.202.228 วันที่: 21 ตุลาคม 2551 เวลา:21:42:20 น.  

 
คุณ ธิติมา โคราช
ยื่นเทียฐโอนความรู้นะคะ แล้วนำประสบการณ์สอน 10 ปี ประกอบกับการขอใบประกอบ ยังไงเข้าไปอ่านในหัวข้อเทียบโอนก่อนนะคะ

คุณ สุนารี
ต้องเรียนต่อหลักสูตร ป.บัณฑิต ในสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตร หรืออบรม หรือสอบวัดความรู้ จึงจะยื่นขอใบประกอบได้ค่ะ รายละเอียดดูตามหัวข้อในเว็บบล็อกนะคะ

คุณ พรทิพย์ ขัดปัญญา
น่าจะยังได้อยู่ เพราะนี่เพิ่งเดือน ต.ค. การขอใบประกอบของผู้มีวุฒิทางการศึกษาต้องขอภายใน 3 ปี คุณยังไม่เลย น่าจะขอได้ค่ะ แนะนำให้ไปติดต่อโดยตรงที่คุรุสถาค่ะ จะเร็วกว่า

คุณ ณปภา
สำหรับผู้มีใบประกอบแล้ว โดยใช้วุฒิ ปวค ของ มสธยื่นขอใบอนุญาต และกำลังจะหมดอายุในปี 53 ทางคุรุสภาอนุญาตให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตได้ค่ะ ส่วนเรื่องเทียบโอนนั้น สำหรับผู้มีวุฒิ ปวค ของ มสธ อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาต จึงต้องทำการเทียบโอนค่ะ กรณีคุณไม่เกี่ยวนะคะ

คุณ เอิบศรี, น้ำอ้อย, นางสาววรรณาพร, อำนาจ
ยังไงติดต่อ จนท คุรุสภาดดยตรงจะดีที่สุดนะคะ เพราะ จนท สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลของคุรุสภาได้ค่ะ

คุณ ใหม่
แนะนำให้สอบถาม จนท โดยตรงของคุรุสภานะคะ เพราะเดี๋ยวนี้ วุฒิบางวุฒิที่สามารถยื่นขอใบประกอบได้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันด้วยค่ะ ว่าจบจากสถาบันไหน และถ้าสถาบันนี้ไม่ได้ยื่นขอรับรองหลักสูตร จบมาแล้วก็จะยื่นขอไม่ได้ค่ะ

คุณ Joker
น่าจะยื่นขอได้เลยนะคะ ยังไงดูในหัวข้อการขอใบประกอบฯ ในบล็อกนะคะ จะมีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลด และวิธีการยื่นขอค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:12:15:37 น.  

 
การอบรม หรือสอบวัดความรู้ เพื่อจะยื่นขอใบประกอบวิชาชีพต้องทำอย่างไรบ้าค่ะ แล้วมีที่ไหนที่เปิดอรมบ้างคะ
และการสอบวัดความรู้ต้องทำอย่างไรติดต่อที่ไหนได้บ้างคะ


โดย: สุนารี IP: 117.47.147.204 วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:10:41:26 น.  

 
หนูจบ ป.ตรี สาขา กศ.บ พลศึกษาปี 2549 แล้วหนูจะขอใบประกอบวิชาชีพแล้วจะหมดเขตการขอใบประกอบวิชาชีพเมื่อไรคะ


โดย: พรรณิดา IP: 117.47.0.174 วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:11:04:13 น.  

 
ไม่ได้จบสายครูมาโดยตรง จบ วทบ.คอมพิวเตอร์และได้ขอใบประกอบวิชาชีพครูแล้วเมื่อปี 2548 และจะหมดอายุในปี 2553 นี้สอนมาได้ 1 ปี อยากทราบว่าจะสามารถต่ออายุใบประกอบวชาชีพครูได้ไหมคะ และจะต่อได้อย่างไร


โดย: ครูแอน IP: 202.143.163.179 วันที่: 28 ตุลาคม 2551 เวลา:16:13:21 น.  

 
คือว่าจบ สาขาสื่อสารมวลชน หลักสูตร ศศบ.สามารถไปสมัครครูได้มั้ยคะ และถ้าเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มอีก จะสมัครเข้าสอบบรรจุได้มั้ยคะ
รบกวนตอบด้วยนะคะ และเรียนนานแค่ไหน 1ปีมีมั้ยคะ แล้วได้ฝึกงานอีกมั้ยคะ


โดย: แอนนี่ IP: 124.157.230.239 วันที่: 28 ตุลาคม 2551 เวลา:21:02:27 น.  

 
ไม่ทราบว่าหลักสูตร ป.บัณฑิตทางการสอน (เทียบวุฒิครู) ของ ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา ได้รับการรับรองหลักสูตรแล้วหรือยัง เพราะเรียนมา 1 ปี แล้วหลักสูตรไม่ผ่านต้องเรียนเพิ่มอีกหลายวิชา ตอนนี้ทางมหาลัยบอกว่าจบแล้ว แต่ยังออกใบทรานสคริปให้ไม่ได้ เลยไม่แน่ใจว่าหลักสูตรผ่านหรือเปล่า หากไม่ผ่านดิฉันจะต้องทำเช่นไร เพราะต้องการวุฒิครูมาก เนื่องจากจบช่างมา


โดย: รอความหวัง IP: 222.123.219.11 วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:23:24:45 น.  

 
คุณ สุนารี
ก็ทางสถาบันจะมีรายะเอียดการอบรมบอกนะคะ ตอนนี้เท่าที่มีเปิดอบรมและคุรุสภารับรองแล้ว คือ มรภ.อุบลฯ กับ มรภ.จันทร์เกษม ส่วนที่อื่นต้องลองสอบถามกับ จนท คุรุสภา จะเป็นปัจจุบันที่สุดค่ะ ต้องเรียนในสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตรเท่านั้นนะคะ ไม่งั้นจบมาก็ยื่นขอใบประกอบไม่ได้อยู่ดี เสียเงินฟรี เสียเวลาด้วย

คุณ พรรณิดา
สามารถยื่นขอได้ภายใน 3 ปี หลังจากขบไปแล้วค่ะ แต่วุฒิคุณ ต้องสอบถามกับ จนท ก่อนนะคะ ว่าขอได้หรือเปล่า เพราะ กศบ ขอได้เป็นบางสถาบัน แนนไม่แน่ใจนะคะ อาจจะขอได้

คุณ ครูแอน
ตอนยื่นขอใช้วุฒิทางการศึกษาขอด้วยหรือเปล่าคะ เช่น ปวค หรือ ป.บัณฑิต ถ้าใช้วุฒิพวกนี้ขอ ก็สามารถยื่นขอใบประกอบได้เลย แต่ถ้าขอโดยไม่ได้มีวุฒิครู ใช้แค่ วทบ ตัวเดียว จะต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะยื่นขอต่อใบประกอบได้ค่ะ และการขอต่อใบอนุญาตฯ จะต้องยื่นขอก่อนหมดอายุ 180 วันนะคะ

คุณ แอนนี่
สมัครได้ค่ะ แต่ก็ต้องดูว่าวุฒิที่คุณจบมาจะเป็นครูสอนวิาอะไร ในประกาศรับสมัครสอบ ก็จะมีวุฒิระบุให้ค่ะ แต่ปัญหาของคุณก็คือ ถ้าเป็นครูสอนมัธยมหรือประถม โอกาสที่จะเปิดให้วุฒิคุณสมัครสอบได้จะน้อยมาก แต่ก็มีนะคะ ไม่ใช่ไม่มีเลย และถ้าเรียน ป.บัณฑิต ก็จะสามารถสมัครได้ค่ะ หลักสูตรส่วนมากจะเรียน 1 ปี ฝึกสอน 1 ปี บางสถาบันก็ให้เรียนและฝึกสอนไปพร้อมกันค่ะ

คุณ รอความหวัง
รบกวนสอบถาม จนท คุรุสภาโดยตรงนะคะ เพราะข้อมูลจะเป็นปัจจุบันที่สุดค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:9:03:03 น.  

 
หวัดดีค่ะ คุณแนน
อยากรบกวนถามหน่อยนะคะ คือว่าดิฉันไปยื่นเรื่องขอเทียบโอนมาตรฐาน เมื่อวันที่ 27 ต.ค ที่ผ่านมา แต่มาตรฐานที่ 1 ไม่ได้กรอกข้อมูลลงไป เพราะหาวิชาที่จะเทียบโอนไม่ได้ แต่พอกลับมาถึงบ้าน ปรากฎว่า มีรายวิชาที่สามารถจะเทียบโอนได้ แล้วถ้าดิฉันจะยื่นเรื่องเทียบโอนมาตรฐานที่ 1 ไปทางไปรษณย์ จะได้รึป่าวคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ ร้อนใจมาก


โดย: เจ IP: 202.29.6.246 วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:9:47:04 น.  

 
เรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้ามาแต่อยากเป็นครู จะได้ไหมครับ
และเห็นเขาว่าต้องจบศึกษาศาสตร์เท่านั้นจริงหรือเปล่าครับ


โดย: ภัทร IP: 124.121.244.113 วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:11:00:29 น.  

 
การขอใบประกอบวิชาชืพครูสามารถดาวโหลดได้ที่ไหนบ้างคะ


โดย: พรรณิดา IP: 117.47.91.22 วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:11:42:53 น.  

 
คุณ เจ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงดีที่สุดนะคะ บางทีอาจจะไม่ต้องไปดำเนินการด้วยตัวเองก็ได้ค่ะ

คุณ ภัทร
ไปลงเรียน ป.บัณฑิตเพิ่มนะคะ ในสถาบันที่คุรุสภารับรอง แล้วยื่นขอใบประกอบฯ เมื่อได้แล้วก็ไปสมัครเป็นครู ตามสถาบันที่เค้ารับวุฒิคุณ ส่วนมากจะเป็นตามวิทยาลัยเทคนิค หรือตามมหาลัย (แต่ส่วนมากไม่ใช้ก็ได้) นะคะ

คุณ พรรณิดา
แบบฟอร์ม โหลดจากบล็อกแนนก็ได้ค่ะ หรือจากเว็บคุรุสภาก็ได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:14:41:07 น.  

 
เรียนจบ ค.บ ภาษาอังกฤษ พฤศจิกายน ปี 46 ไม่เคยสอนทำงานบริษัท ตอนนี้อยากสมัครสอบครูแถวบ้านแต่เขาต้องมีใบลประกอบวิชาชีพ พี่ยังไม่เคยขอเลย ทำอย่างไรดีค่ะ เพื่อที่จะได้ใบรับรองมาสมัครสอบ
ขอบคุณค่ะ


โดย: พี่กาน IP: 117.47.123.143 วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:17:03:44 น.  

 
ยื่นเทียบโอนก่อนนะคะ แล้วค่อยยื่นขอใบอนุญาตฯ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 31 ตุลาคม 2551 เวลา:8:30:24 น.  

 
ยื่นเทียบโอนเดินทางไปคุรุสภาได้เลยหรือเปล่า ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าโอนไหมจ่ะ


โดย: พี่กาน IP: 222.123.19.49 วันที่: 31 ตุลาคม 2551 เวลา:19:23:41 น.  

 
เรียนจบค.บ ต้องไปขอคำอธืบายรายวิชาหรือเปล่าจ่ะ


โดย: พี่กาน IP: 222.123.19.49 วันที่: 31 ตุลาคม 2551 เวลา:19:26:27 น.  

 
พี่จบค.บภาษษอังกฤษ 2 ปีหลัง พ.ย ปี46 ไม่มีประสบการณ์ในการสอนตอนนี้ประสงค์จะเป็น ครูเราต้องอย่างไรเพื่อที่จะได้ใบประกอบมาสมัครสอบ ให้ทันวันที่ 17 พ.ยนี้ ช่วยตอบที
ขอบคุณค่ะ


โดย: นิด IP: 117.47.221.10 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:00:28 น.  

 
สอบถามเรื่องใบประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น(ศึกษานิเทศก์)หน่อยค่ะ คือตอนนี้เป็นครูอยู่ มมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว เรียนจบโท เทคโนโลยีการศึกษา ประสงค์จะสอบศึกษานิเทศก์ แต่ยังม่มีใบประกอบวิชาชีพ จะต้องทำอย่างไร บรรจุมาแล้ว 7 ปีขอใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ไหมคะ


โดย: t IP: 118.174.126.131 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:35:30 น.  

 
คุณ พี่กาน
1. สามารถยื่นเทียบโอนด้วยตอนเองได้ที่คุรุสภาค่ะ ค่าเทียบโอนจ่ายเมื่อมีรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนแล้ว และจ่ายเฉพาะมาตรฐานที่ผ่านค่ะ
2. ขอมาเผื่อไว้ก็ดีค่ะ แต่บางสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตร ก็ไม่ต้องขอไป เช่น มรภ. ทั่วประเทศ ใช้แค่รหัสวิชาในการเทียบ ยังไงโทรสอบถาม จนท ดีที่สุดนะคะ เพราะแต่ละสถาบันไม่เหมือนกันค่ะ และเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

คุณ นิด
จะต้องนำวุฒิไปยื่นเทียบโอนก่อนนะคะ เพราะว่าจบการศึกษามานานกว่า 3 ปี แล้วไม่ได้ขอ ก็ขอไม่ได้แล้ว แต่อาจจะไม่ทันสมัครสอบนะคะ เพราะเทียฐโอนกว่าจะผ่านก็ต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะ

คุณ t
รบกวนสอบถาม จนท คุรุสภาโดยตรงนะคะ หรือเข้าไปโพสต์ไว้ในกระดานสนทนาของคุรุสภาก็ได้ค่ะ จะมี จนท โดยตรงคอบตอบคำถามให้ เข้าไปที่เว็บคุรุสภาก่อนนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:18:08:23 น.  

 
อยากจะทราบว่าจะขอใบประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศน์)ได้อย่างไร


โดย: ใบตอง IP: 202.149.25.197 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:15:21 น.  

 
อยากทราบว่าแบบฟอร์มการขอใบประกอบวิชาชีพครูหาไม่เจอค่ะช่วยที


โดย: แย่จัง IP: 124.157.235.246 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:00:03 น.  

 
ตอนนี้พี่ทำเรื่องขอเทียบโอนกับคุรุสภาแล้วทางคุรุสภาบอกว่าประมาณ 2 เดือนรู้ผล แต่ตอนนี้ผ่านไป 4 เดิอนแล้ว ผลยังไม่รู้ และภายใน มิ.ย. 52 ต้องมีใบประกอบทุกคนถ้าใครไม่มีคงต้องโดนลอยแพแน่......ฮือ..ๆๆๆๆๆๆ


โดย: วนิดา IP: 125.26.205.50 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:34:44 น.  

 
สวัสดีคะพี่แนน
หนูจบ วิทคอม(วท.บ) แต่ไม่ได้เรียนวุฒิครูด้วย มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูแต่เนื่องด้วยช่วงที่เรียนนั้นมีปัญหาเรื่องเงิน แต่ ตอนนี้ทำงานในบริษัทเอกชน อยากจะสอบครูบ้างแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู หนูจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
จะยื่นขออย่างไรพี่แนนช่วยแนะนำหนูด้วยนะคะ ขอบคุณคะ


โดย: วิไลวัล IP: 58.9.173.249 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:58:09 น.  

 
ุคุณ ใบตอง
รบกวนติดต่อ จนท โดยตรงนะคะ แนนไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะ

คุณ แย่จัง
ตามลิงค์นี้นะคะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=26-04-2008&group=4&gblog=3

คุณ วนิดา
ถ้านานเกินไป ก็ต้องติดต่อกับ จนท คุรุสภาโดยตรงเลยนะคะ เพราะว่าเค้าจะสามารถเช็คจากฐานข้อมูลได้เลยค่ะ และสามารถบอกได้ว่าปัญหาคือที่ช้าคืออะไร

คุณ วิไลวัล
ลงเรียน ป.บัณฑิตในสถาบันที่คุรุสภารับรอง ในบล็อกแนนก็มีรายชื่อสถาบันเปิดดูนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:17:03 น.  

 
คุรุสภาส่งใบประกอบวิชาชีพไปที่บ้าน พอดีย้ายที่อยู่ใหม่แล้ว ตามไปดูที่ไปรษณีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตีกลับไปแล้ว จะติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพที่ไหนค่ะ แล้วจะติดต่ออย่างไรค่ะ


โดย: ดวงใจ IP: 61.19.25.66 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:56:35 น.  

 
ผมกำลังจะศึกษา วุฒิ ครู ในวิทยาลัยรัชภาคย์
ที่เปิดอยู่โรงเรียนบริหารธุรกิจ C-BAC อยากทราบว่า
วุฒิ ครู วิทยาลัยรัชภาคย์ คุรุสภารับรองหรือไม่ครับ
เพราะไม่อยากเสียเวลาเสียเงินเรียนฟรีครับ
ขอขอบคุณครับ


โดย: อริยะ IP: 202.143.138.50 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:19:48 น.  

 
คุณ ดวงใจ
ติดต่อ จนท คุรุสภาโดยตรงเลยนะคะ จนท จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือนะนำให้ค่ะ

คุณ อริยะ
ลองดูตามลิงค์นี้นะคะ มีรายชื่อสถาบันระบุไว้ค่ะ แต่ว่าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันนะคะ อากแน่ใจต้องโทรสอบถามกับ จนท คุรุสภาอีกครั้ง
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=30-04-2008&group=4&gblog=5


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:18:22:43 น.  

 
สวัสดีคะ
ขอรบกวนอีกครั้งคะ หนูสามารถสอบทั้ง 9 มาตราฐานได้เลยหรือเปล่าคะ หรือว่าต้องเรียน ป.บัณทิตก่อน
และถ้าสามารถสอบได้ หนูสามารถทยอยสอบได้ไหมคะ
โดยที่ไม่ต้อง สอบครั้งเดียว 9 มาตราฐาน จะเปิดสอบอีกทีวันไหนคะ
ขอรบกวนพี่แนนด้วยนะคะ
ขอบคุณคะ.


โดย: วิไลวัล IP: 58.9.173.99 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:42:34 น.  

 
ดิฉันเรียนจบวุฒิ ศศบ. มา 2 ปีแล้ว ตอนนี้กำลังสอนที่โรงเรียนเอกชน. ซึ่งทางโรงเรียนให้ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ดิฉันไม่มีวุฒิครู ดิฉันเลยสมัครเรียนทางไกล ( มศท. ) คณะศึกษาศาสตร์ 2 ปีหลัง เพื่อให้มีวุฒิครู ( เรียน 2 ปี จบปริญญาตรี . ดิฉันสามารถที่จะยื่นวุฒิที่จบจาก มศท เพื่อขอใบประกอบวิชาชืพครูได้ใหมคะ


โดย: กี้ ( ใต้) IP: 61.19.67.43 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:25:47 น.  

 
คุณ วิไลวัล
สามารถสมัครสอบได้ครบทั้ง 9 ค่ะ ยังไงอ่านเพิ่มเติมในลิงค์นี้นะคะ แนนแนะนำไว้ในบล็อกให้หมดแล้วค่ะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=02-03-2008&group=1&gblog=1

คุณ กี้ ( ใต้)
ไม่แน่ใจนะคะว่า วุฒิที่คุณจบมาตอนนี้ จะขอได้เลยหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ป.บัณฑิตของ มสธ จบแล้วสามารถขอใบประกอบได้เลยค่ะ คุรุสภารับรองแล้ว


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:04:06 น.  

 
ดิฉันจบมา 3 ปีแล้วและได้ยื่นเรื่องขอใบประกอบวิชาชีพครูมาตั้งแต่ปี 2549แล้วแต่ถึงแค่ใบรับรองสิทธิอยากทราบว่าใบประกอบตัวจริงทำไมยังไม่ถึงซักที


โดย: ครู ใต้ IP: 61.19.67.129 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:52:50 น.  

 
เล่าสู่ฟัง
เคยเข้าไปติดต่อที่ครุสภา ตึกที่เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู ที่ไปเพราะว่ารอมานาน แล้ว (3 ปีกว่าอีกปีกว่าก็จะหมดอายุแล้ว) ช่วงปิดเทอมเลยตั้งใจไป และก็เหมือนกับครูหลายๆท่านที่ไปที่หวังว่าจะได้รับการบริการ ปรากฏว่าต้องยืนต่อแถว ประมาณ 20 คนรอเจ้าหน้าที่ที่นั่งตรวจเอกสารที่คนอื่นส่งไว้โดยทำเป็นไม่สนใจคนที่รอบ้างคนก็มาไกลมาก อายุก็มากแล้วต้องมารอนานๆ จริงๆ เค้าไม่สนใจเลยว่าครูที่รอน่ะแก่แล้วฉันเลยตัดสินใจแซงครูคนนั้นเนื่องจากส่งเรื่องมาแล้วยังไม่ได้รับเอกสารใดเลย พอบทเค้าจะตอบก็บอกให้ดิฉันไปติดต่อชั้นบนฉันก็ไปตามที่เค้าบอกไปชั้นบนเปิดห้องเข้าไปเห็นเจ้าหน้าที่บางคนนั่งหวีผมบ้าง แคะขี้มูกบ้างไม่ได้โกหกนะ กว่าจะหาข้อมูลให้เราก็นานมากเสียความรู้สึกมาก อยากจะบอกว่าใครที่ใจร้อนเหมือนดิฉันก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณแบบนี้ หรือว่าเดี๋ยวนี้เค้าจะปรับปรุงแล้วก็ไม่รู้นะ


โดย: ครูเอกชน IP: 125.25.179.223 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:33:39 น.  

 
ผมอยากทราบว่าผู้ที่ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพและได้รับใบรับรองสิทธิ์แล้วเมื่อปี พ.ศ.2548 แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจะต้องทำอย่างไรและต้องรออีกนานไหมครับ


โดย: ทรงศักดิ์ IP: 203.172.199.254 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:09:04 น.  

 
รบกวนช่วยตอบด้วยครับ คือผมกำลังเรียนคณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษาแขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา เมื่อผมจบแล้วจะยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหมครับหรือต้องเรียน ป.บัณฑิตที่สถาบันที่คุรุสภารับรองก่อน เรียนป.บัณฑิตแล้วจะยื่นขอใบ กว ได้ไหม หรือทำอย่างไรจะได้ใบประกอบวิชาชีพ ครูครับ


โดย: ธนกฤต IP: 202.149.25.238 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:0:03:05 น.  

 
ไปรษณีย์บัตรทางคุรุสภาส่งมาหายผมยังไม่ใด้จ่ายเงินแล้วผมต้องเอาหลักฐานอะไรจ่ายเงินใด้บ้าง


โดย: เล็ก IP: 203.172.176.8 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:01:53 น.  

 
รบกวนผู้รู้ตอบด้วยนะครับ
ตอนนี้ผมสอนอยู่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งตั้แต่ปีพ.ศ.2546
และได้รับการบรรจุในปี2549 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้วุฒิ ม.6 ครับ
โดยเริ่มแรกได้รับเข้ามาสอนในวิชาหนึ่ง(เพราะมีความสามาถพิเศษ)เขาจึงรับ ต่อมาในปี47 ก็ได้เข้าเรียน ประสบการวิชาพีครู (ป.ว.ค.) ของม.ส.ธ.จนจบ ต่อมาในปี 48 ก็ได้เรียนต่อในระดับ ป.ตรี (ตอนนี้)ใกล้จบแล้วครับ
ตอนนี้ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพจะทำได้หรือไม่อย่างไร
กรุณาตอบหน่อยนะครับ เพื่อจะได้ดำเนินการเรื่องนี้ได้ถูกต้องและทันเวลา ขอบคุณครับ


โดย: วุฒิ IP: 118.174.214.178 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:23:11 น.  

 
ึุคุณ ครู ใต้ , ธนกฤต
จากที่เคยสอบถามเพื่อนๆ และพี่ๆ บางคนก็ได้เร็ว บางคนก็ได้ช้า แต่ถ้าอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะได้นั้น โทรสอบถามกับ จนท ให้ตรวจสอบฐานข้อมูลให้ก็ได้นะคะ บางทีเราอาจจะตกหล่น ก็ได้ค่ะ ของแนน 6 เดือนได้ตัวจริงแล้วค่ะ

คุณ เล็ก
จ่ายทางไปรษณีย ไปบอกว่าจ่ายเงินค่าขอใบประกอบวิชาชีพครู หรือทางธนาคารก็ได้ค่ะ

คุณ วุฒิ
นำวุฒิ ปวค ไปเทียบโอนความรู้นะคะ แต่จะผ่านแค่ 8 มฐ จะต้องสอบ 1 มฐ คือ มฐที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา คุรุสภาจะเปิดสอบเอง และจะมีกำหนดการ การรับสมัครต่างๆ ทางเว็บคุรุสภาค่ะ ถ้าไม่สะดวกสอบก็อบรมในสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตรก็ได้ค่ะ ข้อมูลต่างๆ หาเพิ่มเติมได้จากบล็อกแนนนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:01:03 น.  

 
อยากทราบว่าเมื่อเราจ่ายเงินแล้วต้องส่งใบเสร็จไปให้ทางคุรุสภาใหม และต้องส่งหลักฐานอื่นเพิ่มเติมใหม พอดีหลักฐานของผมทางวิทยลัยใด้ส่งไปให้นานแล้ว ผมจะได้รับใบประกอบวิชาครูวันใหนคร้บ นานใหม


โดย: สุรศักดิ์ IP: 203.172.176.8 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:12:10 น.  

 
ต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินด้วยค่ะ ถ้ายังไม่ได้ส่งหลักฐานไป เรื่องก็จะยังไม่เดินนะคะ ยังไงลองติดต่อที่ จนท คุรุสภานะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:57:17 น.  

 
รบกวนถามหน่อยนะคะ
เรียนจบปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย เมื่อปี 49 ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพ ต้องเทียบโอน 9 มาตรฐานด้วยเหรอคะ วิชาละ 300 บาท 9 วิชา 2700 บาท หลังจากเทียบโอนแล้วต้องสอบอีกไหมคะ


โดย: ครูเอกชน IP: 58.9.235.69 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:26:13 น.  

 
อยากทราบว่าคนที่เรียนจบ คบ.มาโดยตรงเมื่อปี 49 ต้องเทียบโอนความรู้ 9 มาตรฐานด้วยเหรอคะทั้งๆที่ในใบรายงานผลการเรียนก็มีอยู่แล้วว่าเรียนอะไรมาบ้าง ไม่เข้าใจเลยว่าการเสียเงิน 2,700 จะเสียไปเพื่ออะไรคะ


โดย: ครูเล็กๆ IP: 58.9.235.69 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:31:20 น.  

 
ตอนนี้ผ่านเทียบโอน 8 มฐแล้ว เหลือมฐที่ 7 อยากทราบว่ามีการเปิดสอบอีกเมื่อไหร่แล้วต้องทำอย่างไรดีคะ


โดย: ส้มแก้ว IP: 118.175.159.129 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:25:00 น.  

 
อยากถามว่า ผมจบมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ คณะศึกษาศาสตร์ เอก การสอนภาษาไทย เมื่อปี 2550 แต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ผมต้องทำยังไงบ้างครับ


โดย: M IP: 58.147.44.114 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:51:51 น.  

 
อยากถามว่า ผมจบมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ คณะศึกษาศาสตร์ เอก การสอนภาษาไทย เมื่อปี 2550 แต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ผมต้องทำยังไงบ้างครับ


โดย: M IP: 58.147.44.114 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:53:01 น.  

 
คุณ ครูเอกชน
จบมายังไม่ถึง 3 ปี ก็น่าจะขอได้แล้วนะคะ เพราะจบ คบ โดยตรง เว้นแต่ว่า ทาง จนท คุรุสภาจะกำหนดว่าสถาบันที่คุณจบมานั้นยังไม่รับรองหลักสูตร เลยทำให้ข้อเลยไม่ได้ ต้องเทียบโอนก่อน แต่ยังไงติดต่อ จนท โดยตรงนะคะ แนนว่าคุณขอได้เลย โดยไม่ต้องเทียบโอนค่ะ เพราะเทียบโอนมันสำหรับคนที่จบ คบ มานานกว่า 3 ปี แล้่วไม่ขอ จึงต้องเทียบโอนค่ะ

คุณ ครูเล็กๆ
อาจจะเพราะเรียนในสถาบันที่คุรุสภาไม่ได้รับรองหลักสูตรน่ะค่ะ จริงๆ ที่ผิดคือทางมหาลัย ที่ยังไม่ให้ผลการรับรองออกมาก่อนจึงเปิดสอน เอาเปรียบคนเรียน เราไม่รู้อยู่แล้วว่ารับรองหรือยัง เค้าอยากได้คนเรียนก็ต้องบอกว่ารับรองแล้วอยู่แล้ว แนนเจอมากับตัวเลยค่ะ และเสียเงินเหมือนกัน

คุณ ส้มแก้ว
ยังไงคอยติดตามข่าวทางเว็บหลักคุรุสภานะคะ จะมีประกาศออกมา ต้องเข้าไปดูบ่อยๆ แนนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเปิดเมื่อไหร่อีก หรืออาจจะลองสอบถาม จนท คุรุสภาโดยตรงก็ได้ค่ะ

คุณ M
ก็ยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่คุรุสภาได้เลยค่ะ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง แบบฟอร์มอะไร ดูได้จากแบบฟอร์ม (คส.01) โหลดจากลิงค์ที่แนนให้นะคะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=26-04-2008&group=4&gblog=3


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:17:52 น.  

 
เธชเธงเธฑเธชเธ”เธตเธ„เนˆเธฐ
เธ”เธดเธ‰เธฑเธ™เธˆเธš เธงเธ—.เธš. เน€เธ„เธกเธต

เน€เธžเธดเนˆเธ‡เธชเธญเธšเธงเธฑเธ”เธกเธฒเธ•เธฃเธเธฒเธ™เน„เธ› 9 เธกเธฒเธ•เธฃเธเธฒเธ™ เนเธ•เนˆเธœเธฅเธชเธญเธšเธขเธฑเธ‡เน„เธกเนˆเธญเธญเธ

เธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰เธชเธกเธฑเธ„เธฃเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธฃเธนเน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰

เน€เธžเธฃเธฒเธฐเน€เธ‡เธทเนˆเธญเธ™เน„เธ‚เธ‚เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธชเธกเธฑเธ„เธฃเธˆเธฐเธšเธญเธเธงเนˆเธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เธกเธตเนƒเธšเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธž

เธกเธฑเธ™เธžเธญเธˆเธฐเธกเธตเน€เธญเธเธชเธฒเธฃเธญเธฐเน„เธฃเนเธ—เธ™เนƒเธšเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ—เธตเนˆ เธงเธธเธ’เธด เธงเธ—.เธš.
เธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เธขเธทเนˆเธ™เธ‚เธญเน„เธ”เน‰เน‚เธ”เธขเธ—เธตเนˆเธขเธฑเธ‡เน„เธกเนˆเธกเธตเธงเธธเธ’เธดเธ„เธฃเธน เธšเน‰เธฒเธ‡เน„เธกเนŠเธ„เธฐ ...

เธฃเธšเธเธงเธ™เธญเธ˜เธดเธšเธฒเธขเธ”เน‰เธงเธขเธ™เธฐเธ„เธฐเน€เธžเธฃเธฒเธฐเธ”เธดเธ‰เธฑเธ™เน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เธˆเธฃเธดเธ‡เน† เธงเนˆเธฒเธกเธตเธฃเธถเน€เธ›เธฅเนˆเธฒ..

เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธฅเนˆเธงเธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆเธเธฃเธธเธ“เธฒเธ•เธญเธšเธ„เธณเธ–เธฒเธกเธ„เนˆเธฐ..โดย: เธˆเน‹เธฒ IP: 222.123.9.89 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:04:09 น.  

 
จบโทวัดผลและวิจัยจะสอบเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้หรือไม่ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร


โดย: ฟะห์ IP: 115.67.145.2 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:25:28 น.  

 
ผมจบ คอ.บ. ปี49 ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ 3 กย. 50
ได้ใบรับรองสิทธ์มา 1 ใบ เจ้าหน้าที่บอกว่า รอใบตัวจริงอีก 1 เดือน ตอนนี้ปีกว่าแล้วครับ โทรไปก็ไม่มีใครรับและ
สายไม่ว่าง ผมต้องทำอย่างไร สงสัยผมต้องไปอีกรอบใหมครับ


โดย: ต้อง IP: 125.26.169.254 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:30:40 น.  

 
โทรสอบถามก็ได้ค่ะ บางคนกว่าจะได้ ก็เกือบหมดอายุแล้ว

แนนไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ ใบอนุญาตฯ ผู้บริหารค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:29:03 น.  

 
ผลการเทียบโอนผ่านหรือยัง


โดย: นายประสงค์ ทองทุม IP: 118.175.175.44 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:12:30 น.  

 
ดิฉันต้องการสอบถามเรื่อง การขอใบประกอบวิชาชีพครู
เนื่องจากดิฉัน จบเอกภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และดิฉันได้ศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู) ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่ทราบว่าดิฉันจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหมค่ะ รบกวนช่วยตอบด่วนค่ะ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


โดย: กิตติยา กาเร็ว IP: 203.172.199.254 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:41:01 น.  

 
ขอถามเรื่อง การลงทะเบียนสอบกับการลงทะเบียนเรียนแบบไหนดีกว่าคะ?

ขอช่วยตอบคุณกิตติยา กาเร็วในฐานะที่เคยลงทะเบียนแบบเดียวกันมาว่าไม่ได้คะ ต้องลงทะเบียนวุฒิบัตรการสอน คะจึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู นั้น สำหรับครูที่ต้องการสอนภาษษอังกฤษ แล้ต้องการวุฒิบัตรคะ


โดย: watery IP: 222.123.173.60 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:44:45 น.  

 
แนนไม่แน่ใจนะคะ ว่าจะยื่นขอได้มั้ย เพราะตอนนี้ที่ยังขอได้ คือ วุฒิ ปวค (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) แนนไม่แน่ใจว่ามันตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะ ยังไงรบกวนติดต่ จนท โดยตรง จะได้ข้อมูลที่แน่นอนกว่าค่ะ

ส่วนการสอบ กับ ลงทะเบียนเรียน แตกต่างกันตรงที่
ถ้าวุฒิที่คุณจบมา เทียบโอนผ่านได้ไม่หมด สมัครสอบดีกว่าค่ะ

แต่ถ้าวุฒิที่จบมา เทียบโอนไม่ได้เลย ก็เรียนใหม่ดีกว่าค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:12:21 น.  

 
ตอนนี้ผมได้ส่งหลักฐานครบทุกอย่าแล้ว ไม่ทราบว่าทางคุรุสภาได้รับหรือยัง ถ้าหลักฐานผมถึงแล้วช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมขอบพระคุณอย่างยิ่ง (ส่งทางไปรษนี)
ผมจะได้รับใปประกอบชีพใหม แล้วอีกนานใหมครับ ผมต้องใช้ในการสมัครสอบบรรจุครูด้วยครับ ขอบพระคุณคร้บ อ.สุรศักดิ์ แก้วเสน ว.ท. กระบี่


โดย: อ สุรศักดิ์ แก้วเสน ว.ท กระบี่ IP: 203.172.176.8 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:53:02 น.  

 
จบ วุฒิ ป.โท วท.ม คณิตศาสตร์ศึกษาขอใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้หรือเป่ลาครับ เป็นครูมาแล้ว 18 ปี


โดย: สัมพันธ์ IP: 117.47.193.131 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:07:40 น.  

 
คุณ อ สุรศักดิ์ แก้วเสน ว.ท กระบี่
ยังไงโทรสอบถามกับ จนท คุรุสภานะคะ จะทราบฐานข้อมูลที่ชัดเจน แนนไม่ได้เป็น จนท คุรุสภา เลยหาข้อมูลให้ไม่ได้ค่ะ

คุณ สัมพันธ์
รบกวนสอบถามหลักเกณฑ์จาก จนท โดยตรงนะคะ แนนทราบแต่ ใบอนุญาต ของ ครู ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:35:18 น.  

 
ผมจบคบ. 2546 ตอนนี้รับจ้างสอนในโรงเรียนเอกชนที่พะเยาจะขอใบอะไรที่ว่านั่นแหละต้องทำอย่างไรเสียงเงินเท่าไหร่ มีวิธีที่ประหยัดและรวดเร็ววิธีใด รบกวนด้วยครับ


โดย: Theppana IP: 117.47.227.179 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:07:01 น.  

 
ไปยื่นเทียบโอนนะคะ แล้วเมื่อผ่านครบทั้ง 9 มฐ ก็ยื่นขอใบอนุญาตฯ พร้อมเงินค่าเทียบโอน 2700 และ ค่าใบอนุญาตฯ 500

แต่ถ้าผ่านไม่ครบทั้ง 9 ก็สอบเอาในมาตรฐานที่ไม่ผ่านค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:03:59 น.  

 
เมื่อไรจะประกาศผลสอบมาตรฐาน ครั้งที่ 3 เสียทีละครับพืน้อง อีกนานไหม แล้วชีวิตนี้จะได้ใบประกอบกับเข้าหรือเปล่าละเนี้ย พ่อแม่พี่น้อง ช่วยตอบทีครับผมรออยู่


โดย: ชนธร IP: 125.27.146.5 วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:11:57:08 น.  

 
การดำเนินการสอบ ประกาศผล จะประกาศหลังจากสอบไปแล้วเกือบๆ 2 เดือนนะคะ จากสถิติที่เคยเปิดสอบมา อยากให้คุณใจเย็นนิดนึง อยากบอกว่าคนที่ทำงานเรื่องเทียบโอน สอบ ต่างๆ นี้ มีอยู่แค่ 2 คนค่ะ เรื่องเลยช้า


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:19:46:39 น.  

 
สอบไม่ผ่านครับอีกนานไหมจึงจะเปดสอบอีกรบกวนตอด้วยครับ


โดย: nan IP: 58.8.188.64 วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:10:41:01 น.  

 
อยากทราบเหมือนกันจะเปิดสอบอีกเมื่อไหร่อยากเป็นที่สมบูรณ์ครับ.


โดย: poo IP: 58.8.188.64 วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:10:44:31 น.  

 
แนนไม่แน่ใจนะคะ ทางคุรุสภาจะไม่กำหนดเวลาที่แน่นอน แต่เท่าที่เคยเปิดสอบมา 1 ปี จะเปิดประมาณ 2 ครั้งค่ะ ลองคำนวณดูนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:19:56:57 น.  

 
หนุจบ มหาวิทยาลัยราชมงคล ล้านนา จบคุรุศาสตร์ไฟฟ้าจะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ค่ะ แล้วต้องทำไงบ้างค่ะ ถ้าจะขอ


โดย: suraoa IP: 61.19.65.86 วันที่: 11 ธันวาคม 2551 เวลา:8:33:54 น.  

 
พี่จบการศึกษา ปริญญาตรี คบ.เอกบรรณารักษ์ ปี 2536 แล้วทำงานอื่น แต่ตอนนี้พี่อยากสอบบรรจุเข้ารับราชการพี่สงส้ยว่าพี่จะขอใบรับรองประกอบวิชาชีพครูได้มั้ยคะแล้วขั้นตอนเป็นอย่างไร
หวังว่าคุณแนนคงให้ความกระจ่างได้นะคะ..ขอบคุณค่ะ


โดย: พี่ข้องใจ IP: 125.26.79.189 วันที่: 11 ธันวาคม 2551 เวลา:12:41:35 น.  

 
วันนั้นโทรเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องขอใบประกอบวิชาชีพครูคะ พี่ผู้หญิงรับ (ไม่ทราบชื่อ) เขาบอกว่าเปิดสอบตลอดให้ไปสมัคได้เลย แต่ดูข้อมูลแล้วตรงข้ามกับที่เว็คดู อยากรู้ว่าพี่เขาบอกผิดหรือบอกถูกคะ


โดย: สงสัย IP: 58.9.175.227 วันที่: 11 ธันวาคม 2551 เวลา:15:03:47 น.  

 
ได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติแล้ว 08-03-2550 จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเลย จะต้องติดต่อที่ไหน อย่างไรคะ ช่วยตอบผ่านทาง อีเมลล์ด้วยนะคะ sakuya_sakurachan@hotmail.com


โดย: sakurachan IP: 58.147.54.106 วันที่: 12 ธันวาคม 2551 เวลา:13:59:47 น.  

 
คุณ suraoa
ค.บ. ขอได้ค่ะ แต่ต้องขอภายใน 3 ปี หลังจากจบ เพราะเดี๋ยวนี้ คุรุสภากำหนดคนที่ยื่นขอจะต้องจบจากสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตรด้วยค่ะ

คุณ สงสัย
เท่าที่ผ่านมา จะกำหนดช่วงระยะเวลาให้สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทางคุรุสภาจะกำหนดเองว่าช่วงไหนจึงจะสมัครสอบได้ และเท่าที่ผ่านมา ปีนึงเปิด 2 ครั้งค่ะ แต่ถ้าอยากเช็คข้อมูลให้แน่ คือ ถ้ามีเปิดสมัครสอบเมื่ไหร่ ทางคุรุสภาจะประมาศทางเว็บคุรุสภาค่ะ และสมัครผ่านเว็บ

คุณ พี่ข้องใจ
ต้องเทียบโอนความรู้ก่อนนะคะ แล้วถ้าเทียบโอนไม่ครบทั้ง 9 มฐ ก็สอบมาตรฐานวิชาชีพใน มฐ ที่ไม่ผ่าน
ยังไงลองเข้าไปอ่านข้อมูลจากบล็อกในหัวข้อ การเทียบโอน, การสอบมาตรฐานวิชาชีพครู และสถาบันที่รับรองหลักสูตรการอบรมมาตรฐานวิชาชีพดูนะคะ

คุณ sakurachan
ก็ต้องลองโทรไปสอบถามกับ จนท คุรุสภาดูนะคะ เค้าสามารถเช็คข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ค่ะ แต่ส่วนมาก บางคนกว่าจะได้ก็ เกือบหมดอายุแล้วก็มีนะคะ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่มันเซ็งอันนี้เข้าใจค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 14 ธันวาคม 2551 เวลา:18:35:12 น.  

 
คือว่าผมจบครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (คอ.บ) จากพระจอมเกล้าธนบุรี ปี50นะครับ ซึ่งผมอยากจะขอใบ กค.ไว้ และผมก็ไม่ได้สอนอยู่แต่อยากจะขอใบ กค.นี่ไว้อ่ะครับ ซึ่งวุฒิของผมจะต้องไปสอบเทียบมาตรฐาน1-9อะไรหรือเปล่าครับหรือจะต้องสอบอย่างอื่นหรือเปล่าครับ แล้วจะสามารถไปขอได้ช่วงไหนบ้างอะครับ ที่ไหนอะครับ หรือสามารถไปขอได้ทุกวันที่คุรุสภาเลย แล้ววุฒิครูคืออะไรครับใช่transcritpวุฒิการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์ของเราหรือเปล่าครับ แล้วอีกอย่างนึงซึ่งผมไม่แน่ใจในเอกสาร คส.01 ตรงหลักฐานประกอบการขอใบ กค.อ่ะครับ ข้อที่3 ที่ว่าสำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาหรือสำเนารับรองการเป็นสมาชิกคุรุสภาหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนกันได้ (ไอ้หลักฐานอื่นที่ใช้แทนกันได้คืออะไรครับ เนื่องจากผมยังไม่เคยได้ขอใบ กค.นี้และยังไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูไอ้บัตรพวกนี้ไม่มีหรอกครับอย่างนี้ไม่ต้องใช้หลักฐานพวกนี้ได้ไหมครับ หรือว่าสามารถใช้เอกสารอย่างอื่นแทนได้เช่นอะไรครับ) รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ อีกอย่างหนึ่งถ้าสามารถขอใบ กค.ได้ทุกวันในช่วงนี้ ผมว่าจะไปภายในอาทิตย์นี้อ่ะครับ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะครับ ถ้ามีเบอร์ติดต่ของคุรุสภาในส่วนนี้ก็ดีเลยครับจะได้ติดต่อไปสอบถามโดยตรง ขอบคุณครับ


โดย: หนุ่มคอ.บ IP: 124.120.61.101 วันที่: 15 ธันวาคม 2551 เวลา:9:52:34 น.  

 
วุฒิที่คุณจบมา น่าจะขอได้เลยนะคะ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ลองสอบถาม จนท อีกครั้งนะคะ

แต่ถ้า จนท บอกว่า คุณไม่สามารถยื่นขอได้ ก็ต้องเทียบโอน ให้ครบทั้ง 9 ไม่ผ่าน มฐ ไหน ก็สอบ มฐ นั้น

ไปยื่นขอใบอนุญาตฯ ได้ทุกวัน จ-ศ เวลาราชการค่ะ ถ้าเอกสารพร้อม 1 ชม ก็ได้รับใบรับรองสิทธิ์ค่ะ

วุฒิครู ก็เช่น คบ. ป.บัณฑิต
เอกสาร ที่ต้องใช้ เอาเท่าที่มีค่ะ

เบอร์โทรติดต่อ ลองหาข้อมูลในบล็อก ลิงค์นี้ค่ะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=26-04-2008&group=4&gblog=4


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 15 ธันวาคม 2551 เวลา:14:21:22 น.  

 
อยากทราบว่าทำไมขอใบประกอบวิชาชีพครูไม่ได้ ในเมื่อได้รับให้บรรจุครูแล้ว ตอนนี้กลุ้มใจมากค่ะ ต้องทำอย่างไรค่ะ


โดย: ประนัสดา ไหวพริบ IP: 119.42.85.44 วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:9:51:51 น.  

 
วันนี้ผมไปยื่นหลักฐานที่คุรุสภาแล้วครับ ไปที่ตึกหอประชุมชั้น2ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานผ่านแล้วก็ให้ไปชำระเงินที่ตึกสำนักงานเลขาธิการ จำนวน 500บาทครับ วันนี้ประทับใจมากเลยครับ อาจจะเนื่องจากว่าได้ใบรับรองสิทธิ์เลยมั่งครับ แต่ที่จริงๆคือบริการดีมากครับ เร็วด้วยครับ ผมใช้เวลาตรวจหลักฐานไม่ถึง10นาทีเลยครับ จากนั้นเราก็ไปชำระเงินที่อีกตึก ก็ไม่ถึง10นาทีเช่นเดิมครับ แต่มีสิ่งหนึ่งบังเอิญผมเหลือบไปเห็นนะครับ มีกล่องตั้งไว้เป็นจำนวนมากเลยครับ แบ่งแยกรหัสต่างๆกองเรียงรายชิดกำแพงเป็นสิบยี่สิบกล่องเลยนะครับ ในนั้นเป็นหลักฐานการขอใบประกอบวิชาชีพทั้งนั้นเลยครับ น่าจะเป็นหลักหมื่นได้มั่งครับ อย่างนี้ของผมอีกเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้ ผมลองถามเจ้าหน้าที่เค้าบอกว่า 3เดือนอย่างต่ำครับ สุดท้ายขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆนะครับ ขอบคุณมากครับ
จาก หนุ่ม คอ.บ. อนาคตครูช่าง


โดย: หนุ่มคอ.บ. IP: 124.120.63.219 วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:14:38:29 น.  

 
เธ‚เธญเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธดเธ–เธฒเธกเธซเธ™เนˆเธญเธขเธ„เธฃเธฑเธš
เธˆเธšเธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ เธ›.เธ•เธฃเธต เธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰เน€เธฃเธตเธขเธ™เธจเธถเธเธฉเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธ„เธซเธเธฃเธฃเธก เธเน‡เธ„เธทเธญเน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธงเธธเธ’เธดเธ„เธฃเธน

เธœเธกเธ•เน‰เธญเธ‡เน„เธ›เน€เธฃเธตเธขเธ™เธญเธตเธเธ›เธตเนƒเธŠเนˆเธกเธฑเน‰เธข เธ›.เธšเธฑเธ“เธ‘เธดเธ•
เธˆเธถเธ‡เธˆเธฐเน„เธ”เน‰เนƒเธšเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžโดย: เธกเธฒเธกเนˆเธฒเธ•เน‰เธก (มาม่าต้ม ) วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:4:40:46 น.  

 
คุณ ประนัสดา ไหวพริบ
ลองติดต่อ จนท โดยตรงนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:15:09:59 น.  

 
คุณ หนุ่มคอ.บ.
กว่าแนนจะได้รับฉบับจริงก็ประมาณ 6 เดือนค่ะ บางคนก็เกือบหมดอายุแล้วถึงได้ก็มี ตอนนี้ใช้ใบรับรองสิทธิ์ไปก่อนนะคะ ไม่มีวันหมดอายุ ใช้ได้จนกว่าเราจะได้รับฉบับจริง หรือโดนเพิกถอนสิทธิ์ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:15:18:48 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำตอบที่ให้มา
แต่ยังมีข้อสงสัยอีกนะคะ
ติดต่อ จนท. โดยตรงนี้
ต้องขึ้นมากรุงเทพหรือคะ
คืออยู่ทางภาคใต้คะ
ไม่สะดวกในการเดินทางมา
โทรมาได้ไหมคะ


โดย: sakurachan IP: 58.147.54.152 วันที่: 19 ธันวาคม 2551 เวลา:16:12:16 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำตอบที่ให้มา
แต่ยังมีข้อสงสัยอีกนะคะ
ติดต่อ จนท. โดยตรงนี้
ต้องขึ้นมากรุงเทพหรือคะ
คืออยู่ทางภาคใต้คะ
ไม่สะดวกในการเดินทางมา
โทรมาได้ไหมคะ


โดย: sakurachan IP: 58.147.54.152 วันที่: 19 ธันวาคม 2551 เวลา:16:12:18 น.  

 
ดีค่ะคุณแนน มีเรื่องรบกวนสอบถามหน่อยนะคะ

คือ จบ วุฒิ ศิลปศาสตร ( การจัดการชุมชน ) ค่ะ

ตอนนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเด็กประถม ที่ โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง

ดิฉันมีคำถามดังนี้ค่ะ

1 ถ้าดิฉันไปเรียน ป.วิชาชีพครู ดิฉันจะมีโอกาส ไปสมัครสอบครู ของ กทม สพฐ หรือ ครูดอย ในสาขา ครูสอนภาษาอังกฤษหรือไม่คะ ( ไม่ได้จบเอกอังกฤษมา แต่สอนอยู่)

2 จากข้อ1 ถ้าไม่มีสิทธิสอบ เป็นครูอังกฤษ แล้วดิฉันไปสมัครเป็นครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนรัฐบาล จะได้ไหมคะ

3 ถ้าอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่ไม่จบอังกฤษมา แล้วไปสมัครสอบเค้าก็ไม่รับ อย่างนั้น จะเรียนต่อป.โท ด้านศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ แล้วจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูเลยหรือไม่คะ เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียน ป.วิชาชีพครู อีก

รบกวนคุณแนน ด้วยนะคะ ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปถามใครแล้ว เครียดค่ะ มีความรู้ภาษาอังกฤษ แต่วุฒิที่จบมาดันเอามาสอบไม่ได้ T___T (เลือกเรียนผิดคิดจนตัวตายเลยอ่ะ)


โดย: เม IP: 119.31.3.251 วันที่: 20 ธันวาคม 2551 เวลา:13:09:45 น.  

 
ครูที่โรงเรียนไม่เคยเรียนครูมาแต่เคยเป็นศึกษานิเทศปัจจุบันจะมาเป็นผู้บริหารเขาสามารถยืนขอใบประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารได้ไหมค่ะ(เขาทำงานได้ 3เดือนค่ะหลังจากที่ออกจากศึกษานิเทศมา 10 กว่าปี) อยากทราบว่าคุณสมบัติเขาจะผ่านไหมค่ะ


โดย: ทิวา IP: 202.183.171.30 วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:9:11:52 น.  

 
คุณ sakurachan
โทรสอบถามได้ค่ะ

1. ไม่ได้เลยค่ะ เพราะจบเอกอะไรมา คุณสอบได้คือครูเอกนั้น เช่น จบคอมพ์ แต่อยากสอนคณิตศาสตร์ ก็ไม่ได้ เพราะวุฒิไม่ตรง แต่ถ้าคุณจบคอม แล้วสอบเอกคอม เมื่อบรรจุแล้ว จะขอไปสอนคณิต ก็สอนได้ แต่ก็ยังเป็นครูเอกคอมเหมือนเดิม (วุฒิการศึกษาที่จบมา จะเป็นตัวกำหนดให้คุณสามารถสมัครบรรจุครูอะไรได้บ้าง กรณีเอกคุณ ไม่สามารถสอบรรจุได้ค่ะ เพราะคุณวุฒิไม่ตรง แนะนำให้เรียนใหม่ ในคณะครุศาสตร์ เอกอังกฤษค่ะ ในสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตรด้วยนะคะ คือ จบเอกอังกฤษด้วย และวุฒิที่จบคือ ค.บ. สามารถขอใบอนุญาตฯ ได้ด้วย ค่ะ)

2. มันก็แล้วแต่ รร นั้นๆ นะคะ บางที่รับสมัครครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกก็มี เช่น รร แนน น้องเค้าจบฟิสิกส์ แต่มาสอนคณิต แบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่

3. ป.โท ที่จบแล้วขอใบอนุญาตฯ ได้เลย ตอนนี้ยังไม่มีสถาบันไหนรับรองนะคะ จบมาอาจจะต้องทำการเทียบโอน เสียเวลา และเสียเงินเทียบโอนอีก อยากให้เข้าใจเสียใหม่ว่า จบโทแล้ว มาสมัครสอบบรรจุนั้น เสียเงินและเวลาเปล่าค่ะ เพราถ้าจบก่อนสอบรรจุได้ ข้อเสียที่คุณจะได้รับคือ คุณไม่สามารถปรับวุฒิเงินเดือนของคุณ ให้เป็น ป.โทได้ ผิดกฎหมายค่ะ จะได้ได้ก็ต่อเมื่อ คุณบรรจุ แล้วคุณเรียนต่อโท ถึงจะได้ค่ะ ยังไงทำตามที่แนะนำไว้ในข้อ 1 นะคะ

คุณ ทิวา
ในส่อนของใบอนุญาตฯ ผู้บริหาร แนนไม่ทราบจริงๆ ค่ะ รบกวนติดต่อ จนท คุรุสภาโดยตรงนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:14:28:26 น.  

 
เรียนจบสายครูคอม 4 ปี ค่ะจะจบตอนปี 52 แล้ว เราสามารถไปขอใบประกอบวิชาชีพครู แล้วสามารถไปสอบบรรจุเป็นครูได้มั้ยคะ จำเป็นมั้ยว่า ต้องจบ 5 ปี ถึงจะสอบบรรจุได้
คือเราเรียน 4 ปี หลักสูตรเก่า เราจะทำไงได้มั้ง ถ้าเราอยากสอบบรรจุเป้นครูได้ตามปกติอะค่ะ


โดย: น้อง IP: 203.158.118.15 วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:15:14:32 น.  

 
จบจาก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอะคะ จะมีปัญหามั้ย ที่ชื่อคณะลงท้ายด้วย อุตสาหกรรม แต่วุฒจบ ยังได้เป็น ศึกษาศาสตร์อยุ๋ค่ะ

ใบประกอบวิชาชีพ มีไว้เพื่อไรกันแน่อะคะ ไม่ได้เรียน 5 ปี ไปขอที่ครุสภา เลยได้มัย้ ต้องเรียนอะไรเสริมอีกรึเปล่า......


โดย: ขออีก 1 คำถาม IP: 203.158.118.15 วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:15:17:45 น.  

 
จบจาก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอะคะ จะมีปัญหามั้ย ที่ชื่อคณะลงท้ายด้วย อุตสาหกรรม แต่วุฒจบ ยังได้เป็น ศึกษาศาสตร์อยุ๋ค่ะ

ใบประกอบวิชาชีพ มีไว้เพื่อไรกันแน่อะคะ ไม่ได้เรียน 5 ปี ไปขอที่ครุสภา เลยได้มัย้ ต้องเรียนอะไรเสริมอีกรึเปล่า......


โดย: ขออีก 1 คำถาม IP: 203.158.118.15 วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:15:17:54 น.  

 
คุณ น้อง
คอบ หรือเปล่าคะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก็มีคนไปขอมา ยังขอได้ค่ะ ลองอ่านจาก คห ด้านบนดูนะคะ ไม่เกิน 10 คห ค่ะ นับจากข้อความคุณขึ้นไป


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:16:08:43 น.  

 
จบมนุษศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส รามฯ อยากเป็นครูต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพครู เหมือนกันรึเปล่าค่ะ เพิ่งจบปี 2551 ค่ะ รบกวนคุณแนนช่วยตอบด้วยค่ะ


โดย: จี IP: 210.86.207.208 วันที่: 22 ธันวาคม 2551 เวลา:17:56:14 น.  

 
รบกวนคุณแนน อีกครั้งนะคะ

ถ้าดิฉันนำวุฒิการศึกษาไปเทียบเรียน ป.ตรีที่ ม.รามฯ

ในคณะศึกษาศาสตร์ สาขาเอกอังกฤษ หลักสูตร5 ปี

แล้วจบมา ดิฉันสามารถไปสอบครูของรัฐตามที่ต่างๆได้เลยหรือไม่คะ

หรือว่าต้องไปสอบขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูอีก

รบกวนอีกครั้งนะคะ


โดย: เม IP: 119.31.38.143 วันที่: 22 ธันวาคม 2551 เวลา:20:18:17 น.  

 
คุณ จี
ต้องเรียน ป.บัณฑิตเพิ่ม ในสถาบันที่คุรุสภารับรองนะคะ เมื่อเรียนจบแล้ว ก็ยื่นขอใบอนุญาตฯ ได้ค่ะ โดยไม่ต้องสอบ

คุณ เม
จะไปสอบครูได้ ก็ต้องยื่นขอใบอนุญาตฯ ก่อนค่ะ ส่วนวุฒิ ก็เทียบได้เลย ของ ม.ราม แต่แนนไม่แน่ใจว่า เอกที่คุณจะเรียน จบแล้วยื่นขอได้เลยหรือเปล่านะคะ ลองเข้าไปดู วุฒิ คบ ที่คุรุสภารับรองหลักสูตรอีกครั้งนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 23 ธันวาคม 2551 เวลา:16:33:59 น.  

 
ขอบคุณคุณแนนมากๆค่ะ แต่ถ้าใครไม่มีเวลาเรียนป.บัณฑิตนี่ สามารถลองสอบขอใบประกอบวิชาชีพครูกับทางคุรุสภาได้รึเปล่าเอ่ย


โดย: จี IP: 210.86.208.245 วันที่: 23 ธันวาคม 2551 เวลา:18:03:15 น.  

 
อยากทราบขั้นตอนการขอผ่อนผันการมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ ว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง


โดย: กะปุก IP: 202.149.25.238 วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:20:14:42 น.  

 
จบ ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1/46 ของสถาบันราชภัฏยะลา แต่ผมยื่นคำรองขอใบประกอบวิชาชีพบริหาร
ทางคุรุสภาบอกว่า ยังไม่ได้ประเมินมาตรฐานและหลัดสูตรการบริหารการศึกษา


โดย: นายประดับ ปูไลฮูลู IP: 118.175.161.95 วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:14:48:15 น.  

 
จบ ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1/46 ของสถาบันราชภัฏยะลา แต่ผมยื่นคำรองขอใบประกอบวิชาชีพบริหาร
ทางคุรุสภาบอกว่า ยังไม่ได้ประเมินมาตรฐานและหลัดสูตรการบริหารการศึกษา
13 ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โทร . 0899753595


โดย: นายประดับ ปูไลฮูลู IP: 118.175.161.95 วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:14:51:44 น.  

 
คุณ จี
ได้ค่ะ แต่อยากแนะนำให้เรียน เพราะว่า ถ้าสอบจะไม่มีวุฒิครู แล้วบางที่ที่เปิดสมัครสอบ กำหนดให้มีวุฒิครูด้วยค่ะ

คุณ กะปุก
รบกวนติดต่อ จนท โดยตรงนะคะ

คุณ นายประดับ ปูไลฮูลู
ยังไงรออีกสักระยะนะคะ เดี๋ยวก็มีประกาศออกมาค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:22:01:20 น.  

 
ผมส่งเมล์ถามที่เมล์คุรุสภาก็ไม่มีคำตอบครับ
ผมฝากคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้รับคำตอบ
ผมโทรศัพท์ติดต่อก็ไม่มีใครรับ...
ผมขอความกรุณาจากคุณแนนนะครับช่วยถามให้หน่อยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ และผมเชื่อว่าครูท่านอื่น ๆ ที่มีปัญหาต้องการที่จะทำอย่างนี้เหมือนกับผมก็ยังมี เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับ...ครูกะปุกครับ...ขอบคุณมากครับที่กรุณา


โดย: กะปุก IP: 125.26.69.228 วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:15:16:20 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแนน

มีเรื่องรบกวนขอคำอธิบายนิดนึงนะคะ

อยากทราบว่าตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เปิดสอบนั้น ถ้าสอบได้ถือว่าได้เป็นราชการครู เลยหรือเปล่าคะ

ถ้าอยากไปสอนตาม ต่างจังหวัด ที่ไกลๆหน่อย อันนี้ต้องสอบของ สพฐ รึป่าวคะ หรือไปสอบตามที่ อปท เปิดสอบ

ไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ ว่าแต่ละที่มันแตกต่างกันอย่างไร

รบกวนด้วยนะคะ -/\\-


โดย: จ๋า IP: 119.31.57.2 วันที่: 4 มกราคม 2552 เวลา:10:43:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ ดีใจมากเจอ web นี้ มีเรื่องรบกวนขอคำปรึกษาคุณแนนค่ะ

ป.ตรีจบ วท.บ มา แล้วตอนนี้กำลังเรียนป.โท ครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในช่วงทำวิทยานิพนธ์ คาดว่าจะจบเดือน เม.ย 52 นี้ค่ะ

อยากทราบว่า ถ้ายังไม่จบ ป.โท จะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูโดยใช้วิธีเทียบโอนความรู้ได้รึเปล่าคะ เพราะเรียน course work จบแล้ว

....ตอนนี้เป็นกังวลมาก เพราะคิดว่าน่าจะมีการเปิดสอบบรรจุครูช่วงเดือน มี.ค กลัวว่าจะจบไม่ทันที่จะนำวุฒิไปยื่นขอทำใบประกอบวิชาชีพค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: น้ำมนต์ IP: 161.200.255.162 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:0:48:30 น.  

 
อยากทราบ เบอร์โทรติด จทน. คุรุสภา โดยตรงเกี่ยวกับการขอใบประวิชาชีพครับ จะได้โทรถามได้
ขอบคุณครับ


โดย: AT IP: 64.254.116.14 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:7:44:21 น.  

 
เธฃเธšเธเธงเธ™เธ–เธฒเธกเธ„เธฐ เธ”เธดเธ‰เธฑเธ™เธขเธทเนˆเธ™เธ‚เธญเนƒเธšเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธน เน„เธ”เน‰4 เน€เธ”เธทเธญเธ™เนเธฅเน‰เธงเน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เธˆเธฐเน„เธ›เธ•เธฃเธงเธˆเธชเธญเธšเธ”เธนเธฃเธฒเธขเธŠเธทเนˆเธญเน„เธ”เน‰เธ—เธตเนˆเน„เธซเธ™เธ„เธฐ เธŠเนˆเธงเธขเธšเธญเธเน€เธ›เนƒเธซเน‰เธ”เน‰เธงเธขเธ™เธฐเธ„เธฐ เธ—เธตเนˆ email tuktik2523@hotmail.com


โดย: เธžเธฃเธ—เธดเธžเธขเนŒ IP: 124.157.242.142 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:14:54:16 น.  

 
คุณ จ๋า
ที่เปิดสอบแต่ละที่ ก็จะมีระบุไว้ชัดเจนค่ะ ว่าเราจะเป็น พนักงานราชการ หรือครูผู้ช่วย หรืออัตราจ้างโดยใช้เงินรัฐ ตรงนี้ต้องอ่านตามประกาศดีๆ นะคะ

ถ้าพูดถึงครูผู้ช่วยของ สพฐ ก็เป็น รร รัฐบาล ได้บรรจุก็เป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา ค่ะ

ส่วน ครูผู้ช่วยของ อปท ก็เป็นครูที่สังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และคนละสังกัดกับครู สพฐ ค่ะ

ข้อแตกต่างคือ
1. สังกัดต่างกัน
2. จำนวน รร ของ สพฐ จะมีมากกว่ามาก เวลาย้ายกลับบ้าน หรืออยากจะย้าย จะมี รร ให้เลือกเยอะกว่าสังกัด อปท ค่ะ

คุณ น้ำมนต์
ถ้าจะขอใบอนุญาตฯ ก็ต้องใช้ใบทรานสคริป ยื่นขอค่ะ ถ้าไม่มี ก็ไม่สามารถยื่นขอได้ และกรณีคุณเรียน ค.ม. ไน่ใจด้วยค่ะว่าขอได้เลยหรือเปล่า เพราะส่วนมากที่ขอได้จะเป็นระดับ ป.ตรี ยังไงลองสอบถาม จนท ดูก่อนนะคะ ถ้าขอเลยไม่ได้ ก็ต้องนำวุฒิไปยื่นเทียบโอนค่ะ

คุณ AT
แนนไม่มีค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 6 มกราคม 2552 เวลา:19:36:12 น.  

 
อยากรู้ว่าจบ วท.บ.เกษตรศึกษาตั้งแต่ปี 2540 จะขอใบอนุญาติ ตอนนี้ได้หรือเปล่า เพราะไม่ความรู้ในเรื่องนี้จริง ถ้าไม่ได้ต้องทำอย่างไรถึงจะได้? รบกวนตอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: เหมียว IP: 222.123.52.133 วันที่: 7 มกราคม 2552 เวลา:14:42:34 น.  

 
จบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูจาก ม.ราชภัฏเชียงรายเมื่อ 14 มิถุนายน 2551 ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพแล้วตอนนี้ต้องการใช้ด่วนมากต้องทำอย่างไรบ้างคะถ้าไปติดต่อที่คุรุสภาด้วยตัวเองจะได้ใบรับรองสิทธิ์เลยไหมคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: yuji IP: 118.172.70.112 วันที่: 8 มกราคม 2552 เวลา:17:30:18 น.  

 
รบกวนคุณแนน อีกรอบนะคะ

ถ้าต้องการไปสอนบนดอยเป็นครูดอย

อันนี้ก็ต้องไปสอบของ สพฐ เหมือนกันใช่ไหมคะ

รบกวนด้วยนะคะ /|\\


โดย: จ๋า IP: 119.31.4.245 วันที่: 8 มกราคม 2552 เวลา:18:54:24 น.  

 
คุณเหมียว
ขอไม่ได้ค่ะ

คุณ yuji
ลองเข้าไปตรวจสอบที่เว็บคุรุสภานะคะ ว่า มรภ.เชียงราย ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภาหรือยัง ถ้าได้แล้วก็สามารถยื่นขอใบรับรองสิทธิ์ได้ในวันที่ไป่นเลยค่ะ

คุณ จ๋า
ต้องดูว่า รร นั้น สังกัดไหน ก็ต้องไปสอบสังกัดนั้นค่ะ มีทั้ง สพฐ และ อปท


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 10 มกราคม 2552 เวลา:8:38:49 น.  

 
จบ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส)เครื่องกล ยากจะไปสอบบรรจุครู สพฐ ในวุฒิ อุตสาหกรรมศิลป์ได้หรือไมโดย: ครูอาชีวะ IP: 202.143.165.205 วันที่: 10 มกราคม 2552 เวลา:18:55:31 น.  

 
คนที่เรียนครูมาแต่ทำตัวไม่สมกับการเป็นครูสอนคนแล้วคุรุสภามีการตรวจสอบมัยมัวแต่มาตั้งหลักเกณฑ์ว่าต้องเรียนวีชาครูนะถึงจะได้ใบประกอบวิชาชิพ


โดย: ครู IP: 202.143.165.205 วันที่: 10 มกราคม 2552 เวลา:19:00:07 น.  

 
ครูอาชีวะ
ต้องจบอย่างน้อย ป.ตรีค่ะ มีระบุไว้ในประกาศ

คุณ ครู
ก็แจ้งเรื่องร้องเรียนไปที่คุรุสภาให้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบได้ค่ะ เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตฯ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:19:22:24 น.  

 
เป็นครูเอกชนที่บรรจุมาหลายปี จบปริญาตรีศิลปศาสตร์ทำหน้าที่งานด้านเอกสารธุรการ ไม่ได้สอนหนังสือ อายุก็เริ่มมากแล้ว ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยหรือจ๊ะ และถ้าไม่มีจะถูกไล่ออกหรือจ๊ะ ต้องเตรียมใจตกงานเสียแล้ว จะไปหางานทำใหม่คงไม่มีใครรับแล้ว อายุขนาดนี้ เพราะเคยไปสอบ ไม่ผ่านเลยซักมาตรฐาน เศร้าใจ....
ใครก็ได้ช่วยตอบให้สบายใจด้วยนะจ๊ะ


โดย: ป้าผอม IP: 118.174.132.66 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:21:41:30 น.  

 
ใช้อายุงานเทียบเพื่อขอใบอนุญาตฯ ได้ค่ะ อีกอย่าง เอกชน ก็ไม่เคร่งครัดเท่า รร ของ รัฐ หรอกค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:22:17:23 น.  

 
ดิฉันจบบริหารธุรกิจ บธ.บ ถ้าต้องการใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แบบว่าตอนนี้รับราชการทำงานที่อบต. แต่เริ่มไม่ชอบการไม่ชอบการทำงานของผู้บริหาร และมาค้นพบตัวเองว่าชอบสอนหนังสือมากกว่าเพราะมีเพื่อนเป็นครู ชอบสอนสิ่งที่เราเรียนให้คนอื่น ช่วยตอบด้วยนะค่ะ


โดย: อยากเป็นครู IP: 124.121.56.23 วันที่: 13 มกราคม 2552 เวลา:13:27:40 น.  

 
ไม่ทราบว่าจบเอกอะไรมาคะ ถ้าจบ คอมธุฯ ก็สามารถสมัครสอบรรจุครู สพฐ ในเอก คอมฯ ได้ แต่ถ้าเรียนเอกอื่น ก็ต้องรอสอบของกรมอาชีวะดูค่ะ

อย่างแรก ก็ไปเรียน ป.บัณฑิต เพิ่มเติมนะคะ เมื่อจบแล้วก็ขอใบอนุญาตฯ แล้วก็ไปสมัครสอบบรรจุครูได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 13 มกราคม 2552 เวลา:21:40:30 น.  

 
อยากเรียนถามว่าจบ ค.บ.เอกการศึกษาปฐมวัยปี49
ยังไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพ ปัจจุบันทำงานอยู่ในสังกัดเทศบาล ฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ต้องให้หน่วยงานรับรองก่อนหรือไม่ เพราะจะไปขอใบประกอบวิชาชีพที่คุรุสภา (ปัจจุบันช่วยราชการอยู่ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง เลยไม่ทราบว่าต้องขอหนังสือรับรองจากที่โรงเรียน หรือ เทศบาลค่ะ) และต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขอใบอนุญาติเท่าไหร่คะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: ชัญญา IP: 125.27.14.133 วันที่: 14 มกราคม 2552 เวลา:10:20:27 น.  

 
1.เรียน ศษ.บ.สาขาวัดและประเมินผล ของ มสธ. ปี 50 ขอใบประกอบวิชาครูได้ไหมครับ
2. สอนรร.เอกชนระดับประถม 2 ปี ครับ


โดย: ชัยยา IP: 203.158.231.252 วันที่: 15 มกราคม 2552 เวลา:12:03:54 น.  

 
มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารประเมิน ที่ต้องไปยื่น เพื่อข้อ ประกาศนียบัตรครู คือ ทางสถาบันที่กำลังสอนอยู่ ไม่กรอกข้อมูลประเมินให้ โดยอ้างว่า ถ้าเซ็นต์ไปให้แล้ว ก็กลัวไปทำงานที่อื่น ก็เลยไม่มีเอกสารไปยื่น เพื่อขอประกาศนียบัตรครู อย่างนี้ต้องทำอย่างไรดีค่ะ จบจาก มสธ.ค่ะ


โดย: ก้อย นคร IP: 210.213.1.110 วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:11:55:12 น.  

 
อยากจะสอบค่ะ คือดิฉันจบการศึกษา ปี 2546 สาขาการประถมศึกษาเพื่อนๆที่จบด้วยกันเขาก็มีใบประกอบวิชาชีพครูเพราะเพื่อนเป็นครูและเพื่อนก็บอกให้ดิฉันไปขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลยเพราะเราเรียนครบทุกหน่วยกิจ แต่ตอนนี้ดิฉันทำงานบริษัทฯ ไม่ได้เป็นครูแต่ตอนนี้อยากจะไปขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหมค่ะเพื่อที่อนาคตดิฉันจะไปสอบครู


โดย: แอ้ IP: 118.174.169.112 วันที่: 17 มกราคม 2552 เวลา:12:26:33 น.  

 
คุณ ชัญญา
ถ้าจบ คบ. มาไม่เกิน 3 ปี ก็ยื่นขอใบอนุญาตฯ ได้เลยโดยค่ะ ค่าใช้จ่ายยื่นขอใบอนุญาตฯ 500 บาท
ถ้าไปด้วยตัวเองจะได้รับใบรับรองสิทะมาก่อน ในวันนั้นเลยค่ะ
1. ไม่แน่ใจว่าจะขอได้เลยมั้ย แต่สามารถยื่นเทียบโอนได้ค่ะ ถ้าขอเลยไม่ได้

คุณ ก้อย นคร
แย่นะคะแบบนี้ คุณก็ไม่สามารถขอใบอนุญาตฯ ได้เลย เห็นแก่ตัวมาก สถาบันที่คุณทำงานอยู่ ก็ลองคุยกับผู้บริหารโดยตรงนะคะว่ถ้าไม่มีใบอนุญาตฯ เราจะติดคุก ผิด กม. สภาครู ค่ะ ทั้งรัฐ และเอกชน

คุณ แอ้
ก็จบนานแล้ว ต้องยื่นเทียบโอนก่อนค่ะ แล้วก็ยื่นขอใบอนุญาตฯ เพราะถ้าจบแล้วไม่ขอภายใน 3 ปีก็จะหมดสิทะขอใบอนุญาตฯ ต้องยื่นเทียบโอนตามที่บอกค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 18 มกราคม 2552 เวลา:14:42:59 น.  

 
เรียนจบ ปกศ.สูง จากวิทยาลัยพละเรียนต่อราชภัฎ2ปีจบปี พ.ศ 2545ได้วุฒิ วทบ. สามารถขอใบประกอบวิชาชืพได้หรือไม่


โดย: จันทรา IP: 118.172.166.195 วันที่: 19 มกราคม 2552 เวลา:11:04:39 น.  

 
อยากถามว่าทำไงดีค่ะ
หนูเรียนจบครุศาสตร์มา เอกธุรกิจศึกษาเมื่อปี 2543
ต้องการใบประกอบวิชาชีพมาก ๆ เพราะพลาดการสมัครสอบมาหลายครั้งแล้วขอมายังคุรุสภาเขาก็ไม่ตอบกลับ
ทำเทียบโอนเข้าไปก็ไม่เห็นตอบกลับมาเลยได้แต่เคว้ง
เพราะไม่รู้จะทำยังไงดี โทรก็ไม่ค่อยติดอยากให้ช่วยตอบด้วยค่ะ อุตส่าห์เรียนมา อยากให้ให้เป็นประโยชน์ช่วยตอบหนูด้วยนะคะ nok_pooh9@hotmail.com


โดย: นก-กระบี่ IP: 202.151.6.35 วันที่: 19 มกราคม 2552 เวลา:15:24:39 น.  

 
ผมเรียนจบ ป.ตรี วทบ.เอกจุลชีววิทยา
อยากทราบว่าผมจะสามารถใช้ในการสมัครสอบครูเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และชีววิทยา ได้หรือไม่ครับ


โดย: wut IP: 61.19.108.66 วันที่: 20 มกราคม 2552 เวลา:9:52:44 น.  

 
คุณ จันทรา
วทบ ขอใบอนุญาตฯ ไมได้ค่ะ

คุณ นก-กระบี่
ที่ขอไม่ได้เพราะไม่ได้ขอหลังจากจบภายใน 2 ปี ถ้าว่างไปติดต่อด้วยตนเองที่คุรุสภาเลยค่ะ แนนเองก็ไปเองเหมือนกัน

คุณ wut
ได้ค่ะ การสมัครสอบในเอกอะไรนั้น ถ้าชื่อเอกไม่ตรง ก็ให้นับหน่วยกิตที่เรียนเกี่ยวกับสายนั้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต สำหรับ ป.ตรี และ 15 หน่วยกิต สำหรับ ป.โท เช่น อยากสอบครูคอม ก็ต้องเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 20 มกราคม 2552 เวลา:20:25:12 น.  

 
ตอนนี้กำลังเรียน วิชาชีพครูอยู่ค่ะ ไม่มีประสบการณ์สอน เรียนจบมนุษยศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน ที่ ม.รามฯค่ะ อยากทราบว่า ถ้าเรียนจบแล้วสามารถสอบบรรจุครูได้มั้ยค๊ะ แล้วคุรุสภาจะมีสอบตรงสาขาที่เราจบมามั้ยค๊ะ ที่พอสอนได้ก็คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ค่ะ


โดย: Mrs.namthip IP: 125.26.132.127 วันที่: 21 มกราคม 2552 เวลา:10:15:15 น.  

 
อยากทราบรายละเอียดและวิธีการต่างๆในต่อใบประกอบวิชาชีพครู ช่วยบอกรายละเอียดด้วยนะค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


โดย: แอ๋ว IP: 222.123.27.239 วันที่: 22 มกราคม 2552 เวลา:15:53:14 น.  

 
จบ คบ. จากราชภัฎจันทร์เกษมครับ เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตร4 ปี ครับ เพื่อนไปยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูใด้ แต่ผมจบช้ากว่าเพื่อน1ภาคเรียน ผมต้องไปสอบป่าวครับ ถ้าผมจะไปยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ เพราะปัจจุบันเป็นครูสอนคอมฯอยู่โรงเรียนเอกชน เพราะต้องการสอบขึ้นทะเบียนไว้ครับแต่ขาดใบประกอบวิชาชีพ
รบกวนตอบให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ (ให้เบอร์โทรไปถามได้จะเป็นการดีครับ)


โดย: หนุ่มน้อย IP: 124.121.6.150 วันที่: 23 มกราคม 2552 เวลา:11:50:13 น.  

 
จบวุฒิ ศษ.บ.จากรามคำหง ปี2546 ไม่ทราบว่าจะขอใบประกอบวิชาชีพครู ได้รึป่าว


โดย: กุ้ง IP: 118.173.128.212 วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:10:53:43 น.  

 
ศษ.บ. คือวุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต ใครรู้ช่วยตอบหน่อยจ้าว่าสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้รึป่าว


โดย: กุ้ง IP: 118.173.128.212 วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:10:58:48 น.  

 
ผมจบปี 2545 ตอนนี้ยื่นขอเทียบโอนไปแล้ว แล้วจะทราบได้ไงครับ ว่าจะผมจะได้สอบเมื่อไรหรือทราบได้อย่างไรครับ ผมอยากไปสมัครครูในปีนี้ครับ


โดย: น้อง IP: 58.10.93.254 วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:16:36:18 น.  

 
ผมจบปี 2545 ตอนนี้ยื่นขอเทียบโอนไปแล้ว แล้วจะทราบได้ไงครับ ว่าจะผมจะได้สอบเมื่อไรหรือทราบได้อย่างไรครับ ผมอยากไปสมัครครูในปีนี้ครับ


โดย: น้อง IP: 58.10.93.254 วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:16:37:16 น.  

 
การขอบประกอบวิชาชีพครู เราขอเองได้ไหมค่ะ คือแบบว่า ไม่ต้องรอมหาลัยเค้าทำเรื่องให้(มันช้าอะค่ะ) เราสามารถไปขอเองที่ครุสภาได้หรือเปล่าค่ะ แล้วนานไหมกว่าจะได้ใบประกอบวิชาชีพอะค่ะ แล้วถ้าเราไปทำเรื่องขอใบประกอบวิชาชีพเองได้โดยไม่ต้องผ่านมหาลัย เราต้องทำยังไงบ้างค่ะ (ช่วยตอบหน่อยน้า)


โดย: อยากเป็นครู IP: 119.42.76.47 วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:18:30:18 น.  

 
ดิฉันนางสาวกุสุมา กระสันต์ ได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพไปตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2550 ไปยื่นขอที่คุรุสภาเอง แล้วได้ใบรับรองมา อยากทราบว่าจะรับตัวจริงได้ที่ไหน หรือจะต้องไปรับที่คุรุสภาเลย


โดย: กุสุมา กระสันต์ IP: 117.47.84.107 วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:18:33:12 น.  

 
ผมจบจาก วิทยาลัยครูจันทรเกษม ปี 2534 และจะมาเป็นครู ลืมบอกว่า จบ ค.บ. ทำไมต้องไปเทียบโอนเกรด 9 มาตรฐานด้วย ไม่เข้าใจ ทั้งที่จบโดยตรง น่าจะบรรจุใบประกอบวิชาชีพได้เลย อยากให้ทางคุรุสภา มีข้อยกเว้นกับผู้ที่สำเร็จครูโดยตรงด้วย กรุณาตอบให้เข้าใจและอธิบายให้ทราบหน่อยนะครับ ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปและกราบขอบพระคุณ คุรุสภาด้วยอีกครั้ง


โดย: คุณต้อม IP: 210.213.8.254 วันที่: 25 มกราคม 2552 เวลา:10:40:02 น.  

 
อยากรู้เบอร์คุรุสภา
ใครช่วยได้บ้างค่ะ
อยากสอบถามหลายเรื่องมาก
ขอบคุณค่ะ


โดย: 1233 IP: 125.26.171.56 วันที่: 25 มกราคม 2552 เวลา:11:56:40 น.  

 
ถ้าเราไปยื่นเอกสารการเทียบโอนที่คุรุสภาเองเลยกี่วันถึงจะรู้ผลหรอค่ะ


โดย: โบว์ IP: 118.173.239.56 วันที่: 25 มกราคม 2552 เวลา:12:12:01 น.  

 
สวัสดีค่ะ
คือดิชั้นเรียนจบ ก.ศบ. ปี 48
ตอนนี้จบ ก.ศม. อีกใบ แต่ยังไม่ได้ไปขอใบประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่จบปริญญาตรีค่ะ
ไม่ทราบว่าสามารถขอได้เลยรึปล่าวคะ
โดย: ตาล IP: 61.90.5.100 วันที่: 25 มกราคม 2552 เวลา:22:23:56 น.  

 
ดิฉันมีข้อสงสัย อยากสอบถามค่ะ
ดิฉันและเพื่อนเป็นครูแล้ว แต่เราทั้งคู่ ยังไม่เรียนวุฒิครู
ได้เคยสอบถามกับอาจารย์มหา'ลัย ว่าถ้าจะเรียนต่อ
ระดับปริญญาโท วุฒิทางการศึกษา (บริหารการศึกษาหรือ
หลักสูตรฯ) เลยจะได้หรือไม่
อาจารย์ตอบว่า ได้ เป็นการข้ามขั้นไปเลย
เพราะวุฒิ ป.โท สูงกว่า จริงหรือไม่ค่ะ
ช่วยตอบข้อสงสัยหน่อยนะคะ


โดย: เป็นครูแล้ว IP: 118.175.220.140 วันที่: 26 มกราคม 2552 เวลา:12:17:17 น.  

 
สวัสดีที่เคยฝากคำถามไว้ ได้รับคำตอบจบบริหารธุรกิจ บธ.บ สาขาคอมฯธุรกิจ ไปสมัครสอบบรรจุครูสพฐได้เลยใช่ไหมค่ะแล้วต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก่อนหรือเปล่า หรือต้องไปเรียนป.บัณฑิตก่อน และถ้าเกิดว่าสอบได้อายุงานที่รับราชการมาแล้วสามารถโอนมาได้ไหม


โดย: อยากเป็นครู IP: 124.121.55.35 วันที่: 26 มกราคม 2552 เวลา:14:55:38 น.  

 
พอดีไม่ได้ทำงานเป็นครูนะค่ะ แต่ว่าก็เรียนใบประกอบวิชาชีพครูแล้วของมหาจุฬานะค่ะ จบปี49 แต่ว่าไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพครูนะค่ะ อยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพนะค่ะ


โดย: ช่วยตอบด้วยนะค่ะ IP: 58.136.74.67 วันที่: 26 มกราคม 2552 เวลา:16:06:21 น.  

 
ผมจบจากวิทยาลัยครู ปี2536 วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์ ซึ่งปัจจุบันเป็นครูโรงเรียนเอกชน มาแล้ว 1 ปี แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ และเคยเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนของรัฐมาแล้ว 2 แห่ง แต่ไม่เตยขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงยังไม่แน่ใจว่าสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครู ได้เลยหรือไม่ หรือต้องทำอย่างไร ตอบผมด้วยครับ


โดย: ครูชายแดน IP: 61.7.163.54 วันที่: 27 มกราคม 2552 เวลา:8:56:38 น.  

 
ช่วยโปรดกรุณาบอกที มีที่ไหนบ้างที่ อบรมมาตรฐานที่ยังไม่ผ่าน เช่นที่ มาตรฐานที่ 1 กับมาตรฐานที่9 เนื่องจาก สอบไม่ผ่านสักครั้ง เสียเงินเสียเวลา เพราะต้องการจะได้ใบประกอบมากเลยจริงๆ กลุ้มใจมากคิดมาก กรุณาด้วย


โดย: ครูที่น่าสงสารมากและรอคอย IP: 125.27.142.49 วันที่: 27 มกราคม 2552 เวลา:12:09:26 น.  

 
คือว่าตอนนี้หนูจบ สาขาดนตรีไทย มหิดลค่ะ
ไม่มีวุฒิครู หนูสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพได้ไหมค่ะ

ช่วยแนะนำหนูด้วยค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: ฝ้าย IP: 222.123.105.104 วันที่: 29 มกราคม 2552 เวลา:16:34:34 น.  

 

ตอนนี้ เรียน จบป. ตรี นิเทศศาสตร์ คะ


หากจะเรียน ประกาศนียบัตร 1 ปี ได้ รึเปล่าคะ


แล้วต้องทำยังไงต่อคะ ถึงจะได้เป็น ครู

ขอบคุณ สำหรับคำตอบ นะค่ะโดย: เมษ์ IP: 58.147.47.2 วันที่: 29 มกราคม 2552 เวลา:19:31:08 น.  

 
ช่วยตอบผมหน่อยคับ ผมจบรัฐศาสตร์การปกครอง
แต่ว่าก็ไปเรียน ปวค . มาตอนนี้จบแล้วผมสามรถที่จะสอบครูได้ไหมครับช่วยตอบผมหน่อย


โดย: อิกคิว IP: 118.174.116.19 วันที่: 31 มกราคม 2552 เวลา:20:50:50 น.  

 
ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพครูของ มสธ.สามารถใช้สอบบรรจุเป็นครูภาษาอังกฤษได้มั้ยหรือต้องสอบใบประกอบอีกที..ใครรู้ตอบด้วยนะคะอยากรู้จริง ๆ


โดย: เท็ดดี้ IP: 118.174.146.146 วันที่: 31 มกราคม 2552 เวลา:22:52:06 น.  

 
เรียนป. บัณฑิตได้ 1 เทอม เหลืออีก 1 เทอมจะจบแต่ตอนนี้มีการเปิดรับสมัครครู กทม. อยากทราบว่าจะสมัครได้ไหมต้องทำอย่างไร


โดย: น้อง IP: 202.28.120.13 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:01:14 น.  

 
จบสาขาศึกษาศาสตร์เอกการแนะแนวของมสธ. จะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลยหรือไม่


โดย: มาลี IP: 203.113.22.233 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:01:56 น.  

 
จบสาขาศึกษาศาสตร์เอกการแนะแนวของมสธ.ปี 2550 จะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลยหรือไม่ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยครูอนุบาลและปฐมวัยอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.6 ปี แล้วคะ


โดย: มาลี IP: 203.113.22.233 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:15:59 น.  

 
เรียนจบปี 44 - 45 แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู และได้ยื่นเรื่องที่คุรุสภา เมื่อเดือนมกราคม 2552 ซึ่งจะต้องรอเทียบโอนอีกประมาณ 1 เดือน อยากทราบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสามารถออกใบรับรองสิทธิ์ได้หรือไม่ ต้องการทราบด่วนเลย ขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: เกด IP: 61.19.149.114 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:33:34 น.  

 
ผมจบคณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศึกษา ม.รามคำแหงและได้ขอใบประกอบวิชาชีพ ไปแล้ว แต่ทางคุรุสภา ส่งเอกสารคืน และแจ้งแค่ว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน เลยไม่ทราบว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง จึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพ และใบแทนใบประกอบวิชาชีพที่ทางคุรุสภาออกให้ ที่เสียเงิน 500 บาทนั้น ก็ระบุว่าไม่สามารถใช้ได้ถ้าหากคุรุสภาตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน แล้วผมจะได้ใบอะไรบ้างครับที่จะสวามารถทำให้ผมสามารถสอบครู และสอนหนังสือได้ และต้องเสียตั้งค่าอะไรหรือไม่ถ้าหากจะยื่นเรื่องขอใหม่
ขอบคุณครับ


โดย: กฤษ IP: 203.144.184.163 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:10:00 น.  

 
ผมจบ ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)ที่ม มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ผมจะต้องทำยังไงถึงจะมีสิทธิสอบบรรจุและทำยังไงจะได้ใบประกอบวิชาชีพ


โดย: จีระศักดิ์ IP: 202.143.140.226 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:16:58:11 น.  

 
ข้าพเจ้าจบมาตั้งแต่ปี 2548 ตอนนี้ทำงานที่โรงเรียนได้ 1 ปีกว่า แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูควรจะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ยังไงคะ


โดย: พรพรรณ IP: 118.173.224.15 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:35:21 น.  

 
จบเอก เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี ปี 2552 ไปขอใบประกาศวิชาชีพได้เลยเปล่าคะ ต้องเอาเอกสารอะไรบ้างคะ มีข้อมูลอะไรส่งมาที่

waraphorn_18@hotmail.com


โดย: เด็ก เทคโนฯ IP: 118.172.134.88 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:12:42 น.  

 
ผมจบวิทยาศาสตร์การกีฬา(แบบเทียบโอน2ปีหลัง จบ ป.ตรี)แต่2ปีแรกผมเรียนเอกพละโทสุขศึกษามา(ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือป.กศ.สูง)ผมต้องการมีใบประกอบวิชาชีพครูผมต้องทำไงบ้างครับ
kittipong_wongkun@hotmail.com


โดย: กิตติพงษ์ IP: 58.8.167.207 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:05:29 น.  

 
นันจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
( เชียงใหม่)จบวุฒิทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์บันฑิต สาขาศิลปกรรมจบปี 2542 ซึ่งหลักสูตรนี้ เปิดได้ 2 รุ่น ก็ไม่ได้เปิดต่ออีก
ตอนนี้เลยระยะเวลา 3 ปีที่จะขอใบประกอบวิชาชีพที่ทางครุสภาได้กำหนดไว้ แต่ได้โทรไปถาม จนท.แล้ว เขาบอกว่าต้องเทียบโอนมาตรฐาน 9 ข้อ ถ้าผ่านก็ขอได้ แต่ถ้าไม่ผ่านต้องสอบ ไม่รู้ว่าต้องสอบที่ไหน อย่างไร และเราต้องเทียบโอนกับใคร อย่างไร ช่วยตอบนันหน่อยนะคะ รบกวนด้วยนะคะ nun_pule@hotmail.com


โดย: นู๋นัน IP: 222.123.85.53 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:19:48 น.  

 
ตอนนี้ดิฉันทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด้กอนุบาลและปฐมวัยแต่ดิฉันเรียนจบสาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ดิฉันสามารถที่จะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือเปล่า


โดย: กันจนา IP: 222.123.29.152 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:41:54 น.  

 
ขอรบกวนท่านผู้ทราบข้อมูลช่วยตอบผมด้วยครับ ผมจบปริญญาตรี วิชาเอก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) อยากจะไปเป็นครู ไม่ทราบว่าเอกผม สอบบรรจุได้มั้ยครับ ตอนนี้กำลังไปเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ถ้าผมเรียนจบแล้ว ต้องไปสอนก่อนมั้ยครับ 1 ปี ถึงจะสิทธิขอ ช่วยตอบผมด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้า


โดย: อำนาจ IP: 61.7.186.118 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:33:59 น.  

 
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
เป็นครูมา 3 ปี จะต้องตกงานเพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู มีโอกาสสอบบรรจุก็ไม่ใบประกอบวิชาชีพ ชีวิตไม่มีวาสนาจะได้เป็นข้าราชการครู จะทำอย่างไรดี สอบเทียบโอนก็ไม่มีผลตอบรับมาจากคุรุสภา ไปขอใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องเทียบโอน เป็นปีแล้วเงียบไปเลย ชีวิตต้องตกงานเพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพเพียงใบเดียว


โดย: เหมือนฝัน IP: 125.26.53.0 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:14:26 น.  

 
คุณ เหมือนฝัน
ก็ลงเรียนใหม่นะคะ ในสถาบันที่คุรุสภารับรองแล้วกัน แนนเองก็พลาดโอกาสสอบบรรจุ 2 ครั้งใน 1 ปี เพราะใบอนุญาตฯ เหมือนกัน แต่ก็ยังดิ้นรนแก้ปัญหาของตัวเอง จนได้ใบอนุญาตฯ มา จนวันนี้ก็บรรจุเข้ารับราชการแล้วค่ะ

คุณ อำนาจ
ต้องฝึกสอน 1 ปี ค่ะ ส่วนจะสอบเอกอะไรได้นั้น ก็ต้องดูตอนประกาศรับสมัคร ว่ามีเอกคุณเข้าค่ายหรือไม่ ไม่งั้นก็ดูวิชาหลักก็ได้ เช่น ถ้าจะเป็นครูคอม ต้องเรียนคอมตอนป.ตตรี มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตค่ะ

คุณ กันจนา
วุฒิคุณจบมาไม่ตรง ไม่สามารถขอใบอนุญาตฯ ได้ค่ะ

คุณ นู๋นัน
ก็ลองดุหัวข้อเทียบโอนในบล็อกดูนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:51:38 น.  

 
บรรจุ ๑ ก.ค. ๔๗ ศศ.บ. (อังกฤษ)รามฯ
จบ ป.การศึกษา ปี ๕๐ และ
จบ ป.การบริหารการศึกษา ๒๖ ธ.ค. ปี ๕๒
จะขอใบอนุญาตประกอยวิชาชีพผู้บริหารได้ไหม ครับ
ขอบคุณครับ


โดย: ชาลี IP: 125.25.195.66 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:45:35 น.  

 
เคยรักษาในตำแหน่งผู้บริหาร และดำรงตำแหน่ง ก่อนกฏหมายออก ปัจจุบัน จะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้หรือไม่ ปัจจุบันจบ ป.โท บริการการศึกษา เป็บบุคลากรทางการศึกษา และปัจจุบันนี้มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว


โดย: บุคลากร IP: 202.143.147.202 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:08:40 น.  

 
รบกวนสอบถามหน่อยนะคะคงเป็นปัญหาคล้ายๆ กับหลายๆคนนะคะ
คือจบ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจมาอ่ะค่ะ
อยากเป็นครูมาก แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
เวลาไปสมัครที่ไหนเค้าก็ไม่รับ
ตอนนี้ทำงานประจำเป็นประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
ทำหน้าที่เป็นไกด์ ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาคล้ายๆจะใช้ประสบการณ์ด้านนี้แทนกันได้ไหม
ถ้าไงรบกวนช่วยตอบเมล์หน่อยนะคะ
Ple4242@hotmail.com ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า


โดย: เปิ้ลค่ะ IP: 118.173.240.201 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:21:51 น.  

 
เธเธฒเธฃเธ—เธตเนˆเธˆเธฐเธ•เนˆเธญเนƒเธšเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธน เธ—เธตเนˆเธˆเธฐเธซเธกเธ”เธญเธฒเธขเธธ เนƒเธ™เน€เธฃเน‡เธงเน† เธ™เธตเน‰ เธˆเธฐเธ—เธณเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃ
เธกเธตเธ‚เธฑเน‰เธ™เธ•เธญเธ™เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ เธ—เธตเนˆเน„เธซเธ™ เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃ เธ‹เธถเนˆเธ‡เธกเธตเธ„เธฃเธนเธ—เธฑเนˆเธงเธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ เธ—เธตเนˆเธˆเธฐเธซเธกเธ”เธญเธฒเธขเธธเธžเธฃเน‰เธญเธกเธเธฑเธ™เนƒเธ™เธฃเธธเนˆเธ™ เธ—เธตเนˆ 1


โดย: เธ„เธฃเธนเน„เธ— IP: 117.47.73.205 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:16:18 น.  

 
ขอถามเรื่องการที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพครูน่ะค่ะ...
อยากเรียนเหมือนกัน แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่

1. ตอนนี้ไปสมัครเรียน ป.วค.ของ มสธ.(คุรุสภารับรองแล้ว)
ถ้าจบแล้วสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปสอบ 9 มาตรฐานใช่ไหมคะ?

2. ถ้าไปเรียนในสถาบันที่คุรุสภายังไม่ได้รับรอง จบแล้วต้องมาสอบให้ผ่าน 9 มาตรฐานก่อนใช่ไหมคะ จึงจะมีสิทธิ์ขอใบประกอบฯ?

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: mayday_helpme วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:46:30 น.  

 
อยากสอบถามตอนนี้ยังเปิดรับสมัครใบประกอบวิชาชีพแล้วต้องเรียนภายใน5ปี ยังมีอยู่ไหมค่ะ


โดย: bobo IP: 118.174.207.131 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:48:30 น.  

 
ผมเรียนจบตั้งแต่ปี2545 วุฒิ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
เคยสอนนักเรียนที่สถาบัณอาชีวะเอกชนแห่งนึงเมื่อปี2550
แต่ตอนนี้ ลาออกแล้ว อยากเป็นครูแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จะสามารถยื่นคำขอได้ไหมครับ


โดย: หนอนน้อย IP: 222.123.49.34 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:27:58 น.  

 
ยื่นเทียบโอนได้ค่ะ คุณ หนอนน้อย


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:11:17:35 น.  

 
ได้รับวุฒิป.บัณฑิตวิชาชีครูมาแล้วครับ(ได้รับ 13 ก.พ. 52) กำลังจะขอใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกต้องทำอย่างไรครับ ต้องเสียค่าขอใบประกอบวิชาชีพเท่าไหรครับ ดำเนินการทางไปรษณีย์ได้หรือเปล่าครับ ช่วยตอบเร็วๆหน่อยครับ เพราะประมาณวันที่ 17 มี.ค. การศึกษาพิเศษจะรับสมัครสอบบรจุ จะได้มีเอกสารรับรองใบประกอบวิชาชีพครูมาแนบในการสมัครครับ

ขอบคุณครับ


โดย: สายหมอก IP: 203.172.211.116 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:53:50 น.  

 
อยากถามนะคะว่าถ้าจบ ปวค.ปี2550 แล้วจบปริญญาตรีปี2552สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูได้มั้ยคะ และถ้าไม่ได้สามารถนำรายวิชา ปวค.ที่เรียนมาเทียบโอนรายวิชาป.บัณฑิตได้มั้ยคะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ หนูต้องเสียเงินเรียนปวค.โดยเสียเงินฟรีรึเปล่าคะ
ช่วยตอบหน่อยค่ะ


โดย: สร้อยสุรินทร์ IP: 203.113.120.210 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:24:07 น.  

 
อยากเรียนถามว่า ยื่นเรื่องขอมีใบประกอบวิชาชีพตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 51 ถึงตอนนี้ยังไม่ได้เลย เพื่อนที่ยื่นเรื่องพร้อมกันทังหมดได้แล้ว แต่ผมยังไม่ได้เลย ตอนนี้มีแต่ใบรับรองสิทธิ กรุณาตอบคำถามนี้ด้วยนะครับ


โดย: คนสามหมอก IP: 114.128.43.179 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:11:04:41 น.  

 
คุณ สายหมอก
ไปด้วยตนเองเลยค่ะ และหาโหลดแนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตฯ จากเว็บคุรุสภา หรือหาโหลดจากบล็อกนี้ก็ได้ค่ะ
ถ้าเอกสารพร้อม ไปด้วยตัวเองจะได้ใบรับรองสิทธิ์มาในวันนั้นเลยค่ะ

คุณ สร้อยสุรินทร์
นำวุฒิ ปวค ไปยื่นเทียบโอนนะคะ แล้วเข้าไปอ่านบล็อกในหัวข้อเทียบโอนหน้าอื่น เทียบโอนผ่านแล้วก็ยื่นขอใบอนุญาตฯ ได้ค่ะ

คุณ คนสามหมอก
ติดต่อ จนท โดยตรงเลยค่ะ ให้เค้าเช็คข้อมูลให้ ตรงนี้แนนไม่ทราบไม่สามารถตามเรื่องให้ได้ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:10:17 น.  

 
กรณีที่เป็นพระภิกษุ-สามเณรที่เรียนจบจะไปขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือเปล่าที่เรียนจบคณะครุศาสตร์จาก มจร.


โดย: ล IP: 118.175.176.233 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:02:34 น.  

 
ผมจบมาในวุฒิ ศศ.บ.แต่มีประสบการณ์สอนมาแล้วประมาณ6ปี
จากที่ผมเคยได้ยินเพื่อนครูเล่าให้ฟังว่าให้ไปยื่นเรื่องขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลยโดยไม่ต้องไปเรียน ป.บัณฑิตน่ะ..อยากทราบว่ามันทำได้จริงๆรึป่าวครับ...ถ้าทำได้จริงจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง...เสียค่าธรรมเนียมรึป่าว...และถ้ายื่นเรื่องขอไปแล้วจะได้ใบประกอบเมื่อไหร่ปีอะไร
(เคยมีใบประกอบวิชาชีพรุ่นแรกๆ2547)


โดย: ธนน IP: 202.176.89.186 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:8:42:31 น.  

 
เธ”เธดเธ‰เธฑเธ™เธˆเธš เธ›.เธ•เธฃเธต เธจเธจเธš. เธเธฒเธฃเธชเธทเนˆเธญเธชเธฒเธฃเธกเธงเธฅเธŠเธ™ เธ–เน‰เธฒเน€เธฃเธตเธขเธ™เนƒเธšเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธนเนเธฅเน‰เธง เธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เธชเธกเธฑเธ„เธฃเธชเธญเธšเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธฃเธนเน„เธ”เน‰เน„เธซเธกเธ„เธฐ เน„เธกเนˆเธ—เธฃเธฒเธšเธงเนˆเธฒเธงเธธเธ’เธดเธ™เธตเน‰เธกเธตเน€เธ›เธดเธ”เธฃเธฑเธšเธชเธกเธฑเธ„เธฃเธšเน‰เธฒเธ‡เธซเธฃเธทเธญเน„เธกเนˆ เธกเธฒเธเธ™เน‰เธญเธขเธขเธฑเธ‡เน„เธ‡เธ„เธฐ
เนเธฅเธฐเธญเธขเธฒเธเธฃเธšเธเธงเธ™เธ‚เธญเธ„เธงเธฒเธกเน€เธซเน‡เธ™ เธ–เน‰เธฒเธ”เธดเธ‰เธฑเธ™เธญเธขเธฒเธเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธฃเธนเธˆเธฃเธดเธ‡เน† เธซเธฒเธเธงเธธเธ’เธดเธชเธทเนˆเธญเธชเธฒเธฃเธกเธงเธฅเธŠเธ™เน‚เธญเธเธฒเธชเธ™เน‰เธญเธข เธ„เธงเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™ เธ›.เธ•เธฃเธตเน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเธ”เน‰เธฒเธ™เธจเธถเธเธฉเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนƒเธซเธกเนˆเน€เธฅเธขเธ”เธตเน„เธซเธก เนเธฅเธฐเน€เธญเธเธญเธฐเน„เธฃเธ”เธตเธ„เธฐ
เธซเธฃเธทเธญเธ–เน‰เธฒเน€เธ›เน‡เธ™ เธ›.เน‚เธ— เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเธ”เน‰เธฒเธ™เธจเธถเธเธฉเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธˆเธฐเธชเธญเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ„เธฃเธนเน„เธ”เน‰เธซเธฃเธทเธญเน„เธกเนˆเธ„เธฐ

เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธ„เนˆเธฐ


โดย: เธญเธธเน‰เธก IP: 58.181.128.114 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:49:31 น.  

 

ดิฉันจบ ป.ตรี ศศบ. การสื่อสารมวลชน ถ้าเรียนใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว สามารถสมัครสอบเป็นครูได้ไหมคะ ไม่ทราบว่าวุฒินี้มีเปิดรับสมัครบ้างหรือไม่ มากน้อยยังไงคะ
และอยากรบกวนขอความเห็น ถ้าดิฉันอยากเป็นครูจริงๆ หากวุฒิสื่อสารมวลชนโอกาสน้อย ควรเรียน ป.ตรีเกี่ยวกับด้านศึกษาศาสตร์ใหม่เลยดีไหม และเอกอะไรดีคะ
หรือถ้าเป็น ป.โท เกี่ยวกับด้านศึกษาศาสตร์จะสอบบรรจุครูได้หรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ
โดย: อุ้ม IP: 58.181.128.114 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:58:54 น.  

 
ช่วยตอบให้ได้หรือเปล่าว่าพระภิกษุ-สามเณรที่เรียนจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์หลังจากรับแล้วจะไปขอใบประกอบวิชาชีพครูอยู่ที่คุรุสภาได้หรือเปล่าไปในสภาพเป็นพระเณรได้หรือเปล่า


ขอเจริญพร


โดย: ล IP: 118.175.176.233 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:55:09 น.  

 
คุณ ธนน
ถ้าขอได้เลยโดยไม่ต้องเรียน ป.บัณฑิต มันขอไม่ได้แล้วตั้งแต่ปี 2546 ค่ะ เมื่อก่อน คุรุสภาให้คนที่จบตรี ทุกคนสามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ได้เลย ถึงแม้ไม่ได้จบวุฒิครูมา แต่ปัจจุบัน ก็ได้เปลี่ยน พรบ. แล้วค่ะ ตอนนี้เข้มงวดมากขึ้น ขนาดที่ว่า บางคนจบครูมาโดยตรงแท้ๆ แต่ไม่ได้มายื่นขอเกิน 3 ปี ก็ตัดสิทธิ์ไม่ให้ใบอนุญาตฯ แล้วค่ะ และข่าวที่คุณได้รับมา จริงค่ะ แต่เก่าไปแล้ว

คุณ อุ้ม
วุฒิ ป.ตรี ของคุณ คิดว่าอาจจะเป็นไม่ได้นะคะ เพราะว่าส่วนมากที่รับ จะเป็น วิทย์ คณิต อังกฤษ ฯ ง่ายๆ มัธยมเรียนอะไรมาบ้าง ก็มีครูเอกนั้น
สำหรับเรียนโทเลย แล้วเอาวุฒิมาสอบใหม่ คิดว่าน่าจะได้นะคะ เพราะเคยมีระบุไว้้ในประกาศรับสมัครว่า ป.โทได้
ยังไงสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ก็ดีนะคะ

คุณ ล
ได้ค่ะ เพราะตอนแนนไปยื่นขอใบอนุญาตฯ ก็มีหลวงพี่รูปนึง ไปขอได้เหมือนกันค่ะ เสียเงินแล้วได้ใบรับรองสิทธิ์กลับไปด้วย
ตาม พรบ.สภาครู แล้ว พระภิกษุ ที่เป็อาจารย์สอน ถึงไม่มีใบอนุญาตฯ จะสอนก็ไม่ผิด กม. นะคะ แต่ว่าถ้าท่านจะสึกออกมาเป็นฆราวาส ยังไงก็ต้องมี ขอไว้ไม่เสียหาย และขอได้ค่ะ

ถ้าไปด้วยตนเองที่คุรุสภา จะได้รับใบรับรองสิทธิ์กลับมาในวันนั้นเลยนะคะ ระยะเวลาในการดำเนินการที่คุรุสภาประมาณ 1 ชม เต็มที่ (ถ้าคนไม่เยอะ) ก็เสร็จค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:56:17 น.  

 
ขอสอบถามค่ะ

คือว่าดิฉันจบ ป.ตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตอนนี้เรียนโท กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษาอยู่ค่ะ คาดว่าจะจบภายในปีนี้ ( ม.มหาสารคาม)
ถ้าจบแล้วสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้เลยมั้ยค่ะ แล้วต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างค่ะ


โดย: บุ๋ม IP: 61.7.191.237 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:12:07 น.  

 
เทียบโอนไม่ผ่าน ไปก็สอบไม่ผ่าน จบวุฒิ คบ.มา สอบไม่ผ่านอยู่สองมาตรฐาน คือ มาตรฐาน ๑ กับ มาตรฐาน ๙ ตอนนี้จะทำยังไงดี ต้องการได้ใบประกอบมากๆ กลุ้มใจจริง จะมีวิธีไหนไห้ได้ และมีอบรมที่ไหนบ้าง สำหรับสองมาตรฐานนี้ ช่วยเหลื่อหน่อยจากผู้ที่รอคอย มากๆ .....................


โดย: กลุ้มใจที่สุด IP: 125.27.145.94 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:03:54 น.  

 
ขอขอบใจมากที่ให้คำตอบจะทำตามระบบของคุรุสภา

เจริญพร


โดย: ล IP: 118.175.176.233 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:09:58 น.  

 
แล้วจะได้ถ่ายรูปเป็นพระเณรหรือว่าเป็นโยมเอาไปให้ด้วยหรือเปล่าช่วยตอบให้ด้วยนะ


เจริญพร


โดย: ล IP: 118.175.176.233 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:19:10 น.  

 
รบกวนถามค่ะ ช่วยแนนำหน่อยนะคะ
ดิฉันจบป.ตรี วุฒิคบ. มาตั้งแต่ปี'47 ติดต่อขอใบประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว จ่ายเงิน 500 บาทที่ไปรษณีย์ จากนั้นก็ไปเขียนใบสมัครที่คุรุสภา แล้วก็ได้ใบรับรองสิทธิมาก่อน จากนั้นก็รอรับบัตรรับรองสิทธิมาตลอด หลังจากนั้นพอได้งานทำแล้วเลยทำให้ลืมเรื่องนี้ไป (ลืมตอนนี้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนค่ะ และได้ใช้ใบรับรองสิทธิในการสมัครสอบครูค่ะ)ล่าสุดดิฉันว่าจะสมัครสอบที่ กทม.ค่ะเลยทำให้นึกถึงบัตรรับรองสิทธิอีกว่าเรายังไม่มี แต่ก็ยอมรับนะคะว่าผิด ผิดที่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจนขนาดนี้ และตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าจะเริ่มยังไงดี จะต้องติดต่อที่ไหนก่อนช่วยให้คำตอบหน่อยนะคะ
####### ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ#######


โดย: ประทวน ผิวฟัก IP: 118.175.212.67 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:00:53 น.  

 
อยากทราบว่า ถ้าเราไม่ได้เรียนครูมาแต่เรียน วิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) แต่ว่าอยากเป็นครูตามท้องที่กันดาร เราสามารถที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพได้หรือเปล่าคะ หรือต้องไปเรียนเพิ่ม ชวยบอกที่เรียนและที่สอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: path IP: 158.108.154.138 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:12:15 น.  

 
เรียนจบปริญญาโทบริหารการศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหมค่ะ
ตอนนี้เป็นครูที่ กศน.
ตอบด้วยค่ะ
annann8050@hotmail.com


โดย: แอน IP: 117.47.99.115 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:46:33 น.  

 
เรียนจบปริญญาโทบริหารการศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหมค่ะ
ตอนนี้เป็นครูที่ กศน.
ตอบด้วยค่ะ
annann8050@hotmail.com


โดย: แอน IP: 117.47.99.115 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:46:59 น.  

 
เรียนจบป.ตรีศิลปศาสตร์ และวุฒิครูมีแล้ว (เรียนจบจากมสธ.)แต่ขอใประกอบวิชาชีพครูไม่ได้อยากทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร จบป.ตรี ปี 47


โดย: ชา IP: 118.175.145.10 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:05:38 น.  

 
เอาวุฒิ ปวค จาก มสธ ยื่นเทียบโอนนะคะคุณ ชา


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:11:04:17 น.  

 
เราคอมธุรกิจมาค่ะ แล้ว ก.ค.ศ. รับรองว่าเราสามารถบรรจะแต่งตั้งเป็นข้าราชการได้ เราจำเป็นต้องไปเรียน ป บัญฑิต เพื่อเอาใบประกอบวิชาชีพไหมค่ะ หรือว่าสามารถไปขอรับได้เลย ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: อ้อ IP: 222.123.14.14 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:17:17 น.  

 
เรียนจบ ป.ตรีแล้วตอนนี้เป็นครูอัตราจ้างอยู่มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว แต่ยังไม่มีวุฒิทางครูจะต้องเรียนเอาวุฒิใด ระหว่าง ป. บัณฑิต หรือ วุฒิ ป.วค แล้วสองวุฒินี้ต่างกันอย่างไร


โดย: หน่อย IP: 125.26.144.206 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:49:07 น.  

 
ขอรบกวนด้วยครับผมเป็นครูมาตั้งแต่ปี 48 เป็น(บรรจุมาวันที่ 28 มิถุนายน 48) อาจเป็นเพราะความไม่ใส่ใจของผมคือผมเคยขอใบประกอบวิชาชีพครูไปแล้ว แต่มีปัญหาอะไรบางอย่าง เรื่องไปไม่ถึงคุรุสภา แล้วเขาให้ผมยื่นขอใหม่ แต่ผมไม่ได้ยื่นขอ และเรื่องก็เลยมาจนถึงปัจจุบัน
ผมกำลังจะยื่นประเมินวิทยฐานะ และกลัวจะมีปัญหา ถ้าผมจะยื่นขอใบประกอบวิชาชีพผมต้องทำอย่างไรครับ ช่วยแนะนำหน่อย (ลืมบอกผมเป็นทุน สควค.รุ่น 8 ) ผมจบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ


โดย: บอย IP: 58.147.46.72 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:19:27 น.  

 
ขอถามพี่แนนนะคะ พอดีหนูกำลังฝึกงานใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลืออีก1อาทิตย์ แล้วตอนนี้ก็มีสอบพนักงานราชการ ฯลฯ หนูอยากทราบว่าหนูสามารถยื่นขอใบรับรองสิทธิ์ได้เลยมั้ยคะ ถ้าได้ต้องขอจากที่มาหาลัยหรือคุรุสภา แต่เกรดตัวสุดท้ายยังไม่ออกค่ะ สภามหาลัยยังไม่ได้อนุมัติจบ ต้องรออนุมัติวันที่20มี.ค.แต่ว่าที่หนูจะไปสมัครสอบเค้าหมดเขตวันที่ 18มี.ค หนุต้องทำอย่างไรดีคะ พอจะมีทางไหนขอได้ทันบ้างสำหรับใบรับรองสิทธิ์ พอดีหนูเรียนหลักสูตร5ปีด้วค่ะ


โดย: อันอัน IP: 124.157.160.25 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:03:36 น.  

 
รบกวนถามคุณแนน อยากทราบข้อมูลการต่อใบอนุญาตวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีขอได้แล้วแต่ไม่มีวุฒิทางการบริหาร(จบป.โทหลักสูตร) ใบอนุญาตหมดปี54ต้องเรียนป บัณฑิตเอกบริหารเพิ่มหรึอไม่


โดย: ว่าที่ ผ.อ. IP: 222.123.120.135 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:23:45 น.  

 
คุณ อ้อ
ต้องเรียนด้วยค่ะ

คุณ หน่อย
ป.บัณฑิต

คุณ อันอัน
จะต้องมีใบทรานสคริปจากทางมหาลัยไปยื่นขอค่ะโดย: ][NuUnAn-- วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:11:02:53 น.  

 
ตอนนี้ได้หนังสือรับรองสิทธิ์แล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูตัวจริงสักทีค่ะ ช่วยตอบหน่อยได้ไหมค่ะ


โดย: uthoomporn IP: 222.123.134.32 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:19:34 น.  

 
ขอรบกวนด้วยครับผมเป็นครูมาตั้งแต่ปี 48 เป็น(บรรจุมาวันที่ 28 มิถุนายน 48) อาจเป็นเพราะความไม่ใส่ใจของผมคือผมเคยขอใบประกอบวิชาชีพครูไปแล้ว แต่มีปัญหาอะไรบางอย่าง เรื่องไปไม่ถึงคุรุสภา แล้วเขาให้ผมยื่นขอใหม่ แต่ผมไม่ได้ยื่นขอ และเรื่องก็เลยมาจนถึงปัจจุบัน
ผมกำลังจะยื่นประเมินวิทยฐานะ และกลัวจะมีปัญหา ถ้าผมจะยื่นขอใบประกอบวิชาชีพผมต้องทำอย่างไรครับ ช่วยแนะนำหน่อย (ลืมบอกผมเป็นทุน สควค.รุ่น 8 ) ผมจบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
อีกอย่าง ตอนนี้ผมจบปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วครับ กรุณาตอบด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูง


โดย: บอย IP: 58.147.45.123 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:14:59 น.  

 
ติดต่อ จนท คุรุสภาโดยตรงเลยนะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 1 มีนาคม 2552 เวลา:21:55:12 น.  

 
อยากถามหนูแนนว่า ตอนนี้ ที่เคยทำการขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชากับคุรุสภา นั้น อนุญาตให้สอนได้โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ กำหนดให้ 2 ปี ตอนนี้ใกล้จะหมดอายุแล้ว แต่ยังไม่ทราบผลการเทียบโอนจะทำอย่างไรดีคะ


โดย: ครูจ้าง IP: 222.123.100.54 วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:15:35:06 น.  

 
ผมอยู่เชียงใหม่ครับขอรบกวนเบอร์ที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุรุสภาหน่อยครับ ขอบคุณครับ


โดย: บอย IP: 58.147.46.171 วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:10:42:30 น.  

 
อยากได้แผนที่ไป คุรุสภา เพื่อไปของใบประกอบวิชาชีพค่ะ


โดย: หนิง IP: 222.123.59.5 วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:12:24:11 น.  

 
ผมเป็นครูสอนมาแล้ว 5 ปี แต่มีวูฒิ ปทส. (เครื่องกล)ได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้ว ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2548 หมดอายุ 2553 ผมจะสามารถต่อใบประกอบวิชาชีพได้หรือไม่ครืบ ตอบด้วย


โดย: สอบถาม IP: 202.143.136.200 วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:13:45:25 น.  

 
สวัสดีคะพี่แนน
น้องมีเรื่องจะสอบถามคะ ว่าทางคุรุสภาเขาจะเปิดสอบเมื่อไหร่คะ ช่วงประมาณเดือนไหนเหรอคะ เพราะเข้าเว็บดูทุกวันแต่ก็ยังไม่เห็นประกาศเลย
พี่แนนมีเมลล์ไหมคะ ขอเมลล์ได้ไหม
รบกวนพี่แนนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ


โดย: น้อง IP: 58.9.169.114 วันที่: 5 มีนาคม 2552 เวลา:10:18:00 น.  

 

ผมต้องการใบประกอบวิชาชีพตัวจริง
ผมจบ ปวค ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 30 เมษายน 2549
มี 27 หน่วยกิต และมีใบรับรองการฝึกสอนมาแล้ว 1 ปี

ผมต้องทำยังไงบ้างครับ กรุณาตอบด้วย

ขอบคุณครับ


โดย: จา IP: 118.173.206.218 วันที่: 5 มีนาคม 2552 เวลา:15:13:54 น.  

 
ดิฉันจบจากม.สุโขทัยธรรมาธิราช ได้วุฒิ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกประถมศึกษา จบตั้งเเต่ปี 2548 ค่ะ เเละจากนั้นก็ทำงานด้านอื่นมาตลอด มาถึงปี 2552 อยากทำงานครูเเล้ว ไม่ทราบว่าถ้าจะยื่นขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู ถ้ายื่นเเล้วจะได้เลยไม่ค่ะ หรือมีเงื่อนไขจะต้องไปเรียนอะไรเพิ่มรึเปล่า

รบกวนช่วยไขข้อสงสัยให้หน่อยน่ะค่ะ


โดย: au IP: 118.173.0.214 วันที่: 5 มีนาคม 2552 เวลา:15:44:44 น.  

 
ผมจบครูมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2540 ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูขอได้หรือไม่ ถ้าได้ยื่นทางไปรษณีได้หรือเปล่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ
superfourt01@gmai.com


โดย: นายศุภกานต์ กรอบคำ IP: 118.174.220.214 วันที่: 7 มีนาคม 2552 เวลา:13:49:14 น.  

 
ดิฉันจบเอก การวัดผลการศึกษา (คบ.4ปี) เมื่อวันที่ 22มีนาคม 2549 อยากทราบว่าจะขอใบประกอบวิชาชีพตอนนี้ได้หรือไม่ค่ะ ระยะเวลาในการขอ กี่ปีค่ะ ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะค่ะจะขอบพระคุณอย่างสูง


โดย: น.ส.จุรีรัตน์ สว่างพลกรัง IP: 202.149.25.225 วันที่: 7 มีนาคม 2552 เวลา:23:38:04 น.  

 
ผมจบ ปวส .ช่างไฟฟ้ากำลัง ไปเรียนต่อปริญญาตรี หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต เอก ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จาก สถาบันราชภัฎพระนคร ตอนนี้เป็นมหาลัยแล้ว จบมาตั้งแต่ปี 2544 แต่ไม่เคยไปขอใบประกอบวิชาชีพครูเลยเพราะทำงานโรงงาน แต่ปัจจุบันจะไปเป็นครูจ้างสอนที่ว.สารพัดช่าง ที่ต่างจังหวัด อยากได้ใบประกอบวิชาชีพครู จะได้หรือเปล่าครับ ต้องทำยังไงครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ


โดย: กิจ IP: 58.137.158.42 วันที่: 8 มีนาคม 2552 เวลา:0:01:19 น.  

 
ดิฉันเรียนจบสาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-คหกรรมศาสตร์ศึกษา ได้วุฒิคหกรรมศาสตร์บัณฑิต-คหกรรมศาสตร์ศึกษา จบปี 50 มีสิทธิขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพได้ไหมค่ะและจะเปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพครูเมือไรค่ะ


โดย: ศิรินญา บัวสำลี IP: 124.121.236.87 วันที่: 10 มีนาคม 2552 เวลา:13:46:35 น.  

 
ผมจบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ พลศึกษา
ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอก พลศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 28 เดือน มีนาคม 2546
แต่ไม่ได้ เป็น ครู ทำงาน เอกชนทั่วไป แต่ตอนนี้ต้องการจะสอบบรรจุ ครู
**** ผมสามารถ ขอใบประกอบวิชาชีพ ครูได้เลยไหม
*****หรือ ต้องไปเรียน เพิ่มอีก


โดย: นาย อภินันท์ มงคลมะไฟ IP: 203.156.93.50 วันที่: 11 มีนาคม 2552 เวลา:18:28:47 น.  

 
ผมจบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ พลศึกษา
ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอก พลศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 28 เดือน มีนาคม 2546
แต่ไม่ได้ เป็น ครู ทำงาน เอกชนทั่วไป แต่ตอนนี้ต้องการจะสอบบรรจุ ครู
**** ผมสามารถ ขอใบประกอบวิชาชีพ ครูได้เลยไหม
*****หรือ ต้องไปเรียน เพิ่มอีก
Mail : apinan_125@hotmail.com


โดย: นาย อภินันท์ มงคลมะไฟ IP: 203.156.93.50 วันที่: 11 มีนาคม 2552 เวลา:18:32:27 น.  

 
เคยขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสอบสายผู้บริหารเงินชำระเรียบร้อย คุรุสภาขอ กพ. 7 เพิ่มก็ส่งให้ แต่ก็ยังไม้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทำให้เสียสิทธฺในการสมัครสอบ จะร้องเรียนใครดี คุรุสภาจะดำเนินการให้อย่างไร ตรวจสอบรายชื่อที่ขอไปก็ไม่มี ผู้ขอนายสุพจน์ ดีไพร สพท.อต.เขต 1 ถ้าใครเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบให้ด้วยโดย: สุพจน์ ดีไพร IP: 118.175.239.126 วันที่: 16 มีนาคม 2552 เวลา:11:54:59 น.  

 
เรียนจบ ศศบ และได้เรียนวุฒิ ปวค.ของมศธ เพิ่มด้วย และทำงานเป็นครูกศน.มาแล้ว 3 ปี อยากทราบว่าจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้เลยมั้ยคะ


โดย: พิม IP: 125.26.163.158 วันที่: 16 มีนาคม 2552 เวลา:17:19:52 น.  

 
อยากทราบว่าเรียนจบทา เอกวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ถ้าเรียน ป.บัณฑิต สามารถไปเป็นครูได้มั้ยคะ


โดย: เปิ้ลค่ะ IP: 118.172.187.132 วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:19:55:39 น.  

 
อยากทราเบอร์ติดต่อคุรุสภาค่ะ
เบอร์ติดต่อกลับค่ะ081-4436263


โดย: ภัส IP: 203.144.242.252 วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:11:54:00 น.  

 
ไม่ได้เรียนวิชาครูมา ตอนจบป.ตรี เป็นครูเอกชนมา 1ปี ตอนนี้กำลังเรียนต่อป.โท เกี่่ยวกับหลักสูตรและการสอน
แต่ยังไม่จบ พอดีมีเปิดสอบบรรจุครูไม่ทราบว่าจะมีสิทธขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือเปล่า ช่วยบอกด้วยครับ


โดย: วศณ IP: 125.26.242.179 วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:8:36:03 น.  

 
สวัสดีครับพี่แนน
น้องชื่อมิวครับ เพิ่งเข้ามาดูเว็ปนี้เป็นเวปแรกครับ รบกวนขอสอบถามเรื่องการเรียนต่อวิชาชีพครูครับ คือน้องจบจากราชภัฏอุตรดิตถ์ครับ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มาครับ แล้วอยากเรียก ป.บัณฑิต ครับ เลยอยกทราบว่า จะสามารถเรียน ป บัณฑิตได้มั้ยครับ แล้วสามารถเทียบโอนได้หรือปล่าวครับ แล้วสาขารัฐประศาสนศาสตร์หากเทียบโอนแล้วสามารถเทียบได้ตรงกับวิชาเอกอะไรในการสอนครับ ผมเป็นคนน่านคือที่น่าน ก็จะมีของราชภัฏอุตรดิตถ์ และของรามคำแหง สถาบันที่มีการรับรองก็คืออุตรดิตถ์ใช่มั้ยครับ แล้วถ้าสามารถเรียนได้ เมื่อจบก็ถือว่าผ่านมาตราฐานทั้ง 9 เหรอครับ ยังไงพี่ช่วยไขข้อข้องใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เคารพอย่างสูง
น้องมิว


โดย: พิภูมิพงศ์ บัวอ่อน IP: 222.123.29.3 วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:20:25:21 น.  

 
คุณ วศณ
ต้องจบก่อน จึงจะยื่นได้ แต่ไม่แน่ใจนะคะ ว่าจะขอได้มั้ย

คุณ พิภูมิพงศ์ บัวอ่อน
จบ ป.บัณทิตที่คุรุสภารับรอง สามารถขอใบอนุญาตได้เลยค่ะ แต่ว่า รปส นั้นไม่แน่ใจว่าจะสมัครสอบครูเอกอะไรได้นะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 24 มีนาคม 2552 เวลา:8:36:35 น.  

 
ผมเป็นครูสอนโรงเรียนเอกชนที่เชียงใหม่โดยเรียนจบ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร และเรียนจบป.บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยได้ยื่นเอกสารขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูพร้อมเงิน 500 บาทเรียบร้อยแล้วเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2551 พร้อมกับเพื่อนครูโรงเรียนเดียวกันคือครูยุวดี วรรณมูล โดยส่งเอกสารมาในซองเดียวกันเลย ผมเช็คข้อมูลในเว็บของคุรุสภา ก็ได้คำตอบว่า ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ ปัจจุบันครูยุวดี วรรณมูลได้รับเอกสารใบประกอบวิชาชีพครูแล้วแต่ทำไมของกระผม นายมงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดงถึงยังไม่ได้รับขอช่วยตรวจสอบและตอบให้ด้วยครับ เบอร์โทร 083-4784387 จักขอบพระคุณยิ่ง


โดย: มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง IP: 117.47.220.80 วันที่: 24 มีนาคม 2552 เวลา:19:55:49 น.  

 
ดิฉันได้ยื่นเอกสารขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว โดยส่งไปพร้อมกันทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ปีแรกที่ให้มีการขอใบอนุญาต มีครูหลายคนได้รับแล้ว แต่ดิฉันและพวกอีก 4 คน ยังไม่ได้รับจนถึงวันนี้ ได้สอบถามไปที่คุรุสภา บอกว่าส่งไปให้แล้ว ตั้งแต่ปีแรกที่ยื่นขอ ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไป กรุณาให้คำแนะนำด้วยค่ะ เพราะคิดว่าปิดเทอม ภาคฤดูร้อนจะไปตามที่คุรุสภา จะต้องปฏิบัติอย่างไร


โดย: นงลักษณ์ IP: 125.26.242.34 วันที่: 28 มีนาคม 2552 เวลา:17:39:52 น.  

 
จบครุศาสตร์ตั้งแต่ปี 39 ถ้าจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะได้ไหมค่ะถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ


โดย: อรพรรณ IP: 58.8.157.243 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:19:05:36 น.  

 
จบครุศาสตร์เอกการประปมศึกษาปี 39 แต่ยังไม่มีประสบการณ์สอนเลยอยากทราบว่าจะขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ไหมค่ะถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ


โดย: อรพรรณ IP: 58.8.157.243 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:20:17:37 น.  

 
ผมจบ วศบ. ไม่ทราบว่าจะสมัครเป็นครูอัตราจ้างที่วิทยาลัยอชีวะ ต้องมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู ใหมครับ


โดย: คมสันห์ IP: 119.31.9.67 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:22:48:08 น.  

 
เน€เธ—เธตเธขเธšเน‚เธญเธ™เธœเนˆเธฒเธ™เนเธฅเน‰เธงเนเธฅเธฐเน€เธชเธตเธขเธ„เนˆเธฒเน€เธ—เธตเธขเธšเน‚เธญเธ™เธ—เธฒเธ‡เธ˜เธ™เธฒเธ„เธฒเธฃเนเธฅเน‰เธง เธ•เน‰เธญเธ‡เน€เธชเธตเธขเธ„เนˆเธฒเธ˜เธฃเธฃเธกเน€เธ™เธตเธขเธก 500 เธšเธฒเธ—เธญเธตเธเน„เธซเธก เนเธ•เนˆเธ•เธญเธ™เธ—เธตเนˆเธ‚เธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน‚เธญเธ™เธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡เนเธฃเธ(เธ•เธฑเน‰เธ‡เนเธ•เนˆเธ›เธต49)เธเน‡เน€เธชเธตเธขเน„เธ›เนเธฅเน‰เธง(เนเธ•เนˆเธซเธฅเธฑเธเธเธฒเธ™เธซเธฒเธข)เธ•เน‰เธญเธ‡เธ—เธณเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃเธ•เนˆเธญเธ„เธฐเธฃเธญเธกเธฒเธ™เธฒเธ™เธกเธฒเธเนเธฅเน‰เธง


โดย: เธ”เธญเธเธšเธฑเธง IP: 203.172.199.254 วันที่: 4 เมษายน 2552 เวลา:12:10:21 น.  

 
หากว่าเป็นพระสงฆ์จะขอทำใบประกอบวิชาชีพครูได้เปล่า..เจริญพร


โดย: โมจิ IP: 222.123.210.74 วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:9:54:45 น.  

 
พี่เรียนจบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวุฒิ คบ. เริ่มเข้าเรียนปีการศึกษา 2546 และจบปีการศึกษา 2550 อยากทราบว่าถ้าจะขอใบอนุญาต ฯ สามารถที่จะยื่นเรื่องได้เลยโดยไม่ต้องเทียบโอนความรู้ 9 มาตรฐานใช่มั้ยคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะนู๋แนน


โดย: ว IP: 119.31.53.108 วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:17:13:15 น.  

 
พี่จบป.ตรีปี2525เคยบรรจุครูเอกชนปี2525-2528มีบัตรคุรุสภาและตอนนี้จบโทบริหารการกีฬาพี่จะขอใบประกอบวิชาชีพครูต้องเทียบโอนด้วยหรือ แล้วจะไปเอาคำอธิบายรายวิชาจากไหนเพราะนานมากแล้ว อีกอย่างจบรุ่นนี้ก็เรียนครูทั้งนั้นเพราะวุฒิ กศบ.


โดย: ฟ IP: 118.172.138.236 วันที่: 6 เมษายน 2552 เวลา:16:14:03 น.  

 
รบกวนถามหนูแนนเรื่องการต่อใบประกอบที่จะหมดในวันที่ 8 ธ.ค. ปี 52
พี่เป็นครูมา 6 ปีแล้ว มีใบอนุญาตแล้ว การต่อรอบที่ 2 จะต้องใช้เอกสารใดบ้างในกรณีที่ต่อด้วยตนเอง และจะไปต่อก่อนเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ได้ไหม
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะคะ


โดย: ครูเอกชน IP: 61.7.147.174 วันที่: 8 เมษายน 2552 เวลา:11:47:32 น.  

 
พี่จบศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกคณิตป.ตรีแบบต่อเนื่อง 2 ปีมสธ. ไม่มีประสบการณ์สอน อยากทราบว่าจะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ และสามารถเทียบได้กี่มาตรฐานค่ะ


โดย: ฟ้า IP: 61.7.173.134 วันที่: 11 เมษายน 2552 เวลา:14:01:58 น.  

 
ผมจบป.ตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ตอนนี้เรียนจบป.บัณฑิตวิชาชีพครูแล้ว อยากทราบว่าต้องนำหลักฐานอะไรบ้างในการขอใบประกอบวิชาชีพครูครับ


โดย: หลักฐานการขอใบประกอบวิชาชีพครู IP: 222.123.74.173 วันที่: 12 เมษายน 2552 เวลา:21:54:24 น.  

 
ผมจบป.ตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ตอนนี้เรียนจบป.บัณฑิตวิชาชีพครูแล้ว อยากทราบว่าต้องนำหลักฐานอะไรบ้างในการขอใบประกอบวิชาชีพครูครับ
อีเมล์ apiwat_inyud@hotmail.com
อยากได้ด่วนมากครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับโดย: หลักฐานการขอใบประกอบวิชาชีพครู IP: 222.123.74.173 วันที่: 12 เมษายน 2552 เวลา:21:57:04 น.  

 
ผมเรียนจบ บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิร จะเทียบโอนได้ไหม ถ้าได้ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมว่าวิธีการเทียบโอนเป็นยังไง คืนผมไม่เข้าใจวิธีการโอน ไม่รู้จะเอาวิชาไหนโอนไปวิชาไหน ช่วยตอบด้วยครับ ถ้าจะให้ดีช่วยตอบผ่านทาง E-mail อีกทางด้วยนะครับ mu-nes@hotmail.com

ขอบคุณครับ..


โดย: เสก IP: 202.57.180.2 วันที่: 16 เมษายน 2552 เวลา:10:23:14 น.  

 
อยากทราบว่าเมื่อเราจบป.บัณดิฐเราจะโอนไปต่อป.โทรได้กี่หน่วยกิตค่ะ


โดย: 1234 IP: 125.26.112.203 วันที่: 17 เมษายน 2552 เวลา:22:09:44 น.  

 
อยากถามว่าชำระค่าทำใบประกอบวิชาชีพครูที่ไปรษณีย์ประมาณ3ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการอยากทราบว่าไบเสร็จเงิน500บาทนั้นยังใช้ได้อีกใหม่อยากทราบว่าส่งเอกสารไปแล้วถ้าเอกสารไม่ครบทำไมไม่ตีกลับ


โดย: ฟารีซัน IP: 118.175.226.252 วันที่: 18 เมษายน 2552 เวลา:20:57:25 น.  

 
ถ้าเราเรียน ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอนอยู่ แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อจบแล้วจะเป็นครูได้เลยมั้ยคะ เพราะสาขามันก็บอกอยู่แล้วหลักสูตรและการสอน


โดย: Nida IP: 115.67.65.118 วันที่: 18 เมษายน 2552 เวลา:22:45:32 น.  

 
อยากทราบว่าค่าลงทะเบียนเรียนของ ป.บัณฑิตประมาณเทอมละเท่าไหร่คะ ถ้าเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะ


โดย: ต้อม IP: 58.137.170.26 วันที่: 20 เมษายน 2552 เวลา:13:46:43 น.  

 
อยากทราบว่าจะขอต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้อย่างไรเพราะของเก่าจะหมดในปีนี้


โดย: ดล IP: 202.149.25.239 วันที่: 20 เมษายน 2552 เวลา:22:43:56 น.  

 
ต้องการรับสมัครครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงที่เชียงใหม่ ก่อนเปิดเทอมใหม่นี้ ติดต่อ 083-4784387 ด่วน ( ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ )


โดย: ครูเอกชน IP: 203.150.14.121 วันที่: 23 เมษายน 2552 เวลา:7:38:29 น.  

 
1. มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วแต่จะหมดอายุภายในปี 2553 ตอนที่ขอใบประกอบวิชาชีพได้ทำงานเป็นพนักงานราชการในสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ แต่ยังไม่มีวุฒิครู
ตอนนี้ได้รับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้เป็นครู จะสามารถต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้เลยหรือไม่ครับ หรือต้องไปเรียนวุฒิครูก่อน
2. แล้วจะสามารถสมัครสอบครูซึ่งจะเปิดสอบในวันที่เดือนหน้าได้หรือเปล่า เพราะมีใบประกอบวิชาชีพอยู่แต่ไม่มีวุฒิครู


โดย: ศักดิ์ IP: 125.26.203.186 วันที่: 24 เมษายน 2552 เวลา:13:31:10 น.  

 
ดิฉันเรียนจบปี 42แต่ยังไม่เคยขอใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องดำเนินการอย่างไร


โดย: ann IP: 61.19.45.122 วันที่: 27 เมษายน 2552 เวลา:11:03:58 น.  

 
เรียนหลักสูตร 4 ปี จบและรับแล้วกำลังดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วจะได้ไปเรียนเพิ่มเต็มอีกหรือเปล่าในหลักสูตรของครู 5 ปี ในวิชาอะไรบ้าง


โดย: ล IP: 118.175.176.233 วันที่: 28 เมษายน 2552 เวลา:19:58:30 น.  

 
ขอใบประกอบวิชาชีพครูไปเมื่อ2550แต่ยังไม่ได้เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะเปลียนที่อยู่เพราะเพื่อนที่เรียนวิชาชีพครูมาด้วยกันได้กันหมดแล้ว ควรที่จะต้องติดต่อใครหรือองค์กรใด โทรไปที่คุรุสภาแล้วหลายครั่งไม่เป็นผล ขอที่อยู่หน่อยหรือเบอร์โทรได้ไหมค่ะ


โดย: พัท IP: 203.156.141.195 วันที่: 30 เมษายน 2552 เวลา:14:41:43 น.  

 
สงสัยว่าขอใบประกอบวิชาชีพครูตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาหูหนวกศึกษาเรียนระยะเวลา2547-2551 ทั้งเวลา5ปีตามครุสภารับบัตรวิชาครูได้บ้างหรือไม่ติดต่อtomato_07hotmail.com


โดย: tomato IP: 202.28.180.202 วันที่: 4 พฤษภาคม 2552 เวลา:1:24:59 น.  

 
น้องแนน พี่อยากแบบฟอร์มต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะดาวน์โหลดได้จากตรงไหนบ้างคะ พี่หาจาก เว้ปไซต์ของคุรุสภาแล้วไม่เจอ ช่วยแนะนำบ้างนะคะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: watinee IP: 125.27.234.75 วันที่: 5 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:41:11 น.  

 
พี่สงสัยว่าพี่เรียนครุศาสตร์เอกคอมฯ หลักสูตร 4 ปี โดยเริ่มเรียนเมื่อปี 2548 - 2551 ตอนนี้จบแล้วค่ะ แต่ยังคาใจอยู่ว่า พี่จะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้เลยหรือไม่ หรือว่าไม่ได้คะ เพราะหลายคนบอกว่า คนที่เริ่มเรียนปี 48 ไม่สามารถขอได้ถึงแม้จะจบ ค.บ.ก็ตาม ถ้าไม่ได้พี่นกต้องทำอย่างไรบ้างคะ รบกวนตอบด้วยค่ะ อยากรู้จริงๆ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: พี่นก IP: 115.67.0.152 วันที่: 6 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:38:20 น.  

 
ถ้าเรียนจบมายังไม่เกิน 3 ปี ยื่นขอได้เลยค่ะ ถ้าเกินไปแล้ว เอาวุฒิไปเทียบโอนค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 7 พฤษภาคม 2552 เวลา:8:40:18 น.  

 
ทำงานเป็นครู อาสาสมัคร ฯ กศน.ตั้งแต่ปี 31 - 52 เรียนจบ คบ.หลักสูตรต่อเนื่อง วิชาเอกการประถมศึกษา ปี 38ส่งหลักฐานขอใบประกอบวิชาชีพครูแล้วเมื่อปี 48 ไปตามเรื่องได้ใบรับรอง ปี 50 จนถึงปัจจุบันยังไม้ได้ใบประกอบวิชาชีพเลยค่ะ


โดย: สำเนียง เพิ่มผล IP: 125.26.226.46 วันที่: 11 พฤษภาคม 2552 เวลา:21:44:14 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่แนน บล็อกพี่ให้ความรุ้เยอะมาก ๆ ค่ะ ต้องขอบคุณนะคะ

มีเรื่องรบกวนสอบถามข้อมูลหน่อยนะคะ
คือ 1. หนูไม่ได้เรียนจบครูมาโดยตรง จบ คณะบริการธุรกิจ เอกการตลาดที่ ม.รามฯ แบบนี้สามารถไปเรียน ป.บัณฑิต ตามที่พี่ลง Link ได้ใช่มั๋ยค่ะ

2.ใช้ระยะเวลาในการเรียนกี่ปีค่ะ หรือ ว่าตามแต่สถาบันที่เค้าเปิดสอนค่ะ

3.ต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพครูด้วยรึป่าวค่ะ

4.เป็นครูแบบไหนค่ะ เป็นครูประถม มัธยม หรือ ประเภทครูสอน ปวช. หรือ แล้วแต่เราเลือกค่ะ รัฐบาล หรือ เอกชนค่ะ

ต้องขอรบกวนที่สอบถามนะคะ เนื่องจากว่าไม่รู้ข้อมูล หรือ รายละเอียดอะไรเลยคะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: น้องเจี๊ยบ IP: 202.91.23.4 วันที่: 13 พฤษภาคม 2552 เวลา:17:48:49 น.  

 
หวัดดีจ้านู๋แนน
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกับความรู้ต่างๆที่เผื่อแผ่แก่คนอื่นๆ
ที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้
พี่เป็นคนนึงที่จะรบกวนนู๋แนนจ้า คือว่าพี่จบป.โท เกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต ถ้าต้องการได้ใบประกอบวิชาชีพครู พี่จะเรียนเอาใบประกอบหรือไปสอบมาตรฐาน 9 อย่างไหนดูจะเหมาะสมกว่ากัน
ตอนนี้พี่ทำงานจันทร์-เสาร์ ที่ชลบุรีมีที่ไหนให้เรียนบ้าง
ขอบใจสำหรับคำตอบล่วงหน้านะจ๊ะ


โดย: พี่กัญ IP: 115.67.84.185 วันที่: 13 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:12:21 น.  

 
รบกวนสอบถามค่ะ กำลังจะสมัครเรียน ป.บัณฑิต แล้วสังเกตุว่าในรายวิชาที่เรียนต้องมีการไปฝึกสอนนอกสถานที่ ซึ่งต้องสอนในวันธรรมดา เนื่องจากดิฉันทำงานวันธรรมดาด่ะ สอบถามทางเจ้าหน้าที่สถาบัน เค้าบอกว่าเราต้องจัดการเรื่องเวลาให้ได้ ไม่งั้นก็จะไม่จบตัวนั้น (งึยยย) ในกรณีนี้ท่านใดเคยเจอบ้างค่ะ หรือ ทางสถาบันจะมีวิธีจัดการอย่างไรบ้าง


โดย: มิลลิเมตร IP: 124.121.28.145 วันที่: 15 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:05:37 น.  

 
จบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาเป็นครูได้รึป่าวค่ะ


โดย: kisuka IP: 58.147.38.100 วันที่: 17 พฤษภาคม 2552 เวลา:14:32:28 น.  

 
การส่งคำถามมาถาม คนถามมีความจำเป็นแต่ทำไมคุรุสภาถึงไม่ตอบทุกๆคำถาม เพราะมันเป็นเรื่องชี้ชะตา คนที่ไม่มีวุฒิครูจะต้องถูกเลิกจ้าง คุณจะยอมเสียครูดีๆเพื่อพัฒนาเยาวชนเหรอ คุรุสภาเป็นผู้ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาบ้างอย่ามัวแต่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามสิ ควรพิจารณาตนเองถ้าไม่เหมาะสมกับงานหรือไม่มีประสิทธิภาพ ควรล้างบางได้แล้ว ทำงานเหมือนเต่าล้านปี ควรตอบทุกคำถาม จริงใจกับครูบ้าง


โดย: ครูผู้รอคอย IP: 61.19.198.141 วันที่: 20 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:43:56 น.  

 
การส่งคำถามมาถาม คนถามมีความจำเป็นแต่ทำไมคุรุสภาถึงไม่ตอบทุกๆคำถาม เพราะมันเป็นเรื่องชี้ชะตา คนที่ไม่มีวุฒิครูจะต้องถูกเลิกจ้าง คุณจะยอมเสียครูดีๆเพื่อพัฒนาเยาวชนเหรอ คุรุสภาเป็นผู้ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาบ้างอย่ามัวแต่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามสิ ควรพิจารณาตนเองถ้าไม่เหมาะสมกับงานหรือไม่มีประสิทธิภาพ ควรล้างบางได้แล้ว ทำงานเหมือนเต่าล้านปี ควรตอบทุกคำถาม จริงใจกับครูบ้าง


โดย: ครูผู้รอคอย IP: 61.19.198.141 วันที่: 20 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:44:16 น.  

 
การส่งคำถามมาถาม คนถามมีความจำเป็นแต่ทำไมคุรุสภาถึงไม่ตอบทุกๆคำถาม เพราะมันเป็นเรื่องชี้ชะตา คนที่ไม่มีวุฒิครูจะต้องถูกเลิกจ้าง คุณจะยอมเสียครูดีๆเพื่อพัฒนาเยาวชนเหรอ คุรุสภาเป็นผู้ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาบ้างอย่ามัวแต่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามสิ ควรพิจารณาตนเองถ้าไม่เหมาะสมกับงานหรือไม่มีประสิทธิภาพ ควรล้างบางได้แล้ว ทำงานเหมือนเต่าล้านปี ควรตอบทุกคำถาม จริงใจกับครูบ้าง


โดย: ครูผู้รอคอย IP: 61.19.198.141 วันที่: 20 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:44:29 น.  

 
ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมกรอกข้อมูลผู้ขอต่อใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องดาวน์โหลดจากเว็บใด


โดย: คุณชัย IP: 203.172.177.10 วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:03:07 น.  

 
ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2549 เสียเงิน 500 บาท แต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ ตอนนี้ปี 2552 แล้วเพื่อนที่ทำรุ่นเดียวกันกำลังจะต่ออายุบัตรใหม่ จะให้ดิฉันยื่นขอใหม่หรือทำยังไงดีค่ะ


โดย: ครู IP: 192.168.4.82, 203.114.106.13 วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:03:49 น.  

 
อยากทราบหมายเลขใบประกอบวิชาชีพครูค่ะ ชื่อ นางอรพินท์ เรืองงาม และนางวาสนา จุลพันธ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้าค่ะ หรือจะแจ้งทาง email คือ Pritchayaporns@hotmail.com ขอบคุณค่ะ


โดย: อรพินท์ เรืองงาม IP: 192.168.1.131, 61.7.235.50 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:8:47:31 น.  

 
ผมจบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ์)จบปริญญาโท ทางด้านการบริหารรัฐกิจ ตอนนี้เป็นครูจ้างอยู่ไม่ทราบว่าจะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหมครับ ช่วยตอบด่วนเพราะตอนนี้เขากำลังขอกันไม่อยากเสียโอกาส ( surasak5817@thaimail.com ) ก็ได้นะครับด่วนสุดมาก


โดย: สุรศักดิ์ IP: 118.173.79.118 วันที่: 25 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:36:51 น.  

 
จะต่อใบประกอบวิชาชีพครูไม่ทราบว่าจะต้อวทอย่างไรบ้างมีหลักเกณฑ์อย่างไร


โดย: น้องอร IP: 118.172.219.136 วันที่: 25 พฤษภาคม 2552 เวลา:14:42:37 น.  

 
ผมต้องการโหลดแบบฟอร์ม ค.ส.01 แต่โหลดไม่ได้ เข้าไปใน เวบ คุรุสภาก็หาไม่เจอ ผมจบ ป.ตรี จาก ม.ราชภัฎภูเก็ตได้3ปีแล้ว วุฒิ ค.บ. ดนตรีศึกษา แต่ทาง สถาบันไม่บอกถึงการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลย อยากให้ช่าวยแนะนำหน่อยครับ


โดย: นาย จีระศักดิ์ กันดิษฐ์ IP: 114.128.67.43 วันที่: 25 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:29:53 น.  

 
รบกวนสอบถามว่า ตอนนี้ดิฉันกำลังตัดสินใจจะเรียน ป.บัณฑิตที่เซ็นจอห์นซึ่งเห็นว่า คุรุสภา พึ่งรองรับ แล้วหลักสูตรที่เรียน มี 8 วิชา และฝึกสอนอีกหนึ่งตัว
ดิฉันสงสัย ว่า ดิฉันจะรุ้ได้งัยว่า 8 ตัว ที่เรียนมันครบตรงตามมาตราฐาน 9 อย่างอะค่ะ


โดย: แนน IP: 127.0.0.1, 124.120.15.33 วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:40:29 น.  

 
ต่ออีกนิด แล้วจำเปนต้องไปเทียบโอนหรือเปล่าค่ะ ถ้าเราเรียนจบ ป.บัณฑิต ที่คุรุสภารับรองแล้ว


โดย: แนน IP: 127.0.0.1, 124.120.15.33 วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:47:57 น.  

 
ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะครับ คือผมเรียน ป.โท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา แต่ละรายวิชาเรียนจบเสร็จสิ่นหมดแล้วผลการเรียนออกหมดแล้ว เหลือแค่สอบวิทยานิพนธ์ ไม่ทราบว่าจะทำการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหมครับโดยใช้หลักฐานใบรับรองผลทางการเรียนทีทางมหาวิทยาลัยให้ได้ไหมครับ


โดย: ตั้ม IP: 125.25.145.52 วันที่: 27 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:58:53 น.  

 
ยื่นขอตั้งแต่ปี 2548 (ปีที่สอบบรรจุ ซึ่งตอนนั้นสอนโรงเรียนเอกชน แล้วผู้บริหารเป็นผู้ออกใบรับรองสิทธิ์ให้ ไม่ได้จ่ายเงิน 500 เนื่องจากบรรจุครู สังกัด สช. ก่อน 2546 ) และตอนนี้ก็ยังไม่ได้ เคยโทรไปที่คุรุสภา เจ้าหน้าที่บอกให้ส่งเอกสารเพิ่มไป ก็ได้ส่งไปแล้ว นานแล้วด้วย หลังจากนั้นก็ติดต่อไปเรื่อยๆ ก็ไม่มีการตอบรับ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีหลักฐานมีปัญหา จากเน็ต ก็ไม่มีชื่อ และไม่มีข้อมูลอะไรเลย จะให้ดำเนินการอย่างไร เรียนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคะ ขอบคุณทุกความหวังล่วงหน้าคะ


โดย: ครูศิริวรรณ IP: 125.26.69.6 วันที่: 31 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:49:21 น.  

 
ใบประกอบวิชาชีพหายแต่บัตรยังมีอยู่ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ


โดย: ภิรมย์ อิสโร IP: 118.173.66.112 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:10:21:44 น.  

 
รบกวนฝากถามใครก็ได้ครับ ว่าคนที่จบ อส.บ.ซึ่งไม่มีวิชาชีพครูเลย ทำไมขอใบประกอบวิชาชีพครูได้??????
ผมจบ คอ.บ ปี 45 ขอใบประกอบวิชาชีพครู
เดือนมิ.ย.ปี 48 ไม่ได้
แต่เพื่อนจบ อส.บ ขอต้นปี 48 ได้ ใบประกอบวิชาชีพครู


โดย: ปรีชา IP: unknown, 203.172.176.136 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:7:57:31 น.  

 
เรื่องการขอรับหมายเลขท่ใบประกอบวิชาชีพ ของครูนันทนางนันทนา ทรัพย์อยู่เย็น ตำแหน่ง
ร.ร บ้านออนหลวย กิ่งแม่ออน เชียงใหม่มาช่วยราชการท่โรงเรียนบ้านสันกำแพง จ. เชียงใหม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งท่โรงเรียนบ้านสันกำแพง แต่ไม่มีเลขท่ใบประกอบเพราะตกหล่น อยากทราบด่วน


งานบริหารทั่วไป 0-5333-1554


โดย: นางนันทนา ทรัพย์อยู่เย็น IP: 118.172.38.22 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:10:05:35 น.  

 
จบ คอบ.สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้มั้ยค่ะ
จบจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ตั้งแต่ปี 2546


โดย: ไอลัดดา IP: 118.173.179.103 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:10:25:49 น.  

 
ผมเรียนจบสาขาคหกรรมศาสตร์ วุฒิ ได้วุฒิคหกรรมศาสตร์ ค.บ.เข้าปี45 จบปี 50 ช้ากว่าเพื่อนหน่อย มีสิทธิขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพได้ไหมครับ


โดย: แบงค์ IP: 172.17.17.139, 202.143.141.3 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:12:39:16 น.  

 
คุณ ไอลัดดา
ไม่แน่ใจนะคะว่าจะขอได้อยู่มั้ย เพราะเลย 3 ปีมาแล้ว อาจจะต้องทำการเทียบโอนค่ะ

คุณ แบงค์
ไม่แน่ใจนะคะ ลองสอบถาม จนท คุรุสภาโดยตรงนะว่าได้มั้ย


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:7:51:18 น.  

 
ขอรบกวนหน่อยนะครับ พอดีพี่เรียนจบมาแล้วตั้งแต่ปี 49 รบกวนด้วยว่าจะยังขอใบประกอบวิชาชีพได้อยู่หรือไม่ จบวุฒิ คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แล้วตอนนี้ก็ทำงานเป็นครูเอกชมา 4 ปี แล้วต้องสอบเทียบโอนความรู้หรือไม่ครับ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคับรบกวนด้วยคับ เนื่องจากไม่ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพเลย และตอนนี้ศึกษา ป.โท ด้านวิศกรรม อยู่ด้วยครับ


โดย: เนตร IP: 58.10.27.50 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:11:25:25 น.  

 
ผมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน และผมได้ทำขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ครูและผู้บริหารตั้งแต่ปี 2547 โดยผมเป็นผู้ส่งเองทั้งโรงเรียน แต่ได้บัตรกลับมาเฉพาะครู มาในปีนี้ 2552 ให้ต่อใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพ ผมก็ไม่มีเลขที่ใบอนุญาตประเภทผู้บริหาร และได้ค้นในเวป์ แล้ว ข้อความว่าไม่มีข้อมูล ในกรณีนี้จะทำอย่างไรครับ


โดย: นายบุญเลิศ อ่อนกูล IP: 10.1.1.108, 61.19.153.196 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:11:36:00 น.  

 
ผมเคยขอใบอนุญาตวิชาชีพเมื่อปี2548 แต่ไม่ได้ผมจะขอใหม่ตอนนี้ จะได้หรือไม่ผมบรรจุแต่งตั้งเมื่อปี 2526 ถ้าต่อใช้หลักฐานอะไรบ้าง ผู้รู้กรุณาตอบด้วยครับ ขอบคุณ


โดย: นายสงวน ขวัญมงคล IP: 10.250.112.60, 203.172.199.254 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:18:26:36 น.  

 
ดิฉันเรียนจบครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5ปี ม.ราชภัฎสวนดุสิต ปี 51 ในโครงการความร่วมมือ ของอปท.ทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีข้อสงสัยดังนี้คะ
1. หลักสูตรนี้ทำไมจึงไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้คะ
2. บางคนบอกว่าเพราะว่าศูนย์เด็กเล็กยังไม่ใช่สถานศึกษา แต่ทำไมเพื่อที่เรียน ม.ราชภัฎอื่น ๆ แต่ทำงานในศูนย์ฯเด็กเล็กจึงได้ใบประกอบวิชาชีพ
3. บางคนบอกว่าเราใช้เวลาในการศึกษาน้อยเกินไป แต่ทำไมคนที่เรียน มสธ. หรือรามคำแหงยังสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้
4. ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรนี้ไม่ได้คุยกับทางคุรุสภาก่อนหรือคะ
5. แล้วถ้าไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพ จะนำทรานสคริปดังกล่าวไป เทียบโอน หรือสมัครเรียน ป.บัณฑิตได้ไหมคะ รบกวนช่วยตอบด้วยคะ


โดย: ดา IP: 203.113.21.249 วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:11:39:13 น.  

 
เรียนจบ วท.บ. สถิติ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว
หมดอายุ มี.ค. 2553
ไปเรียน ป.ตรี ต่อเนื่อง 2 ปี ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จบปี 2550
สามารถนำมาใช้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้เลยไหมคะ รบกวนด้วยนะคะ


โดย: sand IP: 202.149.25.236 วันที่: 7 มิถุนายน 2552 เวลา:15:28:24 น.  

 
อยากทราบหมายเลขใบประกอบวิชาชีพค่ะ หมายเลขบัตรประชาชน 3529900287843


โดย: จันทร์ฉาย IP: 118.175.237.141 วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:14:19:30 น.  

 
เรียนจบ กศบ.ตั้งแต่ปี 2536 วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ไม่มีประสบการณ์สอน แต่ตอนนี้ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ


โดย: นิรชรา IP: 117.47.81.15 วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:16:24:32 น.  

 
ตอนนี้มีใบประกอบวิชาชีพครูค่ะ กำลังอบรม 9 มาตรฐานอยู่ เพื่อนๆ ที่อบรมต้องทำการสอน 1 ปี เพื่อขอแบบประเมินจากโรงเรียน ประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพ อย่ากทราบว่าในการต่อใบประกอบวิชาชีพต้อง สอน 1 ปี หรือไม่ค่ะ จบ ว.ทบ. มา ใบประกอบหมดอายุปี 54 ค่ะ


โดย: อาภา IP: 119.31.17.23 วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:8:35:45 น.  

 
มีใบอนุญาตฯครูแล้ว ไปอบรมทำไมคะ ต่อใบอนุญาตฯ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สอนครบ 1 ปี หรอกค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:8:52:36 น.  

 
สวัสดีครับ คุณน้องแนน ผมมีเรื่องเรียนถาม คือจบ ศศ.บ. วิทยาการจัดการทั่วไป ที่ วิทยาลัยครู นานมาแล้ว ถ้าจะขอใบประกอบวิชาชีพ จะต้องทำอย่างไรบ้าง ขอร
บกวนตอบ แบบสรุปสั้น ๆ ก็ได้ ขอบคุณครับ


โดย: แดง วค. IP: 58.147.59.101 วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:13:55:17 น.  

 
ตอนนี้ผมยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ้บริหารสถานศึกษา สอบถามทางโทรศัพท์ตอบรับอัติโนมัติ บอกว่าอนุมัติแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการ เมื่อตรวจสอบาทงอินเตอร์เน็ตก้ได้รับคำตอบเหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเลขที่ 47100160001159ตั้งแต่วันที่ 9 ธค.47 ไม่มทราบว่าจะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ้บริหารสถานศึกษาอย่างไร


โดย: นายอุดม กาสา IP: 118.175.217.193 วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:14:33:46 น.  

 
เรียนจบ วุฒิ ค.บ. เมื่อ ปี 2543 แต่ยังไม่เคยสมัครสอนที่ไหนเลยค่ะ ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพครู ไม่ทราบขอได้ไหมค่ะ


โดย: สุนิสา IP: 202.149.98.52 วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:11:22:42 น.  

 
คุณแนน ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

โดย: สุนิสา IP: 202.149.98.52 วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:17:26:04 น.  

 
จบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา(คบ)ปี2548ยังไม่เคยสอนเลยต้องทำอย่างไรบ้างที่จะขอใบประกอบวิชาชีพครูช่วยตอบด้วยค่ะ


โดย: น้องผึ้ง IP: 119.42.101.54 วันที่: 2 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:07:05 น.  

 
จบ (คอบ.) หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ต้องการใบ กค. ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ


โดย: อัง IP: 202.176.118.1 วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:00:10 น.  

 
รบกวนหน่อยนะครับ
ผมจบ วท.บ. ปี 44 + ปวค. มหาจุฬาครับ ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เคยทำงานสอนมาแล้ว 5 ปี
แต่ตอนนี้ไม่ได้สอนแล้ว อยากกลับไปสอนอีก
ผมอยากขอใบประกอบวิชาชีพครู อยากทราบว่าตอนนี้ยังใช้ วุฒิ วท.บ. + ปวค.ที่เรียนมา ไปขอโดยไม่ต้องเทียบโอนได้มัยครับ


โดย: วิชัย ดาประสง์ IP: 115.67.42.136 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:15:38 น.  

 
ต้องเทียบโอนก่อนค่ะ ไม่เทียบไม่ได้


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:23:44 น.  

 
ตอนนี้กำลังเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครูอยู่ยังไม่จบแต่อยากทราบว่าเราไปขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากครุสภาก่อนได้ไหมคะเพื่อไปใช้ในการสอบบรรจุครูน่ะค่ะ ใครทราบช่วยบอกทีนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: tik IP: 125.24.20.65 วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:59:56 น.  

 
ได้ข่าวสมัครนศ.ป.บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลอิสานวิทยาเขตขอนแก่นรับรองโดยคุรุสภาจะเปิดรุ่นพิเศษ1ห้อง45คนเต็มแล้วเรียนเลยสอบถามที่0807337273


โดย: หากลุ่มเพื่อนเรียน IP: 125.26.93.61 วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:00:05 น.  

 
ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะค่ะ

ถ้าเราเรียนครู 1 ปี แล้ว เราต้องทำการต่ออายุทุกๆ 5 ปีหรือป่าวค่ะ


โดย: โบชอล IP: 124.157.189.191 วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:10:37:56 น.  

 
นู๋จบ บัญชีค่ะ พี่แนน อยากได้ใบประกอบวิชาชีพครู ขอได้ไหม ทำไงบ้าง รบกวนตอบหน่อยนะคะ


โดย: ขอแจม IP: 58.8.25.186 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:16:45:42 น.  

 
อยากสอบเป็นครูแต่จบบัญชีบัณฑิต+กำลังจะจบป.บัณฑิตแต่อยากสอบครูพอจะมีทางไหมค่ะ...เป็นครูธุรการของสพท.ค่ะมีโอกาสหรือเปล่า หรือว่าต้องไปเรียนป.ตรีที่มีวิชาเอก...ขอบคุณค่ะ


โดย: ครูธุรการ IP: 125.26.219.217 วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:14:58:55 น.  

 
คุณน้องแนนพี่อยากสอบถามน้องแนนหน่อยว่าพี่จบป.ตรีเอกบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อปี 49 และพี่ได้ไปต่อวุฒิ ป.บัณฑิต จบการศึกษาแล้ว เมื่อปี 51 แต่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้ไปติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครูเลยเพราะพี่ไม่แน่ใจว่าพี่สามารถไปขอใบประกอบวิชาชีพครูเลยได้ไหมหรือพี่ต้องมีเอกสารอื่นเพิ่มเติมและพี่ก็ขอให้คุณน้องแนนช่วยตอบคำถามให้พี่ด้วยนะค่ะพี่จะได้ไปขอใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อจะได้ไปสอบบรรจุครูกลับคนอื่นเขาบ้าง ขอบคุณคุณน้องแนนล่วงหน้าด้วยนะค่ะ


โดย: คุณ แดง IP: 203.118.124.124 วันที่: 20 สิงหาคม 2552 เวลา:11:29:18 น.  

 
คุณ แดง
เอาวุฒิ ป.ตรี + วุฒิ ป.บัณฑิต ทะเบียนบ้าน บัตร ปชช ไปขอด้วยตัวเองเลยค่ะ จะได้ใบรับรองสิทธิ์กลับมาในวันนั้นได้เลย และแน่นอนค่ะ ใบรับรองสิทธิ์ใช้สมัครสอบบรรจุได้


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:19:37:14 น.  

 
อยากถามว่าที่วัดสวนดอกเปิดเรียนวุฒฺครูเมื่อไหร่คะ คือตอนนี้กำลังหาที่เรียนอยู่ อยากทราบรายละเอียดว่าเริ่มรับสมัครเมื่อไหร่ เรียนเมื่อไหร่ รบกวนนิดนึงนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: แอม IP: 119.42.77.90 วันที่: 24 สิงหาคม 2552 เวลา:10:10:00 น.  

 
ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพตั้งนานแล้วทำไมคุรุสภายังไม่ส่งกลับมาซีกที เพราะเสียค่าต่อ200ที่ไปรษณีย์แล้วไปยื่นเรื่องที่ สกสค. ก็ยังเงียบอยู่ทำไมนานจังคะ


โดย: นิ่ม IP: 125.26.26.162 วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:14:24:45 น.  

 
ไปขอมาแล้วทำไม่ยุงอยากมากนะทำไม่ต้องถามหาใบวุฒ ปวส.ด้วยผมเดินทางจากบุรีรัมย์ ไปขอถ้าไม่มีวุฒ ปวส. ผมจะเรียนต่อ ป.ตรีได้ไง แล้วพอเรื่องนี้จบ ทำเสร็จแล้วต้องรอตรวจสอบอีกว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่ทราบเอาเกณ์อะไรมาวัดว่าผ่านไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านแล้วผมจบได้ยังไงมีวุฒ คบ. ได้ไงครับ ก็แสดงว่าสถาบันที่ผมเรียนจบสายครูโดยตรงไม่มีมาตาฐาสิครับ


โดย: ขวัญ IP: 125.26.106.252 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:18:14:22 น.  

 
จบปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัตฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ 2552 อยากได้ใบประกอบวิชาชีพครูต้องทำไงบ้างครับ พอจะมีทางเป็นครูได้บ้างไหมโดย: วาย IP: 58.9.183.203 วันที่: 30 สิงหาคม 2552 เวลา:17:11:20 น.  

 
ใบประกอบวิชาชีพชื่อผิดค่ะ ต้องทำไงบ้างค่ะ มีแบบฟอร์มแก้ไขรึปล่าวค่ะ


โดย: น้อง IP: 113.53.19.28 วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:14:36:00 น.  

 
ดิฉันได้ยื่นเรื่องขอใบฯ เมื่อวัน 1 พ.ค 52 อยากสอบถามว่าขณะนี้ขั้นตอนในการดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
เพราะมีความรู้สึก เวลาค่อนข้างนานไปหน่อย มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารอย่างมาก และอยากทราบว่าจะได้รับเดือนไหนคะ ขอบคุณมาก ที่กรุณาอ่าน


โดย: ใบประกอบวิชาชีพ IP: 125.26.72.114 วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:11:50:05 น.  

 
กระผม ได้ทำเอกสารส่งไปที่คุรุสภาแล้วเพื่อขอใปประกอบวิชีพครู กระผมจบ ครุศาสตร์ ส่งไปประมาณ วันที่ 20/06/52 พร้อม เงิน 500 บาท ส่งตามระเบียบแต่ยังไม่มีการตอบรับใด ๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยแม้แต่นิด ถ้าไงรบกวนตามให้ผมหน่อยนะครับ จ.มค.


โดย: น้องวิทย์ IP: 125.26.151.14 วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:12:17:24 น.  

 
นายวรรินทร์โฉมรัมย์ใช้ใบเสร็จรับเงิน500 มา3ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพของแท้เลยทำงัยดี โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทร 045 692009


โดย: วรรินทร์ โฉมรัมย์ IP: 125.26.71.52 วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:13:19:01 น.  

 
จบพลศึกษาเอกนันทนาการสามารถขอใบประกอบวิชชาชีพครูได้มั้ย


โดย: 555 IP: 112.142.4.248 วันที่: 5 กันยายน 2552 เวลา:6:25:36 น.  

 
อยากทราบว่าเรียนจบปีครูปี49แล้วมีจดหมายมาบอกว่าสะดวกจะรับใบประกอบวิชาชีพที่บ้านหรรืมารับที่คุรุสภาก็เลยตอบไปว่ารับที่บ้านค่ะแต่ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับเลยทั้งที่หลักฐานก็ส่งครบทุกอย่าง
แบบนี้ทำไวดีคะ
ยังมีโอกาศได้อยู่รึเปล่าค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: อ้อ IP: 125.26.172.92 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:6:58:28 น.  

 
อยากทราบว่าถ้าจบ คบ.ตั้งแต่ปี 49 - 50 จะหมดเวลาในการขอใบประกอบวิชาชีพครูเมื่อไรโดย: อัจ IP: 118.172.245.82 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:14:33:00 น.  

 
เมื่อเดือน ก.พ. 51 ดิฉันได้ไปติดต่อขอใบประกอบวิชาชีพครู ดิฉันจบ วทบ. สาขาวิทยาการกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา)เจ้าหน้าที่คุรุสภาบอกว่าต้องสอบ 2 วิชา ดิฉันอยากทราบว่า คือวิชาอะไรบ้าง เพื่อดิฉันจะได้เตรียมตัว กรุณาตอบด้วยนะค่ะ


โดย: kai IP: 114.128.198.91 วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:19:01:54 น.  

 
ผม จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วันที่ 20 ตุลาคม 2548
ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพครู ต้องทำอย่างไร บ้าง ตอนนี้กำลังจะศึกษาต่อ วิชาชีพครู แต่อยากได้ใบรับรองวิชาชีพครู เพื่อนำไปสอบจะได้หรือเปล่า มีขั้นตอนวิธีการอย่างไรบ้าง ขอบคุณ


โดย: soonthon IP: 118.175.222.165 วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:11:00:11 น.  

 
อยากได้ใบประกอบวิชาชีพแต่ไม่อยากเรียนสอบเอาได้ไหม


โดย: นางสาวนลิน IP: 117.47.133.131 วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:15:27:41 น.  

 
ผมจบวุฒิ ค.อ.ม. จาก ม.พระจอมเกล้าธนบุรี แล้วมีวุฒิ ป.บัณฑิต และสอนอยู่ รร.อาชีวะด้วยสอนได้ แค่ 1 เทอมอยากทราบว่าสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้เลยรึเปล่าครับ


โดย: นายจอม IP: 119.31.126.141 วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:18:42:49 น.  

 
อยากได้ตัวอย่างการเทียบโอนมารตรฐาน
ของคนที่จบ ปวค. ของ มสธ ค่ะ


โดย: เจน IP: 114.128.104.24 วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:19:12:35 น.  

 
ดิฉันจบ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบปริญญาตรีต่อเนื่อง ศึกษาศาสตร์ แขนงวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2551 สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาพครูได้หรือไม่คะ และต้องทำอย่างไรบ้าง ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนประจำอำเภอ


โดย: ผกามาศ สามัญ IP: 118.173.227.2 วันที่: 14 ตุลาคม 2552 เวลา:11:53:38 น.  

 
ผมจบป.ตรี คณะศึกษาศาตร์ วิชาเอกพลศึกษา หลักสูตรครู 5 ปี จบตั้งแต่ปี2551 ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูเลยครับ ทำเอกสารไปทั้งหมดแล้ว จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับเอกสารเลยครับโดย: นุกุล ปาวิชัย IP: 114.128.82.183 วันที่: 23 ตุลาคม 2552 เวลา:19:23:45 น.  

 
ดิฉันจบจากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีวุฒิ วท.บ.วิชาเอกสถิติประยุกต์ ปี 43 และมีวุฒิครู 19 หน่วยกิต สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ช่วยแนะนำว่าต้องทำอย่างไรคะ/ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: ต. IP: 111.84.123.254 วันที่: 24 ตุลาคม 2552 เวลา:21:54:34 น.  

 
สวัสดีคะ
ดิฉันมีเรื่องจะขอคำแนะนำ เพราะเห็นเขาพูดว่าต่อไปต้องเรียน ป.โทร ถึงจะได้ใบประกอบวิชาวีพครูใช่หรือเปล่าคะ


โดย: ขอคำแนะนำคะ IP: 118.175.70.129 วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:8:30:37 น.  

 
ขอแบบใบอนุญาติประกอบวิชาชีพค่ะขอตั้งแต่ปี51ไม่ผ่านเพื่อนบอกสามารถสมัครได้ในเว็ปไซด์แล้วในเว็ปมีไหมคะเปิดไม่เจอ


โดย: ครูนุช IP: 118.175.144.224 วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:15:44:58 น.  

 
จบวทบค่ะ แต่เรียนมสธเพิ่มได้วุฒิใบประกาศวิชาชีพครูจบปี49ค่ะไม่รู้ว่าจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูจากครุสภาได้เลยรึปล่าวเพราะตอนจบใหม่ๆไปขอที่กรุงเทพเลยแต่เค้าบอกว่าตอนนี้ยังออกให้ไม้ได้ตอนนี้อยากรู้จริงๆช่วยหาข้อมูลหน่อยนะคะ


โดย: น้อง IP: 117.47.3.233 วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:10:42:10 น.  

 
ขอความกรุณา:
จบ ปริญญาตรี ทลบ.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2552
ประสงค์ที่จะเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ จะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา ได้อย่างไร


โดย: แสง IP: 119.31.126.141 วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:12:25:16 น.  

 
เรียน ป.บัณฑิต ในสถาบันที่คุุรุสภารับรอง อีก 1 ปี ค่ะ ถึงจะยื่นได้คุณแสง


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:13:37:14 น.  

 
เพื่อนเทียบโอนผ่านแล้วแต่เข้ากรอกข้อมูลไม่ได้ทำไงดี


โดย: วนิดา IP: 118.172.48.60 วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:15:16:12 น.  

 
ตอนนี้ผมยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ แต่ผมมีประสบการสอนประมาณ 2 ปี แต่เรียนทางสายครูมา (มีครบทั้ง 9 มาตราฐาน) แต่ยังเรียนไม่จบ ผมสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้รึป่าวครับ


โดย: น้องต้น IP: 125.27.162.151 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:52:50 น.  

 
ต้องเรียนให้จบก่อน ถึงจะยื่นขอใบอนุญาตฯ ได้นะคะโดย: ][NuUnAn-- วันที่: 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:14:56 น.  

 
คุณแนน อยากถามว่า เราจบป.ตร มนุษยศาสตร์ ปี2003 พอดีกำลังจะสมัครงานงานหนึ่งแต่เค๊าบอกต้องมี ใบประกอบวิชาชีพครู แล้วเราต้องทำไงบ้างคะ เค๊าจะเปิดสอบรอบใหม่อีกประมาณเมื่อไหร่คะ ขอบคุณค่ะ


โดย: joy IP: 125.24.142.39 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:13:52 น.  

 
ช่วยแนะนำด้วย:
ที่ใหนเปิดให้เรียน ป.บัณฑิต 1ปี
คือตอนนี้จะไปสอบครูอัตราจ้างอยากทราบว่าเราขอผ่อนผันได้ไหมในการมีใบประกอบิชาชีพ
และสถาบันที่เปิดสอน เอาภาคตะวันออกมีที่ไหนบ้าง
ขอบคุณ.


โดย: แสง IP: 119.31.109.62 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:16:38 น.  

 
จบ วท.บ. มา แล้ว เข้ารับการอบรม 9 มาตรฐานขอใบประกอบมาสอบบรรจุได้หรือไม่คะ


โดย: แนน IP: 203.172.207.220 วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:10:11:33 น.  

 
ผมจบเอกภาษาอังกฤษธุรกิจมาครับ
ไม่ทราบถ้าเรียนวุฒิครูเพิ่ม
แล้วผมจะมีสิทธิ์สอบบบรรจุเป็นครูภาษาอังกฤษได้ไหมครับ

ชอบตอบให้หน่อยนะครับ


โดย: พง IP: 118.172.92.21 วันที่: 11 ธันวาคม 2552 เวลา:14:10:42 น.  

 
คุณ พง
ได้ค่ะ

คุณแนน
ต้่องดูว่า ป.ตรี จบเอกอะไรมา สอบครูเอกอะไรได้บ้าง ส่วนวุฒิอะไรนั้น สามารถใช้ขอใบอนุญาตฯ ได้หมดค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 11 ธันวาคม 2552 เวลา:22:25:07 น.  

 
จบปวค.ตั้งแต่ปี48 แต่ยังไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพตอนนี้ถ้าจะขอต้องทำอย่างไรบ้างคะแล้วจะขอได้หรือเปล่าเพราะต้องเอาไปสมัครสอบครูกลุ้มใจมากคะงานที่ทำก็ยังไม่ใช่ครูคะ ขอคำตอบด่วนคะโดย: พร IP: 58.147.116.14 วันที่: 14 ธันวาคม 2552 เวลา:12:03:10 น.  

 
ดิฉันจบเอกการจัดการทั่วไป(ศศ.บ.)และเคยมีประสบการณ์สอนเด็กประถมอยู่ประมาณ 8เดือนอยากจะขอใบประกอบวิชาชีพก็เลยคิดเรียนต่อแต่ไม่แน่ใจว่าระหว่างป.บัณฑิตและป.โทสาขาหลักสูตรการสอน(มีคนพูดว่าถ้าเรียนโทก็ไม่ต้องเรียนป.บัณฑิตเพิ่ม)จริงหรือเปล่าแบบว่าไม่แน่ใจเลยรบกวนช่วยแนะนำหน่อยกลัวเรียนแล้วเอาไปสอบไปขอใบวิชาชีพไม่ได้


โดย: ฑิตตา IP: 113.53.92.29 วันที่: 16 ธันวาคม 2552 เวลา:10:24:19 น.  

 
ดิฉันจบเอกการจัดการทั่วไป(ศศ.บ.)และเคยมีประสบการณ์สอนเด็กประถมอยู่ประมาณ 8เดือนอยากจะขอใบประกอบวิชาชีพก็เลยคิดเรียนต่อแต่ไม่แน่ใจว่าระหว่างป.บัณฑิตและป.โทสาขาหลักสูตรการสอน(มีคนพูดว่าถ้าเรียนโทก็ไม่ต้องเรียนป.บัณฑิตเพิ่ม)จริงหรือเปล่าแบบว่าไม่แน่ใจเลยรบกวนช่วยแนะนำหน่อยกลัวเรียนแล้วเอาไปสอบไปขอใบวิชาชีพไม่ได้


โดย: ฑิตตา IP: 113.53.92.29 วันที่: 16 ธันวาคม 2552 เวลา:10:24:19 น.  

 
จบคณะพลศึกษา เอกสุขศึกษา ปี 39 ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพเลย ต่อมาเรียนต่อตรีอีก 1 ใบ คณะคุรุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย ก็ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพเลยตอนนี้ทำงานอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ.อุตรดิตถ์ จะตรวจสอบข้อมูลว่าได้หรือยังที่ไหนค่ะ อ้อ ลืมไป สงสารคุณแนนจัง ต้องตอบข้อมูลให้กับเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้ ขอบคุณที่มีน้ำใจให้เพื่อนชาวโลกด้วยกันนะค่ะ


โดย: ศศิธร ทองศรีอ้น (พฤษยากรกุล) IP: 10.251.28.123, 203.172.199.254 วันที่: 18 ธันวาคม 2552 เวลา:10:19:54 น.  

 

สรุปง่ายๆก็คือ จบ ตรี แล้วไปเรียนต่อ อีก 1 ปี เืืพื่อ จะได้ใบประกอบวิชาชีพครูใช่ไหมครับ...แล้วก็ เอามาให้ครุสภา อนุญาตให้สอบ เป็นครูใช่ไหมครับ งง

**************************************

ตอบให้ผมหน่อยครับ ผมว่าจะเรียน ครับ

ถ้าใครใจดี ช่วยแอด E-mail ผมอธิบายใ้ห้ผมเข้าใจหนอ่ยครับ

spider_hangman@hotmail.com


โดย: ณัฐวุฒิ IP: 124.120.65.184 วันที่: 18 ธันวาคม 2552 เวลา:17:46:05 น.  

 
เธ”เธดเธ‰เธฑเธ™เธˆเธšเธ™เธฒเธŽเธจเธดเธฅเธ›เนŒ เธ›เธต 2541 เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฃเธฒเธŠเธกเธ‡เธ„เธฅ เธเธฃเธธเธ‡เน€เธ—เธž เธ—เธณเนƒเธšเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธนเน„เธ”เน‰เน„เธซเธก


โดย: เน€เธญเธก IP: 113.53.18.43 วันที่: 22 ธันวาคม 2552 เวลา:10:50:59 น.  

 
เธ”เธดเธ‰เธฑเธ™เธˆเธšเธ™เธฒเธŽเธจเธดเธฅเธ›เนŒ เธ›เธต 2541 เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฃเธฒเธŠเธกเธ‡เธ„เธฅ เธเธฃเธธเธ‡เน€เธ—เธž เธ—เธณเนƒเธšเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธนเน„เธ”เน‰เน„เธซเธก


โดย: เน€เธญเธก IP: 113.53.18.43 วันที่: 22 ธันวาคม 2552 เวลา:11:05:17 น.  

 
จบนาฎศิลป์ ปี2541 มหาวิทยาลัยราชมงคล กรุงเทพ ขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหมค่ะ


โดย: เอมอร IP: 113.53.18.43 วันที่: 22 ธันวาคม 2552 เวลา:11:07:56 น.  

 
ขอเบอร์โทรศัพท์ของคุรุสภาเพื่อติดต่อ


โดย: เอมอร IP: 113.53.18.43 วันที่: 22 ธันวาคม 2552 เวลา:11:11:57 น.  

 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย คือตำแหน่งอะไรหรอคะ
ต่างจากครูยังไง


โดย: kaefever IP: 192.168.201.162, 58.9.140.128 วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:11:00:10 น.  

 
ตอนนี้ยังเรียนไม่จบแต่ขอหาลู่ทางไว้ก่อนค่ะคือเรียนกศ.บ วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา(4ปี)ค่ะ

จะต้องทำอย่างไรถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูค่ะ


ช่วยบอกขั้นตอนตั้งแต่จบจนเริ่มขอด้วยนะค่ะวิชาโทรสารสนเทศศาสตร์ จะสอนวิชาอะไรได้บ้าง
ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะค่ะ


โดย: ศรารัตน์ IP: 113.53.10.225 วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:21:31:48 น.  

 
จบ ค.อ.บ. คุรุสตร์อุสาหกรรม ปี51( มธร ล้านนา) หลักสูตร์ต่อเนื่อง 2 ปี แต่ทางมหาวิทยาลัยบอกว่า ที่มหาลัยไม่ผ่านการรับรองสาระจากคุรุสภา ข้อ 1 และ ข้อ 9 ต้องทำอย่างไรครับ


โดย: ปรีชา IP: 203.158.160.6 วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:12:51:22 น.  

 
ก็อบรม หรือไปสอบค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:0:04:57 น.  

 
ขอต่อใบประกอบวิชาชีพครูจ่ายเงินเรียบร้อยทำไมไม่ได้ครูในโรงเรียนสิบกว่าคนเขาได้หมดมีคนเดียวที่ไม่ได้เสียใจที่อุตส่าวิ่งหาหลักฐานและเป็นธุระส่งเงินให้เพื่อน
ตัวเองกลับไม่ได้จะให้คิดว่าเป็นความผิดของใคร


โดย: ครู IP: 113.53.74.102 วันที่: 28 ธันวาคม 2552 เวลา:22:21:39 น.  

 
จบ คศ.บ มทร.กรุงเทพปี49 จะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหม เคยไปขอแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเรียนเพิ่ม แต่เพื่อนไปขอหลังจากนั้นทำไมเค้าถึงได้


โดย: ยาย IP: 117.47.182.98 วันที่: 30 ธันวาคม 2552 เวลา:20:20:05 น.  

 
จบวุฒิ ศึกษาศาสตร์ แนะแนว มสธ ไม่ทราบว่าจะขอใบประกอบวิชาชีพได้ไหมค่ะ แล้วต้องทำอย่างไร เมื่อไหร่

ขอบคุณค่ะ


โดย: รี IP: 118.173.149.137 วันที่: 2 มกราคม 2553 เวลา:14:32:34 น.  

 
รบกวนถามด้วยคะ จบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมา+ปวค. สามารถเป็นครูสอนวิชาเอกอะไรได้บ้างคะ(ประถม)ขอคำแนะนำด้วยคะ


โดย: pp IP: 125.26.231.14 วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:14:29:17 น.  

 
คุณ pp
ไม่ได้สักอย่างเลยค่ะ ต้องไปเรียนใหม่


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:16:18:45 น.  

 
หากการเรียน ป.บัณฑิต ไม่จำเป็นต้องไปเทียบโอนแล้วใช่ไหมคะ แล้วจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูเลยหรือเปล่า หรือว่าได้ใบอนุญาติปฎิบัติการสอนคะ

ขอบคุณมากคะ


โดย: อุไรวรรณ IP: 124.120.159.4 วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:8:59:27 น.  

 
ก็ต้องดูค่ะว่าสถาบันที่คุณเรียนมา คุรุสภาอนุมัติอะไรให้ ส่วนมากถ้าไม่มีฝึกสอน คุรุสภาจะออกให้แค่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน แต่ถ้ามีฝึกสอน จะออกใบอนุญาตฯครู ให้ค่ะ

ถ้าจบไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องเทียบโอนค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:16:51:56 น.  

 
เรียนถามคุณแนนค่ะ
-ดิฉัน จบ วทบ.เทคโนโลยีการอาหาร กำลังเรียน ป.บัณฑิต ของ มสธ.อยู่ค่ะ แต่ไม่มีประสบการสอนเลยค่ะ ทำงานบริษัท
-อยากถามคุณแนนว่า ถ้ายังไม่มีประสบการณ์สอน จะสามารถสมัครสอบ ครูธุรการ ครู กศน. ครูผู้ช่วย หรือครูกทม ได้ไหมคะ หรือจะสามารถสอบของอะไรได้บ้างคะ
-และถ้าจะทำงานเป็นครูของ ของ รร.เอกชน จะสามารถใช้ประเมิน ก่อนขอใบประกาศได้ไหมคะ
ช่วยกรุณาตอบด้วยนะตะ เพราะไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง ครูค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ป่าน IP: 115.67.250.241 วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:22:19:46 น.  

 
การประเมินการสอน เห็นด้านล่างเขียนว่า "สรุปความเห็นของคณะผู้ประเมิน" หมายความว่า ใช้เพียงแค่ใบเดียวในการประเมินใช่หรือไม่คะ
แล้วในการประเมินจำเป็นต้อง "ปฎิบัติ" ทุกข้อ หรือเปล่าคะ
ขอบคุณมากนะคะ มีบล๊อกนี้ช่วยได้มากเลยคะ


โดย: อุไรวรรณ IP: 124.121.223.236 วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:8:44:47 น.  

 
คุณ ป่าน
1. เทคโนโลยีการอาหาร จะไปสอบเป็นครูเอกอะไรคะ ไม่แน่ใจว่าจะสอบได้หรือเปล่า
2. ถ้าไม่มีประสบการณ์สอน แต่คุรุสภาออกใบอนุญาตฯครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ก็สมัครสอบครูได้ค่ะ แค่ครูธุรการ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครูค่ะ เพราะไม่ใช่ข้าราชการ เป็นแค่ลูกจ้าง ที่ใช้เงินรัฐ เท่านั้น
3. ไม่ทราบค่ะ เป็นข้าราชการค่ะ ไม่ใช่ครูเอกชนเลยไม่ทราบ

คุณ อุไรวรรณ
ต้องปฏิบัติ และผ่านทุกข้อค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:12:25:14 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ คุณแนนที่ช่วยตอบข้อสงสัย
ขอบคุณที่มีบล็อกดีๆแบบนี้
เป็นประโยชน์มากค่ะ โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้อย่างดิฉัน
ขอให้สิ่งดีๆกลับไปหาคุณแนนทุกๆเรื่องค่ะโดย: ป่าน IP: 115.67.122.214 วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:20:16:17 น.  

 
ขอถามคุณน้องแนนค่ะ พี่จบศึกษาศาสตร์ แนะแนวของ มสธ
และตอนนี้กำลังเรียน ป.บัณฑิต ของมสธ. ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการสอนเลย ทำเอกชน แต่อยากที่จะสอบเป็นครู
1 หลังจากจบแล้วพี่ต้องทำยังไงต่อถึงจะไปขอใบประกอบได้ เพราะพี่ไม่มีการฝึกสอนเลย อยากมีสิทธิ์สมัครสอบ

3 และพี่จะสามารถสอบครูอะไรได้บ้างคะ ครู กทม ได้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: อารีย์ IP: 115.67.122.214 วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:20:27:16 น.  

 
คุณแนน พอจะทราบไม๊ครับว่า ปี 2553จะมีเปิดสอบครูเมื่อไหร่ครับโดย: เสก IP: 115.67.207.206 วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:21:06:47 น.  

 
หนูกำลังจะจบ ม.6ปีนี้ อยากเป็นครู พี่นู๋แนนช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าจะเลือกเรียนที่ไหนดี


โดย: ทราย IP: 115.67.15.235 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:20:39:28 น.  

 
ขอบคุณค่ะ คุณป่าน

คุณ อารีย์
ครูแนะแนวมีเปิดสอบน้อยมากๆ ค่ะ ถ้าเรียน ป.บัณฑิตของ มสธ ก็ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้ ใช้สมัครสอบบรรจุครู กทม ได้ค่ะ

สอบที่ไหนได้หมดค่ะ ถ้ามีเปิดรับเอกแนะแนว

คุณ เสก
เมษา 53 นี้ค่ะ มีข่าวว่าเปิดสอบประมาณ 28 เขต

น้อง ทราย
เลือกเรียนที่ไหนก็ได้ค่ะ แต่ถ้าจะให้ดีเลือกเรียนที่เค้ามีโครงการเช่น ครูพันธุ์ใหม่ หรืออื่นๆ เพราะโครงการนี้พอจบมาแล้วก็ให้บรรจุเลย ไม่ต้องไปสอบใหม่อีก เพียงแค่รอเลือกโรงเรียน แล้วก็ได้โรงเรียนดีๆ กว่าพวกที่สอบบรรจุเองด้วยจ้า


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:21:57:10 น.  

 
ผมจบ ป.ตรี ว.ค. พระนครสาขา ค.บ เครื่องกล มีใบจากกรมฝึกหัดครู ปี2536 จะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ ส่วนตัวก็ทำงานสอนกับฝ่ายอบรมกับบริษัทเอกชนมา17 ปีแล้ว มีขั้นตอนอย่างไรถ้าขอใบไม่ได้มีขั้นตอนอย่างไรที่จะเทียบโอนได้


โดย: จรุง IP: 110.164.109.185 วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:21:24:10 น.  

 
ตอนที่คุณแนนสอบครู ใช้เวลาอ่านหนังสืออยู่นานไหมคะ
ข้อสอบยากมากไม๊


โดย: ป่าน IP: 115.67.108.50 วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:18:45:33 น.  

 
ขอถามคุณแนนหน่อยนะคะ
ดิฉันจบศึกษาศาสตร์ เอกการแนะแนว (จบปี 2547)แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพทางด้านการศึกษาเลย (ทำงานบริษัท)ตอนนี้ดิฉันต้องการสอบบรรจุและอยากเป็นครูไม่ทราบว่าดิฉันต้องทำอย่างไรคะถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครู
รบกวนคุณแนนตอบให้ด้วยนะคะ ต้องการคำตอบจริงๆค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ


โดย: alanc IP: 124.120.30.117 วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:13:09:12 น.  

 
ขอถามหน่อยคับ

ผมจบ คบ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้เลยหรือเปล่าคับ *ถ้าไม่ได้จะต้องทำยังไงบ้างคับ

ช่วยตอบหน่อยคับ...รออยู่


โดย: สัญญา IP: 202.149.25.225 วันที่: 15 มกราคม 2553 เวลา:18:33:25 น.  

 
คุณ จรุง + สัญญา
จะต้องเอาวุมิไปเทียบโอนค่ะ ดูรายละเอียดหน้าการเทียบโอนนะคะ

คุณ ป่าน
อ่านเรื่อยๆ ค่ะ อ่านตลอดปี แต่อ่านจริงๆ จังจังก่อนสอบ 2 อาทิตย์ค่ะ อ่านแบบทำความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำ พอเจอข้อสอบแบบไหนก็ทำได้ค่ะ

คุณ alanc
ต้องเอาวุฒิของคุณไปเทียบโอนค่ะ ดูได้จากหัวข้อเทียบโอน แต่อาจจะได้ไม่ครบทุกมาตรฐาน อาจจะต้องสอบเพิ่มเติม หรืออบรมใน มฐ ที่ไม่ผ่าน ค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 16 มกราคม 2553 เวลา:22:53:41 น.  

 
ขอบคุณคุณแนนมากนะคะที่ตอบคำถาม
ขอถามคุณแนนอีกนิดนะคะ คือ ถ้าดิฉันอยากทราบว่าการเทียบโอนเจ้าหน้าที่เป็นคนตรวจสอบรายวิชาที่ตรงกันหรือว่าเราเป็นคนเทียบเองแล้วไปยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ค่ะ(พอดีมีคนบอกดิฉันว่าต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วเทียบวิชาที่ตรงกับมาตรฐานเองค่ะ)รบกวนคุณแนนตอบด้วยนะคะ ต้องขออภัยจริงๆดิฉันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจริงๆค่ะ
ขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณแนน


โดย: analanc IP: 124.120.26.172 วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:14:21:48 น.  

 
อยากถามคุณแนนว่าถ้าไปเทียบโอน ต้องใช้คำอธิบายรายวิชาประกอบด้วยเหรอคะ หนูจบ กศบ.จาก มหาวิทยาลัยทักษิณมาค่ะ จบวุฒิครูและก็เคยฝึกสอนมาด้วยแต่หลังจากจบก็ทำงานบริษัทไม่เคยเป็นครูค่ะ จะไปขอใบประกอบวิชาชีพครูน่ะค่ะเพราะจะลองสอบครูดูบ้างค่ะ
คุณตอบด้วยนะคะรอคำตอบอยู่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: แหม่ม IP: 124.120.26.172 วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:14:52:38 น.  

 
คุณแนนคะ ถ้าเราใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนในการสอบบรรจุครู สมมติว่าเราสอบได้ ฐานะของเราจะได้เป็นข้าราชการครูเหมือนกับคนที่ใช้ใบประกอบวิชาชีพสมัครรึเปล่าคะ กังวลเรื่องนี้มาก เพราะหลักสูตรของที่เรียน ปวค ปัจจุบัน ดูเหมือนจะมีปัญหาค่ะ

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ


โดย: เนม IP: 114.128.178.51 วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:8:55:10 น.  

 
คุณ เนม
ได้ค่ะ เพื่อนแนนได้บรรจุมาแล้ว

คุณ แหม่ม
ต้องใช้ค่ะ

คุร analanc
เราต้องเขียนเทียบเองค่ะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:20:30:44 น.  

 
ผมจบ กศม บริหารการศึกษา ม.น. จะขอใบประกอบวิชาชีพครู ได้ไหมครับ


โดย: วสุ IP: 112.142.116.181 วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:15:26:08 น.  

 
รบกวนสอบถามหน่อยนะคะดิฉันเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี2541 ตอนนี้ถ้าดิฉันอยากจะสอบเป็นครูจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ ดิฉันไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: tuk IP: 125.26.8.133 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:24:17 น.  

 
ขออนุญาตสอบถามครับผม ผมเรียนจบ วทบ.ชีววิทยา ปี45และเรียนประกาศนียบัตรครูของ มสท.จบปี45
ผมจะสามารถสมัครสอบครูผู้ช่วยที่จะเมษายน53นี้ได้ไหมครับ ถ้าไม่ได้ผมต้องทำอย่างไรหลังจากจบไปผมไม่เคยไปสอบบรรจุไม่ค่อยรู้ข้อมูลการสอบ จะไปลองสอบดูสักครั้งไหนๆก็เรียนวุฒิครูมา ขอบคุณครับ


โดย: กว่าจะรู้ตัวเอง IP: 125.26.185.73 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:38:33 น.  

 
หนูจบบริหารธุรกิจ ทำงานในโรงเรียนเอกชน และต้องการเรียนเพื่อได้ใบประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่มั่นใจสถานบันที่จะไปเรียนว่าทางคุรุสภารับรองหรือเปล่า โปรดแนะนะสถานศึกษาที่ทางคุรุสภารับรองด้วย อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ
โปรดตอบด้วยน่ะ เพราะจะลงทะบียนเรียนปีการศึกษานี้ค่ะ
ขอบพระคุณในน้ำใจดีค่ะ


โดย: kob IP: 192.168.12.30, 61.19.196.130 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:18:24 น.  

 
คือว่าจบครู(คบ.)เมื่อปี39แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูถ้าไปขอที่คุรุสภาจะได้หรือไม่ตอนนี้


โดย: บุษยา IP: 118.173.32.176 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:42:05 น.  

 
จบวิทย์(คบ.)แต่ตอนนี้เป็นผู้ดูแลเด็กเล็กมาเกือบจะ7ปีแล้วและอยากจะขอใบประกอบวิชาชีพครูไม่ทราบว่าจะขอได้ไม่หรือต้องให้หน่วยงานมีหนังสือรับรองก่อนจะขอใบประกอบวิชาชีพครูตอบด้วยนะคะ


โดย: koy IP: 118.173.44.23 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:04:34 น.  

 
ค่ะ จบวิศวะมาค่ะ แต่ตอนนี้อยากเป้นครู ว่าจะลงเรียน ป.บัณฑิตอ่ะค่ะ อยากทราบว่าถ้าลงเรียนแล้วสามารถไปสมัครสอบครูผู้ช่วยได้มั๊ยค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ


โดย: nan IP: 114.128.26.84 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:24:39 น.  

 
จบมาตั้งแต่ปี 2546 เอกประถมศึกษา แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จะไปขอเพื่อจะมาสมัครสอบ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ช่วยตอบด้วยนะคะเพราะ จะสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นี้แล้ว ขอบคุณค่ะ


โดย: dongkem IP: 10.250.4.238, 203.172.199.250 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:18:46 น.  

 
ขอถามผู้รู้ด้วยคะ
จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ตอนนี้ ไปสอบสัมภาษณ์ผ่าน สามารถเรียนที่ ราชภัฎสวนสุนันทา เรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ได้คะ

อยากถามว่าถ้าเรียนจบแล้วได้ ใบประกาศวิชาชีพครูมาแล้ว สามารถไปสอบบรรจุเป็นครูได้หรือเปล่าคะ
โดย: natthicha IP: 203.144.144.164 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:34:55 น.  

 
ลืมบอกไปคะว่าจบ ป.ตรี บธบ. จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คะ


โดย: natthicha IP: 203.144.144.164 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:37:16 น.  

 
พี่จบป.ตรีครุศาสตร์ ปี49จะขอใบประกอบวิชาชีพตอนนี้ได้หรืเปล่า


โดย: นัท IP: 118.172.100.227 วันที่: 3 มีนาคม 2553 เวลา:17:39:38 น.  

 
ขอรบกวนปรึกษาจากผู้รู้ค่ะ เรื่องคือ ตอนนี้กำลังศึกษา ป. โท บริหารการศึกษา แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ คำถามคือเมื่อจบแล้วสามารถนำวุฒิ ป. โทไปเทียบขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่ค่ะ (มีคนเค้าบอกมาว่านำไปเทียบได้เลยสับสนค่ะรบกวนหน่อยนะค่ะ)ขอบคุณมากค่ะ


โดย: จาม IP: 192.168.0.227, 127.0.0.1, 202.143.165.194 วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:9:25:46 น.  

 
กรณีเทียบโอนแล้วค่ะ แต่ผลออกมาไม่ผ่านอยู่ 1 มฐ. อยากทราบว่าต้องมีวิธีการและกำหนดการอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: 11 IP: 125.27.90.103 วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:19:38:40 น.  

 
อยากทราบกำหนดการเทียบโอนคนที่ไม่ผ่านบางมฐ.เมื่อไหร่คะ


โดย: อ IP: 125.27.90.103 วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:19:40:39 น.  

 
ขอถามหน่อยนะคับผมจบ ป.ตรีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทยาลัยวิทยาเขตแพร่ คณะครุศาสตร์ เอกสังคม ฝึกสอน 14ภาคเรียน จะรับใบป.ตรี พ.ค. 53 นี้และสอนที่โรงเรียนวัดเหมืองนาวิทยา 1 ปี หากจะขอใบประกอบวิชาชีพจะมีปัญหาอะใรเปล่าคับ


โดย: มัส IP: 180.183.80.199 วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:9:43:11 น.  

 
ดิฉันจบปริญญาทางด้านบริหารธุรกิจ (บธม) เมื่อปี 2545 และเรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เมื่อปี 2548 ที่ มสธ ถ้าจะขอใบประกอบวิชาชีพครู จะขอได้เลยมั้ยค่ะ อยากจะเปลี่ยนสายงานเป็นงานสอน เพราะว่าตอนนี้ สถาบันอาชีวะศึกษากำลังจะเปิดรับสมัครค่ะ กรุงณาตอบด่วนด้วยน่ะค่ะ


โดย: วิไลวรรณ IP: 61.7.145.136 วันที่: 10 มีนาคม 2553 เวลา:12:20:37 น.  

 
อยากทราบว่าการที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพครูต้องมีประสบการณมาแล้วกี่ปีค่ะ


โดย: แพรเดกวิทย์ IP: 125.24.34.55 วันที่: 10 มีนาคม 2553 เวลา:16:17:29 น.  

 
รบกวนช่วยตอบด่วนเลยนะคะคือว่าดิฉันมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วตั้งแต่ปี2548และหมดอายุเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 ซึ่งหมดอายุไปแล้วจะสามารถต่อทางไปรษณีย์ได้หรือไม่คะถ้าไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ดิฉับจบป.ตรี คบ. ประถมศึกษาค่ะ ทำงานศูนย์เด็กเล็กของอบต. ช่วยตอบด้วยนะคะเพราะใบอนุญาติหมดอายุไปแล้วค่ะ


โดย: สุชาดา IP: 118.172.197.178 วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:16:28:51 น.  

 
สอบถามหน่อยค่ะ จบ ป.ตรี รัฐศาสตร์ มาอยากเรียน ป.วิชาชีพเพิ่ม แต่มาคิดดูแล้วถ้าเรียนไปแล้วจะมีเอกลงได้หรือเปล่าค่ะ หรือว่าถ้าจะไปลงเรียนใหม่เป็นหลักสูตรต่อเนื่องทางครุศาสตร์ อีก 2 ปี (มีวุฒิ ปวส.อยู่ค่ะ) ถ้าจบจะต้องไปเรียน ป.วิชาชีพเพิ่มอีกหรือเปล่าค่ะ สับสนค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ


โดย: หลังเขา IP: 113.53.48.64 วันที่: 15 มีนาคม 2553 เวลา:22:34:49 น.  

 
อยากเรียนถามคะ ว่าเรียนจบเอก นิติมา แต่ว่าอยากได้ใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องทำยังไงคะ และสามารถขอได้ไหม เพราะ อยากเป็นครูมากเลย .. ขอบคุณคะ


โดย: คุณต่อ IP: 113.53.142.69 วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:9:41:36 น.  

 
อยากถามคุณแนนว่า ดิฉันจบ ป.ตรี ศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2551 เคยทำงานเป็นครูเอกชน ไม่มีใบรับรองการผ่านงาน มีแต่ใบรับรองเงินเดือน อยากขอใบประกอบวิชาชีพครู ต้องทำอย่างไร และขอได้ไหม รบกวนด้วยนะคะ และถ้ามีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วสามารถสมัครสอบบรรจุเป็นราชการครูได้ไหม .........ขอบคุณคะ


โดย: แอม IP: 125.26.43.37 วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:11:37:16 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณแนน ดิฉันจบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ราชภัฎสวนดุสิต ปี 2551 ไม่เคยทำงานเป็นครู ไม่มีใบรับรองอะไร อยากขอใบประกอบวิชาชีพครู มีคนบอกว่าต้องไปเรียนเพิ่มเติม แล้วค่อยทำเรื่องขอที่คุรุสภาอนุมัติ ต้องทำแบบนั้นหรือคะ แล้วเราจะรู้ได้ไง ว่าที่เราไปเรียนเขาจะอนุมัติ ใช้ได้จริง กลัวเสียเงินฟรีอะค่ะ เพราะต้องเสียเวลาเรียนเป็นปี แล้วสามารถสมัครสอบบรรจุเป็นราชการครูได้ไหม คะ
รบกวนคุณแนน แนะนำแนวทางให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ld_ph@hotmail.com


โดย: ลัดดา IP: 203.144.144.164 วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:14:51:47 น.  

 
จบ วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร อยากทราบว่าสามารถเทียบกับวิชาเอกทางครูใดได้บ้างเพราะตอนนี้เรียน ป.บัณฑิตอยู่


โดย: น้อง IP: 113.53.203.70 วันที่: 22 มีนาคม 2553 เวลา:12:54:41 น.  

 
ขอเรียนถามน้องแนนหน่อยนะคะ คือจบ คบ. 5 ปี เมื่อต้นปี 53 เป็นสมาชิกคุรุสภา อยู่ก่อนหน้านี้แล้วสามารถ ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือเปล่าคะ เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2542 เคยเป็นครูที่โรงเรียนเอกชนมาก่อนแต่ตอนนี้มาทำงานอยู่ที่ศูนยเด็ก ไม่ทราบว่าจะขอได้หรือเปล่า และต้องเทีบยโอนด้วยหรือไม่คะ


โดย: ครูเล็ก IP: 125.26.147.190 วันที่: 22 มีนาคม 2553 เวลา:23:04:10 น.  

 
หนูเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะ
หนูเรียนคณะครุศาสตร์2ปี(หลังอนุฯ)
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะ
ตอนนี้หนูได้ทำงานที่โรงเรียนบ้านคอเอน
เป็นครูอนุบาล2ค่ะ
แต่เป็นแบบโดยบังเอิญเพราะช่วงนั้นครูขาดหาคนสอนไม่ทันอยู่1เทอม
เทอมสุดท้ายพอดีเค้าเลยให้หนูช่วยสอนเด็กแทน
แต่ตอนนี้ทางโรงเรียนเขาบอกว่าถ้าต้องการทำงานต่อ
"ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
หนูไม่รู้ว่าใบประกอบวิชาชีพเค้าทำกันยังไงคะ"
แต่หนูสามารถขึ้นไปทางครุสภาที่กรุงเทพได้นะคะ
หนูขอแค่รายละเอียดว่าต้องทำอย่างไรบ้างและต้องมีเอกสารอะไรบ้างเท่านั้นเองคะ
รบกวนถามท่านผู้ใจดีช่วยตอบหนูหน่อยนะคะ
หนูอยากทำงานต่อจริงๆคะ
suwaibah_26@hotmail.com


โดย: นางสาวมนทิรา แหลมกา IP: 118.173.78.157 วันที่: 24 มีนาคม 2553 เวลา:19:57:31 น.  

 
ข้อความที่2
ติดต่อหรือกรุณาบอกทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะ
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
ขอบคุณมากๆค่ะ
0846890532
suwaibah_26@hotmail.com


โดย: นางสาวมนทิรา แหลมกา IP: 118.173.78.157 วันที่: 24 มีนาคม 2553 เวลา:20:00:52 น.  

 
สวัสดีค่ะ
อยากสอบถามนิดนึงค่ะ
พอดีจูนเป็นครูพิเศษเข้าไปสอนภาษาจีนให้สถานศึกษาแห่งหนึ่งมาเกือบ 2 ปีแล้วค่ะ แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเลย
ในกรณีนี้ จูนจะสามารถยื่นขอใบประกอบได้มั้ยคะ
หรือว่าจำเป็นต้องไปเรียน ป.บัณฑิตก่อน

ปริญญาตรีจบมนุษยศาสตร์ เอกการแปลมาค่ะ
ช่วยบอกหน่อยนะคะ ตอนนี้กำลัง งง มากเลย

ขอบคุณมากๆ ค่ะ


โดย: June IP: 115.67.43.132 วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:16:27:59 น.  

 
ถ้าเรียนจบ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการการสอน
เราสมารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือเปล่า
(กำลังตัดสินใจเรียนอยู่ รบกวนให้ความชัดเจนหน่อยครับ)

lommitsu@thaimail.com


โดย: ข้อข้องใจ IP: 192.168.11.192, 202.143.146.98 วันที่: 4 เมษายน 2553 เวลา:8:23:26 น.  

 
ขออนุญาตถามว่าดิฉันเป็นครูกศน.มา4 ปี แล้วและจบเอกพัฒนาชุมชน ตอนนี้ก็สอนปกติอยู่ อยากทราบรายละเอียดการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพราะดิฉันเคยขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปที่คุรุสภาเมื่อปลายปี 48 แต่ยังไม่ได้ตอบกลับมาเลย ลองถามรุ่นพี่เขาที่เขาขอก่อนเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้ ตอนนั้นดิฉันได้จ่ายทางไปรษณีย์ 500 บาทและดิฉันก็ไม่ได้ติดต่อสอบถามอีกเลยคิดว่าเดี่ยวทางคุรุสภาเขาจะส่งมาให้เอง เพราะตอนนี้ดิฉันจะสมัครเรียนป.บัณฑิต ของโครงการไทยเข้มแข็งหลักฐานการสมัครต้องมีใบอนุญาตตัวนั้นด้วยและจะรับเดือนเมษายน 53 ถ้ายังไงแล้วดิฉันจะต้องทำอย่างไรดีค่ะ ดิฉันกลุ้มใจมากเลยค่ะเพราะโครงการที่ดิฉันจะรียนของไทยเข้มแข็งเขาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยและก่อนหน้านี้ทางคุรุสภาได้สอบถามมายัง กศน.ว่าใครที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ได้ทำการสอนอยู่แล้วทางกศน.ก็ได้ส่งรายชื่อไปแล้วถ้าดิฉันจะไปสมัครเรียนดิฉันจะขอหนังสือฉบับที่ส่งไปให้ทางคุรุสภาได้ไหมช่วยตอบให้ด่วนเลยนะค่ะ


โดย: พิสซี่ IP: 113.53.78.66 วันที่: 6 เมษายน 2553 เวลา:20:03:59 น.  

 
ดิฉันเรียนจบศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา ไม่ได้เป็นครู สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารได้หรือไม่ เพื่อจะใช้ในการสอบเป็นผู้บริหารหรือโอนไปเป็นครู


โดย: ณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง IP: 203.172.196.98 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:11:57:45 น.  

 
จบป.ตรี ด้านเกษตร จบป.โท ด้านการบริหารการศึกษา ม.จันทรเกษมเป็นครูมาตั้งแต่ 2549 มีแต่ใบที่ทางคุรุสภาผ่อนผันให้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูต้องทำอย่างไรถึงจะดีที่สุด ณ.ขณะนี้ เพราะว่าถามใครก็ไม่ชัดเจนไม่ตรงกันทั้งนั้น ขอบคูณล่วงหน้าครับ.


โดย: สมชาย IP: 118.175.25.215 วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:13:10:34 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
Furniture Black Friday 2011


โดย: birdfriday วันที่: 10 ตุลาคม 2554 เวลา:18:11:18 น.  

 
เขียนบล็อกได้ดีมากเลยครับ
pls check cashing locations


โดย: lavenderbreeze999 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา:11:42:13 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

][NuUnAn--
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?]

(nuunan@gmail.com ขอไม่ตอบคำถามในกรณีที่เขียนไว้ในบล็อกแล้ว และใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ บล็อกนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นค่ะ)
Creative Commons License
ผลงานนี้ โดย นู๋แนน ใช้ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ใช่งานดัดแปลง 2.0 สหราชอาณาจักร: อังกฤษและเวลส์.
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงาน
[Add ][NuUnAn--'s blog to your web]