นิติบุคคลฯ บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับ ฉบับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"
ข้อ 2. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนี้มีชื่อเรียกว่า นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Baan Fah Piyarom Ruen Luang Housing Estate Juristic Person สำนักงานเลขที่ 70/35 หมู่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 

Create Date : 22 พฤษภาคม 2549   
Last Update : 24 พฤษภาคม 2549 9:48:16 น.   
Counter : 389 Pageviews.  

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 3. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และรับโอนทรัพย์สินและบริการอันเป็นสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตและดำเนินการด้านการบริหารจัดการตลอดจนบัญชี การเงิน ความสงบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการอยู่อาศัย และ/หรือมติของคณะกรรมการหมู่บ้าน ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น
(3.1) กำหนดระเบียบการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
(3.2) กำหนดระเบียบการอยู่อาศัย และการจราจรในหมู่บ้าน
(3.3) เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก
(3.4) ยื่นคำร้องทุกข์ หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่เกิดการกระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป
(3.5) จัดให้มีบริการสาธารณะ สันทนาการชุมชน เพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์
(3.6) ดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ, กฏกระทรวง, ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ ใช้บังคับกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สมาชิก ภายใต้บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อมีมติถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการหมู่บ้าน นำไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อให้มีผลสมบูรณ์ บังคับใช้ได้ต่อไป
ข้อ 5. นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้แล้ว ให้ใช้บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543, กฏกระทรวง และระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางบังคับโดยอนุโลม
ข้อ 6. ในข้อบังคับ
“นิติบุคคล” หมายถึง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง
“หมู่บ้าน” หมายถึง โครงการหมู่บ้าน บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้าน บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง
“คณะกรรมการ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ มีฐานะเป็นตัวแทนนิติบุคคลฯ ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในอันที่จะดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ ภายใต้บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
“สิทธิในที่ดิน” หมายถึง กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย
“ผู้จัดสรรที่ดิน” หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
“ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” หมายถึง ผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรร (เจ้าของกรรมสิทธิ์) และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิ์ในที่ดิน ต่อไปด้วย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกผู้พักอาศัย (เจ้าของกรรมสิทธิ์) รวมถึงบริวารที่พักอาศัยอยู่ในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง และให้หมายความรวมถึงผู้จัดสรรที่ดิน ในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่ว่างไม่มีผู้ใดซื้อ หรือได้รับโอนกลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดิน
“ค่าใช้จ่าย” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค การดูแลรักษาความปลอดภัย ความสะอาด ค่าบริหารจัดการนิติบุคคลฯและอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยสมาชิกผู้อาศัยร่วมกันชำระให้กับนิติบุคคลฯ ตามอัตราที่เรียกเก็บ
“บริการสาธารณะ” หมายถึง การใช้บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหมู่บ้านฯ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน เช่น บริการดูแลรักษาความปลอดภัย ความสะอาด เป็นต้น
“คณะกรรมการกลาง” หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามการประมวลกฏหมายที่ดิน
“พันักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการในหมวดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน
“พระราชบัญญัติ” หมายถึง “พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543”
“เงินกองทุน” หมายถึง เงินทุนที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและผู้จัดสรร ชำระให้กับหมู่บ้านหรือนิติบุคคลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ ในกรณีที่เงินอื่นมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ
(2) เพื่อเป็นทุนในการซ่อมแซมฉุนเฉินเร่งด่วน ตามความจำเป็น
“ระบบสาธารณูปโภค” หมายถึง ระบบ หรือการบริการที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต สำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง” ประกอบด้วย
1) ถนนสายประธาน หรือสายหลัก จำนวน 2 สาย

  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 30 เมตร ผิวจราจรกว้าง 24 เมตร ทางเท้ายกระดับ 2 ข้าง กว้าง 2 เมตร เกาะกลางถนนกล้าง 2 เมตร
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 16 เมตร ผิวจราจรกว้าง 12 เมตร ทางเท้ายกระดับข้างละ 2 เมตร
2) ถนนสายรอง 1 สาย เป้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกล้าง 12 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ทางเท้ายกระดับ 2 ข้างกว้าง 1.50 เมตร3) ถนนซอย 16 สาย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 8 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ทางเท้ารางวี 2 ข้าง ด้านปักเสาไฟกว้าง 1.15 เมตร ด้านครงข้ามกว้าง 0.85 เมตร
4) ระบบระบายน้ำให้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40, 0.60, 0.80 และ 1 เมตร เพื่อระบายน้ำฝน และน้ำใช้ซึ่งผ่านการบำบัดแล้ว ผ่านการตรวจคุณภาพน้ำจำนวน 2 บ่อ บริเวณด้านหน้าโครงการก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะริมถนนพหลโยธิน – ลำลูกกา
5) ระบบไฟฟ้า-น้ำประปา ดำเนินการโดยการไฟฟ้า-ประปาส่วนภูมิภาค
6) ที่ดินแปลงที่จัดทำเป็นสวนสาธารณะจำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 2-0-46 ไร่ และสวนหย่อม 5 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 1-0-83 ไร่ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งพัฒนาใด ของที่ดินตามบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตามแผนผัง โครงการจัดสรรที่ดิน
ข้อ 7. การใช้ประโยชน์ที่ดินจัดสรรภายในหมู่บ้านทุกแปลง ให้ใช้เพื่อการอยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากที่กำหนดไว้ไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
 

Create Date : 22 พฤษภาคม 2549   
Last Update : 24 พฤษภาคม 2549 9:49:02 น.   
Counter : 224 Pageviews.  

หมวดที่ 3 ทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลฯ

ข้อ 8. ทรัพย์สินของนิติบุคคลหมู่บ้าน “บ้านปิยรมย์ เรือนหลวง” ได้แก่ ที่ดินอันเป็นระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับสมาชิก ทรัพยสินที่ใช้เงินนิติบุคลลฯ จัดซื้อมาเพิ่มเติมภายหลัง เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับสมาชิก กรณีเช่นว่านี้เพื่อให้สมาชิกทราบถึงรายละเอียดดังทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการ แจ้งสรุปรายการทรัพย์สินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง” ให้สมาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้ง
 

Create Date : 22 พฤษภาคม 2549   
Last Update : 24 พฤษภาคม 2549 9:49:52 น.   
Counter : 160 Pageviews.  

หมวดที่ 4 คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

ข้อ 9. ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง” มีคณะกรรมการหมู่บ้านฯ จำนวน 9-15 คน โดยได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ส่วนการจัดสรร ตำแหน่งให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และอยู่ในวาระได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่โดยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ เป็นผู้แทนของนิติบุคคลฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายติดตาม ประเมินผล การบริหารงานของนิติบุคคลฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกับนิติบุคคลฯ
ข้อ 10. การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีคณะกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม อาจมอบหมายให้กรรมการที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม อาจมอบหมายให้กรรมการที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเป็นเสียงข้างมาก กรรมการหนี่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กรรมการจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใด (ที่มิใช่กรรมการ) เข้าร่วมประชุมเพื่อลงมติใด ๆ แทนกันไม่ได้เว้นแต่เป็นการมอบอำนาจให้กรรมการด้วยกันเข้าร่วมประชุม เพื่อลงมติใด ๆ แทนกันได้
ในกรณีที่คณะกรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ในอัตราสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน 30 วัน โดยใช้ระเบียบการเลือกตั้งซ่อมและผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อม อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผู้แทน
ข้อ 11. บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง”
11.1 สมาชิก หรือคู่สมรสตามกฏหมายของสมาชิก
11.2 ผู้แทน โดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถแล้วแต่กรณี
11.3 ผู้จัดการฯ หรือผู้แทนในกรณีที่ นิติบุคคลฯ นั้นเป็นสมาชิก โดยจะต้องระบุชื่อให้ทราบในวันเลือกตั้ง เป็นกรรมการในที่ประชุมใหญ่
11.4 สมาชิกที่ไม่ค้างชำระเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ข้อ 12. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน “บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง”
12.1 กำหนดนโยบาย ในการบริหารจัดการหมู่บ้านฯ ให้ผู้จัดการฯ นำไปปฏิบัติ
12.2 มีอำนาจหน้าที่ ออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของหมู่บ้านฯ ให้ผู้จัดการฯ นำไปปฏิบัติ
12.3 อำนาจหน้าที่ อนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเกิดจากงบที่ตั้งไว้ โดยพิจารณาแล้วมีความจำเป็นต่อนิติบุคคลฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้จัดการฯ
12.4 มีอำนาจหน้าที่ อนุมัติให้ผู้จัดการฯ กระทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลฯ กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านและบุคคลภายนอก
12.5 มีอำนาจหน้าที่ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ให้นิติบุคคลหมู่บ้านฯ
12.6 มีอำนาจหน้าที่ วินิจฉัยและตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่รับทราบ หรือลงมติในกรณีจำเป็น
12.7 มีอำนาจหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบการบริหารจัดการนิติบุคคลฯ ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการฯ ที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับกฏหมายหรือตามมติที่ประชุมใหญ่
12.8 มีอำนาจหน้าที่ ชี้ขาดการกระทำใด ๆ อันจะมีผลต่อสาธาณูปโภค บริการสาธารณะและการบริหารหมู่บ้านฯ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับ
12.9 มีอำนาจหน้าที่ เบิก – ถอนเงินกองทุน เพื่อนำไปใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
12.10 มีอำนาจหน้าที่ ระงับการตกแต่งต่อเติม ที่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
12.11 มีอำนาจหน้าที่ เพิกถอนบัตรผ่านเข้า-ออก
12.12 มีอำนาจหน้าที่ กำหนดค่าปรับ
12.13 มีอำนาจหน้าที่ ปิดประกาศรายชื่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ
12.14 มีอำนาจหน้าที่ แจ้งความร้องทุกข์ ฟ้องร้องดำเนินคดี
12.15 มีอำนาจหน้าที่ เรียกประชุมใหญ่
12.16 มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในขอบเขตตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข้อ 13. คณะกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านฯ พ้นจากตำแหน่ง กรณีต่อไปนี้
13.1 เสียชีวิต
13.2 ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องหาคดีแพ่ง หรือคดีอาญา
13.3 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
13.4 เป็นคนวิกลจริตหรือศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
13.5 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
13.6 ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อประธานฯ หรือคณะกรรมการ
13.7 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
13.8 ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้งขึ้นไป
13.9 ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางเกินกว่า 3 เดือน
 

Create Date : 22 พฤษภาคม 2549   
Last Update : 24 พฤษภาคม 2549 9:50:46 น.   
Counter : 473 Pageviews.  

หมวดที่ 5 บัญชี และการเงิน

ข้อ 14. ให้ผู้จัดการฯ หรือผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลฯ หรือ รายงานงบดุล บัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งผู้สอบบัญชีอนุญาติ ได้รับรองแล้วต่อคณะกรรมการกลาง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นงวดทางการบัญชี และปิดประกาศรายงานดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านฯ ให้สมาชิกทราบ
ข้อ 15. ในกรณีที่นิติบุคคลฯ มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน หรือทางบัญชี ตามรายงานของนิติบุคคลฯ หรือกระทำการโดยไม่ถูกต้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้เกิดความเสียหาย หรือเสียประโยชน์ของนิติบุคคลฯ หรือสมาชิก ให้คณะกรรมการกลาง แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จัดการฯ หรือคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามวิธีการที่คณะกรรมการกลางกำหนด
นิติบุคคลหมู่บ้านฯ หรือคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง ถ้าไม่แก้ไขภายในกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลสมควร คณะกรรมการกลางอาจมีคำสั่งดังนี้
15.1 ให้ระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุ ให้เกิดข้อบกพร่องเสียหาย หรือเสียประโยชน์นิติบุคคลฯ หรือสมาชิก
15.2 ให้หยุดดำเนินการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้เสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกลางกำหนด
ข้อ 16. การจัดเก็บค่าใช้จ่าย ผู้รับเงินจะออกหลักฐานเป็นหนังสือให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้งหลักฐานทุกฉบับให้มีสำเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ ไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลฯ
รายละเอียดข้อความในหลักฐานการรับเงิน อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้
1. ชื่อสำนักงานผู้รับชำระเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. ชื่อผู้ชำระเงิน
4. จำนวนเงินที่รับชำระ ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ข้อความที่ระบุว่า ได้มีการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนใด ไว้เป็นการถูกต้อง
6. ข้อความที่ระบุว่า ได้มีการรับเงินค่าปรับประจำดือนใด ไว้เป็นการถูกต้อง (ถ้ามี)
7. ลายมือชื่อผู้รับเงิน พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)
ข้อ 17. เมื่อเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายให้นิติบุคคลฯ จัดทำบัญชีในแต่ละเดือนเก็บไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานฯ ซึ่งต้องมีรายการแสดง งบรายรับ-รายจ่าย ตามมาตรฐานหลักการบัญชี และงบดุลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของสมาชิกด้วย
ข้อ 18. ในกรณีสมาชิกผู้มีหน้าที่ชำระเงิน มีความประสงค์จะขอตรวจ หรือสำเนาเอกสารบัญชี หรือรายงานในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี ดำเนินการให้สมาชิกผู้ขอ โดยมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรฐการจัดเก็บทั่วไป
ข้อ 19. กำหนดให้รอบปีบัญชีของนิติบุคคลฯ คือเริ่มวันที่ 1 กค. สิ้นสุด 30 มิย. ของทุกรอบปีปฏิทิน
 

Create Date : 22 พฤษภาคม 2549   
Last Update : 25 พฤษภาคม 2549 14:46:04 น.   
Counter : 167 Pageviews.  

1  2  3  4  

นิติฯ เรือนหลวง
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
"ส่งเสริมประชาธิปไตย บริหารงานโปร่งใส สินทรัพย์ปลอดภัย รักใคร่สามัคคี"
[Add นิติฯ เรือนหลวง's blog to your web]