ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

NIA สนับสนุนโครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ที่มา: //www.skyscrapercity.com, 15 ก.ค. 2560)NIA สนับสนุนโครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยศิลปากร


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช. หรือ NIA) มีนโยบายสนับสนุนโครงการนวัตกรรม อันเป็นส่วนหนึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติThailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม(Innovation) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(Area-based strategy) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการผังเมืองArea-based planning เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยเน้นใช้และขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ในการนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ตามโครงการย่านนวัตกรรมรัตโกสินทร์(Rattanakosin’s Innovation District)ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบ (Pilot model) ที่จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมเมืองและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจเชิงวัตนธรรมและงานสร้างสรรค์(Cultural and creative economy)

โครงการย่านนวัตกรรมรัตโกสินทร์ครอบคลุมพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ อันอุดมไปด้วยแหล่งงานสร้างสรรค์ (Creativity) ศิลปะ (Art) วัฒนธรรม (Culture) ตลอดจนประวัติศาสต์ของประเทศไทยที่สำคัญและโดดเด่นอย่างมีอัตลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่

1. พัฒนาเมืองและชุมชนไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือใช้นวัตกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมและลดผลกระทบจากภาวะเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climatechange)

2. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน และประชาชน เป็นต้น

3. พัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักการการเติบโตอย่างชาญฉลาด (SmartGrowth) และการผังเมืองใหม่ (New Urbanism)

โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีหน้าที่ที่สำคัญ เช่น

1. ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Educator)

2. ประสานการดำเนินงานกับภาคส่วน(Facilitator)

3. บ่มเพาะการดำเนินกิจกรรมเชิงนวัตกรรม(Incubator)

4. เร่งการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแก่สังคมในพื้นที่(Accelerator)

ภาพบรรยากาศภายในงานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครภาพที่ 1 พิธีร่วมลงนามข้อตกลงภาพที่ 2ถ่ายภาพร่วม 1

(3 ท่านจากขวามาซ้าย: ดร.พันธุ์อาจชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช., ผศ.ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มศก.และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)ภาพที่ 3ถ่ายภาพร่วม 2

(2 ท่านทางขวาและซ้าย:ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ ผู้จัดการโครงการ และ ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้มรองผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและการพัฒนาเมือง)

______________________________________________________________

ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สญชัย ลบแย้ม

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(อีเมล์ drsonchai@gmail.com) 

Create Date : 16 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 16 กรกฎาคม 2560 12:21:07 น.
Counter : 350 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กับการประชุม"การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและออกแบบศูนย์เศรษฐกิจของ อปท

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

กำหนดการประชุมวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผังเมืองสู่การปฏิบัติครั้งที่3

เรื่องการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบศูนย์เศรษฐกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น

เพื่อสร้างรายได้และขยายฐานภาษี


วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ.ห้องประชุมใหญ่เทศบาลนครนครสวรรค์วันที่ 17 สิงหาคม 2560

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-09.15 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะประธานกรรมาธิการด้านโยธาและผังเมือง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

09.15-09.30 นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเปิดการประชุม

09.30-10.30 การบรรยายเรื่อง การบูรณาการแผนงานโครงสร้างพื้นฐานกับการวางแผนด้านเศรษฐกิจโดย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 การบรรยายเรื่อง การออกแบบศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมและการสร้างฐานภาษีกรณีศึกษาเทศบาลในสหรัฐอเมริกา โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตรอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

12.15-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.00 การบรรยายเรื่อง การวางแผนอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

14.00-15.00 การวางแผนด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปีติปราการ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ปทุมธานี

15.0015.15 พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.30 การบรรยายและการปฎิบัติการเรื่องการออกแบบกายภาพถนนและอาคารในศูนย์เศรษฐกิจตามเกณฑ์ Complete Street และ Form-Based Code โดย อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือสถาปนิกผังเมือง และ อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตร เลขานุการสมาคมการผังเมืองไทย

16.30 สรุปและปิดการประชุมวันแรก

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-10.00 การบรรยายเรื่อง การประยุกต์แนวคิดการวางผังเมืองสู่การออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ บริการอาหารว่างในห้องประชุม

10.00-11.00 การบรรยายเรื่อง การออกแบบยุทธศาสตร์ทางกายภาพขององค์ปกครองท้องถิ่นกรณีศึกษา แผนปฏิบัติการ 2020 นครแวนคูเวอร์ (Vancouver Action Plan Update2016)โดยอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

11.00-12.00 การบรรยายเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-15.00 การเสวนา เรื่อง แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์เมืองและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านรายได้และภาษีขององค์กรปกครองท้องถิ่น

วิทยากร โดย

ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุคณะบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

ผู้แทนจากกรมสรรพากร

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีกรและการดำเนินรายการตลอดงานโดย อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตรเลขานุการสมาคมการผังเมืองไทย และอาจารย์ธรรมรงค์ ราชามุสิกะอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

15.00-15.15 สรุปการประชุม โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร

15.15 ปิดการประชุม
 

Create Date : 15 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2560 19:35:32 น.
Counter : 352 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

(ภูเก็ต) “PKCD – ภูเก็ตพัฒนาเมือง” มิติใหม่แห่งการพัฒนาเกาะภูเก็ต
“PKCD– ภูเก็ตพัฒนาเมือง” มิติใหม่แห่งการพัฒนาเกาะภูเก็ต

หากพูดถึงการพัฒนาเมือง ประชาชนคนไทยหลายๆคนคงคุ้นชินและเข้าใจตรงกันว่า “เป็นหน้าที่รัฐบาล” เป็นเรื่องของ “หน่วยงานรัฐ” เพียงเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ผิดที่จะเข้าใจกันแบบนี้ เพราะมันก็เป็น “แบบนี้” มาเนิ่นนาน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้การพัฒนาอาจจะไม่ทันใจไม่ทั่วถึง รวมถึงไม่เท่าเทียมในบางพื้นที่ทำให้หลายๆจังหวัดเริ่มต้นแนวคิดในการหันมาร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับภาครัฐในการกำหนดกรอบการพัฒนาเมืองให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งขึ้นแนวทางนี้เรียกกันว่า “พัฒนาเมือง” โดยมี 7 จังหวัดทั่วประเทศที่เริ่มนับกันไปบ้างแล้ว เช่น ขอนแก่นเชียงใหม่ รวมไปถึงภูเก็ตของเราในนาม ภูเก็ตพัฒนาเมือง หรือ PKCD (Phuket CityDevelopment)


ภูเก็ตพัฒนาเมือง หรือ PKCD (Phuket City Development) เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนของภาคเอกชนที่มีความคิดเห็นตรงกันว่าจังหวัดภูเก็ตเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ พร้อมจะเดินหน้าไปสู่ยุค 4.0 การพัฒนาเมืองไม่ควรที่จะหยุดรอเพียงแค่งบประมาณจากภาครัฐจึงได้เกิดแนวคิดการระดมทุนจากนักธุรกิจที่ประกอบการอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 25 รายรายละ 4 ล้านบาท รวมเป็น 100 ล้านบาทเพื่อจดทะเบียนบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดขึ้น โดยมุ่งพัฒนาเมืองภูเก็ตในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น


นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมลหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผยถึงจุดมุ่งหมายหลักของภูเก็ตพัฒนาเมืองว่าจริงๆการจัดตั้งPKCD ขึ้นมานั้น ไม่ได้เพื่อมุ่งหวังกำไรสูงสุดแต่เป็นการระดมทุนเพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนโดยเปิดโอกาสให้คนภูเก็ตมีส่วนร่วมในการลงทุนในกิจการของ PKCD ซึ่งมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยการพัฒนานั้น วางแนวครอบคลุมตั้งแต่การวางผังเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกและการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งได้มีการจัดตั้งบริษัทภายใต้การบริหารงานของPKCD ขึ้น 6 บริษัท


“หลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งปีล่าสุดได้มีการระดมทุนรอบที่สองอีก 100 ล้านบาทและมีแผนการจะระดมทุนอีกสองถึงสามครั้ง จากนั้นในเดือนมีนาคม 2561จะระดมทุนครั้งใหญ่ โดยเปิดให้คนภูเก็ตทุกคนเข้ามาร่วมถือหุ้นกับบริษัทในราคาหุ้นละ500 บาทและได้มีการวางเป้าหมายที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนให้ได้20,000 ล้านบาท และจะนำเงินทุนดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาเมืองภูเก็ตซึ่งในส่วนของแต่ละบริษัทก็ได้มีความคืบหน้าไปแล้วไม่น้อยและหากทุกอย่างเป็นไปตามแผน เชื่อว่าอีกไม่นานชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะมีโอกาสได้เห็นและทดลองใช้บริการจากบริษัทต่างๆที่จะเริ่มทยอยออกมาให้ได้เห็นกัน ซึ่งหากทั้งหมดนี้ประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าการพัฒนาครั้งนี้จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกับชาวภูเก็ตเลยทีเดียว”


ถ้าหากว่าแนวคิดและแนวทางพัฒนาของภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นไปได้ ตามที่คาดหวังไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย เพราะวันนี้ หากมัวแต่จะมารองบประมาณจากภาครัฐก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ภูเก็ตปีไหนกัน 

                         ภูเก็ตพัฒนาเมืองจะสานฝันปั้นดาวให้คนภูเก็ตได้เห็นเป็นรูปเมื่อไร ต้องติดตามและคอยให้กำลังใจกันต่อไป


เครดิตบทความ OpenPhuket Magazine ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ


 

Create Date : 10 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 10 กรกฎาคม 2560 18:41:30 น.
Counter : 320 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คำถาม : คำตอบ : ความเข้าใจและความคืบหน้ารถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น?

คำถาม : ความเข้าใจและความคืบหน้ารถรางเบาขอนแก่น?

คำตอบ : หลังจาก ครม.อนุมัติ โครงการขนส่งมวลชน4 โครงการ ตามที่มีข่าวไปแล้วนั้นทำให้หลายท่านเกิดความสงสัยและเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับความคืบหน้าของระบบขนส่งรางเบาLRT เมืองขอนแก่น ว่ามีความคืบหน้าเช่นไร วันนี้เราจึงรวบรวมประเด็นคำถามและคำตอบมาให้ท่านได้อ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ คลายความสงสัย ครับ

.

คำถาม : ทำไมมีข่าวเกี่ยวกับรางเบาภูเก็ต_เชียงใหม่_แต่ไม่มีขอนแก่น?

คำตอบ : -รางเบาภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นโครงการของรัฐบาลเอง ส่วนขอนแก่นก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นการร่วมมือของเอกชนและองค์กรท้องถิ่น

.

คำถาม : PPP_คืออะไร?

คำตอบ : - PPP คือรัฐและเอกชนลงทุนร่วมกันหรืออาจจะเป็นเอกชนทำ เช่นเมื่อเอกชนลงทุนแล้วก็ตอบแทนรัฐในรูปแบบสัมปทานกี่ปีก็ว่าไป

.

คำถาม : PPP_Fast_Track_กับ_PPP_เหมือนหรือต่างกันยังไง?

คำตอบ : - PPP Fast Track เป็นการลดขั้นตอนของ PPP ลงให้เร็วขึ้นด้วยการศึกษา วิเคราะห์ , ทำ EIA , ประกาศเชิญชวนนักลงทุน ไปพร้อมๆกันโดยลดระยะเวลาจากเดิม 2 ปีเหลือ 9 เดือน และโมเดล PPP Fast Track ก็จะเอาไปปรับปรุงพรบ.ร่วมลงทุนให้เสร็จในเดือนก.ค.นี้ และสุดท้ายแบบ Fast หรือไม่ Fast ก็จะเหมือนกันอยู่ดี ถ้ามีการปรับปรุงพรบ.แล้ว

.

คำถาม : ขอนแก่นรออะไรอยู่?

คำตอบ : -รอผลการศึกษาของมข. เพื่อส่งสนข.อยู่ โดยจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3กลางเดือน ก.ค. (เลื่อนจากมิ.ย.) แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมใหญ่ ปิดโครงการ ส่งเล่ม

- เคลียร์รอเรื่อง TOD เช่นพื้นที่ศูนย์ข้าว

.

คำถาม : ทำไม_TOD_ถึงสำคัญ?

คำตอบ : -โครงการเรารัฐไม่มีงบทำ จึงต้องเป็นเอกชนทำ แล้วการที่จะให้เอกชนหรือนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศหากเชิญชวนมาทำแล้วบอกว่าคุณจะมีรายได้จากค่าโดยสารไม่มีใครจะทำหรอกเพราะขนส่งสาธารณะกว่าจะคืนทุนใช้เวลานานยิ่งประชากรต่างจังหวัดไม่ได้มีเท่ากทม.ด้วย เมืองใหญ่ๆต่างประเทศก็ไม่มีใครเขาทำขนส่งสาธารณะอย่างเดียวหรอก ถ้าเมืองนั้นไม่ได้รวยมหาศาลเคยเห็นหลายคนบอกว่าทำไมงบเท่าๆกัน ของจังหวัดอื่นศึกษาแล้วได้ตั้ง 5 - 6 สายแต่ทำไมขอนแก่นมีแค่สายเดียว เพราะเมืองเหล่านั้นเขาหวังจะขอเงินรัฐมาทำไม่ได้สนใจเรื่องความยั่งยืน หรือไม่สนใจเรื่อง TOD เลย แต่ขอนแก่นเราไม่ใช่เราต้องการทำแล้วให้มั่นยั่งยืน เลี้ยงตัวเองได้ยิ่งถ้าเป็นเงินที่มาจากการระดมทุน คนชาวบ้านเรามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเรายิ่งต้องทำให้มันยั่งยืน

.

คำถาม : ทำไมพื้นที่ศูนย์ข้าวถึงสำคัญสำหรับทำ_TOD?

คำตอบ : -มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และอยู่กลางเมือง มีความคุ้มค่าที่จะลงทุนทำ TOD

.

คำถาม : ทำไมขอนแก่นถึงดูเหมือนช้า?

คำตอบ : -มข.พยายามทำให้รัดกุมที่สุด เพราะเราเป็นจังหวัดที่รัฐไม่มีงบให้ถ้าเราทำเล่มได้รัดกุม ส่งไปสนข.อาจจะมีปรับแก้นิดหน่อยหรือไม่ต้องแก้เลยถ้าทุกอย่างเพอร์เฟค จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของครม.

เครดิต บทความ Khon Kaen Let's Go Together
 

Create Date : 27 มิถุนายน 2560    
Last Update : 27 มิถุนายน 2560 19:10:22 น.
Counter : 313 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

(ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่) ผุดรถไฟฟ้ารางเบา โมเดลขนส่งแก้จราจรหัวเมืองใหญ่


ผุดรถไฟฟ้ารางเบาโมเดลขนส่งแก้จราจรหัวเมืองใหญ่

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ สังกัดกระทรวงคมนาคมมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการขนส่งและจราจรของประเทศมองเห็นความสำคัญของการจัดการปัญหาการเดินทางและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพในหัวเมืองใหญ่ในส่วนภูมิภาคและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมต่อสภาพเมืองนั้นๆเพื่อให้ได้แผนงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการพัฒนาในระยะสั้น กลางและยาวรวมทั้งรูปแบบการลงทุน การจัดการองค์กรและการบริหารจัดการระบบให้ยั่งยืน

++ขอนแก่น รอเสนอครม.

ขอนแก่นเป็นจังหวัดต้นแบบของการพัฒนาเมืองใหญ่ด้วยระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบของรถไฟรางเบาโดยภาคเอกชนในจังหวัดรวมตัวก่อตั้งเป็นบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด หรือเคเคทีทีด้วยทุนจดทะเบียน 200ล้านบาท และมีความคืบหน้าอย่างเป็นระบบมากที่สุด


นายเข็มชาติ สมใจวงษ์

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นกล่าวกับ“ฐานเศรษฐกิจ” ว่าเป้าหมายของขอนแก่นพัฒนาเมืองในการสร้างรถไฟรางเบาแนวเหนือใต้สำราญ ท่าพระ มีระยะทางรวม 26 กิโลเมตร จำนวน21 สถานี ใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ15 ขบวน ขบวนละ 3ตู้ สามารถจุผู้โดยสารได้ 180 คนความคืบหน้าล่าสุด 5 เทศบาลในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญและเทศบาลตำบลท่าพระ ซึ่งเป็นเส้นทางที่รถไฟรางเบาวิ่งผ่านได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเท็มส์ฯ หรือเคเคทีเอส(KKTS) ด้วยทุนจดทะเบียน 5ล้านบาทให้เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการเดินรถ จัดทำ TORเพื่อจัดหาผู้ดำเนินการก่อสร้างและจัดเก็บรายได้ของระบบขนส่งสาธารณะซึ่งขณะนี้ ขอนแก่นทรานซิท ซิสเท็มส์ กำลังดำเนินการประสานโครงการต่อทั้งในส่วนของผลการศึกษาจากงบของสนข.ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนรวมถึงการประสานกับกรมทางหลวง และกรมธนารักษ์เพื่อขอใช้พื้นที่เกาะกลางถนนจากนั้นนำเข้า ครม.เพื่อรออนุมัติโดยคาดว่า ปลายปี 2560 นี้จะเริ่มก่อสร้างได้อย่างเป็นทางการมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562-2563ใช้เงินลงทุนประมาณ 1.5หมื่นล้านบาท

สิ่งที่เห็นรูปธรรมในขณะนี้คือ การเปิดบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศขอนแก่นซิตี้บัส ที่เชื่อมท่าอากาศยานขอนแก่นกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร 3แห่งในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยผ่านสถานที่สำคัญในตัวเมือง มีบริการไว-ไฟในรถบัสสามารถชำระค่าโดยสารด้วยสมาร์ทการ์ด

++เชียงใหม่สรุปมิ.ย.นี้

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมการคมนาคม วัฒนธรรมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนมากตลอดทั้งปีมีการขยายตัวของเมืองไปสู่รอบนอกอย่างรวดเร็วทำให้มีจำนวนการเดินทางเพิ่มขึ้นสูงแต่เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับความต้องการการเดินทางทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.บุญส่งสัตโยภาสผู้จัดการโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าแนวทางพัฒนาระบบโครงข่ายที่เป็นโครงข่ายแผนแม่บท 2 โครงข่าย ทั้ง 2โครงข่ายระบบดักและระบบฟีดเดอร์ซึ่งระบบดักจะเป็นรถไฟรางเบาหรือแอลอาร์ที จำนวน 3เส้นทางคือสีแดง นํ้าเงิน เขียว สายทางละประมาณ 12 กม. หรือรวมกันประมาณ 36กม.สำหรับฟีดเดอร์จะมี 2 ระบบ ฟีดเดอร์ที่อยู่ในสายทางในเมือง ระยะทางประมาณ20 กม.ระบบฟีดเดอร์นอกเมืองที่เชื่อมระหว่างอำเภอรอบนอกเข้ามาสู่ระบบหลัก สายทางละประมาณ15 กม.รวมจะมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะประมาณ 200กม. ภายในเขตชุมชนหรือในเขตเมืองซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนถึง2 หมื่นล้านบาท โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ 80%และเอกชนระดมทุนอีก 20%ทางโครงการจะมีการจัดประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2560เพื่อนำเสนอโครงข่ายทั้ง 2 และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของประชาชนเพื่อจะสรุประบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอต่อไปเมื่อพิจารณาโครงข่ายทางเลือกเสร็จสิ้นแล้วจึงจัดให้มีการออกแบบทางวิศวกรรมความเป็นไปได้ในการลงทุน

หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการออกแบบดำเนินการก่อสร้างต่อไปผลการศึกษานี้คาดการณ์อีกไม่เกิน 3 เดือนจะต้องส่ง หลังจากนั้นสนข.ก็จะผลักดันเสนอ ครม.ต่อไป

++ภูเก็ตเดินเครื่อง

ทางด้านภูเก็ต จังหวัดท่องเที่ยวติดอันดับโลกได้มีการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเช่นกัน โดยภาคเอกชน 25ราย ก่อตั้งบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน100 ล้านบาทมีเป้าหมายวางแผนพัฒนาเมืองภูเก็ตในแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือSmart Growth และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งหรือ Transit-Oriented Development(TOD)โดยโครงการใหญ่สุดคือการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟรางเบาหรือแอลอาร์ทีซึ่งมีงบลงทุนกว่า 3หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2561-2563 จะใช้เวลาในการก่อสร้างจำนวน3 ปี รวมระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มี 24สถานีจะมีกำหนดเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงปี 2564

ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้จัดสัมมนาและนำเสนอนิทรรศการผลงานของบริษัทและมีพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น12 หน่วยงาน

ทิศทางการพัฒนาจะเป็นการขนส่งมวลชนด้วยสมาร์ทบัสขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและรถไฟรางเบาหรือ แอลอาร์ที รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงทางนํ้า ท่าเรือจุดจอดพัฒนาพื้นที่รองรับและรูปลักษณ์ เรือโดยสาร นำเที่ยวในทุกระดับชั้นการพัฒนาพลังงานทางเลือก แหล่งนํ้าและรีไซเคิลของเสีย การทำแผนที่ 3มิติเพื่อรองรับทุกความต้องการ ระบบแอพพลิเคชันบริการนักท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ตระบบแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อความสะดวกและปลอดภัยการสร้างแลนด์มาร์กให้เป็นสัญลักษณ์เมืองการสร้างระบบบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความประทับใจแด่ผู้มาเยือนภูเก็ต

สนข.ยังเสนอให้เมืองใหญ่อื่นๆ อย่างนครราชสีมา พิษณุโลกระยอง สระบุรีสมุทรสาคร ก่อตั้งบริษัทพัฒนาเมืองเพื่อลงทุนสร้างระบบขนส่งสาธารณะลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยแต่ละเมืองอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันบ้างในส่วนระบบหลักโดยอาจเริ่มต้นด้วยรถบีอาร์ทีซึ่งเป็นระบบที่มีราคาถูกกว่ารถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งหากประสบความสำเร็จก็สามารถพัฒนาให้มีความมั่นคงขึ้นเช่นเมืองใหญ่ได้เครดิตบทความ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 15 - 17 มิถุนายนพ.ศ. 2560 ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ

//www.thansettakij.com/content/161828?ts
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2560    
Last Update : 23 มิถุนายน 2560 22:09:44 น.
Counter : 365 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

BlogGang Popular Award#13


 
เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.