ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ของชาวภูเก็ต ก่อกำเนิด บจก.ภูเก็ตพัฒนาเมือง


บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง ก็มาแล้วเพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น

บจก.ภูเก็ตพัฒนาเมือง ก็ตามมาอีกจังหวัดแล้วเพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ต

บจก. ต่อไป จะเป็น เมืองไหน หรือจังหวัดไหนครับ


ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ของชาวภูเก็ตก่อกำเนิด บจก.ภูเก็ตพัฒนาเมือง


ภาพงานประชุมผู้สนใจร่วมหุ้นบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด วันที่ 11 ก.ย.2559 ณ.ห้องอาหารชั้น 12 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต ซึ่งวันนั้นได้รับหุ้นตามจำนวนที่ต้องการ


บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดก่อกำเนิดขึ้นเป็นอย่างไม่เป็นทางการด้วยเม็ดเงินลงทุนเบื้องต้น (ระยะ 1) 25 ล้านบาทหรือทุนจดทะเบียน100 ล้านบาท ระบบขนส่งมวลชน (low-floortransit bus) เกิดแน่ในอีก 6 เดือนข้างหน้าวันที่ 16 นี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ทราบโมเดลการลงทุนครั้งนี้ ขอบคุณ KKTT และผู้บริหารเมืองพร้อมผู้บริหารองค์กรเอกชนที่ร่วมในความสำเร็จในวันนี้รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด มีดังนี้

คุณก้าน ประชุมพรรณ์, คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช,คุณมนต์ทวี หงษ์หยก

คุณบุญ ยงสกุล, คุณเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์, คุณสุขแจนซิงค์เศรษฐี

และ อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ปธ.เจ้าหน้าที่บริหารบจม.ช.ทวี และกรรมการ บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง)

โดยมีอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตรเป็นที่ปรึกษา


สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นประกอบด้วย

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก อดีตนายกเทศมนตรีทน.ภูเก็ต,

คุณสมใจ สุวรรณศุภนา นายกเทศมนตรี ทน.ภูเก็ต,อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต,

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต,ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต,

รวมทั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต


 

Create Date : 21 กันยายน 2559    
Last Update : 21 กันยายน 2559 14:37:01 น.
Counter : 1084 Pageviews.  

(ขอนแก่น)สนข.ลงมติ อนุมัติให้ศึกษา "LRT" โดยเส้นทางนำร่อง สำราญ-ท่าพระ พร้อมเสนอให้เอกชนลงทุน


สนข.ลงมติ อนุมัติให้ศึกษา "LRT"โดยเส้นทางนำร่อง สำราญ-ท่าพระพร้อมเสนอให้เอกชนลงทุน

เมื่อวันที่ 29กรกฎาคม พ.ศ. 2559ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรุงเทพมหานครได้มีการจัดประชุมติดตามและพิจารณาความคืบหน้าของผลการศึกษาออกแบบโครงการฯครั้งที่ 3ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับกลาง (Interim Report) รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1และรับฟังข้อชี้แจงพร้อมการรายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบฯซึ่งคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอผลการศึกษาออกแบบครอบคลุมทั้งด้านการก่อสร้าง ระบบวิศวกรรมตัวรถ การลงทุน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานในที่ประชุมและมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายยินชัยอานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุลผู้อำนวยการส่วนโยธา นายชาญณรงค์ บุริสตระกูลรักษาการประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทยรองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ เข้าร่วมประชุมผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครองรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะรองผู้จัดการโครงการศึกษาออกแบบฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันผลการศึกษามีความคืบหน้าแล้ว 50.2%ล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ 5.1%เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบฯ ครั้งที่ 2/2559 มีมติให้คณะที่ปรึกษาโครงการฯทำการศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้ง BRTและ LRT เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจให้เหมาะสมกับแนวทางพัฒนาเมืองและความต้องการของประชาชนทำให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ เพราะถือเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากสนข. สามารถตัดสินใจว่าจะเลือกระบบใด ก็จะทำให้การศึกษาออกแบบทำได้รวดเร็วมากขึ้นด้าน นายสิริรัฐ ชุมอุปการรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ชาวขอนแก่น มีความเห็นร่วมกันว่าต้องการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะรูปแบบ LRT ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลจะพบว่าทุกภาคส่วนในขอนแก่นทั้งภาครัฐและเอกชน ก็สนับสนุนและอยากเห็นระบบขนส่งมวลชนแบบ LRTเกิดขึ้นในขอนแก่น รวมถึงแผนการพัฒนาจากรัฐบาลที่ได้อนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตลอดจนโครงการรถไฟความเร็วสูงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตส่งผลให้ขอนแก่นมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ LRTเพื่อประกอบกันเป็นโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มีศักยภาพและแก้ปัญหาการจราจรครอบคลุมถึงอนาคต จึงอยากให้ สนข.ตัดสินใจเลือกขับเคลื่อนโครงการขนส่งมวลชนเป็นรูปแบบ LRTทั้งนี้คณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีมติร่วมกันเห็นชอบให้ศึกษาเส้นทางโครงการนำร่องสายเหนือ - ใต้ (สำราญ - ท่าพระ) ระยะทาง 23 กิโลเมตร รวม 16 สถานี เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LightRail Transit - LRT) พร้อมเสนอให้จัดหาเอกชนลงทุนทั้งหมดโดยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการศึกษาต่อให้แล้วเสร็จเป็นระบบ LRTและนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป
เครดิต khonkaenthinktank.com

//khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=22
 

Create Date : 01 สิงหาคม 2559    
Last Update : 1 สิงหาคม 2559 22:08:55 น.
Counter : 991 Pageviews.  

เชิญฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและการขนส่งมวลชน "จากขอนแก่น สู่ภูเก็ต"


ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ

จากขอนแก่น สู่ ภูเก็ต

ประสบการณ์การพัฒนาเมือง

และการขนส่งมวลชน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต

โดย

อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด
ดำเนินรายการโดย

นพ.โกศล แตงอุทัย

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต

ฐาปนา บุณยประวิตร

สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาด

ลงทะเบียนฟรี

โทรศัพท์ : 084-295-7108

อีเมล์ : srikit_j@hotmail.com (under score เป็นตัว “j” นะครับ)

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2559

รับจำนวน 60 คน

(ขอนแก่นโมเดล)

ชมพรีเซ็นเตชั่น 31 ภาพ กับ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด กลุ่มนักธุรกิจชาวจังหวัดขอนแก่นผู้ผลักดันโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา และการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม (TOD)

//rattanakosin.org/khonkaen-kktt/(ขอนแก่นโมเดล)(ขอนแก่นโมเดล)


บทความที่เชื่อมโยง

(ขอนแก่น) รถไฟฟ้า (TRAM) รอEIA-เตรียมระดมทุน1.5หมื่นล้านคาดปักเสาเข็มปี’60

//rattanakosin.org/tram-kk-kickoff60/

ที่ขอนแก่น 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น +องค์กรภาคเอกชนอีก 50 แห่ง จับมือกันเลือกระบบรถไฟฟ้ารางเบา

//rattanakosin.org/tram-kk-infrastructure/

(ขอนแก่น) กับรูปธรรมความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเมืองไปข้างหน้า บนความพึงพอใจทุกฝ่าย และความเข้มแข็งของชุมชน

//rattanakosin.org/khonkaen-brainstorm/

 

Create Date : 28 กรกฎาคม 2559    
Last Update : 28 กรกฎาคม 2559 23:40:15 น.
Counter : 716 Pageviews.  

(ขอนแก่น) กำหนดอนาคต “ระบบขนส่งสาธารณะ” ด้วยตัวเอง LRT หรือ BRT (9 มิ.ย. 59)โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30น. - 12.30น. ณโรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น

หลังจากดำเนินการศึกษามาได้ระยะหนึ่งแล้ว ทางโครงการจึงจัดประชุมเพื่อรายงาน


ความคืบหน้าในการศึกษาให้ชาวขอนแก่นทุกภาคส่วนได้ทราบ ผลการศึกษาที่สำคัญในช่วงนี้คือเมืองขอนแก่นเหมาะจะใช้ระบบผมส่งสาธารณะรูปแบบใด เส้นทางแรกที่จะมานำร่องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่คือเส้นทางใด จากประเด็นที่นำเสนอต่อที่ประชุมขอเชิญชาวขอนแก่น กำหนดอนาคต“ระบบขนส่งสาธารณะ” ด้วยตัวเอง เลือกระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) หรือระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) และร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมสัมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

การประชุมครั้งนี้โครงการได้เรียนเชิญชาวขอนแก่นทั้งภาคราชการ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ท้องถิ่น ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายพัฒนาเอกชนสื่อมวลชน ทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุม รวมประมาน 200 คน

ประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ทาง

//www.KTS2016.com

https://www.facebook.com/Ktskk2016
 

Create Date : 04 มิถุนายน 2559    
Last Update : 4 มิถุนายน 2559 12:11:52 น.
Counter : 769 Pageviews.  

(ขอนแก่น) ตัวอย่างเมืองที่“ไม่หยุดนิ่ง”พัฒนาระบบสื่อสารหลายทางเพื่อระบบขนส่งมวลชน


ขอนแก่นตัวอย่างเมืองที่ประชาคม “ไม่หยุดนิ่ง” พัฒนาระบบสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อภายในเมือง

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารโดยใช้ แอปพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า “KK Transit” เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ แอปพลิเคชั่นนี้

รวมทั้งยังมีช่องทางการติดต่อ และรับทราบข่าวสาร ทั้งระบบรถบัส และข้อมูลระบบรางผ่านหลายช่องทาง เช่น Facebook, Instagram, Line , Twitter , และเว็บไซต์ ฯลฯ

เพราะเมืองต้องพัฒนาครับใช้ Application เพื่อสร้างความสะดวกสบาย เนื่องจาก Smart Phone ในยุคนี้ ใครๆ ก็ซื้อหาได้ครับ แอปพลิเคชั่น KK Transit

Live! Map – ในแอปพลิเคชั่น จะแสดงตำแหน่งของรถบัสทุกคนสดๆบนแผนที่ รวมทั้งแสดงหมายเลขทะเบียนของรถ พนักงานขับรถ และความเร็ว

Bus Stop& Route –ในแอปพลิเคชั่น จะแสดงเส้นทางที่ให้บริการและจุดจอดรถ หรือป้ายรถเมล์ ท่านสามารถค้นหาจุดจอดรถหรือป้ายรถเมล์เพื่อวางแผนการเดินทางได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

ช่องทางการติดต่อและรับทราบข่าวสาร ทั้งระบบรถบัส และข้อมูลระบบราง ผ่านหลายช่องทางตามลิ้งก์ด้านล่างครับ
อ้างอิงข้อมูล

//khonkaencitybus.com/

เครดิต อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด
 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2559    
Last Update : 18 พฤษภาคม 2559 22:16:04 น.
Counter : 1247 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.