ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เกณฑ์และแนวทางการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกและยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020 เขตเศรษฐกิจใหม่บทความ
: เกณฑ์และแนวทางการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

และยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน

โดย อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย(SGT)

เมื่อวันที่22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-15.30 น.สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย(SGT) ได้เข้าบรรยายสรุปเกณฑ์และแนวทางการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกและยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีนแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ณ.ห้องประชุมเล็ก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยตัวแทนจากกกร.พิษณุโลก ประกอบด้วย คุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายชโยดมฉันทวรางค์ รก.ประธานหอการค้าจังหวัด และคณะผู้บริหาร กกร.จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ นายฐาปนา บุณยประวิตร ผอ.สถาบันฯได้สรุปเกณฑ์และแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดและเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน(Smart Growth & LEED-ND) ที่นำมาใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลกโดยมุ่งเน้นประเด็นการออกแบบผังที่จะนำจังหวัดและเมืองพิษณุโลกไปสู่เมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยอาศัยฐานทรัพยากร นโยบายของรัฐบาล ความสามารถของผู้ประกอบการ หน่วยงานและภาคประชาชนให้เป็นพลังการขับเคลื่อน ทั้งนี้ เกณฑ์หลักที่ใช้ในการออกแบบ ได้แก่เกณฑ์ความเป็นเมืองสุขภาพและเมืองแห่งการเดิน เกณฑ์การออกแบบเมืองให้กระชับเกณฑ์การออกแบบที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกระดับรายได้เกณฑ์การส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน เกณฑ์การอนุรักษ์พื้นที่เกษตรพื้นที่ผลิตอาหารและพื้นที่ธรรมชาติพร้อมพื้นที่ประวัติศาสตร์รวมทั้งเกณฑ์การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับแนวทางการพัฒนาตามผังเมืองรวมคณะที่ปรึกษาร่วมกับ กกร.พิษณุโลก จัดทำยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีนโดยกำหนดเป้าหมายการปรับเปลี่ยนกายภาพเมืองให้กระชับ เป็นเมืองคนเดินกำหนดสร้างศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงกำหนดให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยกำหนดให้มีศูนย์เศรษฐกิจจำนวน44 ศูนย์ทั่วทั้งจังหวัดโดยให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจฐานรากที่สร้างงานและจ้างงาน เป็นหน่วยรองรับการพัฒนาจัดทำนโยบายให้ทุกหน่วยงานต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความคุ้มค่าการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนการจัดระบบคมนาคมขนส่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนแรก

-การขนคนกำหนดให้ศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์รวมการเดินทางภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด

-การขนส่งสินค้ากำหนดให้ศูนย์เศรษฐกิจโลจิสติกส์บึงพระเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนและทางรางในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรและอาหารได้กำหนดให้เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรบริเวณบ้านหนองจิกอ.พรหมพิรามเป็นพื้นที่รวมศูนย์การผลิต สำหรับแนวนโยบายด้านการอนุรักษ์นั้นได้กำหนดพื้นที่อนุรักษ์เข้มข้นในอำเภอเนินมะปราง โดยให้ใช้เพื่อการอยู่อาศัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรนิเวศ ห้ามกิจกรรมเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทุกชนิดเช่น เหมืองทองคำ เป็นต้น สำหรับการปรับปรุงจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองนวัตกรรม 4.0ตามนโยบายรัฐบาลนั้น ได้เสนอให้รวมกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมของจังหวัดและให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศูนย์กลาง ซึ่งขณะนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำความร่วมมือกับสวทน.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเป็นศูนย์ภาค Food Innopolis แล้วรัฐบาลส่วนกลาง ในภาพ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ความสนใจกับโครงการในพิษณุโลก และพร้อมให้ความสนับสนุนให้เป็นเมืองนวัตกรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยตัวแทนจากกกร.พิษณุโลก ประกอบด้วย คุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายชโยดมฉันทวรางค์ รก.ประธานหอการค้าจังหวัด และคณะผู้บริหาร กกร.จังหวัดพิษณุโลกเกณฑ์การออกแบบเมืองให้กระชับ เกณฑ์การออกแบบที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกระดับรายได้ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน

การขนคน กำหนดให้ศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์รวมการเดินทางทั้งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดเกณฑ์การเป็นเมืองสุขภาพและเมืองแห่งการเดิน

เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Smart Growth Thailand ขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่กรุณาให้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงแก่สถาบันฯ ในการอธิบายเกณฑ์ Smart Growth & LEED-ND เพื่อประยุกต์ใช้ในการวางผังและออกแบบเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำผลจากการวางผังสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน ซึ่งนับได้ว่า ปัจจุบัน แผนงานต่างๆอยู่ระหว่างการขับเคลิ่อนและกำลังเดินหน้าไปสู่เป้าหมายแล้วโดยผลจากการประชุมย่อยในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ตอบรับเป็นแม่งานประสานแผนพิษณุโลก 2020ให้เดินหน้าต่อ โดยได้กำหนดจัดงานพิษณุโลกฟอรัม 2559ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนำแนวคิดของยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 บูรณาการกับแนวนโยบายของรัฐบาลและสร้างแนวทางขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพต่อไป SGT ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกภาคส่วนของจังหวัดพิษณุโลกกกร.พิษณุโลกและพี่น้องชาวพิษณุโลกทุกคนที่ท่านได้พ่อเมืองที่ให้ความสำคัญกับงานวิชาการและการลงลึกในรายละเอียดแผนงานที่เรียกได้ว่ามสแกนทุกตัวอักษรขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้ส่งนักบริหารมืออาชีพท่านนี้มาดูแลพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับ
 

Create Date : 30 พฤศจิกายน 2559    
Last Update : 30 พฤศจิกายน 2559 11:21:23 น.
Counter : 1021 Pageviews.  

เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง"วิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง" 8 ธ.ค. 100 ที่นั่งเท่านั้น
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

สมาคมวิชาการเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)

ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดสัมมนาเรือง

"วิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง"

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธค 59 เวลา 13-16.30 น


หมายเหตุ

ช่วง 15.15-16.15 เปลี่ยนหัวข้อเป็น

"พัฒนาเมืองอย่างไรให้คนใช้รถไฟ"

โดย คุณนคร จันทศรอดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

สนใจลงทะเบียนเวปไซด์นี้นะครับ

รับจำนวนจำกัด (100 ที่นั่งเท่านั้นครับ)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ

//www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=902&aType=2&aYear=2016&aNo=113
 

Create Date : 27 พฤศจิกายน 2559    
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2559 1:09:52 น.
Counter : 566 Pageviews.  

2 ธ.ค. สถาปัตย์แม่โจ้ เชิญฟังบรรยาย “เกณฑ์ Smart Growth & LEED-ND กับการวางผังและออกแบบเมือง”
2ธ.ค. สถาปัตย์แม่โจ้ เชิญฟังบรรยาย “เกณฑ์ Smart Growth & LEED-ND กับการวางผังและออกแบบเมือง”

ครั้งแรกของภาคเหนือ

สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ

สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทยและสมาคมการผังเมืองไทย

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง

เกณฑ์Smart Growth &LEED-ND กับการวางผังและออกแบบเมือง

โดยฐาปนา บุณยประวิตร

อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

หัวข้อบรรยาย

10.00-12.00 เกณฑ์ Smart Growth & LEED-ND

13.00-14.30 กลยุทธ์การออกแบบศูนย์เศรษฐกิจและระบบขนส่งมวลชน

เพื่อสร้างเมืองคนเดินและเมืองสุขภาวะ

14.30-15.30ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น

วันที่2 ธันวาคม 2559 ห้องคาวบอยเธียร์เตอร์อาคารวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลงทะเบียนได้ที่คุณ...ภาณุวัฒน์...สิงหกุล...โทร...082-6118118...อีเมล singhagul@yahoo.com

ลิงค์ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/WHMaDH3A2iteaKAL2

(ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน)


 

Create Date : 25 พฤศจิกายน 2559    
Last Update : 25 พฤศจิกายน 2559 17:41:30 น.
Counter : 676 Pageviews.  

สระบุรีพัฒนาเมืองกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่ความยั่งยืน
เครดิตภาพBackground จาก //www.skyscrapercity.com


สระบุรีพัฒนาเมืองกับ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่ความยั่งยืน


Smart Growth Thailand ขออนุญาตแจ้งข่าวการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองจังหวัดใหม่วันนี้หอการค้าจังหวัดสระบุรี นำโดยท่านประธานหอการค้า คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์(นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สระบุรี)ได้จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าในวาระพิเศษเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร จากสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่ความยั่งยืนทั้งนี้ ประธานหอการค้าได้สรุปพัฒนาการพัฒนาจังหวัดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดสระบุรีไม่มียุทธศาสตร์ที่มีความเด่นชัด การพัฒนาเป็นไปอย่างไร้ทิศทางขาดการบูรณาการระบบทางกายภาพกับความต้องการประชาชน ทำให้โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม การค้าและบริการที่ดำเนินมาตอบสนองได้แค่ผู้ลงทุนและบางสาขาเศรษฐกิจในขณะที่จังหวัดและประชาชนส่วนใหญ่ ต้องรับภาระทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจวบจนปัจจุบันจังหวัดสระบุรีได้เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการลงทุนทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของภาคกลางและพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและยังเป็นพื้นที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ของประเทศ เช่นศูนย์การขนส่งสินค้าทางถนนและการขนส่งสินค้าทางรางศูนย์การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ฯลฯ หอการค้าพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าหากยังปล่อยให้การพัฒนาดำเนินไปโดยขาดการบูรณาการและการกำหนดแนวทางการเติบโตที่ถูกต้องในระยะยาว จังหวัดอาจจะประสบปัญหาทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่านี้ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐจากส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตการใช้ทรัพยากรและกำหนดกรอบของการเติบโตเพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต โดยในวันนี้ที่ประชุมได้เสนอให้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขึ้นมาใหม่และให้ใช้นวัตกรรมการบริหารที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถรวมกลุ่มกันพัฒนาเมืองได้ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ประยุกต์โมเดลการพัฒนาเมืองของจังหวัดขอนแก่นจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพิษณุโลก และให้เตรียมการจัดตั้งบริษัท สระบุรีพัฒนาเมืองจำกัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมกันพัฒนาระบบการขนส่งทางรางและการขนส่งมวลชนเพื่อสร้างประสิทธิภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ สำหรับรายละเอียดการก่อตั้งกิจการประธานหอการค้าแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้พร้อมลงทุนเกินครึ่งจากจำนวนที่ต้องการ โดยหอฯจะจัดประชุม dinner talk ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและจะจัดการประชุมครั้งใหญ่และแถลงข่าวในวันที่9-10 มกราคม 2560

อนึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสำคัญๆ ได้แก่ คุณวสันต์ เสถียรพันธ์ อดีตประธานหอ คุณจรัลจึงยิ่งเรืองรุ่ง อดีตประธานหอ คุณวรัญชัย วิริยะวงศ์  อดีตประธานหอ คุณทนงศักดิ์ สมนิยมไชยเลขาธิการหอฯ และกรรมการหอการค้า รวมทั้งสิ้น 19 คน 

Create Date : 24 พฤศจิกายน 2559    
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2559 10:54:27 น.
Counter : 659 Pageviews.  

(ที่พิษณุโลก) มีมติตั้ง “พิษณุโลกพัฒนาเมือง (PLTT)” จากความร่วมมือเครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชน
เครือข่ายนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคประชาชนของพิษณุโลก

มีมติตั้งบริษัท พิษณุโลกพัฒนาเมือง (PLTT) ทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 50 ล้านบาท

วันนี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลกโดยนายยศวัชน์ รุ่งคณาวุฒิ นายกสมาคมฯ ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน เวลา 09.00-14.30ณ.ห้องประชุมร้านอาหารก้ามปู โดยมีอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตรเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโมเดลธุรกิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการพัฒนาเมือง (Business Model for Transit andTransportation Agency) ซึ่งได้ยกกรณีศึกษากิจการขนส่งมวลชนมวลชและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรอบพื้นที่สถานีขนส่งมวลชนในสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่าง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมได้พิจารณาถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งบริษัทพิษณุโลกพัฒนาเมือง จำกัด (PLTT) ทุนจดทะเบียนเบื้องต้น50ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคร่วมกับภาครัฐโดยมีเจตนารมย์ให้กิจกรรมที่ดำเนินการต้องเป็นตัวกระตุ้นก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมการเดินทางและวิถีชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นพร้อมรองรับการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงการระบบขนส่งมวลชนเมืองพิษณุโลกโครงการศูนย์โลจิสติกส์ และโครงการเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เบื้องต้นจะมีการเปิดตัวบริษัทฯและแถลงข่าวในวันที่ 5 ธันวาคม พร้อมนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมนโยบายแผนงาน แผนการลงทุน และแผนปฎิบัติจำนวน 7 คน ประกอบด้วย คุณนพดล จารุพันธ์จรัสศรีคุณอุรชา ภู่ภักดี คุณวนิกานต์ บุ้งทอง คุณมงคล เหลี่ยมวัฒนกุล คุณพิภพ ยาคล้ายคุณปฐมพล จันทร์โอชา และคุณธิติภัทร เกิดชัยฤทธิ์ โดยมีคุณยศวัชน์ รุ่งคณาวุฒิคุณณฐกร โซ่จินดามณี คุณชโยดม ฉันทวรางค์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน


 

Create Date : 22 พฤศจิกายน 2559    
Last Update : 22 พฤศจิกายน 2559 8:24:48 น.
Counter : 982 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.