ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สมุทรสาครพัฒนาเมือง ความหวังของชาวสมุทรสาครและความหวังของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสากรรมอาหารทะเลของไทย


บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัด

ความหวังของชาวสมุทรสาครและความหวังของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสากรรมอาหารทะเลของประเทศไทย


วันนี้ ที่ประชุมประชาคมจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและสภาอุตสากรรมจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการผังเมืองไทยและสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย ได้ประกาศจัดตั้งบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อดำเนินพันธกิจการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจภายใต้เป้าหมายการพัฒนาสมุทรสาครสู่เมืองสุขภาวะและเมืองหลวงของอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
จากความเดิมในบทความที่แล้ว ท่านที่ติดตามข่าวการพัฒนาเมืองคงจะทราบว่าสมุทรสาครเป็นอีกจังหวัดที่ประสบปัญหาการกระจัดกระจายของเมืองและเป็นจังหวัดที่ขาดความสมดุลของโครงสร้างพื้นฐานอย่างรุนแรงอีกจังหวัดหนึ่งกล่าวโดยสรุปคือ

1.การขาดระบบการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่มีความสมบูรณ์

2.การขาดศูนย์กลางการเดินทางและศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน

3.การขาดแคลนระบบการขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

4.โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งในปัจจุบันออกแบบไว้เพื่อการพึ่งพิงเฉพาะการขนส่งและการเดินทางด้วยโครงข่ายทางถนนเป็นหลักซึ่งทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจมีต้นทุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าในระดับสูงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

5.ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ที่ส่งเป็นสินค้าออกไม่สามารถส่งออกได้ในพื้นที่จังหวัดเนื่องจากขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในการส่งออกทางทะเล

6.โครงข่ายการเดินทางด้วยรถไฟ (วงเวียนใหญ่-มหาชัย) อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมขาดการปรับปรุงฟื้นฟูให้มีศักยภาพในการเชื่อมต่อการขนส่งและการเดินทาง

7.เมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาขาดโอกาสในการเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว

8. ระบบกายภาพของเมืองเดิมอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมขาดการปรับปรุงฟื้นฟูและการพัฒนาให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการจ้างงานและสร้างงาน

ด้วยสภาพการขาดการวางแผนที่ดีและด้วยปัจจัยความสมดุลของโครงสร้างพื้นฐานดังที่กล่าวแล้วนั้นหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จึงมีมติให้จัดตั้งบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัดขึ้น เพื่อเป็นกลไกหลักในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและสร้างความสมดุลให้กับโครงสร้างพื้นฐานโดยได้กำหนดกรอบแนวคิดและภารกิจเป็นการเบื้องต้น ดังนี้

1.การศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครเป็นการเร่งด่วน

2.การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เขตเมืองและวางแผนการใช้ประโยชน์โครงข่ายขนส่งทางรางที่มีอยู่ให้สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3.การร่วมมือกับภาครัฐในการจัดตั้งศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร (MultimodalTransportation Center) โดยกำหนดเป้าหมายการเชื่อมต่อระบบการเดินทางทั้งทางถนนทางราง และทางน้ำเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการเดินทางสร้างความปลอดภัยและสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนและผู้เยี่ยมเยือน

4.การกระตุ้นและการร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารทะเล และศูนย์เศรษฐกิจโลจิสติกส์เพื่อกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลออกสู่ตลาดโลก

5.การเชื่อมต่อระบบขนส่งทางรางเข้ากับโครงข่ายรถไฟสายใต้และสายตะวันตกเพื่อเปิดช่องทางการระบายสินค้าและวัตถุดิบไปยังพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน

6.การกระตุ้นให้ภาครัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกสินค้าทางทะเลตรงไปยังต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

7.การเพิ่มศักยภาพของตลาดทะเลไทยด้วยการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าการประมงและการเกษตร

8.การร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคมปรับปรุงฟื้นฟูย่านการค้าท่าฉลอมให้เป็นย่านการเดินและย่านการท่องเที่ยววิถีชีวิตที่สำคัญของจังหวัด

9.การพัฒนาพื้นที่นันทนาการริมน้ำ (waterfront) ให้เป็นสถานที่สาธารณะ (publicspaces) ที่มีคุณภาพของจังหวัด

10.การก่อตั้งและปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจสำคัญๆของจังหวัดเพื่อให้เป็นย่านพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานและจ้างงานที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัดจะร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาเมืองของจังหวัดต่างๆ ได้แก่ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัด บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด และบริษัทเชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัดในการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการเมืองเพื่อนำเมืองไปสู่ยุด 4.0 และปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามเกณฑ์ SmartGrowth และ LEED-ND เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเมืองในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไปชมภาพการประชุมเสวนา
 

Create Date : 19 มกราคม 2560    
Last Update : 19 มกราคม 2560 8:44:23 น.
Counter : 616 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ราชประสงค์: ศูนย์เศรษฐกิจพิเศษของกรุงเทพมหานคร บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร
วันนี้ ตัวแทน SGT (ฐาปนา บุณยประวิตร) คุณมนต์ทวี หงษ์หยก (ตัวแทนบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด) ประชุมร่วมกับคุณชาย ศรีวิกรม์ ปธ.บจก.เกษร ซ๊อบปิ้ง เซนเตอร์และปธ.กลุ่มผู้ค้าปลีกราชประสงค์ เรื่องการวางแผนออกแบบฟื้นฟูย่านราชประสงค์ เพื่อเสนอรัฐบาลให้ประกาศย่านการค้าราชประสงค์เป็นศูนย์เศรษฐกิจพิเศษ

ราชประสงค์:ศูนย์เศรษฐกิจพิเศษของกรุงเทพมหานคร

วันนี้ สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (Smart Growth Thailand ResearchInstitute-SGT) ได้เข้าประชุมกับประธานกลุ่มผู้ค้าปลีกราชประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการเป็นศูนย์เศรษฐกิจค้าปลีกและพาณิชยกรรมระดับโลกโดยข้อมูลการหารือบางส่วนอาจเป็นประโยชน์กับการจัดระบบการเดินทางและการออกแบบเมืองศูนย์เศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆ SGT จึงขอนำเสนอโดยสรุป ดังนี้

วันนี้ ตัวแทน SGT (ฐาปนา บุณยประวิตร) คุณมนต์ทวี หงษ์หยก(ตัวแทนบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด) ประชุมร่วมกับคุณชาย ศรีวิกรม์ ปธ.บจก.เกษรซ๊อบปิ้ง เซนเตอร์และปธ.กลุ่มผู้ค้าปลีกราชประสงค์เรื่องการวางแผนออกแบบฟื้นฟูย่านราชประสงค์ เพื่อเสนอรัฐบาลให้ประกาศย่านการค้าราชประสงค์เป็นศูนย์เศรษฐกิจพิเศษโดยมีข้อเสนอดังนี้

1.การเชื่อมต่อระบบการเดินทางด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อทางลอยฟ้าทางเดินผิวพื้น และ tram route เข้ากับศูนย์ค้าปลีกและโหมดการเดินทางอื่นๆโดยเห็นตรงกันที่จะเสนอให้ออกแบบย่านราชประสงค์เป็น multimodal center โดยการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีรถไฟใต้ดินสายสีส้ม (บริเวณพันธ์ทิพย์-ที่จะก่อสร้างในอนาคต)สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ท่าเรือคลองแสนแสบและระบบขนส่งสาธารณะผิวดินทั้งหมดเข้าด้วยกัน และเสนอกรุงเทพมหานครหรือรัฐบาลลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาขนาดเล็ก (tram & streetcar) วิ่งเชื่อมต่อระหว่างสถานีหรือเชื่อมต่อไปยังหน่วยบริการหรือย่านอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลตำรวจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย่านการค้าสยามและมาบุญครอง ฯลฯ

2.พัฒนารูปแบบย่านราชประสงค์เป็น downtown หรือศูนย์เศรษฐกิจราชประสงค์ที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับtimes square ของ NYC (โดยออกแบบตามเกณฑ์ Smart Growth/ Leed-ND&Walkups)

สำหรับข้อมูลพื้นฐานของย่านราชประสงค์ที่สำคัญ มีดังนี้ 

1.งบประมาณก่อสร้าง sky walk ทั้งหมด(ทั้งที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและที่สร้างเสร็จแล้ว) เป็นการร่วมลงทุนของผู้ค้าราชประสงค์ 

2.ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา sky walk และทางขึ้นลง พร้อมระบบการรักษาความปลอดภัยประมาณปีละ 10 ล้านบาทผู้ค้าราชประสงค์เป็นผู้รับผิดชอบ 

3.ปริมาณการใช้ sky walk เฉลี่ยวันละ 4 หมื่นคนปริมาณผู้เข้าใช้พื้นที่เฉลี่ย 9 หมื่นคนต่อวัน 

4. สภาพปัจจุบัน ศูนย์เศรษฐกิจราชประสงค์พื้นที่ประมาณ1 ตารางกิโลเมตรมีศักยภาพในการจ้างงานประมาณ 4 หมื่นตำแหน่ง
 

Create Date : 17 มกราคม 2560    
Last Update : 17 มกราคม 2560 0:10:18 น.
Counter : 541 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คงจะดี... ถ้าเด็กๆ ได้ขี่จักรยาน : คลิปวิดีโอแนะนำสนามฝึกขี่จักรยานเพื่อความปลอดภัย

สร้างเมืองจักรยาน อย่างเป็นระบบ ต้องเริ่มที่เด็กๆ กันเลยครับ

มีโรงเรียนฝึกขี่จักรยาน มีคนคอยสอนอย่างถูกต้อง ผู้ปกครอง มั่นใจ

เมื่อเด็กเริ่มรักการขี่จักรยาน (เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า)

เมื่อโตไป รับช่วงออกแบบเมืองต่อจากผู้ใหญ่ ย่อมต้องสร้างเมืองจักรยานให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ (ผมเชื่ออย่างนั้นครับ)

เครดิต สมาคมการผังเมืองไทย

ช่วยกันสร้างสนามฝึกขี่จักรยานสำหรับเด็กจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศตร์ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ขอบคุณ สสส.ผู้สนับสนุน

โครงการสนามฝึกขี่จักรยาน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างสนามฝึกขี่จักรยานสำหรับเด็กอายุไม่เกิน10 ปี เพื่อสร้างเสริมทักษะการขี่จักรยาน เรียนรู้กฎจราจรและวิธีปฏิบัติตนขณะขี่จักรยานอยู่บนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

โครงการโดย: สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

ผู้สนับสนุนโครงการโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

หัวหน้าโครงการ:

ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ร่วมโครงการ:

ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

ผศ.พัฑรา สืบศิริ

Mr.Bartholomeus Wilhelmus Lambregts

ชมคลิปท้ายบทความครับ

 

Create Date : 15 มกราคม 2560    
Last Update : 15 มกราคม 2560 7:46:15 น.
Counter : 554 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ชม (คลิป) Presentation ของภูเก็ตพัฒนาเมือง “พัฒนา” เพื่อคนภูเก็ต ลูกหลานภูเก็ต โดย "คนภูเก็ต"

(คลิป) Presentation ของภูเก็ตพัฒนาเมือง

“พัฒนา” เพื่อคนภูเก็ต ลูกหลานภูเก็ต โดยคนภูเก็ต

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อให้พี่น้องชาวภูเก็ตได้ทราบภารกิจที่ต้องร่วมหัวจมท้ายกันในอนาคต 

ต้องแจ้งนะครับว่า การพัฒนาเมืองเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่าย ที่ผ่านมาเรารอคอยให้ภาครัฐส่วนกลางคอยหยิบยื่นเสนอโครงการพัฒนาให้

รัฐบาลกลางมีลูกๆ 77 จังหวัด ดูอย่างไรก็ไม่ทั่วถึง เมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิต ความมั่งคั่งความอยู่ดีกินดี และความคาดหวังด้านต่างๆ 

มันจึงถึงเวลาแล้วที่พี่น้องทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องลงมือกันบ้านใครบ้านมันครับ ใครมีพลังมาก ก็ช่วยมาก ใครมีพลังน้อยก็ช่วยน้อย 

ไม่ต้องมาโทษกันว่าคนนั้นเป็นนายทุน คนนั้นเป็นรากหญ้าในเมื่อทุกคนต้องเดินต้องขับรถหรือต้องนั่งรถเมล์บนถนนสายเดียวกัน ควันพิษ 

รวยจนก็สูดดมพอๆ กัน ก็ต้องช่วยกัน ณ.วันนี้ขอนแก่นและภูเก็ตเขาเริ่มเดินหน้าแล้วจังหวัดอื่นๆ ใครพร้อมก็ขอเชิญ 

ต้องการข้อมูล ต้องการรายละเอียด ประสานตรงที่ SGT หรือโดยตรงที่ขอนแก่นพัฒนาเมือง

หรือภูเก็ตพัฒนาเมืองบ้านของเรา ลูกของเรา เราต้องดูแลเอง 

ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลดูแลดีอย่างไรก็ไม่เหมือนมือเรา


ชมคลิปPresentation ของภูเก็ตพัฒนาเมือง ใน YOUTUBE 

Create Date : 14 มกราคม 2560    
Last Update : 14 มกราคม 2560 14:17:47 น.
Counter : 505 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนักไปทางใด การพาณิชยกรรมสองข้างทางจึงได้อานิสงค์มาก
CollegeStreet is designed for motorists, transit users, cyclists and pedestrians, andsupports vibrant commercial zones.

ที่มาภาพ //www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=bdb604f82477d410VgnVCM10000071d60f89RCRDอ.ฐาปนาบุณยประวิตร สรุปเนื้อหาจาก treehugger.com ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง

ลงในFACEBOOK :SMART GROWTH THAILAND

ADMINจึงขอนำเสนอเผยแพร่ครับ


ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนักไปทางใด 

การพาณิชยกรรมสองข้างทางจึงได้อานิสงค์มาก


ผลการศึกษาที่แสดงว่า ผู้กระตุ้นเศรษฐกิจสองข้างทางจริงๆไม่ใช่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

Treehugger เสนอผลการศึกษาจากพื้นที่ Toronto's ParkdaleNeighbourhood พบว่า

 ผู้คนที่ซื้อของร้อยละ 72 มาจากกลุ่ม active transportation ลองดูว่าเมื่อจำแนกประเภทแล้วใครเดินทางมาด้วยวิธีใด

 ร้อยละ 53 เดินมา ร้อยละ 19 ปั่นมา ร้อยละ 22 มากับรถขนส่งสาธารณะ

 ร้อยละ 1 มากับแท็กซี่ ที่น่าแปลกคือเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่มากับรถยนต์ส่วนบุคคล 

(ร้อยละ 2 มาจากโหมดอื่นๆ) เห็นข้อมูลนี้แล้วท่านจะเห็นว่าหากจะวางแผนลงทุนที่จอดรถริมทาง

กับที่จอดในอาคารกับการขยายทางเดินหรือทางจักรยานและลงทุนระบบขนส่งสาธารณะอะไรควรทำก่อน

 หรืออาจทำทุกโหมด แต่ให้แบ่งสัดส่วนของพื้นที่และงบประมาณให้ดีหากลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนักไปทางใด 

ผลที่ได้อาจจะเป็นแบบที่เห็นครับกลุ่มผู้คนที่ซื้อของ มาจากกลุ่มสัญจรด้วยการเดินถึง 53%

ที่มาภาพ //www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=bdb604f82477d410VgnVCM10000071d60f89RCRD


กลุ่มผู้คนที่ซื้อของ มาจากกลุ่มสัญจรด้วยการใช้จักรยาน 19%

เครดิตภาพ treehugger.com


กลุ่มผู้คนที่ซื้อของ มาจากกลุ่มสัญจรด้วยการใช้ระบบขนส่งมวลชน(ขนคนครั้งละมากๆ) 22%


กลุ่มผู้คนที่ซื้อของ มาจากกลุ่มสัญจรด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 4% และใช้แท็กซี่1%

อ้างอิง

//www.treehugger.com/urban-design/taking-back-streets-most-businesses-urban-streets-make-their-money-pedestrians-and-cyclists.html

 

Create Date : 11 มกราคม 2560    
Last Update : 11 มกราคม 2560 13:56:31 น.
Counter : 544 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

BlogGang Popular Award#13


 
เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.