ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มีบทความเดิม ข้อเสนอในการปกป้องสมบัติชาติ มรดกแห่งประวัติศาสตร์ ที่เคยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทความเดิม ข้อเสนอในการปกป้องสมบัติชาติมรดกแห่งประวัติศาสตร์ ที่เคยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทความเมื่อวันวาน ของ ดร.วสุโปษยะนันทน์ เกี่ยวกับ อาคารศาลยุติธรรม และศาลฎีกาที่กำลังจะถูกรื้อแล้วสร้างใหม่ ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ (ในขณะนั้น จากบล็อกดร.วสุ เมื่อเดือน กันยายน 2552) ....(แต่ปัจจุบันขณะที่ผมเขียนบล็อกเผยแพร่นี้ เป็น เดือนธันวาคม 2555 ซึ่งบางส่วนของอาคารศาลได้มีการรื้อถอนไปบ้างแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการคัดค้านอยู่ในขณะนี้ ....ผู้เผยแพร่ “ชมวิวทิวทัศน์” จากบล็อก OKnation)

ถ้าอ่านบท ความด้านล่างจนจบจะเห็นได้ว่า หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และกังวล เรื่องการรื้อถอน กลุ่มอาคารฎีกามาเป็นเวลานานแล้ว และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

จะมีภาพอัพเดท สถานการณ์ปัจจุบันแนบท้ายครับ

เข้าบทความกันครับ

บทความโดย ดร.วสุ โปษยะนันทน์ :: สถาปนิกระดับชำนาญการพิเศษ (๘ วช.เดิม) กลุ่มสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม
ภาพจากแฟ้มบนบล็อก เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาพ.ศ. 2552

อาคารศาลยุติธรรม และศาลฎีกา ที่กำลังจะถูกรื้อแล้วสร้างใหม่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์

แต่ปัจจุบัน ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้รื้อถอน บางส่วนของอาคารไปแล้วในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ มีการประชุมกัน เรื่องอาคารศาลยุติธรรม และอาคารศาลฎีกา

ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นวันนัดหมายที่นายเกรียงไกรสัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากรได้อนุญาตให้ผู้แทนจากสามสมาคมเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ซึ่งประกอบด้วย นางจุฬาสุดบรรทัด นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (SCONTE) นายเดโชสวนานนท์ นายกสมาคมอิโคโมสไทย และ ดร.วันชัย มงคลประดิษฐประธานกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางภารนี สวัสดิรักษ์ จากสมาคมอิโคโมสไทย นายวสุ โปษยะนันทน์ประธานกรรมาธิการอนุรักษ์ ฯ ด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี และนางปองขวัญ สุขวัฒนาลาซูส ได้เข้าพบตามที่สมาคมฯ ของเราเป็นผู้ทำจดหมายไปร้องขอด้วยตั้งใจจะหารือกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของมรดกวัฒนธรรมในกรณีต่างๆที่ทั้งสามสมาคมได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องภาพจากแฟ้มบนบล็อก เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาพ.ศ. 2552

อาคารศาลยุติธรรม และศาลฎีกา ที่กำลังจะถูกรื้อแล้วสร้างใหม่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์

แต่ปัจจุบัน ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้รื้อถอน บางส่วนของอาคารไปแล้ว

โดยมีประเด็นหลักอยู่ที่อาคารศาลยุติธรรมและศาลฎีกาซึ่งสมาคมฯได้ประกาศไว้ทั้งการเป็นอาคารควรค่าแห่งการอนุรักษ์(Heritage @ Risk) และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในปีล่าสุดด้วยเป้าหมายที่จะแสดงให้สาธารณชนและผู้ที่มีความรับผิดชอบได้เห็นว่าอาคารศาลยุติธรรมและศาลฎีกานี้เป็นสถาปัตยกรรมที่คุณค่าความสำคัญควรที่จะเก็บรักษาไว้โดยนัยที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการที่จะรื้อกลุ่มอาคารดังกล่าวลงเพื่อสร้างใหม่ทั้งหมดด้วยเพียงเหตุผลที่ว่า เป็นอาคารที่ไม่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยไม่เหมาะกับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ แล้วสร้างอาคารใหม่ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่โดยนำเอาองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี(อย่างวัดหรือวัง)ขึ้นแทนที่

เนื่องจากกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ มีความเห็นว่าอาคารศาลยุติธรรมและศาลฎีกานี้มีคุณค่าไม่เฉพาะแต่ในความเป็นสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทางการศาล แต่ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมModern Architecture ที่แสดงถึงการพัฒนาอย่างตะวันตกของอาคารหลังแรกและแบบโมเดิร์นที่ผสมผสานลักษณะไทยซึ่งต้องการแสดงตัวตนของเราควบคู่ไปกับความทันสมัยของอาคารที่สร้างถัดมาได้ทำให้อาคารแห่งนี้เป็นตัวแทนของรูปแบบสถาปัตยกรรมในช่วงเวลาที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีด้วยความที่เป็นสถาบันที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศแม้เบื้องต้นจะยังไม่ชัดเจนว่าเข้าข่ายเป็นโบราณสถานหรือไม่แต่การตัดสินใจที่จะรื้อลงทั้งหมดถือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญได้แก่การที่เป็นโครงการก่อสร้างในบริเวณใจกลางพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสนามหลวง ศาลหลักเมือง หรือคลองคูเมืองเดิมซึ่งล้วนเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วและที่สำคัญที่สุดคืออยู่ใกล้กับวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังโครงการที่มิได้มีการหารือกับกรมศิลปากรในเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโบราณสถานและมีการยกเว้นไม่ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ควบคุมความสูงของอาคารที่อาจไปบดบังมรดกวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยได้จึงเป็นเรื่องที่น่าข้องใจอย่างยิ่ง

ในวันนี้กรมศิลปากรจึงเป็นความหวังที่จะช่วยแก้ข้อข้องใจนี้เกี่ยวกับคุณค่าและความเป็นโบราณสถานของอาคารหลังจากที่ทั้งสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมและสมาคมอิโคโมสไทยได้จัดการเสวนาและมีข้อสรุปที่ระบุถึงคุณค่าที่ต้องรักษาไว้ของอาคารนี้อย่างชัดเจนโดยได้ทำหนังสือแจ้งต่อประธานศาลฎีกาไปแล้วซึ่งจากการพบปะกันในวันนี้ก็ได้รับทราบว่า กรมศิลปากรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารศาลยุติธรรมมีคุณค่า และลักษณะครบถ้วนตามคำนิยามของพระราชบัญญัติโบราณสถานฯจึงจะได้แจ้งไปยังประธานศาลฎีกาว่า อาคารนี้เป็นโบราณสถานของชาติ ที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียนถือว่าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย การจะดำเนินการใดใดต้องแจ้งต่อกรมศิลปากรนิติกรของกรมศิลปากรยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบันที่ประชาชนชาวไทยมีหน้าที่อนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมของตนประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีนี้ได้

ความจริงสมาคมสถาปนิกสยามฯก็ได้มีความพยายามตั้งคำถามนี้กับสังคมมาตั้งแต่การจัดเสวนาของกรรมาธิการอนุรักษ์ในงานสถาปนิก๕๑ สืบเนื่องจากโครงการประกวดจัดทำข้อมูลอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์และมีกิจกรรมที่แสดงถึงความเห็นคัดค้านการรื้ออาคารศาลฎีกาและก่อสร้างใหม่มาโดยตลอดแต่กระนั้นก็ยังมีคำถามจากกรมศิลปากรย้อนกลับมาบ้างว่าในเมื่อสมาคมฯไม่เห็นด้วยกับโครงการและสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารใหม่ก็เป็นสมาชิกของสมาคมฯเหตุใดจึงไม่มีการดำเนินการภายในสมาคมฯเองให้ตรงจุดเหตุใดจึงต้องอ้างว่าเพราะเกรงใจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งให้บริการออกแบบในขณะที่อธิบดีกรมศิลปากรท่านนี้ก็เป็นสถาปนิกที่จบการศึกษาจากจุฬาฯจึงไม่น่าที่จะนำเรื่องของสถาบันมาเกี่ยวข้องกับความถูกผิด

ภาพอัพเดท สถานการณ์ปัจจุบันครับ ....ธันวาคม 2555
จดหมายเปิดผนึก ตามลิ้งก์

//www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2012/12/24/entry-1กรมศิลป์ ฝ่ากระแส เสือกระดาษ ไร้อำนาจ “เดินหน้าค้านทุบศาลฎีกา” จาก Thairathonline

//www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2012/12/25/entry-1

หมายเหตุ :: เนื่องจากลิ้งก์อ้างอิง บนบล็อกที่ ดร.วสุได้เขียนบทความไว้ ไม่สามารถสร้างลิ้งก์มาบนบล็อกนี้ได้จึงขออภัยด้วยครับอย่างไรก็แล้วแต่ ผมจะนำลิ้งก์มาแปะใน Facebook ของผมเพื่อท่านจะได้เข้าถึงข้อมูลตรงที่อ้างอิงได้ครับ.....

หมายเหตุ : บทความย้อนหลัง


"เหตุผลที่ควรระงับ การรื้อกลุ่มอาคารศาลฎีกา(โดยทันที)" โดย ชาตรี ประกิตนนทการ ม.ศิลปากร

//www.facebook.com/photo.php?fbid=254402251355830&set=t.100004878248310&type=3&theater

องค์กรใหญ่ มีความเห็นไม่ตรงกัน ขาดคนกลางมาไกล่เกลี่ย ...การอนุรักษ์มรดกชาติมีปัญหา

//www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2012/12/24/entry-2

ประวัติศาสตร์ที่มีลมหายใจ (เฮือกสุดท้าย) คงจะหายสาบสูญถ้าเราไม่ช่วยกัน (ส่งเสียง)

//www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2012/12/24/entry-1

"คณะกรรมการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ค้านศาลฎีกาทุบอาคารเก่า ชี้ไม่มีใครกล้าทัดทานเพราะกลัวอำนาจศาล" ตามลิ้งก์ //www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2012/12/23/entry-1

"ข่าวเดียวกัน ออกมาพร้อมๆ กันจาก 2 หน่วยงานแต่สับสน"

//www.facebook.com/photo.php?fbid=256110064518382&set=t.100004878248310&type=3&theater

กรมศิลป์ ฝ่ากระแส เสือกระดาษ ไร้อำนาจ “เดินหน้าค้านทุบศาลฎีกา” จาก Thairathonline

//www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2012/12/25/entry-1ท่านใดที่สนใจ ร่วมเป็นเครือข่าย ปกป้อง มรดกเมือง มรดกของเราเข้าไปกด like ที่ Facebook “Urban Heritage – มรดกเมือง มรดกของเรา” ตามลิ้งก์ //www.facebook.com/UrbanHeritageThai
Create Date : 27 ธันวาคม 2555
Last Update : 27 ธันวาคม 2555 21:15:41 น. 1 comments
Counter : 1957 Pageviews.

 
สำหรับใครที่รักสุขภาพ รักสวยรักงาม มีทิปเด็ด รวมไว้ให้คุณแล้วในนี้เลย ^^
//freeloveshop.bloggang.com/

สำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือ อาหารเสริมเพื่อดูแลผิวก็แวะไปได้ที่
freeloveshop.lnwshop.com


โดย: emayza วันที่: 27 ธันวาคม 2555 เวลา:21:21:36 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.