Group Blog
 
All blogs
 
*** ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย ***
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


จูฬยมกวรรค

๑. สาเลยยกสูตร

ทรงโปรดชาวบ้านสาละ
ว่าด้วยผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย


[๔๘๖] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย

ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย

คือ ประพฤติ-ธรรม พึงหวังว่า โอหนอ

เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกกษัตริย์มหาศาลเถิด

ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้

คือ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

บุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นพวกกษัตริย์มหาศาล

นั่นเป็นเพราะอะไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย

คือ เป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละ.

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย

ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือ ประพฤติธรรม

พึงหวังว่า โอหนอ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกพราหมณ์มหาศาล ฯลฯ

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย

ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือ ประพฤติธรรม

พึงหวัง เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกคฤหบดีมหาศาลเถิด

ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้

คือ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

บุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นพวกคฤหบดีมหาศาล

นั่นเป็นเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย

คือ เป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละ.

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย

ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย

คือ ประพฤติธรรม

พึงหวังว่า เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเถิด

ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

บุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา

นั่นเป็นเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย

คือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละ.

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย

ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือ ประพฤติธรรม

พึงหวังว่า เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นยามา ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นดุสิต ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นนิมมานรดี ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ...

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย

ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือ ประพฤติธรรม

พึงหวังว่า เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาที่เนื่องในหมู่พรหมเถิด

ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้

คือ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

บุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาที่เนื่องในหมู่พรหม

นั่นเป็นเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย

คือ เป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละ.

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย

ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือประพฤติธรรม

พึงหวังว่า เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นอาภา

ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้

คือ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

บุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นอาภา

นั่นเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย

คือ เป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละ.

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย

ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือประพฤติธรรม

พึงหวังว่า เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก

เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตาภา ...

ความเป็นเทวดาชั้นอัปปมาณาภา ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นอาภัสสรา ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตสุภา ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นอัปมาณสุภา ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นสุภกิณหกะ ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นเวหัปผละ ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นอวิหา

ความเป็นพวกเทวดาชั้นอตัปปา ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นสุทัสสา ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นสุทัสสี ...

ความเป็นพวกเทวดาชั้นอกนิฏฐะ ...

ความเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ ...

ความเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ ...

ความเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ ...

ความเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ

นั้นเป็นเพราะอะไร

เป็นเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย

คือ เป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละ.

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย

ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย

คือประพฤติธรรมพึงหวังว่า

เราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ

อันไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว

เข้าถึงอยู่ในชาตินี้เถิด ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้

บุคคลนั้นพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ

อันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว

เข้าถึงอยู่ในชาตินี้นั่นเป็นเพราะเหตุอะไร

เป็นเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย

คือ เป็นผู้ประพฤติธรรม อย่างนั้นแหละ.

ความเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต

[๔๘๗] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว

พวกพราหมณ์และคฤหบดี ชาวบ้านสาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก

พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยเอนกปริยาย

เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด

บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า

คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ พวกข้าพระองค์นี้

ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับพระธรรม

และพระภิกษุสงฆ์ว่า เป็นสรณะ

ขอพระโคดมผู้เจริญ จงทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก

ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต

จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปฉะนี้แล.

จบ สาเลยยกสูตร ที่ ๑
-----------------------------------------------------

อ่านรายละเอียดที่นี่นะคะ//www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=12&A=8867&Z=9055

//www.bloggang.com/viewblog.php?id=rakdee&group=28

Create Date : 09 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 5 เมษายน 2553 7:01:04 น. 0 comments
Counter : 392 Pageviews.

รักดี
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
นามแฝง ชื่อ รักดี

ชอบดอกไม้ รักหมา

ไม่รังเกียจแมว

ไม่อาลัยในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

อยู่กับปัจจุบัน

และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

ไม่กังวลหรือเป็นทุกข์

กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
Friends' blogs
[Add รักดี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.