Group Blog
 
All Blogs
 

เข้าสู่บทเรียน ปฏิบัติทัศนศิลป์ 4ผลงานชิ้นที่ 1 เรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วไป


นิสิตไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องจินตนาการไปไกล
อะไรที่อยู่ ข้างตัวเราแล้วมันสวย ก็เอามาเลย
จัดวางหามุมมองที่ดี ๆ ก็พอแล้ว


ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ของศิลปินเรื่องสิ่งแวดล้อม
คลิ๊กดูผลงานของ Carol Wax
//www.worldprintmakers.com/english/wax/interv.htm
นำเสนอสิ่งแวดล้อมเมืองตอนกลางคืน
คลิ๊กดูผลงานของ Seung Yeon KIM
//www.artworldprint.com/pages/contemp/contemporain.php?art=22

ศิลปิน : Sun Jiao, เกิด 1956
ชื่อผลงาน : The Perfume of Blue Flowers in the Night - 1
พิมพ์เมื่อ: 1995
เทคนิค: Etching

Edition : 15
Numbered AP (artist proof)
ศิลปิน : Lu Ping, เกิด 1961
ชื่อผลงาน : Water Alley 1
พิมพ์เมื่อ : 2000
เทคนิค : Etching

ความกว้าง : 11.8 inches = 30.0 cm
ความยาว : 14.6 inches = 37.0 cm
ศิลปิน : DYKMANS
ชื่อผลงาน :DIROULEMENT
พิมพ์เมื่อ :1989
เทคนิค :Mezzotint
จำนวนEdition:60 + 6 Artist's proof
Image size: 1.97 / 6.9 นิ้ว
ศิลปิน :AZZA
ชื่อผลงาน :CHANT D'ENFANT
พิมพ์เมื่อ :1983
เทคนิค :Mezzotint
จำนวนEdition:30
Image size: 6.3 / 4.33นิ้ว

Spitting Image"AMANDA O´CONNOR
Etching
38 cm x
52.5 cm
พื้นผิวของสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างงานจิตรกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลงานสีน้ำของ สมบูรณ์ พวงดอกไม้

เอามาเพื่อให้เห็นว่าบางทีสิ่งง่าย ๆ ใกล้ตัว
เรากลับมองข้าม


ดูงานของสมบูรณ์ พวงดอกไม้ทั้งหมดที่

//www.artsomdede.com/gallery_paint/stilife/thumbstilife_uk.htm
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2549    
Last Update : 23 มิถุนายน 2549 18:22:41 น.
Counter : 980 Pageviews.  

งานชิ้นที่ 1

การร่างภาพด้วยทฤษฎีความบังเอิญ(serendipity)เราเคยทราบไหมว่า…มากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของโลก
ได้ถูกทำขึ้นมาโดยผ่าน”การค้นพบโดยบังเอิญ” (serendipity)
หรือการค้นพบบางสิ่งขณะที่กำลังค้นหาบางสิ่งอยู่;

เริ่มต้นจากการสร้างสิ่งที่ไม่มีรูปแบบ

เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างโลกไร้รูปแบบให้พร้อมสบัดสีทุกสี ใช้แปรงทุกขนาด ปาดไปโดยไร้การควบคุมที่รุม ๆ กันอยู่นั่นก็มาช่วยกันทำ
จากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการค้นหา หาองค์ประกอบที่ชอบ
นี่คือโครงสร้างในงานของเรา ดูว่าสีอย่างนี้ องค์ประกอบอย่างนี้ ควรจะหารูปทรงใดมาใส่ เนื้อเรื่องถึงจะเข้ากับองค์ประกอบ

 

Create Date : 16 พฤศจิกายน 2548    
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2548 7:39:19 น.
Counter : 153 Pageviews.  

แผนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการทัศนศิลป์ 3 (กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์)อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ แสงไกร
อาจารย์เมตตา ศิริสุข
อาจารย์กนกวรรณ์ กาวิชัย


1. รหัสวิชา 0602307

2. จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 (1 - 5) 6 ชั่วโมง / สัปดาห์

3. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรียนรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การในด้านเทคนิคภาพพิมพ์ชั้นสูง

4. ความมุ่งหมายทั่วไปของรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจอันเกิดจากการฝึกฝนดังนี้

4.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ด้วยศิลปะภาพพิมพ์ โดยฝึกฝนผ่านการเรียนรู้ด้านเทคนิค
4.2 เข้าใจถึงระบบในการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ

5.สังเขปเนื้อหารายวิชา
เนื้อหาประกอบด้วยการปฏิบัติการสร้างผลงานภาพพิมพ์ในโดย นิสิตเรียนรู้การสร้างผลงานภาพพิมพ์ด้วยเทคดังต่อไปนี้เป็นตัวกำหนด
5. 1 เทคนิคผสม
5. 2 ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio)
5.3 ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)6. กำหนดการสอน

ใน 1 ภาคการศึกษา มีทั้งหมด 17 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมง
ซึ่งจำแนกเนื้อหาบทเรียนตามลำดับสัปดาห์โดยสังเขปดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 แนะนำเนื้อหารายวิชา
แนะนำเนื้อหาในการเรียน

สัปดาห์ที่ 2-4 ภาพพิมพ์เทคนิคผสม
เรียนรู้ในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคผสม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบร่างและปฏิบัติงานจริง
(ผลงานจริงทั้งหมด 2 ชิ้น )

สัปดาห์ที่ 5-7ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio)เรียนรู้ในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบร่างและปฏิบัติงานจริง
(ผลงานจริงทั้งหมด 2 ชิ้น )

สัปดาห์ที่ 8-10 ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
เรียนรู้ในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบร่างและปฏิบัติงานจริง
(ผลงานจริงทั้งหมด 2 ชิ้น )

สัปดาห์ที่ 11-15 ผลงานชิ้นสรุป
นิสิตสร้างผลงานในเทคนิคที่มีความถนัดและสามารถสร้างผลงานออกมาได้ดี
จำนวน 2 ชิ้น

หมายเหตุ:
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความเข้าใจในเนื้อหาของนิสิต

รวม จำนวนผลงานทั้งสิ้น 30 ชิ้น ประกอบด้วย
1. ภาพร่างขนาดกระดาษ A4 24 ชิ้น
2. ผลงานภาพพิมพ์ขนาด (Image size) ด้านกว้างไม่ต่ำกว่า 40 ซม. 8 ชิ้น
(ยกเว้นชิ้นทดลองเทคนิค อาจมีขนาดเล็ก)

การประเมินผล

คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน โดยคะแนนความสม่ำเสมอจะแทรกให้ไว้ในคะแนนของผลงาน และมีการตัดคะแนนในการส่งงานช้าตามความเหมาะสม
โดยมีค่าเฉลี่ยผลของคะแนนคิดเป็นค่าคะแนนได้ได้ดังนี้
1. 100 - 80 = A 2. 79 - 75 = B+ 3. 74 - 70 = B 4. 69 - 65 = C+
5. 64 - 60 = C 6. 59- 55 = D+ 7. 54 - 50 = D 8. ต่ำกว่า 50 = F

เอกสารและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า

-เวปไซด์ทางศิลปะ , หนังสือศิลปะ และ สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการทางศิลปะ
-//msuprintmaking.pantown.com/ เข้าไปที่ รายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ 3


 

Create Date : 16 พฤศจิกายน 2548    
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2548 19:59:50 น.
Counter : 287 Pageviews.  


ผลัก/เปิดประตูที่นี่
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 • บอร์ดสำหรับ
  การเรียน-การสอน

  ปฎิบัติการทัศนศิลป์ 4
  นอกชั้นเรียน


 • เวปภาพพิมพ์ มมส.
 • สำหรับนิสิตชั้นปี 2
 • สำหรับนิสิตชั้นปี 3
 • สำหรับนิสิตชั้นปี 4
 • งานThesis48
 • เนื้อหาเกี่ยวกับภาพพิมพ์
 • Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.