ความรู้ ควบคู่ ความฮา
space
space
space
space

มหาลัยไทย ร่วมกับ เอกชน จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยฯยั่งยืน” พัฒนานวัตกรรม นำไปใช้ สร้างรายได้จริง
ปรบมือ รัวๆๆ


“งานวิจัยในบ้านเรา งบแต่ละปีสูงมาก หลายหมื่นล้านบาท บ้านเรามีนักวิจัย มีด็อกเตอร์ มีเด็กที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเยอะแยะมากกมาย แต่ถามว่าจนถึงวันนี้ ประเทศเรามีอะไรที่พัฒนาเป็นของเรา ถึงขั้นเชิดหน้าชูตาว่าเป็นผลผลิตของคนในชาติได้บ้าง… ดูแล้วไม่บาลานซ์กันเลย!!”ข้อคิด ที่นำมาสู่การร่วมมือพัฒนาของสององค์กร ซึ่งต้องถือเป็นอีกก้าวของการพัฒนาการศึกษาและแวดวงอุตสาหกรรมของไทย จากเจตนารมณ์ที่ตรงกันของ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีมหานคร และ พีรพล ตระกูลช่าง ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด (AVIA) บริษัทชั้นนำ ด้านเทคโนโลยี พัฒนาอุตสาหกรรมต่างประเทศ มีแนวคิดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของชาติให้เติบโต ลดการพึ่งพาและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ พร้อมชูแบรนด์ “Thailand” ตีตลาดโลก จึงได้จัดพิธีเซ็นสัญญาสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้กล้า พร้อมจัดตั้งศูนย์วิจัยภายใต้ชื่อ MASI (Mahanakorn-Avia Sustained Innovation) ให้เป็นศูนย์กลาง พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรม เพื่อนำไปผลิต ใช้ได้จริง พร้อมสร้างรายได้ให้กับนักคิด นักประดิษฐ์ และมีโอกาสก็ผลักดันให้ไปตีตลาดโลกบ้าง นั่นเอง เมื่อเร็วๆ นี้รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี เผยว่า “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ : AICentre มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง รวมถึงผลักดันทุกกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาต่างๆในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา สะสมองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการมองหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุน ทรัพยากรบุคคล หรือ องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดระบบอุตสาหกรรมที่ครบวงจรกลายเป็นประเทศที่สามารถวิจัย พัฒนา และผลิต ได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนบริษัท AVIASATCOM จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพทางด้านการทางานวิจัยและมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจาก บริษัท AVIASATCOM จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีอัตลักษณ์และแนวทางการดำเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกัน นั่นคือ การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามความร่วมมือกันไปแล้วในบางส่วน และยังมีงานวิจัยที่ร่วมมือกัน เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันนั้น เป็นไปได้อย่างดี จึงทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่างๆขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทั้งสองหน่วยงานนั้น มีความเห็นว่าควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศไทยให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์กลางหรือหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้นเองในประเทศไทย โดยจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนในการนำนโยบายไปปฏิบัติ สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรถึงองค์กรอย่างจริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างและผู้นาทางด้านงานวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันภาครัฐมีการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาไม่เพียงพอ และประสิทธิภาพในการเข้าถึงการวิจัยก็ยังมีไม่มากนัก ส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรทางด้านการวิจัยไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากความไม่มั่นคง ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ บริษัท AVIA SATCOM จำกัด จึงมีเป้าหมายในการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI : Mahanakorn-Avia Sustained Innovation) ให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่มีความครบวงจรตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนสุดท้าย โดยความสามารถของ MASI นั้น จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วิจัย พัฒนา และการผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการศึกษาและวิจัยตลาดอีกด้วย ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์จะจัดตั้งขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยการใช้พื้นที่และบุคลากรของศูนย์นวัตกรรมเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์เดิมที่มีอยู่ และบูรณาการ รูปแบบ/โครงการ การทำงานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นพีรพล ตระกูลช่าง ประธานคณะกรรมการบริหาร เผยว่า “บริษัท AVIA-SATCOM จำกัด “ประเทศเราต้องการงานวิจัยค่อนข้างมาก รีไควเมนท์เยอะ ที่เอาความต้องการของเราไปบอกตปท. ซึ่งก็มีข้อจำกัดหลายๆ อย่าง ตรงบ้าง ไม่ตรงใจบ้าง ปัญหาเรื่องเวลา ความเหมาะสม เนื่องด้วยปัจจัยที่ต่างกัน จึงมาคิดว่า บ้านเราเป็นเมืองเกษตรก็จริง แต่ในส่วนของอุตสาหกรรมเทคโนลยีก็เจริญเติบโตขึ้นมาก มีวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เยอะแยะ ทำไมเราไม่ปรับเปลี่ยน หรือเลิกทำอะไรบางอย่าง จุดนี้ทำให้คิด และหันกลับมามองตั้งแต่หน่วยแรก คือสถาบันการศึกษาแล้วก็ได้รับรู้ว่า ที่นี่มีผลงานคิดค้น วิจัย มาแล้วมากมาย จากรุ่นต่อรุ่น เพียงเแต่ว่ากระบวนการในการขับเคลื่อน อาจไม่เพียงพอ ในฐานะหน่วยงานทางด้านนี้อยู่แล้ว เรามองหาสถาบันที่มีผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่น่าทึ่ง และเป็นที่เพาะกล้าคนรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงร่วมกันจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ขึ้น ด้วยแนวคิด ที่จะพัฒนางานวิจัย ต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ภาคการผลิต ใช้ได้จริง แล้วรีเทิร์นกลับมาเป็นเม็ดเงิน เป็นรายได้มหาศาล ยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นเวทีให้เหล่านักวิศวกรรมศาสตร์เลือดใหม่ของไทย ได้พิสูจน์ฝีมือของตัวเองด้วย”
ติดตามผลงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของศูนย์ได้ที่ //www.mut.ac.th และข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจด้าน “วิศวกรรม” เวทีนี้มีศาสตร์ใหม่ๆ ให้เรียนอื้อ พร้อมสนับสนุนเต็มร้อย
หรือผู้ ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม เรามีวิดีโอคลิปให้ดูประกอบด้วย ตามนี้เลยครับ

https://youtu.be/s31-TlBJeKgCreate Date : 26 กรกฎาคม 2559
Last Update : 26 กรกฎาคม 2559 23:28:09 น. 1 comments
Counter : 448 Pageviews.

 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:16:08:05 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
space

คนอวดฉลาดที่พลาดตลอด
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]


space
space
[Add คนอวดฉลาดที่พลาดตลอด's blog to your web]
space
space
space
space
space