เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบสาธิตฯ
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบสาธิตฯ

สิ่งที่ต้องเตรียมไว้สอน : ที่มา //www.mathbright.com
เนื้อหาหลักสูตร
เป็น หลักสูตรทดสอบความพร้อมของเด็กที่จะสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนสาธิต โดยเน้นทดสอบพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ตามแนวข้อสอบเชาวน์ที่ รร. สาธิตใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เข้าเรียนต่อในชั้น ป. 1 แบบทดสอบครอบคลุมทุกสาระสำคัญที่สอบ ประกอบด้วย

1.การสังเกต เป็นการสำรวจและอธิบายความเหมือน ความต่าง ของสิ่งต่างๆ เช่น ภาพกับเงา (Outline) เงาซ้อน ภาพซ่อน ส่วนของภาพ รอยเท้าสัตว์ ภาพ Stamp ภาพคล้าย ภาพเหมือน ภาพต่าง ภาพผิดปกติ ภาพตัดต่อ ภาพที่หายไป ต่อลายภาพ 2 มิติ

2.การจำแนก เป็นการจับคู่ระหว่างจำนวนและสิ่งของ การจับคู่ความสัมพันธ์ต่างๆ การจัดกลุ่มตามประเภท ขนาด สี และรูปร่าง

3.การ เปรียบเทียบ เป็นการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ในมิติต่างๆ กัน เช่น ความสูง-ต่ำ ความกว้าง- แคบ ความใหญ่-เล็ก ความหนัก-เบา ความสั้น-ยาว อ้วน-ผอม และคานน้ำหนัก (คาน - ตาชั่ง)

4.จำนวน เป็นความสามารถในการนับจำนวน การนับจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง การเปรียบเทียบจำนวน มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงิน

5.เวลา เป็นความสามารถในการเปรียบเทียบเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น กลางวัน กลางคืน การอ่านนาฬิกาและปฏิทิน เวลาที่สัมพันธ์กับกิจกรรม การเรียงลำดับเหตุการณ์ การรู้จักช้า เร็ว การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

6.มิติสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับมิติต่าง ๆ ได้แก่ ขนาด รูปร่าง ระยะทาง ทิศทาง ทรวดทรง พื้นที่ พื้นที่ว่าง ปริมาตร และสามารถเปรียบเทียบตำแหน่งของสิ่งต่างๆ กับตำแหน่งหรือจุดที่อ้างอิงได้ เช่น หน้า หลัง บน ล่าง ซ้าย ขวา เป็นต้น แบบทดสอบในเรื่องนี้ เช่น ภาพสะท้อนกระจก แกนสมมาตร ภาพกลับด้าน การพับกระดาษ การตัดกระดาษ การพับกล่อง ภาพหมุน ทิศทาง แผนที่ ระยะทาง การนับบล็อก

7.อนุกรม ทดสอบทักษะกระบวนการคิด โดยพิจารณาอนุกรมสี รูปร่าง ลวดลาย สลับกัน อนุกรม 2 ชั้น อนุกรมจำนวนนับ อนุกรม 9 ช่อง อนุกรมวงกลม และโดมิโน

8.สิ่ง ต่างๆ รอบตัว ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ข่าว เหตุการณ์ ความรู้รอบตัว จริยธรรม วิทยาศาสตร์ ตัวเรา ครอบครัว โรงเรียน บุคคลอาชีพต่างๆ


หนังสือติวเข้าสาธิตด้วยมือพ่อแม่เอง!
อยากแนะนำหนังสือแบบฝึกติวเข้าสาธิต ดังต่อไปนี้
เล่มที่ 1 แบบทดสอบ เตรียมความพร้อม ปัญญา-เชาวน์ Qquiz vol. 1 สอนเรื่อง :
ทักษะการสังเกต
-ภาพซ้อน -เงาซ้อน -ภาพต่อกัน
-ภาพหมุน
ทักษะกระบวนการคิด
-อนุกรมแถวเดียว -อนุกรมวงกลม -อนุกรม 9 ช่อง
-คิดในวงกลม -เหตุผล -เหตุผลวิเคราะห์
-ลูกเต๋า -มองต่างมุม -มองต่างมุม Top view
-แบ่งสัดส่วน
ทักษะทางคณิตศาสตร์
-นับบล็อค -ฝึกสังเกตุ - นับจำนวน -เซ็ต
-แทนค่าน้ำหนัก 2 คาน -แทนค่าน้ำหนัก 3 คาน
ความรู้รอบตัว
-ความรู้รอบตัว -การจัดหมวดหมู่
เวลาสัมพันธ์กับกิจกรรม
แนะวิธีการสอน สำหรับผู้ปกครอง เพื่อการเรียนรู้อยากสนุกสนาน มีเฉลยอยู่ท้ายเล่ม
-วิธีการสอน เรื่องภาพซ้อน - เงาซ้อน -วิธีการสอนเรื่องภาพหมุน
-วิธีการสอนเรื่องอนุกรมแถวเดียว -วิธีการสอนเรื่องอนุกรม 9 ช่อง
-วิธีการสอนเรื่องคิดในตาราง 9 ช่อง -วิธีการสอนเรื่องลูกเต๋า
-วิธีการสอนเรื่องแบ่งสัดส่วน -วิธีการสอนเรื่องแทนค่าน้ำหนัก

เล่มที่ 2 แบบทดสอบ เตรียมความพร้อม ปัญญา-เชาวน์ Qquiz vol 2 สอนเรื่อง :
ทักษะการสังเกต
-ภาพเหมือน - ต่าง -ภาพซ้อน -ต่อลายภาพ 2 มิติ
-สมมาตร -ภาพตรงข้าม -ภาพสะท้อนน้ำ
ทักษะกระบวนการคิด
-ความสัมพันธ์ 2 แกน -แบ่งทีละเท่า ๆ กัน -แทนสัญลักษณ์จัดหมวดหมู่
-ภาพที่หายไปจาด -พับ-ลดทีละเท่า ๆ กัน
ความรู้รอบตัว
-จัดหมวดหมู่ -ระดับน้ำ -ระดับน้ำ (การแทนที่)
-จม - ลอย
แนะนำวิธีการสอน สำหรับผู้ปกครอง มีเฉลยอยู่ท้ายเล่ม
-วิธีการสอนเรื่อง-ภาพตรงข้าม -ภาพสะท้อนน้ำ
-พับ-ตัด 2 ส่วน -เพิ่มทีละเท่า ๆกัน
-ลดทีละเท่า ๆ กัน -ระดับน้ำเล่ม 3-6 แบบฝึกตาและมือให้สัมพันธ์กัน เล่ม 1-4 ของ อาจารย์ พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ (บ้านของเล่น) และ ลักษณ์ยุทธ ตรีชัย
แบบ ฝึกหัดทั้ง 4 ชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กใช้ตาและมือทำงานพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต อย่างละเ.อียดลออ มีความรอบคอบและมั่นใจในการปฏิบัติตามคำสั่งเล่มที่ 7 ติวลูกเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต เล่ม 1 ของ PASS สอนเรื่อง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์
การจัดลำดับภาพต่อเนื่อง
การหาภาพที่สมบูรณ์
การเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำหนัก ระยะทาง พื้นที่ว่าง
ความรู้เรื่องเวลาและนาฬิกา
และเฉลย

เล่มที่ 8 ติวลูกเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต เล่ม 2 ของ PASS สอนเรื่อง
การจำแนกความเหมือนความต่าง
ลำดับเหตุการณ์
การหาภาพที่สมบูรณ์
การวาดภาพตามแบบที่กำหนด
จริยธรรม และความรู้รอบตัว
และเฉลย

เล่มที่ 9 ติวลูกเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต เล่ม 3 ของ PASS สอนเรื่อง
ทักษะการฟัง
ทักษะกระบวนการคิดต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์
และเฉลย

เล่มที่ 10-14 ของ ดอกหญ้าวิชาการ
เสริมทักษะพื้นฐานระดับอนุบาล เพื่อสอบเข้า ป.1 เล่ม 1-5 ของ อ. สุภัทรา ฤทธิบุตรเล่มที่ 15-18 ของดอกหญ้าวิชาการ
เสริมทักษะพื้นฐานระดับอนุบาล 3 เตรียมสอบเข้า ป.1 เล่ม 1-4 ของ อ. ทองทิพย์ วงศ์หลิวเล่มที่ 19 เกี่ยวกับการฟัง
แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ป.1 ของ The Book ผู้แต่ง อ. ทินรัตน์ จันทราทินันท์
เกี่ยวกับการฟัง จับใจความเล่มที่ 20 เชาวน์ไว แบบทดสอบเตรียมความพร้อม ของ ห้องเรียน สอนเรื่อง
จับคู่---เกมฝึกสังเกต บอกประเภทของสิ่งต่างๆ
การต่อภาพ---เกมฝึกทักษะการสังเกต เสริมสร้างไหวพริบ
ตัดกระดาษ
ความต่อเนื่อง---เกมฝึกสังเกต ความสัมพันธ์
เติมเส้น
ภาพปริศนา---เกมพัฒนาความคิด เสริมสร้างสติปัญญา
ภาพตรงข้าม---เกมฝึกสังเกต เสริมสร้างไหวพริบ

เล่มที่ 21-26 (6 เล่มนี้ควรจะต้องมี)
แบบ ฝึกทักษะเด็กปฐมวัย สำหรับเตรียมสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม1-6 โดย วรมน สอนสมบุญ จบการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เล่มที่ 27 เสริมไอคิว ของ ห้องเรียน สอนเรื่อง
จับคู่ ภาพตรงข้าม เติมเส้น
ภาพปริศนา ความแตกต่าง ความต่อเนื่อง
การต่อภาพ


เล่มที่ 28 ฉลาดคิด ของห้องเรียน
เล่มที่ 29 สมองไว ของห้องเรียน
เล่มที่ 30 ทางแสนกล ของห้องเรียน
เป็นเกมหาทางออก ฝึกมือไว้ลากเส้นผ่านช่องเล็ก ๆ เหมือนข้อสอบปีก่อน ฝึกสังเกต สร้างไหวพริบ และรู้จักศัพท์ชื่อสัตว์ชนิดต่าง ๆเล่มที่ 31 คำตรงกันข้าม ของ หนังสือสายน้ำ
เป็นแบบฝึกหัดทักษะพื้นฐานภาษาไทย รู้จักความหมายของคำตรงกันข้ามเล่มที่ 32 เรียนรู้ลักษณนาม ของหนังสือสายน้ำ
เป็นแบบฝึกหัดพร้อมรูปภาพให้รู้จักลักษณะนามของภาพต่าง ๆ ที่เด็กเห็นและรู้จักค่ะเล่มที่ 33 เตรียมความพร้อม ความรู้ทั่วไป ของ ปิกัสโซ
เล่มที่ 34 เตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ ของ ปิกัสโซ
เล่มที่ 35 เตรียมความพร้อม เชาวน์ปัญญา ของ ปิกัสโซ
เล่มที่ 36 เตรียมความพร้อม ภาษาไทย ของ ปิกัสโซ
เล่มที่ 37 ลากเส้นก่อนเขียน ของปิกัสโซ

เล่มที่ 38-43
หนังสือชุด กระบวนการคิด สำหรับเด็กปฐมวัย ของเอ็ด-เทค (6 เล่ม)
เล่มที่ 44-65
เตรียมความพร้อมปฐมวัย อายุ 4-5 ปี กิจกรรม บูรณาการ เล่ม 1-7 ของประพันธ์สาส์น
เรื่องราวเกี่วกับตัวเด็ก 4-5 ปี
บุคคลและสถานที่ 4-5 ปี
ธรรมชาติรอบตัว 4-5 ปี
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 4-5 ปี
เตรียมความพร้อมปฐมวัย อายุ 5-6 ปี กิจกรรม บูรณาการ เล่ม 1-7 ของประพันธ์สาส์น
เรื่องราวเกี่วกับตัวเด็ก 5-6 ปี
บุคคลและสถานที่ 5-6 ปี
ธรรมชาติรอบตัว 5-6 ปี
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 5-6 ปี

เล่ม ที่ 66 แบบฝึกหัดปฏิบัติการคิดส์ "ตะลุย วิทยาศาสตร์ รอบตัว" ของ RAINBOW เรียบเรียนโดย สุกัญญา แต้ศิริรัตนกุล ศษ.บ. (เกียรตินิยม). ทศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับ อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของรอบ ๆ ตัว ทั่งสิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต อาหาร และสี เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
เล่มที่ 67 แบบฝึกหัด การอ่านจับใจความ ของ พว. ของ ป.1
เล่มท่ 68-76 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด (9 เล่ม) ของ พว. หาซื้อได้ที่ ศึกษาภัณฑ์ ราชดำเนิน

(บรรดา พ่อ แม่ที่ยังติวลูกไม่เป็น สามารถอ่านส่วนนี้จะเข้าใจ และสามารถสอนลูกได้ดีทีเดียว ขอเน้น เวลาสอนค่อย ๆ อธิบาย และพยามยามอธิบายเป็นรูปภาพนะค่ะ ให้เป็นรูปธรรมค่ะ เด็กยังคิดเองไม่เป็นค่ะ)

ฝึกให้เขาตอบใน answer sheet ค่ะ หากต้องการสอบเข้าสาธิตเกษตร

(กระดาษคำตอบจะเป็นข้อเรียงลงมา และมี ก ข ค ง ให้กากบาทตามช่องหนะค่ะ เหมือนตอนที่เราสอบในมหาวิทยาลัยแบบนั้นเลยค่ะ)

แล้วก็หัดให้เขาฟัง ทั้งคำสั่งให้ได้ดี มีสมาธิ และเข้าใจคำสั่งให้ครบถ้วน

ฝึกให้เขาทำตามที่สั่งให้ได้

ฝึก ให้เขาเขียนชื่อ และนามสกุลทุกครั้งบนกระดาษคำตอบ ให้ได้ตามคำสั่ง เช่น ใช้ปากกาแดงเขียนชื่อจริง นามสกุลที่หัวกระดาษคำตอบด้านขวามือ เป็นต้น

อ่าน เรื่องให้เขาฟังเยอะ ๆ และถามคำถามของเรื่องนั้น ๆ สักเรื่องละห้าข้อ เช่น แม่ไปตลาดซื้อกับข้าว ซื้อ ปลาช่อน 1 ตัว ผักบุ้ง 2 กำ แตงกวาหนึ่งโล มะม่วง 3 ผล แล้วกลับมาบ้าน เอามะม่วงไปล้างปอกแล้วนำมาแช่ตู้เย็น

คำ ถาม ๆ ว่า 1. แม่ไปไหนมา 2. แม่ไม่ได้ซื้ออะไรมา ก. หมู ข. มะม่วง ค. ผักบุ้ง ง. แตงกวา 3. แม่เอาอะไรมาปอกหลังกลับจากตลาด 4. แม่ซื้อมะม่วงมาจำนวนเท่าไหร่ 5. แม่ซื้ออะไรมาเพียง 1 จำนวนCreate Date : 26 มิถุนายน 2553
Last Update : 27 มิถุนายน 2554 22:41:43 น.
Counter : 1705 Pageviews.

0 comment

มนแพรวา
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]