Group Blog
All Blog
### พระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมามกะ ###หัวข้อแห่งพระพุทธศาสนา
สำหรับพุทธมามกะ

.
พึงเป็นผู้ประพฤติสุจริต คือ
ประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ

อย่างนี้เรียกว่า ธรรมจารี
.

พึงเป็นผู้มีละอายแก่ใจของตน

รู้ว่าการอย่างใดไม่เป็นธรรมอย่าทำการอย่างนั้น

 ฝืนความรู้สึก อย่างนี้เรียกว่า มีหิริ
.

พึงเป็นผู้รู้จักเกรงกลัวต่อการทำผิด

พึงทำความชอบใจในการทำถูก 

อย่างนี้เรียกว่า มีโอตตัปปะ
.

พึงเป็นผู้ระมัดระวังในเมื่อจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

อย่าให้เชือนไปเป็นบาป อย่างนี้เรียกว่า ผู้สำรวม
.

พึงรู้จักข่มใจของตนไว้ให้อยู่

ในเมื่อความปรารถนาจะทำบาปเกิดขึ้น 

อย่างนี้เรียกว่า ผู้ฝึกตัวแล้ว
.

พึงเป็นผู้มีความเพียร ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

 แม้ยากสักปานไร พึงตั้งอุตสาหะเพื่อทำให้สำเร็จ

 อย่าท้อถอยเสียง่ายๆ อย่างนี้เรียกว่า ผู้บากบั่น
.

พึงเป็นผู้แกล้วกล้าในการงานทั้งปวง

อย่าครั่นคร้ามต่อภัย อย่างนี้เรียกว่า ผู้องอาจ
.

พึงเป็นผู้อดทนต่อความลำบาก

 และการหรือสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาถึงเข้าอย่าแสดงวิการง่ายๆ

 อย่างนี้เรียกว่า มีขันติ
.

พึงเป็นผู้มีสติในเมื่อจะทำ ในเมื่อจะพูด

 พึงนึกให้รอบคอบก่อนแล้วจึงทำแล้วจึงพูด

 อย่างนี้เรียกว่า ผู้มีสติ

พึงเป็นผู้ไม่เผลอตัวในเมื่อทำอยู่

ในเมื่อพูดอยู่ พึงรู้รอบคอบถึงการทำ ถึงคำพูด

 อย่างนี้เรียกว่า มีสัมปชัญญะ
.

พึงเป็นผู้ไม่เลินเล่อในการงาน ในความประพฤติ

 และในความเป็นไปของตน 

พึงระวังความเสื่อมเสียอันหากจะมีขึ้น

อย่างนี้เรียกว่า ผู้ไม่ประมาท
.

พึงเป็นผู้ซื่อตรงในท่านผู้ที่ตนภักดี

และในผู้ที่ตนคบด้วย ในการงานอันเกี่ยวกับผู้อื่น

 อย่างนี้เรียกว่า ผู้มีสัตย์
.

พึงเป็นผู้สนใจการเรียน มุ่งจะรู้สิ่งที่ยังไม่รู้

จะเข้าใจสิ่งที่รู้บ้างแล้วให้ปรุโปร่ง 

อย่างนี้เรียกว่า ผู้ใคร่ศึกษา
.

พึงเป็นผู้หมั่นสังเกต เทียบเคียง ใช้ความคิด

ถึงการหรือสิ่งอันตนได้พบเห็นหรือได้เรียนมาเพื่อเกิดปัญญา

 อย่างนี้เรียกว่า ผู้ใช้ปัญญา
.

พึงเป็นผู้ปรารถนาดีในผู้อื่น อย่าเป็นผู้ผูกพยาบาท 

อย่างนี้เรียกว่า ผู้มีเมตตา
.

พึงเป็นผู้เอาใจช่วยเขา ในเมื่อเขาได้ทุกข์ตกยาก

หรือถึงความวิบัติ อย่าแส่หาความลำบากทับถมเขา

อย่างนี้เรียกว่า ผู้มีกรุณา
.

พึงเป็นผู้พลอยยินดีด้วยเขา ในเมื่อเขาได้สุข

หรือถึงความเจริญ อย่าริษยาเขา

 อย่างนี้เรียกว่า ผู้มีมุทิตา
.

พึงทำใจเป็นกลาง ในเมื่อสมบัติและวิบัติ

ของคนสองฝ่าย ผู้ควรได้รับมุทิตาเสมอกันแย้งกันอยู่

 อย่างนี้เรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอุเบกขา
.

พึงเป็นผู้มีใจเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัวโดยส่วนเดียว

ไม่ตระหนี่เหนียวแน่น 

อย่างนี้เรียกว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยการสละให้
.

พึงเป็นผู้มีแก่ใจทำการอุปการแก่เขาก่อนเมื่อถึงคราว 

อย่างนี้ที่อย่างสูงเรียกว่าเป็น บุพพการี
.

คือ เจ้าบุญนายคุณของเขา อย่างนี้ที่อย่างเพลา

เรียกว่าเป็น ผู้เกื้อกูลพึงเป็นผู้รู้อุปการอันท่านทำแล้วแก่ตน

 อย่างนี้เรียกว่า ผู้กตัญญู
.

และพึงเป็นผู้ตอบแทนอุปการแก่ท่านเมื่อถึงคราว

อย่างนี้เรียกว่า ผู้กตเวที

พึงนับถือท่านผู้ใหญ่ในสกุล ครูอาจารย์ ท่านผู้ปกครองตน
.
ท่านผู้อำนวยการพระศาสนาที่ตนนับถือ

อย่างนี้เรียกว่า ผู้รู้จักเคารพ

พึงเป็น ผู้เที่ยงธรรม ในบุคคลผู้ควรได้รับความเสมอภาคกัน 

ไม่ลำเอียงเพราะรัก เพราะชัง เพราะกลัว เพราะเขลา
.

พึงเป็นผู้มุ่งธรรมเป็นใหญ่ ไม่พึงแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 

โดยอาการไม่เป็นธรรม อย่างนี้เรียกว่า ผู้ใคร่ธรรม
.

พึงเป็นผู้เชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่า

 สิ่งทั้งปวงเป็นเหตุและผลเกิดเนื่องกันมาอย่าเชื่องมงาย

 อย่างนี้เรียกว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา
.

พึงเชื่อกรรม คือ การที่ทำว่าอาจอำนวยผลให้ผู้ทำ

ไม่ถือร่อนๆ ว่า ทำชั่วจับไม่ได้ ไม่ถูกลงโทษ

 ทำดี ไม่มีผู้รู้ ไม่ได้รับการยกย่อง หาเป็นอันทำไม่
.

ไม่เสี่ยงเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย ไม่ถือมงคลตื่นข่าวอันไร้จากเหตุ 

ไม่ถือนอกคอกว่า บาปบุญไม่มี มารดาบิดาไม่มี เป็นแค่สมมติทั้งนั้น 

เชื่อกรรม เชื่อเหตุ ยอมรับสมมติ

 อย่างนี้เรียกว่า มีสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ
.

พึงเป็นผู้มุ่งความผ่องแพ้วแห่งใจ

เมื่ออารมณ์เศร้าหมองที่เรียกว่า กิเลสเกิดขึ้น 

พึงข่มไว้จนระงับเสียได้ อย่างนี้เรียกว่า ผู้ใคร่ความบริสุทธิ์

พึงเป็น ผู้มุ่งความสงบใจ อันเป็นผลอย่างสุขุม 

พึงระวังระงับเหตุอันจะยังใจให้ป่วนปั่นเสีย
.

พุทธมามกะผู้มีศีลธรรมอย่างนี้ ชื่อว่า

สักการบูชาพระศาสดา ด้วยปฏิบัติอันเป็นบูชาอย่างยิ่ง

เป็นผู้นับถือพระองค์อย่างสมควร 

เป็นผู้นับถือในพระองค์อย่างสมควรแท้

จักถึงความเจริญสถาพรในพระพุทธศาสนา
.

..........................

พระนิพนธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
.
คัดลอกจาก...หนังสือคู่มือบัณฑิต จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ
โดยสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ. ๒๕๔๐ หน้า ๔๑-๔๕ขอบคุณที่มา fb. วัดป่า
ขอบคุณเจ้าของภาพค่ะ
Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2559 12:12:43 น.
Counter : 291 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

tangkay
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?](•‿•✿) พออายุเลยเลขหกฉันยกเครื่อง
มอบทุกเรื่องที่เคยรู้คู่ความเห็น
มอบประสบการณ์ผ่านพบจบประเด็น
ไม่ยากเย็นเรื่องความรู้ตามดูกัน
ฉันคนเก่าเล่าความหลังยังจำได้
แต่ด้วยวัยที่เหลือน้อยค่อยสร้างสรร
ยอมรับเรื่องเนตโซเชียลเรียนไม่ทัน
อย่าโกรธฉันแค่สูงวัยแต่ใจจริง
ด้วยอายุมากมายอยากได้เพื่อน
หลากหลายเกลื่อนทุกวัยทั้งชายหญิง
คุยทุกเรื่องแลกเปลี่ยนรู้คู่ความจริง
หลากหลายสิ่งฉันไม่รู้ดูจากเธอ ....