เวป blog เพื่อการพัฒนาการศึกษา
Group Blog
 
All Blogs
 

4. การรับข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่

การกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่


1.ให้เข้าไปที่เมนูดังต่อไปนี้


2.จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้


3. ให้้คลิกปุ่มนี้ เพื่อเพิ่มข้อมูลนักเรียนจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้


หมายเหตุ เนื่องจากผมใช้โปรแกรมนี้เพื่อออก ปพ.1 เท่านั้น ดังนั้นจึงจะอธิบายเฉพาะส่วนที่จำเป็น สำหรับออก ปพ.1

ส่วนต่างๆ ของหน้าจอบันทึกข้อมูลนักเรียนประกอบไปด้วย
(1) สำหรับกรอกเลขประจำตัวนักเรียน ส่วนนี้สำคัญมาก ห้ามกรอกผิด เป็นอันขาด เนื่องจากจะแก้ไขยาก (วิธีการแก้ไขให้ดูในหัวข้อถัดไป)
(2) ส่วนแสดงชื่อ - สกุล ของนักเรียน(ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
(3) เลือกคำนำหน้าชื่อ มีให้เลือกคือ 1.เด็กชาย 2.เด็กหญิง 3.นาง 4.นางสาว 5.นาย 6.หม่อมราชวงศ์ 7.หม่อมหลวง
(4) ใส่ชื่อของนักเรียน (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า)
(5) ใส่นามสกุล
(6) ใส่เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
(7) เลือกเพศ
(8) เลือกเชื้อชาติ
(9) เลือกสัญชาติ
(10) เลือกศาสนา
(11) ใส่วันเดือนปีเกิด (อาจใส่ในลักษณะ 15/04/2547 เครื่องจะเข้าใจว่า 15/เม.ย./2547)
(12) ใส่ห้องของนักเรียน
(13) ใส่เลขที่ของนักเรียน
(14) ปกติจะกำหนดสถานะอยู่ที่ "ใช้"

การกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ "แถบการศึกษา"

1. ให้คลิกที่แถบ การศึกษา เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล การศึกษา จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้2. ส่วนต่างๆของหน้าจอประกอบไปด้วย (ที่จำเป็นสำหรับออก ปพ.1)
(1) ใส่ปีการศึกษาที่นักเรียนเข้ามาโรงเรียน
(2) ใส่ชื่อสถานศึกษาเดิมของนักเรียนก่อนย้ายมา
(3) ใส่ชื่อจังหวัดของสถานศึกษาเดิมของนักเรียน
(4) ใส่ชั้นเรียนสุดท้ายที่เรียนที่โรงเรียนเดิม
(5) ใส่วันที่นักเรียนมาเข้าโรงเรียนใหม่ (โรงเรียนปัจจุบัน)
(6) ใส่สาเหตุที่ย้ายออกจากโรงเรียนเดิม
(7) ใส่วันที่โรงเรียนอนุมุติจบ
(8) ใส่วันที่ออกจากโรงเรียน
(9) ใส่สาเหตุที่ออก (รายละเอียดการใส่ข้อมูล สามารถดูได้จากรายละเอียดหลัง แบบ ปพ.1 ที่สั่งซื้อมา)

การกรอกข้อมูล "ผู้ปกครอง"

1. จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าใช้เพียงออก ปพ.1 เท่านั้นดังนั้นในส่วนการของ "แถบที่อยู่" ซึ่งไม่แสดงในส่วนขอ ปพ.1 จึงไม่ขอพูดถึง ( แต่ถ้าต้องการใช้ Program ให้เต็มประสิทธิภาพ ก็ควรกรอกข้อมูลให้ครบนะครับ )
แล้วให้ข้ามมาทำในส่วนของ "แถบผู้ปกครอง" เมื่อคลิกแล้วได้จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้

2. ส่วนต่างๆที่จำเป็นต้องกรอกมีดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ - สกุล บิดา (ใส่ชื่อ และ นามสกุล โดยแยกระหว่างชื่อ-สกุล)
(2) ชื่อ - สกุล มารดา
3. จากนั้นให้กดปุ่มนี้ เพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ ควรกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 3 ส่วน ( แถบประวัติทั่วไป, แถบการศึกษา, และ แถบผู้ปกครอง )แล้วจึงกดปุ่ม บันทึกข้อมูล เนื่องจากถ้าท่าน กดปุ่มบันทึกข้อมูลก่อน เวลาท่านจะพิมพ์ในแถบการศึกษาท่านจำเป็นต้องไปเข้าเมนู ปรับปรุงประวัตินักเรียน ซึ่งเข้าไปแก้ไขได้ที่ เมนู 2.ทะเบียนนักเรียน -> 1.ปรับปรุงประวัตินักเรียน แล้วแก้ไขต่อไป

ตัวอย่าง ส่วนหัวของ ปพ.1 และข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกเพื่อออก ปพ.1
 

Create Date : 23 มกราคม 2551    
Last Update : 24 มกราคม 2551 15:34:28 น.
Counter : 1264 Pageviews.  

3.บันทึกข้อมูลโรงเรียน

เมื่อทำการ login (การติดตั้งฐานข้อมูล ที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น) เสร็จแล้วจะได้หน้าจอของโปรแกรมขึ้นมา ในขั้นตอนแรกนี้ให้ท่านทำการ บันทึกข้อมูลโรงเรียนของท่านก่อนดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.

2.ให้ท่านใส่ข้อมูลโรงเรียนให้ครบถ้วน

3. เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึก ที่ปุ่มบันทึก
 

Create Date : 23 มกราคม 2551    
Last Update : 23 มกราคม 2551 15:56:53 น.
Counter : 218 Pageviews.  

2.ติดตั้งหมายเลขทะเบียน

การติดตั้งหมายเลขทะเบียน ( เลขประจำตัวนักเรียน )
1. ให้เข้าเมนูตามตัวเลือกต่อไปนี้

2. จะปรากฎหน้าจอดังต่อไปนี้

3. ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อทำการติดตั้งฐานข้อมูลเลขทะเบียนนักเรียน
4. เมื่อครบ 100% ก็เสร็จสิ้นการติดตั้งฐานข้อมูลเลขทะเบียนนักเรียน

หมายเหตุ ให้ตรวจสอบว่า ช่วงการจองเลขทะเบียนที่ โปรแกรมตั้งไว้ระหว่าง 1 - 30000 นั้นเพียงพอต่อการใช้งานของโรงเรียนท่านหรือไม่ เช่นถ้าโรงเรียนท่านมีเลขประจำตัว 30001 ท่านก็จำเป็นต้องตั้งให้เกินไว้ก่อน ซึ่งก็ควรตั้งไว้เผื่อซัก 5 - 10 ปี เป็นอย่างน้อย
 

Create Date : 23 มกราคม 2551    
Last Update : 23 มกราคม 2551 15:03:16 น.
Counter : 216 Pageviews.  

1.เริ่มต้นการใช้โปรแกรม student 2544 V.2 Beta 4

ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่อง Program student 2544 ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผิดพลาดประการใดก็บอกกันได้ผ่านทาง Comments ครับ ซึ่งในการจัดทำ Review ในครั้งนี้เพียงแต่ต้องการให้ความรู้ก็ผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมนี้เพื่อออก ปพ.1 ให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษาเท่านั้น โดยส่วนตัวแล้วที่ทำ Review นี้ขึ้นมา ก็เพราะ มีครูจากโรงเรียนข้างเคียงมาสอบถาม หรือให้ทำโปรแกรมนี้อยู่เป็นประจำทุกปี ก็เลยคิดว่ามาเขียนลงใน blog เผื่อว่าจะได้ช่วยคนที่มีปัญหาเดียวกันได้บ้าง โดยโปรแกรมที่ใช้ในการ Review ในครั้งนี้เป็นโปรแกรม Students 2544 V.2 Beta 4 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนหน้าตาไปจากเดิมๆ พอสมควร

การใช้งานเบื้องต้น


ส่วนต่างๆของโปรแกรมประกอบไปด้วย
(1) ใส่ช่วงชั้นที่ต้องการ
(2) ใส่ปีการศึกษาที่ต้องการ
(3) ใส่ชั้นปีที่ หมายเหตุ ในหนึ่งช่วงชั้น มี 3 ตัวเลือก 1 ในช่วงชั้นที่ 1 หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แต่ 1 ในช่วงชั้นที่ 2 หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(4) ใส่ภาคเรียนที่ต้องการ
0 หมายถึง ตลอดปี
1 หมายถึง ภาคเรียนที่ 1
2 หมายถึง ภาคเรียนที่ 2
หมายเหตุ 1 และ 2 สำหรับช่วงชั้นที่ 4
(5) คือเส้นทางข้อมูล ที่โปรแกรมทำการบันทีกฐานข้อมูลไว้ (สามารถbackup ข้อมูลได้จากที่นี่ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป )
(6) ใส่รหัสโรงเรียนของท่าน (ติดต่อ สพท. ที่ท่านสังกัดอยู่)
(7) ชื่อผู้ใช้ (ไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนหรือไม่ แต่ใส่ Admin ก็ยังเข้าใช้ได้อยู่ปกติ )
(8) ใส่รหัสผ่าน ( ตอนแรกงง เหมือนกันครับ ทำไม่มันเข้าไม่ได้หวา ต้องไปถามเฮียกู๋ เลยได้คำตอบว่า เอ็ง ต้อง DoubleClick โว้ย แล้วมันจะขึ้นมาเอง ก็เลยเข้าได้แบบงงๆ อ่ะนะ)
(9) เลือกระบบงานที่ต้องการ (นี่เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจาก V.1.x.x ด้วยอีกส่วนหนึ่งครับ)

- ข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานวัดผลรวม
- งานปกครอง
- งานตารางสอน
ฯลฯ
(10) ใช้สำหรับออกจากโปรแกรม
(11) ใช้สำหรับยืนยัน หรือ บันทึกข้อมูล

เนื่องจากที่บอกขั้นต้น ผมใช้โปรแกรมนี้สำหรับออก ปพ.1 เท่านั้น เพราะฉนั้นจะอธิบายเฉพาะ งานทะเบียนนักเรียน และงานวัดผลรวมเท่านั้น ( ถ้ามีเวลาจะลองนำส่วนงานอื่นๆ มา Review ดูนะครับ )
การติดตั้งฐานข้อมูล

ตัวอย่างที่ 1

ท่านต้องการติดตั้งฐานข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2550 ให้ท่านใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้
1.

2. จะมีปุ่มนี้ เพิ่มขึ้นมา
3. ให้คลิกปุ่มหมายเลข (11) เพื่อยืนยันการติดตั้งฐานข้อมูล ก็จะมีข้อความขึ้นมาดังต่อไปนี้

4. ให้ คลิกที่ ปุ่ม เพื่อเพิ่มฐานข้อมูล จะได้รูปดังต่อไปนี้
5. ให้คลิกปุ่มที่ (11) เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งฐานข้อมูล

ตัวอย่างที่ 2

ท่านต้องการทำปพ.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบในปีการศึกษา 2550 โดยที่ในขณะนี้ท่านยังไม่เคยติดตั้งฐานข้อมูลใดๆเลย วิธีการให้ท่านใ่ส่ข้อมูลดังต่อไปนี้
1.

2. ให้ทำขั้นตอนที่ 2 - 5 ของตัวอย่างที่ 1
หมายเหตุ ในตัวอย่างที่ 2 นี้ ท่านต้องเริ่มทำตั้งแต่นักเรียนอยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วให้เลื่อนชั้นขึ้นมาเรื่อยๆ
 

Create Date : 25 ธันวาคม 2550    
Last Update : 23 มกราคม 2551 15:53:39 น.
Counter : 4297 Pageviews.  


pnck
Location :
เชียงราย Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
ก็แค่คนรัก แมว
Friends' blogs
[Add pnck's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.