เวป blog เพื่อการพัฒนาการศึกษา
Group Blog
 
All Blogs
 

หน่วยการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ปีการศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง 0.5 หน่วยการเรียน
……………………………………………………………………………………………………………

หน่วยการเรียนรู้ วิชา การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ และ โครงงานคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง)
1 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น 10
2 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ 10
3 โครงงานคอมพิวเตอร์ 20
รวม 40

 

Create Date : 05 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2550 9:45:28 น.
Counter : 493 Pageviews.  

หน่วยการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลคำและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น จำนวน 1 ปีการศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง 0.5 หน่วยการเรียน
……………………………………………………………………………………………………………

หน่วยการเรียนรู้ วิชา การใช้โปรแกรมประมวลคำและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง)
1 การใช้โปรแกรมประมวลคำเบื้องต้น 10
2 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประมวลคำ 10
3 การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 8
4 การสืบค้นข้อมูลด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 12
รวม 40


 

Create Date : 05 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2550 9:44:08 น.
Counter : 465 Pageviews.  

หน่วยการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 1 ปีการศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง 0.5 หน่วยการเรียน
……………………………………………………………………………………………………………

หน่วยการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง)
1 คอมพิวเตอร์และองค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ 8
2 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12
3 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 8
4 การสร้างงานโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 12
รวม 40

 

Create Date : 05 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2550 9:42:49 น.
Counter : 563 Pageviews.  

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ และ โครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 ชั่วโมง / สัปดาห์/ปี 1 หน่วยการเรียน
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการของตารางทำงาน การคำนวณบนตารางทำงาน รูปแบบของงานที่อยู่บนตารางทำงาน การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ การจัดรูปแบบชิ้นงาน การพิมพ์ การสร้างกราฟ ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่างๆ
ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับโครงงาน ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทำงาน ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ จัดรูปแบบชิ้นงาน สร้างกราฟ ใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณ ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ประยุกต์ตารางทำงานในงานต่างๆ การสร้างโครงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้
 

Create Date : 05 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2550 9:39:06 น.
Counter : 1444 Pageviews.  

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การใช้โปรแกรมประมวลคำและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 ชั่วโมง / สัปดาห์/ปี 1 หน่วยการเรียน
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ การเปิดปิดเครื่อง การใช้แป้นพิมพ์ การจัดทำสำเนา แผ่นบันทึก การขอดูสารบบแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล คำสั่งต่างๆ ในการพิมพ์แฟ้ม ข้อมูลเอกสาร การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและการเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การกำหนดรูปแบบเอกสาร การพิมพ์ตาราง การค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่างๆ ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียกดูข้อมูล ค้นหาข้อมูล ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น
ปฏิบัติการใช้เครื่องและปรับแต่งภาพบนจอ ใช้โปรแกรมประมวลคำ ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ใช้คำสั่งในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสาร จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข กำหนดรูปแบบเอกสาร พิมพ์เอกสาร สร้างตาราง ค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ ใช้คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การรับ – ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเรียกดูข้อมูล การค้นหาข้อมูล ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำ สามรถประยุกต์การจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆได้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ในการรวบรวม ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ
 

Create Date : 05 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2550 9:38:03 น.
Counter : 1728 Pageviews.  

1  2  

pnck
Location :
เชียงราย Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
ก็แค่คนรัก แมว
Friends' blogs
[Add pnck's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.