Group Blog
 
All Blogs
 

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ: รายชื่อหัวหน้าพรรค / เลขาธิการพรรค / นโยบายพรรค

forward mail อีกแล้วครับท่าน เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวันอาทิตย์นี้ เลยเอามาให้อ่านกันประกอบการตัดสินใจ เชิญชมค่ะ

เบอร์ 1 พรรคชาติไทย
หัวหน้าพรรค นายบรรหาร ศิลปอาชา
เลขาธิการพรรค นายประภัตร โพธสุธน
นโยบายพรรค " สัจจะนิยม สร้างสังคมให้สมดุล - พูดในสิ่งที่เป็นจริง - เสนอในสิ่งที่เป็นไปได้ - มุ่งหมายในสิ่งที่เป็นธรรม "


เบอร์ 2 พรรคกิจสังคม
หัวหน้าพรรค นายอรรถพล ชัยนันท์สมิตย์
เลขาธิการพรรค นายอำนวย ศิริทองสุข
นโยบายพรรค " การดำเนินกิจการทางการเมือง เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มีความเป็นธรรมและผาสุข ตามแนวปรัชญามูลฐาน และอุดมการณ์ของพรรค โดยสร้างเสถียรภาพทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ "


เบอร์ 3 พรรคพัฒนาชาติไทย
หัวหน้าพรรค นายประสาท เผ่าไทย
เลขาธิการพรรค นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ์
นโยบายพรรค " กระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ให้การสนับสนุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ปฎิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรมีที่ทำกินเป็นของตัวเอง ให้สิทธฺเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาและสามารถประกอบศาสนพิธีที่ประชาชนเลื่อมใส "


เบอร์ 4 พรรคประชาธิปัตย์
หัวหน้าพรรค นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
เลขาธิการพรรค นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
นโยบายพรรค " สร้างคน สร้างอนาคต เรียนฟรี ฟรีทุกอย่าง อนุบาลถึง ม.6 เรียนจบมามีงานทำ ประกันว่างงาน 1 ปี ล้างหนี้ด้วยงาน ปลูกป่าเพิ่มรายได้ 60 ปี มีเบี้ยเลี้ยง เบี้ยยังชีพเดือนละพัน รักษาฟรีมีคุณภาพ "


เบอร์ 5 พรรคประชาชนไทย
หัวหน้าพรรค นายไทกร พลสุวรรณ
เลขาธิการพรรค นางมยุรา อุรเคนทร์
นโยบายพรรค " 1. เราจะจัดตั้งกระทรวงพุทธศาสนา 2. จะปลดหนี้สินนอกระบบ 3. จะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ "


เบอร์ 6 พรรคคนขอปลดหนี้
หัวหน้าพรรค นายดารัณ หมีเทศ
เลขาธิการพรรค นายพัฒฐณชัย มาตรสุรีย์
นโยบายพรรค " 1. ออกกฎหมายปลดหนี้ให้คนละ 5 แสนบาท ไม่เอาคืน 2. สมาชิกพรรคได้ค่าตอบแทนคนละ 9 หมื่นบาท 3. มีกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 ล้านบาท ไม่เอาคืน 4. ออกกฎหมายประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร "


เบอร์ 7 พรรคธรรมชาติไทย
หัวหน้าพรรค พลเรือเอกชัย สุวรรณภาพ
เลขาธิการพรรค นาวาเอกประจักษ์ วังกานนท์
นโยบายพรรค " 1. ให้ภาคเกษตรกรรมนำ ภาคอุตสาหกรรมหนุน ภาคธุรกิจบริการเสริม 2. ใช้หลักเมตตาธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย 3. ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนายั่งยืน 4. มุ่งเน้นคืนสีเขียวให้กับธรรมชาติและคืนอำนาจให้กับประชาชน "


เบอร์ 8 พรรคแผ่นดินไทย
หัวหน้าพรรค นายบุญอิทธิพล ชิณราช
เลขาธิการพรรค นายศุภกิจ ดุลยเกียรติ
นโยบายพรรค " 4 ต้องและ 4 ไม่ ตั้งกองทุนปลดหนี้ กองทุนประกันชีวิตฟรี สร้างการเกษตรให้พอเพียง สร้างพรรคการเมืองเป็นของประชาชน และไม่ทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ฉ้อราษฏรบังหลวง ไม่ขายชาติ ไม่ชักช้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชาติ "


เบอร์ 9 พรรคไทยรักไทย
หัวหน้าพรรค พันตำรวจโททักษิน ชินวัตร
เลขาธิการพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
นโยบายพรรค " 1. สร้างโอกาศให้ประชาชนมีปัจจัย 4 ครบ เพื่อชีวิตที่มั่นคง 2. แปลงสินทรัพย์เป็นทุน มีแผงลอย มีที่ทำกินเพื่อสร้างรายได้ 3. สร้างโอกาศให้ทุกหมู่บ้าน ทุกชมชนมีอำนาจพัฒนาแก้ไขปัญหาได้ด้วยงบ SML 4. สร้างปัญญาให้เด็กไทยทุกคนเรียนถึงมหาวิทยาลัย 5. สร้างโอกาศทางสังคมให้เยาวชนปลอดภัย ปลอดยาเสพย์ติด "


เบอร์ 10 พรรคความหวังใหม่
หัวหน้าพรรค นายชิงชัย มงคลธรรม
เลขาธิการพรรค พลตรีพีรพงษ์ สรรพพากษ์พิสุทธิ์
นโยบายพรรค " นโยบายหนึ่งไม่มี สองมี : หนึ่งมีจริยธรรมคุณธรรม สองไม่มีหนี้ สามมีที่ทำกิน "ปฎิวัติประชาธิปไตย คือ ความหวังใหม่ของประชาชน" "


เบอร์ 11 พรรคมหาชน
หัวหน้าพรรค นายเอนก เหล่าธรรทัศน์
เลขาธิการพรรค นายจเด็จ อินสว่าง
นโยบายพรรค " ปลดหนี้ เรียนฟรี รักษาฟรี มีโฉนดทำกิน มีทุนการเกษตร มีสวัสดิการผู้สูงอายุ เลิกหัวคิวแรงงาน ต่อต้านเผด็จการสายพัธ์ใหม่ ขจัดทุจริตคอร์รัปชั่น "


เบอร์ 12 พรรคประชากรไทย
หัวหน้าพรรค นายสุมิตร สุนทรเวช
เลขาธิการพรรค นายวิเชียร อิศรานุวัตร
นโยบายพรรค " ยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นความสำคัญสูงสุด "


เบอร์ 13 พรรคไทยช่วยไทย
หัวหน้าพรรค นางสุวรรณทิพย์ ทับทิมเทศ
เลขาธิการพรรค นายเสนีย์ ส่งศรี
นโยบายพรรค " มุ่งเน้นขยายการลงทุน สู่ผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียม "


เบอร์ 14 พรรคแรงงาน
หัวหน้าพรรค พันจ่าเอกชิน ทับพลี
เลขาธิการพรรค นายบรรจง บุญรัตย์
นโยบายพรรค " เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จัดสวัสดิการ ตั้งเขตเศรษฐกิจการค้าเสรี ลดภาษีปรับค่าจ้าง ล้างหนี้เงินกู้ บรรจุลูกจ้าง สร้างบ้านที่อยู่อาศัย ควบคุมราคาสินค้า สร้างระบบชลประทาน ปฏิรูปที่ดิน สร้างความมั่นคง เพื่อชนชาติไทย "


เบอร์ 15 พรรคชาติประชาธิปไตย
หัวหน้าพรรค พันเอกสุบรรณ แสงพันธุ์
เลขาธิการพรรค พลตรีสมศักดิ์ พันธุ์เอี่ยม
นโยบายพรรค " 1. เกษตรกรต้องมีที่ทำกินทุกคน 2. ประชาชนจะไดรับการรักษาพยาบาลชั้น 1 ฟรี 3. ประชาชนจะมีบำเหน็จบำนาจฟรีตลอดชีวิต 4. ประชาชนจะได้รับการปลดหนี้สินที่ซ้ำซาก "


เบอร์ 16 พรรคกสิกรไทย
หัวหน้าพรรค นายจำลอง ดำสิม
เลขาธิการพรรค นายบุญเลิศ ดำสิม
นโยบายพรรค " พัฒนาเศรษฐกิจชนบท ลดความแออัดของคนเมือง กระจายคนรวยที่กระจุก ขจัดทุกข์คนจนที่กระจาย "


เบอร์ 17 พรรคทางเลือกที่สาม
หัวหน้าพรรค นายอรุณ คงมั่น
เลขาธิการพรรค นายกาลสมัย มะณีแสง
นโยบายพรรค " 1. มุ่งปฎิรูปการเมืองด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. เสนอให้มีการปฎิรูปการบริหารงานของรัฐด้วยการกำหนดการใช้อำนาจโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างโปร่งใส 3. เสนอทบทวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 4. ขจัดการทุจริตคอรัปชั่นด้วยการตรากฎหมายและตรวจสอบโดยรัฐสภา "


เบอร์ 18 พรรครักษ์ถิ่นไทย
หัวหน้าพรรค ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส ต.แสงจันทร์
เลขาธิการพรรค นายสัญญา ศุกระศร
นโยบายพรรค " ชูจริยธรรม หนุนนำท้องถิ่น รักษาวิถีไทย สร้างป่าไม้ชุมชน ศาสนธรรมพื้นฐาน มาตรฐานความเป็นคน ล้ำสมัยเทคโนโลยี เศรษฐกิจพอเพียง พลังงานมางเลือก "


เบอร์ 19 พรรคพลังเกษตร
หัวหน้าพรรค นายอนันต์ กาญจนสุวรรณ
เลขาธิการพรรค นายผวน เส้งนนท์
นโยบายพรรค " ตั้งสภาเกษตรกร ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับชาติโดยเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรโดยรัฐบาลให้การสนับสนุน เพราะถ้าเกษตรกรไม่มีปัญหา ประชาชนทุกชนชั้นในชาติปราศจากความเดือดร้อน "


เบอร์ 20 พรรคพลังประชาชน
หัวหน้าพรรค นางสาวสุภาพร เทียนแก้ว
เลขาธิการพรรค นางสาวปิยะรัตน์ เทียนแก้ว
นโยบายพรรค " เสนอกฎหมายจ่ายเงินเดือนให้ประชาชนคนละ 500 บาทต่อเดือน อายุ 18 ปีขึ้นไปกู้ได้คนละ 1 หมื่นบาท เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 200 บาท ตั้งกองทุนปลดหนี้ให้คนไทยทุกครอบครัวปีละ 1 แสนล้านบาท "

ยังไงๆ ก็ขอให้ออกไปใช้สิทธิกันนะคะ
ไม่ถูกใจใคร ก็ขอให้ออกไปกา ช่องงดออกเสียงก็ได้ค่า
ปล. แก้ไขข้อความนิดหน่อยนะคะ เพื่อไม่ให้สับสนกับการไปใช้สิทธิ
 

Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2548    
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2548 10:13:56 น.
Counter : 429 Pageviews.  

ความรู้เรื่องการบริโภค

ทุกวันนี้ พวกเราส่วนใหญ่ต้องทำงาน ปากท้องต้องพึ่งพาร้านอาหารที่มีมากมายดาดดื่น (ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่มีร้านขายอาหารมากที่สุดในโลกแน่เลย ถ้ามีการสำรวจเกิดขึ้น อันนี้หมายรวมถึงพวกบรรดาหาบเร่แผงลอยรถเข็นทั้งหลายด้วยนะ) ที่มาคิดถึงเรื่องนี้ เพราะได้ fw mail มา เห็นว่าน่าสนใจ เลยเอามาเก็บไว้ที่นี่ เผื่อคนอื่นมาอ่านจะได้เป็นประโยชน์ด้วย

Subject: Fw: ภัยจากอลูมิเนียม สำหรับคนที่ชอบกินหมูย่างเกาหลี
> > >คืนวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย.นี้ ผมพาภรรยาและหลานๆอีก 2
> > >คนไปทานหมูย่างเกาหลีที่ตลาดสวนหลวง
> > >แถวบรรทัดทองซึ่งขึ้นชื่อลือชาว่าอร่อยมาก หลังจากสั่งอาหารแล้ว
> >พนักงานก็ยกเตาถ่านมาตั้งพร้อมกับกระทะสำหรับย่างที่ทำด้วยอลูมิเนียมมาตั้งบนเตาให้
>(กระทะมีลักษณะใส่น้ำซุปไว้ได้โดยรอบและมีลักษณะนูนขึ้นตรงกลางเพื่อให้วางเนื่อที่จะย่างได้
> > มีช่องที่เจาะให้ความร้อนผ่านขึ้นมาได้ง่าย) พอกระทะเริ่มร้อน
> >เราก็เอาชิ้นน้ำมันหมูที่เขาเตรียมมาให้ทาที่ผิวกระทะน้ำมันก็เริ่มไหลออกมา
> > แล้วก็พบกับความน่ากลัวซึ่งก็คือ
> > >มีคราบสีดำๆไหลเยิ้มลงมาตามผิวกระทะผมเอากระดาษเช็ดที่ผิวกระทะ
> ก็พบว่า
> > มีลักษณะที่อลูมิเนียมละลายออกมากับน้ำมัน
> > >ตอนแรกคิดว่าทางร้านล้างกระทะไม่สะอาด
> > >ก็ใช้กระดาษเช็ดผิวกระทะแต่ก็พบว่า แม้เช็ดซ้ำบริเวณที่ได้เช็ดไปแล้ว
> > ก็ยังมีคราบดำออกมาเรื่อยๆ ผมเลยเรียกพนักงานร้านมาดู เขาบอกว่า
> > >อย่าเพิ่งใส่ชิ้นน้ำมันทันที ให้ใส่หลังจากกระทะร้อนมากๆ
> > >แต่ผมไม่ค่อยเชื่อ
> > >เขาเลยบอกว่าจะเปลี่ยนกระทะให้เพราะอันนี้เป็นกระทะใหม่
> > >ถ้ากระทะเก่าจะไม่เป็น พอเขายกกระทะอันใหม่
> > >(ซึ่งเป็นกระทะที่ใช้งานมานานแล้ว)มาให้ซึ่งยังเย็นๆ อยู่
> > >ผมบอกเขาว่าอย่าพึ่งตั้งไฟ ขอเช็ดก่อน พอกระดาษเช็ดลงไป
> > >ก็มีคราบอลูมิเนียมสีดำติดขึ้นมาอีก เลยสรูปว่าที่พนักงานบอกผมว่า
> > >เฉพาะกระทะใหม่ที่มีคราบดำนั้นก็ไม่ใช่
> > >ผมเลยเช็ดกระทะอยู่นานหลายรอบเพื่อให้คราบอลูมิเนียนเหลือน้อยที่สุด
> > จึงค่อยให้เขาเอาขึ้นตั้งไฟ พอกระทะร้อน เอาชิ้นน้ำมันตั้งขึ้นทา
> > >ก็ยังมีคราบดำๆไหลออกมา แต่น้อยกว่ากระทะแรก
> > >พวกเราทั้งโต๊ะเลยช่วยกันเช็ดเอาคราบดำๆออกจนจางและตักเอาคราบอลูมิเนียม
> >สีดำที
> ่ไหลลงไปบนน้ำซุปออก
> > ( เพราะมันลอยอยู่บนผิวน้ำซุป เนื่องจากมีน้ำมันอยู่ด้วย)
> > >จึงค่อยเริ่มทาน แต่ก็ไม่สั่งเพิ่มอีก กินเท่าที่สั่งมา
> > >เพราะถ้าสั่งอีก เขาก็จะมาเปลี่ยนกระทะใหม่ให้ เพราะกระทะเก่าเริ่มดำ
> > พอจ่ายเงินเสร็จ ผมก็เดินไปหาเจ้าของร้านเพื่อบอกเขาเรื่องนี้
> > >เขาบอกว่าก็มีลูกค้า 2-3 คนที่เคยมาบอกเขาแบบนี้ แต่เขาบอกว่า
> > >"มีน้อยคนที่จะสังเกตเห็นแบบพี่ น้อยมากๆ" ( พูดแบบไม่ค่อยรับผิดชอบ
> > ทั้งที่รู้ว่ากระทะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกค้า
> > >แต่ก็ยังใช้งานอยู่) แล้วเขาก็เสริมอีกว่า
> > >ที่อื่นๆก็ใช้แบบนี้ทั้งนั้นแหละ
> > >และพอดีเขาก็ซื้อกระทะอลูมิเนียมมาเยอะ แต่ก็แย้มให้ผมทราบว่า
> > >ที่จริงก็ซื้อกระทะทองเหลืองมาทดลองใช้เหมือนกัน แต่มันตื้น
> > >ใส่น้ำซุปได้ น้อย ( ไม่ทราบเหตุผลจริงหรือไม่
> > >เพราะมีอีกรายที่ขายเนื้อย่างที่หลังกองปราบฯเก่า แถวคลองถม
> >เขาใช้กระทะทองเหลืองมาตั้งนมนานแล้วและผมก็ไปทานที่นั่นมาหลายครั้งแล้ว
> > ก็ใส่น้ำซุปได้พอควร)
> > >และก็มาถึงบางอ้อเมื่อเจ้าของร้านแย้มให้ฟังอีกว่า
> > >ไอ้กระทะทองเหลืองเนี้ยนะ มันแพงกว่าอลูมิเนียมมากเลย
> > >วันหลังพี่มาทานอีกก็บอกเด็กว่า ขอกระทะทองเหลืองน่ะ เพราะซื้อมา 4-5
> > ใบ(ผมคิดว่าเอาไว้ให้ลูกค้าที่มีปัญหาช่างสังเกต) แต่ก็คิดอยู่ในใจว่า
> รู้ทั้งรู้ว่ากระทะอลูมิเนียมมีปัญหาและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค
> > ก็ยังนำมาใช้ ระวังวันหลังต้องไปเจอกระทะทองแดงซะละ
> > >จึงอยากขอฝากเรื่องนี้ถึงเพื่อนๆที่ชอบทานเนื้อย่างเกาหลี
> > >(ไม่ว่าจะเป็นร้านไหนหรือที่ไหนก็ตาม)
> > >ให้ระมัดระวังมหันตภัยที่เรากินเข้าไปโดยไม่รู้ตัว
> ซึ่งคงไม่ต้องบอกว่า
> > ไอ้คราบอลูมิเนียมซึ่งเป็นโลหะ
> > >เมื่อเข้าไปสะสมในร่างกายแล้วจะเป็นอย่างไร
> > >ผู้คนส่วนมากไม่ค่อยได้สังเกตสิ่งเหล่านี้ พอยกกระทะมาปุ๊บ
> > >ก็จัดการย่างเนื้อทันที
> > >ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคคนอื่นๆ
> > >ก็ช่วยกรูณาส่งข้อมูลนี้ให้คนอื่นได้ทราบด้วยครับ
> > >การรวมพลังของผู้บริโภคเท่านั้นที่จะคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกันเองได้

ก็ เตือนๆ ไว้นะคะ จะทานอะไรก็หัดสังเกตกันนิดนึงจะดีกว่า ปลอดภัยกับสุขภาพก่อนดีกว่า
 

Create Date : 29 มกราคม 2548    
Last Update : 30 มกราคม 2548 19:36:29 น.
Counter : 206 Pageviews.  

ทำไมตอนเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลามันช่างวิ่งเร็วเหลือเกิน

ตอนเด็กๆ คอยแต่จะเร่งเวลา เร่งวัน เร่งคืน อยากโตเร็วๆ จะได้ไปไหนๆ ได้เอง ไม่ต้องคอยจนกว่าจะมีผู้ใหญ่คนไหนว่างพาไป หรือเวลาใจจดใจจ่อที่ event อะไรสักอย่างที่กำลังจะมาถึง เวลามันช่างวิ่งช้ามาก กว่าจะถึงเวลาที่เราต้องการ ซึ่งแต่ละครั้งก็มักจะเป็นเวลาที่พิเศษ น่าจดจำมาก

แต่ทำไมตอนนี้.. รู้สึกว่าเวลามันวิ่งเร็วจังเลย เหมือนเพิ่งปีใหม่เมื่อวานนี้เอง นี่ก็จะหมดเดือนมกราอีกแล้ว
วันหนึงๆ น่าจะมีสัก 30 ชัวโมงนะ
อาทิตย์นี้ก็งานยุ่งมาก ทำไม่ทัน สงสัยลากยาวไปอาทิตย์หน้าแน่เลย

หายหน้าหายตาไป ก็อย่าว่ากันเลยนะ ถึงไม่อยู่ก็คิดถึงเพื่อนๆ เสมอค่ะ

รักคนอ่านเหมือนเดิมค่ะ
 

Create Date : 26 มกราคม 2548    
Last Update : 27 มกราคม 2548 0:18:16 น.
Counter : 144 Pageviews.  

กระแสพันทิป

ปกติเช้าๆ ระหว่างทำงาน เวลาคิดอะไรไม่ออก ก็มักจะแวะเข้าห้องนอกเรื่อง หาดูหัวข้อที่ขำๆ อ่าน ให้คลายความเครียด มีใครเล่นอะไรที่รู้สึกสนุกด้วย ก็จะร่วมเล่น บางทีก็ติดพันกันเป็นวันๆ ในทู้นั้นนั่นแหละ
วันนี้เปิดเข้าไป ไม่เห็นอะไรใหม่ๆ ก็ทำงาน แล้วเออ blog คุณ pookpui อัพเดทข่าวประจำนี่นะ แวะไปดีกว่าไม่ต้องมานั่งหา (ต้องขอบคุณความสะดวกที่เจ้าของ blog อำนวยให้แก่เพื่อนร่วมบอร์ด) แล้วก็เห็นกระทู้ที่เจ้าของใช้บัตรผ่านมาตั้ง เอาข้อความที่ลงที่บอร์ดอื่นมาแปะ คลิกเข้าไปอ่านครั้งแรกก็แปลกใจ ว่าเค้าเอามาลงทำไม คนที่เขียนความเห็นในเวบนั้นเอาอะไรมาพูด สิ่งที่เขียน เขียนโดยสรุปเอาเอง หรือว่าเขียนจากประสบการณ์ของตัวเอง
ทำไมคนเราถึงไม่รู้สึกว่าคำพูดตัวเองมีค่า (อย่างโบราณว่าคำพูดมีค่าดังทอง) การที่พูดหรือแสดงความเห็นอะไรออกไปโดยไม่คำนึงว่า คำพูดหรือความเห็นนั้นๆ จะมีผลกระทบกับคนอื่น หรือละเมิดสิทธิคนอื่นมากมายแค่ไหน ควรค่าแก่การที่เราจะรับฟังหรือเปล่า
สิ่งที่สำคัญสำหรับเรา มันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นคิดหรือพูดถึงเราอย่างไร มันอยู่ที่ตัวเราต่างหากที่คิดหรือพูดถึงคนอื่นอย่างไร เราประพฤติกับเขาดีต่างหากเป็นสิ่งที่เราควรจะปฎิบัติกับเพื่อนมนุษย์ หน้าที่ต่อกันก็จะไม่ถูกล่วงละเมิด และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
 

Create Date : 25 มกราคม 2548    
Last Update : 25 มกราคม 2548 21:01:13 น.
Counter : 152 Pageviews.  

เพื่อนๆ มีวันที่เซ็งกันบ้างมั้ย

เมื่อวานนี้..
นับได้ว่าเป็นอีกวันที่ทำให้หงุดหงิด
เรื่องมันเริ่มตั้งแต่ตอนเย็น พาเด็กๆ ไปวิ่งเล่นตามปกติของเรา แต่ไม่รู้ว่าวันนี้น้องหมวยหงุดหงิดอะไร ไปเห่าตอแยหมาชิสุห์ขี้หงุดหงิดอารมณ์เสียตัวนึง(ไม่อ้วนค่ะ) ที่เจ้าของเค้ากักไว้ในบ้าน ยังไม่มีคนปล่อยออกมา เห่าโต้กันไปโต้กันมาสักพัก ก็มีคนเดินออกกำลังเดินผ่านมา ด้วยความที่กำลังเมามันกับการเห่า ทุกตัวก็หันความสนใจมาที่คนนี้ เดินมากลุ้มรุมกันใหญ่ แต่ปรากฎว่าคนคนนี้ไม่ชอบหมา เห็นท่าแล้วเราก็รีบวิ่งไปเรียกให้ลูกๆ เราปลีกตัวออกมา แต่คนนั้นไม่รอ เค้าเอาไม้อันยาวยกขึ้นยันอกน้องหมวย ไม่พอ ทำท่าจะตีด้วย แล้วก็บอกว่า "ไม่ชอบเลย" โธ่.. คุณขา เห็นท่าคุณ ก็พอจะทราบแล้ว ไม่เห็นต้องทำร้ายร่างกายหมาที่พูดไม่ได้เลยอ่ะ แล้วเค้าคงไม่รู้ ยิ่งไปทำมันเจ็บมันยิ่งสู้ เฮ้อ...
เมือคืนว่าจะมาบ่นในบล๊อก เรื่องหงุดหงิดที่สองก็พลันบังเกิด ไม่รู้ว่าเนทเป็นอะไร เดี๋ยวหลุดๆ ว่าจะอัพบล๊อก เลยไม่เกิดเลย
หงุดหงิดมากๆ นี่ไม่ดีนะคะ มะเร็งอารมณ์ บั่นทอนทั้งตัวเรา และคนรอบข้่าง เช้าวันจันทร์ตื่นขึ้นมาเลยเตือนตัวเอง ไม่ดีๆๆ
แหม.. bloggang ไม่มีอีโมให้ใช้อ่ะ.. หว่ายๆๆ ไม่ๆๆ ไม่หงุดหงิดๆๆ
 

Create Date : 24 มกราคม 2548    
Last Update : 24 มกราคม 2548 16:37:19 น.
Counter : 171 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

สามัญชนผู้น่ารัก
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เป็นสามัญชน.. คนธรรมดา.. ที่ดันเกิดมาน่ารัก เท่านั้นเอง
สิ่งที่ชื่นชอบ.. อาหารอร่อยๆ
งานอดิเรก.. แสวงหาสถานที่ขายอาหารอร่อยๆ
งานประจำวัน.. รับประทานครบสามมื้อ (บางวันก็มากกว่า) แต่ต้องเป็นของอร่อยๆ
Friends' blogs
[Add สามัญชนผู้น่ารัก's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.