ต้นไม้ ใบหญ้า นาข้าว
Group Blog
 
All blogs
 
พืชคลุมดิน ในสวน ตระกูลถั่ว

พืชคลุมดิน ตระกูลถั่ว

รายละเอียด
//www.thailandrubber.thaigov.net/knowledge_1l.html#title1

ซีรูเลียม (Caeruleum)
พืชคลุมดินตระกูลถั่วที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง
โดย วิชิต สุวรรณปรีชาประโยชน์ของพืชคลุมดิน

การปลูกพืชคลุมดิน ระหว่างแถวยางพารา หรือ
พืชประธาน ก่อประโยชน์ นานับประการ อาทิ
1. ช่วยป้องกันการชะล้างและการพังทลายของดิน
2. ช่วยควบคุมวัชพืช ทำให้ลดเวลา แรงงาน ตลอดจนค่าใช้
จ่ายในการปราบวัชพืช
3. รักษาความชุ่มชื้นให้กับดิน
4. เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน


จากความสามารถในการตรึงไนโตรเจนของ บักเตรีไรโซเบียมในปมราก และเศษซาก
พืชคลุม ซึ่งในช่วง 5 ปีแรก ปริมาณธาตุอาหารที่กลับคืนดิน ได้แก่
ไนโตรเจน ไร่ละ 30-56 กก.
ฟอสฟอรัส ไร่ละ 3-4.5 กก.
โปแตสเซียม ไร่ละ 14-21 กก.
แมกนีเซียม ไร่ละ 2.5-4.5 กก.


5. เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน

ลักษณะพันธุ์ซีรูเลียม

ลำต้น : เป็นเถาเลื้อย มีอายุหลายปี เถาแก่มีรากเป็น
ปุ่มเล็กๆ สีขาวเกือบทุกข้อ และงอกเป็นรากเมื่อ อยู่ชิดดิน
ใบ : สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบค่อนข้างหนา คล้ายใบโพธิ์
ดอก : เป็นช่อสีม่วง เริ่มสร้างช่อดอกในเดือน ธันวาคม
ฝัก : สีน้ำตาลเข้ม ค่อนข้างเป็นเหลี่ยม ยาวประมาณ
5 เซนติเมตร มีเมล็ดฝักละ 2-9 เมล็ด
เมล็ด : มีผิวเรียบเป็นมัน สีเขียวอ่อน จนถึงน้ำตาล น้ำหนัก 1 กก. มีเมล็ดประมาณ 28,000 เมล็ด

การเจริญเติบโต : ขึ้นได้ดีในสภาพร่มเงามาก ช่วงแรกจะเจริญเติบโตช้า แต่ต่อไป จะเจริญ
เติบโต และคลุมดินได้หนาแน่น และคงทนกว่าพืชคลุม ดินชนิดอื่น ทนทานต่อความ แห้งแล้งได้ดี
โดยเฉพาะ ในท้องที่ ที่มีสภาพแห้งแล้ง และมีปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นบ่อย จะช่วยลดความ
เสียหายที่เกิดขึ้นได้มาก

การขยายพันธุ์ :
- ใช้เมล็ดปลูก
- ใช้เถาปักชำ

การเตรียมเมล็ดพันธุ์
เนื่องจากเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียม มีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง น้ำหรือความชื้นซึ่งจำเป็น ต่อ
การงอก ของเมล็ด จะซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดยาก หากไม่กระตุ้นให้เมล็ดงอกดีขึ้นก่อนนำไปปลูก
อาจทำให้เมล็ดที่นำไปปลูกงอกน้อย กว่าที่ควรจะเป็น การกระตุ้นเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียมก่อนนำไป
ปลูกมี 2 วิธี ได้แก่
1. แช่เมล็ดพันธุ์ในกรดซัลฟูริคเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 นาน 30 นาที แล้วนำไปล้างน้ำฝึ่ง
ให้แห้งหมาดๆ
2. แช่ในน้ำอุ่น (ผสมน้ำเดือด 2 ส่วนกับน้ำเย็น 1 ส่วน) นาน 12 ชั่วโมง แล้วน้ำเมล็ดไปผึ่งให้
แห้งหมาดๆ
ทั้ง 2 วิธีที่กล่าวมา เมื่อผึ่งเมล็ดให้แห้งพอหมาดแล้ว ให้คลุกเมล็ดพันธุ์กับปุ๋ยหินฟอสเฟตก่อน
แล้วจึงนำไปปลูก

การเตรียมต้นพันธุ์แบบเถาปักชำ
เถาที่นำมาใช้ปักชำ ต้องเป็นเถาหนุ่ม ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป สังเกตได้จากที่ข้อจะมีปุ่มรากสี
ขาวหรือมีรากออกเล็กน้อย ตัดเถาท่อนละ 2 ข้อ ใส่ถุงพลาสติก และรัดปากให้แน่น เพื่อให้เถาสด
ไม่เหี่ยวเฉา ก่อนนำไปปักชำ การปักชำ อาจใช้วิธีปักชำในถุง หรือปักชำในแปลงเพาะชำก็ได้

การปักชำในถุง
ใช้ถุงเพาะชำขนาด 2 นิ้ว X 4 นิ้ว กรอกดินผสมลงไปให้เต็ม รดน้ำให้ชุ่ม แล้วจัดเรียงเป็นแถว
ไว้รอปักชำต่อไป ดินผสมที่กล่าวข้างต้น ใช้ดินร่วน 1 ลูกบาศก์เมตร ผสมปุ๋ยหินฟอสเฟต ครึ่ง
กิโลกรัมคลุกเคล้าปุ๋ยและดิน ให้เข้ากันดี
จากนั้นให้นำเถาที่เตรียมไว้ ปักชำในถุงให้ส่วนข้อจมอยู่ใต้ดิน 1-2 เซนติเมตร ถุงละ 3-4 ท่อน
กดดินในถุงให้แน่นพอประมาณ จัดเรียงไว้ในที่ร่ม รดน้ำให้ชุ่ม และหมั่นรดน้ำอยู่เสมอ ตลอดจน
ปักซ่อมเถาที่ตาย ภายในเวลาประมาณ 1 เดือน เถาที่ปักชำจะแตกรากและแตกยอดแขนงประมาณ
3-4 แขนง รอจนใบแก่ก็พร้อมนำไปปลูกลงแปลงได้


การปักชำในแปลงเพาะชำ
ให้เตรียมแปลงเพาะชำในที่ร่ม ด้วยการใช้ขี้เถ้าแกลบ ยกแปลงปลูกกว้างประมาณ 1 เมตร
หนาประมาณ 4-5 นิ้ว แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ปักชำเถาพันธุ์ ระยะห่างประมาณ 2 นิ้ว กดขี้เถ้าแกลบ
ให้แน่นพอประมาณ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม และดูแลรักษา เช่นเดียวกับการปักชำในถุง หากฤดูปักชำ
เป็นฤดูแล้ง อาจใช้ไม่ไผ่ทำโครงหลังคาแล้วใช้พลาสติกคลุม เพื่อช่วยให้แปลงเพาะชำมีความชุ่ม
ชื้นอยู่เสมอทั้งช่วยประหยัดเวลา และน้ำได้อีกด้วย
วิธีนี้เหมาะสำหรับการเตรียมพันธุ์สำหรับใช้ปลูกในพื้นที่จำนวนมาก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูก : ต้นฤดูฝน เพื่อให้พืชคลุมเจริญเติบโต และเถามีความ
แข็งแรงเพียงพอก่อนเข้าฤดูแล้ง

วิธีการปลูก : พื้นที่ราบ ใช้เมล็ดหว่าน อัตราไร่ละ 1 กก. ลงไประหว่างแถวพืชประธาน เป็นแถว
2-3 แถว แต่ละแถวห่างกัน 1 เมตร และห่างจากแถวพืชประธาน 2-3 เมตร
พื้นที่ลาดเท ขุดหลุมลึก 2-3 นิ้ว เป็นแถวเหนือระดับขั้นบันได แล้วฝังกลบเมล็ดพืชคลุมให้มิด
กรณีใช้เถาปลูก ให้ปลูกห่างกัน ประมาณ 50 เซนติเมตร

ข้อควรปฏิบัติในฤดูแล้ง : ควรทำแนวป้องไฟ กว้าง 8 เมตร รอบๆ สวน และตลบเถาพืชคลุมใน
ระหว่างแถวพืชประธานให้ห่างจากพืชประธาน 1 เมตร

การบำรุงรักษาพืชคลุม
เพื่อเร่งพืชคลุมให้เจริญเติบโตได้เร็ว สามารถคลุมพื้นที่ได้หนาแน่น ให้ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต
หลังจากปลูกพืชคลุม 1-2 เดือน ในอัตราไร่ละ 15 กิโลกรัม และใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 15-15-15 ในอัตรา
ไร่ละ 15 กิโลกรัม ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
พืชคลุมซีรูเลียมให้ผลผลิตครั้งแรกได้ภายหลังการปลูกไปแล้วประมาณ 1 ปี ฝักพืชคลุม
ที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวสังเกตได้จากสีของฝักเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
วิธีเก็บเกี่ยวให้ใช้กรรไกรตัดฝักเมล็ดพืชคลุมออกจากต้น ไม่ควรใช้วิธีดึง หรือเด็ดออกจากต้น
เพราะอาจทำให้เถาหักเสียหายได้ จากนั้นนำฝักที่เก็บได้ไปตากแดด เพื่อช่วยให้เมล็ดกะเทาะออก
จากฝักได้ง่าย แต่ในปีแรกไม่ควรเก็บผลผลิตไปจำหน่ายทั้งหมด ควรปล่อยให้เมล็ดร่วงหล่นใน
แปลงบ้าง ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยให้พืชคลุมในแปลงหนาแน่นมากขึ้นCreate Date : 18 พฤษภาคม 2550
Last Update : 5 เมษายน 2553 14:21:35 น. 30 comments
Counter : 4513 Pageviews.

 
ขณะนี้กำลังทำการทดลองปลูกในพื้นที่ จ. พิจิตร โดยการเพาะเมล็ดใส่ถุง หลังจากทดลองแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ จึงเริ่มรับ order ได้แล้ว โดยการจำหน่ายเป็นกระบะเพาะปลูก และเป็นถุงเพาะชำ


โดย: yanet วันที่: 8 มิถุนายน 2550 เวลา:12:25:57 น.  

 
ดิฉันสนใจอยากสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ซีรูเลียม เซ็นโตรซีมา สำหรับปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวนยางที่พังงาน่ะค่ะ ไม่ทราบว่ามีจำหน่ายมั้ยคะ ขอทราบราคามพร้อมเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าด้วยค่ะ ถ้ามีต้นกล้า ก็ขอทราบราคาต้นกล้ากับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

อินทิรา T.089-8122441
Email : inthira32@hotmail.com


โดย: อินทิรา ตู้จินดา IP: 58.8.156.107 วันที่: 19 มกราคม 2551 เวลา:23:50:52 น.  

 


สุขสันต์วันเกิดจ้า แก่ขึ้นอีกปีดีใจไหม หรือว่าเจ้าของวันเกิดจะแอบเสียใจนิดๆ
อย่าลืมแบ่งปันความสุขให้คนรอบข้างด้วยนะคะ
สำคัญที่สุด "โทรบอกรักคุณแม่" ด้วยจ้า


โดย: หมูอ้วน (pigarea ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:4:45:21 น.  

 

HAPPY BIRTHDAY TO YOU


โดย: the river of Aquarius วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:6:58:00 น.  

 โดย: mamminnie วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:8:57:38 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

ขอร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดด้วยคนนะค่ะ..

ขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆวัน

ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์

ขอให้มีความรักที่สมหวังด้วยค่ะ..โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:26:16 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ ตลอดปีและตลอดไปค่ะ สุขภาพแข็งแรง มีแต่เรื่องดีเข้ามาในชีวิตนะคะ

         

โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:49:14 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ดีใจมาก ๆ เลยที่บล็อค เงียบ ๆ ของเราได้รับการต้อนรับจากเพื่อน ๆ ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกันนะค่ะ


โดย: yanet วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:58:45 น.  

 โดย: lglnv(สเสือ) (Mr.Tyger ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:01:16 น.  

 
สวัดดีคับ ผมกำลังจะปลูกคับ ที่จังหวัดพังงา ผมขอราบละเอียดเกี่ยวกับพืชคลุมดินหน่อยคับ คือไม่รู้จะไปหาเมล็ดพันธุ์มาจากไหนอะคับ


โดย: เอ็กซ์ IP: 118.173.62.42 วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:22:25:26 น.  

 
ปีนี้เมล็ดพันธุ์หายากมากเลย
มีแต่แบบเพาะเป็นต้นค่ะ รายละเอียดลองเมล์มานะค่ะ yanet101@hotmail.com


โดย: yanet วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:33:10 น.  

 
626


โดย: 626 IP: 125.24.79.141 วันที่: 2 กันยายน 2551 เวลา:19:05:06 น.  

 
เห็นการเพาะต้นกล้าแล้วมีความสุขแทนคะ เวลาทำทำด้วยใจ มีความสุขอย่าบอกใครเชียว


โดย: กษมน (กษมน ) วันที่: 20 กันยายน 2551 เวลา:9:29:26 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณกษมน เวลาเพาะแล้วเห็นงอกขึ้นมาจะตื่นเต้นค่ะ แล้วพอมีดอกก็จะมีความสุขค่ะ

โลกจะได้เป็นสีเขียวตลอดไปค่ะ


โดย: yanet วันที่: 20 กันยายน 2551 เวลา:18:48:15 น.  

 
ขอบคุณนะ


โดย: pom IP: 118.172.213.208 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:21:20:41 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา ร่ำรวยเงินทองเเละมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปทุกวันครับ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:01:58 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดคร้าาโดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:47:35 น.  

 
.

สุขสันต์วันเกิด ขอให้พบกับสิ่งดีๆ ในชีวิตนะค่ะ
โดย: brackleyvee วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:4:15:45 น.  

 


ขอให้มีความสุขมากๆครับ


โดย: Dingtech วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:54:04 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: kruaun วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:57:58 น.  

 
happy birthday naka


โดย: Elizabeth Town วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:57:59 น.  

 
ขอบคุณทุกคำอวยพรนะค่ะ
ต้องขออภัยเนื่องจากคอมเจอไวรัส
เลยเข้าพันทิพไม่ได้ค่ะ


โดย: yanet IP: 118.173.95.213 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:02:19 น.  

 
คงไม่ช้าไปนะครับ เพิ่งเข้ามาดูสนใจมากอยากไปพัฒนาที่ดินที่ทิ้งร้างไว้ขนาดหญ้ายังไม่ขึ้นเลย จะลองปลูกดูขอข้อมูลเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับที่kidnasang@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ


โดย: kidna IP: 203.144.144.165 วันที่: 12 มีนาคม 2553 เวลา:16:53:48 น.  

 
สนใจพืชคลุมดินค่ะ แพงหรือเปล่าราคา กก.ละเท่าไรค่ะ อยากได้ไปใส่สวนยางค่ะ


โดย: น้องภา IP: 203.144.144.164 วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:14:55:05 น.  

 
ตอนนี้กำลัง เก็บเกี่ยวอยู่ค่ะ ยังไม่ทราบว่าจะได้มากน้อยแค่ไหน แต่
ว่าถ้าสั่งแบบต้นเพาะต้องไปรับเองนะค่ะที่พิจิตรค่ะ 3 บาท/ต้น


โดย: yanet วันที่: 20 มีนาคม 2553 เวลา:19:25:12 น.  

 
จำหน่ายแล้วเมล็ดซีรูเลียมมีจำนวนจำกัดค่ะ สนใจติดต่อ 089-9935989


โดย: yanet วันที่: 5 เมษายน 2553 เวลา:14:22:46 น.  

 
นั้นสดพสตนยะรจะถั่ร่ะ


โดย: ยนียานยาตจ IP: 61.90.71.144 วันที่: 22 กันยายน 2553 เวลา:17:21:59 น.  

 
ปลูกใส่สวนยางได้ไหมปลูกยังไง
ซื้อเมล็ดที่ไหน


โดย: tomy IP: 10.84.24.74, 61.19.99.147 วันที่: 21 มีนาคม 2555 เวลา:11:02:02 น.  

 
ส่วนมากปลูกคลุมดินในสวนยาง และสวนปาล์มค่ะ ปีนี้เมล็ดร่วงหมด เหลือแต่แบบสั่งเพาะต้นค่ะ


โดย: yanet วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:17:06:45 น.  

 
พืชคลุมดิน คลุมวัชพืช ตอนนี้มีเพอราเรียจำหน่ายค่ะ สนใจติดต่อ อ้อย 089 993 5989


โดย: yanet วันที่: 24 มกราคม 2556 เวลา:10:02:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

yanet
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
< [Add yanet's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.