สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

สอบบริหาร

1. พ.ร.บ.การศึกษา 2542 เทคโนโลยีอยู่ในหมวดใด ( หมวด 9 )
2. พ.ร.บ.การศึกษา 2542 กระบวนการเรียนรู้ อยู่ในมาตราใด ( มาตรา 24 )
3. นโยบายด้านการศึกษารัฐบาลอภิสิทธิ์ มีกี่ข้อ ( 8 ข้อ )
4. สำนักงานเขตพื้นที่ฯ มีกี่เขต ( 185 )
5. แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 มีชื่อเรียกว่าอะไร ( แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง )
6. ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง จังหวัดสุดท้าย คือจังหวัดใด ( จังหวัดกรุงเทพมหานคร )
7. กลยุทธ์ สพฐ. มีกี่ข้อ ( 6 ข้อ )
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกับห้องสมุด 3 ดี ( ห้องสมุด 3 ดี ประกอบด้วย หนังสือดี/บรรยากาศดี/บรรณารักษ์ดี )
9. ปฏิรูปการศึกษารอบสองปีใดถึงปีใด ( พ.ศ. 2552-2561 )
10. เป้าหมาย(จุดเน้น) การปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือ ( คุณภาพ/โอกาส/การมีส่วนร่วม )
11. วิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือ ( คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ )
12. พันธกิจ แผนกระทรวงศึกษาธิการ คือข้อใด ( พันธกิจมี 3 ข้อ / 1. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล )
13. โครงการประกวดเรียงความ[ครูดีที่ฉันประทับใจ] เป็นของหน่วยงานใด ( สภาการศึกษา )
14. การจัดหาเจ้าหน้าที่ธุรการมาให้โรงเรียน มีชื่อโครงการว่า ( โครงการคืนครูให้นักเรียน )
15. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษา ( หลักการจัดการศึกษา มี 3 ข้อ / 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน / ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา / การพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง )
16. ข้อใดไม่ใช่ระบบโครงสร้างการจัดการศึกษา ( ระบบโครงสร้างการจัดการศึกษา มี 6 ข้อ / 1. มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ / 2. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่ฯ สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 3. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา / 4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง / 5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา / 6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น )
17. องค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการมีกี่องค์กร ( มี 4 องค์กร / 1. สภาการศึกษา / /2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / 3. คณะกรรมการอาชีวศึกษา / 4. คณะกรรมการอุดมศึกษา )
18. ผู้รัษาการ พ.ร.บ. เงินวิทยฐานะ คือใคร ( นายกรัฐมนตรี )
19. วิทยฐานะของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ มีอะไรบ้าง ( มีเชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ )
20. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีเงินวิทยฐานะเท่าใด ( 5,600 บาท )
21. ข้อใดไม่ใช่ 5 รั้ว ( ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว มี 1. รั้วชายแดน 2. รั้วชุมชน 3. รั้วสังคม 4. รั้วโรงเรียน 5. รั้วครอบครัว )
22. ประธานกรรมการคัดเลือก ผอ.สพท. คือ ( ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ )
23. รมว.ต่างประเทศ คือใคร ( นายกษิต ภิรมย์ )
24. ประธานวิปรัฐบาล คือใคร ( นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ )
25. SP2 ย่อมาจากอะไร ( Stimulus Package : แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง )
26. องค์กรที่ยื่นฟ้องคดีกล้ายาง คือ ( ป.ป.ช. )
27. คดีกล้ายางมีกี่คน ( 44 คน )
28. คดีที่จะตัดสินในวันที่ 30 กันยายน คือคดีอะไร ( คดีหวยบนดิน 2 และ 3 ตัว )
29. บริจาคเงิน 5 ล้าน ใครขอบคุณ ( หัวหน้าส่วนราชการ / เลขา สพฐ. )
30. การศึกษามีกี่รูปแบบ ( 3 รูปแบบ / 1. ในระบบ / 2. นอกระบบ / 3. ตามอัธยาศัย )
31. นับอายุเด็กอย่างไร ( นับตามปีปฏิทิน )
32. เด็กเข้าภาคบังคับอายุเท่าไร ( ย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก )
33. รัฐประหารล่าสุดเมื่อใด ( 19 กันยายน 2549 )
34. จัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดไม่ใช่ ( ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมี 3 ส่วน / ได้แก่ 1. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง / 2. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา / 3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล )
35. วาระ เลขาคุรุสภา กี่ปี ( 4 ปี )
36. วาระ ก.ค.ศ. กี่ปี ( 4 ปี )
37. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ มีกี่คน ( 12 คน )
38. พัฒนาครูผู้ช่วยกี่ปี ( 2 ปี )
39. ใครมีอำนาจบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ )
40. ใครมีอำนาจบรรจุผู้อำนวยการสถานศึกษา ( ผอ.สพท. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ )
41. ใครมีอำนาจบรรจุ รอง ผอ.เขตฯ ( เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. )
42. ต่อใบอนุญาตกี่บาท ( 200 บาท )
43. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบห้องเรียนคุณภาพ ( องค์ประกอบห้องเรียนคุณภาพมี 5 ประการ 1. มุ่งนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน 2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 3. มีวิจัยในชั้นเรียน(CAR) 4. ใช้ ICT 5. สร้างวินัยเชิงบวก
44. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภท ( 4 ประเภท / 1. ครู 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ผู้บริหารการศึกษา 4. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
45. หน่วยงานใดกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( กระทรวงศึกษาธิการ )

46. ใครจัดทำทะเบียนและประวัติข้าราชการครู ( ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ )
47. ข้อใดไม่ใช่ศูนย์การเรียน ตาม พ.ร.บ. 2542 ( ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่หน่วยงานจัดงานศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน อปท. องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ สถาบันสังคมอื่น )
48. ตามมาตรา 47 พ.ร.บ. ข้อใดถูกต้อง ( ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ภายนอก )
49. ตามมาตรา 48 พ.ร.บ. 2542 เกี่ยวข้องกับข้อใด ( ประกันคุณภาพภายใน )
50. ตามมาตรา 49 พ.ร.บ. 2542 เกิดหน่วยงานใด ( สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา/สมศ. )
51. สมศ. รายงานผลการประเมินต่อข้อใด ( ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน )
52. สถานศึกษารับครูไม่มีใบอนุญาต มีโทษตามข้อใด ( จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ )
53. วัตถุประสงค์คุรุสภา ข้อใดไม่ใช่ (วัตถุประสงค์คุรุสภามี 3 ข้อ 1. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพออกเพิกถอนใบอนุญาต 2. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 3. ประสานส่งเสริมงานวิจัย )
54. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มีกี่กรณี ( มี 3 กรณี 1. กรณีปกติ ได้แก่ 1.1 การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส 1.2 การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา 1.3 การย้ายเพื่อกลับภูมิลำเนา 1.4 การย้ายด้วยเหตุผลอื่น เช่น การย้ายเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การย้ายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 2. กรณีพิเศษ ได้แก่ 2.1 การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 2.2 การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 2.3 การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรสซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 3. เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ 3.1 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 3.2 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา )
55. หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีกี่ขนาด ( มี 4 ขนาด 1. ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 499 คนลงมา 2. ขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 500-1,499 3. ขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500-2,499 4. ขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป )
56. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของ สภาการศึกษา ( สภาการศึกษามีหน้าที่ 1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 2. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากร 3. ให้ความเห็น/คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ตามที่ออกตาม พ.ร.บ. นี้ )
57. จัดทำหลักสูตรแกนกลางให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือข้อใด ( คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )
58. เขตพื้นที่การศึกษาให้ยึด ข้อใด ( ปริมาณสถานศึกษา / จำนวนประชากร / ความเหมาะสมด้านอื่น )
59. มาตรา 39 พ.ร.บ. 2542 กล่าวถึงข้อใด ( ให้ ก.ศธ. กระจายอำนาจบริหาร 4 ด้าน ไปยัง กพท./สถานศึกษา )
60. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ( ประกอบด้วย 1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Decency) 3. ด้านห่างไกลจากยาเสพติด (Drug-Free) )
61. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ สพฐ. ( กลยุทธ์ สพฐ. มี 6 ข้อ / 1. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย วิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ เด็กทั่วไป พิการ ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน พัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบ 3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู 4. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การบริหารจัดการ 5. สร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการรองรับ 6. เร่งพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต นักเรียน ครู บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ )
62. ไม่ต่อใบอนุญาต อุทธรณ์ต่อหน่วยงานใด ( คณะกรรมการคุรุสภา )
63. ถูกลงโทษทางวินัย อุทธรณ์ต่อใคร (1. ไม่ร้ายแรง อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ 2. ร้ายแรง อุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ. )
64. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายในกี่วัน ( 30 )
65. โทษทางวินัย มีกี่สถาน ( มี 5 สถาน / 1. ภาคฑัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดขั้นเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ไล่ออก )
66. การลงโทษนักเรียนมีกี่อย่าง ( มี 4 / ว่ากล่าวตักเตือน / ทำฑัณฑ์บน / ตัดคะแนนความประพฤติ / ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม )
67. ไม่มี ผอ.เขตฯ ใครแต่งตั้งรักษาราชการแทน ( เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )
68. ติวเตอร์ฟรี ออกทางโทรทัศน์ช่องไหน ( สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย / สทท. / NBT )
69. นายกอภิสิทธ์ ไปประชุม G20 ในสถานะใด ( ประธานอาเซียน )
70. ปู่จิ้น คือใคร ( นายชวรัตน์ ชาญวีระกุล )
 

Create Date : 25 เมษายน 2553    
Last Update : 25 เมษายน 2553 21:28:24 น.
Counter : 330 Pageviews.  


hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.