สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

สอบครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1. ตัวเลือกใดเรียงลำดับทางเดินอาหารจากต้นทางไปปลายทางได้ถูกต้อง
ก. ปาก กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ลำไส้เล็ก ค. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก
ข. ปาก หลอดอาหาร ลำไส้เล็ก ง. หลอดอาหาร ลำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร
2. อาหารทุกประเภทจะย่อยสิ้นสุดที่ใด
ก. กระเพาะอาหาร ข. ลำไส้เล็ก ค. ลำไส้ใหญ่ ง. หลอดอาหาร
3. ถ้านักเรียนทานข้าวเหนียวไก่ ย่าง ข้าวเหนียว และไก่จะถูกย่อยครั้งแรกที่ใด
ก. ข้าวเหนียวที่ปาก ไก่ที่กระเพาะอาหาร ข. ข้าวเหนียวที่กระเพาะอาหาร ไก่ที่กระเพาะอาหาร
ค. ข้าวเหนียวที่กระเพาะอาหาร ไก่ที่ลำไส้เล็ก ง. ข้าวเหนียวที่ลำไส้เล็ก ไก่ที่ลำไส้เล็ก
4. น้ำดีส่งจากถุงน้ำดีมาสู่ลำไส้เล็กเพื่ออะไร
ก. เป็นเอนไซม์ย่อยแป้ง ข. เป็นเอนไซม์ย่อยไขมัน
ค. ช่วยทำให้มีภาวะเป็นกรด ง. ทำให้ไขมันแตกกระจายเป็นก้อนเล็ก
5. เมื่อกระเพาะอาหารว่าง จะมีสารใดถูกขับออกมาทำให้เกิดความรู้สึกหิว และแสบท้อง
ก. กรดน้ำส้ม ข. กรดเกลือ ค. น้ำดี ง. โซเดียมไบคาร์บอเนต
6. ถ้ากากอาหารอยู่ในลำไส้ใหญ่นานเกินไป น้ำจะถูกดูดซึมสู่กระแสเลือดมากขึ้นทำให้เกิดอะไรขึ้น
ก. ท้องร่วง ข. ท้องผูก ค. ไส้ติ่งอักเสบ ง. ริดสีดวงทวาร
7. ไขมันเมื่อย่อยสลายจนถึงขึ้นสุดท้ายจะกลายเป็นอะไร
ก. กลูโคส ข. น้ำตาลโมเลกุลคู่ ค. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ง. กรดไขมันและกลีเซอรอล
8. เลือดดำกลายเป็นเลือดแดงได้เมื่อไหลผ่านไปที่อวัยวะใด
ก. ปอด ข. ลำไส้เล็ก ค. หัวใจ ง. ม้าม

9. ในผู้ใหญ่ที่ร่างกายปกติ ขณะพักผ่อนหัวใจจะเต้นประมาณกี่ครั้ง / นาที
ก. 50 – 60 ครั้ง/ นาที ข. 60 – 70 ครั้ง / นาที ค. 70 – 80 ครั้ง / นาที ง. 90 – 110 ครั้ง / นาที
10. การลำเลียงสารอาหารภายในหลอดเลือดเป็นหน้าที่ของส่วนประกอบใดของเลือด
ก. น้ำเลือด ข. เกล็ดเลือด ค. เม็ดเลือดขาว ง. เม็ดเลือดแดง
11. ส่วนประกอบของเลือดในข้อใดมีหน้าที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัว เมื่อมีการไหลของเลือดออกสู่ภายนอกร่างกาย
ก. น้ำเลือด ข. เกล็ดเลือด ค. เม็ดเลือดขาว ง. เม็ดเลือดแดง
12. การวัดชีพจรหมายถึงข้อใด
ก. การวัดจำนวนครั้งที่หัวใจเต้น ข. การวัดจำนวนครั้งที่หัวใจบีบตัว
ค. การวัดจำนวนครั้งที่กำลังหายใจ ง. การวัดความดันเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวและคลายตัว
13. เมื่อคนประสบอุบัติเหตุมีบาดแผลเลือดออกจะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด
ก. การไหลเวียนเลือดจะหยุดทันที ข. การไหลเวียนเลือดจะเร็วขึ้น เพื่อชดเชยเลือดที่เสียไป
ค.การไหลเวียนเลือดจะช้าเร็วสลับกันไปเรื่อยๆ ง. การไหลเวียนเลือดปกติและมีกลไกการแข็งตัวของเลือดปิดปากแผล
14. ข้อใดแสดงทิศทางการไหลของเลือดเมื่อเข้าสู่หัวใจไปยังปอดได้อย่างถูกต้อง
ก. หัวใจห้องบนซ้าย>หัวใจห้องล่างซ้าย>ปอด ข. หัวใจห้องบนซ้าย>หัวใจห้องล่างขวา>ปอด
ค. หัวใจห้องบนขวา>หัวใจห้องล่างซ้าย>ปอด ง. หัวใจห้องบนขวา >หัวใจห้องล่างขวา>ปอด
15. ลิ้นหัวใจทำหน้าที่อะไร
ก. ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ ข. ฟอกเลือดดำเป็นเลือดแดง ค. ลำเลียงสารอาหาร ง. สูบฉีดโลหิต
16. ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่อะไร
ก. ดูดซึมกรดอะมิโน ข. ดูดน้ำแร่ธาตุและวิตามิน ค. ย่อยอาหารประเภทไขมัน ง. ย่อยอาหารประเภทเส้นใย

17. ขณะเคี้ยวข้าวจะรูสึกมีรสหวานเกิดขึ้นเพราะ
ก. ข้าวมีรสหวานอยู่แล้ว ข. เอ็นไซม์ในน้ำลายเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาล
ค. มีน้ำตาลปนในข้าว ง. น้ำลายทำให้เกิดรสหวาน
18. เมื่อนักเรียนดื่มนม 1 แก้ว น้ำนมแก้วนี้จะถูกย่อยที่อวัยวะใดเป็นอันดับแรก
ก. ปาก ข. กระเพาะอาหาร ค. ลำไส้เล็ก ง. ลำไส้ใหญ่
19. เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่เปรียบได้กับบุคคลใด
ก. ครู ข. นักเรียน ค. ทหาร ง. พยาบาล
20. การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดขึ้นที่บริเวณใด
ก. หลอดเลือด ข. หลอดลม ค. น้ำเลือด ง. ถุงลม
21. ทุกข้อเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะในการกำจัดของเสีย และของเสีย ยกเว้นข้อใด
ก. ไต – ปัสสาวะ ข. จมูก – ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค. ผิวหนัง – เหงื่อ ง. ลำไส้ใหญ่ – อุจจาระ
22. เลือดแดงกับเลือดดำนั้นแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้าง
ก. ปริมาณยูเรีย ข. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค. ปริมาณออกซิเจน อาหาร ของเสีย ง. ถูกทุกข้อ
23. สารในเลือดที่มีหน้าที่นำออกซิเจนคืออะไร
ก. พลาสมา ข. เกล็ดเลือด ค. เฮโมโกลบิน ง. ไฟบริโนเจน
24. เมื่อเป่าลมหายใจลงในน้ำปูนใส น้ำปูนใสจะขุ่นแสดงว่าลมหายใจออกมีอะไร
ก. ก๊าซมีเทน ข. ก๊าซออกซิเจน ค. ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
25. อวัยวะใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กับการขับถ่ายของเสีย
ก. ปอด ข. ตับ ค. ต่อมเหงื่อ ง. ไต
26. อวัยวะใดขับถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ก. ปอด ข. ไต ค. ตับ ง. ผิวหนัง
27. เมื่อเราหายใจจะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ใด
ก. ปาก ข. จมูก ค. ถุงลม ง. หลอดลม
28. อวัยวะใดของคนที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุ 5 ปี คือจำนวนเซลล์ไม่เพิ่มขึ้น แต่มีการขยายขนาดของเซลล์
ก. หัวใจ ข. ตับ ค. สมอง ง. ผิวหนัง

29. กราฟแสดงการเจริญเติบโตของสิ่งทีชีวิตจะแบ่งออกเป็นกี่ช่วง และช่วงไหนที่ลักษณะเส้นกราฟมีลักษณะชันขึ้นมากที่สุด
ก. 3 ช่วง, ช่วงที่ 1 ข. 3 ช่วง, ช่วงที่ 2 ค. 3 ช่วง, ช่วงที่ 3 ง. 2 ช่วง, ช่วงที่ 1
30. เกณฑ์ในการวัดการเจริญเติบโตของคนที่เหมาะสมที่สุด คือข้อใด
ก. ส่วนสูงและน้ำหนัก ข. ส่วนสูงและจำนวนเซลล์ ค. น้ำหนักและจำนวนเซลล์ ง. ขนาดของลำตัวและน้ำหนัก
31. สารอาหารประเภทใดที่ร่างดายดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ทันที
ก. ไขมัน กลูโคส ข. กรีเซอรอล มอลโตส ค. กรดไขมัน อะมิโน ง. วิตามิน แลคโตส
32.เอนไซน์ในกระเพาะอาหารจะทำงานได้ดีเมื่ออยู่ในสถานะใด
ก. กรด ข. ด่าง ค. กลาง ง. ถูกทุกข้อ
33. การดูดซึมอาหารที่ลำไส้ กับการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอดมีส่วนที่เหมือนกันอย่างไร
ก. การออสโมซิส ข. การใช้พลังงาน ค. การแพร่ ง. แอกทีพทรานสปอร์ต
34.เลือดในร่างกายของเรา มีเม็ดเลือดชนิดใดมากที่สุด
ก. เม็ดเลือดแดง ข. เม็ดเลือดดำ ค. แผ่นเลือด ง. เกล็ดเลือด
35. ลำไส้ตรงทำหน้าที่อะไร
ก. เก็บอาหารที่ย่อยแล้ว ข. สะสมอาหารบางพวก ค. สร้างวิตามินให้ร่างกาย ง. เก็บกากอาหารเพื่อกำจัดสู่ภายนอก
36. เมื่อเราโกรธจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
ก. กระเพาะจะมีผลต่อสุขภาพมากขึ้น ข. ลำไส้บีบตัวมากขึ้น
ค. ต่อมน้ำย่อยเร่งการปล่อยน้ำย่อยมากขึ้น ง. น้ำลายถูกขับออกมา
37. จังหวะการเต้นของชีพจรสัมพันธ์กับจังหวะอะไร
ก.การบีบของหัวใจ ข. การหายใจเข้าออก ค. การคลายตัวของหัวใจ ง. การบีบและคลายตัวของหัวใจ
38. ระบบหลอดเลือดของคนทำหน้าที่คล้ายกับส่วนใดของพืช
ก. ท่อลำเลียงอาหาร ข. คลอโรพลาส ค. ท่อลำเลียงน้ำ ง. ท่อลำเลียงอาหารและพืช
39. ตำแหน่งของร่างกายที่สามารถจับชีพจรได้ คือข้อใด
ก. ขมับ ข. ข้างๆลำคอ ค. ข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มือ ง. ถูกทุกข้อ
40. น้ำเลือดประกอบด้วยน้ำเท่าใด
ก. 91% ข. 80% ค. 97% ง. 78%
 

Create Date : 31 มีนาคม 2553    
Last Update : 31 มีนาคม 2553 14:32:21 น.
Counter : 2170 Pageviews.  

รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 100 ชุดๆ ละ 30 ข้อ รวม 3000 ข้อ

สามารถดาวน์โหลดได้ (บางข้อเป็นข้อสอบเก่าให้ใช้ดุลพินิจในการเลือกทำ)คลิกฐานข้อมูลข้อสอบ

//school.obec.go.th/sup_br3/testkroo53/index.html

เครดิต

//www.sobkroo.com
 

Create Date : 28 มีนาคม 2553    
Last Update : 28 มีนาคม 2553 9:45:30 น.
Counter : 562 Pageviews.  

สอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่1/2553

สอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่1/2553 57 เขตพื้นที่ 982 อัตรา
//www.sobkroo.com/img_news/file/A16867757.pdf
 

Create Date : 28 มีนาคม 2553    
Last Update : 28 มีนาคม 2553 9:41:53 น.
Counter : 392 Pageviews.  


hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.