สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

ข้อสอบสุขศึกษา พลศึกษา

1. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการวัดผลพลศึกษา
ก. เพื่อจัดตำแหน่งผู้เรียน
ข. วินิจฉัยและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
ค. บอกความสามารถของผู้สอน
ง. เพื่อเป็นการบอกความสามารถของผู้บริหาร
2. ผลผลิตใดที่แสดงถึงความสำเร็จด้วยการเรียนการสอนพละศึกษา
ก. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเยี่ยม ข. เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ค. มีสุขภาพกายแข็งแรง ง. เป็นคนที่สมบูรณ์
3. ข้อใดเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองที่สมบูรณ์ที่สุด
ก. ระวังกิริยาทางการนั่ง เดิน ยืน และการเคลื่อนไหว
ข. การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งกายใจ
ค. การใช้สติกำกับพฤติกรรมและการแต่งกายที่เหมาะสม
ง. การปรากฏกายด้วยความมั่นใจ พูดจาฉะฉาน
4. วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดำรงการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
ข. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
ค. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
ง. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
5. ครูคนใดที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
ก. ครูที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี
ข. ครูที่หมั่นฝึกฝนนักเรียนจนได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ค. ครูที่เพียรสอนจนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ง. ครูที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทุกด้าน
6. ครูจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้นักเรียนแตกต่างกันตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน เหตุผลข้อใดที่เป็นเหตุผลตามหลักวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ก. เป็นการจัดกลุ่มตามระดับคะแนนและความถนัดของผู้เรียน
ข. เป็นการจัดผลตามวินิจฉัย สมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
ค. เป็นการจัดกลุ่มเพื่อหมุนเวียนกิจกรรม ให้เหมาะสมกับสื่อการเรียน
ง. เป็นการทำนายระดับความสามารถของทางกาย และเจตคติของผู้เรียน
7. ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหว ในลักษณะที่ผสมผสานมากที่สุด
ก. การเล่นกีฬาประเภทลู่และลาน
ข. การเล่นยิมนาสติกประเภทลีลา
ค. การเล่นบาสเก็ตบอล
ง. การว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์
8. การเรียนพละศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดที่ครูต้องเตรียมให้ผู้เรียน
ก. อุปกรณ์การเรียน
ข. ห้องสมุด
ค. เตรียมผู้เรียน
ง. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
9. การออกแบบการเรียนรู้ เป็นกระบวนการในชั้นใด
ก. วิเคราะห์หลักสูตร
ข. วิเคราะห์มาตรฐาน
ค. วิเคราะห์จุดประสงค์
ง. วิเคราะห์แนวทางการวัดผล
10. หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดทำหน่วยการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เวลาเรียน การวัดผลประเมินผล
ข. เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน
11. ข้อใดเป็นระดับพัฒนาการด้านทักษะการปฏิบัติการเล่นกีฬาขั้นสูงที่สุด
ก. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้อย่างสร้างสรรค์
ข. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้อย่างชำนิชำนาญ
ค. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้ด้วยตนเอง
ง. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามแบบ
12. สาระที่ 3 มาตรฐาน พ31 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาบอกไว้อย่างไร
ก. เข้าใจกิจกรรมทางกาย มีทักษะการเคลื่อนไหว การเล่นเกมและกีฬา
ข. เข้าใจ มีทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
ค. เข้าใจการเล่นเกมและกีฬา กิจกรรมทางกาย มีทักษะการเคลื่อนไหว
ก. เข้าใจมีทักษะการเคลื่อนไหว การเล่นเกมและกีฬา กิจกรรมทางกาย

13. กิจกรรมใดฝึกทักษะการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก. นักเรียนฝึกยิงประตูบาสเก็ตบอล
ข. ไปดูการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ค. ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ง. ไปร่วมงานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชุมชน
14. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อพลศึกษาที่ถูกต้องที่สุด
ก. ครูไปเลือกซื้อสื่อกับนักเรียนที่สอน
ข. ครูนำสื่อตัวอย่างมาให้นักเรียนทำตาม
ค. ครูนำหนังสือที่ผลิตมาให้ผู้เรียนค้นคว้า
ง. นักเรียนร่วมกันกับครู จัดทำสนามบาสเก็ตบอลจำลอง
15. ข้อใดเป็นปรัชญาพลศึกษาสำหรับเด็กพิการ
ก. ใช้ปรัชญาเดียวกันกับเด็กปกติ แต่ปรับกิจกรรมให้เหมาะสม
ข. ใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อเพื่อพัฒนาองค์รวมของผู้เรียน
ค. มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเอกัตบุคคลของผู้เรียน
ง. ใช้กิจกรรมที่สอดคล้องกับความพิการหรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
16. วิธีการลดน้ำหนักในข้อใดมีความเหมาะสมกับวัยรุ่นมากที่สุด
ก. ลดอาหารลงครึ่งหนึ่งของที่เคยรับประทาน
ข. รับประทานอาหารเท่าเดิมแต่เพิ่มการออกกำลังกาย
ค. เลือกอาหารไร้ไขมัน ลดปริมาณอาหาร และเพิ่มการนอน
ง. รับประทานอาหารครบหมู่ ในปริมาณพออิ่ม และออกกำลังกาย
17. การวัดผลประเมินผลพลศึกษาควรวัดด้านใด
ก. ความรู้ เจตคติ คุณธรรม
ข. กระบวนการ เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค. ทักษะ กระบวนการ เจตคติ
ง. ความรู้ ทักษะ เจตคติ สมรรถภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
18. ท่านมีวิธีการเลือกสื่อการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างไร
ก. มีคุณภาพ สะดวกในการใช้ ราคาค่อนข้างแพง
ข. มีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย เทคนิคการผลิตดีไม่แพง
ค. เนื้อหาดี ทันสมัย น่าสนใจ ใหญ่จับต้องได้
ง. มีในท้องถิ่น หาง่าย
19. การวัดผลทางพลศึกษาข้อใดใช้เครื่องมือถูกต้องและเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย
ก. เจตคติ = แบบวัด/ทักษะ = แบบทดสอบปฏิบัติ /ความรู้ = แบบทดสอบ
ข. ความรู้ = แบบทดสอบ /ทักษะ = สัมภาษณ์/คุณลักษณะ = สังเกต
ค. สมรรถภาพทางกาย = แบบทดสอบ/เจตคติ = สังเกตุ /ทักษะ = เขียนตอบ
ง. ทักษะ = ประมาณค่า/ความรู้= แบบทดสอบ /สมรรถภาพทางกาย = สังเกต
20. คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ข้อใดเรียงลำดับคุณภาพได้ถูกต้อง 1) ทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย 2) มีจิตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องธรามชาติการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 3) ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 4) การสร้างเสริมสุขภาพและการดำรงสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืน
ก. 2 – 4 – 3 – 1
ข. 1 – 3 – 2 – 4
ค. 3 – 2 - 4 – 1
ง. 3 – 1 – 4 – 2
21. กิจกรรมใดที่สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ก. เน้นการมุ่งสู่วิชาชีพ
ข. เน้นเรียนปนเล่น
ค. เป็นระเบียบแบบแผน
ง. เป็นการใช้ ICT
22. ข้อใดเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ก. E1/E2
ข. Mean
ค. S.D
ง. T-test
23. การสร้างสุขนิสัยที่ดีตรงกับพัฒนาการด้านใด
ก. ด้านร่างกาย
ข. ด้านอารมณ์-จิตใจ
ค.ด้านสังคม
ง. ด้านสติปัญญา

24 . การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดคุณธรรมในข้อใดมากที่สุด
ก. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ข. ความเมตตา-กรุณา
ค. ความสามัคคี
ง. ความมีน้ำใจนักกีฬา
25. ตัวบ่งชี้ที่แสดงว่าครูมีการจัดการเรียนการสอนที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จด้านพลศึกษา
ก. มีสุขภาพดี
ข. เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีคุณธรรม
ค. เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ง. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
26 . การวัดผลประเมินผลทางพลศึกษาต้องวัดด้านใดได้บ้าง
ก. ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม
ข. ด้านทักษะกระบวนการ ด้านเจตคติ ด้านคุณธรรม
ค. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม
ง. ด้านเจตคติ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถภาพ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
27 . จุดมุ่งหมายของการวัดผลทางพลศึกษาเพื่อ
ก. เพื่อเป็นการตัดสิน ผ่าน หรือไม่ผ่าน
ข. เพื่อการจัดตำแหน่งผู้เรียน
ค. เพื่อวินิจฉัย/จัดตำแหน่ง/และเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้
ง. บอกความสามารถของครูผู้สอน
28 . ครูพลศึกษาต้องเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทใดที่สำคัญที่สุดให้ผู้เรียน
ก. คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ข. อุปกรณ์การเรียนการสอนของพลศึกษา เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ
ค. เตรียมผู้เรียน
ง. ห้องสมุด
29 . ข้อใดเหมาะสมกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ก. วิดพื้น 100 ครั้ง
ข. กระโดดเชือก
ค. ดึงข้อ
ง. ลุกนั่ง 50 ครั้ง
30 . กิจกรรมในข้อใดที่ครูฝึกทักษะปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก. การไปดูการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ข. การไปเรียนรู้นอกสถานที่
ค. การไปร่วมงานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชุมชน
ง. การพานักเรียนไปฝึกยิงประตูบาสเกตบอลที่สนามกีฬา
31. คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ข้อใดเรียงลำดับคุณภาพได้ถูกต้อง 1) ทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย 2) มีจิตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องธรามชาติการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 3) ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 4) การสร้างเสริมสุขภาพและการดำรงสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืน
ก. 2 – 4 – 3 – 1
ข. 1 – 3 – 2 – 4
ค. 3 – 2 - 4 – 1
ง. 3 – 1 – 4 – 2
32. กิจกรรมใดที่สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ก. เน้นการมุ่งสู่วิชาชีพ
ข. เน้นเรียนปนเล่น
ค. เป็นระเบียบแบบแผน
ง. เป็นการใช้ ICT
ฝากมาให้ไม่ได้เฉลยลองดูละกันนะ

Comment : 1ครูสุขสอบตก Posted : 2009-12-29 10:35:14 IP : (118.175.224.28)


ขอข้อสอบสุขศึกษาที่สอบวันที่19ธ.ค.2552พร้อมเฉลยด้วยครับ

Comment : 2ครูไม่ผ่าน Posted : 2009-12-30 10:27:32 IP : (118.175.237.219)


ขอเฉลยด้วยครับ

ขอบคุณครับ

Comment : 3จะผ่านแล้ว Posted : 2009-12-30 11:38:47 IP : (118.172.224.21)


ที่เขาลงมาให้ไม่ใช่รึงัยล่ะ ข้อสอบสุขะน่ะ(คห.2) ขาดแต่เฉลยลองตั้งใจทำดูเฉลยเองคงได้ เท่าที่อ่านแล้วใช่ข้อสอบเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านแหละ จอเอาอะไรอีก ข้อสอบวิชาเอกก็มีประมาณนี้แหละ 30 ข้อ ที่เหลือข้อสอบเหมือนๆกันทุกเอก

Comment : 4ครูต๋อย Posted : 2009-12-30 21:37:58 IP : (117.47.89.157)


พอมีรวบรวมไว้ฝาก e-mail ไว้ซิ

Comment : 5phoom_physics@hotmai Posted : 2010-01-03 18:48:18 IP : (125.26.102.22)


phoom_physics@hotmai.com

ขอบคุณคะ


 

Create Date : 03 มกราคม 2553    
Last Update : 3 มกราคม 2553 18:53:54 น.
Counter : 4185 Pageviews.  


hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.