สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

ชุด5

369. คำถาม : หัวข้อย่อย 3 ส่วนคือ (1) ผังการวางแผน (Planning Wab) (2) ตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนการจัดารเรียน การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา(3) แผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในหัวข้อใดต่อไปนี้
คำตอบ. ค. 3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรุ้แบบบูรณาการสู่พหุปัยญา
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------

=============

370 . ข้อใดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา ของHoward Gardner
ก. ผู้สอนทุกคนต้องเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้
ข. ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ และเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ค. ผู้เรียนจะเรียนรู้จากธรรมชาติได้ดีก็ต่อเมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยออกจากห้องเรียนที่กักขังเขา ไปสู่ธรรมชาติ
ง. ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ จนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการหากระบวนการและวิธีการต่างๆ

371. พฤติกรรมของนักเรียนที่ครูกระตุ้นให้เกิดเมื่อครูกำลังจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา คือ
ก. ครูให้แดงฝึกใช้คำถาม
ข. ครูให้ดำปรับเปลี่ยนความคิด
ค. ครูให้เขียวทบทวนความรู้เดิม
ง. ครูให้ขาวที่เก่งคอมพิวเตอร์ออกมาช่วยสอนเพื่อนๆ

372 . ข้อใด ไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา ของHoward Gardner
ก. ผู้เรียนมีปัญญามากกว่าหนึ่งด้าน
ข. ปัญญานั้นเป็นสิ่งที่สอนกันได้
ค. ตลอดชีวิต ปัญญาแต่ละคนจะไม่ปรับเปลี่ยน
ง. สมองนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับลายนิ้วมือ

373 . ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ประกอบด้วย
ก. ขั้นการเตรียมการ ( มี 3 หัวข้อย่อย ) และ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มี 3 หัวข้อย่อย)
ข. ขั้นการเตรียมการ ( มี 4 หัวข้อย่อย ) และ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มี 3 หัวข้อย่อย)
ค. ขั้นการเตรียมการ ( มี 4 หัวข้อย่อย ) และ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มี 4 หัวข้อย่อย)
ง. ขั้นการเตรียมการ ( มี 3 หัวข้อย่อย ) และ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มี 4 หัวข้อย่อย)

374 . องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เพื่อจัดเตรียมการด้านเอกสารของครู มีกี่ด้าน
ก. 2 องค์ประกอบ
ข. 3 องค์ประกอบ
ค. 4 องค์ประกอบ
ง. 5 องค์ประกอบ

375 . ครูให้ผู้เรียนเดินไปตามบริเวณต่างๆของโรงเรียนและสเก๊ตภาพดอกไม้ที่นักเรียนพบเห็นและชอบมากที่สุดมาส่งครู การกระทำของครูดังกล่าวเป็นการส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนในด้านใด ชัดเจนมากที่สุด
ก. ความสามารถพิเศษด้านธรรมชาติ
ข. ความสามารถพิเศษด้านการรู้จักตนเอง
ค. ความสามารถพิเศษด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว
ง. ความสามารถพิเศษด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์

376 . ถ้ามีผู้วิจัยคนหนึ่งต้องการศึกษาการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา แสดงว่า ตัวแปรต้นของการศึกษาครั้งนี้คือข้อใด
ก. การคิดสร้างสรรค์
ข. การพัฒนาพหุปัญญา
ค. กระบวนการบูรณาการ
ง. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

377 . จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา คือ
ก. กระบวนการบูรณาการ
ข. เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ค. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ง. ผู้เรียนใช้ปัญญาหลายๆด้าน

378 . ครูคนเดียวสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาได้หรือไม่อย่างไร
ก. ได้ โดย ใช้บูรณาการแบบสอดแทรก
ข. ได้ โดยใช้บูรณาการแบบสหวิทยาการ
ค. ไม่ได้ เพราะไม่สามารถบูรณาการได้
ง. ไม่ได้ เพราะไม่สามารถสร้างพหุปัญญา หรือปัญญาอันหลากหลายได้

379 . ในขั้นการเตรียมตัวของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา หัวข้อใดสำคัญที่สุด
ก. วิเคราะห์ผู้เรียน
ข. ประสานการบูรณาการสู่พหุปัญญา
ค. จัดทำเอกสารตามองค์ประกอบของแนวทางฯ
ง. การใช้แนวทางฯ สื่อ/อุปกรณ์ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล

380. ผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาโดยใช้การบูรณาการแบบสอดแทรก บ่งบอกถึงลักษณะของผู้สอนที่มีความสามารถ ในด้านใด
ก. วิเคราะห์ผู้เรียน
ข. ด้านบูรณาการ
ค. ด้านพหุปัญญา
ง. บริหารจัดการ การเรียนรู้

ข้อที่ 12 . การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ท่านเข้าใจว่าอย่างไร
ก. ผู้สอนใช้การบูรณาการ เพื่อให้เกิดพหุปัญญา
ข. ผู้สอนใช้การบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้พัฒนาให้เกิดพหุปัญญา
ค. ผู้สอนใช้การบูรณาการพร้อมกับกระตุ้นพหุปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ง. ผู้สอนใช้การบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

381 . การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาครั้งนี้ ศึกษาหหุปัญญาของผู้เรียนตามทฤษฎีของ Howard Gardner กี่ด้าน
ก. 6 ด้าน
ข. 7 ด้าน
ค. 8 ด้าน
ง. 9 ด้าน

382 . การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ในขั้นของการเตรียมตัวโดยการเขียน ผังการวางแผน (Planning Web) เป็นขั้นตอนที่ครูใช้ในการวางแผนว่ากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งใดในการจัดการเรียนรู้
ก. พหุปัญญา
ข. การบูรณาการ
ค. บูรณาการสู่พหุปัญญา
ง. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่ 15 . การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เป็นการจัดการเรียนรู้อย่างไร
ก. การให้ความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและความสำคัญของความรู้เดิม
ข. ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม มีชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อน ได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ค. ลักษณะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน
ง. การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่าง ๆ(Reflection) ที่ได้จากประสบการณ์ออกมาเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ

383 . ข้อใดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง
ก. การให้เหตุผล
ข. การเข้ากลุ่ม
ค. การสังเกต และฟัง
ง. การเขียนแผนที่ความคิด

384 . บุคคลที่มีอาชีพเป็น สัตวแพทย์ แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญาในด้านใดเป็นพิเศษ
ก. ด้านธรรมชาติ
ข. ด้านการรู้จักตนเอง
ค. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ง. ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว

385 . ข้อใดต่อไปนี้คือบุคคลที่ไม่ไช่คนที่มีปัญหาในด้านความสามรถพิเศษด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ใดเป็นพิเศษ
ก. ครู
ข. วิศวกร
ค. นักฟิสิกส์
ง. โปรแกรมเมอร์

386 . "ในระดับธรรมดาๆเด็กเล็กจะรู้จักสังเกตและไวต่ออารมณ์ คามรู้สึกของผู้ใหญ่รองรับถ้าเป็นระดับสูงซับซ้อนขึ้นมาผู้ใหญ่ที่มีปัญหาดานนี้จะสามารถอ่านใจผู้อื่นได้ว่าที่จริงแล้ว้งการอะไร แม้ผู้นั้นจะพยายามปกปิดก็ตาม" ข้อความดังกล่าวเป็นปัญหาในข้อใด
ก. ด้านวาจา/ ภาษา
ข. ด้านการรู้จักตนเอง
ค. ด้านคามสัมพันธ์กับผู้อื่น
ง. ด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์

387 . หัวข้อย่อย 3 ส่วนคือ (1) ผังการวางแผน (Planning Wab) (2) ตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนการจัดารเรียน การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา(3) แผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในหัวข้อใดต่อไปนี้
ก. 1. ประสานการบูรณาการสู่พหุปัญา
ข. 2. เอกสารตามองค์ประกอบของแนวทางฯ
ค. 3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรุ้แบบบูรณาการสู่พหุปัยญา
ง. 4. การใช้แนวทางฯ สื่อ/อุปกรณ์ กิจกรรมจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดเเละประเมิณผล

แบบทดสอบก่อนการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 1
388 . ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 22 ข้อใดถูกต้อง
ก. จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม
ข. จัดการเรียนรู้คู่การวิจัย
ค. ใช้การวิจัยในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ง. จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

389 . การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. สอนโดยใช้ ICT
ข. สอนโดยให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเอง
ค. สอนโดยกระบวนการปฏิบัติ เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
ง. สอนโดยใช้สื่อประเภทเอกสารประกอบการสอน

390 . การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 24 (5) ข้อใดถูกต้อง
ก. ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ข. ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ค. ใช้แหล่งเรียนรู้และครูภูมิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน
ง. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

391 . การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้อใดถูกต้อง
ก. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทุกเรื่องด้วยตนเอง
ข. ทำตามที่ผู้เรียนต้องการทุกประการ
ค. จัดการเรียนรู้ให้เฉพาะผู้เรียนที่ต้องการเรียน
ง. จัดการเรียนรู้ทุกเรื่องให้ผู้เรียนทุกคนตามความสามารถ

392 . ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อที่ถูกต้องที่สุด
ก. สื่อเป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนผลิตขึ้น
ข. นักเรียนร่วมกันกับครูผลิตสนามบาสเกตบอลจำลอง
ค. ครูนำหนังสือมาให้ผู้เรียนค้นคว้า
ง. สื่อที่ดีต้องหาง่ายราคาถูก

393 . ทักษะการเรียนรู้ ข้อใด สำคัญที่สุด ที่ต้องปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียนใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ก. การสังเกต
ข. การทดลอง
ค. การสัมภาษณ์
ง. การศึกษาค้นคว้า

394 . ข้อใด เป็นแนวทาง กระตุ้นให้ผู้เรียนรักและศรัธาในการเล่นกีฬา
ก. ครูนำภาพนักกีฬาทีมชาติมาให้นักเรียนดู
ข. ครูให้ผู้เรียน เล่นได้ตามใจชอบ
ค. ครูใช้กระบวนการเรียนปนเล่น ให้เกิดความสนุกสนาน
ง. ถูกทุกข้อ

395 . ข้อใด เป็นจุดบกพร่องที่พบในการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
ก. ครูสอนตามกำหนดเวลา
ข. ครูสอนตามธรรมชาติวิชาพลศึกษา
ค. ครูไม่ฝึกทักษะกระบวนการที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้แก่ผู้เรียน
ง. ครูเตรียมการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

396. การวิเคราะห์หลักสูตรมีความสำคัญอย่างไร
ก. ทำให้ครูรู้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ข. ทำให้การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานชาติเท่าเทียมกัน
ค. ทำให้โรงเรียนได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ง. ทำให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

397 . ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือกิจกรรมในข้อใด
ก. การวิเคราะห์หลักสูตร
ข. การวิเคราะห์ผู้เรียน
ค. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ง. การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้

398 . การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดคุณธรรมในข้อใดมากที่สุด
ก. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ข. ความเมตตา-กรุณา
ค. ความสามัคคี
ง. ความมีน้ำใจนักกีฬา

399 . ตัวบ่งชี้ที่แสดงว่าครูมีการจัดการเรียนการสอนที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จด้านพลศึกษา
ก. มีสุขภาพดี
ข. เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีคุณธรรม
ค. เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ง. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี

400 . ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ การวิจัย
ก. เป็นการแสวงหาคำตอบด้วยตนเองเพื่อ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการปฏิบัติตัวในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ข. เป็นการแสวงหาคำตอบเพื่อการพัฒนาหรือ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับการปฏิบัติตัวในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ค. เป็นการร่วมกันแสวงหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตัวในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ง. เป็นการร่วมกันแสวงหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการปฏิบัติตัวในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

401 . การวัดผลประเมินผลทางพลศึกษาต้องวัดด้านใดได้บ้าง
ก. ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม
ข. ด้านทักษะกระบวนการ ด้านเจตคติ ด้านคุณธรรม
ค. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม
ง. ด้านเจตคติ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถภาพ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
402 . จุดมุ่งหมายของการวัดผลทางพลศึกษาเพื่อ
ก. เพื่อเป็นการตัดสิน ผ่าน หรือไม่ผ่าน
ข. เพื่อการจัดตำแหน่งผู้เรียน
ค. เพื่อวินิจฉัย/จัดตำแหน่ง/และเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้
ง. บอกความสามารถของครูผู้สอน

403 . การเขียนรายงานการวิจัย ของผู้เรียนที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แบบย่อให้มีหัวข้อครบ
ข. เขียนแบบ 5 บท ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ค. เขียนโดยไม่มีรูปแบบตามที่ผู้เรียนมีความสามารถเขียนได้
ง. เขียนแบบย่อหรือแบบ 5 บท ตามความสามารถของผู้เรียน

404 . ครูพลศึกษาต้องเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทใดที่สำคัญที่สุดให้ผู้เรียน
ก. คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ข. อุปกรณ์การเรียนการสอนของพลศึกษา เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ
ค. เตรียมผู้เรียน
ง. ห้องสมุด

405 . ข้อใดเหมาะสมกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ก. วิดพื้น 100 ครั้ง
ข. กระโดดเชือก
ค. ดึงข้อ
ง. ลุกนั่ง 50 ครั้ง

406 . กิจกรรมในข้อใดที่ครูฝึกทักษะปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก. การไปดูการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ข. การไปเรียนรู้นอกสถานที่
ค. การไปร่วมงานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชุมชน
ง. การพานักเรียนไปฝึกยิงประตูบาสเกตบอลที่สนามกีฬา

407 . ปัจจัยในข้อใดที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประสบผลสำเร็จ
ก. การนิเทศติดตามของกระทวงศึกษาธิการ
ข. การให้ขวัญและกำลังใจครูด้วยการเพิ่มเงินเดือน
ค. การให้ความร่วมมือระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง
ง. การที่ครูมีความเชื่อและศรัทธาว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ได้แต่แตกต่างกันข้อสอบภาษาอังกฤษ
kru_Eng Posted : 2009-07-07 18:02:15

408.สมรรถภาพในการสื่อสารหมายถึงข้อใด
ก.ทักษะการใช้ภาษาตามวัฒนธรรมสังคม
ข.ทักษะการรู้จักปรับตนเองของผู้เรียนในสถานการณ์ต่างๆ
ค.ทักษะการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ ตามหลักโครงสร้างภาษา
//ง.ทักษะการเรียบเรียงคำพูดความคิดการเชื่อมโยงข้อความ


409.องค์ประกอบใดมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศมากที่สุด
ก.ความพอเพียงของสื่อ/อุปกรณ์
//ข.แรงจูงใจในการเรียน
ค.บรรยากาศห้องเรียน
ง.ความรู้ด้านภาษาของครูผู้สอน


410.คุณภาพผู้เรียนที่ว่า"ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำชี้แจงและคำอธิบาย
ที่ฟังและอ่านได้"เป็นคุณภาพผู้เรียนทีจบในระดับใด
ก.ชั้นป.3
//ข.ชั้นป.6
ค.ชั้นม.3
ง.ชั้นม.6


411.ข้อใดอธิบายกระทู้"การวิเคราะห์หลักสูตรมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพผู้เรียนอย่างไร"ได้ถูกต้อง
ก.การวิเคราะห์หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสัมพันธ์กับผู้เรียนได้โดยตรง
//ข.การวิเคราะห์หลักสูตรทำให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค.การวิเคราะห์หลักสูตรจะทำให้ผู้เรียนมีองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกัน
ง.การวิเคราะห์หลักสูตรส่งผลให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ตลอดชีวิต


412.แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารหมายถึงข้อใด
ก.การสอนที่เน้นการใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ในสถานการณ์ใหม่
ข.การสอนที่เน้นการอ่านเขียนพัฒนาไปสู่การสื่อสารในอาชีพและในชีวิตประจำวัน
ค.การสอนที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์ตามเนื้อหาที่ใช้สื่อความหมาย
//ง.การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน


413.การออกแบบประเมินทักษะทางภาษาด้านความสละสลวย
ในการลำดับความทางภาษาคือข้อใด
ก.สมรรถภาพทางภาษา
//ข.สมรรถภาพทางการเรียบเรียงถ้อยคำ
ค.สมรรถภาพคำศัพท์และการออกเสียง
ง.สมรรถภาพทางยุทธศาสตร์การสื่อสาร


414.ข้อใดไม่ใช่การประเมินการเรียนรู้ภาษา
//ก..การปฏิบัติตามคำสั่งในการทดสอบ
ข.ความสามารถในการใช้พจนานุกรม
ค.รู้จักใช้ภาษาในการถามเพื่อแสวงหาคำตอบ
ง.ความสามารถในการหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก


415.ลักษณะภาษาที่นำมาประเมินควรมีลักษณะอย่างไร
ก.ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
//ข.ภาษาในสถานการณ์การสื่อสารตามสภาพจริง
ค.ภาษาตามวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษา
ง.ภาษาที่เน้นการเปล่งเสียงการใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยค


416.บทสนทนาและนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบเป็นสาระการเรียนรู้ที่
สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อใด
ก.เข้าใจการติดต่อสื่อสารและประโยคใจความที่เป็นเรื่องราวเข้าใจง่าย
//ข.เข้าใจคำกลุ่มคำและประโยคโดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ง่ายๆ
ค.เข้าใจคำสั่งคำขอร้องภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆในสถานการณ์ใกล้ตัว
ง.อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำและประโยคง่ายๆได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง


417.การสอนตามแนวทฤษฎีกระบวนการเขียนหมายถึงข้อใด
//ก.การให้นักเรียนได้คิดรวบรวมและทบทวนความคิดแก้ไขปรับปรุงงานเขียน
ข.การสอนภาษาให้นักเรียนสื่อสารให้คุ้นกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
ค.การจัดกิจกรรมการเขียนในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนสาระการเรียนรู้อื่นๆ
ง.การสอนเขียนเน้นความถูกต้องของผลงานการสะกดคำแบบแผนการการเขียน


418."การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียนชุมชนฯลฯ"เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดใด
ก.ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
ข.ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมและสรุปความรู้
//ค.เผรแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น
ง.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว


419.การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเพราะเหตุใด
//ก.เน้นความถูกต้องของกลไกการเขียนเช่นการสะกดคำเครื่องหมายวรรคตอน
ข.เน้นกิจกรรมการให้ประสบการณ์แก่นักเรียนโดยจัดกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ
ค.เน้นกิจกรรมการอภิปรายกระบวนการกลุ่ม
ง.เน้นกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนมากเกินไป


420.ข้อใดคือเป้าหมายของการจัดเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ก.เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้
ข.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อภาษา
//ค.เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้
ง.เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ


421.ท่านเห็นด้วยกับการสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อหรือไม่
ก.เห็นด้วยเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน
//ข.ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นสื่อที่แคบมีแนวคิดทางเดียว
ค.เห็นด้วยเพราะหนังสือเรียนเขียนตามมาตรฐานของหลักสูตร
ง.ไม่เห็นด้วยเพราะตัดโอกาสครูในการสร้างบทเรียนด้วยตนเอง


422.ข้อใดเป็นคำอธิบายคำกล่าวที่ว่า"การเรียนภาษาต่างประเทศ
ไม่ได้เรียนภาษาเพื่อความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น"
ก.ความเข้าใจแนวการจัดการเรียนรู้จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ข.การใช้ความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อค้นคว้าสืบค้นความรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆ
ค.การฝึกใช้ภาษาควรเน้นตัวภาษาก่อนแล้วจึงนำไปสู่การติดต่อสื่อสาร
//ง.การใช้ภาษเป็นเครื่องมือทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพ


423.การเข้าใจกระบวนการฟังและการอ่านสามารถตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระใด
ก.ภาษาและวัฒนธรรม
//ข..ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ค.ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก
ง.ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ


424.ข้อใดไม่ใช่หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก.การเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย
//ข.การฝึกปฏิบัติในสิ่งที่เรียน
ค.การนำภาษาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
ง.การใช้ภาษาที่เน้นความถูกต้องแม่นยำทางภาษา


425.การสอนภาษาต่างประเทศแก่เด็กเริ่มเรียนวิธีการใดเหมาะสมที่สุด
กับเด็กไทยส่วนใหญ่ของประเทศ
ก.ฝึกสนทนาโดยใช้คำศัพท์และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก
ข.ควรให้เรียนกับชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดี
//ค.ควรมีบทเรียน/สื่อการเรียนที่น่าสนใจเพื่อให้ครูเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ง.ควรมีบทเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการวิจัยว่าเป็นไปตามมาตรฐาน


426.ข้อใดเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม
ก.จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาต่างประเทศ
ข.จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างชาติ
ค.มีชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนโดยตรง
//ง.เลือกบทเรียนเทคนิคการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกในการเรียน


427."ระบุรายละเอียดของข้อความที่ฟังได้"จะจัดการเรียนรู้อย่างไร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
ก.Listen and repeat
//ข.Listen and draw
ค.Simon say
ง.Find someone who?


428.ข้อใดเป็นลักษณะของผู้สอนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมที่สุด
ก.มีความรู้ภาษาที่สอนดี
ข.มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศดี
//ค.มีเทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศ
ง.มีบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเป็นครูสูง


kru_Eng Posted : 2009-07-07 18:16:08

429.แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารหมายถึงข้อใด
ก.การสอนที่เน้นการใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ในสถานการณ์ใหม่
ข.การสอนที่เน้นการอ่านเขียนพัฒนาไปสู่การสื่อสารในอาชีพและในชีวิตประจำวัน
ค.การสอนที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์ตามเนื้อหาที่ใช้สื่อความหมาย
//ง.การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน


430.ข้อใดไม่ใช่การประเมินการเรียนรู้ภาษา
//ก.การปฏิบัติตามคำสั่งในการทดสอบ
ข.ความสามารถในการใช้พจนานุกรม
ค.รู้จักใช้ภาษาในการถามเพื่อแสวงหาคำตอบ
ง.ความสามารถในการหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก


431.บทสนทนาและนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบเป็นสาระการเรียนรู้
ที่สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อใด
ก.เข้าใจการติดต่อสื่อสารและประโยคใจความที่เป็นเรื่องราวเข้าใจง่าย
//ข.เข้าใจคำกลุ่มคำและประโยคโดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ง่ายๆ
ค.เข้าใจคำสั่งคำขอร้องภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆในสถานการณ์ใกล้ตัว
ง.อ่านออกเสียงคำกลุ่มคำและประโยคง่ายๆได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง


432.ข้อใดเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม
ก.จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาต่างประเทศ
ข.จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างชาติ
ค.มีชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนโดยตรง
//ง.เลือกบทเรียนเทคนิคการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกในการเรียน


433.ข้อใดเป็นสาระสำคัญของสาระที่ 1ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก.การใช้ภาษาตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้อย่างเหมาะสม
//ข.การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟังพูดอ่านเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ค.การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง
ง.การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

434. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการวัดผลพลศึกษา
ก. เพื่อจัดตำแหน่งผู้เรียน
ข. วินิจฉัยและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
ค. บอกความสามารถของผู้สอน
ง. เพื่อเป็นการบอกความสามารถของผู้บริหาร
435. ผลผลิตใดที่แสดงถึงความสำเร็จด้วยการเรียนการสอนพละศึกษา
ก. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเยี่ยม ข. เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ค. มีสุขภาพกายแข็งแรง ง. เป็นคนที่สมบูรณ์
436. ข้อใดเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองที่สมบูรณ์ที่สุด
ก. ระวังกิริยาทางการนั่ง เดิน ยืน และการเคลื่อนไหว
ข. การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งกายใจ
ค. การใช้สติกำกับพฤติกรรมและการแต่งกายที่เหมาะสม
ง. การปรากฏกายด้วยความมั่นใจ พูดจาฉะฉาน
437. วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดำรงการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
ข. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
ค. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
ง. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
438. ครูคนใดที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
ก. ครูที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี
ข. ครูที่หมั่นฝึกฝนนักเรียนจนได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ค. ครูที่เพียรสอนจนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ง. ครูที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทุกด้าน
439. ครูจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้นักเรียนแตกต่างกันตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน เหตุผลข้อใดที่เป็นเหตุผลตามหลักวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ก. เป็นการจัดกลุ่มตามระดับคะแนนและความถนัดของผู้เรียน
ข. เป็นการจัดผลตามวินิจฉัย สมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
ค. เป็นการจัดกลุ่มเพื่อหมุนเวียนกิจกรรม ให้เหมาะสมกับสื่อการเรียน
ง. เป็นการทำนายระดับความสามารถของทางกาย และเจตคติของผู้เรียน
440. ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหว ในลักษณะที่ผสมผสานมากที่สุด
ก. การเล่นกีฬาประเภทลู่และลาน
ข. การเล่นยิมนาสติกประเภทลีลา
ค. การเล่นบาสเก็ตบอล
ง. การว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์
441. การเรียนพละศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดที่ครูต้องเตรียมให้ผู้เรียน
ก. อุปกรณ์การเรียน
ข. ห้องสมุด
ค. เตรียมผู้เรียน
ง. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
442. การออกแบบการเรียนรู้ เป็นกระบวนการในชั้นใด
ก. วิเคราะห์หลักสูตร
ข. วิเคราะห์มาตรฐาน
ค. วิเคราะห์จุดประสงค์
ง. วิเคราะห์แนวทางการวัดผล
443. หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดทำหน่วยการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เวลาเรียน การวัดผลประเมินผล
ข. เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน
444. ข้อใดเป็นระดับพัฒนาการด้านทักษะการปฏิบัติการเล่นกีฬาขั้นสูงที่สุด
ก. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้อย่างสร้างสรรค์
ข. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้อย่างชำนิชำนาญ
ค. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้ด้วยตนเอง
ง. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามแบบ
445. สาระที่ 3 มาตรฐาน พ31 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาบอกไว้อย่างไร
ก. เข้าใจกิจกรรมทางกาย มีทักษะการเคลื่อนไหว การเล่นเกมและกีฬา
ข. เข้าใจ มีทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
ค. เข้าใจการเล่นเกมและกีฬา กิจกรรมทางกาย มีทักษะการเคลื่อนไหว
ก. เข้าใจมีทักษะการเคลื่อนไหว การเล่นเกมและกีฬา กิจกรรมทางกาย
446. กิจกรรมใดฝึกทักษะการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก. นักเรียนฝึกยิงประตูบาสเก็ตบอล
ข. ไปดูการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ค. ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ง. ไปร่วมงานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชุมชน
447. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อพลศึกษาที่ถูกต้องที่สุด
ก. ครูไปเลือกซื้อสื่อกับนักเรียนที่สอน
ข. ครูนำสื่อตัวอย่างมาให้นักเรียนทำตาม
ค. ครูนำหนังสือที่ผลิตมาให้ผู้เรียนค้นคว้า
ง. นักเรียนร่วมกันกับครู จัดทำสนามบาสเก็ตบอลจำลอง
448. ข้อใดเป็นปรัชญาพลศึกษาสำหรับเด็กพิการ
ก. ใช้ปรัชญาเดียวกันกับเด็กปกติ แต่ปรับกิจกรรมให้เหมาะสม
ข. ใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อเพื่อพัฒนาองค์รวมของผู้เรียน
ค. มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเอกัตบุคคลของผู้เรียน
ง. ใช้กิจกรรมที่สอดคล้องกับความพิการหรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
449. วิธีการลดน้ำหนักในข้อใดมีความเหมาะสมกับวัยรุ่นมากที่สุด
ก. ลดอาหารลงครึ่งหนึ่งของที่เคยรับประทาน
ข. รับประทานอาหารเท่าเดิมแต่เพิ่มการออกกำลังกาย
ค. เลือกอาหารไร้ไขมัน ลดปริมาณอาหาร และเพิ่มการนอน
ง. รับประทานอาหารครบหมู่ ในปริมาณพออิ่ม และออกกำลังกาย
450.. การวัดผลประเมินผลพลศึกษาควรวัดด้านใด
ก. ความรู้ เจตคติ คุณธรรม
ข. กระบวนการ เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค. ทักษะ กระบวนการ เจตคติ
ง. ความรู้ ทักษะ เจตคติ สมรรถภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
451. ท่านมีวิธีการเลือกสื่อการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างไร
ก. มีคุณภาพ สะดวกในการใช้ ราคาค่อนข้างแพง
ข. มีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย เทคนิคการผลิตดีไม่แพง
ค. เนื้อหาดี ทันสมัย น่าสนใจ ใหญ่จับต้องได้
ง. มีในท้องถิ่น หาง่าย
452. การวัดผลทางพลศึกษาข้อใดใช้เครื่องมือถูกต้องและเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย
ก. เจตคติ = แบบวัด/ทักษะ = แบบทดสอบปฏิบัติ /ความรู้ = แบบทดสอบ
ข. ความรู้ = แบบทดสอบ /ทักษะ = สัมภาษณ์/คุณลักษณะ = สังเกต
ค. สมรรถภาพทางกาย = แบบทดสอบ/เจตคติ = สังเกตุ /ทักษะ = เขียนตอบ
ง. ทักษะ = ประมาณค่า/ความรู้= แบบทดสอบ /สมรรถภาพทางกาย = สังเกต
453. คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ข้อใดเรียงลำดับคุณภาพได้ถูกต้อง 1) ทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย 2) มีจิตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องธรามชาติการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 3) ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 4) การสร้างเสริมสุขภาพและการดำรงสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืน
ก. 2 – 4 – 3 – 1
ข. 1 – 3 – 2 – 4
ค. 3 – 2 - 4 – 1
ง. 3 – 1 – 4 – 2
454. กิจกรรมใดที่สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ก. เน้นการมุ่งสู่วิชาชีพ
ข. เน้นเรียนปนเล่น
ค. เป็นระเบียบแบบแผน
ง. เป็นการใช้ ICT
455.ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเล่นเห็นชัดในกิจกรรมใด
ก. เกมการศึกษา

ข.สร้างสรรค์

ค. เสริมประสบการณ์

ง. กิจกรรมกลางแจ้ง
456. การสร้างรากฐานชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยควรเน้นด้านใด
ก. ความรู้

ข. พัฒนาการ

ค. คุณธรรม

ง. บุคลิกภาพ
457. การศึกษาทฤษฎีพัฒนาการมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก. รู้วุฒิภาวะในการเรียนรู้

ข. รู้พัฒนาการทุกด้าน

ค. รู้ว่าเด็กมีคุณธรรม

ง. จำไม่ได้
458. การเขียนภาพสัญลักษณ์เป็นประสบการณ์สำคัญด้านใด
ก. สติปัญญา

ข. อารมณ์

ค. ร่างกาย

ง. สังคม
459. การสะท้อนถึงภาพรวมถึงคุณภาพผู้เรียนดูได้จากข้อใด
ก. สาระการเรียนรู้

ข. คำอธิบายรายวิชา

ค. มาตรฐานการเรียนรู้

ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
460. ข้อใดเป็นขั้นตอน ไฮสโครบที่ถูกต้อง
ก. plan

ข. Do

ค. Reviwe

ง. ถูกทุกข้อ
461. ข้อใดเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ก. E1/E2

ข. Mean

ค. S.D

ง. T-test
462. การสร้างสุขนิสัยที่ดีตรงกับพัฒนาการด้านใด
ก. ด้านร่างกาย

ข. ด้านอารมณ์-จิตใจ

ค. ด้านสังคม

ง. ด้านสติปัญญา
462. หัวใจสำคัญของการเล่นสำหรับเด็ก
ก. เล่นคนเดียว

ข. เล่นคู่ขนาน

ค. เล่นอย่างมีจุดหมาย

ง. เล่นตามกิจกรรมประสบการณ์
463. พัฒนาเด็กโดยองค์รวม
ก. ความรู้-คุณธรรม

ข. ทักษะกระบวนการ

ค. พัฒนาทุกด้าน

ง.. เก่ง ดี มีสุข
464. การให้เด็กเขียนภาพสัญลักษณ์ เป็นพัฒนาการด้านใด
ก. ด้านร่างกาย

ข. ด้านอารมณ์-จิตใจ

ค. ด้านสังคม

ง. ด้านสติปัญญา
465. ครูที่เหมาะกับการสอนอนุบาล (เลือกเองนะ)
ก. ใจดีมีเมตตา

ข. พูดเพราะอ่อนหวาน

ค. รู้ธรรมชาติเด็ก

ง. เรียนจบเอกปฐมวัย
466. เด็กที่สมควรให้การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ก. เด็กหยิบฉวยของผู้อื่น

ข. เด็กที่เลือกกินอาหารเฉพาะที่ชอบ

ค. เด็กสมาธิสั้นทำงานไม่สำเร็จ

ง. จำไม่ได้
467. การจัดกิจกรรมในข้อใดเอื้อต่อการรีเยนรู้ของเด็กปฐมวัยมากที่สุด
ก. กิจกรรมบูรณาการ

ข. กิจกรรมเล่นปนเรียน

ค. อ่านและเล่านิทาน

ง. ประสาทสัมผัสทั้ง 5
468. ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการเล่นเห็นชัดเจนในกิจกรรมใด
ก. เกมการศึกษา

ข.กิจกรรมสร้างสรรค์

ค. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ง. กิจกรรมกลางแจ้ง
469. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้องค์ประกอบมากที่สุด
ก. ให้นักเรียนฟังดนตรีและวาดรูปด้วยสี

ข. ให้นักเรียนสร้างคำใหม่จากที่ครูกำหนดให้
ค. ให้นักเรียนประดิษฐ์จรวดขวดน้ำอัดลม

ง. ให้นักเรียนใช้กล่องกระดาษประดิษฐ์ของใช้
470. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านใด
ก. วิชาการ วิชางาน วิชาชีวิต

ข. วิชาการ วิชาเทคโนโลยี วิชางาน
ค. วิชาชีพ วิชาเทคโนโลยี วิชางาน

ง. วิชาการ วิชางาน วิชาเทคโนโลยี
471. ข้อใดเป็นกระบวนการนำหลักสูตรท้องถิ่นสู่การสอนในชั้นเรียน
ก. การวิเคราะห์เป้าหมาย สร้างหน่วยการเรียนรู้ เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ข. การวิเคราะห์มาตรฐาน สร้างหน่วยการเรียนรู้ เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ค. การวิเคราะห์คุณลักษณะ เขียนแผน สร้างหน่วยการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้
ง. การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ สร้างหน่วยการเรียนรู้ การเลือกสื่อ และการจัดการเรียนรู้
 

Create Date : 22 ธันวาคม 2552    
Last Update : 22 ธันวาคม 2552 16:53:03 น.
Counter : 635 Pageviews.  

ชุด4

301.ข้อใดหมายถึง เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ก.เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข.พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ค.ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
ง.ความรับผิดชอบ เพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล
302.การวัดและประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ คือข้อใด
ก.การสังเกตและทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
ข.การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
ค.การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ
ง. การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
303. ข้อใดสำคัญที่สุดที่ผู้สอนวิทยาศาสตร์ต้องใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกสื่อการเรียนรู้
ก.สาระการเรียนรู้
ข.กิจกรรมการเรียนรู้
ค.คุณภาพของสื่อ
ง.การพัฒนาสื่อ
304.ระดับประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หมายถึงข้อใด
ก.เกณฑ์ประสิทธิภาพ
ข.ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ค.คะแนนงานทุกชิ้นของผู้เรียน
ง.ประสิทธิภาพของกระบวนการ
305. จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ระบุว่า “ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยเป็นสมาชิกชมรมดาราศาสตร์” จัดได้ว่าเป็นพฤติกรรมทางด้านใด
ก.พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
ข.พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
ค.พฤติกรรมด้านจิตพิสัย
ง.พฤติกรรมทั้ง 3 ด้านในข้อ ก ข และ ค
306. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดในการให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ก.เพื่อให้นักเรียนได้รับคำตอบในปัญหา
ข.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ค.เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
ง.เพื่อให้มีประสบการตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยทางวิทยาศาสตร์
307. ผู้เรียนคนหนึ่งต้องการให้เพื่อนๆไปเห็นตนไม้อายุมากกว่าร้อยปีสิ่งที่จำเป็นที่สุด เขาควรบอกเพื่อนคืออะไร
ก.ทิศทางและระยะทางที่ต้องเดินทาง
ข.จำนวนทุ่งนาตามทางที่พบระหว่างทาง
ค.ลักษณะรูปร่างของต้นไม้ที่จะไปดูพบ
ง.เวลาที่ใช้ในการเดินทางไปถึงต้นไม้นั้น
308.ข้อใดเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ก.นำกุหลาบไปจัดแจกันตามหลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น
ข.ทดลองทำกุหลาบอบแห้งด้วยวิธีต่างๆตามเอกสารความรู้
ค.นำกุหลายไปแขวนผึ่งลมให้แห้งแล้วนำมาจัดช่อใส่กรอบรูป
ง.แบ่งจัดแจกันแต่ละเจกันใส่น้ำมากน้อยต่างกัน สังเกตความคงทนของกุหลาบ

ภาษาไทย

309. ข้อใดเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนแสดงผลของความเข้าใจในการอ่านมากที่สุด
ก. การพิจารณาบทละคร/เรื่องที่อ่าน
ข. การเตรียมการอ่านบทละคร/เรื่องที่อ่าน
ค. การอ่านในใจบทละคร/เรื่องที่อ่าน
ง. การอ่านออกเสียงบทละคร/เรื่องที่อ่าน
310. ข้อใดเป็นการเลือกบทอ่านที่ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ภาษาไทยมากที่สุด
ก. ใช้วรรณคดี/วรรณกรรมคัดสรรและวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นบทเรียน
ข. ใช้หนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตและเรื่องที่ครูสนใจเป็นบทเรียน
ค. ใช้วรรณกรรม เรื่องราว/ข่าว/เหตุการณ์กระแสนิยมและเรื่องที่มีประโยชน์เป็นบทเรียน
ง. ใช้หนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตและหรือบทเรียนที่ครูสร้างหรือ
311. ตัวอักษรแบบใดที่ใช้เป็นแบบคัดลายมือสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศในปัจจุบัน
ง. แบบกระทรวงศึกษาธิการ
312. ข้อใดเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์
ก. รูปและเสียงวรรณยุกต์
313. ข้อใดเป็นคุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
ก. แต่งกาพย์และกลอนง่ายๆ
313. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอนสะกดคำ
ข. การแจกลูกและสะกดคำควรใช้เทคนิคหลายแบบเพื่อให้นักเรียนได้เรียนหลากหลาย
314. ทักษะพื้นฐานการคิดในทักษะการฟังและการอ่านคือทักษะหารคิดแบบใด
ก. การแปลความ
315. ข้อใดสำคัญที่สุดของการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และการสื่อสาร
316. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่เหมาะกับการสอนในช่วงชั้นที่ 2 และ 3
ข. คู่ขนาน
317. ข้อใดเป็นกิจกรรมหลังการอ่านที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แก่นักเรียน
แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยให้อิสระทางความคิด
318. ใช้แผนภาพต่อไปนี้เป็นการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนอ่านเรื่อง ตั้ง/ตอบคำถาม เขียนแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์
319. ข้อใดคือคำถามโดยใช้หมวกสีขาวของ.........
เราต้องการข้อมูลเพิ่มในด้านใดบ้าง
320. ครูคนไหนสอนความหมายของบทเรียนเรื่องคำควบกล้ำได้เหมาะสมที่สุด
นักเรียนไม่ต้องรู้ความหมาย แต่ให้อ่านออกเขียนถูก และใช้คำควบกล้ำเป็นก็พอ
320. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการเขียนที่วางรูปสระและวรรณยุกต์ผิดที่
รูปและความหมายของคำเปลี่ยนไป
321.ถ้าพิจารณาการเขียนบรรยายภาพของนักเรียนควรหักคะแนนการเขียนสะกดคำหรือไม่
ก ควรหัก เพราะสะกดผิดทำให้ความหมายของคำผิด
ข ควรหัก เพราะการเขียนสะกดคำเป็นความสามารถด้านการเขียนของผู้เรียน
322. ครูคนใดจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมที่สุด
ก นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ให้อ่านคำเป็น รู้ความหมายของคำที่อ่าน ฝึกจำ และสังเกตรูปคำ
323.การออกแบบการเรียนรู้จะต้องยึดถือสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก มาตรฐานการเรียนรู้
ง.การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
324.. “การโน้มน้าวให้ผู้เรียนกระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่”จากข้อความดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ ขั้นตอนใด
ก.ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
ข.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ค.ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
ง.ขั้นสรุป/เสนอความรู้
325.กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้มากที่สุด
ก.การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาประเภททีม
ข.การอ่านและสรุปเรื่องที่อ่าน ด้วยภาษาตนเอง
ค.การแก้ไขโจทย์ปัญหาพร้อมแสดงวิธีการคิดหาคำตอบ
ง.การนำความรู้จากเรื่องที่เรียนไปเขียนแผนภาพความคิด
326. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดในการให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ก.เพื่อให้นักเรียนได้รับคำตอบในปัญหา
ข.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ค.เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
ง.เพื่อให้มีประสบการตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยทางวิทยาศาสตร์
327. ความรู้ ความสำคัญของการผันวรรณยุกต์
รูปและเสียงวรรณยุกต์
328. คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
มีสมรรถภาพการอ่านคล่อง รวดเร็ว
329.แบบตัวอักษรคัดลายมือ
แบบของกระทรวงศึกษาธิการ
330. ครูคนใดสอนคำควบกล้ำได้เหมาะสม
สอนออกเสียง ที่มีคำ ไก - ไกล .....
331. กระบวนการที่ผู้เรียนแสดงผลของความเข้าใจในการอ่าน
การพิจารณาตัวละคร.....
332. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการเขียน
ให้นักเรียนเขียนเรียงความ เช่น วันแม่ ....
333. เกณฑ์การตรวจผลงานการเขียนสัมพันธ์กับทักษะ
ถ้อยคำสำนวนภาษาและการลำดับความคิดของการเขียน
334. ข้อใดเป็นกิจกรรมหลังการอ่านที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
การเสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยอิสระ ......
335. กิจกรรมการเขียนบรรยายภาพของนักเรียนควรหักคะแนนหรือไม่
หัก เพราะ สะกด
336. ครูคนใดจัดการเรียนการสอนเหมาะสมที่สุด
ครูที่สอน น.ร.ป.4 อ่านแจกรูป สะกดคำที่เขียนคำใหม่.....
337. การสอนบูรณาการช่วงชั้นที่ 2-3 ใช้บูรณาการแบบใด
- สหวิทยาการ (ไม่แน่ใจ )
338.ข้อใดเป็นแนวคิดการวิจารณ์วรรณคดี
ฝึกพิจารณาตัวละคร.........
339. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการวางรูปสระและวรรณยุกต์ผิดที่
- ผิดหลักการเขียนภาษาไทย
340 ข้อสำคัญของการเรียนภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และการสื่อสาร
341. การถามโดยใช้หมวกสีขาว (เป็นคำถามในลักษณะข้อเท็จจริง) จำคำตอบไม่ได้
342. ลำดับการสอนการอ่านเหมาะสมที่สุด
- 2-3-4-1
343. สังเกต รวบรวมข้อมูลที่เห็น/ จัดหมวดหมู่ ลำดับสารด้วยภาษา
- เขียนบรรยาย
344. กิจกรรมสำคัญของการอ่านจับใจความ
- สรุปประเด็นสำคัญ
345. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
หลักการของหลักสูตร
346. ความรู้ ความสำคัญของการผันวรรณยุกต์
รูปและเสียงวรรณยุกต์
347. คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
ก.แต่งกาพย์กลอนง่าย ๆได้ (ร้อย %)
348มีสมรรถภาพการอ่านคล่อง รวดเร็ว ข้อนี้เป็น ช.3
349. ข้อที่เป็นแผนภูมิ
- ตอบ ข้อ ค.ฟังนิทาน ตอบคำถาม แล้วเขียน
350. คำถาม : ข้อใดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา ของHoward Gardner
คำตอบ. ข. ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ และเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ข.
--------------------------------------------------------------------------------
351. คำถาม : พฤติกรรมของนักเรียนที่ครูกระตุ้นให้เกิดเมื่อครูกำลังจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา คือ
คำตอบ. ค. ครูให้เขียวทบทวนความรู้เดิม
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------
352. คำถาม : ข้อใด ไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา ของHoward Gardner
คำตอบ. ง. สมองนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับลายนิ้วมือ
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ง.
--------------------------------------------------------------------------------
353. คำถาม : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ประกอบด้วย
คำตอบ. ข. ขั้นการเตรียมการ ( มี 4 หัวข้อย่อย ) และ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มี 3 หัวข้อย่อย)
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ข.
--------------------------------------------------------------------------------
354. คำถาม : องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เพื่อจัดเตรียมการด้านเอกสารของครู มีกี่ด้าน
คำตอบ. ค. 4 องค์ประกอบ
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------
355. คำถาม : ครูให้ผู้เรียนเดินไปตามบริเวณต่างๆของโรงเรียนและสเก๊ตภาพดอกไม้ที่นักเรียนพบเห็นและชอบมากที่สุดมาส่งครู การกระทำของครูดังกล่าวเป็นการส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนในด้านใด ชัดเจนมากที่สุด
คำตอบ. ค. ความสามารถพิเศษด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
356. คำถาม : ถ้ามีผู้วิจัยคนหนึ่งต้องการศึกษาการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา แสดงว่า ตัวแปรต้นของการศึกษาครั้งนี้คือข้อใด
คำตอบ. ก. การคิดสร้างสรรค์
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ก.
--------------------------------------------------------------------------------
357. คำถาม : จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา คือ
คำตอบ. ข. เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ข.
--------------------------------------------------------------------------------
358. คำถาม : ครูคนเดียวสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาได้หรือไม่อย่างไร
คำตอบ. ข. ได้ โดยใช้บูรณาการแบบสหวิทยาการ
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
359. คำถาม : ในขั้นการเตรียมตัวของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา หัวข้อใดสำคัญที่สุด
คำตอบ. ง. การใช้แนวทางฯ สื่อ/อุปกรณ์ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ง.
--------------------------------------------------------------------------------
360. คำถาม : ผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาโดยใช้การบูรณาการแบบสอดแทรก บ่งบอกถึงลักษณะของผู้สอนที่มีความสามารถ ในด้านใด
คำตอบ. ค. ด้านพหุปัญญา
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------
361. คำถาม : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ท่านเข้าใจว่าอย่างไร
คำตอบ. ค. ผู้สอนใช้การบูรณาการพร้อมกับกระตุ้นพหุปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
362. คำถาม : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาครั้งนี้ ศึกษาหหุปัญญาของผู้เรียนตามทฤษฎีของ Howard Gardner กี่ด้าน
คำตอบ. ค. 8 ด้าน
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
363. คำถาม : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ในขั้นของการเตรียมตัวโดยการเขียน ผังการวางแผน (Planning Web) เป็นขั้นตอนที่ครูใช้ในการวางแผนว่ากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งใดในการจัดการเรียนรู้
คำตอบ. ง. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
364. คำถาม : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เป็นการจัดการเรียนรู้อย่างไร
คำตอบ. ก. การให้ความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและความสำคัญของความรู้เดิม
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ก.
--------------------------------------------------------------------------------
365. คำถาม : ข้อใดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง
คำตอบ. ก. การให้เหตุผล
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ก.
--------------------------------------------------------------------------------
366. คำถาม : บุคคลที่มีอาชีพเป็น สัตวแพทย์ แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญาในด้านใดเป็นพิเศษ
คำตอบ. ค. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
367. คำถาม : ข้อใดต่อไปนี้คือบุคคลที่ไม่ไช่คนที่มีปัญหาในด้านความสามรถพิเศษด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ใดเป็นพิเศษ
คำตอบ. ค. นักฟิสิกส์
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------
368. คำถาม : "ในระดับธรรมดาๆเด็กเล็กจะรู้จักสังเกตและไวต่ออารมณ์ คามรู้สึกของผู้ใหญ่รองรับถ้าเป็นระดับสูงซับซ้อนขึ้นมาผู้ใหญ่ที่มีปัญหาดานนี้จะสามารถอ่านใจผู้อื่นได้ว่าที่จริงแล้ว้งการอะไร แม้ผู้นั้นจะพยายามปกปิดก็ตาม" ข้อความดังกล่าวเป็นปัญหาในข้อใด
คำตอบ. ค. ด้านคามสัมพันธ์กับผู้อื่น
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------
 

Create Date : 22 ธันวาคม 2552    
Last Update : 22 ธันวาคม 2552 16:52:30 น.
Counter : 784 Pageviews.  

ชุด3

201. ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ก. การประเมินผลก่อนเรียน
ข. การประเมินผลระหว่างเรียน
ค. การประเมินผลหลังเรียน
ง. การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
202.ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ทำให้ เห็นแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
ก.จุดประสงค์การเรียนรู้
ข.การจัดกระบวนการเรียนรู้
ค.การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ง.การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
203.ขั้นตอนในข้อใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการวิเคราะห์หลักสูตร สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ก.สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ข.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ค.ตรวจสอบมาตรฐานประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ง.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
204.ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในแผนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
ก.ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนและสังคม
ข.ปัญหาที่สรุปข้อยุติการหาคำตอบได้ชัดเจน
ค.ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบที่ซับซ้อน หลากหลาย
ง.ปัญหาที่เน้นประเด็นที่ขัดแย้ง
205.ครูสังคมที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
ก. มีทักษะวิธีสอน
ข. รู้เนื้อหาที่สอนมากที่สุด
ค. มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ
ง. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้เรียน
206. กิจกรรมใดเป็นหัวข้อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ก. การจัดทำรายงานประวัติผู้แต่งเรื่องอิเหนา
ข. การออกแบบงานประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
ค. การชมการแสดงละครเวทีแล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
ง. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าและอนุรักษ์
207. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกว่าครูมีความสามารถทางการสอน
ก. การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ข. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ค. การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ง. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
208. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มมากที่สุด
ก. มีกิจกรรมการสรุปและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
ข. มีกิจกรรมที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนร่วมกัน
ค. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ง. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำผลไปประยุกต์ใช้
209. ผู้สอนคนใดเขียนรายงานผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสม
ก. เสนอผลการส่งผู้เรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลต่าง ๆ
ข. รายงานผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการของเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อธิบายถึงวิธีการประยุกต์และผลการใช้รูปแบบการสอน
ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตร – คู่มือ
210. ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ก. ประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
ข. ประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ค. ประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
ง. เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
211. ข้อใดเป็นเครื่องบ่งบอกว่าครูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด
ก การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ข การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้
ค การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ง การใช้สื่อในการเรียนรู้
212. ทำไมจึงกล่าวว่าโครงงานเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
ก ฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข ฝึกทำงานเป็นกลุ่ม
ค ฝึกการคิดอย่างอิสระ
ง ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
213. ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร
ก ผู้เรียนและผู้สอน
ข ผู้สอนและสาระการเรียนรู้
ค ผู้เรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ง ผู้สอนและบริบทการเรียนการสอน
214. ข้อใดเป็นการเขียนประโยชน์ที่ได้รับที่ถูกต้อง
ก เพื่อพัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผงสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ค เพื่อนำผลงานวิจัยไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
ง เพื่อศึกษาวิจัยให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
215.ข้อใดเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุด ของการจัดการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ
ก ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเยนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
ข ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ศึกษาค้นคว้า
ค ผู้เรียนได้รับรู้และความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง
ง ผู้เรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และซึมซับสิ่งที่ศึกษาไว้ในตน
216. การออกแบบการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมโดยแสวงหาความรู้และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ท่านจะเรียงลำดับอย่างไร
1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2 แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
3 ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 4 ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
217. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี เพื่อศึกษาการพัฒนาของผู้เรียนเป็นการวัดผลประเมินผลในข้อใด
ก การประเมินผลก่อนเรียน
ข การประเมินผลระหว่างเรียน
ค การประเมินผลหลังเรียน
ง การประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน
218. ท่านต้องการวัด ประเมิน ตามกลุ่มสาระ เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนช่วงชั้นและจบการศึกษา ต้องเริ่มต้นที่ข้อใด
ก วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
ข ดำเนินการประเมินก่อนเรียน
ค ดำเนินการประเมินระหว่างเรียน
ง ดำเนินการประเมินหลังเรียน
219. รายงานของผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ก สร้าง/ใช้หน่วยแผนการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง
ข การจัดกลุ่มผู้เรียนตามลำดับความสามารถเพื่อสะดวกต่อการเรียนการสอน
ค การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความเหมาะสมของบทเรียน
ง การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการเรียน
220. แบบสังเกตเป็นเครื่องมือวัดผลที่ใช้ได้ดีที่สุด กับจุดประสงค์ในข้อใด
ก เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน
ค เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม
ง เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและเข้าใจของผู้เรียน
221. การสอนซ่อมเสริมควรทำอะไรเป็นอันดับแรก ศึกษาสาเหตุการเรียนของนักเรียน
222 ประโยชน์ของการเตรียมการสอนที่เห็นชัดที่สุดคือ ช่วยให้การสอนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
223. ข้อใดเป็นรายงานการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ก ชุดการสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อนก่อนเลิกเรียน ผู้เรียนผ่านมาตรฐานการเรียนรู้
ข การจัดกิจกรรมการเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
ค การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ง การส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าประกวดตามโครงการ
224.. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้รับการประเมินสายการสอน
ก การบริการสังคมและการมีส่วนร่วมทางการสอน
ข การประสานร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ค การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน
ง การประสานร่วมมือกับสังคมในการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียน
225.ขั้นตอนขั้นตอนที่ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะสอน
ก.กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ข.การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้
ค.การรวบรวมผลและวิผลการเรียนรู้
ง.การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
226.กิจกรรมใดที่จัดครบทุกกลุ่มสาระ
ก.จัดกิจกรรมทางวิชาการ
ข.กิจกรรมโครงงาน
ค.กิจกรรมค่ายการเรียนรู้
ง.จัดกิจกรรมนิทรรศการ
227.ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ก.การเล่นคนเดียว
ข.การเล่นแบบคู่ขนาน
ค.การเล่นและการทำกิจกรรม
ง.การเล่นแบบมีจุดประสงค์
228.การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโดสในขั้นตอนใดที่ทำให้ครูทราบผลการทำกิจกรรมของเด็ก
ก.Plan
ข.Do
ค.Review
ง.ถูกทุกข้อ
229.การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมหมายถึงอะไร
ก.ความรู้และคุณธรรม
ข.ทักษะและกระบวนการ
ค.พัฒนาการครบทุกด้าน
ง.เก่ง ดี มีสุข
230.ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก.ทำการวิจัยโดยใช้แนวทางการวิจัยที่เป็นกระแสนิยม
ข.ทำวิจัยตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งรูปแบบการสอน”
ค.รับหัวข้อการวิจัยที่ศึกษานิเทศก์คิดขึ้นมา
ง.วิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนนำข้อบกพร่องมาเป็นหัวข้อวิจัย
231.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี
ก.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
ข.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
ค.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน

232. ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้สอนออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ก. เกิดความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข. เกิดความคิดหาวิธีการปัญหาอย่างมีขั้นตอน
ค.เกิดความคิดในการทำงานและแก้ปัญหาในงานที่ทำ
ง. เกิดการวางแผนการทำงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
233. การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนจากแผนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ขั้นเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. แบ่งกลุ่มผู้เรียนทำกิจกรรม
ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลงาน
ง. ลงมือปฏิบัติตามแผน
ง. สื่ออุปกรณ์
234. การจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับสิ่งใด
ก. ความรู้/ความสามารถ/กระบวนการทำงาน/คุณธรรมจริยธรรม
ข. ความรู้ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
ค. ความรู้ การปลูกฝังการทำงาน การจัดการ คุณธรรม จริยธรรม
ง. ความรู้ ความสามารถ การทำงาน
235. การวิเคราะห์รายละเอียดของขอบข่าย 12 ปี 5สาระให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการกับท้องถิ่น
ก. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ข. กำหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
ค. กำหนดสาระการเรียนรู้ รายปี รายภาค
ง. กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
236. ความหมายของงานในสาระการงานอาชีพคือข้อใด
ก. งานตามสภาพจริงและงานบูรณาการ
ข. งานประดิษฐ์ และงานเกษตร
ค. งานบ้านและงานธุรกิจ
ง. งานช่าง และงานบัญชี
237.ข้อใดไม่ใช่แบบแผนการวิจัย
ก.การวิจัยเชิงทดลอง
ข.การวิจัยเชิงสำรวจ
ค.การวิจัยเชิงสาเหตุ
ง.การวิจัยเชิงพรรณนา
238.การที่ผู้เรียนเก็บรวยรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
ก.การจัดนิทรรศการ
ข.การทำแฟ้มสะสมงาน
ค.การทำเอกสารอ้างอิง
ง.การทำวิจัยในห้องเรียน
239. การจัดการสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. หลักสูตรสถานศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน
240 .ข้อใดกล่าวถึงสาระวิสัยทัศน์ของกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก. การเรียนรู้ที่ยึดงาน การแก้ปัญหา บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีเป็นหลัก
ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. มีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่องานสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
ง. มีทักษะการทำงาน การจัดการ นำเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
241.. คุณธรรมใดที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักเศรษกิจพอเพียง(ประหยัด ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน ขยันขันแข็ง ไม่แน่ใจ)
242. ข้อใดเป็นแนวทางเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ก. เพื่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต ค.
ข. เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ง.
243. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว มีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบเป็นเรื่องของอะไร
ก. ผลการเรียนรู้ข. ความต้องการของผู้เรียน
ค. คุณภาพผู้เรียน ง. ผลงานผู้เรียน
244. การจัดหลักโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละช่วงชั้นประกอบด้วย
ก. สาระการเรียนรู้/การวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียน
ค หลักสูตรสถานศึกษา/การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตร/กิจกรรมผู้เรียน
245. อะไรเป็นตัวหลอมรวมหรือบูรณาการ ความรู้ ทักษะ และความดี
ก. เวลาที่ใช้ในการเรียน
ข. ความถนัดที่เกิดจากการเรียนรู้
ค. งานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ง. การผลิตที่เน้นกระบวนการทำงาน
246. ข้อใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ ที่กำหนดไว้ 4 แบบ
ก. จากการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติตามครู การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์
ข. การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามครู
ค. ปฏิบัติจริง ค้นคว้า ประสบการณ์ ทำงานกลุ่ม
ง ทำงานเดี่ยว ปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้า ทำงานกลุ่ม
247 การวิเคราะห์ การวางแผนการทำงาน การบูรณาการและการประเมินการทำงาน
จัดอยู่ในทักษะใด
ก. ทักษะการจัดการ ค. ทำงานแสวงหาความรู้
ข. ทักษะกระบวนการทำงาน ง. ทักษะการทำงานร่วมกัน
248. จากมาตรการเรียนรู้ช่วงชั้นกำหนดให้นักเรียน ป.4-6นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.1-3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.4-6 ควรมีความสามารถด้านใด
ก. ประมวลผลจ้อมูลที่เป็นสารสนเทศ
ข. เข้าใจหลักการทำงานสารสนเทศ
ค. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงาน
ง. ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม
249. ความพยายามที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะด้านใด
ก. ทักษะการจัดการ
ข. ทักษะกระบวนการ
ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
250. ครูสังคมศึกษาฯที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก. เก่งในหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพื้นฐาน
ข. มีควมรู้และใช้วิธีสอนอย่างหลากหลาย
ค. ค้นคว้าใฝ่รู้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา /
ง. ชอบนโยบายทักษิณมากกว่าอภิสิทธิ์

251.ทำไมประชาธิปไตยไทยจึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ก. มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจำนวนมาก /
ข. นักการเมืองไม่มีการศึกษาที่ดีพอ
ค. ประชาธิปไตยอยู่ในประเทศไทยไม่ถึงร้อยปี
ง. ประเทศไทยมีอมาตยาธิปไดยจำนวนมากเกินไป

252.การสอนแบบอริยสัจ 4 เป็นอย่างไร
ก. ทุกข์ สมุทัย นิโรต มรรค
ข. ............
ค...............
ง..... กาข้อนี้แหละถูก /

253. เหนือหมู่บ้าน ก ขึ้นไป 500 เมตรเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและมีแม่น้ำไหลผ่านด้วย ประกอบกับมีคนหมู่บ้าน นี้ 500 คนทำงานอยู่ด้วย ท่านจะทำโครงการสอนเสริมเรื่องอะไร
ก. โครงการอนุรักษ์แม่น้ำ /
ข. โครงการจริยธรรมนักลงทุน
ค. โครงการหยุด2มาตรฐานในประเทศไทย
ง. โครงการให้ความรู้เรื่องการพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้แรงงาน /
254.เป้าหมายสูงสุดของการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ก.ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และทักษะความสามารถ
ข.ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
225. การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา ใช้หลักการในข้อใด
ก. กระบวนการทดลอง
ข. กระบวนการทางสังคม
ค. กระบวนการทางภูมิศาสตร์
ง. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
256. ข้อใดเป็นการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฎิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอนที่สำคัญที่สุด
ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ข.การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ง.การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
257.. การรายงานผลการสอน “ผู้สอนใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในการสอนช่วงชั้นที่ 1 ผลการเรียนผู้เรียนสูงขึ้นตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและลดเวลาเรียนลงได้ ผู้รายงานเสนอผลงานด้านใด
ก.ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน
ข.ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ค.ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง.ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
258. “การโน้มน้าวให้ผู้เรียนกระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่”จากข้อความดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ ขั้นตอนใด
ก.ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
ข.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ค.ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
ง.ขั้นสรุป/เสนอความรู้
259.กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้มากที่สุด
ก.การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาประเภททีม
ข.การอ่านและสรุปเรื่องที่อ่าน ด้วยภาษาตนเอง
ค.การแก้ไขโจทย์ปัญหาพร้อมแสดงวิธีการคิดหาคำตอบ
ง.การนำความรู้จากเรื่องที่เรียนไปเขียนแผนภาพความคิด
260.กิจกรรมใดเป็นหัวข้อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ก.การจัดทำรายงานประวัติผู้แต่งเรื่องอิเหนา
ข.การออกแบบงานประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
ค.การชมการแสดงละครเวทีแล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
ง.การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการวิเคราะห์คุณค่าและการอนุรักษ์
261.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี
ก.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
ข.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
ค.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน
262.คำอธิบายรายวิชามีความสำคัญอย่างไร
ก.แสดงออกให้เห็นความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีต่อผู้เรียน
ข.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมและคำนิยม
ค.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือแต่ละภาคการศึกษา
ง.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
263.ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร
ก. ผู้เรียนและผู้สอน
ข.ผู้สอนและสาระการเรียนรู้
ค.ผู้เรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ง.ผู้สอนและบริบทการเรียนการสอน
264..ข้อใดสำคัญที่สุดของของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ก.ทฤษฎีและคำจำกัดความของเรื่องที่เรียน
ข.แหล่งเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ค.ความรู้ใหม่ และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
ง.ความสัมพันธ์ของความรู้เดิม และการค้นคว้าความรู้ใหม่

265.ข้อใดเป็นพฤติกรรมสำคัญที่สุดของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ก.ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด
ข.ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
ค.ผู้เรียนได้ปฏิบัติและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
ง.ผู้เรียนต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้
266.ข้อใดคือความหมายคำว่า “ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง”
ก.ผู้เรียนมีการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ข.ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นฟังได้
ค.ผู้เรียนแสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะและเจตคติตามวัตถุประสงค์
267.เกณฑ์การตรวจผลงานเป็นเครื่องมือการวัดผล ที่ใช้ได้ดีที่สุดกับจุดประสงค์ข้อใด
ก.เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข.เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน
ค.เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน
ง.เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน
268.ข้อใดคือนวัตกรรมโจทย์การวิจัยในชั้นเรียน
ก.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ข.การพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนสะกดคำ
ค.การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงการ
ง.การใช้คำถามแบบเปิดในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
269.ความหมายของการจัดการศึกษา “ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สอดคล้องกับข้อใด
ก.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ข.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ
ค.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้และมีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ
ง.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ้งกันและกันตามศักยภาพ
270.ข้อใดเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน
ก.ใช้สื่อ/คำถามกับผู้เรียน
ข.จัดกลุ่มระดมสมอง
ค.ช่วยกันปฏิบัติงาน
ง.ช่วยกันสรุปผลงาน
271.กิจกรรมการเดินป่าและเขียนชื่อสิ่งที่ประทับใจ พร้อมทั้งสเกตภาพกิจกรรมนี้พัฒนาพหุปัญญา ได้หลายด้าน ยกเว้นด้านใด
ก.ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว
ข.ด้านวาจา/ภาษา
ค.ด้านพัฒนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์
ง.ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์
272.การทำแฟ้มสะสมผลงานมีประโยชน์อย่างไร
ก.ใช้จัดนิทรรศการทางวิชาการ
ข.เป็นข้อมูลการทำวิจัยในชั้นเรียน
ค.เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ง.ใช้ทำเอกสารอ้างอิงการรายงานผลการสอนของครู
273.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ก.เห็นคุณค่าในตนเองแลพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามธรรมชาติอันพึงประสงค์
ข.มีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ค.รักการออกกำลังกาย ดูแลให้ตนเองมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
ง.มีจิตสำนึกที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
274.การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนแก้ปัญหา ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร
ก.ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ข.เป็นการสร้างประสบการณ์ที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้เรียน
ค.ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลักการและกระบวนการแก้ปัญหา
ง.เป็นการนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้สนใจเรียน
275.ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่า “โครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้”มากที่สุด
ก.เพราะเป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข.เพราะเป็นการฝึกการทำงานกลุ่ม
ค.เพราะเป็นการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ง.เพราะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
276. “ให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน แสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้” ข้อใดเนินการเริ่มต้นดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
ก.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข.แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
ค.ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
ง.ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้


277.ข้อใดเป็นกระบวนการนำหลักสูตรสู่การสอนในชั้นเรียน
ก.การวิเคราะห์เป้าหมาย สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ข.การวิเคราะห์มาตรฐาน สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ค.การวิเคราะห์คุณลักษณะ เขียนแผน สร้างหน่วยการเรียน และการจัดการเรียนรู้
ง.การวิเคราะห์สาระการเรียน สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน การเลือกสื่อและการจัดการเรียนรู้
278.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข.เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค.สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ง.มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
279.กระบวนการในข้อใด มีผลต่อการใช้ข้อสรุปมากที่สุด
ก.การวิเคราะห์ปัญหาและการค้นคว้าข้อมูล
ข.การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหา
ค.การวางแผนการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ง.การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา
280..การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ตอบสนองข้อใดมากที่สุด
ก.สาระการเรียนรู้
ข.จุดประสงค์การเรียนรู้
ค.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ง.การวัดและประเมินผล
280.ข้อใดที่ผู้สอนยอมรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ก.ความคิดสร้างสรรค์มีในทุกคน
ข.ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะคน
ค.ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้
ง.ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ของคน
281.ข้อใดเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
ก.การประหยัดการใช้วัสดุ
ข.การนำวัสดุมาปรับใช้ใหม่
ค.การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ง.การลดปริมาณขยะ
281.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก.เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ข.เพื่อของบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
ค.เพื่อประเมินผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ง.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
282.ข้อใดเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติที่สำคัญมากที่สุด
ก.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
ข.การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ศึกษาค้นคว้า
ค.การเรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง
ง.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเอง
283.ข้อใดคือ ผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
ก.ผู้เรียนรักการเรียนรู้
ข.ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ค.ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ง.ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง
284.ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ แผนเรียนรู้ ผลการเรียนที่คาดหวัง เพื่อศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน
ก.การประเมินผลก่อนการเรียน
ข.การประเมินผลระหว่างเรียน
ค.การประเมินผลหลังการเรียน
ง.การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน
286.ข้อใดเป็นประชากรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสมการ
ก.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา
ข.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ค.โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ง.ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
287.ข้อใดไม่ใช่การประเมินผล
ก.การทำกิจกรรม
ข.การทดสอบ
ค.การสังเกต
ง.การนำเสนอผลงาน
288.รายงานของผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน
ก.การสร้างและใช้หน่วยหารเรียนรู้แทนการใช้หนังสือเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง
ข.การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน
ค.การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของบทเรียน
ง.การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
289.จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุว่า “ผู้เรียนสามารถสตัฟฟ์นกได้ถูกต้องตามขั้นตอน” เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านใด
ก.พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด
ข.พฤติกรรมด้านความรู้และความสามารถ
ค.พฤติกรรมด้านความรู้และความเข้าใจ
ง.พฤติกรรมด้านความสามารถและความคิด
290.ผู้เรียนเฝ้าสังเกตต้นไม้ที่ปลูกไว้พบว่าในเวลา 3 วันต้นไม้สูงขึ้น 3 เซนติเมตร จากข้อมูลนี้ ข้อใดเป็นสิ่งที่ผู้เรียนควรจะพยากรณ์ ว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกสามวันข้างหน้า
ก.ต้นไม้จะหยุดการเจริญเติบโต
ข.ต้นไม้จะสูงเพิ่มขึ้นอีก 3 เซนติเมตร
ค.ต้นไม้จะสูงขึ้นอีก 1 เซนติเมตร ต่อวัน
ง.ต้นไม้จะเจริญเติบโตขึ้นต้องได้รับแสงอาทิตย์
291.จากคำถาม “สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ป่าถูกทำลายคือข้อใด” เป็นการวัดด้านพุทธิพิสัยในข้อใด
ก.ความเข้าใจ
ข.การนำไปใช้
ค.การวิเคราะห์
ง.การสังเคราะห์
292.ข้อใดเรียงลำดับการวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
ก.การวิเคราะห์ผล และสาระการเรียนรู้ เขียนคำอธิบายรายวิชา กำหนดหน่วยการเรียนรู้
ข.เขียนคำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์ผล และสาระการเรียนรู้ กำหนดหน่วยการเรียนรู้
ค.กำหนดหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ผล และสาระการเรียนรู้ เขียนคำอธิบายรายวิชา
ง.การวิเคราะห์ผล และสาระการเรียนรู้ กำหนดสื่อสารการเรียนรู้ ระบุการวัดผลประเมินผล
293.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คล้ายกับข้อใดมากที่สุด
ก.การพิจารณาไตร่ตรอง
ข.การเชื่อตามหลักกาลามสูตร
ค.โยโสมนัสิการ
ง.การคิดอย่างมีเหตุผล
294.ขั้นใดเป็น ขั้นการใช้คำถามและการเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก.การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระสำคัญ
ข.การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ค.การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ง.ขั้นประเมินผลการเรียนรู้
295. “ผู้เรียนคนหนึ่งต้องการให้เพื่อนๆไปเห็นต้นไม้อายุมากกว่า 100 ปี ในป่า สิ่งที่จำเป็นที่สุดเขาควรบอกเพื่อนคืออะไร” เป็นคำถามที่ตรวจสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านใด
ก.การสังเกต
ข.การเปรียบเทียบ
ค.การคำนวณ
ง.การตีความข้อมูล
296.นวัตกรรมการสอนรูปแบบใดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
ก.กระบวนการแก้ปัญหา
ข.วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
ค.กิจกรรมติดและปฏิบัติ
ง.การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
297.ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความรู้และทักษะ
ก.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างความรู้ร่วมกัน
ข.การนำเสนอความรู้ และการประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ
ค.การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ
ง.การให้ความรู้ ตรวจสอบผลการเรียนรู้
298.ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบผลที่เกิดกับผู้เรียนได้ทันที
ก.ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชได้
ข.ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ค.ผู้เรียนสามารถบอกเหตุผลของการเลิกใช้ใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใส่อาหาร
ง.ผู้เรียนสามารถสรุปผลการลดใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของครอบครัว
299. “มีผู้นำกุหลายช่อหนึ่ง ดอกใหญ่สีแดงเข้ม ก้านยาวประมาณ 2 ฟุตมาให้เป็นกำลังใจนักเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ทุกคนตื่นเต้นกับดอกกุหลาบช่อนี้มาก”
ก.คนที่ 1 เขาปลูกอย่างไรนะจึงได้กุหลาบดอกโตก้านยาวขนาดนี้
ข.คนที่ 2 เธอจะนำดอกกุหลาบช่อนี้ไปทำอย่างไรให้อยู่ได้นานที่สุด
ค.คนที่ 3 อย่าดมนะ กุหลาบงามขนาดนี้ ไม่มีร่องรอยหนอนกินแสดงว่าฉีดยาหนัก
ง.คนที่ 4 ขอจับหน่อย อยากรู้ว่าดอกไม้จริงๆหรือดอกไม้ปลอมทำเลียนแบบได้เหมือนมาก
300..ข้อใดไม่ใช่ชื่อสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ก.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ข.สารและสมบัติของสาร
ค.โครงงานวิทยาศาสตร์
ง.พลังงาน
 

Create Date : 22 ธันวาคม 2552    
Last Update : 22 ธันวาคม 2552 16:51:24 น.
Counter : 399 Pageviews.  

ชุด2

121. การเขียนกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิงปริมาณควรมีองค์ประกอบใด
ก. จำนวนและวิธีการได้มา ข. วิธีการได้มาและประชากร
ค. เวลาที่สุ่มและจำนวน ง. ประชากรและเวลาที่สุ่ม
122. การสอนแบบอริยสัจ 4
123. ขั้นนตอนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ
124. ข้อใดไม่ใช่วิจัย
ก. วิจัยเชิงทดลอง
ข.วิจัยเชิงปริมาณ
ค.วิจัยเชิงหาสาเหตุ
ง.วิจัยเชิงพรรณนา
125. ผู้สอนคนใดเขียนรายงานผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมที่สุด
ก. เสนอผลงงานผู้เรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลต่าง ๆ
ข. รายงานผลการเรียน วิจัยสนับสนุนโครงการของเจตพื้นที่การศึกษา
ค. อธิบายถึงวิธีการประยุกต์และผลการใช้ รูปแบบการสอนสู่การปฏิบัติจริง
ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตรและคู่มือครู
126. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิด แบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค. -----
ง. -----
127. ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง
ก. ครูให้นักเรียนไปเรียนรู้พืชสมุนไพรในสวน
ข. จัดกิจกรรมทดลองในห้องปฏิบัติงาน
ค. สอนเรื่องการปรุงอาหารโดยใช้แผ่นภาพ
ง. สอนวิชาเงื่อนและการผูกเงื่อนโดยการเล่านิทาน
128.ข้อใดเป็นเครื่องบ่งบอกว่าครูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด
ก. การสร้างเครื่องมือ วัดผลประเมินผล
ข. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ค. การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ง. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
129.ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ แบบสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. ทฤษฏีและคำจำกัดความ
ข. แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ค. ความรู้เดิมและค้นคว้าความรู้ใหม่
ง. ความรู้ใหม่และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
130.ข้อใดเป็นลักษณะของปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน
ก. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
ข. สามารถหาคำตอบได้ง่าย
ค. มีกระบวนคำตอบที่ซับซ้อน
ง. เป็นประเด็นที่ขัดแย้งและมีข้อยุติแล้ว
131.การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีแนวคิดสำคัญอย่างไร
ก. การนำปัญหาเข้าสู่บทเรียน
ข. การนำปัญหามาเป็นสื่อการสอน
ค. การนำปัญหา มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
ง. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
132. ข้อใดเป็นประเด็นที่นำไปศึกษาค้นคว้าวิจัย
ก. สาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้เรียนขาดเรียน ข. ทำไมนักเรียนมักนำอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบ
ค. หากต้องการพัฒนาการเขียนบทความของนักเรียนจะสามารถทำได้อย่างไร
ง. ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่
133. การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญามีกี่ขั้นตอน ( 8 ขั้นตอน)
134.ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
ก. มีความคิดสร้างเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ข. สื่อสารได้เร็ว แปลกใหม่ ใช้ประโยชน์ได้
ค. เรียนรู้ได้เร็วนำความคิดไปประยุกต์ ต่อยอดมาก
ง. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ความรู้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองได้หลากหลาย
135. แบบสังเกตเป็นเครื่องมือการวัดผลที่ใช้ได้ดีที่สุดกับจุดประสงค์ในข้อใด
ก. ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรู้
ข. ตรวจสอบพฤติกรรมรายบุคคล
ค. ตรวจสอบพฤติกรรมกลุ่มในการทำงาน
ง. .........(จำไม่ได้).......................
136.นำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่อง ผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และครู ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
ก. การบูรณาการแบบคู่ขนาน
ข. การบูรณาการแบบสหวิทยา
ค. การบูรณาการแบบโครงการ
ง. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
137.อาชีพสัตวแพทย์ต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษด้านใด
ก. ธรรมชาติ
ข. ความรู้ในตนเอง
ค. ความสัมพันธ์กับคนอื่น
138.เป็นการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (ความสามารถ 8 ด้าน)
-ด้านธรรมชาติ เช่น อาชีพชาวนา กะลาสี นักดาราศาสตร์ นักชีววิทยา สัตวแพทย์ นักอนุรักษ์
ข้อนี้ชัวร์ 100 %
139.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน...
ก.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมมากที่สุด
ข.ผู้เรียนรับผิดชอบตนเองและปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด
ค.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด
ง.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตัวเองจากสื่อต่างๆมากที่สุด
140.ข้อใดไม่เป็นเป้าหมายสำคัญต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ก.ทักษะการทำงานร่วมกัน
ข.ทักษะการแข่งขันเป็นทีม
ค.ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
ง.การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
141.การโน้มน้าวให้ผู้เรียนกระตือรือร้น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงหาความรู้ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ให้ จากข้อความดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติคือข้อใด
ก.เน้นศึกษาวิเคราะห์
ข.เป็นการนำเข้าสู่บทเรียน
ค.ฝึกปฏิบัติ ทดลอง
ง.ขั้นสรุปหาความรู้
142.ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้ข้อใดสมบูรณ์ที่สุด
ก. สาระการเรียนรู้เป็นชุด/กลุ่มบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
ค. การรวบรวมแผนและการจัดการเรียนรู้เป็นระบบ หน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปี
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล
143.ข้อใดเป็นหลักการสำคัญที่สุดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมมากที่สุด
ข.ผู้เรียนรับผิดชอบตนเองและปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด
ค.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้
144.ครูจะศึกษาเรื่องใดบ้างภายใน 1 ภาคเรียน
ก.หน่วยการเรียนรู้
ข.คำอธิบายรายวิชา
ค.มาตรฐานการเรียนรู้
ง.แผนการจัดการเรียนรู้
145.ข้อใดเป็นความหมายการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่สุด
ก.สาระการเรียนรู้แบบชุดและกลุ่มบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ข.สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
ค.การรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับหน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปีการศึกษา
ง.ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ กระบวนการคิด สังเคราะห์และประเมินผล (น่าจะเป็นข้อนี้)
144.ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
ก.ทฤษฏีและคำจำกัดความ
ข.แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ค.ความรู้เดิม และค้นคว้าความรู้ใหม่
ง.ความรู้ใหม่และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
145.การเรียนรู้เรื่องใดไม่ใช่การเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ก.การติดต่อทางวิศกรรมระดับจีไมค์
ข.สาเหตุการเกิดธรณีพิบัติซึนามิ
ค.การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
ง.การทำงานของเครื่องเชิงปฏิกิริยาอนุภาพ
146.ข้อใดไม่ใช่การช่วยรักษาชีวบริเวณ
ก.การคว่ำกะลา กลบหลุม หรือแหล่งน้ำน้อย
ข.ไม่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชบริเวณบ้าน
ค.ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
ง.ขึ้นสะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย
147.ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง
- สร้าง ทดลอง ประเมิน
148.ข้อใดคือผลของการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
ก. ผู้เรียนรักการเรียน
ข เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ค เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ง เรียนรู้จากความสามารถของตนเอง
149 ข้อใดไม่จำเป็นต้องศึกษาเอกสารในการวิจัยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ก. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
ข. การคูณการหาร
ค. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ง. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
150.การสะท้อนถึงภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนดูได้จากข้อใด
ก.สาระการเรียนรู้
ข.มาตรฐานการเรียนรู้
ค.คำอธิบายรายวิชา
ง.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
151 .ทำไมโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
ก. ฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข. ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม
ค. ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ง. ฝึกให้ทำงานอย่างมีความสุข
152. การที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
ก. การจัดนิทรรศการ
ข. การทำแฟ้มสะสมงาน
ค. การทำเอกสารอ้างอิง
ง. การทำวิจัยในห้องเรียน
153. ข้อใดเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ก. E1 E2 (น่าจะเป็นข้อนี้)
ข. Mean
ค. SD.
ง. T – test
154. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ง. มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
155. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของใดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ก. การประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
ข. การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ค. การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
ง. การประเมินการเรียนรู้เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
156. คำอธิบายรายวิชามีความสำคัญอย่างไร
ก. แสดงออกให้เห็นถึงความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน
ข. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนแสดงออกถึงคุณภาพ
ค. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนก่อนการเรียนรู้
ง. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้
157. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมนุษย์
ก. รักประเทศชาติและท้องถิ่น
ข. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ค. มีความรู้อันเป็นสากลเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า
ง. เห็นคุณค่าและมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
158. กระบวนการในข้อใดมีผลต่อการได้ข้อมูล
ก. การค้นคว้าข้อมูล
ข. การวิเคราะห์ข้อมูล
ค. การวิเคราะห์ปัญหา
ง. การวางแผนการแก้ปัญหา
159. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากที่สุด
ก. มีความคิด สร้างเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ข. สื่อสารได้รวดเร็ว คล่อง แปลกใหม่ ใช้ประโยชน์ได้
ค. เรียนรู้ได้เร็ว นำความคิดไปประยุกต์ต่อยอดได้
ง. ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ตนเองได้หลากหลาย
160. จากรายงานผลการสอนผู้ใช้หน่วยการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระมีผลทำให้ผลการเรียนสูงขึ้นและลดเวลาเรียนลงได้ ผู้รายงานเสนอรายงานด้านใด
ก. ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน
ข. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ค. ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง. ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
161. ความเข้าใจลึกซึ้งเกิดขึ้นจากสิ่งใด
ก. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถตอบคำถามได้
ข. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้
ค. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถท่องจำได้
ง. การเรียนที่ผู้เรียนทบทวนอย่างจริงจัง
162. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอน
ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียน
ข. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. การใช้ออกแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ง. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
163. ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
ก. ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงทั้งผู้เรียนและสังคม
ข. ปัญหาที่สรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้
ค. ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน
ง. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง
164. ข้อใดเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
ก. การประหยัดการใช้วัสดุ
ข. การนำวัสดุมาปรับใช้ใหม่
ค. การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ง. การลดปริมาณขยะ
165. ความหมายของการจัดการศึกษาที่ “ ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สอดคล้องกับข้อใด
ก. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ข. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ
ค. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้มีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ
ง. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ่งกันและกัน
166. เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร
ก. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ได้
ข. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตร
ค. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ง. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร
167. ข้อใดเป็นเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นที่ถูกต้อง
ก. ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
ข. ต้องเรียนรู้และผ่านการตัดสินใจในกลุ่มสาระที่สถานศึกษากำหนดอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระ
ค. ต้องผ่านการประเมิน การคิด วิเคราะห์และเขียน ตามที่ชุมชนและสถานศึกษากำหนด
ง. ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินจากชุมชนและสถานศึกษากำหนด
168. เด็กนักเรียนคนใดที่ฉายแววว่า มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
ก. เป็นคนชอบเล่นประดิษฐ์สิ่งของ
ข. เป็นคนคิดคล่องและรวดเร็ว
ค. เป็นคนเรียนรู้ได้เร็วและถูกต้อง
ง.เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน
169. ข้อใดเป็นการตั้งชื่อการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
ก. การพัฒนาสื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข. การพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่บกพร่องในการคำนวณ
ค. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ง. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
170. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ “ ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะสอน”
ก. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้
ค. การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ง. การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
171. กระบวนการใดที่มีผลต่อการได้ข้อสรุปมากที่สุด
ก. การวิเคราะห์ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
ข. การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหา
ค. การวางแผนการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ง. การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา
172. ข้อใดเป็นประชากรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สมการ
ก. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา
ข. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ค. โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ง. เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
173. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ข. เพื่อของบประมาณในการดำเนินการของโรงเรียน
ค. เพื่อประเมินผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ง. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
174.ข้อใดเป็นอัตราส่วนการจัดกลุ่มคละนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน ที่เหมาะสม
ก. 1:1:1
ข. 1:1:2
ค. 1:2:1
ง. 2:1:1
175. ข้อใดกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกต้องมากที่สุด
ก. ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์
ข. ความคิดสร้างสรรค์มิใช่มีทุกคน
ค. ความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมกันได้
ง. ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะคน
176.การเรียนรู้ในลักษณะใดไม่ใช่พื้นฐานในการกำหนดแนวที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ข. การเรียนรู้จากโรงเรียน
ค. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ง. การเรียนรู้คู่คุณธรรม
177.การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหามีแนวคิดสำคัญอย่างไร
ก. นักเรียนนำปัญหามาสู่บทเรียน
ข. นักเรียนนำปัญหามาเป็นสื่อการเรียนรู้
ค. ผู้เรียนนำปัญหามาเป็นกระบวนการเรียนรู้
ง. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
178. ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของพฤติกรรม
ค. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของการทำงานกลุ่ม
ง. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ระดมความสามารถความเข้าใจ
179. ข้อใดไม่ถูกต้องเรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ง.ต้องเก็บข้อมูลจากการเชื่อมโยงสถานการณ์และประสบการณ์ในชีวิต
180.. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนจากแหล่งเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร
ก. ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกรอบที่กำหนดให้
ข.ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ค. ผู้เรียนปฏิบัติและค้นหาความรู้
ง. ผู้เรียนไม่ต้องบันทึกข้อมูลจากการเรียนรู้
181. ข้อใดคือการเรียงลำดับขั้นตอนในการเขียนรายงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้ถูกต้อง
1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพื่อใช้ทำหน่วยการเรียนรู้
2 วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
3 รายงานผลต่อผู้ปกครอง ผู้บริหารอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
4 ดำเนินการแก้ปัญหาและวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
ก. 1-2-3-4 ข. 1-4-2-3
ค. 1-3-2-4 ง. 1-4-3-2
182. ข้อใดคือนวัตกรรมโจทย์การทำวิจัยในชั้นเรียน
ก. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ข.การพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนสะกดคำ
ค. การพัฒนาระบบการสอนแบบโครงการ
ง. การใช้คำถามแบบเปิดในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
183. เกณฑ์การตรวจผลงานนักเรียนเป็นเครื่องมือการวัดผลที่ดีที่สุดคือจุดประสงค์ใด
ก. เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้
ข.เพื่อตรวจสอบเจตคติการเรียนรู้ต่อผู้เรียน
ค. เพื่อตรวจสอบเจตคติการทำงานของผู้เรียน
ง. เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน
184. ข้อใดไม่ใช่ส่วนย่อยของการวิจัย
ก. ประชากร
ข. ตัวแปร
ค. ระยะเวลาที่ศึกษา
ง. งบประมาณ
185. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ก. ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้และทักษะเจตคติ
ข. วิธีการวัดและประเมินต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ค. วิธีวัดและประเมินต้องเที่ยงธรรม
ง. ต้องเก็บข้อมูลการเชื่อมโยงประสบการณ์และประสบการณ์ในชีวิต
186. ถ้าสาระการเรียนคือ “บทเรียนเรื่องโลกร้อน” กิจกรรมการเรียนในข้อใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความตระหนักได้มากที่สุด
ก. ผู้เรียนอ่านในใจเรื่องโลกร้อนแล้วสรุปใจความสำคัญ
ข. ผู้เรียนวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้โลกร้อน
ค. ผู้เรียนวิเคราะห์ชีวิตประจำวันของตนเองที่มีส่วนทำให้โลกร้อน
ง. ผู้เรียนหาวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
187. ข้อพิจารณาใดที่รับการประเมินควรให้ความสำคัญที่สุด
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
188. จุดเด่นของการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ให้เด็กได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมตามศักยภาพ
189. แก้ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ
ก. ประหยัดการใช้
ข. นำวัสดุมาใช้ใหม่
ค. แยกขยะ
ง. ลดการใช้ของที่เป็นขยะ
190. ข้อใดเป็นเป้าหมายของการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก
ก. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ข. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ค. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของสถานศึกษา
ง. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
191. ข้อใดเป็นประเด็นที่ควรนำมาศึกษาวิจัย
ก สาเหตุอะไรที่ทำให้นักเรียนมาโรงเรียนสาย
ข ทำไมนักเรียนจึงมักนำอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบ
ค หากต้องการพัฒนาทักษะการเขียนบทความของนักเรียนสามารถทำอย่างไร
ง ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการเขียนบทความมีความสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์หรือไม่
ข้อสอบวิชาสังคมฯ
192. ข้อใดเป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง
ก. สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผล ฯ
ข. สร้างนวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม ทดลองใช้ ฯ
ค. ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้ ฯ
ง. ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม
193. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ทำให้เห็น แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ก. จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ข. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ค. การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ง. การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์การเรียนรู้
194. มาตราใดเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. มาตรา 30
ข. มาตรา 22
ค. มาตรา 20
ง. มาตรา 45
195. ทฤษฎีการเรียนการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
ก. ทฤษฎีและค่าจำกัดความ
ข. แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ค. ความรู้เดิมและการค้นคว้าและความรู้ใหม่
ง. การประเมินการปฏิบัติงาน / การทำงาน
196. ข้อใด คือผลของการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข
ก. ผู้เรียนรักการเรียนรู้
ข. ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ค. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ง. ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง
197. ปัญหาที่ดีที่สุด ที่ใช้ในการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน คือข้อใด
ก. ปัญหาที่พบได้ ในชีวิตจริงทั้งของผู้เรียนและสังคม
ข. ปัญหาสามารถสรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้ชัดเจน
ค. ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบที่ซับซ้อนหลากหลาย
ง. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง
199. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการนำมาทำวิจัยวิชาคณิตศาสตร์
ก. แบบสอบถาม
ข. แบบสังเกต
ค. แบบสัมภาษณ์
ง. แบบทดสอบ
200. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังให้เกิดจะต้องกำหนดไว้ในส่วนใด
ก. สาระสำคัญ
ข. จุดประสงค์
ค. กิจกรรมการเรียนรู้
ง. สื่อ อุปกรณ์
 

Create Date : 22 ธันวาคม 2552    
Last Update : 22 ธันวาคม 2552 16:49:50 น.
Counter : 337 Pageviews.  

ข้อทดสอบเยียวยา ปี 52
ข้อทดสอบเยียวยา ปี 52ปรารถนาที่ให้ทุกคนผ่านการสอบในครั้งนี้ทุกคน ข้อทดสอบที่รวบรวมและเฉลยทุกข้อนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้ที่เข้าเยียวยานะคะ ช่วยกันจำ ช่วยกันเฉลย อาจมีถูกบ้างผิดบ้างก็ให้พิจารณาเอานะคะ หลายคนก็หลายมุมมอง เอาแรงไว้ทุ่มเทกับงานด้านที่ 3 ต่อไป เพราะการอนุมัติผลไม่ได้อยู่ที่การสอบผ่านหรือไม่ผ่าน อยู่ที่การทำผลงานตรวจผ่านจึงจะได้รับการอนุมัติข้อทดสอบเยียวยา ปี 521.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องการประเมินผลหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2544
ก.ระดับชั้น
ข. สถานศึกษา
(ค).. ระดับเขตการศึกษา
ง. ระดับชาติ
2.ให้นักเรียนเดินชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและเขียนชื่อดอกไม้พร้อมกับสะเก็ดภาพการจัดกิจกรรม ตามขั้นต้นพหุปัญญาได้หลายด้านพร้อมกับยกเว้นคือข้อใด
ก.ร่างกายและการเคลื่อนไหว
ข. วาจา /ภาษา
ค. ทัศนสัมพันธ์ / มิติสัมพันธ์
(ง.) ตรรก/ คณิตศาสตร์*
3.ข้อพิจารณาใดที่ผู้รับการประเมินการสอน ควรให้ความสำคัญที่สุด
ก.การบริการสังคมการมีส่วนร่วม
ข.การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพิจารณาโรงเรียน
(ค.)การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ง.การประสานความร่วมมือ
4.ข้อใดเป็นการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ก.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ข.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(ค.)นำผลการวิจัยปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
ง.ศึกษาวิจัยให้เสร็จสิ้นเพื่อพัฒนาชุดการสอนให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
5.ข้อใดเป็นชื่อเรื่องวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
ก.การพัฒนาสื่อประสมระดับชั้น ป.4
ข. การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่บกพร่องในการคำนวณ
(ค.) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
ง.. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนในเขต สพท.ขอนแก่น เขต 1

6.หลักการจัดการเรียนรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา เหมือนกับกระบวนการข้อใด
ก. การทดลอง
ข. ทางสังคม
ค. ทางภูมิศาสตร์
(ง.) ทางวิทยาศาสตร์
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ก. รักประเทศชาติ และท้องถิ่นมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงาม
ข. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. มีความรู้อันเป็นสากล รู้อันเป็นเท่าทัน การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
(ง.) เห็นคุณค่าวินัย ในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
8. การโน้มน้าวให้นักเรียนกระตือรือร้น ค้นคว้าหาความรู้เมื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้ใหม่จากข้อความดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นปฏิบัติขั้นตอนใด
ก. ศึกษา/เคราะห์
(ข.) ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน
ค. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
ง. ขั้นสรุป /สอนความรู้
9.ข้อใดเป็นตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป๖ ของโรงเรียนในเขตการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑ ที่เรียนด้วยตนเอง
(ก) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข นักเรียนชั้นป ๖
ค โรงเรียนในเขตฉะเชิงเทรา
ง บทเรียนเรื่องสมการ
11. พรบการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ กำหนดอะไร
ก.ข้อใดมีความสำคัญที่สุดที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน
ข.ข้อความใดเน้นกระบวนการวัดผลและประเมินผล
(ค.)จุดเด่นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ง.ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
12. กรอบแนวคิดการวิจัยคือข้อใด
(ก.)สร้าง ทดลอง ประเมิน
ข.ยกร่างนวัตกรรม ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน
ค.ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน สร้าง
ง.ทดลอง ประเมิน ใช้
13. กรอบแนวคิดการวิจัยคือข้อใด
ก.สร้าง ทดลอง ประเมิน
ข.ยกร่างนวัตกรรม ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน
ค.ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน สร้าง
ง.ทดลอง ประเมิน ใช้
14. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ก. ประชากรกลุ่มตัวอย่างบุคคลกลุ่มเดียวกัน
ข. กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มเท่านั้น
ค. งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร
(ง.) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอาจมีจำนวนมากจะทำให้งานวิจัยน่าเชื่อถือ
15.อาชีพพิธีกรที่มีปัญญาพิเศษด้านใด
ก. มิติสัมพันธ์
ข. รู้จักตนเอง
(ค.) ภาษาและวาจา
ง. มิติสัมพันธ์กับผู้อื่น
16.ผู้เรียนลงมือศึกษาและค้นพบคำตอบด้วยตนเองให้คุณค่าต่อการเรียนอย่างไร
(ก.) ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน
ข. ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้
ค. ผู้เรียนได้ทักษะในการเรียนรู้
ง. ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
17.ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
ก. วิสัยทัศน์
ข. เป้าหมาย
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง.เจตนารมณ์ของผู้ปกครอง
18.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดให้ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.) สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค
ง. มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
19.ข้อใดเป็นหลักการสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง
(ก.) สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข. สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย
ค. สรุปผลการวิจัยในประเด็นที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ง. สรุปผลการวิจัยเฉพาะที่สามารถอภิปรายผลวิจัยได
2.ข้อใดเป็นการหาค่าความตรง(validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(ก.) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ข. ทดลองใช้
ค. สรุปผลการทดลอง
ง. ประเมินซ้ำ
21. การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนต้องใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย หน้าที่ของครูที่สำคัญที่สุดคือ
ก. หาข้อมูลจากแหล่งมาให้ผู้เรียน
(ข.) ประสานผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งความรู้
ค. จำลอง / สร้างแหล่งในสถานศึกษา
ง. ให้ผู้เรียนไปแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
22. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
(ก.) ครูให้นักเรียนไปเรียนพืชสมุนไพรในสวน
ข. จัดกิจกรรมทดลองในห้องปฏิบัติการ
ค. สอนอาหารโดยใช้แผนภาพ
ง. สอนวิชาเงื่อนและผูกเลื่อนโดยการเล่านิทาน
23. ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่าโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มากที่สุด
ก. เป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข. เป็นการฝึกทำงานกลุ่ม
(ค.) ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ง. ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
24. ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้สมบูรณ์มากที่สุด
ก. สาระการเรียนรู้ที่จัดเป็นชุด เป็นกลุ่ม
ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้
ค. บูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ง. ทั้งระบบรายวิชา
25.ข้อใดเป็นเครื่องบ่งบอกว่าครูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด
ก. การสร้างเครื่องมือ วัดผลประเมินผล
ข. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
(ค.) การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ง. การใช้สื่อในการจัดการ
26.การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีแนวคิดสำคัญอย่างไร
ก. การนำปัญหาเข้าสู่บทเรียน
ข. การนำปัญหามาเป็นสื่อการสอน
(ค.) การนำปัญหา มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
ง. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
27.นำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่อง ผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และครู ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
ก. การบูรณาการแบบคู่ขนาน
(ข). การบูรณาการแบบสหวิทยา
ค. การบูรณาการแบบโครงการ
ง. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
28. ผู้เรียนฝึกทักษะวาดภาพ จนสามารถวาดได้ละเอียด ประณีต สวยงาม แสดงว่าผู้เรียนมีทักษะพุทธิพิสัยในขั้นใด
ก. การเลียนแบบ
ข. การทำตามข้อกำหนด
ค. การทำอย่างมีคุณภาพ
ง. การผสมผสานและการปรับตัว
29.ข้อใดไม่เป็นเป้าหมายสำคัญต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ก.ทักษะการทำงานร่วมกัน
(ข.)ทักษะการแข่งขันเป็นทีม
ค.ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
ง.การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
28.ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้ข้อใดสมบูรณ์ที่สุด
ก. สาระการเรียนรู้เป็นชุด/กลุ่มบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
ค. การรวบรวมแผนและการจัดการเรียนรู้เป็นระบบ หน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปี
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล
29.ครูจะศึกษาเรื่องใดบ้างภายใน 1 ภาคเรียน
(ก.)หน่วยการเรียนรู้
ข.คำอธิบายรายวิชา
ค.มาตรฐานการเรียนรู้
ง.แผนการจัดการเรียนรู้
30.การเรียนรู้เรื่องใดไม่ใช่การเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ก.การติดต่อทางวิศกรรมระดับจีไมค์
ข.สาเหตุการเกิดธรณีพิบัติซึนามิ
(ค.)การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
ง.การทำงานของเครื่องเชิงปฏิกิริยาอนุภาพ
31.ข้อใดไม่ใช่การช่วยรักษาชีวบริเวณ
ก.การคว่ำกะลา กลบหลุม หรือแหล่งน้ำน้อย
ข.ไม่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชบริเวณบ้าน
ค.ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
(ง.)ขึ้นสะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย
32.ข้อใดคือผลของการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
ก. ผู้เรียนรักการเรียน
(ข) เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ค เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ง เรียนรู้จากความสามารถของตนเอง
33. ข้อใดไม่จำเป็นต้องศึกษาเอกสารในการวิจัยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ก.. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
ข. การคูณการหาร
ค. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ง.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
34.สิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ทำให้ผู้สอนต้องวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้คือ
ก.สาระการเรียนรู้
ข.จุดประสงค์การเรียนรู้
ค.สื่อและแหล่งเรียนรู้
ง.การวัดและประเมินผล
35.การสะท้อนถึงภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนดูได้จากข้อใด
ก.สาระการเรียนรู้
ข.มาตรฐานการเรียนรู้
ค.คำอธิบายรายวิชา
ง.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
36. การที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
ก. การจัดนิทรรศการ
(ข.) การทำแฟ้มสะสมงาน
ค. การทำเอกสารอ้างอิง
ง. การทำวิจัยในห้องเรียน
37. ข้อใดเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
(ก.) E1 E2
ข. Mean
ค. SD.
ง. T – test
38. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของใดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ก. การประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
ข. การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ค. การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
ง. การประเมินการเรียนรู้เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
39. คำอธิบายรายวิชามีความสำคัญอย่างไร
ก. แสดงออกให้เห็นถึงความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน
ข. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนแสดงออกถึงคุณภาพ
ค. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนก่อนการเรียนรู้
ง. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้
40. กระบวนการในข้อใดมีผลต่อการสรุปข้อมูล
(ก.) การค้นคว้าข้อมูล
ข. การวิเคราะห์ข้อมูล
ค. การวิเคราะห์ปัญหา
ง. การวางแผนการแก้ปัญหา
41. จากรายงานผลการสอนผู้ใช้หน่วยการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระมีผลทำให้ผลการเรียนสูงขึ้นและลดเวลาเรียนลงได้ ผู้รายงานเสนอรายงานด้านใด
ก. ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน
ข. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ค. ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
(ง.) ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
42. ความเข้าใจลึกซึ้งเกิดขึ้นจากสิ่งใด
ก. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถตอบคำถามได้
ข. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้
ค. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถท่องจำได้
ง. การเรียนที่ผู้เรียนทบทวนอย่างจริงจัง
43. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอน
ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียน
ข. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ค.) การใช้ออกแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ง.การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
44. ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
(ก.) ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงทั้งผู้เรียนและสังคม
ข. ปัญหาที่สรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้
ค. ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน
ง. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง
45. ข้อใดเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
ก. การประหยัดการใช้วัสดุ
ข. การนำวัสดุมาปรับใช้ใหม่
ค. การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ง. การลดปริมาณขยะ
46. ความหมายของการจัดการศึกษาที่ “ ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สอดคล้องกับข้อใด
ก. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
(ข.) การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ
ค. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้มีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ
ง. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ่งกันและกัน
47. เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร
(ก.) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ได้
ข. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตร
ค. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ง. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร
48. ข้อใดเป็นเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นที่ถูกต้อง
(ก.) ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
ข. ต้องเรียนรู้และผ่านการตัดสินใจในกลุ่มสาระที่สถานศึกษากำหนดอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระ
ค. ต้องผ่านการประเมิน การคิด วิเคราะห์และเขียน ตามที่ชุมชนและสถานศึกษากำหนด
ง. ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินจากชุมชนและสถานศึกษากำหนด
49. เด็กนักเรียนคนใดที่ฉายแววว่า มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
(ก.) เป็นคนชอบเล่นประดิษฐ์สิ่งของ
ข. เป็นคนคิดคล่องและรวดเร็ว
ค. เป็นคนเรียนรู้ได้เร็วและถูกต้อง
ง.เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน
50. ข้อใดเป็นประชากรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สมการ
ก. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา
(ข.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ค. โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ง. เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
51. การจัดการสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. หลักสูตรสถานศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน
52 .ข้อใดกล่าวถึงสาระวิสัยทัศน์ของกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก. การเรียนรู้ที่ยึดงาน การแก้ปัญหา บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีเป็นหลัก
ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. มีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่องานสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
ง. มีทักษะการทำงาน การจัดการ นำเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
53. ข้อใดเป็นแนวทางเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ก. เพื่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต
ค.
ข. เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ง.
54. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว มีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบเป็นเรื่องของอะไร
ก. ผลการเรียนรู้
ข. ความต้องการของผู้เรียน
ค. คุณภาพผู้เรียน
ง. ผลงานผู้เรียน
55. การจัดหลักโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละช่วงชั้นประกอบด้วย
ก. สาระการเรียนรู้/การวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียน
ค หลักสูตรสถานศึกษา/การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตร/กิจกรรมผู้เรียน
56. อะไรเป็นตัวหลอมรวมหรือบูรณาการ ความรู้ ทักษะ และความดี
ก. เวลาที่ใช้ในการเรียน
ข. ความถนัดที่เกิดจากการเรียนรู้
ค. งานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ง. การผลิตที่เน้นกระบวนการทำงาน
57. ข้อใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ ที่กำหนดไว้ 4 แบบ
ก. จากการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติตามครู การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์
ข. การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามครู
ค. ปฏิบัติจริง ค้นคว้า ประสบการณ์ ทำงานกลุ่ม
ง ทำงานเดี่ยว ปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้า ทำงานกลุ่ม
58. หัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้คือข้อใด
ก. จุดประสงค์การเรียนรู้ ค. การวัดประเมินผล
ข. การจัดทำสาระการเรียนรู้ ง. การจัดการเรียนรู้
59. การวิเคราะห์ การวางแผนการทำงาน การบูรณาการและการประเมินการทำงาน
จัดอยู่ในทักษะใด
ก. ทักษะการจัดการ ค. ทำงานแสวงหาความรู้
ข. ทักษะกระบวนการทำงาน ง. ทักษะการทำงานร่วมกัน
60. จากมาตรการเรียนรู้ช่วงชั้นกำหนดให้นักเรียน ป.4-6นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.1-3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.4-6 ควรมีความสามารถด้านใด
ก. ประมวลผลข้อมูลที่เป็นสารสนเทศ
ข. เข้าใจหลักการทำงานสารสนเทศ
ค. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงาน
ง. ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม
61. ความพยายามที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะด้านใด
ก. ทักษะการจัดการ
ข. ทักษะกระบวนการ
ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
62. ครูสังคมศึกษาฯที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก. เก่งในหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพื้นฐาน
ข. มีความรู้และใช้วิธีสอนอย่างหลากหลาย
(ค.) ค้นคว้าใฝ่รู้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา
ง. ชอบนโยบายทักษิณมากกว่าอภิสิทธิ์
63.การที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
ก.การจัดนิทรรศการ
(ข.)การทำแฟ้มสะสมงาน
64. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้รับการประเมินสายการสอน
ก การบริการสังคมและการมีส่วนร่วมทางการสอน
ข การประสานร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
(ค) การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน
ง การประสานร่วมมือกับสังคมในการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียน
65.รายงานของครูผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน
ก.การสร้างและใช้หน่วยการเรียนรู้แทนการใช้หนังสือเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง
ข.การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน
ค.การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของบทเรียน
(ง.)การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
66.ขั้นตอนขั้นตอนที่ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะสอน
(ก.)กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ข.การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้
ค.การรวบรวมผลและวิผลการเรียนรู้
ง.การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
67.กิจกรรมใดที่จัดครบทุกกลุ่มสาระ
ก.จัดกิจกรรมทางวิชาการ
(ข.)กิจกรรมโครงงาน
ค.กิจกรรมค่ายการเรียนรู้
ง.จัดกิจกรรมนิทรรศการ
68.ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ก.การเล่นคนเดียว
ข.การเล่นแบบคู่ขนาน
ค.การเล่นและการทำกิจกรรม
ง.การเล่นแบบมีจุดประสงค์
69.การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโดสในขั้นตอนใดที่ทำให้ครูทราบผลการทำกิจกรรมของเด็ก
ก.Plan
ข.Do
ค.Review
ง.ถูกทุกข้อ
70.ข้อใดที่ผู้สอนยอมรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ก.ความคิดสร้างสรรค์มีในทุกคน
ข.ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะสองคน
(ค.)ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่งเสริมกันได้
ง.ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ของทุกคน
71.การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมหมายถึงอะไร
ก.ความรู้และคุณธรรม
ข.ทักษะและกระบวนการ
ค.พัฒนาการครบทุกด้าน
(ง.)เก่ง ดี มีสุข
72.ข้อใดเป็นความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(ก.)การวิจัยที่ทำให้ครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนำผลมาใช้ในการปรับปรุง
ข.การวิจัยที่ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันทำเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสีย
ค.การวิจัยที่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสรุปไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ง.การวิจัยที่ต้องศึกษาซ้ำๆหลายปีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
73.ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก.ทำการวิจัยโดยใช้แนวทางการวิจัยที่เป็นกระแสนิยม
ข.ทำวิจัยตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งรูปแบบการสอน”
ค.รับหัวข้อการวิจัยที่ศึกษานิเทศก์คิดขึ้นมา
(ง).วิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนนำข้อบกพร่องมาเป็นหัวข้อวิจัย
74.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี
ก.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
ข.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
ค.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
(ง.)เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน
75. ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้สอนออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ก. เกิดความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข. เกิดความคิดหาวิธีการปัญหาอย่างมีขั้นตอน
ค.เกิดความคิดในการทำงานและแก้ปัญหาในงานที่ทำ
ง. เกิดการวางแผนการทำงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
สำหรับผู้ที่จะเขาสอบในวันที่ 31 นี้นะคะ กรุณาทบทวนคำตอบใหม่ด้วย ไม่อยากให้เพื่อร่วมชะตากรรมเดียวกันต้องทุกข์ใจ เอาแรงกายและสติปัญญาไว้ทุ่มเทให้ด้านที่ 3 เพราะต้องผ่านปราการด่านที่ยากที่สุด ขอขอบคุณท่านผู้แทนครูทุกท่านที่เป็นปากเสียงแทนพวกเราที่กรุณาให้มีสิทธิ์ได้สอบใหม่อีก
77. พฤติกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ก. ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามกรอบ
ข. ข. ผู้เรียนประเมินด้วยตนเอง
ค. ผู้เรียนได้ปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง
ง.ไม่ต้องบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง
78. ข้อพิจารณาใดที่ผู้รับการประเมินการสอน ควรให้ความสำคัญที่สุด
ก. การบริการสังคมการมีส่วนร่วม
ข. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพิจารณาโรงเรียน
ค. การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ง. การประสานความร่วมมือ
79. ข้อใดเป็นการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ก. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ข. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ค. นำผลการวิจัยปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
ง. ศึกษาวิจัยให้เสร็จสิ้นเพื่อพัฒนาชุดการสอนให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ค. เลือกสื่อ
80. การออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ตอบสนองข้อใด
ก. สาระการเรียนรู้
ข. จุดประสงค์
ค. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ง. การวัดและประเมินผล
81. ข้อใดเป็นชื่อเรื่องวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
ก.การพัฒนาสื่อประสมระดับชั้น ป.4
ข. การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่บกพร่องในการคำนวณ
ค. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
ง. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนในเขต สพท.ขอนแก่น เขต 1
82. หลักการจัดการเรียนรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา เหมือนกับกระบวนการข้อใด
ก. การทดลอง
ข. ทางสังคม
ค. ทางภูมิศาสตร์
ง. ทางวิทยาศาสตร์
83. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ก. รักประเทศชาติ และท้องถิ่นมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงาม
ข. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. มีความรู้อันเป็นสากล รู้อันเป็นเท่าทัน การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
ง. เห็นคุณค่าวินัย ในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
84. การโน้มน้าวให้นักเรียนกระตือรือร้น ค้นคว้าหาความรู้เมื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้ใหม่จากข้อความดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นปฏิบัติขั้นตอนใด
ก. ศึกษา/เคราะห์
ข. ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน
ค. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
ง. ขั้นสรุป /สอนความรู้
85. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับการเขียนรายงาน เลื่อนวิทยฐานะ
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
2. การวัดผลประเมินผล
3. รายงานผลต่อผู้เรียน
4. ดำเนินการแก้ปัญหาทางวิจัย
5. เขียนรายงาน
ตอบ 1 4 2 5 3 1 4 2 3 5*****
86. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย หน้าที่ของครูคือทำอย่างไร
ก หาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้มาที่โรงเรียน
ข ประสานผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้
ค จำลองสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ง ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้จากแหล่งความรู้ตามอัธยาศัย
87. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้หลายองค์ประกอบ
ก นักเรียนฟังดนตรีและวาดภาพด้วยสีน้ำ
ข สร้างจรวดน้ำด้วยขวดโค๊ก
ง สร้างของใช้ตามอุปกรณ์จากกล่องกระดาษ
88. ถ้าครูเปรียบเหมือนวิศวกรแผนการสอนเปรียบเหมือนอะไร
ก ที่ดิน
ข โฉนด
ค วัสดุก่อสร้าง
ง แบบแปลน
89. ก่อนที่ครูจะนำเนื้อหาไปจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปี ควรเตรียม
ก คำอธิบายรายวิชา
ข หน่วยการเรียนรู้
ค มาตรฐานการเรียนรู้
ง แผนการจัดการเรียนรู้
90. เหตุใดจึงทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เก่ง ปานกลาง อ่อน
ก ใช้กับนวัตกรรมทั่วไป
ข เพื่อกรอบการวิจัย
ค ความเชื่อถือมากขึ้น
ง เพื่อความถูกต้องของนวัตกรรม
91. การหา E1 E2 ใช้กับกลุ่มใด
ก กลุ่มทดลอง*
ข ใช้จริง
ค ทดลอง / ใช้จริง
ง ทั่วไป
92. T – test ใช้กับกลุ่มใด
ก กลุ่มทดลอง
ข กลุ่มจริง
ค กลุ่มทั่วไป
ง กลุ่มควบคุม
93. แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อแบบฝึกทักษะใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
ก พัฒนาแบบฝึก
ข แก้ไขปรับปรุง
ค ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
ง รับรองนวัตกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง
94. ข้อใดเป็นตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป๖ ของโรงเรียนในเขตการศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑ ที่เรียนด้วยตนเอง
ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข นักเรียนชั้นป ๖
ค โรงเรียนในเขตฉะเชิงเทรา
ง บทเรียนเรื่องสมการ
95. พรบการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ กำหนดอะไร
- ข้อใดมีความสำคัญที่สุดที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน
- ข้อความใดเน้นกระบวนการวัดผลและประเมินผล
- จุดเด่นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
96. กรอบแนวคิดการวิจัยคือข้อใด
ก. สร้าง ทดลอง ประเมิน
ข. ยกร่างนวัตกรรม ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน
ค. ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน สร้าง
ง. ทดลอง ประเมิน ใช้
97. การศึกษาเอกสารการวิจัยมีประโยชน์อย่างไร
ก. กำหนดชื่อปัญหาได้
ข. เขียนโครงร่างได้
ค. สร้างนวัตกรรมได้
ง. เขียนรายงานได้

98. การเขียนอภิปรายผลอยู่บทที่เท่าไร
ก. บทที่ 5
99. ทำไมต้องเผยแพร่การวิจัย
ก. ป้องกันการคัดลอก
ข. การใช้ทั่วไป
ค. การสร้างเครดิต
ง. การยอมรับ
100. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบการปฏิบัติให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ ท่านจะเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
ง. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้
101. การหาประสิทธิภาพใช้เครื่องมือในข้อใด
ก. S.D
ข. E1/E2
ค. IOC
ง. t-test
102. หลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนข้อใดถูกต้อง
ก. วิชาการ วิชางาน วิชาชีวิต
ข. วิชาความรู้ วิชางาน วิชาชีวิต
ค. วิชาชีวิต วิชาเทคโน วิชางาน
ง. วิชางาน วิชาการ วิชาเทคโน
103. ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน คือข้อใด
ก. ผู้เรียนกับผู้สอน
ข. ผู้สอนกับสาระสำคัญ
ค. ผู้เรียนกับเนื้อหาสาระ
ง. ผู้เรียนและบริบทการสอน
104. มาตราที่ 22 กำหนดอะไร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
105. หมวกสีขาวเป็นคำตอบเกี่ยวกับเรื่องใด
106. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ก. ประชากรกลุ่มตัวอย่างบุคคลกลุ่มเดียวกัน*
ข. กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มเท่านั้น
ค. งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร
ง. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอาจมีจำนวนมากจะทำให้งานวิจัยน่าเชื่อถือ
107. การสะท้อนของภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนดูได้จาก
ก. สาระการเรียนรู้
ข. มาตรฐ าน
ค. คำอธิบายรายวิชา
ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง *
108. ข้อใดเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้องจากการรายงานผลการเรียนผู้สอนใช้การสอนแบบบูรณาการในช่วงชั้นที่ 1 ผลการเรียนเด็กดีขึ้นและลดเวลาเรียนลดลง
ก. ความรู้ความเข้าใจในสารที่สอน
ข. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ *
ค. ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง. ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน *
109. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน พ.ร.บ. การศึกษาตามมาตราใด
เฉลย มาตรา 22
110. การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนำมาใช้ในขั้นตอนใดของการสอน
เฉลย วิทยาศาสตร์
102.ข้อใดเป็นการยกเว้นประเมินกระบวนการผลผลิตของผู้เรียน
ก ประเมินผลผลิต *
ข ประเมินการเรียนรู้
ค การประเมินการปฏิบัติ
ง การทำงาน
103. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ก ทฤษฎีและความจำกัดความ
ข แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ค ความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ *
ง ความรู้ใหม่
104. แบบสังเกตเป็นเครื่องมือตามจุดประสงค์
ก. เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข.
ค. เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม *
ง. เพื่อตรวจสอบความสามารถ
105. สาระการเรียนรู้เรื่องโลกร้อนเมื่อเราสอนให้เด็กตระหนักเรื่องใด
ก. อ่านในใจ
ข.วิเคราะห์หาสาเหตุของโลกร้อน
ค. ผู้เรียนวิเคราะห์กิจวัตรประจำวันของตน
ง. ผู้เรียนหาวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
106.เพราะเหตุใดครูจึงต้องประเมินผลก่อนเรียน
ก. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาผู้เรียน *
ข. ทักษะการทำงานร่วมกัน
ค.
ง. การรู้จักตนและการตระหนัก
107. อาชีพพิธีกรที่มีปัญญาพิเศษด้านใด
ก. มิติสัมพันธ์
ข. รู้จักตนเอง
ค. ภาษาและวาจา
ง. มิติสัมพันธ์กับผู้อื่น
108.ข้อใดไม่ใช่การประเมินผล
ก. การทดสอบ
ข. การสังเกต
ค. การเข้าร่วมกิจกรรม *
ง. การนำเสนอผลงาน
109. ข้อใดเป็นประเด็นที่ควรนำไปศึกษาวิจัย
ก. สาเหตุอะไรที่ทำให้นักเรียนขาดเรียน
ข. ทำไมนักเรียนมักนำอุปกรณ์มาไม่ครบ
ค. หากต้องการพัฒนาทักษะการเขียนบทความนักเรียนจะสามารถทำได้อย่างไร
ง.ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่
110. ผู้เรียนลงมือศึกษาและค้นพบคำตอบด้วยตนเองให้คุณค่าต่อการเรียนอย่างไร
ก. ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน
ข. ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้
ค. ผู้เรียนได้ทักษะในการเรียนรู้
ง. ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
111.ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
ก. วิสัยทัศน์
ข. เป้าหมาย
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง.เจตนารมณ์ของผู้ปกครอง
112.ผู้สอนคนใดเขียนรายงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมที่สุด
ก. เสนอผลการส่งผู้เรียนประกวดและได้รับรางวัลต่างๆ
ข. รายงานผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการของเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อธิบายถึงวิธีการประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตรและคู่มือ
113.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดให้ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ง. มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
114. ข้อใดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะที่กำหนดในการทำวิจัยพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารกลุ่มคณิตศาสตร์ชั้น ป.4
ก. ชุดฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหา
ข. การคูณการหาร
ค. กลุ่มคณิตศาสตร์
ง. นักเรียนชั้น ป. 4
115.ข้อใดเป็นหลักการสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง
ก. สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข. สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย
ค. สรุปผลการวิจัยในประเด็นที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ง. สรุปผลการวิจัยเฉพาะที่สามารถอภิปรายผลวิจัยได้
116.ข้อใดเป็นการหาค่าความตรง(validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ก. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ข. ทดลองใช้
ค. สรุปผลการทดลอง
ง. ประเมินซ้ำ
117. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
ก. ครูให้นักเรียนไปเรียนพืชสมุนไพรในสวน
ข. จัดกิจกรรมทดลองในห้องปฏิบัติการ
ค. สอนอาหารโดยใช้แผนภาพ
ง. สอนวิชาเงื่อนและผูกเลื่อนโดยการเล่านิทาน
118. ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่าโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มากที่สุด
ก. เป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข. เป็นการฝึกทำงานกลุ่ม
ค. ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ง. ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
119. ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้สมบูรณ์มากที่สุด
ก. สาระการเรียนรู้ที่จัดเป็นชุด เป็นกลุ่ม
ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้
ค. บูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ง. ทั้งระบบรายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอน
120. ข้อใดเป็นขั้นตอนถูกต้องในการวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบหน่วยการเรียน
ก. สังเคราะห์มาตรฐาน ประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ข. วิเคราะห์มาตรฐาน เติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ค. ตรวจสอบมาตรฐาน ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ง. วิเคราะห์มาตรฐาน สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
 

Create Date : 22 ธันวาคม 2552    
Last Update : 22 ธันวาคม 2552 16:48:00 น.
Counter : 447 Pageviews.  


Valentine's Month


 
hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.