สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ
หน่วยที่ 1 หลักสูตรพื้นฐาน 2544 และหลักสูตรแกนกลาง 25511. ข้อใดคือคุณลักษณะของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
ก. มีความยืดหยุ่นหลากหลาย
ข. มีความสัมพันธ์ชุมชน
ค. มีการวัดและประเมินผลหลังเรียนเท่านั้น
ง. มีการให้โอกาสผู้ปกครองเข้ามาช่วยสอน


2. ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างด้านเนื้อหาของหลักสูตรได้ถูกต้อง
ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ค. นักเรียนแต่ละช่วงชั้นและครูผู้สอน
ง. เวลาเรียน กิจกรรมและการวัดประเมินผล


3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
ก. จัดเนื้อหาวิชาเป็นกลุ่มประสบการณ์
ข. เป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของท้องถิ่น
ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัยเป็นพิเศษ
ง. จัดแบ่งระดับการศึกษาของผู้เรียนเป็นช่วงชั้น


4. สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 แบ่งได้อย่างไร
ก. สาระท้องถิ่นและสาระที่เป็นสากล
ข. สาระรายวิชา และสาระบูรณาการ
ค. สาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติม
ง. สาระสำหรับนักเรียนและสาระสำหรับชุมชน

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวลาเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ช่วงชั้นที่ 1
ก. ไม่เกิน 800 ชั่วโมง/ ปี
ข. 800-1,000 ชั่วโมง/ปี
ค. ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี
ง. 1,000-1,200 ชั่วโมง/ปี

6. การจัดการเรียนรู้ที่ระบุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คือข้อใด
ก. จัดการเรียนรู้เป็นรายวิชา
ข. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ค. จัดการเรียนรู้ตามความพร้อมของโรงเรียน
ง. จัดการเรียนรู้ที่เน้นภาษาและวัฒนธรรม


7. กลุ่มบุคคลใดที่มีหน้าที่กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
ก. ผู้ปกครองนักเรียน
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการสภานักเรียน

สิ่งใดที่การปฏิรูปหลักสูตรต้องการให้เกิดขึ้น
กปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ขสร้างคนดีสร้างคนเก่ง
คเปลี่ยนสังคมสร้างสมอุดมการณ์
งพัฒนากีฬาสร้างศรัทธามหาชน


9. ข้อใดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ก.ผู้เรียนมีความสามารถและความถนัดในวิชาชีพ
ข. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ คุ่คุณธรรม
ค. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ง. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่ชุมชนและสังคมคาดหวัง
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวลาเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ช่วงชั้นที่ 4
ก. ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ ปี
ข. 800-1,000 ชั่วโมง/ปี
ค. ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี


11. การจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้านในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กำหนดให้จัดในช่วงชั้นใด
ก. ช่วงชั้นที่ 4
ข. ช่วงชั้นที่ 3
ค. ช่วงชั้นที่ 2
ง. ช่วงชั้นที่ 1

12. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 มีการดำเนินการตามข้อใด
ก. การวัดผลระดับชั้นเรียน สถานศึกษา ชาติ
ข. การวัดผลระดับชั้นเรียน โรงเรียน ท้องถิ่น
ค. การวัดผลรายบุคคล รายกลุ่ม รายชั้น
ง. การวัดผลด้วยตนเอง ครู และผู้ปกครอง

13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ( Authentic Assessment )
ก. วัดตามความพร้อมของโรงเรียน
ข. วัดตามความต้องการของผู้ปกครอง
ค. วัดตามความถนัดและธรรมชาติของผู้เรียน
ง. วัดตามข้อกำหนดของโรงเรียน

14. ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
ก. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ค. แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
ง. แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

15.ข้อใดเป็นการกำหนดช่วงชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข. ระดับช่วงชั้นที่ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 และ ระดับช่วงชั้นที่ 3
ค. ระดับช่วงชั้นประถมต้น ระดับช่วงชั้นประถมปลาย ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษา
ง. ระดับช่วงชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับช่วงชั้นประถมศึกษา และระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษา

16. การวัดผลการศึกษาที่จัดขึ้นสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือข้อใด
ก. ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ สพท. และระดับชาติ
ข. ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ
ค. ระดับสถานศึกษา ระดับ สพท. และระดับชาติ
ง. ก. ระดับ สพท. ระดับ สพฐ. และระดับชาติ


17. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
ก. ตัดสินผลการเรียน และจบช่วงชั้น
ข. ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียน
ค. วัดความรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน
ง. วัดคุณธรรมจริยธรรม และความรู้


18. เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับใดบ้าง
ก. ระดับสถานศึกษา
ข. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระดับชาติ
ง. ถูกทุกข้อ19. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร
ข. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. แนวทางการวัดและประเมินผล
ง. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์20. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร
ข. การจัดหน่วยการเรียนรู้
ค. การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้
ง. การกำหนดอัตราเวลาเรียน
21.ข้อใด คือเกณฑ์พิจารณาที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้
ก. 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
ข. 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
ค. 20 ชั่วโมงต่อปีมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
ง. 40ชั่วโมงต่อปีมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต

22. สิ่งใดไม่มีในคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ชื่อรายวิชา
2. จำนวนเวลา หน่วยกิต
3. สื่อการเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้

23. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1. กิจกรรมส่ง2. เสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้
ข. กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
ค. กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมทางการเมือง
ง. กิจกรรมประเภทบริการ

24. การประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นการประเมินในลักษณะใด
ก. การประเมินเพื่อตัดสินผล
ข. การประเมินเพื่อสร้างเสริม
ค. การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ง. การประเมินรอบด้าน

25. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อใดที่สัมพันธ์กันที่สุด
ก. ช่วงชั้นที่1 / เน้นการคิดวิเคราะห์
ข. ช่วงชั้นที่ 2 / เน้นตามความสนใจผู้เรียน
ค. ช่วงชั้นที่ 3 / เน้นความเป็นอิสระ
ง. ช่วงชั้นที่ 4 / เน้นความพร้อมในการศึกษาต่อ

26. เป็นกระบวนการแรกของการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
ข. การกำหนดวิสัยทัศน์
ค. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ง. การกำหนดสาระการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

27. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. ผู้ปกครอง ชุมชน
ค. คณะกรรมการสถานศึกษา
ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน

28. ข้อใดเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็น
ผู้นำในด้านวิชาการ
ก. พัฒนาเป็นครูแกนนำ ครูต้นแบบ
ข. จัดประชุมอบรมสัมมนา
ค. กำหนดครูพี่เลี้ยง ครูพัฒนาหลักสูตร
ง. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

29. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับหมายถึงจบชั้นใด
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9
ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
30. ผู้เรียนระดับชั้นใดที่ไม่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพระดับชาติ
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เฉลย
//sites.google.com/site/naewkhxsxbkhruchanaykarphises/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%941.doc?attredirects=0&d=1

//sites.google.com/site/naewkhxsxbkhruchanaykarphises/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%941.doc?attredirects=0&d=1
 

Create Date : 16 ธันวาคม 2552    
Last Update : 16 ธันวาคม 2552 16:55:19 น.
Counter : 1448 Pageviews.  


Valentine's Month


 
hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.