สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

ข้อสอบการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อใดไม่ใช่หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. เป็นหลักสูตรที่สนองการกระจายอำนาจ
ค. เป็นหลักสูตรเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม
ง. เป็นหลักสูตรเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ
2. คำว่า “ซื่อสัตย์สุจริต” กำหนดไว้ในส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
ก. สาระการเรียน ข. มาตรฐานการเรีย ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ง. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้
ข. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและคุณลักษณะ
ค. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสมรรถนะ
ง. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
4. ขั้นตอนแรกของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด
ก. ออกแบบหลักสูตร ข. กำหนดโครงสร้างหลักสูตร
ค. กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ง. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. “การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพ” ข้อใดสามารถบ่งชี้คำว่าคุณภาพได้
ก. การนำหลักสูตรไปใช้ ข. การใช้สื่อประกอบการสอน
ค. มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ง. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
6. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ก. สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ ตัวชี้วัด
ข. สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ จุดประสงค์
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ จุดประสงค์
7. การเขียนสาระสำคัญในหน่วยการเรียนรู้ ต้องสัมพันธ์กับ
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรีย ข. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
ค. สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน ตัวชี้วัด ง. สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด
8. “ ท 11101" เลข 1 ที่ขีดเส้นใต้หมายถึง
ก. รายวิชาพื้นฐาน ข. ลำดับรายวิชาที่ 1 ค. ระดับประถมศึกษา ง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
9. การกำหนดเวลาเรียนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ต้องพิจารณาจากส่วนใด
ก. โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ข. โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา
ค. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง. โครงสร้างรายวิชา
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย
ข. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือภาระงานเป็นเป้าหมาย
ค. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
ง. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนเป็นเป้าหมาย
11. การกำหนดชิ้นงานในหน่วยการเรียนรู้ ต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก. การวัดและประเมินผล ข. กิจจกรรมการเรียน ค. สาระสำคัญ ง. ตัวชี้วัด
12. การจัดทำโครงสร้างรายวิชามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อ
ก. จัดกลุ่มเนื้อหา/เรื่องที่จะเรียน ข. กำหนดจำนวนหน่วยการเรียนรู้
ค. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ง. ข้อ ก และ ข
13. ข้อความที่ว่า “ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต” กำหนดไว้ในส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. สาระการเรียนรู้ ข. มาตรฐานการเรียนรู้ ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ง. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน
ข. การเรียนรายวิชาพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ค. การจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมสถานศึกษาต้องกำหนดตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ง. การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
15. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโครงสร้างรายวิชา
ก. ตัวชี้วัด ข. ชิ้นงาน ค. เวลาเรียน ง. ชื่อหน่วยการเรียนรู้
16. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. ช่วงชั้น ข. จุดหมาย ค. หลักการ ง. วิสัยทัศน์
17. ค 2.1 ป.2/2 คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. สาระที่ 2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2 ข. สาระที่ 2 มาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่ 2
ค. ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อที่ 2 ง. ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อที่ 2
18. ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คือ
ก. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ข. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ค. การจัดทำโครงสร้างรายวิชา ง. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
19. “ การทำหน่วยการเรียนรู้ ต้องนำองค์ประกอบในคำอธิบายรายวิชามากำหนด” หมายถึงข้อใด
ก. สาระการเรียนรู้แกนกลาง ข. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ ง. ข้อ ก และ ข
20. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา ข. ผู้บริหารสถานศึกษา ค. ผู้ปกครอง ชุมชน ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน


21. ข้อใดไม่ใช่จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ข. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
ง. มีโครงสร้างยืดหยุ่น ทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
22. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นใดจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค
ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
23. การกำหนดค่าน้ำหนักวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เกณฑ์
กี่ชั่วโมงต่อภาคเรียนเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ก 20 ข 30 ค 40 ง 50
24. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
ก เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต ข เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
ค เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา ง เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน
25. ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
ก มาตรฐานการเรียนรู้ ข คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค สมรรถนะของผู้เรียน ง กระบวนการแสวงหาความรู้
 

Create Date : 20 เมษายน 2554    
Last Update : 20 เมษายน 2554 0:51:31 น.
Counter : 685 Pageviews.  

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,
ที่นี่ //oopps.bloggang.com
 

Create Date : 20 เมษายน 2554    
Last Update : 20 เมษายน 2554 0:46:38 น.
Counter : 413 Pageviews.  

วิทยาศาตร์

- ความรู้ เรื่องการผสมเทียม (Artificial Insemination)
- ความรู้ เรื่องการกำเนิดดิน
- ความรู้ เรื่องพฤติกรรม (Behavior)
- ความรู้ เรื่องระบบการย่อยอาหาร (Digestive System)
- ความรู้ เรื่องอาหาร (Food)
- ความรู้ เรื่อง ความเป็นกรด-เบสของดิน
- ความรู้ เรื่อง ดาว
- ความรู้ เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว
- ความรู้ เรื่อง ระบบขับถ่าย
- ความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของเลือด
- ความรู้ เรื่อง แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นFree TextEditor
 

Create Date : 13 ธันวาคม 2552    
Last Update : 13 ธันวาคม 2552 0:10:33 น.
Counter : 351 Pageviews.  

คลังข้อสอบธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นตรี

 


วิชาธรรมะ


วิชาพุทธประวัติ


วิชาเบญจศีลเบญจธรรม 

 
ธรรมศึกษาชั้นโท

 


วิชาธรรมะ


วิชาอนุพุทธประวัติ


วิชาอุโบสถศีล
 


 


  

 
 

Create Date : 13 ธันวาคม 2552    
Last Update : 13 ธันวาคม 2552 0:05:52 น.
Counter : 1875 Pageviews.  

สูตรลดความอ้วน( พระเทพรัตนราชสุดาฯ)

สูตรลดความอ้วน( พระเทพรัตนราชสุดาฯ)


วันที่


เช้า


กลางวัน


เย็น


1


น้ำผลไม้คั้น หรือ โยเกิร์ต 1 ถ้วย


ไข่ต้ม 2 ฟอง


สลัดผัก


2


น้ำผลไม้คั้น หรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล 1 ถ้วย


ไข่ต้ม 2 ฟอง


โยเกิร์ต 1 ถ้วย


3


กาแฟไม่ใส่น้ำตาล 1 ถ้วย
หรือโยเกิร์ต 1ถ้วย


เกาเหลาลูกชิ้น 1 ชาม (เนื้อ, หมู)


สับปะรด 1 ชิ้น


4


น้ำผลไม้คั้น หรือ กาแฟและขนมปัง 1 แผ่น


สลัดผักและไก่ย่าง 1 ชิ้น


โยเกิร์ต 1 ถ้วย


5


น้ำผลไม้คั้นหรือ กาแฟไม่ใส่น้ำตาล 1 ถ้วย


ส้มตำและไก่ย่าง 1 ชิ้น


ส้มตำและไก่ย่าง 1 ชิ้น


6


น้ำผลไม้คั้น หรือ กาแฟไม่ใส่น้ำตาล
1 ถ้วย                         


ปลานึ่ง หรือ ปลาเผาไม่จำกัด


นมสด 1 แก้ว


7


ข้าว 1 ทัพพี และเนื้อ 1 ชิ้น หรือไข่ต้ม
1ฟอง


- เกาเหลาลูกชิ้น 1 ชาม (เนื้อ, หมู)


สับปะรด 1 ชิ้น 

สูตรลดความอ้วน( สูตรที่ 1)

 


วันที่


เช้า


กลางวัน


เย็น


1


ชา กาแฟ น้ำส้ม ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ไข่ต้ม 1 ฟอง ผักต้ม ผลไม้ น้ำเปล่า


ชา กาแฟ น้ำส้ม ปลานึ่ง ผักต้ม ขนมปังปิ้ง น้ำเปล่า


ผักต้มต่าง ๆ เนื้อย่างหรือนึ่ง น้ำส้ม น้ำเปล่า


2


น้ำส้ม นมสด ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ไข่ต้ม 1 ฟอง ผลไม้ น้ำเปล่าเยอะ ๆ


น้ำส้ม ขนมปังกรอบ ผักสดจิ้มน้ำจิ้ม ผลไม้ยำผักต่าง ๆ


น้ำส้ม เนื้อปลานึ่ง ผลไม้ นมสด


3


น้ำส้ม นมสดแก้วเล็ก ขนมปังปิ้ง ผลไม้ โยเกริ์ต


น้ำส้ม ขนมปัง ไข่ต้ม ผักต้มหรือยำผัก ส้มตำ ปลานึ่งเนื้อนึ่ง ผักต้ม


น้ำส้ม น้ำเปล่า ผลไม้ นมสดสูตรลดความอ้วน( สูตรที่ 2)

 


วันที่


เช้า


กลางวัน


เย็น


1


ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล ส้มโอ 1/2 ผล ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ถั่วเหลืองในซอสมะเขือเทศ


ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล ปลาทูน่า 4 ออนซ์ ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น


แฮม 2 แผ่น ถั่วฝักยาวต้ม 4 ออนซ์ (ประมาณ 115 กรัม) ไอศกรีมวนิลา 4 ออนซ์ บีทรูทต้ม 4 ออนซ์


2


หรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ไข่ต้ม 1 ฟอง กล้วยหอม 1/2 ผล


ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล แคร๊กเกอร์ (แบบเค็ม) 5 แผ่น Coltage Cheese (คล้ายโยเกิร์ต) ของโฟร์โมสต์ 120 กรัม


แฮม 2 แผ่น บร็อคคอลรี่ต้ม 4 ออนซ์ แครอทต้ม 4 ออนซ์ ไอศกรีมวนิลา 4 ออนซ์ กล้วยหอม 1/2 ผล


3


ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล แคร๊กเกอร์ (แบบเค็ม) 5 แผ่น Cheddar Cheese 1 แผ่น แอ๊ปเปิ้ล 1 ผล


: ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ไข่ต้ม 1 ฟอง


ปลาทูน่า 4 ออนซ์ บีทรูทต้ม 4 ออนซ์ ไอศกรีมวนิลา 4 ออนซ์ ดอกกระหล่ำต้ม 4 ออนซ์ แคนตาลูป 1/2 ผลหมายเหตุ
2. แคร๊กเกอร์ต้องเป็นรสเค็ม
3. ปลาทูน่าและถั่วฝักยาวอาจแช่แข็งได้
• ขนมปัง ให้ปิ้งจนแห้ง ไม่ทาอะไรเลย
• เนื้อ – ต้องไม่ติดมัน นึ่งหรือย่างเท่านั้น
• ผัก – จะต้มจิ้มน้ำจิ้ม หรือยำก็ได้ เช่น แครอท ดอกผักกาด
• ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ หรือ ดื่มน้ำส้ม
• โยเกิร์ต ทานครั้งละถ้วยเล็ก ๆ ต่อวัน
• ผลไม้ เช่น ส้ม สับปะรด แคนตาลูป แอปเปิ้ล กล้วย
• เครื่องดื่มต้องไม่ใส่น้ำตาล(4 ออนซ์ = 100 กรัม = 1 ขีด)

 

สูตรลดความอ้วน( สูตรที่ 3) สูตรลดความอ้วน 9 กิโลกรัม ภายใน 2 อาทิตย์

 


วันที่


เช้า


กลางวัน


เย็น


1


ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล


ไข่ต้มสองลูก+ผักต้ม


สเต็กกับสลัดผักน้ำใส และผลไม้


2


ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล+ขนมปังโฮลวีตปิ้ง 1 แผ่น


สเต็กหรือเนื้อหมู เนื้อวัวย่างก็ได้+สลัดผักเขียวและผลไม้


แฮมแผ่นต้มปริมาณเท่าไรก็ได้ตามใจ


3


ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล+ขนมปังโฮลวีตปิ้ง 2 แผ่น


ไข่ต้ม 2ฟอง+สลัด+แครอท


แฮมแผ่นต้มปริมาณเท่าไรก็ได้ตามใจ


4


ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล+ขนมปังโฮลวีตปิ้ง 1 แผ่น


ไข่ต้ม 1 ฟองกับแครอทต้ม


ผลไม้และโยเกริ์ตรสธรรมชาติ


5


ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล


ปลาเผาหรือปลาย่างกับผักต้ม


สเต็กหรือเนื้อย่างไม่ติดมัน+สลัดผักสดน้ำใส


6


ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล


ไก่ย่างไม่ติดหนัง


ไข่ต้มสองฟองและแครอทต้ม


7


กาแฟหรือชาบีบมะนาว ไม่ใส่น้ำตาล


ผลไม้อะไรก้ได้ในปริมาณที่ต้องการ


อะไรก็ได้ทุกอย่างที่อยากทานไม่จำกัดปริมาณสูตรนี้มาจากหนังสือ looking goodของคุณภัทรียา ณ นคร

ผู้เขียนบอกว่า เมื่อทานครบทั้ง 7 วันก็ให้เริ่มวันที่ 8 โดยย้อนกลับไปใหม่ ถ้าทำได้ตามสูตรเป๊ะ โดยไม่ดื่มน้ำอัดลม+แอลกอฮอลล์ จะลดความอ้วนได้
9 กก.ใน 2 อาทิตย์ โดยไม่เกิดปฏิกิริยาโยโย่ ซึ่งพอหยุดแล้วอ้วนขึ้นมากกว่าเก่า

สูตรลดความอ้วน( สูตรที่ 4) สูตรนี้เอามาจากโต๊ะจตุจักร

 


วันที่


เช้า


กลางวัน


เย็น


1


กาแฟ หรือ ชา ไม่ใส่น้ำตาลและครีมเทียม 1 ถ้วยขนมปังปิ้ง 1 แผ่น (โฮลวีทได้ก็จะดีมาก)ถั่ว baked bean 120 กรัม (ถั่วในซอสมะเขือเทศ)ส้ม 1 ลูก


กาแฟ หรือชา 1 ถ้วย ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น   ปลาทูน่า 120 กรัมถั่วฝักยาวต้ม 120 กรัม
บีทรูท หรือ แครอท ต้ม 120 กรัม
แฮมไก่ 2 แผ่น (หมูไม่ได้)
ไอศกรีม วานิลา 1 ถ้วยเล็ก


2


กาแฟหรือ ชา 1 ถ้วย    ขนมปังปิ้ง 1 แผ่นไข่ต้ม 1 ฟอง   กล้วยหอม 1/2 ผล


แครกเกอร์แบบเค็ม 5 แผ่น   ชีส low fat 1 แผ่น (อาจเปลี่ยนเป็น โยเกิร์ตรสธรรมชาต)


บล๊อคโครี่ กับแครอท ต้ม อย่างละ 120 กรัมแฮมไก่ 2 แผ่น    กล้วยหอม 1/2 ผล ไอศกรีม วานิลา 1 ถ้วยเล็ก


3


กาแฟหรือ ชา 1 ถ้วย    แครกเกอร์ เค็ม 5 แผ่นชีส low fat 1 แผ่น    แอ๊ปเปิ้ล 1 ผล


กาแฟหรือชา 1 ถ้วย   ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ไข่ต้ม 1 ลูก


ดอกกะหล่ำต้ม กับ แครอท อย่างละ 120 กรัมทูน่า 120 กรัม   แตงไทย หรือ แคนตาลูป 1 ชิ้นไอศกรีมวานิลา 1 ถ้วยเล็ก
จบแล้ว สำหรับสูตร 3 วัน เห็นเพื่อนๆ ลดได้คนละ 2-3 กก. ขอให้โชคดีนะจ๊ะ อย่าลืมออกกำลังกาย

 

สูตรลดความอ้วน( สูตรที่ 5) 


สูตรนี้ถ้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่โกงตัวเอง รับรองว่าจะลดน้ำหนักได้สัปดาห์ละ 5 กิโลกรัมโดย 3 วันแรกลด
ได้ถึง 3 กิโลกรัม

ข้อห้าม งดเหล้า ไวน์ น้ำหวาน น้ำอัดลมทุกชนิด ชา กาแฟ ได้นิดหน่อย แต่ห้ามใส่น้ำตาลห้ามรับประทานถั่ว ,
ข้าวโพด ทุกชนิดวันที่


รายการอาหาร


1


รับประทานผลไม้ทุกมื้อ โดยเฉพาะ แตงทุกชนิด เพราะมีแคลอรีต่ำ (ยกเว้นแตงกวา) ไม่มีแป้ง น้ำตาล (ส่วนอย่างอื่นงดหมด)


2


จะเป็นผักทุกชนิด เช่น สลัดผัก มันฝรั่งนึ่งหรือเผา 1 หัว ใส่เนยก้อนเล็กๆเกลือ พริกไทย ซอสมะเขือเทศเพิ่มรสชาติ หรือจะดัดแปลงเป็นอาหารไทย เช่น เห็ดผัดกับน้ำพริกแกง,น้ำพริกเผา ช่วยให้ไม่เบื่ออาหาร
(ที่สำคัญอย่างอื่นต้องงดเช่นเดียวกัน)


3


ผักและผลไม้ ผสมกันรับประทานได้ทั้งวัน


4


กล้วยหอม 3 ใบ แบ่งรับประทานมื้อละ 1 ใบ ตามด้วยนมพร่องไขมัน มื้อละ 1 แก้ว


5


สามารถทานเนื้อสัตว์ได้ 10-20 กรัม (ประมาณชิ้นหรือสองชิ้นเล็กๆนั่นแหละ) ทานกับมะเขือเทศ 6 ลูก โดยน้ำไปอบ หรือย่าง แล้วลอกเปลือกออก แบ่งรับประทานเป็น 2-3 มื้อก็จะดี


6


รับประทานได้ทั้งเนื้อปลา ไก่ เนื้อ ทั้ง 3 มื้อ แค่พออิ่ม โดยรับประทานกับสลัดผัก


7


สุดท้ายแล้ว ให้เป็นข้าวซ้อมมือ กับผัก (ไม่มีเนื้อสัตว์) แนะนำให้นำข้าวไปคลุก น้ำปลา หรือผัดกับน้ำพริกเผา ผัดร้อนๆ โดยใส่ผักลงไปด้วยก็ได้ โดยไม่มีเนื้อสัตว์ 

เมื่อครบ 7 วัน ก็หมุน เมนูไปรับประทานเหมือนวันแรก ทำเช่นนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือจะเสริมด้วยซุปที่รับประทานได้ทุกวัน (ยกเว้นวันแรก)
ซุปสูตรลดความอ้วน
ประกอบด้วย    เซลอรี 1 ต้น    กะหล่ำปลี    หอมหัวใหญ่ 6 หัว     พริกยักษ์ 1 เม็ด    มะเขือเทศ 4 ลูก   หั่นใส่รวมกัน ใส่น้ำพอท่วมผัก
เติมพริกไทย เกลือ ซอสพริก เพื่อเพิ่มรสชาติ ต้มจนเปื่อย

 

หรือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   //gotoknow.org/blog/health2you/84146

ขอให้หุ่นดี ๆ กันทุกคนนะค่ะ (ด้วยรัก.....ครูเอื้องค่ะ)

ShareThis


Free TextEditor
 

Create Date : 13 ธันวาคม 2552    
Last Update : 13 ธันวาคม 2552 0:02:45 น.
Counter : 487 Pageviews.  


hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.