สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

ข้อสอบเยียวยาภาษาไทย 9 ม.ค. 53ข้อสอบเยียวยา ม.ค. 53
1 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสมารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ... คำกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตราเม่าไร
ก มาตรา 22
ข มาตรา 23
ค มาตรา 24
ง มาตรา 30
2 ถ้าท่านคาดหวังว่าท่านจะอบรมนักเรียนให้เป็นคนประหยัดและอดออมท่านจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมใด จึงจะสอดคล้องกับเส้นพัฒนาการด้าน
จิตพิสัย
ก ให้ตัวอย่างคนที่ประสบ
ผลสำเร็จจากการออม
ข ให้ความรู้เรื่องคุณค่าของการออม
ค จัดทำโครงการ ...... ออมวันละบาท
ง ทำบัญชีรายจ่ายในชีวิตประจำวันของตน
3 ข้อใดเป็นตัวชี้วัด .... สถานศึกษามีการปฎิรูป
การศึกษา
ก ข้อใดเป็นตัวชี้วัด ....สถานศึกษามีการปฎิ
รูปการศึกษา
ข พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ค จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
ง จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้

4 ประเด็นสำคัญที่ควรเขียนในขอบเขตการวิจัยคือข้อ
ใด
ก ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร
ข กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ระยะเวลา
ในการวิจัย
ค ตัวแปร ประชากร ระยะเวลาใน
การวิจัย
ง กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการ
วิจัย ประชากร
5 ผู้วิจัยควรหาคุณภาพเครื่องมือของ..แบบสอบถาม.. อย่างไร
ก. หาค่าความยากง่าย
ข. หาค่าอำนาจจำแนก
ค. หาค่าความเชื่อมั่น
ง. หาค่า E1/E2
6. ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แสดงว่าหน่วยการเรียนนั้นเป็น หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
ก. นักเรียนสามารถบอกแนวคิดการพัฒนาตนเองได้
ข. นักเรียนสามารถใช้ความรู้แก้โจทย์ปัญหาได้
ค. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงมโนมติของ บทเรียนได้
ง. นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นได้
7. ในการเขียนกลุ่มตัวอย่าง ต้องระบุเรื่องใดบ้าง
ก. ประชากร ขนาดตัวอย่าง
ข. ขนาดตัวอย่าง และวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ค. ประชากร ขนาดตัวอย่าง
ง. วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
8. ถ้าครูให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจจากนั้นครูให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัตินักเรียนหาความรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จนได้ข้อค้นพบและสรุปจนสามารถจัดแสดงผลงาน แสดงว่าครูจัดการเรียนรู้ในแบบใด
ก. แบบใช้แหล่งเรียนรู้
ข. แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ค. แบบที่เน้นการปฏิบัติ
ง. แบบโครงงาน
9. ข้อใดเป็นบทบาทของครูที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ก. การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้
ข. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการในกลุ่มสาระฯ
ค. การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ง. การอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
10. ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้เปรียบเหมือนการกระทำของใครต่อไปนี้มากที่สุด
ก. นักอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ
ข. หมอดูทำนายดวงชะตาคน
ค. แพทย์วินิจฉัยอาการผู้ป่วย
ง.ตำรวจสอบสวนผู้ร้าย
11. เครื่องมือหรือวิธีการข้อใดที่ช่วยให้การประเมินผลตามสภาพจริงมีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด
ก. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ข. การประเมินผลงานการปฏิบัติ
ค. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
ง. การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม
12 เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติค่านิยมเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียน.. ข้อความข้างต้นนี้เป็นความหมายของข้อความใด
ก หลักสูตรสถานศึกษา
ข มาตรฐานการเรียนรู้
ค สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง คำอธิบายรายวิชา
13 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยข้อใดเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ก แบบสอบถาม Rate scale 5 ระดับ
ข แบบสอบถามอัตนัย
ค แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ง แบบประเมินคนเอง
14 การวิจัยในข้อใดที่ต้องกำหนดทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ก การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสังเวียนวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ข การสำรวจปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังเวียนวิทยา จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ค การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
15 ตัวบงชี้ที่จะบอกถึงลักษณะการเรียนรู้ผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือข้อใด
ก การเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งสุขและทุกข์พอๆกัน
ข นักเรียนปฎิบัติด้วยตนเองมากที่สุดแทบไม่ต้องอาศัยครู
ค ได้รับความสะดวกสบายจากการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม
ง ได้รับการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆได้สัดส่วนกัน
16 การนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ เป็นการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบใด
ก ความเชื่อมั่น
ข ความตรง
ค ความยากง่าย
ง ความแปรปรวน
17 แผนการจัดการเรียนคือสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพความเป็นครู.... ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวข้างต้น
ก เป็นงานของครูโดยตรง
ข เป็นกระบวนงานที่เป็นระบบ
ค เป็นเข็มทิศในการจัดการเรียนรู้
ง เป็นตัวกำหนดการวัดผลการเรียนรู้
18 ข้อใดเป็นการเขียนสมมุติฐานการวิจัยที่ถูกต้อง
ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 75
ข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกับก่อนเรียน
19 ข้อใดไม่ใช่การประเมินกระบวนการกลุ่ม
ก บทบาทของหัวหน้ากลุ่ม
ข ขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม
ค คุณภาพชิ้นงานตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ง ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกภายใยกลุ่ม
20 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระสอดคล้องกับการประเมินผลในข้อใด
ก การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
ข การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค การเลื่อนช่วงชั้นและการจบการศึกษา
ง การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
21 ในการวิจัย การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเวลากระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ควรนิยามศัพท์เฉพาะคำใด
ก หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ข สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค การพัฒนา
ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
22 สถิติใดนำเสนอคูกับ X
ข SD
23 ข้อใดเป็นหัวข้อในโครงร่างการวิจัยที่จำเป็นต้องเขียนทุกงานวิจัย
ก วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข ข้อจำกัดในการวิจัย
ค ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
24 ข้อใดเป็นเหตุผลความจำดป็นในการวิจัยในชั้นเรียน
ก เพื่อฝึกประสบการณ์ในการวิจัย
ข เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ค เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ง เพื่อหาข้อมูลในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน
25 ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง
ก หลักสูตรแกนกลางเป็นกรอบทิศทางการทำหลักสูตรสถานศึกษา
ข ใช้สาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อเทียบเคียงและปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
ค หลักสูตรสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและค่านิยม
26 .............(ไม่ชัดเหมือนมีคอมพิวเตอร์นี้แหละ)....ปีที่ 3 ...ผู้วิจัยควรดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบใด
ก การวิจัยปฏิบัติการ
ข การวิจัยเชิงพรรณนา
ค การวิจัยเชิงสำรวจ
ง การวิจัยสถาบัน
27 ข้อใดเป็นการเขียนชื่อเรื่องการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
ก การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่อง การบวก โรงเรียนเมืองใหม่
ข การพัฒนาหนังสือการ์ตูนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ค การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28 การวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควรเป็นอย่างไร
ก สอบให้บ่อยๆ
ข ต้องหาคนเก่งที่สุดให้ได้
ค ประเมินเพื่อจัดอันดับผู้เรียน
ง ให้นักเรียนประเมินตนเอง
29 . ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู
ก กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ข วิเคราะห์ผู้เรียน
ค สร้างบรรยากาศ
ง การประเมินผลการเรียน
30 ครูคนหนึ่งใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปบบปูรณาการประเภทสอดแทรกพบว่านักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น ครูอีกคนหนึ่งจึงนำไปใช้กับนักเรียนอีกกลุ่มในโรงเรียนเดียวกัน ปรากฏว่าพํมนาการของนักเรียนไม่ดีขึ้น น่าจะเกิดจากสาเหตุจากใครมากที่สุด
ก ครู
ข นักเรียน
ค ผู้บริหาร
ง ผู้ปกครอง
31 งานวิจัยใดควรเป็นงานวิจัยของครู
ก การประเมินคุณภาพของโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
ข การประเมินผลโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่
ค การพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้โครงงาน
ง การนิเทศการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดน่าน
32 พฤติกรรมครูข้อใดที่ทำให้คุณภาพผู้เรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด
ก ครูไม่สร้างหน่วยการเรียนด้วยตนเอง
ข ครูไม่ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรให้ถ่องแท้
ค ครูไม่ใช้ผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน
ง ครูไม่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
33 สมรศรี ถักไหมพรมเป็นข้าวของเครื่องใช้ได้หลายอย่างตามความพึงพอใจของตน แสดงว่าสมรศรีมีทักษะพิสัยในระดับใค
ก การทำอย่างมีคุณภาพ
ข ความสามารถในการผสมผสาน
ค เป็นการทำโดยอัตโนมัติ
ง การเลือกทำตามข้อกำหนด
34 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพสื่อ
ก ต้องทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ข สัดส่วนของ Process efficiency กับ Product efficiency
ค ต้องทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ง หาค่า IOC
35 ข้อใดเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุดของการประเมินผลก่อนเรียน
ก ช่วยให้ทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ข ช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ค ช่วยในการปรับปรุงข้อบกพร่องของนักเรียน
ง ช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
36 การจัดการเรียนรู้ของครูอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องใด
ก ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
ข การเรียนรู้เกิดได้เฉพาะที่
ค นักเรียนเก่งจะพัฒนาได้ดี
ง ปัญญาของคนปรับเปลี่ยนไม่ได้
37 วันหนึ่งฝนตกเปียกแฉะ นักเรียนต่างถอดรองเท้าก่อนขึ้นห้องเรียน ยกเว้นเดชคนเดียวเท่านั้น เมื่อครูถามว่า เพราะอะไรจึงไม่ถอดรองเท้า ... เดชตอบว่า ...ครูไม่ได้สั่ง...แสดงว่าเดชมีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อใด
ก เป็นตัวของตัวเอง
ข ไม่พินิจพิจารณา
ค ทำตามข้อกำหนด
ง ไม่ปรับตัว
38 ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า คำอธิบายรายวิชา
ก สิ่งที่กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ข ภาพรวมของคุณภาพผู้เรียน
ค แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
ง เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
39 ครูควรจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต
ก กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ
ข เปิโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น
ค กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และค้นหาคำตอบในเรื่องที่ชอบ
ง สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนสืบค้นแสวงหาความรู้
40 ข้อใดเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด
ก ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรของผู้สอน
ข ความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อข้อมูล การบันทึกผลหลังการใช้แผน
ค ทักษะและความสามารถของผู้สอนด้านพฤติกรรมความเป็นครู
ง การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
41 ....เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง
ก แผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนเป็นกระบวนการจัดลำดับขั้นการเรียนรู้
ข การสร้างหน่วยการเรียนรู้เป็นการรวบรวมสาระที่คล้ายกันมารวมกัน
ค การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้เน้นการใช้คำที่หวือหวาน่าสนใจ
ง จุดประสงค์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนคือตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้เรียน
42 วิจัยควรหาค่า Item – Objective Congruency index
ก แบบสัมภาษณ์
ข แบบสอบถาม
ค แบบทดสอบ
ง แบบบันทึก
43 . ครูคนใดต่อไปนี้คือครูที่ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ครูเอก สอนแยกเนื้อหาวิชา
ข. ครูโท ทดสอบนักเรียนสม่ำเสมอเป็นระยะๆ
ค. ครูตรี ประเมินกระบวนการเรียนของ ผู้เรียน
ง ครูจัตวา มุ่งเน้นการแข่งขันระหว่างผู้เรียน
44 นักเรียนคนใดมีระดับความสามารถในการเรียนรู้สูงสุด
ก. แดงอธิบายเรื่องการหารเศษส่วนให้เพื่อนฟังได้
ข. เด่นรวบรวมข้อมูลข่าวสารของนาธานแล้วสรุปว่า นาธานมีพฤติกรรมผิดปกติ
ค. ต้อยเลือกจัดเมนูอาหารได้เหมาะสมตามหลักการของโภชนาการที่ดี
ง. แดงใช้วัสดุสร้างชิ้นงานได้ตามข้อกำหนดทุกเงื่อนไข
45 ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ถูกต้อง
ก เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค เพื่อรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ง เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
46 ครูจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียน...(ไม่ชัด).......ความรู้ใหม่จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่
ค้นพบ
ก การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ข การจัดการความรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ค การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นเหตุ
47 ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด หมายถึงอย่างไร
ก ครูลดบทบาทหรือลดความสำคัญของตนเองให้มากที่สุด
ข ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดวิชาเป็นตัวตั้ง
ค ครูต้องหาวิธีการให้ผู้เรียนได้ความรู้ให้มากที่สุด
ง ครูให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้
48 การจัดกิจกรรมในขั้นตอนใดเป็นจุดอ่อนของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
ก พฤติกรรมการสืบค้น
ข พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน
ค พฤติกรรมเอื้ออำนวยให้เกิดการเสริมความรู้
ง พฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
49 ข้อใดเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
ก Simple random sampiing
50 การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการข้อใดสำคัญที่สุด
ก หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ข วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา
ค คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ง สาระการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
51 .(ไม่เห็น).....
ก เพราะชีวิตคนมีเรื่องราวสัมพันธ์กันไม่แยกจากกัน
ข เพราะผู้เรียนทุกคนมีทักษะการคิดสูง
ค เพราะผู้เรียนทุกคนมีความสมารถพิเศษหลายด้านในตัวเท่ากัน
ง เพราะช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการกับชีวิตจริงได้ทุกเรื่อง
52 ข้อดีของการฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานคืออะไร
ก ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำ
ข ผู้เรียนมีสมาธิดีขึ้น ท่ามกลางเสียงดัง
ค ผู้เรียนจะได้รู้บทบาทของตนเองในการทำงานร่วมกับคนอื่น
ง นักเรียนมีเพื่อนมากขึ้น
53 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในลักษณะต่างๆ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบใด
ก การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
ข การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ค การจัดการเรียนรู้แบบบูรณการสู่พหุปัญญา
ง การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
54 ข้อใดเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ก การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ข การศึกษาผลการใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องการอ่านหนังสือและวารสารภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5
ค การประเมินการจัดกิจกรรมโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
55 ข้อใดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างมโนมติของบทเรียนได้มากที่สุด
ก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน
ข การสรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
ค การมีปฏิสัมพันธ์กันของกิจกรรมการเรียนรู้
ง การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
56 ข้อใดเป็นเครื่องมือขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ก กระบวนการกลุ่ม
ข กระบวนการออกข้อสอบ
ค กระบวนการประเมินผล
ง กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน
57 ข้อใดเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก ผู้เรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
ข ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพิเศษเท่าเทียมกัน
ค ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกัน
ง ผู้เรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
58 ข้อใดคือกระบวนการที่ไม่ใช่ลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก เป็นกระบวนการพัฒนาวิชาการ
ข เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ค เป็นกระบวนการที่พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง
ง เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข
59 ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่แสดงว่ามีความเข้าใจที่คงทน
ก จดจำบทเรียนได้นานกว่านักเรียนคนอื่น
ข บ อกเล่าหรืออธิบายเรื่องที่เรียนได้คล่อง
ค นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ง มีเจตคติค่านิยมตามวัฒนธรรมของชุมชน
60 ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานของหลักสูตร... ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร
ก ผู้เรียนผ่านการประเมินในแต่ละกลุ่มสาระ
ข ผู้เรียนผ่านการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ค ผู้เรียนผ่านการประเมินก่อนระหว่างและหลังการเรียน
ง ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์การผ่านช่วงขั้น
61 จงจิตเป็นผู้ที่ไม่ใช้วัสดุโฟมใส่อาหารเลยพฤติกรรมของจงจิต สอดคล้องกับจิตพิสัยข้อใด
ก การรับรู้
ข การตอบสนอง
ค ค่านิยม
ง สร้างลักษณะนิสัย
62 ผู้วิจัยควรสรุปผลการวิจัยให้สอดคล้องกับหัวข้อใด
ก วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ข ขอบเขตของงานวิจัย
ค ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
63 ข้อใดเป็นผลสะท้อนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษามากที่สุด
ก เป็นแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน
ข ใช้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ค ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา
ง แสดงถึงศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา
64 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสิ่งใดโดยตรง
ก ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการ
ข ผู้เรียนทำได้ตามที่ผู้ปกครองต้องการ
ค ผู้เรียนได้รักการพัฒนาตามฐานะ
ง ผู้เรียนมีทักษะในการต่อสู้ชีวิต
65 ข้อใดมีความสำคัญและจำเป็นมากที่สุดต่อ... การประเมินผลการเรียนจากการปฎิบัติ...
ก จุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้
ข การออกแบบชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนน
ค เกณฑ์การให้คะแนนกับการออกแบบชิ้นงาน
ง สาระการเรียนรู้กับการออกแบบชิ้นงาน
66 การบูรณาการต่างกลุ่มสาระ เรี่องตาลโตนด กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือข้อใด
ก ลักษณะเนื้อไม้
ข การปลูกตาล
ค มุมการตกทอดของเงา
ง เศรษฐกิจการส่งตาลโตนดจำหน่าย
67 การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพต้องมีลักษณะอย่างไร
ก ประเมินผลเป็นระยะ
ข แจ้งผลให้ผู้เรียนทราบ
ค ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน
ง ผู้เรียนผ่านการประเมินผลทุกคน
68 ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของผู้สอนในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับครูในกลุ่มสาระ
ก พัฒนาหลักสูตร
ข ปรับหลักสูตร
ค วางแผนร่วมกับผู้บริหารในการจัดทำหลักสูตร
ง วิจัยและประเมินผลหลักสูตร
69 ข้อใดเป็นสื่อบริบท
ก แผ่นพับ
ข โครงงาน
ค ห้องสมุด
ง หุ่นจำลอง
70 ข้อใดมีความหมายโดยตรง
ก ข้อสอบวิชาภาษาไทยหมูมาก
ข ข้อสอบวิชาภาษาไทยเป็นข้อสอบที่กล้วยๆ
ค ข้อสอบวิทยาศาสตร์หินมาก
ง ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ออกเรี่องหิน
71 ข้อใดไม่ใช่บทบาทของครูในปัจจุบัน
ก วางแผนจัดกิจกรรม
ข ใช้หลักของศาสตร์ที่จะสอน
ค เล่าเรื่องและอธิบายความรู้แก่นักเรียน
ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฎิบัติและสรุปองค์ความรู้
72 ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ค หลักการของหลักสูตร
ง จุดหมายของหลักสูตร
73 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่เหมาะกับการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ก โครงการ
ข คู่ขนาน
ค เชื่อมโยง
ง สหวิทยาการ
74 ข้อใดไม่ใช่หลักการประเมินผลในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ก ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข มีความเที่ยงตรง เชือถือได้และยุติธรรม
ค สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ง ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
75 การเขียนแผนที่ความคิดในการบูรณาการมีประโยชน์อย่างไร
ก เป็นพื้นฐานเฉพาะทางที่จะเรียนต่อในชั้นสูง
ข เป็นการสรุปความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด
ค เป็นการขยายความคิดสู่การเรียนกับกลุ่มสาระอื่น
ง เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหา ทักษะทางภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้
76 ถ้าครูต้องการประเมินการขยายความคิดจากการอ่านของนักเรียนจะใช้กิจกรรมใด
ก การใช้แบบทดสอบ
ข การโต้วาที
ค การบันทึกแสดงความคิดเห็น
ง การทำใบงาน
77 ตัวอักษรแบบใดที่ใช้เป็นต้นแบบคัดลายมือสำหรับโรงเรียนทั่งประเทศในปัจจุบัน
ก แบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข แบบกระทรวงศึกษาธิการ
ค แบบอาลักษณ์
ง แบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ
78 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้จะต้องยึดสิ่งใดเป็นหลักสำคัญ
ก สาระการเรียนรู้
ข มาตรฐานการเรียนรู้
ค ทักษะกระบวนการ
ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัด
79 การอธิบายเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบอย่างสม่ำเสมอ มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของหลักสูตร
ข เพื่อเป็นการสรุปผลการเรียนรู้
ค เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการเรียน
ง เพื่อผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย
80 ในการสอนแต่งโคลงครูจะเน้นในเรื่องใด
ก คำเป็น คำตาย
ข คำเอก คำโท
ค คำครุ คำลหุ
ง พยางค์ปิด พยางค์เปิด
81 การนำแผนภาพโครงเรื่องมาใช้ในการสอนภาษาไทยในกิจกรรมใดได้ผลดีที่สุด
ก การเตรียมตัวอ่าน
ข ระหว่างการอ่าน
ค หลังการอ่าน
ง การเขียนเรื่อง
82 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกี่มาตรฐาน
ก 4 มาตรฐาน
ข 5 มาตรฐาน
ค 6 มาตรฐาน
ง 7 มาตรฐาน
83 ข้อใดไม่ใช่การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
ก ยอมรับศักยภาพของผู้เรียน
ข ส่งเสริมความภูมิใจในความสามารถ
ค เสริมให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
ง ส่งเสริมการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามวัฒนธรรม
84 ครูทุกคนควรมีลักษณะอย่างไร
ก อารมณ์ขัน
ข บุคลิกดี
ค ใช้และสอนภาษาแบบแผน
ง นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
85 ขั้นตอนแรกของแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยคือข้อใด
ก จัดทำคำอธิบายรายวิชา
ข ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
ค จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง จัดทำสาระการเรียนรู้รายปี/ รายภาค
86 ถ้าครูจะให้นักเรียนฝึกปฎิบัติทักษะต้องใช้สื่อประเภทใด
ก ใบงาน
ข ภาพเลื่อน
ค อุปกรณ์
ง แถบบันทึกภาพ
87 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ควรกำหนดอย่างไร
ก 1แผน 1 ชั่วโมง
ข 1แผน 2 ชั่วโมง
ค 1 แผน 3ชั่วโมง
ง 1แผน 4 ชั่วโมง
88 การใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้นบางครั้งอาจมีความยุ่งยากครูจึงควรปฎิบัติอย่างไร
ก ศึกษาเนื้อหาสาระ
ข ทดลองใช้สื่อ
ค จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อให้ครบถ้วน
ง เตรียมตัวผู้เรียน
89 ครูคนใดใช้การพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษาได้เหมาะสมที่สุด
ก ครูสอนบทเพลงกล่อมเด็ก
ข ครูสอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ค ครูสอนการเขียนเรียงความ
ง ครูสอนการอ่านทำนองเสนาะ
90 การพัฒนาความคิดโดยใช้คำถามสร้างสรรค์เชิงการทำนายควรใช้คำถามใด
ก ถ้ากุมารทองมีจริงจะเกิดอะไรขึ้น
ข ท่านคิดว่าในเรื่องขุนช้างขุนแผนมีตัวละครที่เด่นๆ กี่คน
ค ถ้าท่านยืนอยู่ตรงที่นางวันทองกำลังถูกฆ่า ท่านจะเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้เพื่อนฟังอย่างไร
ง ถ้าไม่มีนางวันทองแล้วจะมีใครมาดำเนินเรื่องแทนได้
91 ครูจะทราบได้อย่างไรว่าสื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ก ปฎิกิริยาของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
ข ใช้สื่อให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ค นักเรียนได้รับความสนุกเพลิดเพลิน
ง สื่อการเรียนรู้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
92 เพราะเหตุใดครูต้องหาประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ก เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้
ข เพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้
ค เพื่อประกันคุณภาพของสื่อ
ง เพื่อทราบความเหมาะสมของสื่อ
93 การจัดกิจกรรมใดที่เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ก เวทีวจีเด็ก
ข จิตรกรรุ่นเยาว์
ค มุมสวนหนังสือ
ง มุมงาม งานสวยด้วยมือเรา
94 ข้อใดที่แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ก ถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นทราบ
ข พยายามกินผักแม้จะรู้สึกไม่อร่อย
ค แก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่าคนอื่น
ง จำแนกข้อเท็จจริงกับความเห็นได้
95 การบันทึกผลการสอนมีจุดประสงค์ใด
ก เพื่อรู้พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน
ข เพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน
ค เพื่อส่งผู้บริหารสถานศึกษาตรวจ
ง เ พื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
96 คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
ก แต่งโคลงและกลอนง่ายๆ ได้ (ศรีราชาเลือก)
ข เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้ (ระยองเลือก)
ค อ่านอย่างมีสมรรถภาพและอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น
ง วิเคราะห์เรื่องที่ฟังที่ดูและเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในชีวิต
97 การรวบรวมข้อมูลแบบใดที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง
ก แบบทดสอบ
ข การดูจากผลงาน
ค ดูการปฎิบัติ
ง ดูกระบวนการ
98 ข้อใดเป็นคำถามที่พัฒนาความคิดโดยใช้หมวกความคิดสีแดงของ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โมโน
ก เราต้องการข้อมูลเพิ่มในด้านใดบ้าง
ข อะไรคือจุดอ่อนของขุนแผน
ค อ่านเรืองขุนช้างขุนแผนแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไร
ง ผลดีที่ขุนแผนกระทำทั้งหมดมีอะไรบ้าง
99 การเรียนรู้กำหนดว่า...ผู้เรียนสามารถเขียนบทความโน้มน้าว ชักชวน... ผู้สอนจะใช้วิธีการใด
ก แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ข ใบความรู้และใบงาน
ค แบบสัมภาษณ์และประมวลข้อมูล
ง การเปรียบเทียบผลงาน
100 สำหรับเด็กเล่มใดเป็นประเภทบันเทิงคดี สารคดีและคำประพันธ์
ก แมวไทย
ข ...ไม้ของขวัญ
ค เรื่องสั้นชนบท
ง ..........ธรรมโบราณ
 

Create Date : 01 เมษายน 2554    
Last Update : 1 เมษายน 2554 16:07:32 น.
Counter : 447 Pageviews.  

แนวข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ

แนวข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
ข้อสอบเยียวยาตามสาขาวิชาเอกต่างๆ

จากคณะครูที่ติดต่อขอรับแนวข้อสอบ ปรากฏว่าสอบผ่าน ร้อยละ 70%


ปฐมวัย การงาน สุขศึกษา ภาษาไทย คณิคศาสตร์ สังคมศึกษา อื่นๆ

สนใจ 350 บาท (1วิชา)
โอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ภูมิภัทร
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3160178447

ขอความอนุเคราะห์ หาเงินเพื่อจัดทำเว็บไซต์สำหรับครู ครู ทั้งหลายที่อยากจะเลื่อนวิทยฐานะ
ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับ

หมายเหตุ : (เฉพาะ) ครูท่านใดที่บริจาคเป็นอันเรียบร้อย ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เมลได้นะครับ

แล้วก็เมลมาบอกด้วยนะครับว่าโอนเงินมาวันที่เท่าไหร่ เวลาเท่าไหร่ จำนวนเท่าไหร่ อย่างละเอียด พร้อมกับบอก

อีเมลของท่าน ทางทีมงานจะส่งข้อสอบไปให้ท่านภายใน 2 วันpooh_physics@hotmail.com

โทรศัพท์ 084-4714186

ขอสาย "ครูถั่วพู"ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการที่จะเสียเงิน

ให้ท่านค้นหาเอาเอง นะครับผม งานนี้ไม่ได้บังคับอะไรใดใดทั้งสิ้น


หมายเหตุ :
1.ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบในส่วนของคำถามและคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่
2.หากข้อสอบที่ส่งไปไม่ถูกใจ ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น
3.แนวข้อสอบที่ได้มา ได้มาจากการค้นคว้ารวบรวมจากหลายๆแห่ง รวมเป็นหนึ่งเดียว หากผิดพลาดทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับครูชำนาญการพิเศษ

//oopps.bloggang.com

//sobkroo.blogspot.com
 

Create Date : 12 ธันวาคม 2552    
Last Update : 12 ธันวาคม 2552 23:19:31 น.
Counter : 332 Pageviews.  


hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.