สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

แบบทดสอบสายผู้บริหารสถานศึกษา

แบบทดสอบสายผู้บริหารสถานศึกษา

1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล
ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. พรบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที  ส่วนภูมิภาค
ข. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา
ค. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น
ง. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
3. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล
ก. กรมที่ดิน
ข. จังหวัดนครราชสีมา
ค. อำเภอโนนไทย
ง. อบต.ไทยเจริญ
4. สพฐ. คือส่วนราชการใด
ก. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เป็นหน่วยงาน
อยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่วนกลาง
ข. ส่วนภูมิภาค
ค. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล
6. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. สถานศึกษาหรือโรงเรียน
7. ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แห่ง
ก. 175 แห่ง ข. 178 แห่ง
ค. 256 แห่ง ง. 295 แห่ง
8. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ
ก. งานบริหารงานบุคคล
ข. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค. ฝ่ายนิเทศการศึกษา
ง. กลุ่มงานแผนและนโยบาย
9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื่องใด
ก. การเจ้าหน้าที่
ข. การส่งเสริมกิจการนักเรียน
ค. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ง. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา.
สอบครูดอทคอม: อ.บวร เทศารินทร์
2
10. องค์คณะบริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารงาน
ในบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด
กี่คณะ
ก. 1 คณะ
ข. 2 คณะ
ค. 3 คณะ
ง. 4 คณะ
11. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคล
มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหาร
งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน
ก. 9 คน
ข. 12 คน
ค. 15 คน
ง. 27 คน
12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. คุรุสภา
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. ก.ค.ศ.
ง. อ.ก.ค.ศ.
13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
14. ใครเป็นประธาน ก.ค.ศ.
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รองนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรี
มอบหมาย
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ครูผู้ช่วย
ข. ครู
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
16. ผู้มีหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
17. ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นในสพท.
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่
การศึกษา
18. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร 3 ใน
สพท.จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่นานเท่าใด
ก. 3 เดือน
ข. 6 เดือน
ค. 1 ปี
ง. 2 ปี
แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา.
สอบครูดอทคอม: อ.บวร เทศารินทร์
3
19. การไปดำรงตำแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน
ก. การย้าย
ข. การโอน
ค. การไปช่วยราชการ
ง. การเปลี่ยนตำแหน่ง
20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ก. ระเบียบ
ข. กติกา
ค. วินัย
ง. จรรยาบรรณ
21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
ก. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ข. ซื้อขายตำแหน่ง
ค. รับจ้างทำผลงานราชการ
ง. ขาดราชการ
22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ก. ตักเตือน
ข. ภาคทัณฑ์
ค. ตัดเงินเดือน
ง. ลดขั้นเงินเดือน
23. ผู้มีอำนาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. หัวหน้ากลุ่ม หรือ ฝ่าย
ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
24. เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตาม
ข้อใด
ก. อันดับครูผู้ช่วย
ข. อันดับค.ศ.1
ค. อันดับ ค.ศ.2
ง. ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
25. หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ก. กระทรวง
ข. กรม
ค. อำเภอ
ง. อบจ.
26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
ก. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ3
ข. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 4
ค. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5
ง. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10
27. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีคือข้อใด
ก. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
ข. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ง. เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ
28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด
ก. หลักนิติธรรม
ข. หลักคุณธรรม
ค. หลักการมีส่วนร่วม
ง. หลักความคุ้มค่า
แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา.
สอบครูดอทคอม: อ.บวร เทศารินทร์
4
29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี่ประการ
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ
30. ตามระบบการจัดองค ์กรของรัฐประเทศไทย
ฝ่ายใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย
ก. ฝ่ายนิติบัญญัติ
ข. ฝ่ายบริหาร
ค. ฝ่ายตุลาการ
ง. คณะรัฐมนตรี
31. ศาลที่มีหน้าที่พิจารณาคดีทางการปกครอง
ก. ศาลยุติธรรม
ข. ศาลปกครอง
ค. ศาลทหาร
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ
32. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานทางการปกครอง
ก. โรงเรียน
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง. มูลนิธิร่วมกตัญญู
33. กรณีที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องศาลปกครอง ไม่ได้
ก. ถูกละเมิดโดยหน่วยงานราชการ
ข. ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ค. ถูกละเมิดโดยเอกชน
ง. หน่วยงานราชการเพิกเฉยหรือละเลยต่อการ
ร้องขอ
34. ข้อใดเป็นคำสั่งทางการปกครอง
ก. คำสั่งลงโทษทางวินัย
ข. สัญญาซื้อจ้าง
ค. กฎ
ง. หนังสือสั่งการ
35. คำสั่งทางการปกครองมีผลเมื่อใด
ก. เมื่ออกคำสั่ง
ข. เมื่อส่งคำสั่ง
ค. เมื่อรับทราบคำสั่ง
ง. เมื่อได้รับแจ้ง
36. หากเอกชนจะฟ้องหน่วยงานจะต้องยื่นต่อศาล
ปกครองภายในกี่วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้อง
คดี
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
37. กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาตามข้อ 36 จะต้อง
อุทธรณ์ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
38. ผลของคำสั่งทางการปกครองที่ทำให้คำสั่งนั้น
สิ้นผล
ก. สั่งการ
ข. ยกเลิก
ค. เพิกถอน
ง. แก้ไข
39. หากเจ้าหน้าที่รัฐทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
แต่เป็นกระทำการละเมิดต่อเอกชน เอกชนผู้เสียหาย
จะต้องฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ใด
ก. เจ้าหน้าที่
ข. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ค. กระทรวงเจ้าสังกัด
ง. กระทรวงการคลัง
แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา.
สอบครูดอทคอม: อ.บวร เทศารินทร์
5
40. หากส่วนราชการต้องจ่ายค่าเสียหายต่อเอกชน
กรณีละเมิดและหน่วยงานราชการต้องไล่เบี้ยจาก
เจ้าหน้าที่ได้กรณีใด
ก. ความผิดชัดแจ้ง
ข. ปฏิบัติตามหน้าที่
ค. ไม่มีเจตนาหรือจงใจ
ง. ประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง
41. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แก่
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
ง. หัวหน้ากลุ่มหรือฝ่าย
42. ไม่ใช่ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
ก. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ค. นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา
ง. ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
43. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
ก. การบริหารงานบุคคล
ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ง. ตรวจสอบภายใน
44. ส่วนราชการใดที่กำหนดใหม่ให้มีทุกสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ก. การบริหารงานบุคคล
ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
ง. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
45. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขต
พื้นที่ทางการศึกษาใดมีจำนวนมากที่สุด
ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ศึกษานิเทศก์
ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
46. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีทุกส่วนราชการ
ก. เจ้าพนักงานธุรการ
ข. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ค. บุคลากร
ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
47. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มใด
ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ก. ผอ. สพท.
ข. รอง ผอ.สพท.
ค. ศึกษานิเทศก์
ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
48. อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นในส่วน
ราชการใดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาก
ที่สุด
ก. อำนวยการ
ข. บุคคล
ค. นโยบายและแผน
ง. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งใด
ที่กำหนดให้มีมากที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
ก. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข. บุคลากร
ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ง. นักวิชาการศึกษา
แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา.
สอบครูดอทคอม: อ.บวร เทศารินทร์
6
50. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กำหนดไว้
ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 800 คนขึ้นไป
ก. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข. เจ้าพนักงานธุรการ
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
51. ขั้นตอนสุดท้ายของงานสารบรรณในสำนักงาน
ก. การคิด ร่าง
ข. การลงทะเบียน
ค. การทำสำเนา
ง. การทำลาย
52. ประกาศจัดไว้ในหนังสือราชการประเภทใด
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือสั่งการ
ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
53. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ควรจัดไว้ในวาระใด
ในระเบียบวาระการประชุมตามข้อใด
ก. ระเบียบวาระที่1
ข. ระเบียบวาระที่ 3
ค. ระเบียบวาระที่ 4
ง. ระเบียบวาระที่ 5
54. หนังสือราชการที่ต้องการให้ทำโดยเร็ว
ก. หนังสือที่ไม่ประทับชั้นความเร็ว
ข. หนังสือที่ประทับตราด่วน
ค. หนังสือที่ประทับตราด่วนมาก
ง. หนังสือที่ประทับตราด่วนที่สุด
55. โดยปกติหนังสือราชการจะเก็บไว้กี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 5 ปี
ค. 10 ปี
ง. 20 ปี
56. การจัดทำหนังสือราชการเพื่อส่งไปยังหน่วยงาน
ต่างๆโดยปกติแล้วทำกี่ชุด
ก. 1 ชุด
ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด
ง. 4 ชุด
57. ข้อใดคือโปรแกรมการส่งหนังสืออิเลคทรอนิก
ก. E-mail
ข. E-office
ค. E-filing
ง. เฉพาะ ข และ ค
58. ขั้นตอนแรกเมื่อรับหนังสือราชการจากภายนอก
ก. ลงทะเบียนรับ
ข. ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนหรือไม่
ค. จัดลำดับความสำคัญ
ง. ส่งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
59. ข้าราชการระดับใดขึ้นไปสามารถลงนามรับรอง
ความถูกต้องในหนังสือราชการได้
ก. ระดับ 1
ข. ระดับ 2
ค. ระดับ 3
ง. ระดับ 4
60. การทำลายหนังสือราชการควรทำให้แล้วเสร็จ
ภาย ในเดือนใด
ก. ตุลาคม
ข. ธันวาคม
ค. มกราคม
ง. กุมภาพันธ์
61. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาในปัจจุบันใช้แบบใด
ก. PPBS ข. ZBB
ค. PBB ง. SPPB
แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา.
สอบครูดอทคอม: อ.บวร เทศารินทร์
7
62. การจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปัจจุบันจัดในรูปแบบใด
ก. โครงการ
ข. แผนงาน
ค. แผนการ
ง. แผนงบประมาณ
63. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบใด
ก. การแก้ปัญหาความยากจน
ข. การบริหารจัดการภาครัฐ
ค. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ง. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
64. ข้อใดคือระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
สู่ระบบอิเลคทรอนิกส์
ก. MIS
ข. SMIS
ค. GFMIS
ง. GIS
65. รายจ่ายของส่วนราชการจัดไว้กี่หมวด
ก. 2 หมวด ข. 3 หมวด
ค. 4 หมวด ง. 5 หมวด
66. เงินเดือนข้าราชการครูจัดอยู่ในหมวดใด
ก. งบกลาง
ข. งบบุคลากร
ค. งบเงินอุดหนุน
ง. งบดำเนินการ
67.ไม่ใช่ประเภทการเงินของสำนักงาน
ก. เงินงบประมาณ
ข. เงินนอกงบประมาณ
ค. เงินรายได้แผ่นดิน
ง. เงินรายของหน่วยงาน
68. จากข้อ 67 เงินประเภทใดที่ต้องส่งคืนรัฐบาล
หากใช้ไม่หมด
ก. เงินงบประมาณ
ข. เงินนอกงบประมาณ
ค. เงินรายได้แผ่นดิน
ง. เงินรายได้หน่วยงาน
69. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงิน
ก. ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จ่ายเงินทุกครั้ง
ข. ลงบัญชีสมุดเงินสด
ค. เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้เก็บรักษาเงิน
ง. เสนอรายงานเงินคงเหลือต่อผู้บังคับบัญชา
70. กรรมการเก็บรักษาเงินสำนักงานควรมีกี่คน
ก. 1 คน
ข. 2 คน
ค. 3 คน
ง. แล้วแต่เห็นสมควร
71. ปัจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ่ายเงินเดือน
ให้กับข้าราชการครูในสังกัดโดยวิธีใด
ก. จ่ายเป็นเงินสด
ข. จ่ายเป็นเช็ค
ค. จ่ายผ่านธนาคาร
ง. แล้วแต่จะเลือกตามคำร้องขอ
72. หลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงินต้องระบุยกเว้น
ก. ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
ข. วันเดือนปีที่รับเงิน
ค. รา_______ยการแสดงการรับเงินว่าค่าอะไร
ง. จำนวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือ
73. การส่งเงินรายได้แผ่นดินข้อใดถูกต้อง
ก. ส่งทุกวันทำการ
ข. ส่งทุกครั้งที่มีการรับเงิน
ค. ส่งเดือนละ 1 ครั้ง
ง. ส่งทุกวันที่ 7 ของเดือน
แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา.
สอบครูดอทคอม: อ.บวร เทศารินทร์
8
74. pay-in หมายถึงเอกสารใด
ก. ในนำส่งเงินธนาคาร
ข. ใบนำฝากเงินธนาคาร
ค. รายการเงินธนาคาร
ง. ใบฝากถอนธนาคาร
75.จำนวนเงินที่ก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป
ถึงต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื ่อมปี
ก. 10,000 บาท
ข. 30,000 บาท
ค. 50,000 บาท
ง. 100,000 บาท
76. การบัญชีของสำนักงานในปัจจุบันใช้ระบบใด
ก. ระบบเงินสด
ข. ระบบรายรับรายจ่าย
ค. ระบบหน่วยงานย่อย
ง. ระบบเกณฑ์คงค้าง
77. การดำเนินการด้านบัญชีของสำนักงานเป็น
อันดับ แรก
ก. การตั้งยอดบัญชี
ข. การจัดทำกระดาษทำการ
ค. การบันทึกบัญชีประจำวัน
ง. การสรุปรายการบัญชี
78. ฎีกาเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. ระบบบัญชี
ข. ประเภทการเงิน
ค. การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
ง. หลักฐานการเบิกเงิน
79. ขั้นตอนบัญชีขั้นแรกเมือได้รับเงิน
ก. จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
ข. บันทึกสมุดรายวัน
ค. บันทึกบัญชีแยกประเภท
ง. บันทึกทะเบียนคุม
80. การปิดบัญชีกระทำในวันใด
ก. วันเริ่มปีปฏิทิน
ข. วันเริ่มปีงบประมาณ
ค. วันสิ ้นปีปฏิทิน
ง. วันสิ ้นปีงบประมาณ
81. ข้อใดคือวันเริ่มต้นปีงบประมาณ
ก. 1 มกราคม
ข. 1 เมษายน
ค. 1 ตุลาคม
ง. 1 พฤศจิกายน
82. การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสำนักงาน
ต่อ สพฐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง)และ
สำนักงบประมาณภายในวันใดของทุกเดือน
ก. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ข. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ค. ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป
ง. ภายใน 7 วันทำการ
83. ขั้นตอนแรกของการบริหารงานพัสดุได้แก่ข้อใด
ก. การจัดหาพัสดุ
ข. การกำหนดความต้องการพัสดุ
ค. การลงบัญชีพัสดุ
ง. การจำหน่ายพัสดุ
84. การจัดหาพัสดุกระทำได้กี่วิธี
ก. 4 วิธี
ข. 5วิธี
ค. 6วิธี
ง. 7 วิธี
85. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดขึ้นใหม่
ก. การตกลงราคา
ข. การสอบราคา
ค. การประกวดราคา
ง. วิธีอิเลคทรอนิกส์
แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา.
สอบครูดอทคอม: อ.บวร เทศารินทร์
9
86. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ให้ใช้วิธีการใด
ก. ตกลงราคา
ข. สอบราคา
ค. ประกวดราคา
ง. วิธีพิเศษ
87. การจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่เท่าใดต้องจัดหา
ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์( E- Auction)
ก. ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
ข. ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
ง. ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
88. การตรวจรับพัสดุให้ดำเนินการภายในกี่วัน
ก. โดยด่วน
ข. 3 วัน
ค. 3 วันทำการ
ง. 7 วันทำการ
89. การลงทะเบียนข้อใดถูกต้อง
ก. หมึก กระดาษ ให้ลงทะเบียน
ข. คอมพิวเตอร์ ตั้งโต ๊ะให้ลงบัญชี
ค. อาคารเรียนให้ลงบัญชีสิ่งก่อสร้าง
ง. เก้าอี ้โซฟาให้ลงทะเบียน
90. การตรวจสอบพัสดุเมื่อสิ้นปีให้ดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก. 20 วัน
ข. 20 วันทำการ
ค. 30 วัน
ง. 30 วันทำการ
91. หากพัสดุสูญหาย ไม่มีซาก และหาตัวผู้รับผิด
ชอบไม่ได้ ควรจำหน่ายโดยวิธีใด
ก. ขาย
ข. แลกเปลี่ยน
ค. ทำลาย
ง. จำหน่ายเป็นสูญ
92. หากโรงเรียนสร้างอาคารอเนกประสงค์เสร็จ
โรงเรียน ต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ลงบัญชีพัสดุ
ข. ลงทะเบียนครุภัณฑ์
ค. ลงทะเบียนสิ่งก่อสร้าง
ง. ลงทะเบียนที่ราชพัสดุ
93. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการเงิน
การบัญชี การบริหารสินทรัพย์และการดำเนินงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดคือ
ก. กลุ่มอำนวยงาน
ข. กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
ค. กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
ง. หน่วยตรวจสอบภายใน
94. การดำเนินงานและบุคลากรหน่วยตรวจสอบ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดถูกต้อง
ก. ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ข. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรใน
ปฏิบัติงาน
ค. ขอบเขตตรวจสอบมีทั้งสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ง. ถูกทุกข้อ
แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา.
สอบครูดอทคอม: อ.บวร เทศารินทร์
10
95.ทำไมหน่วยงานถึงต้องมีการตรวจสอบภายใน
ก. ระบบวิธีการในการบริหารจัดการเปลี ่ยนไป
ข. ไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ค. มีการทุจริตในระบบราชการ
ง. เพื่อให้งานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
96. การตรวจสอบภายในในสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ่งตรวจสอบ
เรื่องอะไร
ก. การเบิกจ่าย การบัญชี การเงิน
ข. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการ
ค. การตรวจสอบระบบสารสนเทศการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
97. ขั้นตอนแรกของการตรวจสอบภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบ
ข. การกำหนดแผนการตรวจสอบ
ค. การดำเนินงานตรวจสอบ
ง. การรายงานผลการตรวจสอบ
98. มาตรฐานการตรวจสอบภายในมีกี่ด้าน
ก. 1 ด้าน
ข. 2 ด้าน
ค. 3 ด้าน
ง. 4 ด้าน
99. ข้อใดคือเป้าหมายของการควบคุมภายใน
ก. การตรวจสอบ
ข. การกำกับติดตาม
ค. การสร้างความมั่นใจให้ผู ้ปฏิบัติงาน
ง. งานมีประสิทธิภาพ ป้องการการทุริต
100. ไม่ใช่มาตรฐานการควบคุมภายใน
ก. มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข. มีการประเมินความเสี่ยง
ค. มีระบบการติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ
ง. มีการกำกับติดตามประเมินผล__
 

Create Date : 27 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 27 พฤษภาคม 2552 10:49:17 น.
Counter : 517 Pageviews.  


hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.