สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

ข้อสอบเยียวยา คอมพิวเตอร์ ดนตรีศึกษา พลศึกษา

วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
1. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก. Unix ข. Access
ค. Linux ง. Windows XP
2. คอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด
ก. Laptop ข. Notebook
ค. Sub-Notebook ง. Palmtop
3. ที่พอร์ตของฮาร์ดดิสแบบ SCSI จะมีขาสัญญาณอยู่กี่ขา
ก. 40 ขา ข. 50 ขา
ค. 60 ขา ง. 70 ขา
4. Power Supply ข้อใดมีหัวต่อที่ใช้ต่อกับเมนบอร์ด 2 หัว
ก. แบบ ATX ข. แบบ AT
ค. แบบ AUX 6 Pix ง. แบบ ATX 12 v.
5. การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพให้เป็น 75 Hz เพื่ออะไร
ก. เพื่อให้ความคมชัด
ข. เพื่อให้ภาพสว่างมากขึ้น
ค. แก้ภาพมีสีเพี้ยน
ง. เพื่อไม่ให้ภาพสั้นหรือกระพริบ
6. PCMCIA Card นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ในข้อใด
ก. PDA ข. Palm
ค. PC ง. Notebook
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
ก. เครื่องพิมพ์ชนิดจุดบางเครื่องสามารถพิมพ์เป็นสีได้
ข. เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก ใช้การฉีดพ่นหมึกพิมพ์ลายกระดาษ
ค. เครื่องพิมพ์ชนิดจุดใหญ่สามารถพิมพ์ได้ 2 ทิศทาง
ง. เครื่องพิมพ์ชนิดจุด ไม่สามารถพิมพ์ตัวขยายใหญ่ได้
8. ข้อใดมีการใช้งานแตกต่างจากข้ออื่น
ก. CPU ข. RAM
ค. ROM ง. CD-ROM
9. จงเรียงลำดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่
1. Workstation 2. Mainframe
3. Personal Computer 4. Super Computer
ก. 3 – 2 – 1 – 4 ข. 3 – 1 – 4 - 2
ค. 3 – 1 – 2 – 4 ง. 3 – 2 – 4 - 1
10. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที
ข. บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้ง/วินาที
ค. อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ
ง. มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์/วินาที
11. ถ้าท่านเห็นซีดีไรท์เตอร์ เขียนว่า 30x15x20x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 30x
ข. การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 15x
ค. การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 20x
ง. การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 30x
12. ข้อใดคือการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ครั้งละ 1 บิต
ก. Single Port ข. Serial Port
ค. Parallel Port ง. Scanner
13. เครื่องพิมพ์แบบใดใช้หลักความร้อนละลายโทเนอร์ (Toner)
ก. Ink Jet ข. Laser
ค. Dot matrix ง. Scanner
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
14. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบหาไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์
ก. AVG ข. NOD32
ค. PANDA ง. ถูกทุกข้อ
15. หน่วยที่ใช้ในการคำนวณและตรรกะ คือหน่วยใด
ก. Control Unit ข. ALU
ค. PANDA ง. Output Unit
16. ถ้าแบ่ง Partition ของฮาร์ดดิสจะใช้คำสั่ง
ก. Format ข. Fdisk
ค. Scandisk ง. Hardiest
17. คำสั่งใน Linux ที่มีความหมายคล้ายกับคำสั่ง DIR ใน MS-Dos คือ
ก. Is ข. rpm
ค. cls ง. clear
18. คำสั่งที่ใช้ในการดู IP ของระบบปฏิบัติการ Windows XP คือข้อใด
ก. winipcfg ข. cmd
ค. ipcfg ง. ipconfig
19. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
ก. COPY ข. REN
ค. DEL ง. VOL
20. Collision คือ ข้อใด
ก. การป้องกันข้อมูล
ข. การรับข้อมูล
ค. การชนกันของข้อมูล
ง. การตรวจสอบข้อมูล
21. หน่วยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใด
ก. Bit ข. Byte
ค. Field ง. Record
22. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลรวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
ก. Batch Processing
ข. Transaction Processing
ค. Oriented Processing
ง. Data Processing
23. 1 MB เท่ากับข้อใด
ก. 1,000 ไบต์ ข. 1,024 ไบต์
ค. 1,024 กิโลไบต์ ง. 1,000,000 ไบต์
24. ข้อใดเป็นการใช้คำสั่งการสร้างพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
ก. CD ข. MD
ค. RD ง. DIR
25. สัญลักษณ์ 􀁻 คือข้อใด
ก. สิ้นสุดโปรแกรม ข. เชื่อมต่อผังงาน
ค. ประมวลผล ง. แสดงผลทางจอภาพ
26. สัญลักษณ์ คือข้อใด
ก. รัยค่าข้อมูล ข. ประมวลผล
ค. เริ่ม - จบโปรแกรม ง. แสดงผลทางจอภาพ
27. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ก. Basic, Excel ข. Basic, PowerPoint
ค. Basic, Cobol ง. Cobol, Excel
28. ข้อใดไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแบบ OOP
ก. Visual FoxPro ข. Basic, PowerPoint
ค. Basic, Cobol ง. Coblo, Excel
29. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือข้อใด
ก. DSS ข. EIS
ค. ES ง. MIS
30. การรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ คือระบบใด
ก. DSS ข. EIS
ค. ES ง. MIS
31. 3 + 5 X (2 2 + 1) – 3 = ?
ก. 20 ข. 25
ค. 37 ง. 40
32. 10111001 ตรงกับเลขฐานสิบหกในข้อใด
ก. B9 ข. 561
ค. 127 ง. F1
33. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในข้อใด
ก. 106 ข. 107
ค. 108 ง. 109
34. A316 ตรงกับเลขฐานสิบในข้อใด
ก. 106 ข. 107
ค. 108 ง. 109
35. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว หรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้น ๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
ก. ESC ข. Shift
ค. Caps Lock ง. Enter
36. ข้อใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล์
ก. WinZip ข. Winpro
ค. WinRar ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก
37. ข้อใดเป็นคำสั่งคัดลอกข้อมูล
ก. Alt + P ข. Ctrl + C
ค. Ctrl + v ง. Alt + F
38. ในโปรแกรมเอ็กเซล C1=10, C2=20, C3=61,C4=60 ถ้าใช้คำสั่ง AVG (C1:C4) จะได้คำตอบในข้อใด
ก. 10 ข. 20
ค. 30 ง. 60
39. ในโปรแกรม Excel ,เซลล์ A1=23, B1=10, C1=24 ถ้าจะรวมผลลัพธ์ทั้ง 3 เซลล์ จะใช้คำสั่งในข้อใด
ก. COUNT ข. IF
ค. AVG ง. SUM
40. ถ้าต้องการอ่านเอกสาร .pdf จะต้องเปิดโดยใช้โปรแกรมใด
ก. Microsoft Word ข. Access 97
ค. Windows Media ง. Acrobat Reader
41. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดอายุการใช้งาน
ก. Freeware ข. Shareware
ค. Demo ง. Limited
42. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดไป
ก. Communications
ข. Fonts Utilities
ค. Calendar and Scheduling
ง. Device Drivers Utilities
43. โปรแกรมใดเหมาะสมกับการนำเสนอเรื่องราวโดยมีภาพประกอบ
ก. Word ข. Excel
ค. PowerPoint ง. Access
44. ส่วนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือข้อใด
ก. .pdf ข. .psd
ค. ,p5a ง. .ppt
45. ส่วนขยายของไฟล์ที่ได้จากการบันทึกของโปรแกรม
ก. .a5p ข. .xls
ค. .ppt ง. . psd
46. ความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ก. พิมพ์เอกสารธรรมดาและรูปภาพได้
ข. เล่นเกมต่าง ๆ ได้หลายชนิด
ค. ใช้ Internet ได้
ง. ดูหนังฟังเพลงได้
47. โปรแกรมใดที่ไม่สามารรถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
ก. Visual Basic
ข. Swish Max
ค. Adobe Image Ready
ง. Macromedia Flash
48. ไฟล์รูปภาพใดไม่เหมาะสมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ก. JPEG ข. BMP
ค. GIF ง. TIF
49. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าสร้างภาพเป็นสีขาวดำจะใช้ Mode ใด
ก. RGB Color ข. CMYK Color
ค. Grayscale ง. Bitmap
50. ข้อใดไม่ใช่ไฟล์วีดิโอ
ก. .avi ข. .wmv
ค. .aif ง. .mp4
51. ข้อใดไม่ใช้วีดิโอ
ก. .mid ข. .mov
ค. .mp3 ง. .mp4
52. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าจะสร้างภาพเพื่อพิมพ์เป็นนิตยสารจะใช้ Mode ใด
ก. RGB Color ข. CMYK Color
ค. Grayscale ง. Bitmap
53. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมในตัวต่อวีดิโอ
ก. Adobe Premiere ข. Cool Edit
ค. Ulead ง. Vegas
54. จุดเล็ก ๆ ที่ต่อกันจนทำให้เกิดภาพบนจอภาพเรียกว่าอะไร
ก. Pin ข. Pixel
ค. Gif ง. JPG
55. การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
ก. ข้อมูล, สื่อนำข้อมูล
ข. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล,
ค. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล
ง. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล, สายข้อมูล
56. การสื่อสารีข้อมูลที่ทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและส่งผลัดกันแป้นการส่งข้อมูล
ก. แบบทิศทางเดี่ยว
ข. แบบสองทิศทางทางสลับกัน
ค. แบบสองทิศทางพร้อมกัน
ง. แบบหลายทิศทางพร้อมกัน
57. การใช้โทรศัพท์เป็นการส่งข้อมูลแบบใด
ก. Half-Duplex Transmission
ข. Half-Simplex Transmission
ค. Simplex Transmission
ง. Full - Duplex Transmission
58. ไฟล์รูปภาพชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาสร้างเว็บเพจมากที่สุด
ก. GIF ข. JPEG
ค. JPG ง. BMP
59. ข้อใดเปรียบเสมือนสารบัญหนังสือ
ก. Web Site ข. ACC
ค. Page ง. URL
60. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. E-Mia คือ การส่งจดหมายระหว่างคอมพิวเตอร์
ข. //www.คือ การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
ค. IRC คือ การสนทนาระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์
ง. FTP คือ การค้นหาข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
61. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML คำสั่งใดใช้ในการสร้างรูปภาพบนเว็บเพจ
ก. (A Href=“….”)……………………(/A)
ข. (bgcolor=“….”)………………..(/bgcolor)
ค. (img scr=“….”)
ง. (Font Face=“….”)………………..(/Font)
62. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
ก. Index.doc ข. Index.htm
ค. Fist.doc ง. Fist.htm
63. ข้อใดไม่ใช่การเขียนเว็บเพจแบบ Dynamic
ก. .jsp ข. .html
ค. .php ง. .asp
64. roadmap@infopress.com ข้อใดคือโดเมนเนม
ก. roadmap ข. @
ค. infopress ง. .com
65. ไฟล์ PDF เหมาะสำหรับนำมาจัดทำอะไร
ก. Web Page ข. E-Book
ค. E-Learning ง. E-Testing
66. รหัส #FFFFFF คือ รหัสสีใดในการเขียนเว็บเพจ
ก. สีดำ ข. สีน้ำเงิน
ค. สีขาว ง. สีเขียว
67. Videoconference คืออะไร
ก. การแปลงภาพและเสียง
ข. การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
ค. การเข้ารหัสสัญญาณวีวิโอ
ง. การควบคุมสัญญาณภาพทางอินเตอร์เน็ต
68. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคือข้อใด
ก. POS ข. ACC
ค. JSP ง. ISP
69. หน่วยงานใดที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมของประเทศไทย
ก. Thnic ข. Thainic
ค. nic ง. Thailandnic
70. ถ้าจะใช้อินเตอร์เน็ตฟรี TOT จะต้องต่อโทรศัพท์หมายเลขใด
ก. 1221 ข. 1222
ค. 1223 ง. 1224
71. //www.thaipaint.co.jp เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
ก. สถาบันการศึกษา
ข. หน่วยงานราชการ
ค. บริษัท
ง. การทหาร
72. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือข้อใด
ก. //www.ict.go.th ข. //www.cict.go.th
ค. //www.mict.go.th ง. //www.ictm.go.th
73. ถ้าจะเข้าเยี่ยมชมเว็บสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จะเข้าไปที่เว็บใด
ก. //www.buriram3.org
ข. //www.bruiram3.com
ค. //area.obec.go.th/buriram3
ง. //school.obec.go.th/buriram3
74. ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่กำลังแพร่ระบาดในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งมีอาการดังนี้ ไฟล์ Folder Option หายไป, Run คำสั่งแล้วเครื่องจะ Restart เอง, มีหน้าจอสีเขียวขึ้นมารบกวนตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. Michelangelo ข. Tony
ค. Anna ง. Brontok.a
75. การจัดนิทัศการ ICT Expro 2006 จะจึดขึ้นในวันที่เท่าใด
ก. 2 – 6 สิงหาคม 2549
ข. 8 – 11 สิงหาคม 2549
ค. 17 – 22 สิงหาคม 2549
ง. 23 – 27 สิงหาคม 2549
1
รหัสประจำวิชา
ชื่อภาควิชา
2
BUS
ธุรกิจ
ENG
ภาษาอังกฤษ
SCI
วิทยาศาสตร์
จากตารางต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 76 – 77
76. จากรูปหมายเลข 1 คืออะไร
ก. Tuples ข. Table
ค. Attributes ง. Relation
77. จากรูปหมายเลข 2 คืออะไร
ก. Tuples ข. Table
ค. Attributes ง. Relation
78. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
ก. Oracle ข. Access
ค. Namo ง. SQL Server
79. บุคคลใดที่ทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลคือข้อใด
ก. USER ข. DBA
ค. BDMS ง. DBSM
80. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมประเภท CMS
ก. PostNuke ข. Linux
ค. PHP-Nuke ง. Mambo
81. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสนทนาออนไลท์
ก. MSN ข. QQ
ค. Pirch ง. Telnet
82. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรม Web Server
ก. PWA ข. IIS
ค. ASP ง. OmmiHTTPd
83. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรม Web Browser
ก. Netscape Navigator
ข. FireFox
ค. Opera
ง. Oracle
84. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
ก. Edit Plus ข. Namo
ค. Hotdog ง. Appsery
85. อาร์ปาเน็ต (Arpanet) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต เป็นของหน่วยงานใด
ก. ทหาร ข. ตำรวจ
ค. แพทย์ ง. สถาบันการศึกษา
86. ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบไร้สาย
ก. LAN ข. Wireless
ค. WAM ง. Star
87. การต่อเชื่อมข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดเมื่อเครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดข้องปัญหาจะทำให้เครื่องต่อไปใช้งานไม่ได้
ก. BUS ข. STAR
ค. RING ง. SINGLE
88. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. IIS ข. PWS
ค. SQL ง. MySQL
89. ข้อใดเป็นการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตโดย Remote Login
ก. Telnet ข. WAIS
ค. Gopher ง. FTP
90. ระบบอินเตอร์เน็ตใช้โปรโตคอลใดในการติดต่อสื่อสาร
ก. FTP ข. UDP
ค. TCP/IP ง. IP
91. การใช้ FTP ในการ Upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ซึ่งปกติระบบเครือข่ายจะเปิดใช้พอร์ตที่เท่าใดในการ FTP
ก. 21 ข. 25
ค. 80 ง. 8080
92. การเปิดใช้พอร์ต 8080 ส่วนมากผู้ควบคุมระบบเปิดใช้ทำอะไร
ก. Web Server ข. Proxy Server
ค. Mail Server ง. File Server
93. การรับ-ส่งอีเมล์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้องอาศัยโปรโตคอลชื่ออะไร
ก. ftp ข. http
ค. telnet ง. Smtp
94. ข้อกำหนดหรือกฎที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หมายถึงข้อใด
ก. TCP/IP ข. Protocal
ค. Telnet ง. E-Mail
95. ถ้า สพท.บร.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.บร.3มี IP Address อยู่ใน Class ใด
ก. Class A ข. Class B
ค. Class C ง. Class D
96. โดยปกติการเก็บข้อมูล IP Address จะมีขนาดความจุเท่าใด
ก. 8 bit ข. 16 bit
ค. 32 bit ง. 64 bit
97. การต่อสายแลนแบบ UTP ถ้ามีระยะห่างเกิน 100 เมตร ต้องใช้อุปกรณ์ใดช่วยในการทวนสัญญาณ
ก. Hub ข. Router
ค. Bride ง. Repeater
98. ข้อใดไม่ใช่ของสายแลนแบบ UTP หรือ CAT 5
ก. ส้ม ข. เขียว
ค. น้ำตาล ง. แดง
99. OSI Modal ของระบบเครือข่าย มีกี่ชั้น
ก. 5 ชั้น ข. 6 ชั้น
ค. 7 ชั้น ง. 8 ชั้น
100. Hub และ Repeater อยู่ใน OSI Model ชั้นใด
ก. Network Layer ข. Transport Layer
ค. Data Link Layer ง. Physical Layer

------------------------



แนวข้อสอบวิชาเอกดนตรีศึกษา
1. คร์อด Cmaj7 ไม่มีโน้ตเสียงใดต่อไปนี้
ก. โด ข. มี
ค. ที ง. ทีแฟลต
2. บรรทัด 5 เส้น มีไว้เพื่อ
ก. บอกความสูงต่ำของเสียง
ข. บอกความสั้นยาวของเสียง
ค. เขียนเนื้อร้อง
ง. บอกลักษณะการร้องเพลง
3. หัวของกุญแจฟาเบสคาบเส้นที่เท่าไร ของ
บรรทัด 5 เส้น
ก. 5 ข. 4
ค. 3 ง. 2
4. PP มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. Pianissimo ข. Piamno
ค. Forte ง. Fortissimo
5. ข้อใดให้ความหมายของลักษณะตัวโน้ตที่บันทึก
ลงบนบรรทัด 5 เส้น
ก. โน้ตตัวกลมมีค่า 4 จังหวะ
ข. โน้ตตัวขาวมีอัตราจังหวะสั้นกว่าตัวกลม ¼
จังหวะ
ค. โน้ตตัวคำประจุด มีอัตราจังหวะเท่ากับ 3
จังหวะ
ง. ตัวโน้ตจะมีอัตราจังหวะเคาะสั้นหรือยาวให้
ดูที่เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
6. การปฏิบัติการเคาะจังหวะในข้อใดถูกต้อง
ก. ข.
ค. ง.
7. จากเดิมใช้บรรทัด 11 เส้น เส้นโดกลาง จะบัน
ทึกที่จุดใดของบรรทัด 5 เส้น
ก. คาบเส้นที่ 11 ของบรรทัด 5 เส้น
ข. คาบเส้นที่ 8 ของบรรทัด 5 เส้น
ค. คาบเส้นที่ 6 ของบรรทัด 5 เส้น
ง. คาบเส้นที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น
8. เมื่อบรรเลงเพลงแล้วเจอคำว่า Uni_ ให้ปฏิบัติ
อย่างไร
ก. การบรรเลงเครื่องดนตรีที่ปฏิบัติ
ข. หยุดบรรเลง
ค. ให้บรรเลงพร้อมกันทั้งหมด
ง. หากได้ยินเครื่องดนตรีอื่นให้หยุด
9. เครื่องหมาย มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ถ้าบันทึกไว้หน้าตัวโน้ตใด โน้ตตัวนั้นจะมี
เสียงต่ำลงครึ่งเสียง
ข. โน้ตที่ถูกเครื่องหมายแปลงเสียงอื่นกลับสู่
สภาพปกติ
ค. ถ้าบันทึกไว้หน้าตัวโน้ตใด โน้ตตัวนั้นจะมี
เสียงสูงขึ้นครึ่งจังหวะ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ก่อนที่เราจะบรรเลงเครื่องดนตรี เราควรปฏิบัติ
ตามข้อใดเป็นสิ่งแรก ก่อนที่จะบรรเลงเครื่อง
ดนตรีตามโน้ตสากล
ก. ดูว่าโน้ตที่ได้ Key อะไร
ข. ดูว่า อยู่ตรงไหน
ค. ดูว่า อยู่ตรงไหน
ง. ดูว่าโน้ตมีกี่ห้องเพลง
11. บันไดเสียงเมเจอร์จะมีตัวโน้ตกี่ขั้น
ก. 13 ขั้น ข. 11 ขั้น
ค. 8 ขั้น ง. 7 ขั้น
12. ประกอบด้วยตัวโน้ต 13 ตัว โน้ตแต่ละขั้นห่างกัน
ครึ่งเสียง มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. บันไดเสียงเมเจอร์
ข. บันไดเสียงไมเนอร์
ค. บันไดเสียงโครมาติก
ง. บันไดเสียงเมเจอร์ฮาร์โมนิก
13. บันไดเสียง Bm Relatlve กับบันไดเสียงใด
ก. C เมเจอร์ ข. D เมเจอร์
ค. E เมเจอร์ ง. F เมเจอร์
14. ขั้นที่ 4 ของบันไดเสียง ตรงกับข้อใด
ก. โทนิก ข. ดอมินันท์
ค. ซับคอมินันท์ ง. ลิดิ้งโน้ต
15. ขั้นที่ 2 ของบันไดเสียง ตรงกับข้อใด
ก. โทนิก ข. ซุปเปอร์โทนิก
ค. มีเดียนท์ ง. คอมินันท์
16. บันไดเสียง 3 มีกี่แฟรต
ก. 2 แฟลต ข. 3 แฟลต
ค. 4 แฟลต ง. 5 แฟลต
17. หากโน้ตในบทเพลงมี C#F# E และ G# น่าจะเป็น
บันไดเสียงใด
ก. F เมเจอร์ ข. G เมเจอร์
ค. F# ไมเนอร์ ง. F ไมเนอร์
18. บันไดเสียงใดเป็นบันไดเสียงเดียวกัน
ก. B เมเจอร์ กับ Cb เมเจอร์
ข. B เมเจอร์ กับ C# เมเจอร์
ค. Bb เมเจอร์ กับ C เมเจอร์
ง. B เมเจอร์ กับ C เมเจอร์
19. แนวเพลงที่รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดมากที่สุดคือ
ก. ป๊อป ข. คลาสสิค
ค. แจ๊ส ง. โรแมนติก
20. ลุดวิก ฟาย เบโนเฟน เป็นผู้นำดนตรีประเทศใด
ก. อังกฤษ ข. เยอรมัน
ค. ฝรั่งเศส ง. สหรัฐอเมริกา
21. ใครได้ชื่อว่าคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของไทย
ก. พระเจน ดุริยางค์
ข. ครูเอื้อ เอื้อสุนทรสนาน
ค. ครูมนตรี ตราโมท
ง. ครูนารถ ถาวรบุตร
22. การขับร้องประสานเสียงหรือเรียกว่า
ก. คอรัส ข. ยูนิสัน
ค. คอนคอร์ก ง. เมโลดี
23. ข้อใดมีความหมายตรงกับการร้องประสานเสียง
มากที่สุด
ก. ร้อง 2 คน เปลี่ยนกันร้องคนละท่อน
ข. ร้องพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป
ค. ร้องพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป
ง. ร้องพร้อมกัน 4 คนขึ้นไป
24. การขับร้องเพลงประสานเสียงจะแบ่งออกเป็นกี่
แนว
ก. 2 แนว ข. 3 แนว
ค. 4 แนว ค. 5 แนว
25. เป็นเสียงระดับเสียงต่ำผู้ชายมีความหมายตรง
กับข้อใด
ก. โซปราโน ข. อัลโต
ค. เทเนอร์ ง. เบส
26. ระดับเสียงต่ำสุดของผู้หญิง มีความหมายตรง
กับข้อใด
ก. โวปราโน ข. อัเลโต
ค. เทเนอร์ ง. เบส
27. ข้อใดสำคัญที่สุดในการร้องเพลง
ก. ร้องถูกจังหวะ
ข. ร้องไพเราะ
ค. ร้องถูกอักษร
ง. มีลูกคอในการร้องเพลง
28. กลุ่มเสียงใดเป็นกลุ่มเสียงกลมกลืนกัน
ก. C – F – B ข. C – E – D
ค. C – E – G ง. C – D – G
29. ขั้นคู่ใดเป็นขั้นคู่กระด้าง
ก. C – C ข. E – B
ค. E – G ง. B – D
30. การร้องประสานเสียงแบบคอนทราเมร์ลดี มี
ความหมายตรงกับข้อใด
ก. ร้องเพลงเดียวกัน 2 แนวพร้อมกัน
ข. ร้องเพลงสลับกันคนละท่อนจนจบเพลง
ค. คนที่ 1 ร้องจนจบเพลง คนที่ 2 จึงจะร้อง
ตาม
ง. ร้องเพลง 2 เพลงพร้อมกัน
31. เพลงสรรเสริญพระบารมีที่ร้องในปัจจุบันใคร
เป็นคนแต่งเนื้อร้อง
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระเจนดุริยางค์
ง. พันเอก หลวงสารานุประกันธ์
32. เพลงชาติไทยที่ร้องอยู่ในปัจจุบัน ใครเป็นคน
แต่งเนื้อร้อง
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระเจนดุริยางค์
ง. พันเอก หลวงสารานุประกันธ์
33. “Bb….. คอนเสิร์ต” เมื่อได้ยินคำนี้ คีบอร์ดจะ
ปฏิบัติเสียงใด
ก. เสียง Bb ข. C
ค. D ง. E
34. เมื่อ Key Baord ปฏิบัติ Bb….คอนเสิร์ต ทรัม
เปิต Bb จะต้องเป่าเสียงใด
ก. เสียง B ข. เสียง C
ค. เสียง D ง. เสียง E
35. เมื่อ Key BOARD เล่นโน้ตเพลง Key Gm
ทรัมเป็ต Bb จะเล่น Key ใด
ก. Key Bm ข. Key Dm
ค. Key Cm ง. Key Am
36. ถ้า Bb ทรัมเป็ต เล่นโน้ตเพลง Key Am
ก. Key Dm ข. Kcy Em
ค. Key Fm ง. Key Gm
37. กีตาร์สายที่ 1 เป็นโน้ตเสียงใด
ก. เสียง E ข. เสียง B
ค. เสียง G ง. เสียง D
38. กีตาร์คอร์ด C นอก นิ้วชี้กดกีต้าร์เสียงใด
ก. เสียงโด ข. เสียงเร
ค. เสียงมี ง. เสียงฟา
39. Key D ไม่มีกลุ่มคอร์ดใดต่อไปนี้
ก. G ข. A7
ค. C ง. Bm
40. Trumpet Bb เสียงเราปฏิบัติตามข้อใด
ก. กดนิ้วชี้กับนิ้วกลาง ข. กดนิ้วนาง
ค. กดนิ้วชี้กับนิ้วนาง ง. กดทุกนิ้ว
41. เลข 1 จะเป็นนิ้วใด เมื่อเล่น คีย์บอร์ด
ก. นิ้วหัวแม่มือ ข. นิ้วชี้
ค. นิ้วกลาง ง. นิ้วนาง
42. คีย์บอร์ด ใช้มือขวาไล่เสียง Key Bb เริ่มต้นด้วย
นิ้วใด
ก. นิ้วหัวแม่มือ ข. นิ้วชี้
ค. นิ้วกลาง ง. นิ้วนาง
43. กดคีย์บอร์ดเสียง G Bb C E เป็นเสียงคอร์ดใด
ก. คอร์ด C ข. คอร์ด Cm
ค. คอร์ด C7 ง. Cm7
44. คอร์ด D7 ต้องกดคีย์บอร์ดเสียงใดบ้าง
ก. D – F – A ข. D – F – G
ค. D – F – A ง. D – F – A – C
45. คอร์ด A+ ต้องกดคีย์บอร์ดเสียงใดบ้าง
ก. A C F ข. A C#F
ค. A C#F# ง. A C F#
46. คอร์ด Cm6 จะต้องกดคีย์บอร์ดเสียงใดบ้าง
ก. G C E ข. G C E
ค. G C E A ง. G C E A
47. เครื่องดนตรีที่ผู้เล่นใช้ระบบประสาทสั่งงานมาก
ที่สุด คือ
ก. กีตาร์ ข. คีย์บอร์ด
ค. กลองชุด ง. เบส
48. เครื่องหมาย มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ข.
ค. ง.
49. 1 ห้องเพลง มี 3 จังหวะ ตัวดำตัวละ 1 จังหวะ มี
ความหมายตรงกับข้อใด
ก. ข.
ค. ง.
50. โน้ตเสียง C กับ Eb เป็นโน้ตขั้นคู่ใด
ก. คู่ 3 ไมเนอร์ ข. คู่ 3 เมเจอร์
ค. คู่ 3 ดิมมินิช ง. คู่ 3 เฟอร์เฟก
51. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. ฟลุต – ปิคโคโล – โอโบ
ข. ทรอมโบน – ทรัมเป็ท – บาสซูน
ค. แซกโซโฟน – โอโบ – บาสซูน
ง. ฮาร์ป – วิโวลา – ไวโอลิน
52. เครื่องดนตรีใดต่อไปนี้ ไม่ได้เป่าลมผ่านลิ้น
ก. บาสซูน ข. โอโบ
ค. คลาริเน็ต ง. ปิคโคโล
53. หลังเป่าทรัมเป็ท ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ไล่น้ำลายออกจากท่าลม
ข. นำกำพรวดไปล้างน้ำ
ค. เช็ดทำความสะอาดเก็บเข้ากล่อง
ง. ถูกทุกข้อ
54.
ข้อใดกล่าวถึงหมายเลข 4 ได้ถูกต้องที่สุด
ก. จังหวะตก ข. จังหวะยก
ค. โน้ตเสียงซอล ง. โน้ตเสียงมี
55. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. โน้ตเสียงโดกลาง ข. โน้ตเสียงโดสูง
ค. โน้ตเสียงโดชาร์ปสูง ง. โน้ตเสียงเร
56. โน้ตเสียงมีเขียนเป็นโน้ตสากลมีจังหวะ
เคาะแบบใด
ก. ข.
ค. ง.
57. เครื่องหมาย + ที่เขียนไว้บนตัวโน้ตไทย มีความ
หมายตรงกับข้อใด
ก. ตีกลองจังหวะหนัก ข. ตีกลองจังหวะเบา
ค. ตีฉิ่งจังหวะฉิ่ง ง. ตีฉิ่งจังหวะฉับ
58. การเก็บรักษาซอ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. แขวนกับตะปูข้างฝาผนัง
ข. ทำความสะอาดหลังเล่น
ค. ผ่อนสายหลังเล่น
ง. ถูกทุกข้อ
ใช้ตอบคำถาม ข้อ (59 – 62)
ก. ข.
ข. ง.
59. คู่ 4 เปอร์เฟ็คท์
60. คู่ 5 เปอร์เฟ็คท์
61. คู่ 8 เปอร์เฟ็คท์
62. คู่ 1 เปอร์เฟ็คท์
63. ข้อใดคือคู่ 2 ไมเนอร์
ก. ข.
ค. ง.
64. เป็นโน้ตขั้นคู่ใด
ก. ขั้นคู่ 4 อ้อกเมนเต็ท ข. ขั้นคู่ 4 ดิมินิช
ค. คู่ 4 เปอร์เฟ็ค ง. คู่ 4 ไมเนอร์
65. เป็นคอร์ดใด
ก. FM7 ข. D7
ค. D6 ง. Bmb5
66. เป็นคอร์ดใด
ก. AM7 ข. A7
ค. Am7 ง. A sus4
67. เป็นคอร์ดใด
ก. Cusu4 ข. C sus5
ค. C6 ง. C9
68. เป็นคอร์ดใด
ก. Em ข. Ebm
ค. Em7 ง. Eb
69. เครื่องดนตรีไทยชนิดใด ที่เริ่มเล่นกันในภาค
เหนือ
ก. ซออู้ ข. ซอด้วง
ค. ละล้อ ง. จะเข้
70. การจับซอไล่เสียงของสายเอกนิ้วนางจะให้ระดับ
เสียงใดของซอด้วง
ก. ซอล ข. ลา
ค. ที ง. โด
71. อังกะลุง ทำขึ้นจากวัสดุใด
ก. พลาสติกแข็ง ข. ไม้ประดู่
ค. กระดาษชานอ้อย ง. ไม้ไผ่
72. วงอังกะลุงสากล จะต้องเพิ่มดนตรีชนิดใดเข้าไป
จึงจะทำให้การบรรเลงมีรสชาติเพิ่มมากขึ้น
ก. กีตาร์ ข. กลองชุด
ค. คีย์บอร์ด ง. เบส
73. ผู้ตีเสียงประสานของวงโปงลางมีชื่อเรียกอีก
อย่างว่าอย่างไร
ก. หมอเสิบ ข. หมอเทียบ
ค. หมอเสริม ง. หมอประสาน
74. เครื่องเล่นทำนองชนิดใดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ก. โปงลาง ข. สะล้อ
ค. แคน ง. ระนาด
75. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีไทยที่นิยมเล่นในภาค
เหนือ
ก. ซึง ข. พิณ
ค. โปงลาง ง. ซอ
76. ละครชาตรี เป็นศิลปะการแสดงของไทยภาคใด
ก. ภาคอีสาน ข. ภาคกลาง
ค. ภาคเหนือ ง. ภาคใต้
77. รำกลองยาว เป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใด
ก. ภาคอีสาน ข. ภาคกลาง
ค. ภาคเหนือ ง. ภาคใต้
78. ข้อใดที่ไม่ใช่การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ
ก. ฟ้อนเทียน ข. ฟ้อนภูไท
ค. ฟ้อนสาวไหม ง. ฟ้อนเล็บ
79. งานศพควรใช้ดนตรีไทยประเภทใดบรรเลง
ก. วงปี่พาทย์ไม้นวม ข. วงปี่พาทย์ชาตรี
ค. วงปี่พาทย์สามัญ ง. วงปี่พาทย์มอญ
80. ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีวงปี่พาทย์สามัญเครื่อง
ห้า
ก. กรับ ข. ระนาดเอก
ค. กลองทัด ง. ฆ้องวงใหญ่
81. วงเครื่องสายเครื่องคู่ จะประกอบไปด้วยขลุ่ย
เพียงออกี่เลา
ก. 4 ข. 3
ค. 2 ง. 1
82. ฆ้องคู่ ใช้ตีประกอบการแสดงพื้นเมืองชนิดใด
ก. โนราห์ ข. เซิ้งบั้งไฟ
ค. แห่นาค ง. งานสมรส
83. วงเครื่องใดที่ใช้ซอด้วงบรรเลง
ก. วงเครื่องสายไหม ข. วงเครื่องสายผสม
ค. วงมโหรี ง. ถูกทุกข้อ
84. ข้อใดให้ความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง
ก. ซอด้วงเปรียบได้กับระนาดทุ้ม
ข. ซออู้จะบรรเลงในท่วงทำนองที่สนุกสนาน
ค. ซออู้เปรียบได้กับระนาดเอก
ง. ซอด้วงเป็นดนตรีประเภทต่ำ
85. จะเข้เป็นเครื่องดีดที่ดัดแปลงมาจากดนตรีชนิด
ใด
ก. กีตาร์ ข. โปงลาง
ค. พิณ ง. ขิม
86. สายเอกของจะเข้ เทียบได้กับเสียงใด
ก. โด ข. ซอล
ค. ลา ง. เร
87. เพลงต่อไปนี้เพลงใดไม่ใช่เพลงรำวงมาตรฐาน
ก. ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ข. รำเทพประทับทรง
ค. งามแสงเดือน ง. มาซิมารำ
88. ท่ารำที่ใช้ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร์ทรง
กลด เหมาะสมใช้กับเพลงใด
ก. เพลงกราวอาสา
ข. เพลงดอกไม้ของชาติ
ค. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
ง. เพลงมาซิมารำ
89. เพลงงามแสงเดือด จะใช้ท่ารำแบบใด
ก. รำส่าย ข. รำยั่ว
ค. สอดสร้อยมาลา ง. พรหมสี่หน้า
90. เครื่องดนตรีชนิดใดที่ไม่ใช่เครื่องตีที่ทำนอง
ก. กลองชุด ข. ไซโลโฟน
ค. เบลไลรา ง. ระฆังราว
91. กลองแอว นิยมใช้ตีประกอบกิจกรรมใด
ก. งานศพ ข. กระบวนการแห่
ค. รำอวยพร ง. ฉลองอัฐิ
92. ลำกลอน จะมีลักษณะการละเล่นคล้ายกับ
การละเล่นชนิดใดมากที่สุด
ก. ลิเก ข. การแสดงโนราห์
ค. การแสดงโขน ง. ลำตัด
93. เต้นกำรำเคียว เป็นการละเล่นพื้นเมืองภาค
กลาง อยากทราบว่าเป็นการละเล่นที่สะท้อนให้
เห็นถึงเหตุการณ์ใด
ก. ความทุกข์ยากของชาวนา
ข. ความเป็นอยู่ของชาวนา
ค. ความดีใจของชาวนา
ง. เรียกร้องความเป็นธรรม
94. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของนักแสดง
ก. ความร่ำรวย ข. พรสวรรค์
ค. รสนิยมที่ดี ง. ความเข้าใจ
95. วิชาการแสดงละคร เป็นวิชาที่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ทางด้านใด
ก. ทางอารมณ์ ข. ทางสมอง
ค. ทางจิตใจ ง. ถูกทุกข้อ
96. ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีปี่พาทย์ สำหรับเล่น
ละครชาตรี
ก. กลองทัด ข. ปี่นอก
ค. โทนๆ ง. ฉิ่ง
97. ข้อใดไม่ใช่ละครไทย
ก. ละครรำ ข. ละครร้อง
ค. ละครเต้น ง. ละครพูด
98. เพลงบรรเลง จะไม่บรรเลงในกรณีใด
ก. เศร้าโศกเสียใจ
ข. บรรยากาศครึกครื้น
ค. การฟ้อนรำ
ง. ก่อนพระจะสวดมนต์เย็น
99. เพลงที่ใช้บรรเลงพิธีไหว้ครู เพื่ออัญเชิญฤาษี
เทวดา ควรใช้เพลงบรรเลงแบบใด
ก. เพลงหางเครื่อง ข. เพลงหน้าพาทย์
ค. เพลงโหมโรง ง. เพลงเรื่อง
100. รำโทน ใช้เครื่องดนตรีชนิดใดเป็นหลักในการ
เล่น
ก. โทน ข. กรับ
ค. ฉิ่ง ง. ถูกทุกข้อ


------------------------------------------

วิชาเอกพลศึกษา)
1. ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ เยอรมันใช้ฟุตบอลที่ผลิตในประเทศไทย อยากทราบว่า หัวจุกลูกฟุตบอลส่งมาจากประเทศใด
ก. เกาหลี ข. จีน
ค. อินเดีย ง. อังกฤษ
2. การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ จำนวนฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขัน พร้อมทั้งใช้วอร์มก่อนและหลังการแข่งขัน ใช้จำนวนทั้งหมดกี่ลูก
ก. 2,980 ลูก ข. 2,880 ลูก
ค. 3,020 ลูก ง. 1,980 ลูก
3. ทีมฟุตบอลจากประเทศใด ตกรอบแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้
ก. สวีเดน ข. กาน่า
ค. สาธารณรัฐเชค ง. เอกวาดอร์
4. ทีมสุดท้ายของทวีปเอเชียที่ตกรอบแรกในฟุตบอลโลกคือทีมใด
ก. เกาหลีใต้ ข. ญี่ปุ่น
ค. ยูเครน ง. สเปน
5. ถ้าทีมชาติอิตาลี มีโอกาสเข้าชิงชนะเลิศ ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ อาจมีสิทธิ์เจอทีมใด
ก. เยอรมัน ข. อาเจนติน่า
ค. ยูเครน ง. สเปน
6. วันชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในปีนี้ คือวันที่เท่าใด เวลาใด
ก. 9 กรกฎาคม 2549 เวลา 20.00 น.
ข. 9 กรกฎาคม 2549 เวลา 02.00 น.
ค. 9 กรกฎาคม 2549 เวลา 01.00 น.
ง. 9 กรกฎาคม 2549 เวลา 22.00 น.
7. “ฝอยทอง” หมายถึงทีมใดในฟุตบอลโลกครั้งนี้
ก. สวิสเซอร์แลนด์ ข. เนเธอร์แลนด์
ค. เยอรมัน ง. โปรตุเกส
8. มวยไทยในสมัยก่อนจะมีการฝึกฝนเฉพาะหน่วยงานใด
ก. ตำรวจ ข. ทหาร
ค. ผู้คุมขัง ง. เสนาบดี
9. จุดป้องกันในการชกมวยไทย ข้อใดไม่ใช่
ก. ปลายคาง, ทัดดอกไม้
ข. ลิ้นปี่, ขมับซ้าย – ขวา
ค. ก้านคอ, ขากรรไกรซ้าย – ขวา
ง. ท้อง, ชายโครงซ้าย – ขวา
10. ศอกที่ใช้ในมวยไทย ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ศอกพุ่ง, ศอกกลับ
ข. ศอกขัด, ศอกสับ
ค. ศอกตัด, ศอกกระทุ้ง
ง. ศอกตี, ศอกกระแทก
11. การเตะของมวยไทย ข้อใดหมายถึงการเตะประเภทเดียวกัน
ก. เตะเฉียง, เตะตัดขา
ข. เตะตวัดหลัง, เตะตัดบน
ค. เตะตัดบน, เตะตัดกลาง
ง. เตะตรง, เตะตัดล่าง
12. การชิงเตะเมื่อคู่ต่อสู้จะทำการเตะให้เข้าทำการเตะก่อน การเตะชนิดใดผิด
ก. เตะตัดกลางและตัดล่าง
ข. เตะพับนอก
ค. เตะเฉียง
ง. เตะพับใน
13. ข้อใดจัดอยู่ในแม่ไม้มวยไทย
ก. หักงวงไอยรา ข. กวางเหลียวหลัง
ค. มอญทอดแห ง. บาทาลูบพักตร์
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
14. การจับคู่โน้มคอตีเข่า มีชื่อแม่ไม้มวยไทยในข้อใด
ก. หักงวงไอยรา ข. ดับชวาลา
ค. ปักลูกทอย ง. หักคอเอราวัณ
15. ข้อใดไม่ผิดกติกามวยไทย
ก. กัดหูคู่ต่อสู้ ข. ถ่มน้ำลายรดคู่ต่อสู้
ค. ใช้ศีรษะโขกคู่ต่อสู้ ง. ใช้เท้าถีบหน้าคู่ต่อสู้
16. ถ้านักมวยล้ม และไม่สามารถชกได้ใน 10 วินาที ของมวยสากลจะให้คู่ต่อสู้ชนะโดยวิธีใด
ก. ชนะโดยการฟาวล์
ข. ชนะโดยคะแนน
ค. ชนะโดยน๊อคเอ้าท์
ง. ชนะโดยออกจากการแข่งขัน
17. น้ำหนักที่ใช้ในการแข่งขันมวยสากลระหว่างประเทศของรุ่นมิดเดิลเวท คือน้ำหนักเท่าไร
ก. เกิน 67 กก. ไม่เกิน 71 กก.
ข. เกิน 71 กก. ไม่เกิน 75 กก.
ค. เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
ง. เกิน 81 กก. ขึ้นไป
18. ผู้ให้คะแนนมวยสากลสมัครเล่น ใช้จำนวนกี่คน
ก. 6 คน ข. 5 คน
ค. 4 คน ง. 3 คน
19. จำนวนยกพร้อมเวลาในการแข่งขันมวยสากล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แข่งขัน 3 ยก ยกละ 3 นาที พักยก 1 นาที
ข. แข่งขัน 4 ยก ยกละ 4 นาที พักยก 1 นาที
ค. แข่งขัน 6 ยก ยกละ 3 นาที พักยก 1 นาที
ง. แข่งขัน 5 ยก ยกละ 2 นาที พักยก 1 นาที
20. ข้อใดเป็นอุปกรณ์สนามของการชกมวยสากลสมัครเล่น
ก. เครื่องป้องกันศีรษะ ข. กระจับ
ค. ฟันยาง ง. นวมแข่งขัน
21. ข้อใดเป็นมารยาทในการแข่งขันชกมวยสากล
ก. มีความประพฤติเรียบร้อย
ข. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
ค. ขยันหมั่นเพียร
ง. ตรงต่อเวลา
22. การทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ ข้อใดไม่ใช่
ก. ดึงข้อราวเดียว ข. งอแขนห้อยตัว
ค. ทุ่มน้ำหนัก ง. ลุกนั่ง 30 วินาที
23. การวิ่งเก็บของเป็นการทดสอบสมรรถภาพด้านใด
ก. ทดสอบความคล่องตัว
ข. ทดสอบความอ่อนตัว
ค. ทดสอบความเร็ว
ง. ทดสอบสมรรถภาพของหัวใจ
24. ข้อใดจัดอยู่ในการวิ่งระยะสั้น ระยะสุดท้าย
ก. 200 เมตร ข. 400 เมตร
ค. 800 เมตร ง. 1,500 เมตร
25. เขตรับส่งคทาในการวิ่งผลัดจะต้องกระทำให้เสร็จภายในระยะกี่เมตร
ก. 10 เมตร ข. 15 เมตร
ค. 20 เมตร ง. 30 เมตร
26. ในการวิ่งข้ามรั้วชายและหญิง ความแตกต่างของรั้วต่างกันกี่รั้ว
ก. 1 รั้ว ข. 2 รั้ว
ค. 3 รั้ว ง. 4 รั้ว
27. ข้อใดไม่ใช่วิธีการฝึกการวิ่งเข้าเส้นชัย
ก. วิ่งธรรมดาผ่านแถบชัย
ข. ใช้การกดหน้าอกแตะแถบชัย
ค. วิ่งก้มหน้าแตะแถบชัย
ง. การเอียงไหล่เข้าแตะแถบชัย
28. ในการเตรียมตัวออกวิ่งตามองตรงทางวิ่ง แต่ไม่ควรมองทางไกลเกินกี่เมตร
ก. 2 เมตร ข. 3 เมตร
ค. 4 เมตร ง. 5 เมตร
29. ในการวิ่งกระโดดไกล ต้องฝึกให้เด็กวิ่งเข้าหากระดาน และควรกำหนดจุดไว้ 3 จุด ข้อใดไม่ใช่
ก. ความไกลของการกระโดด
ข. การเริ่มออกวิ่ง
ค. กระดานเริ่ม
ง. จุดกึ่งกลางของทางวิ่ง
30. ความยาวของระยะทางในการแข่งขันกรีฑา ประเภทใดใช้น้อยที่สุด
ก. วิ่งกระโดดไกล ข. เขย่งก้าวกระโดด
ค. กระโดดค้ำ ง. วิ่งกระโดดสูง
31. การฝึกสมรรถภาพทางกายทั่วไปมีกี่ประเภท
ก. 6 ประเภท ข. 7 ประเภท
ค. 8 ประเภท ง. 9 ประเภท
32. สหพันธ์ฟุตบอลโลกเกิดขึ้นครั้งแรกที่กรุงปารีสเมื่อ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2433 ข. พ.ศ. 2434
ค. พ.ศ. 2443 ง. พ.ศ. 2448
33. การแข่งขันฟุตบอล “การเตะลูกโทษ” ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างลูกบอลเท่าไร
ก. 12 หลา ข. 10 หลา
ค. 12 เมตร ง. 10 เมตร
34. ทีมฟุตบอลชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกที่ประเทศใด
ก. อังกฤษ ข. ฝรั่งเศส
ค. เยอรมัน ง. ออสเตรเลีย
35. กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย มีการเล่นตั้งแต่สมัยรัชกาลใด
ก. รัชกาลที่ 3 ข. รัชกาลที่ 4
ค. รัชกาลที่ 5 ง. รัชกาลที่ 6
36. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการฝึกฟุตบอล
ก. คุณภาพการฝึก
ข. ปริมาณการฝึก
ค. ปัจจัยภายใน – นอกร่างกาย
ง. ถูกทุกข้อ
37. Strength คืออะไร
ก. พลังของแต่ละบุคคล
ข. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ค. ความคล่องตัวของแต่ละบุคคล กับลูกฟุตบอล
ง. ความคล่องตัวของแต่ละบุคคล เมื่อไม่มีลูกฟุตบอล
38. คำกล่าวของนักกีฬาฟุตบอลท่านใด เมื่อครั้งมาเมืองไทยว่า “กำลังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักฟุตบอล นักฟุตบอลถ้าไม่มีกำลัง ฝีมือก็ไม่มีความหมาย”
ก. ดีเอโก มาราโดนา ข. แฟรค์ ไรด์การ์ด
ค. เปเล่ ง. รุด กุลลิท
39. การแก้เกมของกีฬาฟุตบอลหมายถึงข้อใด
א. จดบันทึกจุดอ่อนฝ่ายเราไว้เป็นข้อๆ
ב. จดบันทึกจุดอ่อนของฝ่ายเขา
ג. วิธีบุกทะลวงจุดอ่อนของฝ่ายเขา
ד. ถูกทุกข้อ
40. คำว่า “Agression” หมายความว่าอย่างไร
ก. เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความผิดหวัง
ข. เป็นการแสดงพฤติกรรมทางก้าวร้าว รุกรานต่อบุคคลอื่น
ค. เป็นการแสดงพฤติกรรมอย่างอื่นออกมาเพื่อทดแทนในสิ่งที่ทำไม่ได้โดยตรง
ง. เป็นการแสดงพฤติกรรมออกมาตรงข้ามกับความเป็นจริง เพื่อปิดบังบางสิ่งบางอย่าง
41. ข้อใดไม่ใช่ “องค์ประกอบของการเรียนรู้”
ก. แรงผลักดัน ข. ความพร้อม
ค. สิ่งเร้า ง. ปฏิกิริยาโต้ตอบ
42. ทัศนคติของนักฟุตบอลเกิดขึ้นได้กี่ประการ
ก. 2 ประการ ข. 3 ประการ
ค. 4 ประการ ง. 5 ประการ
43. คำกล่าวใดไม่ใช่ “วัตถุประสงค์ของสมาคมฟุตบอล
ก. ส่งเสริมและเผยแพร่การกีฬาฟุตบอล
ข. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกและวงการกีฬาทั่วไป
ค. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสมาคมฟุตบอลนานาชาติ
ง. ส่งเสริมการดำเนินการทุกอย่างที่นักกีฬาฟุตบอลต้องการ
44. ขั้นตอนของการฝึกนักฟุตบอลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นมีความสามารถแบ่งได้เป็นกี่ขั้นตอน
ก. 2 ขั้นตอน ข. 3 ขั้นตอน
ค. 4 ขั้นตอน ง. 5 ขั้นตอน
45. คำว่า “สัทธาพลัง” มีความหมายว่าอย่างไร
ก. มีความรอบคอบส่งผลได้ผลเสีย
ข. มีความเชื่อมั่นใจตนเอง
ค. มีความเพียรพยายามแก้ไขเหตุการณ์
ง. มีความตั้งใจจริงรู้จักควบคุมจิตใจของตน
46. การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ประเทศใด
ก. อังกฤษ ข. อุรุกวัย
ค. อิตาลี ง. อาร์เจนตินา
47. ประเทศบราซิลชนะเลิศฟุตบอลโลกมากที่สุด จำนวนกี่ครั้ง
ก. 3 ครั้ง ข. 4 ครั้ง
ค. 5 ครั้ง ง. 6 ครั้ง
48. ประธานโอลิมปิคแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันคือใคร
ก. พล.อ.เฐษฐา ฐานะจาโร
ข. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ค. พล.อ.สายหยุด เกิดผล
ง. พล.อ.จารึก อารีราชการันต์
49. กีฬาแหลมทองภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันกีฬาซีเกมส์” มีผลจากการประชุมครั้งแรกที่ประเทศใด
ก. ประเทศไทย ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศพม่า ง. ประเทศลาว
50. จากข้อ 49 มีสมาชิก 6 ประเทศ เข้าร่วมแข่งขันได้แก่
ก. ไทย พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว เวียดนาม
ข. ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม
ค. ไทย พม่า มาเลเซีย ลาว เวียดนาม เขมร
ง. ไทย พม่า อิหร่าน ลาว เวียดนาม เขมร
51. การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศใด
ก. ฝรั่งเศส ข. สหรัฐอเมริกา
ค. เดนมาร์ก ง. อิตาลี
52. กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 จะจัดที่จังหวัดใด
ก. เชียงใหม่ ข. ศรีสะเกษ
ค. นครราชสีมา ง. สระบุรี
53. ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลก ในปีใด
ก. ปี 2551 ข. ปี 2552
ค. ปี 2553 ง. ปี 2554
54. การวิ่งในระยะใดที่คนเอเชียมีรูปร่างเล็กไม่เสียเปรียบคนรูปร่างใหญ่
ก. ระยะทาง 100 เมตร
ข. ระยะทาง 200 เมตร
ค. ระยะทาง 400 เมตร
ง. มาราธอน
55. กีฬาโอลิมปิคฤดูร้อนปี 2008 จะจัดขึ้นที่ประเทศใด
ก. สหรัฐอเมริกา ข. จีน
ค. ฝรั่งเศส ง. อาร์เจนตินา
56. ผู้ที่ได้ 2 เหรียญทองจากการวิ่ง 5,000 เมตร และ 10,000 เมตร ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 23 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเป็นชาวบุรีรัมย์ คือใคร
ก. นายจิรติกาล บุญมา ข. นายบุญถึง ศรีสังข์
ค. นายมีชัย ชูชีพ ง. นายพิทักษ์ พัดจุน
57. การแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 ทีมใดที่ไม่เสียประตูเลยในรอบแรก
ก. เยอรมัน ข. สวิสเซอร์แลนด์
ค. สเปน ง. บราซิล
58. พนมรุ้งมาราธอน 2006 จะจัดขึ้นในวันใด
ก. วันที่ 8 ธันวาคม 2549
ข. วันที่ 9 ธันวาคม 2549
ค. วันที่ 10 ธันวาคม 2549
ง. วันที่ 11 ธันวาคม 2549
59. กีฬามาราธอนเป็นการวิ่งระยะทางเท่าไร
ก. 42.165 กม. ข. 42.175 กม.
ค. 42.185 กม. ง. 42.195 กม.
60. กีฬาบาสเกตบอลสมัย ดร.เจมส์ ใช้ผู้เล่นชุดละกี่คน
ก. 5 คน ข. 7 คน
ค. 9 คน ง. 11 คน
61. สมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2495 ข. พ.ศ. 2496
ค. พ.ศ. 2497 ง. พ.ศ. 2498
62. ภารดร ศรีชาพันธ์ นักเทนนิส ถนัดสนามเทนนิสประเภทใด
ก. ประเภทคอร์ทดิน ข. คอร์ทหญ้า
ค. คอร์ทปูน ง. ถนัดทุกข้อ
63. ก่อนเริ่มทำการแข่งขันแฮนด์บอล มีจำนวนผู้เล่นในสนามกี่คน
ก. 7 คน ข. 8 คน
ค. 14 คน ง. 16 คน
64. ชีพจรสูงสุดของการออกกำลังกาย คือข้อใด
ก. 200 – อายุตัว ข. 220 – อายุตัว
ค. 240 – อายุตัว ง. 260 – อายุตัว
65. ข้อใดไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ของกิจกรรมเข้าจังหวะ
ก. เดิน ข. ซอยเท้า
ค. เขย่ง ง. ควบม้า
66. จากพื้นสนามวอลเลย์บอลสูงขึ้นไปเท่าไร ที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
ก. 20 ฟุต ข. 21 ฟุต
ค. 22 ฟุต ง. 23 ฟุต
67. สนามเรียก Court ส่วนเขตสนามเรียกว่า
ก. Lines ข. Borndary Lines
ค. Center Lines ง. On Lines
68. ข้อใดคือความกว้างของ Side Markers
ก. 4 นิ้ว ข. 3 นิ้ว
ค. 2 นิ้ว ง. 1 นิ้ว
69. จำนวนผู้เล่นวอลเลย์บอลและผู้เล่นสำรอง จะต้องไม่เกินกี่คน
ก. 12 คน ข. 13 คน
ค. 14 คน ง. 15 คน
70. Substituter ของวอลเลย์บอล อยู่บริเวณใด
ก. นอกสนามด้านเดียวกับผู้ตัดสิน
ข. นอกสนามด้านตรงข้ามกับผู้ตัดสิน
ค. นอกสนามด้านส่งลูก
ง. นอกสนามบริเวณใดก็ได้
71. ข้อใดไม่เป็นการส่งเสียของวอลเลย์บอล
ก. ลูกถูกตาข่าย
ข. ลูกข้ามตาข่ายแต่ออกนอกแถบข้าง
ค. ลูกถูกผู้เล่นฝ่ายเดียวกันก่อนฝ่ายตรงข้าม
ง. ลูกถูกและตกในแดนตรงกันข้าม
72. การเปลี่ยนส่งวอลเลย์บอล จะเริ่มในกรณีใด
ก. ทุกครั้งที่ได้แต้ม
ข. ทุกครั้งที่ผู้ตัดสินให้สัญญาณ
ค. ทุกครั้งที่ผู้ตัดสินแจ้งการทำผิด
ง. ทุกครั้งที่ได้แต้มติดต่อกัน 5 แต้ม
73. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสิน
ก. รักษาเวลานอก
ข. ควบคุมความประพฤติของผู้ฝึกและผู้เล่นสำรอง
ค. พิจารณาการขอเปลี่ยนตัว
ง. ให้สัญญาณมือที่ได้สิทธิการส่งหรือกระทำผิด
74. การแข่งขันแบบ Mass Start เป็นการแข่งขันจักรยานลักษณะใด
ก. ปล่อยครั้งเดียว
ข. ปล่อยคู่แข่งขันทีละคน
ค. ปล่อยคู่แข่งขันทีละคู่
ง. ปล่อยคู่แข่งขันออกเป็นกลุ่ม
75. กีฬาเขตแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นในปีใด
ก. พ.ศ. 2525 ข. พ.ศ. 2526
ค. พ.ศ. 2527 ง. พ.ศ. 2528
76. ข้อใดไม่ใช่การลีลาศแบบ Ball Room
ก. Slow ข. Quick Step
ค. Waltz & Tango ง. Skip
77. ความสูงของเสาเทเบิลเทนนิส คือข้อใด
ก. 5 นิ้ว ข. 6 นิ้ว
ค. 7 นิ้ว ง. 8 นิ้ว
78. โต๊ะเทเบิลเทนนิส มีความสูงเท่าไร
ก. 73 เซนติเมตร ข. 74 เซนติเมตร
ค. 75 เซนติเมตร ง. 76 เซนติเมตร
79. ข้อใด ไม่ใช่ทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทเบิลเทนนิส
ก. ลูกส่ง ข. ลูกหน้ามือ
ค. ลูกไซด์ ง. ลุกตวัดหลังมือ
80. ข้อใดเป็นการปฏิบัติการตีลูกหลังมือที่ถูกต้อง
ก. เหวี่ยงไม้ไปทางหลังสูงกว่าโต๊ะ 1 ฟุต
ข. เหวี่ยงไม้ไปทางหลังสูงราวขอบโต๊ะ
ค. เหวี่ยงไม้ไปทางหลังให้ต่ำกว่าขอบโต๊ะ
ง. ไม่ต้องเหวี่ยงไม้ไปทางหลัง
81. ความยาวของโต๊ะเทเบิลเทนนิส คือ 9 ฟุต ความกว้างคือข้อใด
ก. 4 ฟุต ข. 4.5 ฟุต
ค. 5 ฟุต ง. 5.5 ฟุต
82. เส้นริมด้านกว้างของโต๊ะเทเบิลเทนนิสทั้งสองข้างเรียกว่า
ก. เส้นสกัด ข. เส้นข้าง
ค. เส้นหลัง ง. เส้นเริ่ม
83. ด้านริมขอบบนโดยรอบทาสีขาวของโต๊ะเทเบิลเทนนิส จะต้องมีขนาดกว้างเท่าใด
ก. 2 เซนติเมตร ข. 2.2 เซนติเมตร
ค. 2.5 เซนติเมตร ง. 3 เซนติเมตร
84. โธมัสคัพ เป็นถ้วยกีฬาประเภทใด
ก. แบดมินตัน ข. เทนนิส
ค. เทเบิลเทนนิส ง. สคว๊อซ
85. การกระโดดก้าวเท้าซ้ายไปวางข้างหน้าในเวลาไล่เลี่ยกัน ให้กระโดดก้าวเท้าขวาไปวางหลังเท้าซ้ายคือการเคลื่อนไหวแบบใด
ก. เขย่ง ข. วิ่งสลับเท้า
ค. ลื่นไถล ง. ควบม้า
86. ข้อใดคือลักษณะของการ Hop
ก. การวิ่ง ข. การเดิน
ค. การกระโดดเท้าเดียว ง. การกระโดดสองเท้า
87. พงษ์ศักดิ์เล็ก กระทิงแดงยิมส์ จะขึ้นป้องกันตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เป็นครั้งที่เท่าไร
ก. 12 ข. 13
ค. 14 ง. 15
88. ข้อใดคือขนาดของประตูแฮนด์บอล
ก. 3 X 4 เมตร ข. 3 X 3 เมตร
ค. 2 X 3 เมตร ง. 2 X 4 เมตร
89. หมายเลขประจำตัวที่ใช้ในการแข่งขันบาสเกตบอล คือข้อใด
ก. 3 – 14 ข. 4 – 15
ค. 5 – 16 ง. 6 – 17
90. ใครเป็นผู้บรรจุวิชายิมนาสติคส์เข้าสอนในโรงเรียน Prussian ของเยอรมัน
ก. Johan Basedow
ข. Johan Guts Muths
ค. Friedrich Jahn
ง. Johan Nady
91. ข้อใดเกี่ยวข้องกับยิมนาสติคส์
ก. F.B.T. ข. F.I.F.A.
ค. I.F.G. ง. N.B.A.
92. ยิมนาสติคส์ของไทย เริ่มในสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 5 แห่งรัตนโกสินทร์
ข. รัชกาลที่ 6 แห่งรัตนโกสินทร์
ค. รัชกาลที่ 7 แห่งรัตนโกสินทร์
ง. รัชกาลที่ 8 แห่งรัตนโกสินทร์
93. ข้อใดสำคัญที่สุดของการเล่นยิมนาสติคส์
ก. การวิ่ง ข. การกระโดด
ค. การกลิ้งตัว ง. ความอ่อนตัว
94. นอนคว่ำมือประสานที่ท้ายทอย ให้คนหนึ่งกดที่หัวไหล่ไว้แล้ว พยายามยกขาขึ้นให้มากที่สุด เป็นลักษณะการทดสอบสมรรถภาพชื่อว่าอะไร
ก. Foot and Toe Balance
ข. Backward Leg Raise
ค. V.sit
ง. Arching
95. ข้อใดปฏิบัติเหมือนท่าม้วนหน้า
ก. Round off ข. Hand Stand
ค. Backward ROII ง. Forward Roll
96. ข้อใดเป็นทักษะที่จำเป็นและมีอยู่ในท่าการเล่นยิมนาสติคส์
ก. หกสูง ข. Cart Wheel
ค. Head Spring ง. Hand Spring
97. ข้อใดคือผู้คิดประดิษฐ์ Vaulting Box
ก. Johan Basedow ข.Guts Muths
ค. Friedrich Jahn ง. Franz nachtegall
98. ข้อใด ไม่ใช่ ทักษะของการเล่น Vaulting Box
ก. ทักษะการ Take และการวิ่งเข้าสู่สปริงบอร์ด
ข. การไกวตัว
ค. การทรงตัวขณะลอยอยู่ในอากาศ
ง. การลงสู่พื้น
99. การขึ้นพรหมนั่ง หันข้างใดของร่างกายให้คู่ต่อสู้
ก. ข้างหน้า ข. ข้างหลัง
ค. ข้างซ้าย ง. ข้างขวา
100. ข้อใด คือขนาดของสนามเล่นกระบี่ กระบอง
ก. 6 X 12 เมตร ข. 7 X 14 เมตร
ค. 8 X 16 เมตร ง. 9 X 18 เมตร



รบกวนขอเฉลยด้วยค่ะ เป็นวิทยาทาน (แหง่เลยเรา)




 

Create Date : 01 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:25:25 น.
Counter : 2558 Pageviews.  


hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]




Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.