สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ
1.นำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่อง ผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และครู ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูก สุขลักษณะ เป็นต้น จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
ก. การบูรณาการแบบคู่ขนาน ข. การบูรณาการแบบสหวิทยา
ค. การบูรณาการแบบโครงการ ง. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
2.นักเรียนที่จะประกอบอาชีพสัตวแพทย์ต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษด้านใด
ก.ความรู้ในธรรมชาติ ข ความรู้ในตนเอง ค ความสัมพันธ์กับคนอื่น
3.ลักษณะของพหุปัญญาทางการศึกษาจำแนกเป็นกี่ด้าน
ก.6 ด้าน ข. 7 ด้าน ค. 8 ด้าน ง. 9 ด้าน
4.ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
ก.ทฤษฏีและคำจำกัดความ
ข.แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรุ้
ค.ความรู้เดิม และค้นคว้าความรู้ใหม่
ง.ความรู้ใหม่และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
5.การเรียนรู้เรื่องใดไม่ใช่การเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ก.การติดต่อทางวิศกรรมระดับจีไมค์
ข.สาเหตุการเกิดธรณีพิบัติซึนามิ
ค.การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
ง.การทำงานของเครื่องเชิงปฏิกริยาอนุภาพ
6.ข้อใดไม่ใช่การช่วยรักษาชีวบริเวณ
ก.การคว่ำกะลา กลบหลุม หรือแหล่งน้ำน้อย
ข.ไม่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชบริเวณบ้าน
ค.ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
ง.ขึ้นสะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย
7.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 2544
ก. ระดับชั้นเรียน
ข ระดับสถานศึกษา
ค ระดับเขตพื้นที่
ง ระดับชาติ
8. ข้อใดเกี่ยวข้องกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ก. กลุ่มตัวอย่างต้องได้มาจากการสุ่มเท่านั้น
ข. งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร
ค. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน
ง. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาหากมีจำนวนมากจะทำให้งานวิจัย...
9. การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนจากแผนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ขั้นเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. แบ่งกลุ่มผู้เรียนทำกิจกรรม
ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลงาน
ง. ลงมือปฏิบัติตามแผน
10. ผู้สอนตนใดเขียนรายงานผลงานตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ข. เสนอชิ้นงาน
11. การรายงานการสอนในการพัฒนา
ข. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
12. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีเพื่อศึกษาการพัฒนาผู้เรียน เป็นการวัดและประเมินผลในข้อใด
ง.ประเมินก่อน ระหว่าง หลังเรียน
13. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังให้เกิดจะต้องกำหนดไว้ในส่วนใด
ก. สาระสำคัญ
ข. จุดประสงค์
ค. กระบวนการจัดการ
ง. สื่ออุปกรณ์
14.ข้อใดไม่ใช่แบบแผนการวิจัย
ก.การวิจัยเชิงทดลอง
ข.การวิจัยเชิงสำรวจ
ค.การวิจัยเชิงสาเหตุ
ง.การวิจัยเชิงพรรณนา
15.การที่ผู้เรียนเก็บรวยรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
ก.การจัดนิทรรศการ
ข.การทำแฟ้มสะสมงาน
ค.การทำเอกสารอ้างอิง
ง.การทำวิจัยในห้องเรียน
16.ทำไมโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
ก.ฝึกทักษะแก่ผู้เรียน ค.ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ข.ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ง.ฝึกให้ทำงานอย่างมีความสุข
17. การจัดการสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. หลักสูตรสถานศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน
18. การจัดหลักโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละช่วงชั้นประกอบด้วย
ก. สาระการเรียนรู้/การวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค หลักสูตรสถานศึกษา/การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตร/กิจกรรมผู้เรียน

19. การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา ใช้หลักการในข้อใด
ก. กระบวนการทดลอง
ข. กระบวนการทางสังคม
ค. กระบวนการทางภูมิศาสตร์
ง. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
20. ข้อใดเป็นการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฎิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอนที่สำคัญที่สุด
ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ข.การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ง.การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
21. การรายงานผลการสอน “ผู้สอนใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในการสอนช่วงชั้นที่ 1 ผลการเรียนผู้เรียนสูงขึ้นตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและลดเวลาเรียนลงได้ ผู้รายงานเสนอผลงานด้านใด
ก.ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน
ข.ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ค.ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง.ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
22. “การโน้มน้าวให้ผู้เรียนกระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่”จากข้อความดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ ขั้นตอนใด
ก.ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
ข.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ค.ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
ง.ขั้นสรุป/เสนอความรู้
23.กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้มากที่สุด
ก.การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาประเภททีม
ข.การอ่านและสรุปเรื่องที่อ่าน ด้วยภาษาตนเอง
ค.การแก้ไขโจทย์ปัญหาพร้อมแสดงวิธีการคิดหาคำตอบ
ง.การนำความรู้จากเรื่องที่เรียนไปเขียนแผนภาพความคิด
24.กิจกรรมใดเป็นหัวข้อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ก.การจัดทำรายงานประวัติผู้แต่งเรื่องอิเหนา
ข.การออกแบบงานประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
ค.การชมการแสดงละครเวทีแล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
ง.การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการวิเคราะห์คุณค่าและการอนุรักษ์
25.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี
ก.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
ข.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
ค.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน
26.คำอธิบายรายวิชามีความสำคัญอย่างไร
ก.แสดงออกให้เห็นความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีต่อผู้เรียน
ข.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมและคำนิยม
ค.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือแต่ละภาคการศึกษา
ง.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
27.ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร
ก. ผู้เรียนและผู้สอน
ข.ผู้สอนและสาระการเรียนรู้
ค.ผู้เรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ง.ผู้สอนและบริบทการเรียนการสอน
28.ข้อใดสำคัญที่สุดของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ก.ทฤษฎีและคำจำกัดความของเรื่องที่เรียน
ข.แหล่งเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ค.ความรู้ใหม่ และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
ง.ความสัมพันธ์ของความรู้เดิม และการค้นคว้าความรู้ใหม่
29.ข้อใดเป็นพฤติกรรมสำคัญที่สุดของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ก.ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด
ข.ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
ค.ผู้เรียนได้ปฏิบัติและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
ง.ผู้เรียนต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้
30.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านใด
ก.วิชาการ วิชาชีวิต วิชางาน
ข.วิชาการ วิชาความรู้ วิชางาน
ค. วิชาชีวิต วิชางาน
ง.วิชางาน วิชาการ วิชาเทคโนโลยี
31.ข้อใดเป็นตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสมการ
ก.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค.โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ง.บทเรียนเรื่องสมการ
32.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ก.กลุ่มตัวอย่างต้องได้มาจากการสุ่มเท่านั้น
ข.งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร
ค.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ง.กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาหากมีจำนวนมาก จะทำให้งานวิจัยน่าเชื่อถือ
33.ข้อใดคือความหมายคำว่า “ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง”
ก.ผู้เรียนมีการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ข.ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นฟังได้
ค.ผู้เรียนแสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะและเจตคติตามวัตถุประสงค์
34.เกณฑ์การตรวจผลงานเป็นเครื่องมือการวัดผล ที่ใช้ได้ดีที่สุดกับจุดประสงค์ข้อใด
ก.เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข.เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน
ค.เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน
ง.เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน
35.ข้อใดเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการเรียนแบบร่วมมือที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ก.ทักษะการทำงานร่วมกัน
ข.ทักษะการแข่งขันกันเป็นทีม
ค.ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เขียน
ง.การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
36.การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงข้อใดให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ก.การประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
ข.การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ค.การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
ง.การประเมินเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
37.ข้อใดคือนวัตกรรมโจทย์การวิจัยในชั้นเรียน
ก.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ข.การพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนสะกดคำ
ค.การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงการ
ง.การใช้คำถามแบบเปิดในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
38.ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้ข้อใดสมบูรณ์มากที่สุด
ก.สาระการเรียนรู้ที่จัดเป็นชุด/กลุ่ม บูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ข.สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
ค.การรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับหน่วยการเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา
ง.ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
39.ข้อใดเป็นความหมายของ “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน”
ก.การวิจัยที่ทำโดยครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ข.การวิจัยที่ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันทำ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการเรียนการสอน
ค.การวิจัยที่ต้องใช้เวลานานในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปปรับแก้นโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอน
ง.การวิจัยที่ต้องศึกษาซ้ำๆหลายปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
40. ข้อใดเป็นอัตราส่วนการจัดกลุ่มคละนักเรียน คนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่เหมาะสม
ก.1:1:1
ข.1:1:2
ค.1:2:1
ง.2:1:1
41.ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
ก.ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงทั้งของผู้เรียนและสังคม
ข.ปัญหาที่สามารถสรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้ชัดเจน
ค.ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบที่ซับซ้อนหลากหลาย
ง.ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง มีผู้ให้ความเห็นและมีข้อยุติแล้ว
42.ความหมายของการจัดการศึกษา “ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สอดคล้องกับข้อใด
ก.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ข.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ
ค.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้และมีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ
ง.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ้งกันและกันตามศักยภาพ
43.ข้อใดเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน
ก.ใช้สื่อ/คำถามกับผู้เรียน
ข.จัดกลุ่มระดมสมอง
ค.ช่วยกันปฏิบัติงาน
ง.ช่วยกันสรุปผลงาน
44.การเขียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณควรมีองค์ประกอบในข้อใด
ก.จำนวนและวิธีการได้มา
ข.วิธีการได้มาและประชากร
ค.เวลาที่สุ่มและจำนวน
ง.ประชากรและเวลาที่สุ่ม
45.คำอธิบายรายวิชาคืออะไร
ก.มาตรฐานการเรียนรุ้และสาระการเรียนรู้
ข.ผลรวมของสาระการเรียนรู้และผลที่คาดหวัง
ค.หัวข้อหลักของบทเรียนและแนวทางการสอบ
ง.ข้อกำหนดขอบเขตของบทเรียนและการวัดผล
46.ขั้นตอนในข้อใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในการวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ก.สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ข.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ค.ตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ง.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
47.ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด
ก.วิสัยทัศน์
ข.เป้าหมาย
ค.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง.ความต้องการของผู้ปกครอง
48.กิจกรรมการเดินป่าและเขียนชื่อสิ่งที่ประทับใจ พร้อมทั้งสเกตภาพกิจกรรมนี้พัฒนาพหุปัญญา ได้หลายด้าน ยกเว้นด้านใด
ก.ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว
ข.ด้านวาจา/ภาษา
ค.ด้านพัฒนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์
ง.ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์
49.การทำแฟ้มสะสมผลงานมีประโยชน์อย่างไร
ก.ใช้จัดนิทรรศการทางวิชาการ
ข.เป็นข้อมูลการทำวิจัยในชั้นเรียน
ค.เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ง.ใช้ทำเอกสารอ้างอิงการรายงานผลการสอนของครู
50.การเรียนรู้ในเรื่องใดไม่ใช่การเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ก.การตัดต่อพันธุวิศวกรรมระดับจีโนม
ข.สาเหตุของการเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิ
ค.การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
ง.การทำงานของเครื่องเร่งปฏิกิริยาอนุภาค
51.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ก.เห็นคุณค่าในตนเองแลพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามธรรมชาติอันพึงประสงค์
ข.มีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ค.รักการออกกำลังกาย ดูแลให้ตนเองมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
ง.มีจิตสำนึกที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
52.การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนแก้ปัญหา ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร
ก.ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ข.เป็นการสร้างประสบการณ์ที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้เรียน
ค.ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลักการและกระบวนการแก้ปัญหา
ง.เป็นการนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้สนใจเรียน
53.ข้อใดเป็นเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นที่ถูกต้อง
ก.ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
ข.ต้องเรียนรู้และผ่านการตัดสินใจในกลุ่มสาระที่สถานศึกษากำหนดอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระ
ค.ต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนตามที่ชุมชนและสถานศึกษากำหนด
ง.ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการระเมินจากชุมชนและสถานศึกษากำหนด
54.ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่า “โครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้”มากที่สุด
ก.เพราะเป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข.เพราะเป็นการฝึกการทำงานกลุ่ม
ค.เพราะเป็นการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ง.เพราะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
55. “ให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน แสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้” ข้อใดเนินการเริ่มต้นดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
ก.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข.แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
ค.ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
ง.ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้
56.ข้อใดเป็นกระบวนการนำหลักสูตรสู่การสอนในชั้นเรียน
ก.การวิเคราะห์เป้าหมาย สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ข.การวิเคราะห์มาตรฐาน สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ค.การวิเคราะห์คุณลักษณะ เขียนแผน สร้างหน่วยการเรียน และการจัดการเรียนรู้
ง.การวิเคราะห์สาระการเรียน สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน การเลือกสื่อและการจัดการเรียนรู้
57.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข.เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค.สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ง.มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
58.ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
ก.มีความคิด สร้างเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
ข.สื่อสารได้เร็วขึ้น คล่อง แปลกใหม่ ใช้ประโยชน์ได้
ค.เรียนรู้ได้เร็ว นำความคิดไปประยุกต์ต่อยอดได้มาก
ง.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ความรู้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองได้หลากหลาย
59.กระบวนการในข้อใด มีผลต่อการใช้ข้อสรุปมากที่สุด
ก.การวิเคราะห์ปัญหาและการค้นคว้าข้อมูล
ข.การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหา
ค.การวางแผนการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ง.การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา
60.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ตอบสนองข้อใดมากที่สุด
ก.สาระการเรียนรู้
ข.จุดประสงค์การเรียนรู้
ค.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ง.การวัดและประเมินผล
61.ข้อใดที่ผู้สอนยอมรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ก.ความคิดสร้างสรรค์มีในทุกคน
ข.ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะคน
ค.ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้
ง.ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ของคน
62.ข้อใดเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
ก.การประหยัดการใช้วัสดุ
ข.การนำวัสดุมาปรับใช้ใหม่
ค.การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ง.การลดปริมาณขยะ
63.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก.เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ข.เพื่อของบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
ค.เพื่อประเมินผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ง.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
64.ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง จะเกิดขึ้นจากสิ่งใด
ก.การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่ผู้เรียนสามารถตอบสนองคำถามได้
ข.การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่ผู้เรียนสามารถท่องจำได้
ค.การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติได้จริง
ง.การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่ได้ทบทวนอย่างจริงจัง
65.ข้อใดเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติที่สำคัญมากที่สุด
ก.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
ข.การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ศึกษาค้นคว้า
ค.การเรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง
ง.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเอง
66.ข้อใดคือ ผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
ก.ผู้เรียนรักการเรียนรู้
ข.ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ค.ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ง.ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง
67.ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ แผนเรียนรู้ ผลการเรียนที่คาดหวัง เพื่อศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน
ก.การประเมินผลก่อนการเรียน
ข.การประเมินผลระหว่างเรียน
ค.การประเมินผลหลังการเรียน
ง.การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน
68.ข้อใด ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง
ก.สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม
ข.สร้างนวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม
ค.ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม
ง.ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม
69.ข้อใดเป็นประชากรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสมการ
ก.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา
ข.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ค.โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ง.ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
70.ข้อใดไม่ใช่การประเมินผล
ก.การทำกิจกรรม
ข.การทดสอบ
ค.การสังเกต
ง.การนำเสนอผลงาน
71.รายงานของผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน
ก.การสร้างและใช้หน่วยหารเรียนรู้แทนการใช้หนังสือเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง
ข.การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน
ค.การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของบทเรียน
ง.การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
72.จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุว่า “ผู้เรียนสามารถสตัฟฟ์นกได้ถูกต้องตามขั้นตอน” เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านใด
ก.พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด
ข.พฤติกรรมด้านความรู้และความสามารถ
ค.พฤติกรรมด้านความรู้และความเข้าใจ
ง.พฤติกรรมด้านความสามารถและความคิด
73.ผู้เรียนเฝ้าสังเกตต้นไม้ที่ปลูกไว้พบว่าในเวลา 3 วันต้นไม้สูงขึ้น 3 เซนติเมตร จากข้อมูลนี้ ข้อใดเป็นสิ่งที่ผู้เรียนควรจะพยากรณ์ ว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกสามวันข้างหน้า
ก.ต้นไม้จะหยุดการเจริญเติบโต
ข.ต้นไม้จะสูงเพิ่มขึ้นอีก 3 เซนติเมตร
ค.ต้นไม้จะสูงขึ้นอีก 1 เซนติเมตร ต่อวัน
ง.ต้นไม้จะเจริญเติบโตขึ้นต้องได้รับแสงอาทิตย์
74.จากคำถาม “สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ป่าถูกทำลายคือข้อใด” เป็นการวัดด้านพุทธิพิสัยในข้อใด
ก.ความเข้าใจ
ข.การนำไปใช้
ค.การวิเคราะห์
ง.การสังเคราะห์
75.ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้สอนออกแบบเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ก. เกิดความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข. เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
ค. เกิดความคิดในการทำงานและแก้ปัญหาในงานที่ทำ
ง. เกิดการวางแผนทำงานตามความสามรถของแต่ละบุคคล
76. การวิเคราะห์งาน การวางแผนงาน การปฎิบัติงานและการประเมินผลงาน จัดอยู่ในข้อใด
ก.ทักษะการจัดการ
ข. ทักษะกระบวนการทำงาน
ค. ทักษะแสวงหาความรู้
ง. ทักษะการทำงานร่วมกัน

77. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะความคิดอย่างสร้างสรรค์
ก. ความคิดละเอียดลออ
ข. ความคล่องในการคิด
ค. ความยืดหยุ่นในการคิด
ง. ความคิดที่ใคร่ครวญ
78. หัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้คือสิ่งใด
ก. จุดประสงค์การเรียนรู้
ข. การจัดหาสื่อการเรียนรู้
ค. การวัดผลประเมินผล
ง. การจัดการเรียนรู้
79. การแต่งกาย อาหาร และโภชนาการ จัดอยู่ในงานใด
ก.งานธุรกิจ
ข. งานบ้าน
ค. งานประดิษฐ์
ง. งานช่าง
80. สาระที่ 3 ของกลุ่มการงาน คือข้อใด
ก. การดำรงชีวิตและครอบครัว
ข. การออกแบบและเทคโนยี (ข้อนี้ถูก)
ค. เทคโนสารสนเทศ
ง. เทคโนเพื่องานอาชีพ
81. ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้สอนออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ก. เกิดความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข. เกิดความคิดหาวิธีการปัญหาอย่างมีขั้นตอน
ค.เกิดความคิดในการทำงานและแก้ปัญหาในงานที่ทำ
ง. เกิดการวางแผนการทำงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
82. การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนจากแผนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ขั้นเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. แบ่งกลุ่มผู้เรียนทำกิจกรรม
ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลงาน
ง. ลงมือปฏิบัติตามแผน
83. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังให้เกิดจะต้องกำหนดไว้ในส่วนใด
ก. สาระสำคัญ
ข. จุดประสงค์
ค. กระบวนการจัดการ
ง. สื่ออุปกรณ์
84. การจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับสิ่งใด
ก. ความรู้/ความสามารถ/กระบวนการทำงาน/คุณธรรมจริยธรรม
ข. ความรู้ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
ค. ความรู้ การปลูกฝังการทำงาน การตัดการ คุณธรรม จริยธรรม
ง. ความรู้ ความสามารถ การทำงาน
85. การวิเคราะห์รายละเอียดของขอบข่าย 12 ปี 5สาระให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการกับท้องถิ่น
ก. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ข. กำหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
ค. กำหนดสาระการเรียนรู้ รายปี รายภาค
ง. กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
86. ความหมายขงงานในสาระการงานอาชีพคือข้อใด
ก. งานตามสภาพจริงและงานบูรณาการ
ข. งานประดิษฐ์ และงานเกษตร
ค. งานบ้านและงานธุรกิจ
ง. งานช่าง และงานบัญชี
87. การจัดการสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. หลักสูตรสถานศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน
87 .ข้อใดกล่าวถึงสาระวิสัยทัศน์ของกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก. การเรียนรู้ที่ยึดงาน การแก้ปัญหา บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีเป็นหลัก
ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. มีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่องานสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
ง. มีทักษะการทำงาน การจัดการ นำเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
88. คุณธรรมใดที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักเศรษกิจพอเพียง
(ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน)
89. ข้อใดเป็นแนวทางเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ก. เพื่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต ค.เพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ
ข. เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ง.
90. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว มีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบเป็นเรื่องของอะไร
ก. ผลการเรียนรู้ ข. ความต้องการของผู้เรียน
ค. คุณภาพผู้เรียน ง. ผลงานผู้เรียน
91. การจัดหลักโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละช่วงชั้นประกอบด้วย
ก. สาระการเรียนรู้/การวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียน
ค หลักสูตรสถานศึกษา/การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตร/กิจกรรมผู้เรียน
92. อะไรเป็นตัวหลอมรวมหรือบูรณาการ ความรู้ ทักษะ และความดี
ก. เวลาที่ใช้ในการเรียน
ข. ความถนัดที่เกิดจากการเรียนรู้
ค. งานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ง. การผลิตที่เน้นกระบวนการทำงาน
93. ข้อใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ ที่กำหนดไว้ 4 แบบ
ก. จากการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติตามครู การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์
ข. การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามครู
ค. ปฏิบัติจริง ค้นคว้า ประสบการณ์ ทำงานกลุ่ม
ง ทำงานเดี่ยว ปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้า ทำงานกลุ่ม
94. หัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้คือข้อใด
ก. จุดประสงค์การเรียนรู้ ค. การวัดประเมินผล
ข. การจัดทำสาระการเรียนรู้ ง. การจัดการเรียนรู้
95. การวิเคราะห์ การวางแผนการทำงาน การบูรณาการและการประเมินการทำงาน
จัดอยู่ในทักษะใด
ก. ทักษะการจัดการ ค. ทำงานแสวงหาความรู้
ข. ทักษะกระบวนการทำงาน ง. ทักษะการทำงานร่วมกัน
96. จากมาตรการเรียนรู้ช่วงชั้นกำหนดให้นักเรียน ป.4-6นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.1-3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.4-6 ควรมีความสามารถด้านใด
ก. ประมวลผลจ้อมูลที่เป็นสารสนเทศ
ข. เข้าใจหลักการทำงานสารสนเทศ
ค. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงาน
ง. ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม
97. ความพยายามที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะด้านใด
ก. ทักษะการจัดการ
ข. ทักษะกระบวนการ
ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
98.เทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอนในช่วงชั้นใด
ก.ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ข. ช่วงชั้นที่2และ3 ค. ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ง. ช่วงชั้นที่ 2 และ 4
99.ครูจะศึกษาเรื่องใดบางภายใน 1 ภาคเรียน
ก.หน่วยการเรียนรู้ ข.คำอธิบายรายวิชา ค.มาตรฐานการเรียนรู้ ง.แผนการจัดการเรียนรู้
100.สาระเพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของใคร
ก.ผู้ปกครอง ชุมชน ข.ครูใหญ่ ผู้ปกครอง ค.ท้องถิ่น นักเรียน ง.ชาวบ้าน ผู้ใหญ่
 

Create Date : 24 มีนาคม 2554    
Last Update : 24 มีนาคม 2554 21:38:43 น.
Counter : 819 Pageviews.  

ข้อสอบการงาน

ข้อสอบการงาน
1. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก. เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน
ข. มีทักษะการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ค. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง
2. การเรียนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ทักษะ และความดีของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการเรียนรู้ในลักษณะใด
ก. การทำงานอย่างมีกลยุทธ์
ข. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ค. ยึดงานและการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ
ง. เห็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างคุ้มค่า
3. "ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือภาค" เรียกว่าอะไร
ก. คำอธิบายรายวิชา
ข. สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
ค. สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค
ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
4. วิธีการวัดและประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างแท้จริงของผู้เรียนและครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณธรรมจริยธรรม เป็นการวัดและประเมินผลแบบใด
ก. การวัดเพื่อวินิจฉัย
ข. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
ค. การวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติ
ง. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ
5. คุณธรรมในข้อใดที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในทุกช่วงชั้น
ก. ขยัน ประหยัด รับผิดชอบ
ข. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น
ค. ขยัน อดออม ประหยัด ซื่อสัตย์
ง. รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม

6. การจัดสาระหลักสูตรกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถเลือกจัดได้หลายแบบ แต่จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของสถานศึกษาด้านต่างๆต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. ผู้สอน อุปกรณ์
ข. สถานที่ สภาพแวดล้อม
ค. เวลา งบประมาณ
ง. ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
7. "การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น" เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใด
ก. การเรียนรู้จากประสบการณ์
ข. การเรียนรู้จากการทำงานกลุ่ม
ค. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ง. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
8. สิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพคือข้อใด
ก. ความรู้ความสามารถของผู้สอน
ข. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ค. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง. การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
9. ข้อใดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทักษะในการทำงาน
ก. ทำงานเพื่อการดำรงชีวิตในครอบครัว
ข. ทำงานอย่างมีกลยุทธ์
ค. ทำงานเพื่อการประกอบอาชีพ
ง. ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร พ.ศ.2544 และใช้ในปี 2552 นี้
ก. มีจำนวน 5 สาระ
ข. ยกเลิกสาระการอาชีพ
ค. เปลี่ยนสาระที่ 4 เดิมเป็นสาระที่ 3 ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. สาระที่ 4 คือเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

11. "การนำเอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาคและสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคมาเขียนหลอมรวมเป็นงานบูรณาการ" ในลักษณะความเรียง เรียกว่าอะไร
ก. คำอธิบายรายวิชา
ข. สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
ค. หน่วยการเรียนรู้
ง. แผนการจัดการเรียนรู้
12. "ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์" เป็นเรื่องของอะไร
ก. คุณภาพผู้เรียน
ข. สาระการเรียนรู้
ค. มาตรฐานการเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
13. ข้อใดไม่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ก. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. ทรัพยากรธรรมชาติ
ง. แผนการเรียนรู้
14. ข้อใดไม่ใช่สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
ก. การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา
ข. การจัดการด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
ค. บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน
ง. การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์
15. ผู้สอนควรมีกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนมีการประเมินตนเองในด้านใด
ก. ด้านความรู้และความคิด
ข. ด้านอารมณ์และความรู้สึก
ค. ด้านความรู้และการปฏิบัติ
ง. ด้านความคิดและความรู้สึก
16. ข้อใดเป็นกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
ข. หลักการแก้ปัญหา หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
ค. การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบแก้ไข
ง. การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดการ และการประมวลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ
17. "การนำเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทำงานการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการใหม่ ๆ " เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ ของสาระใด
ก. การดำรงชีวิตและครอบครัว
ข. การออกแบบและเทคโนโลยี
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ทุกสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18. ข้อใดกล่าวถึงสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ถูกต้อง
ก. ทุกกลุ่มสาระการเรียนต้องจักสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ข. สามารถจัดได้ทุกช่วงชั้น
ค. จัดได้ตามความต้องการของผู้เรียนหรือท้องถิ่น
ง. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่เปิดสอน
19. "การนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากร มาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการในการทำงานของมนุษย์" หมายถึงเรื่องใด
ก. การเรียนรู้
ข. การออกแบบ
ค. เทคโนโลยี
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ
20. การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่สำคัญควรดำเนินการอย่างไร
ก. กำหนดเป็นงาน
ข. กำหนดเป็นกิจกรรมใบงาน
ค. กำหนดเป็นภารกิจย่อยๆ
ง. กำหนดเป็นการปฏิบัติ
21. "มีทักษะกระบวนการทำงานและการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน" เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระในข้อใด
ก. การดำรงชีวิตและครอบครัว
ข. การออกแบบและเทคโนโลยี
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

22. "ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ" เป็นทักษะด้านใด
ก. ทักษะการจัดการ
ข. ทักษะกระบวนการกลุ่ม
ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
23. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการที่ก่อให้เกิดทักษะในการทำงานรวมทั้งสร้างพัฒนางานและวิธีการใหม่
ก. กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน
ข. กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
ค. กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการตัดสินใจ
ง. กระบวนการพัฒนา กระบวนการสนับสนุน
24. "การเขียนงานที่ต้องเขียนให้ครอบคลุมชื่องาน ขอบเขตและคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานเชิงประจักษ์" เป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การเขียนคำอธิบายรายวิชา
ข. การเขียนสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้
ง. การเขียนขอบเขตของสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
25. การจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมตามโครงสร้างความรู้(Structure of Knowledge) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับสิ่งใดบ้าง
ก. ความรู้ การปฏิบัติงาน การจัดการ คุณธรรม จริยธรรม
ข. ความรู้ การทำงาน ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม
ค. ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ง. ความรู้ ความสามารถ กระบวนการทำงาน คุณธรรม จริยธรรม
26. การจัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. มาตรฐานการเรียนและสาระการเรียนรู้
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรสถานศึกษา
ง. หลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
27. "วางแผนเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับงาน" เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใดของสาระเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
ก. ช่วงชั้นที่ 1
ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3
ง. ช่วงชั้นที่ 4
28. "งาน" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ข้อใด
ก. งานในห้องเรียนและงานนอกสถานที่
ข. งานตามสภาพจริงและงานบูรณาการ
ค. งานบ้านและงานเกษตร
ง. งานออกแบบและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
29. หัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยีคือข้อใด
ก. การจัดการเรียนรู้
ข. จุดประสงค์การเรียนรู้
ค. กระบวนการเรียนรู้
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
ก. แต่ละชั้นปีต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทั้ง 5 งาน
ข. ในหนึ่งภาคเรียนสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กี่งานก็ได้
ค. การจัดการเรียนรู้ 5 งานสามารถแยกจัดเป็นงานๆในแต่ละปี/ภาค
ง. การจัดการเรียนรู้ 5 งานสามารถจัดบูรณาการในแต่ละปี/ภาค
 

Create Date : 27 มีนาคม 2553    
Last Update : 27 มีนาคม 2553 19:49:30 น.
Counter : 1583 Pageviews.  

เยียวยาการงาน


1. การออกแบบการสอนแบบบูรณาการตามข้อใดที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สาระการเรียนรู้งานบ้านเป็นแกนหลักร่วม กับสาระอื่น ๆ
1. แบบสหวิทยาการ
2. แบบฐานการเรียนรู้
3. แบบข้ามกลุ่มสาระ
4. แบบภายในกลุ่มสาระ
2. ข้อใดเป็นหลักการในการจัดหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. มีทฤษฎีและการปฏิบัติรวมกัน ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องการจัดสาระ ฯ หน้า 92)
2. สอนทฤษฎีและปฏิบัติอย่างละ 1 สัปดาห์สลับกัน
3. สอนทฤษฎีและปฏิบัติภายในสัปดาห์เดียวกันแต่แลกชั่วโมง
4. มีเนื้อหาความรู้ครบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแยกชั่วโมงกันชัดเจน
3. ข้อใดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ เหมาะสมที่สุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ
2. แบบวัดคุณภาพงาน ชิ้นงาน แบบวัดความรู้
3. แบบประเมินพฤติกรรม ความประพฤติ แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
4. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
****4. “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่าลงให้มากจะยากจน”
1. ครู ค ถามถึงเหตุผลในการปฏิบัติความข้อความ
2. ครู ก ถามความเข้าใจในความหมายของข้อความ
3. ครู ข ถามการปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นไปตามข้อความ
4. ครู ง ถามให้เปรียบเทียบระหว่างคนที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามข้อความ
5. ข้อใดถูกต้องสามวิธีการรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1. เสื้อกันฝน หลังสวมใส่ให้สลัดน้ำฝนที่เกาะติดออกให้หมดแล้วจึงแขวน ผึ่งให้แห้งและพับเก็บ
2. เสื้อผ้าชุดปกติ ควรระมัดระวังไม่ให้สกปรก หลังสวมใส่ผึ่งให้แห้งแล้วแขวนในตู้เพื่อกันแมลงกัดเซาะ
3. เสื้อกันหนาว เมื่อสวมใส่ต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนเกลื่อนกลาด หลังสวมใส่ควรซักทุกครั้ง
เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น
4. ถุงเท้า เมื่อถอดออกแล้วให้ทำความสะอาดเศษทรายหรือสิ่งของที่ติดออกก่อนแล้วนำไปผึ่งให้แห้ง
ก่อนนำไปซักแยกจากผ้าทั่วไป แล้วผึ่งแดดให้แห้ง และเก็บเข้าที่เป็นคู่*****6. ข้อใดเป็นกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกันกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
1. ให้นักเรียนบอกวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
2. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนแล้วส่งตัวแทนรายงานหน้าชั้น
3. ครูสอนโดยการสาธิตให้นักเรียนดู แล้วนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
****7. ข้อใดเป็นการสอนที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. ให้นักเรียนบอกว่าภาพใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี และภาพใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพราะอะไร
2. ให้นักเรียนเลือกและจัดแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ให้นักเรียนดูภาพแล้วช่วยกันบอกว่า ภาพใดคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และภาพใดไม่ใช่
เพราะอะไร
4. ให้นักเรียนดูภาพแล้ว ให้เหตุผลประกอบว่าภาพใดควรทำ และภาพใดที่ไม่ควรทำในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*****8. ข้อใดเป็นคำถามที่สะท้อนการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. จะตรวจสอบความจริงได้อย่างไร
2. จะเลือกสินค้าใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ข้อมูลที่อยู่บนกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ประโยชน์อย่างไร
4. รู้ได้อย่างไรว่าสินค้าในบรรจุภัณฑ์หมดอายุแล้วหรือไม่
9. ข้อใดเป็นเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระอาชีพโดยวิธีการวิจัย
1. เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกอาชีพ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลอาชีพนั้นๆ
4. เพื่อเป็นข้อมูลในการทำรายงานเกี่ยวกับอาชีพ
10. ข้อใดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้เหมาะสมที่สุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนในวิชางานช่าง
2. การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในวิชางานบ้าน
3. การสอบถามข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในวิชางานธุรกิจ
4. การสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงพืชหรือสัตว์ในวิชางานเกษตร
11. ข้อใดมีความหมายในการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
1. วิชางานช่าง การสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน
2. วิชางานบ้าน การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
3. วิชางานธุรกิจ การสอบถามข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
4. วิชาเกษตร การสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงพืชหรือสัตว์
12. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ ตรงต่อเวลา และมีวินัยในการทำงานตรงกับคุณลักษณะข้อใด
1. เป็นคนดี ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 2)
2. เป็นคนเก่ง
3. เป็นคนมีวินัย
4. เป็นคนที่มีศีลธรรม


13. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์งานธุรกิจ
1. ให้นักเรียนรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลธุรกิจจากอินเตอร์เนต
3. ให้นักเรียนทำแฟ้มประวัติบุคคลว่าตนเองคือใคร
4. ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลธุรกิจลงในคอมพิวเตอร์
14. ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก “เรียนรู้การทำงานเป็นระบบเรื่องตั้งแต่การวางแผนระบบการทำงาน การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบและประเมินผลการรายงาน และจัดทำผลงาน พร้อมนำเสนอผลงานกลุ่ม
1. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์
3. การเรียนรู้จากการทำงานกลุ่ม ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 20 แต่ไม่มีคำตอบ )
4. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
15. ข้อใดเหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
1. การอาชีพ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การออกแบบของเทคโนโลยี ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 12)
4. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
16.สาระการเรียนรู้ในข้อใดที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
1. งานเกษตร งานบ้าน งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ
2. งานเกษตร งานบ้าน งานช่าง งานคหกรรม และงานพณิชยกรรม
3. งานเกษตร งานคหกรรม งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานพณิชยกรรม
4. งานเกษตร งานบ้าน งานช่างอุตสาหกรรม งานดอกไม้สดและงานธุรกิจ
17. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานประดิษฐ์
1. การทดสอบชิ้นงานในสถานการณ์จริง
2. การนำเสนอชิ้นงานต่อครูเพื่อตรวจให้คะแนน ( ไม่ใช่ขั้นตอนของการทำงาน )
3. การตกแต่งชิ้นงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สวยงาม
4. การจัดเก็บ เครื่องมืออุปกรณ์ แล้วทำความสะอาด
18. ข้อใดเป็นการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
1. วิเคราะห์งาน แบ่งงาน ปฏิบัติงาน รวยงานผลงาน
2. สำรวจงาน เลือกวิธีการทำงาน ปฏิบัติงาน สรุปผลงาน
3. วางแผนการทำงาน ปฏิบัติตามแผนงาน ประเมินผลงาน
4. วางแผนงาน ตรวจสอบแผนงาน ปฏิบัติงาน และทำงานอย่างต่อเนื่อง
19. ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และถูกวิธีที่สุด
1. ใช้น้ำอย่างประหยัด
2. ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้
3. เมื่อน้ำที่ล้างภาชนะ ไปใช้เป็นน้ำรดต้นไม้
4. ไม่ปล่อยให้น้ำล้นเสียไปโดยไม่ได้ประโยชน์
20. ข้อใดเป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. ซาบซึ้งกับสุนทรียภาพในผลงาน
2 สร้างสรรค์งานไม่สนใจว่าจะแปลกกว่าคนอื่น
3. ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มแม้ไม่เห็นด้วย
4. เขียนมโนทัศน์แสดงการเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน
21. ข้อใดควรปฏิบัติเป็นอันดับแรกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
1. การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
2. การสำรวจสภาพความต้องการจำเป็น
3. การออกแบบการจัดการเรียนการสอน
4. การสร้างเกณฑ์ ประเมินคุณภาพชิ้นงาน
22. ข้อใดควรทำเป็นอันดับแรก เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้าน
1. ฝาผนัง เพดาน
2. เพดาน พื้นบ้าน
3. ฝาผนัง หน้าต่าง
4. บริเวณประตูบ้าน พื้นบ้าน
23. ข้อใดควรปฏิบัติในการทำความสะอาด เตาแก๊ส
1. ทำความสะอาดเตาแก๊สได้ทุกอุณหภูมิ
2. ทำความสะอาดเตาแก๊สขณะที่เตาแก๊สยังอุ่นๆ
3. ทำความสะอาดเมื่อเตาแก๊สเย็น หรืออุณหภูมิปกติ
4. ทำความสะอาดเมื่อเตาแก๊สร้อน หรือทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการปรุงอาหาร
24. ข้อใดเป็นหลักการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
1. เลือกอาหารที่มีสีธรรมชาติ และอาหารที่สะอาด
2. เลือกอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ และอาหารที่ใช้สารปรุงแต่งรส
3. เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีการประกอบถูกสุขลักษณะ
4. เลือกอาหารที่ไม่มีแมลงวันตอม และอาหารที่สะดวกต่อการับประทาน
25. ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดการในการประกอบอาชีพ
1. การดำเนินการผลิต การจำหน่ายผลผลิต การขนส่งผลผลิต
2. การวางแผนการผลิต การดำเนินการผลิต การขนส่งผลผลิต
3. การวางแผนการผลิต การดำเนินการผลิต การจำหน่ายผลผลิต
4. การวางแผนการผลิต การดำเนินการผลิต การประเมินผลหารผลิต
26. ข้อใดเป็นหลักในการดูแลสัตว์เลี้ยง
1. การจัดที่อยู่อาศัยให้ การให้อาหารสัตว์เลี้ยง การผสมพันธุ์สัตว์เลี้ยง
2. การจัดที่อยู่อาศัยให้ การให้อากาศบริสุทธิ์ การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
3. การให้มีปัจจัย 4 การให้อาหารสัตว์เลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
4. การจัดที่อยู่อาศัยให้ การให้อาหารสัตว์เลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
27. ข้อใดเป็นหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1. โยนเครื่องมือให้ผู้ยืมอย่างมั่นใจ
2. วางเครื่องมือให้สะดวกต่อการใช้งาน
3. นำเครื่องมือใส่กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง
4. ถามผู้รู้ในการใช้เครื่องมือไม่ทดลองใช้เอง
28. ข้อใดเป็นลักษณะนิสัยที่จำเป็นในการทำงานประดิษฐ์
1. มีความอดทน มีความขยัน
2. มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน
3. มีความอดทน มีระเบียบวินัย
4. มีระเบียบวินัย มีความประหยัด
29. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานธุรกิจ
1. ด้านการผลิต ด้านการให้บริการ ด้านการจัดจำหน่าย
2. ด้านการออกแบบ ด้านการให้บริการ ด้านการจัดจำหน่าย
3. ด้านการวางแผนผลิต ด้านการผลิต ด้านการประเมินผลผลิต
4. ด้านการวางแผนผลิต ด้านการให้บริการ ด้านการจัดจำหน่าย
30. ข้อใดเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
1. ทุน, สถานที่ตั้ง, แรงงาน, การผลิต
2. ทุน, สถานที่ตั้ง, แรงงาน, การประกอบการ
3. ทุน, สำนักงาน, แรงงาน, การประกอบการ
4. สำนักงาน, สถานที่ตั้ง, แรงงาน, การประกอบการ
31. ข้อใดสำคัญที่สุดของการติดต่อสื่อสารในงานธุรกิจ
1. เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลทันเหตุการณ์
2. ช่วยเพิ่มกำไรในการดำเนินงานธุรกิจ
3. ช่วยให้การตลาดขายออกไปในวงกว้าง
4. เพื่อให้เป็นข้อมูลในการแข่งขั้นกับธุรกิจอื่นๆ

32.ข้อใดเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ
1. ทักษะการผลิต ทักษะการติดต่อสื่อสารและกระบวนการทำงานกลุ่ม
2. ทักษะการวางแผน ทักษะกระบวนการทานกลุ่มและการจัดจำหน่าย
3. ทักษะการวางแผน ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา
4. ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
33.กระบวนการออกแบบเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี
1. หาสาเหตุ / ปํญหา
2. นำไปใช้และปรับปรุง
3. ปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก
4. หาวิธีแก้ปัญหา / ทางเลือก
34. ข้อใดเป็นการวัดและระเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
1. ครู ก. ประเมินผลงานจากชิ้นงานจริงตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ครู ข. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินความสามารถจริง
3. ครู ค. ให้นักเรียนร่วมประเมินแฟ้มสะสมงานตามเกณฑ์ที่ใช้ในสถานการณ์จริง ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 22)
4. ครู ง. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมแบบสังเกตและแบบทดสอบ
35. การสอบแบบบูรณาการตามข้อใดที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นแกนหลักร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
1. แบบสหวิทยาการ
2. แบบข้ามกลุ่มสาระ
3. แบบฐานการเรียนรู้
4. แบบภายในกลุ่มสาระ
36. ข้อใดเป็นเงื่อนไข สำคัญในการพิจารณาไม่ให้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิ์บัตร
1. สิ่งประดิษฐ์ขัดแย้งกับภูมิปัญญาปัจจุบัน
2. สิ่งประดิษฐ์ส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชน
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ( จาก Net )
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ แสดงเจตนาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประชาชน
37. ข้อใดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุทุกช่วงชั้น
1. ยอมรับคามคิดเห็นและผลงานของผู้อื่น
2. ออกแบบคำนึงถึงความคุ้มค่าและปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมฐ ฯ หน้า ..)
4. นำเทคโนโลยีมาใช้เลียนแบบเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
38. ข้อใดสะท้องเจตคติที่ดีของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. มีทักษะและรักการทำงานอาชีพอิสระ
2. การคะนึงถึงความสำคัญของสารสนเทศ
3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต
4. มีความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริต
39. ข้อใดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุทุกช่วงชั้นในสาระการดำรงชีวิตและครอบครัว
1. การวิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมฐ ฯ หน้า 9 )
2. ความสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆในการทำงาน
3. ความรู้หลักการและสามารถในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
4. การวางแผนและปฏิบัติงานตามแผนและประเมินผลการดำเนินงานอาชีพสุจริต
40. ข้อใดหมายถึงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
1. การับส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
2. การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทางไปรษณีย์
3. การพิมพ์จดหมายด้วยคอมพิวเตอร์ส่งทางไปรษณีย์
4. การรับส่งข้อความผ่านคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย ( จาก Net )
41. ข้อใดหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานมีประสิทธิภาพ
4. หน่วยประมวลผลกลางที่เป็นองค์ประกอบหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์
42. ข้อใดเป็นชื่อเรียกกันโดยทั่วไปของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
1. เครื่องแม่ข่ายให้บริการข้อมูล
2. เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ( จาก Net Sure Sure )
4. เครื่องลูกข่ายประมวลผลข้อมูล
43. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีมีประยุกต์ใช้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการสื่อสาร
44. สาระการเรียนรู้ในข้อใดที่มีลักษณะการเรียนเป็นบูรณาการ
1. สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
2. สาระที่ 2 การอาชีพ
3. สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
4. สาระที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
45. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการเขียนงานตามสภาพจริงและงานบูรณาการ
1. ชื่องาน ขอบเขต คุณภาพ
2. ชื่องาน ปริมาณ คุณภาพ
3. ชื่องาน ขอบเขต ปริมาณ
4. ชื่องาน ขอบเขต ปริมาณ คุณภาพ
46. สาระใดที่ไม่ต้องจัดให้ครบทุกช่วงชั้น
1. สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
2. สาระที่ 2 การอาชีพ
3. สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
4. สาระที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
47. ข้อใดคือหน้าที่ของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
1. จัดทำและพัฒนาหลักสูตร ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องการจัดสาระ ฯ หน้า 9 )
2. จัดทำสาระการเรียนรู้แกนกลาง
3. จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
4. จัดทำขอบข่ายสาระการเรียนรู้ 12 ปี
48. เข้าใจธรรมชาติ และกรบวนการเทคโนโลยีใช้ความรู้ ภูมิปัญญา
จิตนาการและความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใช้ เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคม สิ่งแวดล้อม โลกของงานและอาชีพเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของสาระใด
1. การอาชีพ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การออกแบบและเทคโนโลยี ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 12)
4. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
49. ข้อใดจัดเป็นการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
1. การบูรณาการ ความสามารถ และความดี
2. กระทรวงศึกษาธิการกำหนดขอบเขตให้สถานศึกษากำหนดรายละเอียด
3. สถานศึกษาบูรณาการความรู้ ความสามารเพื่อให้เกิดคุณงาความดีขึ้นในจิตใจ
4. สถานศึกษากำหนดเองตามสภาพความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 7 )
50. ข้อใดไม่ใช่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสอนแบบโครงงาน
1. ครูให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เอง
2. ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
3. ครูจะต้องถึงความรู้เดิมของผู้เรียนออกมากให้ได้ว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมอะไรอยู่บ้างแล้ว
4. ครูต้องสร้างสิ่งกระตุ้นในผู้เรียนสร้างคำถาม ตั้งสมมุตฐานและหาวิธีที่จะตอบคำถามนั้น


51. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามกระบวนการสอนแบบโครงงาน
1. ใช้ความสนใจของผู้เรียนมานำสิ่งที่จะสอน
2. กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถามเดียวกับเรื่องที่จะสอน
3. จัดห้องเรียนให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงออกพูดคุยระหว่างกัน
4. ใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนมีการซักถาม
52. ข้อใดเป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามกระบวนการเพื่อพัฒนาความคิดระดับสูง
1. ให้ยกตัวอย่างปัจจัยสี่
2. ให้เปรียบเทียบการใช้ปัจจัยสี่
3. ให้นิยามความหมายของปัจจัยสี่
4. ให้อธิบายความสำคัญของปัจจัยสี่
53. ข้อใดเป็นบทบาทองครูในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสอนแบบโครงงาน
1. มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มทำ
2. ช่วยประสานให้ดำเนินงานไปได้
3. ต้องบอกได้ว่างานที่มอบหมายคืออะไร
4. กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มและมอบหมายหน้าที่
54. ข้อใดคือเทคนิคการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสอนที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูง
1. ให้ผู้เรียนอภิปราย
2. ให้ผู้เรียนจดสิ่งสำคัญตามครูบอก
3. ให้นักเรียนพูดคุยกันถึงสิ่งที่สนใจ
4. ให้ผู้เรียนทำรายงานแล้วนำเสนอ
55. ข้อใด สำคัญที่สุด ในการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน
2. เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
3. เพื่อเกิดทักษะในการบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและรู้คุณค่า
4. เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ และทรัพยากรที่อาจก่อให้เกิดงานในลักษณะต่างๆ
56. ข้อใดเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ครบองค์รวมในกลุ่มสาระเรียนรู้
1. โครงงาน ชิ้นงาน และการรายงาน
2. การวางแผนงาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผล
3. ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณภาพ จริยธรรม และค่านิยม ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 18)
4. ความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และทักษะการปฏิบัติ


57. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญของคำกล่าวที่ว่า เมื่อนักเรียนเปิดตู้เย็น แล้วนำของออกมา ปิดตูเย็นทันที อย่าเปิดทิ้งไว้
1. การประหยัดพลังงาน
2. การถนอมอาหาร
3. การใช้ทรัพยากรที่ดี
4. การรักษาสิ่งแวดล้อม
58. ข้อใดสะท้อนเจตคติที่ดีในการทำงาน
1. เห็นคุณค่าในการทำงาน
2. ให้ความร่วมมือในการทำงาน
3. ทำงานตามที่ได้รบมอบหมาย
4. ยอมรับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน
59. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการใช้ระบบสารสนเทศ
1. การนำเสนอข้อมูล
2. การบันทึกข้อมูล
3. การประมวลผลข้อมูล
4. การจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
60. ข้อใดหมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สื่อสารโทรคมนาคม
3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูล
4. เทคโนโลยีประเมินผลข้อมูล เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
61. ข้อใดมีความสำคัญเป็นอันดับ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทางเครื่องช่วยอินเตอร์เน็ต
1. ผู้ให้บริการเครือข่าย
2. อัตราค่าใช้บริการเครือข่าย
3. ระบบการต่อเชื่อมเครือข่าย
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ต่อเชื่อมเครือข่าย
62. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออกแบบ และเทคโนโลยี
1. มีความรับผิดชอบและอดทน
2. การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. สร้างนิสัยให้เป็นคนมีความคิดเป็นขั้นตอน
4. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้คิดออกแบบ
63. ข้อใดสำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ
1. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบคอมพิวเตอร์
3. ชุดคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้คอมพิวเตอร์
64. ข้อใดคือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
1. จัดทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการอ้างอิง
2. มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสอน
3. วิจัยหรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วจำหน่ายในระคาต่ำ
4. แนะนะผลงานโดยมีการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
65. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศข้อมูล
1. ความถูกต้อง
2. ความสมบูรณ์
3. ความเป็นปัจจุบัน
4. ความสะดวกในการใช้
66. ข้อใด หมายถึง ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
1. ระบบสารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูล
2. การอำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูล
3. การอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล
4. ที่รวมแฟ้มข้อมูลหลายๆแฟ้มที่มีความสัมพันธ์กัน
67. ข้อใดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่สำคัญในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
1. มีนิสัยจัดการทำงานโดยมีสาระ
2. มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาจรฐาน ฯ หน้า 2)
3. มีความรู้สากลใช้เทคโนโลยีระดับเดียวกัน
4. มีความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพอิสระ
68. ข้อใดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองการประดิษฐ์ คิดค้น หรือออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้องยื่นคำขอใบสิทธิบัตร – อนุสิทธิบัตร
1. สำนักงานทะเบียนราษฎร์
2. สำนักงานแรงงานจังหวัด
3. สำจังงานพาณิชย์จังหวัด ( จาก Net )
4. สำนักงานสรรพกรจังหวัด
69. ข้อใดคือประโยชน์ของสิทธิบัตร
1. ผู้ประดิษฐ์คิดค้น ได้รับการยกย่องโดยออกเป็นเอกสารรับรองสิทธิ
2. ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้รับการยกย่อง
3. ได้รับสิทธิที่จะผลิตสินค้า แต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
4. ได้รับประโยชน์การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สิ่งประดิษฐ์ คิดค้นหรืออกแบบได้ตามกฎหมาย
70.ข้อใดเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับการออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสันที่มองเห็นได้จากภายนอก
1. การประดิษฐ์
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ( จาก Nrt Sure Sure )
3. การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
4. การปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์และเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

 

Create Date : 01 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 15:01:28 น.
Counter : 412 Pageviews.  

เฮื้อ ง่วงนอน

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดทำเว็บไซต์ครูชำนาญการพิเศษ เชียวชาญ (ช่วยกันนะคับ)
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ภูมิภัทร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3160178447

หมายเหตุไม่ได้บังคับ ไม่ได้ขมขู่ แค่อยากมีเว็บไซต์เพื่อครูชำนาญการพิเศษเท่านั้นเอง ครับ

ขออวยพร
ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระจิตวิญญาณของพระบรมครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะนำทางให้สอบผ่าน ได้ในสิ่งที่ประสงค์ต้องการ นั้นคือครูชำนาญการพิเศษ สาธุ

คุณภูมิ เมล์ pooh_physics@hotmail.com
รายละเอียดปดูในบล๊อกนี้
//oopps.bloggang.com
 

Create Date : 01 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 13:52:34 น.
Counter : 314 Pageviews.  


hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.