สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

ชี้แจง :ให้ข้าราชการครูผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อเลื่อนให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวให้ถูกต้อง แบบประเมินทั้งหมด 100 ข้

ชี้แจง :ให้ข้าราชการครูผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อเลื่อนให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวให้ถูกต้อง
แบบประเมินทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 1.30 ชั่วโมง

1. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
ค. มีการนำหลักสูตรไปใช้
ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอ
2. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน
ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์
ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
3. การจะดำเนินการนิเทศการศึกษาให้ได้ผลเลิศต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นที่สุด
ก. บรรยากาศและการร่วมมือในการนิเทศ
ข. กลุ่มบุคคลและงานที่จะนิเทศ
ค. จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
ง. เทคนิคและการจัดกิจกรรมการนิเทศ
4. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. หลักสูตร
ข. แผนการสอน
ค. จุดประสงค์
ง. เทคนิคการสอน
5. หลักสูตรท้องถิ่นหมายถึงข้อใด
ก. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
ข. ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดหลักสูตรแกน
ค. ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ง. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
6. ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
ข. เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา
ค. เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง
ข. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ค. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
9. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่
ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป
ก. 2545
ข. 2546
ค. 2547
ง. 2548
10. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย
ก. หลักการ
ข. จุดมุ่งหมาย
ค. เนื้อหาสาระ
ง. แนวทางการจัดประสบการณ์
11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย
ก. ประเมินพัฒนาการให้ครบทุกด้าน
ข. ประเมินเป็นรายบุคคลสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ค. การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในตาราง
ง. ถูกทุกข้อ
12. ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กลุ่ม สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ข. กลุ่มคณิตศาสตร์
ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์
ง. กลุ่มการงานอาชีพ
13. ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามข้อใด
ก. หลักการ
ข. จุดมุ่งหมาย
ค. โครงสร้าง
ง. สาเหตการปรับปรุงหลักสูตร
14. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. คู่มือครู
ข. แผนการสอน
ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย
ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ
15. ภาษาอังกฤษเริ่มกำหนดให้เรียนในระดับชั้นใดเป็นต้นไป
ก. ป. 1-2
ข. ป. 3-4
ค. ป. 5-6
ง. ทุกชั้นต้องเรียน
16. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
ก. วัดความสามารถในการใช้ภาษา
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน
ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา
ง. ถูกทุกข้อ
17.ข้อใดไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ช่วงชั้น
ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค. ช่วงเวลาเรียน
ง. กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน
18. " สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน" เป็นลักษณะการพัฒนาผู้เรียนตามข้อใด
ก. พัฒนาด้านปัญญา
ข. พัฒนาด้านความรู้สึก
ค. พัฒนาด้านทัศนคติ
ง. พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ
19. ข้อใดเป็นหลักการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค. กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
20. "นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้ร่าวมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้" เป็นลักษณะของการเรียนรู้ตามข้อใด
ก. การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ค. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ง. การเรียนรู้แบบองค์รวม
21. วิธีการเรียนรู้ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ มีกี่ลักษณะ
ก. 3 ลักษณะ
ข. 4 ลักษณะ
ค. 5 ลักษณะ
ง. หลายลักษณะ
22. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
ก. การสำรวจเด็กรายบุคคล
ข. การเรียนรู้บูรณาการ
ค. โครงสร้าง
ง. แฟ้มสะสมงาน
23. ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรของการวิจัย
ก. ตัวแปรต้น
ข. ตัวแปรตาม
ค. ตัวแปรซับซ้อน
ง. ตัวแปรสอดแทรก
24. ขั้นตอนแรกของการวิจัยคือข้อใด
ก. การกำหนดปัญหา
ข. ศึกษาทฤษฎีหลักการ
ค. ตั้งสมมติฐาน
ง. สรุปผล
25. ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดคือข้อใด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. พิสัย
ง. อันตรภาคชั้น
26. ข้อใดเป็นความสำคัญของการวิจัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ก. ข้อมูลตัดสินใจ
ข. พัฒนาการ
ค. แก้ปัญหาหน่วยงาน
ง. ป้องกันปัญหา
27. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สื่อแหล่งเรียนรู้
ข. สื่อวัสดุ ครุภัณฑ์
ค. สื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนจัดทำขึ้น
ง. สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิพม์และสื่อเทคโนโลยี
28. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
ก. เครื่องฉายสไลด์
ข. เครื่องวีดีโอ
ค. เทปเสียง
ง. ไม่มีข้อถูก
29. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิผล
ค. ประหยัด
ง. คุ้มค่า
30. เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รบ. 2 ต
ข. รบ. 3 ต
ค. รบ. 4 ต
ง. ปพ. 9
31. "ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง"เป็นความหมายตรงกับข้อใด
ก. ประกันคุณภาพ
ข. ประกันประสิทธิภาพ
ค. มาตรฐานการศึกษา
ง. การนิเทศภายใน
32. "บุคคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา" เรียกว่า
ก. ครู
ข. อาจารย์
ค. ศึกษานิเทศก์
ง. คณาจารย์
33. "การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี" ต้องดำเนินการภายในปีใด
ก. 2544
ข. 2545
ค. 2546
ง. 2547
34. "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. หลักการ
ข. ความมุ่งหมาย
ค. จุดมุ่งหมาย
ง. ระบบการศึกษา
35. ข้อใดไม่ใช่ "หลักการจัดการศึกษา" ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาจัดการศึกษา
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
36. "มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาตี
ก. หลักการจัดการศึกษา
ข. ระบบการศึกษา
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. กระบวนการจัดการศึกษา
37. ข้อใดไม่มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต
ก. บุคคล
ข. ครอบครัว
ค. องค์กร
ง. มหาวิทยาลัย
38. " พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญในมาตราใด
ก. 43
ข. 69
ค. 80
ง. 81
39. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในโครงสร้างการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
ก. ปฐมวัย
ข. ขั้นพื้นฐาน
ค. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
ง. ระดับปริญญา
40. "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. หลักการ
ข. ความมุ่งหมาย
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. การจัดการศึกษา
41. ข้อใดเป็น "จุดเน้นในการจัดการศึกษา" ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. ความรู้ คุณธรรม
ข. กระบวนการเรียนรู้
ค. บูรณาการเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ
42. ใครคือ "ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. สภาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ง. คณะกรรมการการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา
43. การศึกษาระดับใดมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ก. ระดับประถมศึกษา
ข. ระดับ ม.ต้น
ค. ระดับ ม.ปลาย
ง. ระดับอุดมศึกษา
44. ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักในโครงสร้างกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม
45. "การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา" คำนึงถึงข้อใด
ก. จำนวนประชากร
ข. ปริมาณสถานศึกษา
ค. ความเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ
46. "การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา" ทั่วประเทศมีทั้งหมดกี่เขต
ก. 324
ข. 325
ค. 175
ง. 275
47. สถานศึกษาระดับใดที่บริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ระดับต่ำกว่าปริญญา
ค. ระดับปริญญา
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
48. ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. องค์กรวิชาชีพ
ค. องค์กรบริหารงานบุคคล
ง. องค์กรมหาชน
49. การออกกฎกระทรวง เพื่อแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการภายในกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
50. การออกกฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ประกอบ พ.ร.บ. ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกี่ปี
ก. 3 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. 6 ปี
51. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี ตามมาตราใด
ก. 16
ข. 17
ค. 18
ง. 19
52. "การปฏิรูปการศึกษา" สอดคล้องกับหมวดใดมากที่สุดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. หมวด 3
ข. หมวด 4
ค. หมวด 5
ง. หมวด 6
53. การจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ และทักษะภาษาไทยเน้นเรื่องใดมากที่สุด
ก. สื่อสารกับต่างชาติได้
ข. ใช้ถูกต้องไวยากรณ์
ค. ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ง. รักษาเป็นเอกลักษณ์
54. "องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี้
ก. องค์การมหาชน
ข. องค์กรหลัก
ค. องค์กรวิชาชีพ
ง. องค์กรอิสระ
55. "สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี้
ก. องค์การมหาชน
ข. องค์กรหลัก
ค. องค์กรวิชาชีพ
ง. องค์กรอิสระ
56. ข้อใดที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ฉบับนี้แต่ไม่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2535
ก. ระบบการศึกษา
ข. แนวทางการจัดการศึกษา
ค. หลักการและความมุ่งหมาย
ง. สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
57. นโยบายประกันโอกาสมีเป้าหมายการเตรียมความพร้อมเด็กอย่างน้อยกี่ปี
ก. อย่างน้อย 1 ปี
ข. อย่างน้อย 2 ปี
ค. อย่างน้อย 3 ปี
ง. 0-5 ปี
58. นโยบายประกันโอกาสให้นักเรียนภาคบังคับได้เรียนในโรงเรียนร้อยละเท่าไร
ก. 85
ข. 95
ค. 98
ง. 100
59. การรับเด็กก่อนประถมเรียนเน้นพิเศษในพื้นที่ใด
ก. ชุมชนแออัด
ข. ชนบทห่างไกล
ค. พื้นที่ที่มีปัญหาทางภาษา
ง. เน้นทุกพื้นที่
60. ตามนโยบายประกันคุณภาพนักเรียน นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถและความถนัดตามศักยภาพโดยเฉพาะเด็กกลุ่มใด
ก. เด็กกลุ่มปัญญาเลิศ
ข. เด็กพิการ
ค. เด็กด้อยโอกาส
ง. ถูกทั้งข้อ ก ข ค
61. ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการน้อยที่สุด
ก. เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา
ข. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน
ค. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ง. พัฒนาประเทศให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์
62. ข้อใดไม่ใช่ภาระกิจที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ก. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคน
ข. สร้างเสริมโอกาสในการศึกษาให้ประชาชนทุกคน
ค. สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
ง. สร้างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
63. ข้อใดเป็นภาระกิจที่ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ข. พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ค. สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ง. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันนานาชาติ
64. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. ประชาชนมีคุณธรรม
ค. ประชาชนสามารถดำรงอยู่ในเวทีโลกได้
ง. ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
65. ข้อใดเป็น GOALS ของยุทธศาสตร์
ก. ประชาชนเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ข. ประชาชนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
ค. ประชาชนมีส่วนร่วมทุกเรื่อง
ง. ประชาชนชอบการแข่งขันและพัฒนา
66. ข้อใดเป็นยุทธศาสตร์
ก. สร้างโอกาสทางการศึกษา
ข. จัดการศึกษาเพื่อเด็กชนบทห่างไกล
ค. พัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ง. ร่วมมือ สมศ. ประกันคุณภาพ
67. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์
ก. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ข. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ค. เพิ่มมาตรฐานการศึกษา
ง. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสถานศึกษา
68. การให้ทุนการศึกษาและจักรยานยืมเรียนสอดคล้องข้อใด
ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
ข. การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา
ค. การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการศึกษา
ง. การส่งเสริมด้านพลานามัยการศึกษา
69. การสนับสนุน Infrastructore ให้หน่วยงานจัดการศึกษาได้มาตรฐานสอดคล้องข้อใด
ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
ข. การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา
ค. การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการศึกษา
ง. การส่งเสริมด้านพลานามัยการศึกษา
70. SMEs สอดคล้องข้อใด
ก. สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง
ค. ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
ง. สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
71. ปรับปรุงกฏหมายระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนสอดคล้องข้อใด
ก. สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง
ค. ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
ง. สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
72. โครงการ 9+1,12+1เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องข้อใด
ก. สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง
ค. ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
ง. สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
73. Local seruice เกี่ยวข้องข้อใด
ก. สถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นรับนักศึกษาตรง
ข. ปรับปรุงระบบคัดเลือกนักศึกษาท้องถิ่น
ค. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพัฒนาส่วน ภูมิภาค
ง. พัฒนาสถาบันราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น
74. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสในระดับอุดมศึกษา
ก. การเพิ่มค่า GPA
ข. กองทุนกู้ยืมใหม่ ICL
ค. รับนักศึกษาแบบ Advance Placement
ง. จัดทำสถานที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา (Uninersity Mopping)
75. การผลิตกำลังคนในการเพิ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 สาขา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ชิ้นส่วนรถยนต์
ข. ส่งเสริมสุขภาพ
ค. สิ่งทอ
ง. อัญมณี
76. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียน
ก. Activity-based
ข. SMEs
ค. GPA
ง. NT
77. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องข้อใด
ก. พัฒนาจัดการเรียนรู้
ข. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ค. ปรับปรุงหลักสูตร
ง. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
78. การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูข้อใดสำคัญที่สุด
ก. พัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณ
ข. การออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู
ค. ผลิตครูแนวใหม่
ง. วิจัยและพัฒนามาตรฐานครู
79. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
ก. E-Net
ข. E-Office
ค. E-Learning
ง. Mis
80. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับการศึกษา
ก. SEAMEO
ข. UNICEF
ค. UNESCO
ง. WTO
81. การส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพ ข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
ก. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ข. โรงเรียนดนตรี
ค. โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ง. โรงเรียน พสวท.
82. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ก. พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้
ข. ส่งเสริมคนรุ่นใหม่
ค. พัฒนาต่อยอด OTOP
ง. พัฒนา SMEs สู่มาตรฐานสากล
83. การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดอย่างไร
ก. แบ่งเป็น 6 ช่วงชั้น ๆ 2 ปี
ข. แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น ๆ 3 ปี
ค. แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ๆ 4 ปี
ง. แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น ๆ 6 ปี
84. การจัดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดอย่างไร
ก. แบ่งเป็นสาระการเรียนรู้แกนและสาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม
ข. แบ่งเป็นสาระการเรียนรู้แกนร่วมและสาระการเรียนรู้แกนเลือก
ค. แบ่งเป็นสาระการเรียนรู้บังคับและสาระการเรียนรู้เลือก
ง. แบ่งเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่ม
85. สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีกี่กลุ่มสาระ
ก. 10 กลุ่ม
ข. 8 กลุ่ม
ค. 6 กลุ่ม
ง. 4 กลุ่ม
86. การจัดสาระการเรียนรู้ในช่วงชั้นใดที่ต้องจัดเป็นรายภาค
ก. ช่วงชั้น ป.1-3
ข. ช่วงชั้น ป.4-6
ค. ช่วงชั้น ม.1-3
ง. ช่วงชั้น ม.4-6
87. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ก. ความต่อเนื่อง
ข. ความเป็นเอกภาพ
ค. ความยืดหยุ่น
ง. จบในตัวเอง
88. ข้อใดคือจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ก. เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย
ข. เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
ค. เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข
ง. เป็นคนเก่ง คนดี
89. ผู้มีหน้าที่จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด
ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการวิชาการ
ง. คณะกรรมการระดับชั้น
90. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 กำหนดให้ใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศเมื่อใด
ก. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545
ข. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546
ค. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547
ง. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548
91. การจัดการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
ค. มีการนำหลักสูตรไปใช้
ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน
92. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน
ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์
ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
93. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. หลักสูตร
ข. แผนการสอน
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. สื่อการเรียนการสอน
94. ท่านคิดว่าทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
ข. เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา
ค. เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
95. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง
ข. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง. ครูผู้สอนสำคัญที่สุด
96. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ค. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
97. สิ้นปีการศึกษาใดที่มีนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรฯในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. 2545
ข. 2546
ค. 2547
ง. 2548
98. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในข้อใด
ก. หลักการ
ข. จุดมุ่งหมาย
ค. เนื้อหาสาระ
ง. แนวทางการจัดการเรียนรู้
99. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
ก. วัดความสามารถในการใช้ภาษา
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน
ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา
ง. ถูกทุกข้อ
100. " สามารถอดทนต่อคำนิทราของเพื่อนร่วมชั้นได้โดยไม่ตอบโต้" แสดงว่านักเรียน มีทักษะ
ตามข้อใด
ก. ทักษะทางสมอง
ข. ทักษะทางอารมณ์
ค. ทักษะทางสังคม
ง. ทักษะการทำงาน

เฉลยแค่80 ข้อ
1 ข 2 ง 3 ค 4 ค 5 ค
6 ข 7 ง 8 ก 9 ก 10 ง
11 ง 12 ก 13 ง 14 ง 15 ก
16 ง 17 ค 18 ก 19 ง 20 ค
21 ง 22 ง 23 ค 24 ก 25 ค
26 ก 27 ข 28 ง 29 ก 30 ง
31 ค 32 ง 33 ข 34 ค 35 ค
36 ก 37 ง 38 ง 39 ค 40 ค
41 ง 42 ข 43 ง 44 ง 45 ง
46 ค 47 ง 48 ข 49 ก 50 ค
51 ข 52 ค 53 ค 54 ค 55 ก
56 ง 57 ข 58 ง 59 ง 60 ง
61 ค 62 ง 63 ข 64 ค 65 ข
66 ก 67 ง 68 ง 69 ค 70 ค
71 ง 72 ข 73 ง 74 ง 75 ง
76 ค 77 ง 78 ง 79 ง 80 ง
 

Create Date : 06 เมษายน 2554    
Last Update : 6 เมษายน 2554 11:31:33 น.
Counter : 3883 Pageviews.  

ข้อสอบสังคม (ครูไทย)

ข้อสอบสังคม (ครูไทย)
1. ครูสังคมศึกษาจะสอนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ คิวบา นิวซีแลนด์ ควรสอนเรื่องใดที่มีความคล้ายคลึงกัน
ก. ประวัติศาสตร์
ข. การปกครอง
ค. ลักษณะภูมิประเทศ
ง. ลักษณะประชากร

(ข้อสังเกต ทุกประเทศตั้งอยู่บนเกาะ)

2. เพลงใดที่คุณครูสังคมศึกษาควรนำมาสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้ดีสุด
ก. เมดอินไทยแลนด์ (เมดอินไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา เก็บกันจนเก่า เรามีแต่ของดีดี...)
ข. คนบ้านเดียวกัน (คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากัน ก็เข้าใจอยู่...)
ค. คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ (ภาระในเขตอ้อมแขน คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้...)
ง. สยามเมืองยิ้ม (แม้เพียงข้าวสุกหนึ่งจาน ใครลืมของท่านนั้นเนรคุณ...)

3. พฤติกรรมข้อใดที่ครูปฏิบัติแล้ว เป็นการสอนคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้นักเรียนโดยครูไม่ต้องสอน
ก. ตรงต่อเวลา
ข. แต่งกายสวย
ค. พูดจาไพเราะ
ง. ให้โอกาส

4. การสอนวิชาประวัติศาสตร์ หลักฐานในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. พงศาวดาร จดหมายเหตุ คำบอกเล่า
ข. พงศาวดาร วรรณกรรม จดหมายเหตุ
ค. วรรณกรรม ตำนาน พงศาวดาร
ง. วรรณกรรม พงศาวดาร นิทานพื้นบ้าน

5. การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนในวิชาสังคมศึกษา เพื่อการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ข้อใดถูกต้อง
ก. สอดแทรกในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
ข. สอดแทรกในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ค. สอดแทรกในสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ง. สอดแทรกในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

6. ข้อใดเป็นทักษะและความสามารถของครูมืออาชีพ
ก. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ข. การกำหนดหน่วยการเรียน
ค. การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์ผู้เรียน

7. คุณภาพผู้เรียนวิชาสังคมศึกษาดี ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ
ข. เป็นไปเพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นคนดี
ค. เป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมเข้าใจปัญหาสังคม
ง. เป็นมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อมนุษย์และสังคมที่ดี

8. คุณธรรมข้อใดควรปลูกฝังให้เป็นคุณลักษณะของนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม
ก. การให้อภัย
ข. การเสียสละ
ค. ความมีเหตุผล
ง. ความสุภาพอ่อนน้อม

9. คุณลักษณะที่ดีของครูสังคมศึกษา ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม
ข. มีเหตุมีผล ทันเหตุการณ์ รู้รอบ
ค. มีความรอบรู้เนื้อหาวิชาอย่างดี
ง. มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

10. กิจกรรมข้อใดแสดงว่าครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง
ก. นำนักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ข. แนะนำนักเรียนไปสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาด้านภาษาถิ่น
ค. ให้นักเรียนแสดงละครประวัติศาสตร์เรื่องพระนเรศวร
ง. ให้นักเรียนทำโครงงานสำรวจตามที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับพลเมืองดี

11. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะตามข้อใด
ก. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามจุดประสงค์
ข. การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหา
ค. สื่อนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ได้จริง
ง. ผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน

12. การจัดการเรียนรู้ที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีที่สุดในวิชาสังคมศึกษาควรเป็นแบบใด
ก. แบบโยนิโสมนสิการ
ข. แบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ค. แบบอริยสัจสี่
ง. แบบผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

13. การสอบรูปแบบใดที่ครูต้องมีศรัทธาและเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนมากที่สุดจึงจะประสบความสำเร็จ
ก. แบบอริยสัจสี่
ข. แบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ค. แบบสืบเสาะหาความรู้
ง. แบบโยนิโสมนสิการ

14. การสอนตามข้อใดเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมมากที่สุด
ก. ให้เลิกนินทาว่าร้ายคนอื่น
ข. ประพฤติตามทำนองครองธรรม
ค. ให้เสียสละลดความเห็นแก่ตัว
ง. ประพฤติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

15. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่สามารถพัฒนาผู้เรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดได้
ก. แบบคู่ขนาน
ข. แบบสหวิทยาการ
ค. แบบสอดแทรก
ง. แบบสัมพันธ์

16. ข้อใดเป็นการสอนนักเรียนในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามหลักประชาธิปไตย
ก. ให้นักเรียนจับคู่กันวิเคราะห์ข่าว
ข. ให้นักเรียนจับคู่กันแสดงบทบาทสมมุติ
ค. ให้นักเรียนจับคู่กันตอบปัญหา
ง. ให้นักเรียนจับคู่กันอภิปรายสรุปเรื่องที่เรียน

17. สาเหตุสำคัญข้อใดทำให้คนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ก. ขาดความรับผิดชอบ
ข. เห็นแก่ตัว
ค. ไม่มีวินัย
ง. ไม่รู้กฎหมาย

18. ข้อใดไม่ใช่ทักษะทางวิชาการ
ก. การคิด
ข. การจัดการกับความรู้
ค. การดูแลรักษาเอาใจใส่
ง. การสร้างองค์ความรู้ใหม่

19. การสอนเรื่องหลักธรรมทางศาสนา จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ดีควรวัดผลถึงระดับใด
ก. การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
ข. การแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้
ค. การประเมินการปฏิบัติของผู้ที่แนะนำได้
ง. การมีศรัทธาในหลักธรรม

20. ข้อใดเป็นการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย ให้ยั่งยืนในตัวนักเรียนตลอดไป
ก. การสอนแบบอภิปราย
ข. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
ค. การสอนแบบค้นพบ
ง. การสอนแบบแก้ปัญหา

21. วิธีการเรียนการสอนแบบใดที่เน้นผู้เรียนใช้ทักษะทางสังคมมากที่สุด
ก. การสอนแบบศูนย์การเรียน
ข. การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. การสอนด้วยเพลงและเกม
ง. การสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ

22. ตัวบ่งชี้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยกเว้นข้อใด
ก. ครูเสถียรให้นักเรียนทำรายงานประวัตินักบาสเกตบอล
ข. ครูสุชาติให้นักเรียนทำโครงงานเรื่องยางพารา
ค. ครูสุรชัยให้นักเรียนวาดรูปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ง. ครูกิตติกรให้นักเรียนเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

23. การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้สอนต้องรับผิดชอบผู้เรียน
ข. ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบภาระงานของผู้เรียน
ค. ผู้บริหารต้องรับผิดชอบกำกับดูแลผู้สอน
ง. ผู้เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตน

24. การสอนให้นักเรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้เป็นการสอนด้านใดให้กับผู้เรียน
ก. ด้านความรู้
ข. ด้านทักษะกระบวนการ
ค. ด้านเจตคติและค่านิยม
ง. ด้านทักษะชีวิต

25. “การเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระใด
ก. สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
ข. สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ค. สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ง. สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

26. ข้อใดสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรได้ถูกต้อง
ก. มีหลักการ มีหลักฐาน ทำได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ข. มีหลักการ รู้จริง ทำจริง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ค. รู้จริง ทำถูกต้อง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ง. รู้มาก ทำจริง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน

27. ทักษะทางสังคมข้อใดถูกต้อง
ก. การเห็นคุณค่า เคารพตนเองและผู้อื่น
ข. การสืบค้นข้อมูลความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ค. การคิดและนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ
ง. การแสวงหาและจัดการกับข้อมูลความรู้ต่าง ๆ

28. กิจกรรมในข้อใดเป็นการสอนสาระประวัติศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดีที่สุด
ก. ให้นักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริงและทำรายงานส่ง
ข. ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติการปกครองสุโขทัย
ค. ให้นักเรียนกำหนดหัวข้อที่สนใจทำโครงงาน
ง. ให้นักเรียนที่แบ่งกลุ่มทำรายงานตามที่ครูกำหนด

29. บุคคลในข้อใดเป็นครูมืออาชีพ
ก. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้ สอนโดยยึดความแตกต่างของผู้เรียน
ข. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนโดยให้นักเรียนศึกษาในความรู้และตอบคำถามด้วยตนเอง
ค. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนโดยครูอธิบายชี้แจงจนนักเรียนเข้าใจและให้ตอบคำถาม
ง. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนตามความพอใจของครู

30. ข้อใดเป็นการสอนให้นักเรียนฝึกการคิดขั้นสูงโดยตรง
ก. สอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ข. สอนแบบโยนิโสมนสิการ
ค. สอนแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ง. สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้


โดย: สมคิด ไวยวิชี IP: 125.26.20.151 วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:21:19:24 น.


ข้อสอบเยียวยา ม.ค. 53
1 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสมารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ... คำกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตราเม่าไร
ก มาตรา 22 ข มาตรา 23 ค มาตรา 24 ง มาตรา 30
2 ถ้าท่านคาดหวังว่าท่านจะอบรมนักเรียนให้เป็นคนประหยัดและอดออมท่านจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมใด จึงจะสอดคล้องกับเส้นพัฒนาการด้าน จิตพิสัย
ก ให้ตัวอย่างคนที่ประสบผลสำเร็จจากการออม ข ให้ความรู้เรื่องคุณค่าของการออม
ค จัดทำโครงการ ...... ออมวันละบาท ง ทำบัญชีรายจ่ายในชีวิตประจำวันของตน
3 ข้อใดเป็นตัวชี้วัด .... สถานศึกษามีการปฎิรูป การศึกษา
ก ข้อใดเป็นตัวชี้วัด ....สถานศึกษามีการปฎิ รูปการศึกษา ข พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ค จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน ง จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ เรียนรู้
4 ประเด็นสำคัญที่ควรเขียนในขอบเขตการวิจัยคือข้อ ใด
ก ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ข กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ระยะเวลา ในการวิจัย
ค ตัวแปร ประชากร ระยะเวลาใน การวิจัย ง กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการ วิจัย ประชากร
5 ผู้วิจัยควรหาคุณภาพเครื่องมือของ..แบบสอบถาม.. อย่างไร
ก. หาค่าความยากง่าย ข. หาค่าอำนาจจำแนก
ค. หาค่าความเชื่อมั่น ง. หาค่า E1/E2
6. ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แสดงว่าหน่วยการเรียนนั้นเป็น หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
ก. นักเรียนสามารถบอกแนวคิดการพัฒนาตนเองได้ ข. นักเรียนสามารถใช้ความรู้แก้โจทย์ปัญหาได้
ค. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงมโนมติของ บทเรียนได้
ง. นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นได้
7. ในการเขียนกลุ่มตัวอย่าง ต้องระบุเรื่องใดบ้าง
ก. ประชากร ขนาดตัวอย่าง ข. ขนาดตัวอย่าง และวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ค. ประชากร ขนาดตัวอย่าง ง. วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
8. ถ้าครูให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจจากนั้นครูให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัตินักเรียนหาความรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จนได้ข้อค้นพบและสรุปจนสามารถจัดแสดงผลงาน แสดงว่าครูจัดการเรียนรู้ในแบบใด
ก. แบบใช้แหล่งเรียนรู้ ข. แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ค. แบบที่เน้นการปฏิบัติ ง. แบบโครงงาน
9. ข้อใดเป็นบทบาทของครูที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ก. การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้
ข. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการในกลุ่มสาระฯ
ค. การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ง. การอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
10. ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้เปรียบเหมือนการกระทำของใครต่อไปนี้มากที่สุด
ก. นักอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ข. หมอดูทำนายดวงชะตาคน
ค. แพทย์วินิจฉัยอาการผู้ป่วย ง.ตำรวจสอบสวนผู้ร้าย
11. เครื่องมือหรือวิธีการข้อใดที่ช่วยให้การประเมินผลตามสภาพจริงมีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด
ก. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ข. การประเมินผลงานการปฏิบัติ
ค. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ง. การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม
12 เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติค่านิยมเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาผู้เรียน.. ข้อความข้างต้นนี้เป็นความหมายของข้อความใด
ก หลักสูตรสถานศึกษา ข มาตรฐานการเรียนรู้
ค สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ง คำอธิบายรายวิชา
13 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยข้อใดเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ก แบบสอบถาม Rate scale 5 ระดับ ข แบบสอบถามอัตนัย
ค แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ง แบบประเมินคนเอง
14 การวิจัยในข้อใดที่ต้องกำหนดทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ก การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังเวียนวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ข การสำรวจปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังเวียนวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด
ค การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
15 ตัวบงชี้ที่จะบอกถึงลักษณะการเรียนรู้ผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือข้อใด
ก การเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งสุขและทุกข์พอๆกัน
ข นักเรียนปฎิบัติด้วยตนเองมากที่สุดแทบไม่ต้องอาศัยครู
ค ได้รับความสะดวกสบายจากการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม
ง ได้รับการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆได้สัดส่วนกัน
16 การนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ เป็นการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบใด
ก ความเชื่อมั่น ข ความตรง
ค ความยากง่าย ง ความแปรปรวน
17 แผนการจัดการเรียนคือสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพความเป็นครู.... ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวข้างต้น
ก เป็นงานของครูโดยตรง ข เป็นกระบวนงานที่เป็นระบบ
ค เป็นเข็มทิศในการจัดการเรียนรู้ ง เป็นตัวกำหนดการวัดผลการเรียนรู้
18 ข้อใดเป็นการเขียนสมมุติฐานการวิจัยที่ถูกต้อง
ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 75
ข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกับก่อนเรียน
19 ข้อใดไม่ใช่การประเมินกระบวนการกลุ่ม
ก บทบาทของหัวหน้ากลุ่ม ข ขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม
ค คุณภาพชิ้นงานตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ง ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกภายใยกลุ่ม
20 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระสอดคล้องกับการประเมินผลในข้อใด
ก การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ข การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค การเลื่อนช่วงชั้นและการจบการศึกษา ง การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
21 ในการวิจัย การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเวลากระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ควรนิยามศัพท์เฉพาะคำใด
ก หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ข สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค การพัฒนา ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
22 สถิติใดนำเสนอคูกับ X
ข SD
23 ข้อใดเป็นหัวข้อในโครงร่างการวิจัยที่จำเป็นต้องเขียนทุกงานวิจัย
ก วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข ข้อจำกัดในการวิจัย
ค ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
24 ข้อใดเป็นเหตุผลความจำดป็นในการวิจัยในชั้นเรียน
ก เพื่อฝึกประสบการณ์ในการวิจัย ข เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ค เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร ง เพื่อหาข้อมูลในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน
25 ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง
ก หลักสูตรแกนกลางเป็นกรอบทิศทางการทำหลักสูตรสถานศึกษา
ข ใช้สาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อเทียบเคียงและปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
ค หลักสูตรสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและค่านิยม
26 ............(ไม่ชัดเหมือนมีคอมพิวเตอร์นี้แหละ)....ปีที่ 3 ...ผู้วิจัยควรดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบใด
ก การวิจัยปฏิบัติการ ข การวิจัยเชิงพรรณนา
ค การวิจัยเชิงสำรวจ ง การวิจัยสถาบัน
27 ข้อใดเป็นการเขียนชื่อเรื่องการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
ก การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่อง การบวก โรงเรียนเมืองใหม่
ข การพัฒนาหนังสือการ์ตูนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ค การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28 การวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควรเป็นอย่างไร
ก สอบให้บ่อยๆ ข ต้องหาคนเก่งที่สุดให้ได้
ค ประเมินเพื่อจัดอันดับผู้เรียน ง ให้นักเรียนประเมินตนเอง
29 . ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู
ก กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม ข วิเคราะห์ผู้เรียน ค สร้างบรรยากาศ
ง การประเมินผลการเรียน
30 ครูคนหนึ่งใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปบบปูรณาการประเภทสอดแทรกพบว่านักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น ครูอีกคนหนึ่งจึงนำไปใช้กับนักเรียนอีกกลุ่มในโรงเรียนเดียวกัน ปรากฏว่าพํมนาการของนักเรียนไม่ดีขึ้น น่าจะเกิดจากสาเหตุจากใครมากที่สุด
ก ครู ข นักเรียน ค ผู้บริหาร ง ผู้ปกครอง
31 งานวิจัยใดควรเป็นงานวิจัยของครู
ก การประเมินคุณภาพของโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
ข การประเมินผลโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่
ค การพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โครงงาน
ง การนิเทศการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดน่าน
32 พฤติกรรมครูข้อใดที่ทำให้คุณภาพผู้เรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด
ก ครูไม่สร้างหน่วยการเรียนด้วยตนเอง ข ครูไม่ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรให้ถ่องแท้
ค ครูไม่ใช้ผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน
ง ครูไม่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
33 สมรศรี ถักไหมพรมเป็นข้าวของเครื่องใช้ได้หลายอย่างตามความพึงพอใจของตน แสดงว่าสมรศรีมีทักษะพิสัยในระดับใค
ก การทำอย่างมีคุณภาพ ข ความสามารถในการผสมผสาน
ค เป็นการทำโดยอัตโนมัติ ง การเลือกทำตามข้อกำหนด
34 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพสื่อ
ก ต้องทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ข สัดส่วนของ Process efficiency กับ Product efficiency
ค ต้องทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ง หาค่า IOC
35 ข้อใดเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุดของการประเมินผลก่อนเรียน
ก ช่วยให้ทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ข ช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ค ช่วยในการปรับปรุงข้อบกพร่องของนักเรียน ง ช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
36 การจัดการเรียนรู้ของครูอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องใด
ก ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ข การเรียนรู้เกิดได้เฉพาะที่
ค นักเรียนเก่งจะพัฒนาได้ดี ง ปัญญาของคนปรับเปลี่ยนไม่ได้
37 วันหนึ่งฝนตกเปียกแฉะ นักเรียนต่างถอดรองเท้าก่อนขึ้นห้องเรียน ยกเว้นเดชคนเดียวเท่านั้น เมื่อครูถามว่า เพราะอะไรจึงไม่ถอดรองเท้า ... เดชตอบว่า ...ครูไม่ได้สั่ง...แสดงว่าเดชมีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อใด
ก เป็นตัวของตัวเอง ข ไม่พินิจพิจารณา ค ทำตามข้อกำหนด ง ไม่ปรับตัว
38 ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า คำอธิบายรายวิชา
ก สิ่งที่กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ข ภาพรวมของคุณภาพผู้เรียน
ค แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ง เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
39 ครูควรจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต
ก กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ
ข เปิโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น
ค กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และค้นหาคำตอบในเรื่องที่ชอบ
ง สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนสืบค้นแสวงหาความรู้
40 ข้อใดเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด
ก ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรของผู้สอน
ข ความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อข้อมูล การบันทึกผลหลังการใช้แผน
ค ทักษะและความสามารถของผู้สอนด้านพฤติกรรมความเป็นครู
ง การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
41 ....เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง
ก แผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนเป็นกระบวนการจัดลำดับขั้นการเรียนรู้
ข การสร้างหน่วยการเรียนรู้เป็นการรวบรวมสาระที่คล้ายกันมารวมกัน
ค การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้เน้นการใช้คำที่หวือหวาน่าสนใจ
ง จุดประสงค์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนคือตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้เรียน
42 วิจัยควรหาค่า Item – Objective Congruency index
ก แบบสัมภาษณ์ ข แบบสอบถาม ค แบบทดสอบ ง แบบบันทึก
43 . ครูคนใดต่อไปนี้คือครูที่ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ครูเอก สอนแยกเนื้อหาวิชา ข. ครูโท ทดสอบนักเรียนสม่ำเสมอเป็นระยะๆ
ค. ครูตรี ประเมินกระบวนการเรียนของ ผู้เรียน ง ครูจัตวา มุ่งเน้นการแข่งขันระหว่างผู้เรียน
44 นักเรียนคนใดมีระดับความสามารถในการเรียนรู้สูงสุด
ก. แดงอธิบายเรื่องการหารเศษส่วนให้เพื่อนฟังได้
ข. เด่นรวบรวมข้อมูลข่าวสารของนาธานแล้วสรุปว่า นาธานมีพฤติกรรมผิดปกติ
ค. ต้อยเลือกจัดเมนูอาหารได้เหมาะสมตามหลักการของโภชนาการที่ดี
ง. แดงใช้วัสดุสร้างชิ้นงานได้ตามข้อกำหนดทุกเงื่อนไข
45 ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ถูกต้อง
ก เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค เพื่อรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ง เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
46 ครูจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียน...(ไม่ชัด).......ความรู้ใหม่จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ ค้นพบ
ก การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ข การจัดการความรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ค การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นเหตุ
47 ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด หมายถึงอย่างไร
ก ครูลดบทบาทหรือลดความสำคัญของตนเองให้มากที่สุด ข ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดวิชาเป็นตัวตั้ง
ค ครูต้องหาวิธีการให้ผู้เรียนได้ความรู้ให้มากที่สุด
ง ครูให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้
48 การจัดกิจกรรมในขั้นตอนใดเป็นจุดอ่อนของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
ก พฤติกรรมการสืบค้น ข พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน
ค พฤติกรรมเอื้ออำนวยให้เกิดการเสริมความรู้ ง พฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
49 ข้อใดเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
ก Simple random sampiing
50 การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการข้อใดสำคัญที่สุด
ก หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ข วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา
ค คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ง สาระการเรียนรู้และการวัดประเมินผล


โดย: สมคิด ไวยวิชี IP: 125.26.20.151 วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:21:21:29 น.


51 .(ไม่เห็น).....
ก เพราะชีวิตคนมีเรื่องราวสัมพันธ์กันไม่แยกจากกัน ข เพราะผู้เรียนทุกคนมีทักษะการคิดสูง
ค เพราะผู้เรียนทุกคนมีความสมารถพิเศษหลายด้านในตัวเท่ากัน
ง เพราะช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการกับชีวิตจริงได้ทุกเรื่อง
52 ข้อดีของการฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานคืออะไร
ก ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำ ข ผู้เรียนมีสมาธิดีขึ้น ท่ามกลางเสียงดัง
ค ผู้เรียนจะได้รู้บทบาทของตนเองในการทำงานร่วมกับคนอื่น ง นักเรียนมีเพื่อนมากขึ้น
53 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในลักษณะต่างๆ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบใด
ก การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา ข การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ค การจัดการเรียนรู้แบบบูรณการสู่พหุปัญญา ง การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
54 ข้อใดเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ก การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ข การศึกษาผลการใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องการอ่านหนังสือและวารสารภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5
ค การประเมินการจัดกิจกรรมโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
55 ข้อใดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างมโนมติของบทเรียนได้มากที่สุด
ก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน ข การสรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
ค การมีปฏิสัมพันธ์กันของกิจกรรมการเรียนรู้ ง การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
56 ข้อใดเป็นเครื่องมือขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ก กระบวนการกลุ่ม ข กระบวนการออกข้อสอบ
ค กระบวนการประเมินผล ง กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน
57 ข้อใดเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก ผู้เรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ข ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพิเศษเท่าเทียมกัน
ค ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกัน ง ผู้เรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
58 ข้อใดคือกระบวนการที่ไม่ใช่ลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก เป็นกระบวนการพัฒนาวิชาการ ข เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ค เป็นกระบวนการที่พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ง เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข
59 ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่แสดงว่ามีความเข้าใจที่คงทน
ก จดจำบทเรียนได้นานกว่านักเรียนคนอื่น ข บ อกเล่าหรืออธิบายเรื่องที่เรียนได้คล่อง
ค นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ง มีเจตคติค่านิยมตามวัฒนธรรมของชุมชน
60 ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานของหลักสูตร... ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร
ก ผู้เรียนผ่านการประเมินในแต่ละกลุ่มสาระ ข ผู้เรียนผ่านการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ค ผู้เรียนผ่านการประเมินก่อนระหว่างและหลังการเรียน
ง ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์การผ่านช่วงขั้น
61 จงจิตเป็นผู้ที่ไม่ใช้วัสดุโฟมใส่อาหารเลยพฤติกรรมของจงจิต สอดคล้องกับจิตพิสัยข้อใด
ก การรับรู้ ข การตอบสนอง ค ค่านิยม ง สร้างลักษณะนิสัย
62 ผู้วิจัยควรสรุปผลการวิจัยให้สอดคล้องกับหัวข้อใด
ก วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ข ขอบเขตของงานวิจัย
ค ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
63 ข้อใดเป็นผลสะท้อนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษามากที่สุด
ก เป็นแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน ข ใช้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ค ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ง แสดงถึงศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา
64 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสิ่งใดโดยตรง
ก ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการ ข ผู้เรียนทำได้ตามที่ผู้ปกครองต้องการ
ค ผู้เรียนได้รักการพัฒนาตามฐานะ ง ผู้เรียนมีทักษะในการต่อสู้ชีวิต
65 ข้อใดมีความสำคัญและจำเป็นมากที่สุดต่อ... การประเมินผลการเรียนจากการปฎิบัติ...
ก จุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ ข การออกแบบชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนน
ค เกณฑ์การให้คะแนนกับการออกแบบชิ้นงาน ง สาระการเรียนรู้กับการออกแบบชิ้นงาน
66 การบูรณาการต่างกลุ่มสาระ เรี่องตาลโตนด กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือข้อใด
ก ลักษณะเนื้อไม้ ข การปลูกตาล ค มุมการตกทอดของเงา
ง เศรษฐกิจการส่งตาลโตนดจำหน่าย
67 การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพต้องมีลักษณะอย่างไร
ก ประเมินผลเป็นระยะ ข แจ้งผลให้ผู้เรียนทราบ
ค ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน ง ผู้เรียนผ่านการประเมินผลทุกคน
68 ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของผู้สอนในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับครูในกลุ่มสาระ
ก พัฒนาหลักสูตร ข ปรับหลักสูตร ค วางแผนร่วมกับผู้บริหารในการจัดทำหลักสูตร
ง วิจัยและประเมินผลหลักสูตร
69 ข้อใดเป็นสื่อบริบท
ก แผ่นพับ ข โครงงาน ค ห้องสมุด ง หุ่นจำลอง
70 ข้อใดมีความหมายโดยตรง
ก ข้อสอบวิชาภาษาไทยหมูมาก ข ข้อสอบวิชาภาษาไทยเป็นข้อสอบที่กล้วยๆ
ค ข้อสอบวิทยาศาสตร์หินมาก ง ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ออกเรี่องหิน
71 ข้อใดไม่ใช่บทบาทของครูในปัจจุบัน
ก วางแผนจัดกิจกรรม ข ใช้หลักของศาสตร์ที่จะสอน
ค เล่าเรื่องและอธิบายความรู้แก่นักเรียน ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฎิบัติและสรุปองค์ความรู้
72 ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ค หลักการของหลักสูตร ง จุดหมายของหลักสูตร
73 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่เหมาะกับการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ก โครงการ ข คู่ขนาน ค เชื่อมโยง ง สหวิทยาการ
74 ข้อใดไม่ใช่หลักการประเมินผลในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ก ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ข มีความเที่ยงตรง เชือถือได้และยุติธรรม
ค สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ง ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
75 การเขียนแผนที่ความคิดในการบูรณาการมีประโยชน์อย่างไร
ก เป็นพื้นฐานเฉพาะทางที่จะเรียนต่อในชั้นสูง ข เป็นการสรุปความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด
ค เป็นการขยายความคิดสู่การเรียนกับกลุ่มสาระอื่น
ง เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหา ทักษะทางภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้
76 ถ้าครูต้องการประเมินการขยายความคิดจากการอ่านของนักเรียนจะใช้กิจกรรมใด
ก การใช้แบบทดสอบ ข การโต้วาที ค การบันทึกแสดงความคิดเห็น ง การทำใบงาน
77 ตัวอักษรแบบใดที่ใช้เป็นต้นแบบคัดลายมือสำหรับโรงเรียนทั่งประเทศในปัจจุบัน
ก แบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข แบบกระทรวงศึกษาธิการ
ค แบบอาลักษณ์ ง แบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ
78 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้จะต้องยึดสิ่งใดเป็นหลักสำคัญ
ก สาระการเรียนรู้ ข มาตรฐานการเรียนรู้ ค ทักษะกระบวนการ ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัด
79 การอธิบายเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบอย่างสม่ำเสมอ มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของหลักสูตร ข เพื่อเป็นการสรุปผลการเรียนรู้
ค เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการเรียน ง เพื่อผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย
80 ในการสอนแต่งโคลงครูจะเน้นในเรื่องใด
ก คำเป็น คำตาย ข คำเอก คำโท ค คำครุ คำลหุ ง พยางค์ปิด พยางค์เปิด
81 การนำแผนภาพโครงเรื่องมาใช้ในการสอนภาษาไทยในกิจกรรมใดได้ผลดีที่สุด
ก การเตรียมตัวอ่าน ข ระหว่างการอ่าน ค หลังการอ่าน ง การเขียนเรื่อง
82 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกี่มาตรฐาน
ก 4 มาตรฐาน ข 5 มาตรฐาน ค 6 มาตรฐาน ง 7 มาตรฐาน
83 ข้อใดไม่ใช่การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
ก ยอมรับศักยภาพของผู้เรียน ข ส่งเสริมความภูมิใจในความสามารถ
ค เสริมให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ง ส่งเสริมการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามวัฒนธรรม
84 ครูทุกคนควรมีลักษณะอย่างไร
ก อารมณ์ขัน ข บุคลิกดี ค ใช้และสอนภาษาแบบแผน
ง นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
85 ขั้นตอนแรกของแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยคือข้อใด
ก จัดทำคำอธิบายรายวิชา ข ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร ค จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง จัดทำสาระการเรียนรู้รายปี/ รายภาค
86 ถ้าครูจะให้นักเรียนฝึกปฎิบัติทักษะต้องใช้สื่อประเภทใด
ก ใบงาน ข ภาพเลื่อน ค อุปกรณ์ ง แถบบันทึกภาพ
87 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ควรกำหนดอย่างไร
ก 1แผน 1 ชั่วโมง ข 1แผน 2 ชั่วโมง ค 1 แผน 3ชั่วโมง ง 1แผน 4 ชั่วโมง
88 การใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้นบางครั้งอาจมีความยุ่งยากครูจึงควรปฎิบัติอย่างไร
ก ศึกษาเนื้อหาสาระ ข ทดลองใช้สื่อ
ค จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อให้ครบถ้วน ง เตรียมตัวผู้เรียน
89 ครูคนใดใช้การพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษาได้เหมาะสมที่สุด
ก ครูสอนบทเพลงกล่อมเด็ก ข ครูสอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ค ครูสอนการเขียนเรียงความ ง ครูสอนการอ่านทำนองเสนาะ
90 การพัฒนาความคิดโดยใช้คำถามสร้างสรรค์เชิงการทำนายควรใช้คำถามใด
ก ถ้ากุมารทองมีจริงจะเกิดอะไรขึ้น ข ท่านคิดว่าในเรื่องขุนช้างขุนแผนมีตัวละครที่เด่นๆ กี่คน
ค ถ้าท่านยืนอยู่ตรงที่นางวันทองกำลังถูกฆ่า ท่านจะเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้เพื่อนฟังอย่างไร
ง ถ้าไม่มีนางวันทองแล้วจะมีใครมาดำเนินเรื่องแทนได้
91 ครูจะทราบได้อย่างไรว่าสื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ก ปฎิกิริยาของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ ข ใช้สื่อให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ค นักเรียนได้รับความสนุกเพลิดเพลิน ง สื่อการเรียนรู้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
92 เพราะเหตุใดครูต้องหาประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ก เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ ข เพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้
ค เพื่อประกันคุณภาพของสื่อ ง เพื่อทราบความเหมาะสมของสื่อ
93 การจัดกิจกรรมใดที่เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ก เวทีวจีเด็ก ข จิตรกรรุ่นเยาว์ ค มุมสวนหนังสือ ง มุมงาม งานสวยด้วยมือเรา
94 ข้อใดที่แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ก ถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นทราบ ข พยายามกินผักแม้จะรู้สึกไม่อร่อย
ค แก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่าคนอื่น ง จำแนกข้อเท็จจริงกับความเห็นได้
95 การบันทึกผลการสอนมีจุดประสงค์ใด
ก เพื่อรู้พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน ข เพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน
ค เพื่อส่งผู้บริหารสถานศึกษาตรวจ ง เ พื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
96 คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
ก แต่งโคลงและกลอนง่ายๆ ได้ (ศรีราชาเลือก)
ข เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้ (ระยองเลือก)
ค อ่านอย่างมีสมรรถภาพและอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น
ง วิเคราะห์เรื่องที่ฟังที่ดูและเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในชีวิต
97 การรวบรวมข้อมูลแบบใดที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง
ก แบบทดสอบ ข การดูจากผลงาน
ค ดูการปฎิบัติ ง ดูกระบวนการ
98 ข้อใดเป็นคำถามที่พัฒนาความคิดโดยใช้หมวกความคิดสีแดงของ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โมโน
ก เราต้องการข้อมูลเพิ่มในด้านใดบ้าง ข อะไรคือจุดอ่อนของขุนแผน
ค อ่านเรืองขุนช้างขุนแผนแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไร ง ผลดีที่ขุนแผนกระทำทั้งหมดมีอะไรบ้าง
99 การเรียนรู้กำหนดว่า...ผู้เรียนสามารถเขียนบทความโน้มน้าว ชักชวน... ผู้สอนจะใช้วิธีการใด
ก แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ข ใบความรู้และใบงาน
ค แบบสัมภาษณ์และประมวลข้อมูล ง การเปรียบเทียบผลงาน
100 สำหรับเด็กเล่มใดเป็นประเภทบันเทิงคดี สารคดีและคำประพันธ์
ก แมวไทย ข ...ไม้ของขวัญ


โดย: สมคิด ไวยวิชี IP: 125.26.20.151 วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:21:23:31 น.


อย่าเชื่อเฉลยหมดใจนะ หาคำตอบด้วยตัวเองด้วยนะคะ แต่ละที่เฉลยมีข้อที่ไม่เหมือนกันเยอะอยู่
เฉลยเยียวยาภาษาไทย 10 ม.ค. 53
1 ก 2 ข 3 ค 4 ก 5 ค 6 ก 7 ง 8 ง 9 ก 10 ค
11 ง 12 ข 13 ค 14 ค 15 ง 16 ข 17 ค 18 ค 19 ค 20 ค
21 ก 22 ข 23 ก 24 ข 25 ข 26 ก 27 ค 28 ง 29 ข 30 ก
31 ค 32 ข 33 ข 34 ข 35 ข 36 ก 37 ง 38 ก 39 ง 40 ข
41 ข 42 ข 43 ค 44 ก 45 ก 46 ข 47 ง 48 ง 49 ก 50 ค
51 ก 52 ค 53 ค 54 ข 55 ง 56 ค 57 ง 58 ก 59 ค 60 ง
61 ค ง 62 ก 63 ข 64 ก 65 ก 66 ง 67 ข 68 ง 69 ค 70 ง
71 ข 72 ค 73 ค 74 ค 75 ค 76 ค 77 ข 78 ก 79 ง 80 ข
81 ค 82 ค 83 ง 84 ง 85 ข 86 ก 87 ก 88 ข 89 ก 90 ก
91 ก 92 ค 93 ค 94 ง 95 ง 96 กข 97 ค 98 ค 99 ข 100 ข
 

Create Date : 17 มกราคม 2554    
Last Update : 17 มกราคม 2554 19:45:18 น.
Counter : 479 Pageviews.  

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ การปฐมวัย

รวมแนวข้อสอบวิชาเอกพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาเอก(การปฐมวัย) (จำนวน 100 ข้อ)
//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/ek1.pdfแนวข้อสอบวิชาเอก(คณิตศาสตร์)(จำนวน 50 ข้อ)
//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/ek2.pdfแนวข้อสอบวิชาเอก(คอมพิวเตอร์)(จำนวน 100 ข้อ)
//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/ek3.pdfแนวข้อสอบวิชาเอก(ดนตรีศึกษา)(จำนวน 100 ข้อ)
//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/ek4.pdfแนวข้อสอบวิชาเอก(พลศึกษา) (จำนวน100 ข้อ)
//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/ek5.pdf
แนวข้อสอบวิชาเอก(ภาษาไทย)(จำนวน100 ข้อ)
//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/ek6.pdfแนวข้อสอบวิชาเอก(ภาษาอังกฤษ)(จำนวน100 ข้อ)
//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/ek7.pdfแนวข้อสอบวิชาเอก(วิทยาศาสตร์)(จำนวน 100 ข้อ)
//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/ek8.pdfแนวข้อสอบวิชาเอก(สังคมศึกษา) (จำนวน 100 ข้อ)
//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/ek9.pdf
แนวข้อสอบวิชาเอก(อุตสาหกรรมศิลป์)(จำนวน 100 ข้อ)

//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/ek10.pdf

คลิกเฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกตรงนี้ครับ

//school.obec.go.th/sup_br3/sumnanpp/edkey_1.pdf


 

Create Date : 15 เมษายน 2552    
Last Update : 20 เมษายน 2552 17:47:22 น.
Counter : 2720 Pageviews.  

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ2

1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 81
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 336
2. ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข. ผู้สอนหมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ค. กระทรวงหมายความว่า กระทรวงการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ
ง. ครูหมายความว่าบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
3. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ไม่ได้ กำหนดให้หน่วยงานใด
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
5. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง
ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ
ข. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค
6. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาในระบบ
7. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การศึกษาปฐมวัยศึกษา
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษา
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ง. ถูกทั้ง ก และ ค
8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี
ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดำเนินการ
ภายในปี 2545 เป็นอย่างช้า
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
9. แนวการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด
ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
10. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาคือข้อใด
ก. ความรู้คู่คุณธรรม
ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้
ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
11. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. องค์กรหลักในกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกี่องค์กร
ก. 1 องค์กร
ข. 2 องค์กร
ค. 3 องค์กร
ง. 4 องค์กร
13. การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก
ก. ปริมาณสถานศึกษา และความเหมาะสมด้านอื่น
ข. จำนวนประชากรและความเหมาะสมด้านอื่น
ค. ปริมาณสถานศึกษาและจำนวนประชากร
ง. ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น
14. ตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจในด้านใดบ้าง
ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป
ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีส่วนร่วม
ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป
15. ใครเป็นผู้จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ก. หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา
ค. หน่วยงานอิสระ และสถานศึกษา
ง. องค์กรมหาชน และสถานศึกษา
16. ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
ง. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
17. ใครเป็นผู้ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. องค์กรกลางบริหารงานบบุคคล
ง. สภาวิชาชีพ
18. องค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้
การบริหารของข้อใด
ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ค. สภาวิชาชีพ
ง. องค์กรอิสระ
19. การให้มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ใช้ สำหรับข้อใด
ก. ผู้บริหารการศึกษาเหนือเขตพื้นที่การศึกษา
ข. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
20. ถ้ามีผู้บริจาคที่ดินให้สถานศึกษาของรัฐ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ที่ดินนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไร
ก. เป็นที่ราชพัสดุ
ข. เป็นกรรมสิทธิของสถานศึกษา
ค. เป็นอำนาจของสถานศึกษา ที่จะดำเนินการได้เอง
ง. ถูกทุกข้อ
21. ตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 องค์กรกลางบริหาร
งานบุคคล ควรมีฐานะอย่างไร
ก. เป็นองค์กรมหาชน
ข. เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวง
ค. เป็นองค์กรอิสระในกำกับกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ
22. ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ รัฐพึงจัดสรรเงินอุดหนุน การศึกษาไม่ถูกต้องตามข้อใด
ก. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรมหาชน
ข. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ
ค. องค์กรอิสระ องค์กรวิชาชีพ สถาบันสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
23. การประเมินภายนอกครั้งแรกให้ทำภายในเวลาเท่าใด นับตั้งแต่วันที่ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ
ก. 3 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. 6 ปี
24. ข้อใดถือว่าสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการจัดตั้ง สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา
ก. เสนอการจัดโครงสร้างองค์กร
ข. เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค. เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อรับรองการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ
25. กรณีที่ไม่ได้นำหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายใดบ้าง และภายในเวลาเท่าใด
ก. พรบ. ครู 2488 / 2 ปี
ข. พรบ. ระเบียบข้าราชการครู / 3 ปี
ค. พรบ. ครู พ.ศ. 2488 / 3ปี
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
26. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด
ก. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ข. พรบ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545
ค. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ข้อ ก และ ข
27. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. จัดการศึกษา
ข. บำรุงศาสนา
ค. สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
28. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น 3 ส่วนคือข้อใด
ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา
ข. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
29. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ให้คำนึงถึงข้อใด
ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ
ข. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพงาน
ค. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
30. บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องดำเนินการตาม
พรบ. นี้คือข้อใด
ก. อำนาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ
ข. ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งและหน่วยงาน
ค. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
 

Create Date : 12 เมษายน 2552    
Last Update : 12 เมษายน 2552 14:28:46 น.
Counter : 782 Pageviews.  

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ1
1. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการที่ควรได้รับการปรับปรุงโดยด่วนคือ
ก. ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางปฎิรูปได้
ข. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้ครูยุงยากใจเลยทำอะไรไม่ได้
ค. ขาดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้
ง. นักเรียนมีอิสระมากขึ้นสอนยากสอนเย็น
2. ท่านเข้าใจคำว่าวิทยากรท้องถิ่นว่าอย่างไร
ก. ครูที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นไกล้โรงเรียน
ข. ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่น
ค. ผู้ที่ก่อตั้งเป็นเครือข่ายวิชาการในท้องถิ่น
ง. ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในท้องถิ่น
3. ท่านจะพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามนโยบาย สพฐ.ท่านจะให้ความสำคัญกับใคร
ก. ครู ศึกษานิเทศก์ ตัวท่านเอง
ข. ครู นักวิชาการ นักการศึกษา
ค. ครู ตัวท่านเอง นักเรียน
ง. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
4. ไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สาระการเรียนรู้
ข. หน่วยกิต
ค. การบูรณาการคู่ขนาน
ง. CAI ช่วยสอน
5. ท่านคิดว่าสาเหตุใดสำคัญสุดที่ทำให้ครูไม่นำสื่อมาประกอบการเรียนการสอนเท่าที่ควร
ก. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้
ข.ขาดสื่อการเรียนการสอน
ค. ขาดขวัญ กำลังใจ ไม่สอนก็ได้ 1.5 ขั้น
ง. ไม่มีครูคนใดใช้เราก็ไม่ใช้
6.หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการเรียนการสอนสื่อหรือประสบการณ์ใดทีทำให้เกิด
การเรียนรู้มากที่สุด
ก. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากภาพยนตร์
ข. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้การศึกษานอกสถานที่
ค. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากการแสดงละคร
ง. สื่อและประสบการณ์จากการสาธิต
7. ตำแหน่งข้าราชการครูเมื่อแรกบรรจุ
ก. ครูผู้ช่วย
ข. ผู้ช่วยครู
ค. อาจารย์ 1 ระดับ 3
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
8. ผู้ที่ลงนามในคำสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูที่บรรจุใหม่
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษาในนามเลขาธิการ กพฐ.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในนามเลขาธิการ กพฐ.
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิทยฐานะขั้นสูงสุดของข้าราชการครู
ก. ชำนาญการ
ข. ชำนาญการพิเศษ
ค. เชี่ยวชาญ
ง. เชี่ยวชาญพิเศษ
10. เมื่อข้าราชการครูถูกลงโทษควรดำเนินการตามข้อใดก่อน
ก. ร้องเรียน
ข. ร้องทุกข์
ค. อุทธรณ์
ง. ฟ้องศาลปกครอง
11. จากข้อ 10 ต้องดำเนินการภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
12. สถานศึกษาจัดอยู่ในส่วนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่วนกลาง
ข. ส่วนภูมิภาค
ค. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ส่วนสถานศึกษานิติบุคคล
13. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เป็นหน่วยงานตามข้อใด
ก. เป็นสถานศึกษา
ข. เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ค. เป็นส่วนราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
14. ใครเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู
ก. ก.ค.
ข. ก.ค.ศ.
ค. อ.ก.ค.
ง. สพฐ.
15. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 81
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 336
16. การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป กระจายให้กับใคร
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
17. กระบวนการนิเทศการศึกษามีขั้นตอนที่แตกต่างจากกระบวนการบริหารตามข้อใด
ก. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
ข. การวางแผนและกำหนดทางเลือก
ค. การสร้างสื่อและพัฒนาวิธีการ
ง. การประเมินผลและการรายงานผล
18. เป็นเครื่องมือการนิเทศ
ก. บทเรียนสำเร็จรูป เทป วีดีโอเทป
ข. วิทยุ สไลด์ เครื่องฉายสไลด์
ค. เครื่องฉายข้ามศรีษะ แผนภูมิ
ง. แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกตุ
19. รู้ได้อย่างไรว่าโรงเรียนนี้ให้ความสำคัญกับงานวิชาการเป็นพิเศษ
ก. วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าด้านกีฬา นำพาสังคม
ข. เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณะรรม เลิศล้ำกิจการ
ค. กีฬาดี กีฬาเด่น เน้นกีฬา ก้าวหน้ากีฬาเลิศ
ง. ผลการทดสอบระดับชาติได้ลำดับต้นๆ
20. หากท่านเป็นผู้บริหารบรรจุใหม่ท่านควรให้ครู ชุมชน นักเรียนคาดหวังด้านใดจากตัวท่าน
ก. งานวิชาการ
ข. งานอาคารสถานที่
ค. งานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ง. ด้านวินัยนักเรียนและการปกครอง
21.ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ผู้บริหารด้านงานบุคลากรของโรงเรียน
ก. จัดสรรงบประมาณเงินรายหัวให้ครูผู้สอนอย่างยุติธรรม
ข. ประเมินผลงานวิชาการของครูผู้สอนบบยืดหยุ่น อะลุ่มอล่วย
ค. มอบงานให้เป็นผู้ดูแลสวนหย่อมเพราะไม่มีภารโรง
ง. งานรายงานเอกสารต่อ สปอ.ช้ามากเพราะประนอมพึ่งบรรจุใหม่
22. การบริหารงานบุคคลข้อใดที่อยู่นอกเหนือหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน
ก. การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน
ข. การปฐมนิเทศอาจารย์ 3ที่ย้ายมาใหม่
ค. การอนุญาตให้ครูไปศึกษาต่อ
ง. การลงโทษทางวินัยผู่ช่วยอาจารย์ใหญ่
23. การบริหารงานบุคคลของ สพท.อยู่ในรูปคณะกรรมการ
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการนิเเทศ ติดตาม ประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
24. ไม่ใช่หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ก. หลักความรู้ความสามารถ
ข. หลักความสามารถ
ค. หลักแห่งสายกลาง
ง. หลักความมั่นคง
25. "อาจารย์นิดหน่อยท่านเป็นคนพูดเพราะ นักเรียนชื่นชอบ หากทำอย่างนี้ได้ตลอดไปโดย
เฉพาะกับเพื่อนครูจะดีมากเลย" อาจารย์ใหญ่ที่พูดเป็นคนมีทักษะใด
ก. ทักษะความคิดรวบยอด
ข. ทักษะมนุษย์สัมพันธ์
ค. ทักษะการทำงาน
ง. ทักษะการยกย่อง
26." อาจารย์แดงครับ ขอให้อาจารย์สอนประจำชั้นป.6 นะครับ และก็ให้ช่วยคุณทองแดง
ทำงานพัสดุด้วยนะครับ"ท่านควรพูดข้อความนี้เมื่อใด
ก. ก่อนเปิดเทอมใหม่
ข. ขณะอยู่ระหว่างภาคเรียน
ค. เมื่อ สปอ.จะมานิเทศ
ง. เมื่อไหร่ที่ยากจะพูด
27. ท่านจะมอบหมายงานให้ครูคนใดคนหนึ่งท่านควรคำนึงถึงสิ่งใดสำคัญที่สุด
ก. ลักษณะงานที่มอบ
ข. ความรู้ความสามารถความถนัด ความพอใจ คนรับมอบ
ค. ดูตามวุฒิ วิชาเอกที่เรียนจบมา
ง. มอบให้เพราะว่าเป็นหลาน หน.ปอ.
28. ท่านคิดว่าคุณครูของท่านคนใดที่พัฒนาแล้ว
ก. เทิดทูนมุ่งอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบครูใหญ่ทั้งวันทั้งคืน
ข. ประสงค์นำวัวน้อยมาให้ผู้อำนวยการ่เมื่อไกล้เมษา และตุลาทุกปี
ค. สไกรใจซื่อสัตย์มาโรงเรียนผลิตสื่อเพื่อใช้ในการสอนตั้งแต่เช้าทุกวัน
ง. มารศรีประหยัดอดออมและอยู่แบบพอเพียง
29.องค์กรกลางบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ก.ค.
ข. ก.ค.ศ.
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
30. ตำแหน่งข้าราชการครูในโรงเรียนท่านตำแหน่งใดต่อไปนี้ ได้รับเงินวิทยฐานะแล้ว
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.2
ข. ครูชำนาญการ ค.ศ2
ข. ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ3
ง. ถูกทุกข้อ
 

Create Date : 12 เมษายน 2552    
Last Update : 12 เมษายน 2552 14:28:09 น.
Counter : 773 Pageviews.  

1  2  

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.