สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
สรุปแนวข้อสอบครู

สรุปแนวข้อสอบ

1. เทคโนโลยีทางการศึกษา…..(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ)
3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่)
4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์….(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์)
5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่…(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม)
6. MULTIMEDIA……….(สื่อประสม ได้แก่ SOUND ภาพ ข้อความ )........ออกสอบ สปจ. ปี 2546
7. ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมาย……….(หน่อไม้)
8. การประเมินผลที่ สปช. ส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติคือ……………….(การตรวจผลงาน)
9. พบเด็กขาดเรียนบ่อย …. …(ปรับปรุงวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่ให้การบ้านมากเกินไป ไม่ลงโทษโดยวิธีให้อับอาย)
10. BIG BOOK อยู่ขั้นใดของ ม.ป.ภ………. (ขั้นที่ 4)
11. มปภ. มี 5 ขั้น (1. ครูอ่าน 2. นักเรียนเล่าเรื่อง 3. ครูและนักเรียนเขียน 4. นักเรียนทำหนังสือใหญ่ 5. ชื่นชมผลงาน)
12. กลุ่มประสบการณ์ใดที่มีอัตราเวลาเรียนตรงข้ามกับกลุ่มทักษะ……(กพอ. สปช.)
13. ความต้องการขั้นต่ำสุด และสูงสุดของ มาสโลว์…(ความต้องการด้านร่างกาย – ความสำเร็จ)
14. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรียนกี่คาบ…..(120 คาบ)
15. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 2 - 4 เรียนกี่คาบ…..(240 คาบ)
16. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 5 – 6 เรียนกี่คาบ…..(600 คาบ)
17. ชั้น ป. 3 – 4 คัดลายมือแบบใด………..(ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด - ตัวหวัดแกมบรรจง)
18. วิชา สปช. หน่วยการเรียนใดมีอยู่ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 คือ…...(ข่าวเหตุการณ์สำคัญ)
19. ป. 02 คือ…..…..(แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำปี)
20. ป. 02 - 2 คือ……….(สมุดประจำชั้น จะอยู่ในเล่มเดียวกันกับ ป.02)
21. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน….. (ป.01 รบ.1 ต.)
22. เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมต้น ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วย….(90 หน่วย)
23. PORT FOLIO หมายถึง…..(แฟ้มสะสมงาน)
24. กระบวนการประเมินผล PORT FOLIO…..(แฟ้มสะสมงาน)
(1) จัดเก็บชิ้นงาน
(2) คัดเลือกชิ้นงานที่ดี
(3) นำเสนอความคิด บุคลิกภาพลงในแฟ้ม
(4) สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกต่อชิ้นงาน
(5) ตรวจสอบความเหมาะสมของแฟ้มสะสมงาน
(6) ประเมินและปรับปรุงให้สมบูรณ์
(7) ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน
(8) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ
25. ขั้นสุดท้ายของ PORT FOLIO คือ….(จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ)
26. มปภ. เน้นวิชาใด…(ภาษาไทย)
27. การเรียนการสอนปัจจุบัน เน้นสื่อการเรียนการประเภทใด (MULTI MEDIA)
28. ข้อใดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน………………………...(CAI)
29. เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 1 คาบมีกี่นาที…………. (20 นาที)
30. อำเภอหนึ่งมีกลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียน จะมี กปอ.กี่คน….(12 คน)
31. โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ควรใช้สื่อประเภทใด……(RIT)
32. I.Q คนปกติอยู่ในช่วงใด….(90 – 110)
35. ใครเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน ม.ต้น……(สถานศึกษา)
36. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีกำหนดระยะเวลา….(1 ปี)
37. ในระหว่างปี นักเรียนคนใดมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะ เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ให้สั่งเลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ภายใน….(1 กันยายน ของปีการศึกษานั้น)
38. วิธีการประเมินผลการเรียน……….ออกสอบ ปี 2543
- ก่อนจัดการเรียนการสอน ….เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องของนักเรียน
- ระหว่างภาคเรียน ……….….เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการผ่านจุดประสงค์
- ปลายภาคเรียน ………….….เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนด
39. ประสบการณ์นามธรรมสูงสุดของ เอ็ดกา เดล คือ……..…(วัจนสัญลักษณ์).......ออกสอบ ปี 2543
40. ระบบการทำงานคอมพิวเตอร์…………… (Input - Process - Output)
41. การสอนวิทยาศาสตร์ควรจัดสอนที่ใดดีที่สุด…(ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์)
42. ห้อง Sound Lab ใช้ประโยชน์กับวิชาใด…… ทุกวิชา ………ออกสอบ
43. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์…(จำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติ)
44. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 – 2 …( จำนวน - การวัด - เรขาคณิต)
45. ระดับผลการเรียน 2 หมายถึง… (ผลการเรียนปานกลาง)…….ออกสอบ
46. ถ้านักเรียนจะขอย้ายสถานศึกษา จะใช้เอกสารใด…… (ป. 04)
47. การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์อย่างไร…(ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง)
48. การร้องทุกด้วยวาจา ร้องทุกข์เมื่อใด………( )
49. ระดับใดไม่ต้องสอบปลายภาคเรียน….(ป. 1- 3 - 5 )
50. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีกี่มาตรา (336 มาตรา)
51. รัฐมนตรีกี่คน….(36 คน รวมทั้งนายกรัฐมนตรี)
52. รัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งแบบใด
- แบบแบ่งเขตเดียวเบอร์เดียว จำนวน 400 คน
- แบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน
53. ส.ส.กี่คน….(500 คน)
54. วิชาพุทธสาสนา จัดสอนในชั้นใด…(ให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 2 ที่นับถือศาสนาพุทธ เรียนหน่วยที่ 1 – 10 ส่วนนักเรียนอื่นเรียนหน่วยที่ 1 – 6)
55. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการสอน……………ออกสอบ กทม.2542/ สปจ.ศรีสะเกษ 2543
‏א. พุทธิพิสัย
‏ב. จิตพิสัย
‏ג. ทักษะพิสัย
(ง) สังคมพิสัย
56. ครูลาคลอดบุตร ได้กี่วัน…………….(90 วัน)......ออกสอบ กทม. ปี 2545
57. ลากิจต่อเนื่องจากลาคลอด 90 วัน แล้ว ลาได้กี่วัน….(150 วันทำการ)……ออกสอบ ปี 2543
58. การลงโทษนักเรียนมีกี่สถาน…(6 สถาน)
59. ลาประเภทใดไม่ต้องรออนุญาต…..(การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล).......ออกสอบ กทม. ปี 2545
60. ป. 5 – 6 เรียนกี่คาบต่อสัปดาห์…(30 คาบ)
63. ครูต้องไปถึงโรงเรียนก่อนเวลา….(08.15) กลับหลังเวลา……(16.45 น.)…..ออกสอบ
64. เวลาทำราชการปกติ คือ….(08.30 – 16.30 น.)…………….ออกสอบ สปจ.2542
65. การจัดตั้ง กรม สปช. ใช้กฎหมายใด….(พระราชบัญญัติ)………..ออกสอบ
66. กลุ่มโรงเรียน มี 9 โรง มีกรรมการกลุ่ม….(ผู้บริหาร 9 คน ผู้แทนครูครึ่งหนึ่ง 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 รวม 19 คน)
67. การจัดตั้ง ยุบเลิกเขตจังหวัด ใช้กฎหมายใด………..(พระราชบัญญัติ)
68. การจัดตั้ง ยุบเลิก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)ใช้กฎหมายใด…...(พระราชบัญญัติ)
69. ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สังกัด….(กระทรวงมหาดไทย)….ออกสอบ ปี 2543
70. ใครเป็นผู้ประกาศรายชื่อส่งเด็กเข้าเรียน….(คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ)…..ออกสอบ ปี 2543
71. เด็กเขียนมือซ้ายเพราะ…..(ติดอ่าง)
72. ปีเข้าเรียนนับอย่างไร…. (ปีปฏิทิน)
73. เด็กขาดเรียนเกิน 7 วัน ตาม พรบ.ประถมศึกษา 2523 ปรับ (ไม่เกิน 1,000 บาท)….ออกสอบ ปี 2543
74. ถ้าสอบได้จะได้รับบรรจุ และรับเงินเดือนระดับใด…(อ. 1 ระดับ 3 – 5)
75. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ….(พ.ศ.2540 – 25400)
76. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ….(พ.ศ.2503 – 25406)
77. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ….(เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา)
78. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (12 ปี)
79. วินัยที่ดีที่สุดคือ….(วินัยในตนเองของทุกคน)
80. องค์ประกอบของการจูงใจ…(1. ผู้เข้ารับการจูงใจ 2. วิธีการจูงใจ 3. เป้าหมายการจูงใจ)
81. ความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ มาสโลว์ มีกี่ขั้น…(5 ขั้น)
82. ข้อใดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนทำงาน……..(ความสำเร็จของงาน)
83. ข้อใดเป็นปัจจัยบำรุงจิตหรือปัจจัยค้ำจุน….(สภาพการทำงาน)
84. ข้อใดเป็นเทคนิคการจูงใจ….(การแบ่งงานให้ชัดเจน 2. การมอบหมายงานให้เหมาะสม
3. การกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม)
85. ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คือ….(NECTEC)………ออกสอบ ปี 2543
86. ถ้าต้องการอัดสำเนาจำนวนมาก ๆ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด…(COPY PRINTER)
87. ต้องการฉายภาพนำเสนอข้อมูลในการประชุม ควรใช้เครื่องมือชนิดใด….(PROJECTOR)
88. ต้องการอ่านรหัสแท่งใช้เครื่องมือ….(BARCODE READER)
89. เครื่องแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์สู่ ทีวี คือ……(TV CODER)….ออกสอบ ปี 2543
90. ข้อใดหมายถึงการสอนแบบสืบสวนสอบสวน…..(INQUIRY METHOD)
91. ข้อใดเป็นวิธีสอนที่ครูต้องสร้างสถานการณ์ฝึกให้นักเรียนสังเกต……(INQUIRY METHOD)
92. ข้อใดหมายถึงการเรียนแบบรอบรู้…..(MASTERY LEARN)
93. ข่อใดคือเครื่องจัดคิวข้อมูล……..(HUB)
94. การสอนโดยระบบคอมพิวเตอร์ ON – LINE โปรแกรมการสอนจะถูกเก็บไว้ที่….(SERVER)
95. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา นำมาใช้ในประเทศไทยเมื่อใด…(2531)
96. สโมสรเอกชนใดให้การสนับสนุนการทดลองสอนแบบมุ่งประสบการณ์……(โรตารี่)
97. รูปแบบศูนย์การเรียนที่นิยมจัดในโรงเรียนคือ.(1. เอกเทศ 2.ในห้องเรียน 3. สอนแบบศูนย์การเรียน)
98. ศูนย์การเรียน เป็นการจัดประสบการณ์…(ให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตน เองมากที่สุด โดยอาศัยสื่อการสอนแบบประสม และกลุ่ม สัมพันธ์ เป็นการเรียนตามเอกัตภาพ)
100. ห้องปฏิบัติการทางภาษาใช้ประกอบการสอนวิชา (SOUND LAB)……(ทุกวิชา)Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2552 19:32:02 น. 23 comments
Counter : 3239 Pageviews.

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ... แวะมาทักจ้า มีแนวข้อสอบด้วยดีจัง


โดย: sansook วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:00:00 น.  

 
ใจจ้าที่แบ่งปัน


โดย: คนน่ารัก IP: 125.26.204.186 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:0:42:00 น.  

 
ขอบคุณมากสำหรับแนวข้อสอบ กำลังจะสอบคะ


โดย: bee IP: 118.174.115.221 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:33:32 น.  

 
ไม่มีข้อสอบเลย"มันหน้าโมโห"


โดย: คนไม่มีนาม IP: 125.26.206.152 วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:18:53:25 น.  

 
กำลังเตรียมตัวสอบ ขอบใจจ้า


โดย: อยากเป็นครู IP: 202.143.132.179 วันที่: 12 เมษายน 2552 เวลา:16:39:13 น.  

 
อ่านแล้วก็ได้ความรู้เน่อ thanks


โดย: ครูเยียวยา IP: 118.173.131.194 วันที่: 15 เมษายน 2552 เวลา:15:03:25 น.  

 

ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบ


โดย: คนใกล้สอบ IP: 113.53.179.140 วันที่: 20 เมษายน 2552 เวลา:10:50:03 น.  

 
เยี่ยมเลยครับ ขอบคุณครับ


โดย: รัตนะ IP: 125.26.138.158 วันที่: 11 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:27:57 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้ได้มากและทำข้อสอบได้มากกว่าทุกคร้ง


โดย: ชีวิตใหม่ IP: 118.174.156.236 วันที่: 16 พฤษภาคม 2552 เวลา:21:52:32 น.  

 
ขอขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ


โดย: ครูลูกจ้าง IP: 118.175.167.159 วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 เวลา:14:29:48 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้กำลังกลุ้มใจเป็น อย่างมาก
กำลังจะมีการสอบประเมินครูภาษาอังกฤษ
ซึ่งดิฉันไม่ถนัด แต่ต้องจำใจสอน
แง๊ๆๆ กลัว มั๊กๆๆ
ช่วยด้วยค่ะ
ddtnaha@hotmail.com


โดย: นะโม IP: 118.172.187.212 วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:22:45:18 น.  

 
เน€เธซเธกเธทเธญเธ™เธเธฑเธ™ เธชเธญเธšเธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡เธ™เธตเน‰เน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡เธ—เธตเนˆ 4 เนเธฅเน‰เธง
เนƒเธ„เธฃเธฃเธนเน‰เนเธ™เธงเธ‚เน‰เธญเธชเธญเธšเธšเน‰เธฒเธ‡


โดย: เน‚เธญเธกเน€เธžเธตเน‰เธขเธ‡ IP: 118.172.159.155 วันที่: 18 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:01:36 น.  

 
ดีใจที่มีเพื่อนร่วมอาชีพและมีผู้สนับสนุนให้แนวข้อสอบขอบคุณมากอยากเป็นครูเต็มตัวสอนมาก็นานแล้วเริ่มหมดกำลังใจ สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าทำไมสอบไม่ได้เสียที มีใครเหมือนเราไหมหนอ


โดย: ครูไกลบ้าน IP: 118.175.169.211 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:52:54 น.  

 
ขอบคุณ..มากมาย


โดย: คนคอยสอบ IP: 202.29.55.114 วันที่: 21 มีนาคม 2553 เวลา:23:05:30 น.  

 
ขอบคุณมากมายที่นำมาแบ่งปันกันนะคะ จะสอบเอกเทคโนฯพอดีเลยค่ะ


โดย: ไตเติ้ล IP: 222.123.226.172 วันที่: 7 เมษายน 2553 เวลา:14:42:30 น.  

 
ขอขอบคุณอย่างสูง


โดย: องุ่นจัง IP: 202.57.142.36 วันที่: 12 เมษายน 2553 เวลา:10:13:55 น.  

 
ขอบคุณค่ะสำหรับสิ่งที่ดีๆ


โดย: ครูผู้น้อย IP: 182.93.129.15 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:11:02 น.  

 
!+!+ สุดยอด เคล็ดลับ หุ่นสวยสุขภาพดี จากธรรมชาติ 100% +!+!
คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่มีปัญหาเหล่านี้
มีปัญหาน้ำหนักตัวหลังคลอดบุตร
ผอมเกินไป ต้องการเพิ่มน้ำหนักปรับสัดส่วนทานอาหารไม่ครบทั้ง 3 มื้อ เพราะความเร่งรีบ
ต้องการแก้ไขปัญหาสุภาพ เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด ไซนัส ไมเกรน ลดระดับน้ำตาลในเลือด และระบบขับถ่ายท้องผูกเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และด้อยสมรรถภาพทางเพศ แก่ก่อนวัย อัลไซเมอร์พบนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยคุณได้ และวงการแพทย์ยังต้องยกนิ้วให้เพราะผลิตคิดค้นโดยผู้ที่เป็นแพทย์ ที่เขียนหนังสือให้แพทย์ทั่วโลกเรียน สารอาหารระดับเซลล์ หนึ่งเดียวในโลกเพราะจดลิขสิทธิ์เป็นรายแรกของโลก มีสถาบันวิจัยเป็นของตัวเองที่มหาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สนใจเข้าศึกษาได้ฟรีที่
ในกรณีติดต่อทางเมล์รบกวน แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

สนใจขอทราบรายละเอียด โทรติดต่อ คุณ นก 0890434706หรือจะติดต่อทางเมล์ได้ที่.........(((((( nokbadz@gmail.com ))))

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น..ทางเราจะติดต่อกลับไป ภายใน 48 ชั่วโมง


โดย: rrrrr IP: 110.49.193.114 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:22:30:03 น.  

 
อยากเป็นครูสอนชั้นประถมคะ
ตอนนี้อยู่ชั้น มัธยม4 ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ
แล้วจะทราบได้ยังไงว่า เราจะได้สอนวิชาไหน

ขอบคุณค่ะ
akanishi_pahom@hotmail.com


โดย: ณัฐชา IP: 61.90.41.98 วันที่: 3 ตุลาคม 2553 เวลา:21:31:11 น.  

 
ใจจ้า


โดย: mod IP: 125.26.200.254 วันที่: 9 ตุลาคม 2553 เวลา:20:19:43 น.  

 
ทำไมกะปุกเปิด e-mail -v' hengacow@kapook.com ไม่เจอล่


โดย: สมคิด หินแก้ว IP: 223.204.174.183 วันที่: 15 มกราคม 2554 เวลา:23:08:27 น.  

 
ขอบคุณสำหรับหรับแนวข้อสอบนะคะ กำลังติวอยู่พอดีเลย แต่ไม่รู้ว่าจะสอบได้หรือเปล่า


โดย: ว่าที่คุณครู IP: 182.232.208.15 วันที่: 9 มีนาคม 2554 เวลา:17:38:59 น.  

 
ขอบคุณสำหรับหรับแนวข้อสอบครู กำลังติวอยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะสอบได้หรือเปล่า


โดย: ปีศาจเว็บ วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:19:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 27 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.