สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

………………………………
1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ข. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ค. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ง. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
2. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 15 พฤศจิกายน 2548 ข. 16 พฤศจิกายน 2548
ค. 15 พฤศจิกายน 2549 ง. 16 พฤศจิกายน 2549
3. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีกี่ด้าน
ก. 2 ด้าน ข. 3 ด้าน ค. 4 ด้าน ง. 5 ด้าน
4. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ก. มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน ข. มาตรฐานด้านครู
ค. มาตรฐานด้านผู้บริหาร ง. มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
5. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีกี่มาตรฐานและกี่ตัวบ่งชี้
ก. 18 มาตรฐาน 80 ตัวบ่งชี้ ข. 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
ค. 19 มาตรฐาน 80 ตัวบ่งชี้ ง. 19 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
6. หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยมีกี่ข้อ
ก. 3 ข้อ ข. 4 ข้อ ค. 5 ข้อ ง. 6 ข้อ
7. เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ทุกด้าน บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่าง คำกล่าวนี้หมายถึงข้อใดของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ก. หลักการ ข. อุดมการณ์ ค. จุดมุ่งหมาย ง. วิสัยทัศน์
8. ข้อใดไม่ใช่หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ก. หลักความร่วมมือ ข. หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
ค. หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ
ง. หลักความสามาความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล


9. เด็กปฐมวัย หมายถึงข้อใด
ก. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปีบริบูรณ์
ข. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์
ค. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
ง. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 30 วัน
10. เด็กเกิดเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จะเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในปีการศึกษาใด
ก. 2554 ข. 2555 ค. 2556 ง. 2557
11. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 1 เมษายน 2545 ข. 2 เมษายน 2545
ค. 1 เมษายน 2546 ง. 2 เมษายน 2546
12. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใช้จัดการศึกษาสำหรับเด็กในข้อใด
ก. เด็กอายุแรกเกิดถึง 3 ปี ข. เด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี
ค. เด็กอายุ 3-5 ปี ง. เด็กอายุ 3-6 ปี
13. ข้อใดเป็นปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
ก. เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี
ข. บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองตามธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน
ค. เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
14. ข้อใดคือจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ก. มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
ค. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
ง. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
15. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
ข. ใช้อวัยวะของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
ค. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
ง. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

16. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี มีทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 4 ข้อ ข. 5 ข้อ ค. 6 ข้อ ง. 7 ข้อ

17. สบตาจ้องหน้าแม่ ยิ้มได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
18. ส่งเสียงอ้อแอ้ พยายามทำเสียงต่างๆในลำคอ เป็นพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
19. นั่งได้โดยพ่อแม่ต้องประคอง เป็นพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
20. เริ่มกลัวคนแปลกหน้า เป็นพัฒนาการด้านใด
ก. ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
21. เริ่มประโยคำถามว่า อะไร เป็นพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
22. สาระการเรียนรู้มีกี่สาระ
ก. 1 สาระ ข. 2 สาระ ค. 3 สาระ ง. 4 สาระ
23. ข้อใดไม่ใช่สาระการเรียนรู้
ก. สาระที่ควรรู้ ข. ประสบการณ์ที่สำคัญ
ค. แนวการจัดประสบการณ์ ง. ถูกทุกข้อ
24. สาระที่ควรรู้ ข้อใดถูกต้อง
ก. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ข. ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆรอบตัว
ค. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม ง. ถูกทุกข้อ
25. การจัดกิจกรรมประจำวันข้อใดถูกต้อง
ก. สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก
ข. มีความสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานการเรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ค. บูรณาการผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจำวันและการเล่นที่เหมาะสมกับวัย
ง. ถูกทุกข้อ26. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ก. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย
ข. ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ค. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านโดยประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ง. ถูกทุกข้อ
27. สมองของเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่วงของชีวิตที่สำคัญที่สุดคือช่วงใด
ก. แรกเกิดถึง 5 ปี ข. แรกเกิดถึง 6 ปี
ค. ช่วง 3 ปีแรกของชีวิต ง. ช่วงปฐมวัย
28. การจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มใด
ก. ต่ำกว่า 3 ปี ข. 3-5 ปี ค. 0-5 ปี ง. 3-6 ปี
29. มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย อยู่ในส่วนใดของหลักสูตร
ก. หลักการ ข. จุดหมาย ค. คุณลักษณะตามวัย ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
30. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย อยู่ในส่วนใดของหลักสูตร ก. หลักการ ข. จุดหมาย ค. คุณลักษณะตามวัย ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
31. รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 3 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
32. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 3 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
33. สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 3 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
34. ตัดกระดาษเป็นรูปเส้นตรงได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
35. รู้จักชื่นชมความสามารถและผลงานของผู้อื่น เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา36. รู้จักแบ่งของให้คนอื่น เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
37. บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
38. เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
39. มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
40. รู้จักใช้คำถามว่า ทำไม / อย่างไร เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
41. การรักษาความปลอดภัย อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
42. ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
43. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
44. การคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ จำนวน มิติและเวลา อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
45. ข้อใดสำคัญที่สุดในสาระที่ควรรู้
ก. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ข. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ค. ธรรมชาติรอบตัว ง. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก


46. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี จัดในรูปแบบใด
ก. จัดเป็นรายวิชา ข. จัดในรูปแบบสหวิชาผ่านการเล่น
ค. เรียนด้วยการฏิบัติ ง. จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น
47. หลักการจัดประสบการณ์ ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การเล่นและเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
ข. เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจและความแตกต่าง
ค. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต
ง. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
48. การจัดมวลประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ควรคำนึงถึงข้อใดเป็นอันดับแรกสุด
ก. สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ
ข. สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ค. สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของวัย
ง. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ
49. การจัดมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ควรใช้เวลาในการจัดกิจกรรมประมาณเท่าใด
ก. ไม่ควรเกิน 15 นาที ข. เวลาประมาณ 20 – 30 นาที
ค. ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที ง. ใช้เวลาประมาณ 40 – 60 นาที
50. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 – 5 ปี
ก. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา วางแผนการจัดกิจกรรม
ข. เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน
ค. เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ง. ถูกทุกข้อ


…………………………….

เฉลย

1.ค 11.ง 21.ง 31.ค 41.ก
2.ก 12.ค 22.ข 32.ก 42.ข
3.ค 13.ง 23.ค 33.ง 43.ค
4.ก 14.ก 24.ง 34.ก 44.ง
5.ข 15.ก 25.ง 35.ข 45.ก
6.ค 16.ก 26.ง 36.ค 46ง
7.ข 17.ค 27.ค 37.ง 47.ก
8.ง 18.ง 28.ข 38.ก 48.ก
9.ค 19.ก 29.ข 39.ค 49.ค
10.ค 20.ข 30.ง 40.ง 50.ง


กรุณาบริจาคเงินด้วย นะครับ ถ้าได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ก็บริจาคกันมาบ้าง จะได้หาอะรมาให้อีกเยอะๆ
เราจะสวดมนต์คาถาเมตตามหานิยม ให้คนที่บริจาค
ได้เป็นครูชำนาญการพิเศษCreate Date : 13 พฤษภาคม 2552
Last Update : 13 พฤษภาคม 2552 12:48:18 น. 31 comments
Counter : 25971 Pageviews.

 
ขอบคุณมากมายสำหรับแนวข้อสอบค่ะ


โดย: ครูปฐมวัยฝึกหัด IP: 125.26.228.205 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:18:55:02 น.  

 
ขอบคุณมาก ค่ะแต่อยากได้อีก50ข้อที่เหลือ


โดย: ปรียาภัทร IP: 115.67.169.163 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:22:36 น.  

 
ขอขอบคุณที่มีข้อสอบให้ครูปฐมวับจะให้บริจาคที่ไหนคะ


โดย: นางพยุงศรี วิชัยรัมย์ IP: 125.26.108.4 วันที่: 17 มกราคม 2553 เวลา:13:41:28 น.  

 
เพิ่งเข้ามาทักทายค่ะ และเป็นครั้งแรกที่เจอจะสอบพัฒนาครูทั้งระบบนะค่ะ ลงมาสอนปฐมวัย เลยเจอเว็บเด็ดขอบพะคุณ web master สุดยอดจริง ๆ ค่ะ


โดย: ครูปฐมวัยขอนแก่น IP: 125.26.154.245 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:5:48:18 น.  

 
เป็นข้อทดสอบที่ดีมากๆเป็นวิทยาทานให้กลับผู้ไม่รู้
อย่างดียิ่ง


โดย: ครูโคราช IP: 119.31.126.141 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:09:54 น.  

 
ขอคุณค่ะสำหรับแนวข้อสอบ


โดย: ครูชัยภูมิ IP: 114.128.51.142 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:47:45 น.  

 
ขอบคุณที่มีข้อสอบดีดีให้ ขอผลบุญนี้จงส่งผลถึงท่านเช่นกัน


โดย: ปราถนา เชื้อสุวรรณ์ IP: 118.175.234.42 วันที่: 3 มีนาคม 2553 เวลา:12:50:43 น.  

 
ขอบคุณที่มีข้อสอบดีดีให้ ขอผลบุญนี้จงส่งผลถึงท่านเช่นกัน


โดย: วรรณา สิทธิโยธา IP: 119.31.121.87 วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:20:41:29 น.  

 
ขอบคุณมากที่ทำเป็นวิทยาทานให้แก่รุ่นน้องขอใหเจริญยิ่งขึ้นๆ


โดย: น้องดิสครับ IP: 192.168.1.120, 117.47.224.131 วันที่: 24 มีนาคม 2553 เวลา:18:52:18 น.  

 
ขอบคุณมาก


โดย: dee IP: 114.128.41.193 วันที่: 3 เมษายน 2553 เวลา:16:52:23 น.  

 
ขอขอบคุณสำหรับแบบทดสอบปิดเทอมอยู่ว่าง ๆ หาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบประสมรรถนะ หน้านี้มีประโยชน์มากคะ


โดย: นิพภาวัลย์ IP: 118.174.65.13 วันที่: 7 เมษายน 2553 เวลา:3:57:34 น.  

 
มีข้อสอบเอกประถมศึกษาไหมก๊ะ


โดย: vasa IP: 180.183.82.156 วันที่: 11 เมษายน 2553 เวลา:17:29:01 น.  

 
สอนมานานแต่ยังต้องสอบเพื่อแข่งบรรจุสงสัยบรรจุอัฐิ


โดย: ครูจ้างสอน IP: 58.147.125.175 วันที่: 24 สิงหาคม 2553 เวลา:12:03:55 น.  

 
!+!+ สุดยอด เคล็ดลับ หุ่นสวยสุขภาพดี จากธรรมชาติ 100% +!+!
คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่มีปัญหาเหล่านี้
มีปัญหาน้ำหนักตัวหลังคลอดบุตร
ผอมเกินไป ต้องการเพิ่มน้ำหนักปรับสัดส่วนทานอาหารไม่ครบทั้ง 3 มื้อ เพราะความเร่งรีบ
ต้องการแก้ไขปัญหาสุภาพ เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด ไซนัส ไมเกรน ลดระดับน้ำตาลในเลือด และระบบขับถ่ายท้องผูกเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และด้อยสมรรถภาพทางเพศ แก่ก่อนวัย อัลไซเมอร์พบนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยคุณได้ และวงการแพทย์ยังต้องยกนิ้วให้เพราะผลิตคิดค้นโดยผู้ที่เป็นแพทย์ ที่เขียนหนังสือให้แพทย์ทั่วโลกเรียน สารอาหารระดับเซลล์ หนึ่งเดียวในโลกเพราะจดลิขสิทธิ์เป็นรายแรกของโลก มีสถาบันวิจัยเป็นของตัวเองที่มหาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สนใจเข้าศึกษาได้ฟรีที่
ในกรณีติดต่อทางเมล์รบกวน แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

สนใจขอทราบรายละเอียด โทรติดต่อ คุณ นก 0890434706หรือจะติดต่อทางเมล์ได้ที่.........(((((( nokbadz@gmail.com ))))

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น..ทางเราจะติดต่อกลับไป ภายใน 48 ชั่วโมง


โดย: yyyy IP: 110.49.193.114 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:22:17:51 น.  

 
ขอขอบพระคุณสำหรับข้อสอนนี้นะค่ะ


โดย: tip IP: 118.172.85.206 วันที่: 19 ตุลาคม 2553 เวลา:18:57:58 น.  

 
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อสอบ


โดย: ครูอนุบาล IP: 118.175.129.16 วันที่: 10 มีนาคม 2554 เวลา:12:53:40 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


โดย: ผดด.พิจิตร IP: 223.206.175.178 วันที่: 26 เมษายน 2554 เวลา:20:01:00 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะคะ ขอให้เป็นผู้มีปัญญาตลอดไปด้วยนะคะ


โดย: Sirirat IP: 101.109.27.140 วันที่: 26 เมษายน 2554 เวลา:21:30:55 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะ ที่มีสิ่งดีดีให้กับเพื่อนๆ ขอให้บุญในครั้งนี้ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขและประสบผลสำเร็จในหน้าที่นะค่ะ


โดย: war IP: 110.49.235.133 วันที่: 28 กันยายน 2554 เวลา:14:13:40 น.  

 
ขอบคุณมากมายค่ะ


โดย: ละอองดาว IP: 118.174.126.245 วันที่: 6 ตุลาคม 2554 เวลา:12:12:04 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: kru IP: 61.7.171.118 วันที่: 26 ตุลาคม 2554 เวลา:20:13:34 น.  

 
ขอบคุณจากใจจริงฃออีก50ข้อได้ใหมค่ะ


โดย: ทีด้า IP: 223.206.47.96 วันที่: 29 ตุลาคม 2554 เวลา:10:56:30 น.  

 
มีประโยชน์และได้ความรู้ ขอบคุณ


โดย: อมรา IP: 124.122.68.197 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา:19:52:33 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อสอบและขอกุศลความมีมุทิตาจิตในครั้งส่งผลให้คุณประสบคามสำเร็จทุกประการ


โดย: D IP: 182.93.200.209 วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:14:13:20 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะ ขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะคะ


โดย: คนรักอาชีพครู IP: 180.180.110.39 วันที่: 2 พฤษภาคม 2555 เวลา:22:13:53 น.  

 
ขอขอบพระคุณมากๆๆค่ะ


โดย: คุณครู IP: 171.4.42.175 วันที่: 20 มิถุนายน 2555 เวลา:19:37:11 น.  

 
ขอบพระคุณมากๆค่ะ


โดย: ป่าซาง IP: 118.174.121.249 วันที่: 24 มิถุนายน 2555 เวลา:17:32:43 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ อยากได้แนวข้อสอบอีก


โดย: วรรัตน์ IP: 171.6.9.16 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:16:23:19 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ที่แนวข้อสอ
บ ขอให้สุขสมหวัง ในหน้าที่การงาน


โดย: ครูอนุบาล บนดอยวาวี IP: 203.172.208.158 วันที่: 13 พฤษภาคม 2556 เวลา:23:34:16 น.  

 
ขอบคุณนะคะ ให้ความรู้ดีมากเลย


โดย: ผู้ชอบอ่าน IP: 182.93.167.176 วันที่: 17 มิถุนายน 2556 เวลา:14:50:46 น.  

 
ข้อสอบดีมากค่ะขอบคุณที่แบ่งปันมาให้ได้อ่านนะคะ


โดย: รุ่งนภา โก่งสายเงิน IP: 182.232.47.110 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา:12:02:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 27 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.