Group Blog
 
All blogs
 

จะสร้างบ้านสักหลังต้องดูกฎหมายอะไรบ้าง

คัดมาเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน


BY://vallplan.blogspot.com


ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522


หมวด 7 แนวอาคารและระยะต่างๆ (เฉพาะอาคารที่พักอาศัย ห้องแถว ตึกแถวและอาคารพาณิชย์)


ข้อ 69 ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างอาคารหรือส่วนของอาคารยื่นออกมาในหรือเหนือทางหรือที่ดินสาธารณะ


ข้อ 70 ตึก
แถว ห้องแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม
และอาคารสาธารณะที่ได้ร่นแนวห่างจากจากเขตทางสาธารณะไม่เกิน 2.00 เมตร
ท้องกันสาดของพื้นชั้นแรกต้องสูงจากระดับทางเท้าที่กำหนด 3.25 เมตร
ระเบียงด้านหน้าอาคารมีได้ตั้งแต่ระดับชั้นที่สามขึ้นไป
และยื่นได้ไม่เกินส่วนยื่นสถาปัตยกรรม ห้ามระบายน้ำจากกันสาดด้านหน้า
อาคารและจากหลังคาลงในที่สาธารณะหรือในที่ดินที่ได้ร่นแนวอาคารจากเขตทาง
สาธารณะโดยตรงแต่ให้มีรางระบายหรือท่อระบายรับน้ำจากกันสาดหรือหลังคาให้
เพียงพอลงไปถึงพื้นดินแล้วระบายลงสู่ท่อสาธารณะหรือบ่อพัก

อาคารตามวรรค หนึ่งที่ได้ร่นแนวห่างจากเขตทางสาธารณะเกิน 2.00 เมตร
หากมีกันสาด ระเบียง หรือส่วนยื่นสถาปัตยกรรมออกมาในระยะ 2.00 เมตร
จากเขตทางสาธารณะจะต้องปฏิบัติตามสองวรรคแรกด้วย


ข้อ 71 ห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคารสูงกว่าระดับพื้นดินเกินสองเท่าของระยะจากผนังด้านหน้าของอาคารจดแนวถนนฟากตรงข้าม


ข้อ 72 อาคาร
ปลูกสร้างริมทางสาธารณะที่มีความกว้างไม่ถึง 6.00 เมตร
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากศูนย์กลางทางสาธารณะอย่างน้อย 3.00 เมตร ตึก แถว
ห้องแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม
และอาคารสาธารณะที่ปลูกสร้างริมทางสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10.00
เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากศูนย์กลางทางสาธารณะอย่างน้อย 6.00 เมตร ตึก แถว
ห้องแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม
และอาคารสาธารณะที่ปลูกสร้างริมทางสาธารณะที่มีความกว้างน้อยตั้งแต่ 10.00
เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากแนวถนนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างถนน
สำหรับริมทางสาธารณะที่กว้างกว่า 20.00 เมตร
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากแนวถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร


ข้อ 73 สำหรับ
อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสองสายขนาบอยู่และถนนสองสายนั้นขนาดไม่ เท่ากัน
เมื่อส่วนกว้างของอาคารนั้นไม่เกิน 15 เมตร
อนุญาตให้ปลูกสร้างสูงได้สองเท่าของถนนที่กว้างกว่าได้ทั้งหลัง สำหรับ
อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยู่ที่มุมถนนสองสายขนาดไม่เท่ากัน
อนุญาตให้ปลูกสร้างสูงได้สองเท่าของถนนที่กว้างกว่า
ลึกไปตามถนนที่แคบกว่าไม่เกิน 15.00 เมตร
อาคารส่วนที่ลึกเกินนั้นให้ถือเกณฑ์ตามข้อ 71


ข้อ 74 อาคาร
ที่ปลูกในที่ดินเอกชนให้ผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู
หรือช่องระบายอากาศอยู่ห่างเขตที่ดินได้สำหรับชั้นสองลงมาระยะไม่น้อยกว่า
2.00 เมตร สำหรับชั้น 3 ขึ้นไประยะไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร

สำหรับอาคารที่มีระเบียงด้านชิดที่ดินเอกชน ริมระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดินตามวรรคหนึ่ง


ข้อ 75 อาคาร
ที่ปลูกสร้างชิดที่ดินต่างผู้ครอบครอง
อนุญาตให้เฉพาะฝาหรือผนังทึบไม่มีประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศอยู่ชิดเขต
ได้พอดีแต่มิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารรุกล้ำเขตที่ดินข้างเคียง
ตึกแถวที่มีดาดฟ้าสร้างชิดเขตให้สร้างผนังทึบด้านชิดเขตสูงไม่ต่ำกว่า 1.50
เมตร ในกรณีที่ชายคาอยู่ชิดเขตที่ดินข้างเคียง
ต้องมีการป้องกันน้ำไหลจากชายคาไม่ให้ไหลตกลงในที่ดินนั้นด้วย


ข้อ 76 อาคารประเภทต่างๆ จะต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าส่วนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้


1)อาคารที่พักอาศัยแต่ละหลังให้มีที่ว่างอยู่ 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่


2)อาคาพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ
ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่พักอาศัยให้มีที่ว่างอยู่ 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่
แต่ถ้าใช้เป็นที่พักอาศัยด้วยมีที่ว่างอยู่ 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่


3)ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม
และอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสามชั้น
และไม่อยู่ริมทางสาธารณะต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
ถ้าสูงเกินสามชั้นต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า 12.00เมตร


ในกรณีที่อาคารหันหน้าเข้าหากันให้มีที่ว่างร่วมกันได้


ในกรณีที่หันหน้าตามกันให้ที่ว่างด้านหน้าของอาคารแถวหลังเป็นทางเดินของอาคารแถวหน้าด้วย


4)ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม
และอาคารสาธารณะจะต้องมีที่ว่างโดยปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินหลังอาคาร
ได้ถึงกันกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร โดยให้แสดงเขตดังกล่าวให้ปรากฏด้วย
ในกรณีที่อาคารหันหลังเข้าหากัน จะต้องเว้นทางเดินด้านหลังไม่น้อยกว่า 4.00
เมตร


5)ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่มุมถนนสองสายตัดกัน
และมีทางออกสู่ด้านหน้าทั้งสองสายในระยะไม่เกิน 15 เมตร
จากมุมถนนทั้งสองสาย หรือตั้งอยู่ริมทางสาธารณะสองสายขนาบอยู่
ทางสายใดสายหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ทางขนาบกันนั้นห่างกันไม่เกิน
15.00 เมตร และได้ร่นอาคารตามข้อ 72 แล้ว
จะไม่มีที่ว่างหรือทางเดินหลังอาคารก็ได้


ข้อ 77 ห้อง
แถว ตึกแถว
และอาคารพาณิชย์ต้องมีช่องหน้าต่างหรือประตูเปิดสู่ภายนอกได้ไม่น้อยกว่า 20
ใน 100 ส่วน ของพื้นที่อาคารทุกชั้น ช่องหน้าต่างหรือประตูเปิดสู่ภายนอก
หมายถึง
ช่องเปิดของผนังด้านทางสาธารณะหรือด้านที่ห่างที่ดินเอกชนสำหรับอาคารสอง
ชั้นลงมาไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สำหรับสามชั้นขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
คัดส่วนที่เกี่ยวข้องจาก กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)


(ส่วนที่ 2 ข้อ 20) ห้องนอนในอาคารให้มีด้านกว้าง สำหรับด้านที่แคบที่สุดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร และ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร


(ส่วนที่ 2 ข้อ 21) ช่องทางเดินภายในบ้าน จะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร


(ส่วนที่ 2 ข้อ 22) ระดับความสูงจากพื้นถึงพื้น (ระยะดิ่ง ตามที่ระบุไว้ในกฏกระทรวง ) สำหรับบ้านพักอาศัย จะต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร


(หมวดที่ 4 ข้อ 42) อาคาร
ที่ก่อสร้างใกล้ คูคลอง ลำราง
ลำประโดงแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคาร
ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้น ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำ สาธารณะ
ที่มีความกว้างมากกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคาร ไม่น้อยกว่า 6
เมตร                     


(หมวดที่ 4 ข้อ 42) สำหรับอาคารที่ก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ ต้องร่นแนวอาคารห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้น ไม่น้อยกว่า 12 เมตรสำหรับท่านที่สนใจเรื่องการสร้างบ้านเเละหาเเบบบ้าน เชิญที่นี้ครับ //vallplan.blogspot.com

Free TextEditor
 

Create Date : 19 พฤษภาคม 2554    
Last Update : 19 พฤษภาคม 2554 14:21:00 น.
Counter : 514 Pageviews.  

การเลือกแบบบ้านเพื่อสร้างบ้านในที่ดินตัวเอง

BY://vallplan.blogspot.com

1.ข้อควรคำนึงถึงในการเลือกแบบบ้านมีดังนี้

1.1.เลือกแบบบ้านให้เหมาะสมกับรสนิยม(Style) ส่วนนี้เป็นไปตามรสนิยมของเจ้าของบ้านเเต่ละท่านว่า ชอบรูปแแบบได้เป็นพิเศษ
ส่วนรูปแแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ก็ได้เเก่ Contemporary Modern หรือในอดีตเช่น Topical Bali Resort Europien และอื่นๆ

1.2.เลือกแบบบ้านให้เหมาะสมกับลักษณะของที่ดิน
ควรตรวจสอบว่าแบบบ้านที่เราชอบนี้วางลงบนที่ดินเราได้หรือไม่ อันนี้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เรื่องความสูงเเละระยะถอยร่นต่างๆ(ควรขอคำปรึกษาจากสถาปนิกที่ดูเเลเเบบบ้านนั้น)

1.3.สภาพอากาศเเละทิศทางการหันหน้าของบ้าน
ลักษณะสภาพอากาศที่เราควรพิจารณา มีดังนี้


กระแสลม :ลมพัดผ่านประจำมี 2ชนิด คือ ลมมรสุมฤดูร้อนที่พัดมาจากทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และลมมรสุมฤดูหนาวที่พัดมาจากทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
ดังนั้นการที่บ้านจะเย็นสบายก็ต้องจัดวางบ้านให้ได้ รับลมประจำตามทิศทางดังกล่าว โดยพยายามทำให้มีช่องเปิด(หน้าต่าง-ประตู)ที่ผนังด้านทิศใต้และทิศเหนือให้มากๆ แต่ไม่ควรเปิดมากจนรับแสงมากเกินไปหรืออาจจะปลูกต้นไม้หรือออกแบบให้มีชายคายื่นจะช่วยกันแสงได้
แสงแดด : พระอาทิตย์จะเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปตะวันตกโดยอ้อมทางทิศใต้ ฉะนั้น บ้านทีหันหน้าไปทางทิศใต้เเละทิศตะวันตกจะร้อนมากในเวลากลางวัน ส่วนบ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือจะดีที่สุดเพราะได้รับเเสงตอนเช้าซึ่งไม่ร้อนมาก  การออกแบบควร วางส่วนใช้สอยสำคัญๆของบ้านไว้ตำแหน่งนี้ เช่นห้องรับแขก พักผ่อน ห้องนอน ส่วนห้องครัวและห้องน้ำอยู่ด้านทิศตะวันตก ซึ่งจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากแสงแดดในเรื่องของความแห้งและสะอาดเพราะแสง แดดช่วยกำจัดเชื้อโรค ทำให้ห้องครัวและห้องน้ำไม่อับชื้นจนเกินไป นอกจากนี้หากนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ภายในตัวบ้านได้ก็จะดีมาก เพราะช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก

1.4.จำนวนสมาชิกและอายุของสมาชิกในครอบครัว จะบอกขนาดของบ้านเเละการจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านในบ้านหลังนั้นๆ
แบบที่เลือกควรมีการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกภายในครอบครัวได้เป็น อย่างดี เช่น มีจำนวนห้องนอนมากเพียงพอต่อจำนวนสมาชิก หรือห้องน้ำมีขนาดใหญ่ มีหลายห้อง มีที่จอดรถเเละห้องอื่นๆตามความต้องการ เป็นต้น


1.5.ฮวงจุ๊ย คงต้องอาศัยผู้ชำนาญ หรือหมอดูฮวงจุ๊ย มาดูให้ถึงจะมั่นใจได้ (ส่วนนี้จะเป็นหัวข้อใหญ่ต่อไปที่จะเขียนครับ)2.ส่วนประกอบในแบบบ้านที่ดีต้องมี


2.1.การกำหนดตำแหน่งสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ในแบบ  เพื่อช่วยให้เกิดการจินตนาการในการตกแต่ง และภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น
2.2.การออกแบบและจัดวางระบบต่าง ๆ ไว้อย่างดี เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เช่น มีการวางท่อระบายน้ำไว้รอบบ้านมีการคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งถังเก็บน้ำสำรอง และปั๊มน้ำ มีการกำหนดตำแหน่งไฟฟ้าไว้สำหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำน้ำ อุ่น การเข้าถึงสำหรับการบำรุงรักษา
2.3.แบบบ้านที่ดียังต้องกำหนดวัสดุที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน


3.เลือกแบบบ้านได้จากที่ไหนบ้าง ข้อสำคัญหลักๆในการเลือกเเบบบ้านจากเเหล่งต่างๆ คือ เเบบต้องเข้ากับที่ดินเเละถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เเละควรมีสถาปนิกให้คำปรึกษาในการวางเเบบบ้านลงบนเเปลงที่ดิน สำหรับเเหล่งที่ท่านจะเข้าไปเลือกเเบบบ้านที่ท่านสนใจมี ดังนี้


3.1.เลือกแบบบ้านจากหนังสือแบบบ้านสวยต่างๆที่วางขายอยู่ทั่วไป
3.2.เลือกแบบบ้านจาก website ขายเเบบบ้านสำเร็จรูป  เช่น V-ALL PLAN :แบบบ้านสำเร็จรูป แบบบ้านสวย แบบบ้านราคาประหยัด
3.3.เลือกแบบบ้านจาก บริษัทรับสร้างบ้าน เเละให้สถาปนิกของบริษัทรับสร้างบ้าน นั้นๆปรับเเบบให้
3.4.เลือกแบบบ้านจาก ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เเจกแบบบ้าน ฟรี
3.5.ว่าจ้างสถาปนิกออกแบบให้ใหม่ เเบบนี้จะได้ตามความต้องการทุกด้าน
3.6.อื่นๆ เช่นแบบเก่าของผู้รู้จัก หรือสถาปนิกที่รู้จัก

สุดท้ายนี้ผมขอฝาก website V-ALL PLAN ://vallplan.blogspot.com ไว้เป็นทางเลือกในการพิจารณาสำหรับผู้ที่กำลังเลือกหาแบบบ้านที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านที่สุด
Free TextEditor
 

Create Date : 17 พฤษภาคม 2554    
Last Update : 17 พฤษภาคม 2554 16:08:16 น.
Counter : 346 Pageviews.  

Master Bedroom Design 1 "ชมแบบห้องนอนใหญ่ Design สวยๆ"

"ชมแบบห้องนอนใหญ่ Design สวยๆ"
ภาพนิ่งเพิ่มเติมที่นี่ครับ
//viewofplace.blogspot.com/2011/02/master-bedroom-design-1.html

Free TextEditor

VIEW OF PLACE : Architectural design & Real Estate Investment
 

Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2554    
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2554 17:53:02 น.
Counter : 773 Pageviews.  

Home Modern style 4 "มาดูบ้านสวยๆกัน"ภาพนิ่งเพิ่มเติมที่นี่ครับ
//viewofplace.blogspot.com/2011/01/home-modern-style-4.html
Free TextEditor
 

Create Date : 19 มกราคม 2554    
Last Update : 19 มกราคม 2554 14:14:52 น.
Counter : 310 Pageviews.  

Stair Design 1 "มาดูบันไดเเบบเท่ห์ๆกัน"ภาพนิ่งเพิ่มเติมที่นี่ครับ
//viewofplace.blogspot.com/2011/01/stair-design-1.html
Free TextEditor

 

Create Date : 17 มกราคม 2554    
Last Update : 17 มกราคม 2554 9:53:41 น.
Counter : 311 Pageviews.  

1  2  

Omoto
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ยินดีตอนรับเข้าชม omotoblog ทุกท่านครับ
blog นี่จัดทำขึ้นจากจุดประสงค์ที่อยากจะเผยแพร่
เเละเเบ่งปัน บทความดีๆเเด่ทุกท่าน โดยหลักๆเเล้ว
ผมจะเน้นไปในสิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาชม
ไม่มากก็น้อยนะครับ
VIEW OF PLACE
website-hit-counters.com
Provided by website-hit-counters.com site.
Nasok U-thai

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
Friends' blogs
[Add Omoto's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.