มุ่งมั่น ค้นหา พัฒนาบุคลิกให้ดูดีด้วยตัวเรา
Group Blog
 
All Blogs
 

การพัฒนาบุคลิกภาพในการเข้าสังคมการเข้าสังคมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกให้เกิดขึ้นสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย การมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าสังคม หรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพในการเข้าสังคมนั้นย่อมต้องคำนึงถึงมารยาทในเรื่องต่างๆ ซึ่งดิฉันได้นำเทคนิคและความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบุคลิกภาพในการเข้าสังคมมาฝากเพื่อนๆทุกคน สามารถติดตามและเพื่อจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ

..."มุ่งมั่น ค้นหา พัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีได้ด้วยตัวเรา"...

ติดตามได้ทาง : //Nonglakblog.wordpress.com/ 

                        : //Nonglaknan.Bloggang.com

 

Create Date : 31 กรกฎาคม 2559    
Last Update : 31 กรกฎาคม 2559 15:09:30 น.
Counter : 533 Pageviews.  

มารยาทในที่สาธารณะ       การสมาคมกับผู้อื่นและอยู่ในที่สาธารณะ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระวังกาย วาจา ใจ สำรวมให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุภาพ เนื่องจากในการปฏิบัติ หรือการแสดงวาจา ภาษา ท่าทาง และพฤติกรรมต่างๆ ออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นคนทั่วๆไปได้แสดงถึงบุคลิกภาพที่สะท้อนถึงความมีมารยาททางสังคมของบุคคลนั้นว่ามากหรือน้อยเพียงไร ซึ่งกองการต่างประเทษ (2541 : 66-70) ได้รวบรวมพิธีการและมารยาทในเรื่องต่างๆไว้ แล้วนำเสนอเรื่องที่ควรระมัดระวังประจำวันที่แสดงถึงมารยาทของบุคคลที่ต้องระวังในที่สาธารณะ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจเป็นข้อๆ ตามลำดับ ดังนี้


 

Create Date : 04 เมษายน 2559    
Last Update : 4 เมษายน 2559 20:35:56 น.
Counter : 425 Pageviews.  

การเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก

การเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เนื่องจากบุคลิกภาพภายนอกเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจได้ทันทีที่พบเห็น เจนนา พี คาร์เพนเทอร์ (Jenna P. Carpenter.2556 : Online,อ้างถึงใน Mehrabian Albert; 1967) อ้างถึงผลการวิจัยของศาสตราจารย์ อัลเบิร์ท เมอราเบียน ที่พบว่าเราใช้เวลา 4 นาทีแรกที่พบกันในการสร้างความประทับใจ โดยประทับใจจากการแสดงออกทางกิริยาท่าทางหรืออวัจนภาษาร้อยละ 55 จากนํ้าเสียงในการพูดร้อยละ 38 และร้อยละ 7 มาจากข้อเท็จจริง ดังนั้น การพัฒนาบุคลิกภาพทางกายจึงต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาส่วนประกอบของบุคลิกภาพภายนอกใน 4 ด้าน ดังนี้
1. รูปร่างลักษณะ 
รูปร่างลักษณะ เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีคือผู้ที่มีสุขภาพดี ผิวพรรณดี รูปร่างสมส่วน ส่วนประกอบต่างๆของร่างกายตั้งแต่ผมจรดเท้ามีความสะอาดเรียบร้อย รวมถึงแววตาและสีหน้าก็สดชื่น แจ่มใส
2. การแต่งกาย 
การแต่งกายบ่งบอกถึงรสนิยมและบุคลิกภาพของบุคคล การแต่งกายไม่ได้หมายถึงราคา ความทันสมัย หรือแบรนด์ของเสื้อผ้า แต่หมายถึงความสะอาดเรียบร้อย ประณีต และความเหมาะสมของกาลเทศะและรูปร่างลักษณะของตน การแต่งกายสามารถช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของคนเราได้ เพราะสามารถช่วยปกปิดข้อบกพร่องของร่างกาย และช่วยเสริมจุดเด่นของรูปร่าง หน้าตาให้ดูดี โดยต้องคำนึงถึงหลัก 4 ประการคือ
       1) ความสุภาพ หมายถึง การแต่งกายทั้งสีและแบบสุภาพเรียบร้อย
       2) ความประณีต หมายถึง เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจะมีความประณีตเรียบร้อยเหมาะสมกับรูปร่าง
       3) ความสะอาด หมายถึง ความสะอาดของเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้กับเสื้อผ้าที่สวมใส่
       4) ความประหยัด หมายถึง การใช้เสื้อผ้าที่มีราคาประหยัด แต่สามารถทำให้ผู้สวมใส่ดูดี
3. อากัปกิริยาท่าทาง 
อากัปกิริยาท่าทาง เป็นส่วนที่แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือและความประทับใจของบุคคล กิริยาท่าทางจึงเป็นการกระทำหรืออาการที่แสดงออกมาทางกายที่บ่งบอกถึงมารยาท ว่ามีความสุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะหรือไม่
4. ทักษะความสามารถ 
ทักษะความสามารถ เป็นบุคลิกภาพที่แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ชีวิตทั้งการเรียน การทำงาน อันเป็นลักษณะของบุคคล อาทิ การแก้ปัญหาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า สติปัญญา ไหวพริบ ความคิดริเริ่ม 
 

Create Date : 12 มีนาคม 2559    
Last Update : 4 เมษายน 2559 20:47:34 น.
Counter : 531 Pageviews.  

การแสดงออกสำหรับบุคลิกภาพที่ดี

 เป็นการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ มารยาท ท่าทาง การสำรวม ล้วนเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้น บุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจำเป็นที่เราๆทุกคนควรนำไปปฏิบัติและนำไปใช้ในการวางตัวในสังคมธุรกิจ รวมถึงการทำงานในอนาคต มีดังนี้

  1. การแต่งกาย เป็นการแสดงออกด้านหนึ่งทางจิตใจเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ รสนิยมของแต่ละบุคคล การรู้จักการแต่งกายที่ดีให้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับรูปร่าง จึงเป็นการแสดงออกถึงจิตใจที่ดี มีพื้นฐานการอบรมมาเป็นอย่างดีจากครอบครัว และสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังแสดงออกถึงความมีระเบียบ
  2. การเดิน ควรจะเดินให้ดูแล้วสง่างาม กล่าวคือ เดินตัวตรง รู้จักจังหวะในการเดิน เดินอย่าให้มีเสียงดัง
  3. การยืน ควรยืนให้ดูมีลักษณะสวยงาม กล่าวคือ ยืนตัวตรง แขนวางลงข้างตัวตามธรรมชาติ การยืนจะต้องระวังไม่ค้ำศีรษะของบุคคลอื่น
  4. การนั่ง ในขณะที่นั่งบนเก้าอี้ ควรจะสำรวมกิริยาอาการให้มาก มองดูแล้วให้เห็นว่ามีความสุภาพ เช่น นั่งตัวตรง หัวเข่าแนบชิดกัน
  5. การมองบุคคล จะต้องใช้สายตาแสดงความเป็นมิตร ความมีเมตตา ความสุภาพ ซึ่งบุคคลที่พบเห็นก็จะแสดงความเป็นมิตรและให้การต้อนรับ
  6. การพูด เป็นการติดต่อสื่อสาร สื่อความหมายได้ดีที่สุด การพูดให้ผู้อื่นฟังเกิดความรู้สึกที่ดี มีความเข้าใจ และมีความสบายใจ ผู้พูดจึงต้องรู้จักศิลปะในการพูด รู้จักสภาวะของผู้ฟัง สามารถพูดชนะใจผู้ฟังได้
 

Create Date : 03 มีนาคม 2559    
Last Update : 4 มีนาคม 2559 7:30:27 น.
Counter : 483 Pageviews.  


สมาชิกหมายเลข 2997388
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 2997388's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.