Group Blog
 
All Blogs
 

ออกกำลังกายและจิตเพื่อพิชิตอาการความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ

โครงสร้างและการทำงานของสมองย่อมเกิดความเสื่อมตามวัยสังขาร และหากถือตามหลักแนวคิด “use it or loss it” ประสิทธิภาพการทำงานของสมองอาจลดลงเรื่อยๆ หากเราไม่ได้ใช้งาน ในปัจจุบันจึงมีกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองมากมายในตลาดสินค้าโดยอาศัยข้อมูลการค้นพบบางส่วนจากงานวิจัยทางประสาทวิทยาสาตร์ ในบทความนี้จึงขอยกตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยออกกำลังจิตซึ่งวางตลาดแล้วทั่วโลก และรายงานวิจัยด้านบทบาทการออกกำลังกายและจิตในการเพิ่มการทำงานของสมองด้านการรู้คิด

ทุกวันนี้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอายุขัยเฉลี่ยคนเรามากขึ้นซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาด้านวิทยาศาตร์การแพทย์ แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยก็คือ โรคภัยไข้เจ็บที่มากับอายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาด้านความจำและการรู้คิด (cognitive function) รัฐบาลของหลายประเทศจึงรณรงค์ให้ประชากรผู้สูงอายุมีสุขภาพดีถ้วนหน้า เช่น สหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าภายในปี ค.ศ. 2030 จะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 85 ขึ้นไปประมาณ 13 ล้านคน จึงได้ออกนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนให้ความสำคัญกับอาหารการกิน การออกกำลังกาย และกิจกรรมเสริมอื่นๆ เพื่อให้มีชีวิตยืนยาวและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งถือเป็นภาระทางการแพทย์ของประเทศอย่างหนึ่ง

การออกกำลังจิต (cognitive training) จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากมีสินค้าจำพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่โฆษณาถึงประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับการรู้คิดในผู้สูอายุและชะลออาการสมองเสื่อมอันเนื่องมาจากวัย

• “Brain AgeTM: Train Your Brain in Minutes a Day” ของบริษัท Nintendo เป็นโปรแกรมที่ได้รับแรงบัลดาลใจจากงานวิจัยของ Dr. Ryuta Kawashima ซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscientist) คนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น โดยเขาได้ศึกษาผลของการอ่านและการทำแบบฝึกหัดทางคณิตศาสตร์ในการกระตุ้นการทำงานของสมอง กิจกรรมภายในโปรแกรมนี้ประกอบด้วย เกมการคำนวณทางคณิตศาสตร์, Stroop task และเกมเติมตัวเลขยอดฮิตซูโดกุ (Sudoku)

• “Brain GamesTM” ของบริษัท Radica เป็นโปรแกรมเกมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยของศาสตราจารย์ Gary Small ซึ่งดำรงตำแหน่ง Professor of Psychiatry and Biobehavioral Sciences และเป็นผู้อำนวยการของ University of California at Los Angeles Center of Aging รวมทั้งเป็นเจ้าของหนังสือด้านความจำและการมีอายุยืนยาว เช่น Memory Bible, The Memory Prescription และ The Longevity Bible

โดยกิจกรรมภายในโปรแกมนี้ประกอบด้วย
Sequence – จดจำลำดับตัวเลข
Flash Card – การคำนวณทางคณิตศาสตร์
Mind Games – เกมทางเชาว์ปัญญา
Word Hunt – การค้นหาคำศัพท์
Recall – จดจำคำศัพท์ที่ได้แสดงแล้วให้ระลึก

• นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบริษัทที่วางตลาดโปรแกรมออกกำลังจิตที่ว่า เช่น MindFit ซึ่งมีกิจกรรม คือ ให้จดจำภาพนามธรรมที่อยู่ด้านขวาแล้วนำองค์ประกอบย่อยของภาพดังกล่าวที่อยู่ด้านซ้ายมาต่อให้เหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ด้านขวาที่จำไว้ เป็นต้น

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (environmental factors) เช่น การเสริมการรู้คิด (cognitive enrichment) หรือ การรออกกำลังกาย อาจมีผลต่อการรู้คิดและช่วยชะลอความแก่ได้ หนูทดลองที่ถูกเลี้ยงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เสริมการเสริมการรู้คิดเพิ่มการสร้างกิ่งก้านของใยประสาทนำเข้าหรือเดนไดรต์ (dendrite) และเพิ่มการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ (neurogenesis) แต่อย่างไรก็ตามชีวิตคนเราอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เสริมการเสริมการรู้คิดไม่มากก็น้อยมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อเทียบกับหนูทดลอง ดังนั้นผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้นจะเพิ่มเติมการพัฒนากระบวนการรู้คิดได้มากน้อยเพียงใดยังไม่สามารถตอบได้

ผลของการออกกำลังกายในสัตว์ทดลองได้แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงที่สมองส่วนเดนเตตไจรัส (dentate gyrus) ของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) และที่บริเวณนี้เองก็เป็นแหล่งสร้างเซลล์ประสาทใหม่จากเซลล์ต้นกำเนิดประสาท (neural stem cells) ที่มีอยู่ตลอดอายุขัยของคนเรา เนื่องจากสมองบริเวณนี้เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ โดยเฉพาะความจำด้านความรู้ ข้อเท็จจริง (facts) และเหตุการณ์ในชีวิต (event) และมีนักวิจัยหลายกลุ่มเชื่อว่าเซลล์ประสาทที่เกิดใหม่นี้เกี่ยวข้องกับการบันทึกความจำให้เป็นรหัสประสาท ซึ่งเซลล์ประสาทแต่ละกลุ่มที่เกิดใหม่ก็จะรับผิดชอบบันทึกเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

มีการวิเคราะห์เอกสารวิจัยแบบวิธี Meta-analysis โดยเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายแบบ aerobic fitness training ในผู้สูงอายุ พบว่ามีผลต่อการรู้คิด (cognition) อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการทดสอบที่ใช้สมองส่วนหน้ามากเป็นพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมชั้นสูง (executive control)

เมื่อไม่นานมานี้ก็มีการศึกษาในระดับคลินิกแบบ randomized clinical trial โดยแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ออกกำลังกายแบบ aerobic กลุ่มที่สองให้ออกกำลังกายแบบ nonaerobic หลังจากศึกษาเป็นเวลา 6 เดือนพบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายแบบ aerobic มีการเพิ่มปริมาตรของเนื้อสมองทั้งชั้นที่มีเซลล์ประสาทอยู่ คือ gray matter และชั้นของใยประสาทนำออก คือ white matter แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรสมองที่เพิ่มขึ้นกับความสามารถด้านการรู้คิดยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดในปัจจุบัน

มีการศึกษาในระดับคลินิกโดยใช้การฝึกให้รู้คิด (cognitive training) ในผู้สูงอายุจำนวน 2832 คนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 73.6 ปี โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนปี ค.ศ. 1998 จนถึงเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2004 พบว่าแม้เพียงการฝึกแค่ 10 รอบก็สามารถเพิ่มสมรรถนะการทดสอบการรู้คิดได้นานถึงห้าปี นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการทดลองยังรู้สึกมั่นใจในตนเองว่าสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระและไม่ต้องพึ่งพาหรือเป็นภาระต่อผู้อื่น

ถึงแม้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกกำลังจิตฝึกการรู้คิดยังไม่ได้มีการพิสูจน์ให้เห็นเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีผลงานตีพิมพิ์ใดๆ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยได้จ่ายเงินซื้อยาวิเศษแนวใหม่โดยไม่ได้รอให้เห็นผลวิจัยจากโปรแกรมดังกล่าวในเมื่ออายุคนเราก็แก่ลงทุกวันๆ ตามสังขารที่ร่วงโรย เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวคงไม่ได้ทำให้สุขภาพเสื่อมเสียมากนักนอกจากดูดเงินออกไปจากกระเป๋า
เกมซูโดกุเป็นเกมที่ช่วยฝึกความจำ โดยผู้เล่นต้องเติมตัวเลข 1-9 ในทั้งแถวแนวตั้งและแนวนอน ทั้งนี้ตัวเลขในแถวรวมของกระดานใหญ่และทั้งในกรอบเล็กๆ ต้องไม่ซ้ำกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการได้สุขภาพดี เสริมการทำงานสมอง และไม่เสียสตางค์ ก็ต้องรับประทานอาหารที่หลากหลาย เน้นผักผลไม้เป็นหลัก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ออกกำลังจิตด้วยการคำนวณคณิตศาสตร์ ฝึกเกมซูโดกุ และเกมค้นหาคำ เป็นต้น

หมายเหตุ อ่านเอกสารแบบเต็มและรูปภาพประกอบที่ //pongrx.spaces.live.com/
เอกสารอ้างอิง
1. Nat Neurosci, volume 10, no.3, 2007, p263
2. Colcombe, S.J. et al, Psychol. Sci., volume 14, 2003, p125-130
3. Colcombe, S.J. et al, J.Gerontol. A Biol. SciSci. Med. Sci., volume 61, 2006, p1166-1170
4. Willis, S.L. et al, JAMA, volume 296, 2006, p2805-2814
5. Ana, C.P. et al, PNAS, volume 104, 2007, p5638-5643
6. Mahncke, H.W. et al, PNAS, volume 103, 2006, p12523-12528
7. Salthouse, T.A., Perspect. Psycho. Sci., volume 1, 2006, p68-87
8. //www.nintendo.com/gamemini?gameid=Y9QLGBWxkmRRzsQEQtvqGqZ63_CjS_9F
9. //brain-games.radicagames.com/
10. //www.e-mindfitness.com/
 

Create Date : 10 มิถุนายน 2550    
Last Update : 10 มิถุนายน 2550 20:12:40 น.
Counter : 1648 Pageviews.  

เมื่อการชกมวยน๊อกเอาท์เซลล์ประสาท

เมื่อการชกมวยน๊อกเอาท์เซลล์ประสาทเป็นที่ทราบกันดีว่าการชกมวยนั้นมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของสมอง พบว่านักมวยอาชีพประมาณร้อยละ 20 ประสบปัญหาเกิดการเกิดบาดเจ็บสมองแบบเรื้อรัง (chronic traumatic brain injury) ซึ่งรอยบาดแผลนี้เกิดจากการถูกต่อยซ้ำๆ เป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังพบพยาธิสภาพที่ใกล้เคียงกับโรคอัลไซเมอร์ เช่น โปรตีนทอ (tau protein) เกิดการเติมหมู่ฟอสเฟตมากผิดปกติ (hyperphosphorylation) ทำให้เกิดเป็น neurofibrillary tangles ภายในเซลล์ และมีการสะสมของ beta-amyloid protein เกิดเป็น plaques ภายนอกเซลล์ ทั้งนี้ระดับความรุนแรงของปัญหาก็ขึ้นกับ จำนวนครั้งที่ศรีษะโดนต่อย ช่วงระยะเวลาที่โดนต่อยว่านานเพียงใด รวมทั้งทักษะในการต่อยมวยของนักมวยด้วย การศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงผลกระทบจากการชกมวยยังมีไม่มากนัก ดังนั้นนักวิจัยจึงได้ศึกษาในนักมวยสมัครเล่นชาวสวีเดนซึ่งพบว่าถึงแม้จะมีการสวมหมวกกันกระแทกระหว่างการชกมวยและใช้เวลาในการชกมวยเพียงช่วงสั้นๆ ก็สามารถทำให้เซลล์ประสาท (neurons) และเซลล์เกลีย (glial cells) เกิดการบาดเจ็บได้เช่นเดียวกัน

คณะนักวิจัยจากหลายสถาบันในประเทศสวีเดนนำทีมโดย Dr. Henrik Zetterberg ได้รายงานผลงานวิจัยที่น่าสนใจเรื่อง Neurochemical Aftermath of Amateur Boxing ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Archives of Neurology ฉบับเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยนักวิจัยได้เก็บตัวอย่างน้ำเลี้ยงประสาทและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid; CSF) จากนักมวยสมัครเล่นทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็นชาย 11 คน และ หญิง 3 คน ภายหลังจากที่ขึ้นชกมวยได้ประมาณ 7-10 วัน และหลังจากที่นักมวยสมัครเล่นได้พักเป็นเวลาสามเดือนแล้วก็ตรวจวัดตัวอย่างน้ำเลี้ยงประสาทและไขสันหลังอีกครั้ง ทั้งนี้นักวิจัยได้เปรียบเทียบตัวอย่างน้ำเลี้ยงประสาทและไขสันหลังระหว่างนักมวยสมัครเล่นกับกลุ่มควบคุมที่เป็นชายสุขภาพดีจำนวน 10 คน เพื่อตรวจวัดสารเคมีที่บ่งชี้ถึงสภาวะการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทและเซลล์เกลีย วึ่งได้แก่ neurofilament light protein, tau protein, glial fibrillary acidic protein, phosphorylated tau, และ beta -amyloid protein 1-40 (A-beta[1-40]) กับ 1-42 (A-beta[1-42])

พบว่าเซลล์ประสาทหลั่งสารเคมีสองชนิดเพิ่มขึ้น คือ neurofilament light protein และ tau protein และเซลล์เกลียหลั่งสาร glial fibrillary acidic protein เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการชกมวยได้ไม่นาน (7-10 วัน) เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสารเคมีดังกล่าวในช่วงที่ได้พักแล้วเป็นเวลาสามเดือน นอกจากนี้ยังพบว่าระดับสารเคมีดังกล่าวจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากหากนักมวยสมัครเล่นโดนชกที่ศีรีษะเกิน 15 ครั้งหรือถูกชกที่ศรีษะอย่างแรง แม้ว่านักมวยสมัครเล่นได้พักเป็นเวลาสามเดือนก็ตามระดับสารเคมีดังกล่าวก็ยังก็ยังสูงกว่าอาสาสมัครชายสุขภาพดีที่ไม่ได้ชกมวยแต่ทั้งนี้มีเฉพาะระดับของ neurofilament light protein เท่านั้นที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการชกมวยแบบสมัครเล่นก็ทำให้สมองนักมวยเกิดการบาดเจ็บได้เช่นกัน และถึงแม้ว่าร่างกายคนเราจะมีกระบวนการซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติได้ก็ตามการบาดเจ็บนี้ก็สามารถอยู่ได้นานถึงสามเดือนหลังจากชกมวย จึงเป็นได้ว่านักมวยอาชีพหรือนักมวยที่ถูกน๊อกเอาท์บนสังเวียนก็น่าจะมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทและเซลล์เกลียมากกว่านั้น

เอกสารอ้างอิง
1. Henrik Zetterberg และคณะ, Neurochemical Aftermath of Amateur Boxing
Arch Neurol, Sep 2006; 63: หน้า 1277 - 1280.


 

Create Date : 06 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 6 พฤษภาคม 2550 15:42:57 น.
Counter : 607 Pageviews.  

กลิ่น (กุหลาบ) ช่วยเพิ่มความจำได้

ช่วงเวลาที่เรานอนหลับนอกจากที่ร่างกายจะได้พักผ่อนแล้วยังมีประโยชน์ที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง คือ การนอนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนความจำระยะสั้น (short-term memory) ให้เป็นความจำระยะยาว ( long-term memory) โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า memory consolidation ทฤษฏีเกี่ยวกับความจำส่วนหนึ่งเชื่อว่าความจำใหม่ที่เพิ่งถูกบันทึกไว้จะถูกกระตุ้นอีกครั้งในขณะที่เรานอนหลับเพื่อเปลี่ยนให้เป็นความจำที่เก็บไว้ในสมองได้ยาวนาน


โดยทั่วไปแล้วความจำแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. Declarative memory
เป็นความจำที่เราสามารถใช้สติระลึกถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ (conscious access)

Sematic memory ความจำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความรู้ทั่วไป (world knowledge) เช่น วิชาการต่างๆ ความหมายของคำศัพท์ เนื้อหาวิชา เป็นต้น

Episodic memory ความจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอง อาจเรียกว่า autobiographical memory เช่น บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น วันรับน้องก้าวใหม่ นั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรก เป็นต้น

2. Non-declarative memory
เป็นความจำที่ตัวเราเองไม่รู้สึกตัว (non-conscious access) เช่น ขณะที่เรากระโดดตบลูกแบด สมองต้องจดจำกระบวนท่าต่างๆ มากมายตั้งแต่จับลูกอย่างไร ก้าวขาแบบไหน ออกแรงเท่าไหร่ ซึ่งเราไม่ได้ใส่ใจเลยว่าแต่ละอิริยาบถกว่าที่ลูกแบดจะถูกตบมันมีขั้นตอนการทำงานอะไรบ้าง (แบบภาพ slow motion ไงครับ)

Procedural memory ความจำที่เกี่ยวกับทักษะและการเคลื่อนไหว

Conditioned learning การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข คงจำได้นะครับที่มีการทดลองเกี่ยวกับการสั่นกระดิ่งให้เป็นเงื่อนไขว่าสุนัขจะได้รับอาหาร

Non-associative learning อันนี้เป็นการเรียนรู้แบบง่ายๆ มีชนิดย่อยๆ คือ habituation ลดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น และ sensitization เพิ่มการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น


เนื่องจากข้อมูลการรับสัมผัส (ภาพ เสียง กลิ่น และอื่นๆ) ซึ่งจัดเป็น sensory inputs ทุกอย่างต้องถูกบันทึกในสมองในขั้นที่เรียกว่า sensory register จากนั้นจึงจะเข้าไปสู่ขั้นต่อไปคือ short-term memory และความแตกต่างที่สำคัญของการรับสัมผัสกลิ่นคือ เส้นประสาทนำส่งกลิ่นไม่ได้ไปถ่ายทอดให้เซลล์ประสาทในธาลามัส (thalamus) เหมือนเส้นประสาทนำส่ง (sensory nerves) อื่นๆ หากแต่มันเกิดไซแนปส์ที่สมองระดับสูงกว่าได้โดยตรง เช่น ฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ซึ่งมีส่วนในการปรับเปลี่ยนและควบคุมความจำแบบ declarative memory และในการทดลองนี้ใช้กลิ่นเป็นตัวชี้นำการกระตุ้นความจำในช่วงที่นอนหลับเนื่องจากไม่ได้รบกวนกระบวนการนอนโดยธรรมชาติโดยสังเกตจากคลื่นไฟฟ้าของสมองที่เหมือนการนอนตามปกติ ซึ่งแตกต่างจากการรับสัมผัสทางเสียงและการมองเห็นที่รบกวนการนอนหลับได้


วิธีการทดลอง

ให้ผู้ทดลองจำวัตถุในตำแหน่งต่างๆ กัน ซึ่งเรียกการทดลองนี้ว่า two-dimensional (2D) object location memory task แบ่งผู้ทดลองออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มหนึ่งสูดดมกลิ่นกุหลาบด้วยในขณะที่กำลังเรียนรู้และจดจำข้อมูลตำแหน่งของวัตถุ และอีกกลุ่มไม่ได้รับกลิ่นกุหลาบแต่อย่างใด โดยทำการทดลองในช่วง หัวค่ำก่อนจะนอน

(21.30-22.30) จากนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองจะเข้านอนในเวลาประมาณห้าทุ่ม


กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ได้กลิ่นกุหลาบตอนที่จำตำแหน่งภาพ เมื่อสังเกตเห็นคลื่นไฟฟ้าในขณะที่นอนหลับเริ่มเป็น slow wave sleep ก็ให้ดมกลิ่นกุหลาบอีกครั้ง

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ให้กลิ่นกุหลาบตอนที่เรียนรู้แต่มาให้ตอนที่เกิด slow wave sleep

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มทดลองได้รับกลิ่นอีกครั้งในช่วงท้ายของการนอนหลับที่เป็น Rapid Eye Movement (REM)

กลุ่มที่ 4 ได้รับกลิ่นกุหลาบตอนที่กำลังจดจำภาพและได้อีกครั้งในช่วงที่ยังตื่นตัวอยู่ก่อนที่จะเข้านอน


ตื่นตอนเช้าประมาณ 7.00-7.30 ก็ทำการทดสอบว่าจำตำแหน่งวัตถุได้มากน้อยเพีงใด

ผลการทดลอง

1. เฉพาะกลุ่มแรกที่ได้ดมกลิ่นกุหลาบระหว่างจดจำตำแหน่งภาพและระหว่างการนอนอีกครั้งในช่วงที่เรียกว่า slow wave sleep สามารถจดจำแน่งของวัตถุได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

2. เมื่อทำการทดลอง fMRI ประกอบกัน พบว่าสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซีกซ้ายซึ่งเรียกว่า left anterior hippocampus และ left posterior hippocampus ถูกกระตุ้นในระหว่างที่ให้ดมกลิ่นกุกลาบในช่วง slow wave sleep

3. การดมกลิ่นไม่มีผลต่อความจำประเภท procedural memory เช่น ความจำที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ทักษะการทำงาน หรือ เล่นดนตรีและกีฬา เป็นต้น เนื่องจากสมองส่วนที่ทำหน้าที่คือ striatum, cerebral cortex และ cerebellum และไม่พบว่าถูกกระตุ้นระหว่างการดมกลิ่น


สรุปผลการทดลอง

การให้กลิ่นกุหลาบ (สองครั้ง คือ ตอนที่เก็บข้อมูลเข้าสมอง กับตอนที่กระตุ้นสมองเพื่อเอาข้อมูลอันนั้นมาถ่ายโอน) เป็นตัวชี้นำกระบวนการรื้อฟื้นความจำในช่วนการนอนหลับในช่วง slow wave sleep ทำให้สมองเกิด memory consolidation สามารถเปลี่ยนความจำระยะสั้นให้เป็นความจำระยะยาวได้เพิ่มขึ้น และสมองส่วนที่ทำหน้าที่นี้คือฮิปโปแคมปัสเนื่องจากเป็นความจำประเภท declarative memory


โดยส่วนตัวผมคิดว่าการทดลองนี้เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นะครับ ทำอย่างไรจะทำให้คนเราจดจำได้ดีขึ้นนอกจากที่เราเรียนรู้ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับความรู้เดิม ตั้งใจจริงในการเก็บความรู้อย่างเป็นระบะ รวมทั้งต้องอ่านหนังสือทบทวนตำราบ่อยๆ แล้ว ผลการทดลองนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ชี้ว่ากลิ่นมีส่วนกระตุ้นการโอนถ่ายความจำระยะสั้นจากฮิปโปแคมปัสไปเก็บไว้ในแหล่งเก็บความจำระยะยาวในสมองชั้นสูง เช่น neocortex ซึ่งอาจจะทำให้ aromatherapy มีบทบาทสำคัญต่องานวิจัยด้านการเรียนรู้และจดจำ และธุรกิจนี้อาจเฟื่องฟูในอนาคตมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ครับ

แต่อย่างไรก็ตามการทดลองนี้เป็นการศึกษาใน declarative memory สำหรับการเล่นกีฬา การเล่นดนตรี เหล่านี้เป็นทักษะที่เกิดจากการทำงานของ non-declarative memory ที่อาศัยกลไกและสมองส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ฮิปโปแคมปัส จึงไม่อาจนำผลสรุปนี้ไปเทียบเคียงได้

ปล. อ่านเนื้อหาข่าววิจัยอื่นเพิ่มเติมได้ที่ //wprasongchean.blogspot.com/

อ้างอิง

1. งานวิจัยเรื่อง Odor Cues During Slow-Wave Sleep Prompt Declarative Memory Consolidation
ตีพิมพิ์ในวารสาร Science ฉบับล่าสุด 9 MARCH 2007, VOL 315, p1426-1429
(ถ้าต้องการ original paper เมล์บอกผมได้ครับ)

2. หนังสือ Cognitive neurosciece: Biology of the Mind
 

Create Date : 14 มีนาคม 2550    
Last Update : 14 มีนาคม 2550 23:20:23 น.
Counter : 779 Pageviews.  

หมวกทำความเย็นให้สมอง Olympic Cool Cap® System

เมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้อนุมัติการวางตลาดของหมวกเย็นที่ว่านี้ในฐานะเครื่องมือทางการแพทย์ (medical device) เพื่อใช้รักษาทารกที่เกิดภาวะ hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) ภาวะนี้เกิดจากสมองได้รับการบาดเจ็บ (brain damage) จากการที่เซลล์ประสาท (neurons) และเซลล์เกลีย (glia cells)ไม่ได้รับก๊าซอ๊อกซิเจนเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อระบบเลือดที่ไปเลี้ยงสมองถูกปิดกั้นในประเทศสหรัฐอเมริกามีเด็กทารกที่ประสบภาวะนี้ประมาณ 5,000-9,000 คนในแต่ละปีซึ่งมีระดับความรุนแรงตั้งแต่ปานกลางจนถึงขั้นวิกฤติและหากเด็กที่แม้จะรอดชีวิตจากภาวะเหล่านี้ได้ก็จะประสบปัญหาความบกพร่องทางประชาน (ประชาน (cognition) เช่น การใช้ภาษา การจำ การคิด การอ่าน การใช้ปัญญา เป็นต้น) และปัญหาด้านการเคลื่อนไหวในเวลาต่อมาเครื่องมือทางการแพทย์ชิ้นใหม่นี้เรียกว่า Olympic Cool Cap® System ผลิตโดยบริษัท Olympic Medical Corporation เครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือลดความสูญเสียเมื่อสมองเกิดการบาดเจ็บจากภาวะ HIE โดยมีหลักการทำงานอย่างง่าย คือ มีท่อที่ทำให้น้ำมีความเย็นที่เรียกว่า water cooling channels ซึ่งจะทำให้เฉพาะส่วนศรีษะของทารกมีอุณหภูมิลดลงแต่ไปมีผลต่ออุณหภูมิร่างกายได้น้อยมาก จากข้อมูลขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่าบริษัทได้ศึกษาในเด็กทารกจำนวน 234 คนที่ใช้หมวกเย็นนี้พบว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีอัตราการตายที่ลดลง และอัตราการเกิดภาวะความทุพพลภาพลดลงเมื่อเทียบกับผลการทดลองในกลุ่มควบคุม

อีกไม่นานอาจจะเห็นเครื่องมือทางการแพทย์ชิ้นนี้ใช้ในสถานพยาบาลบ้านเราก็เป็นได้ครับ

แปลจาก Neuroscience for Kids //faculty.washington.edu/chudler/coolc.html
 

Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2550    
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2550 23:58:09 น.
Counter : 2168 Pageviews.  

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)

โรคมัลติเพิลสเคลอโรซิส (Multiple sclerosis) หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่าโรคเอ็มเอส (MS) เป็นความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางที่พบได้บ่อยที่สุดในคนที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี พบได้น้อยมากในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปีหรือมากกว่า 55 ปีและพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายถึงครึ่งเท่าตัว กล่าวคือ พบผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงจำนานสามคนต่อผู้ชายจำนานสองคน ปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยโรคเอ็มเอสทั่วโลกประมาณ 2,500,000 คน เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการเกิดโรคนี้พบได้น้อยในประเทศแถบใกล้เส้นศูนย์สูตรรวมทั้งประเทศไทย แต่พบมากในประเทศที่ห่างเส้นศูนย์สูตรออกไป เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เป็นต้น
รูปนี้แสดงการกระจายตัวของจำนานผู้ป่วยโรคเอ็มเอสทั่วโลกจะเห็นว่าประเทศในเขตเส้นศูนย์สูตรรวมทั้งประเทศไทยของเรามีจำนวนผู้ป่วยไม่มากนักเมื่อเที่ยบกับประเทศที่ไกลออกไป
ที่มา //library.med.utah.edu/kw/ms/mml/ms_worldmap.html

ชื่อโรคเอ็มเอสนี้มาจากอาการของโรค มาจากรากศัพท์ภาษากรีก “skleros” แปลว่าแข็ง หมายถึงเห็นรอยโรคเป็นแผ่นหรือแผลเป็น ส่วนคำว่า “multiple” หมายความว่าแผลเป็นเหล่านี้เกิดได้หลายตำแหน่งในระบบประสาทส่วนกลาง โรคเอ็มเอสนี้เกิดจากการทำลายเยื่อไมอีลิน (myelin sheath) ซึ่งพันอยู่รอบๆ เส้นใยแอกซอนของเซลล์ประสาทที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง (ระบบประสาทส่วนกลาง หมายถึง สมองและไขสันหลัง เซลล์ที่สร้างเยื่อไมอีลินในระบบประสาทส่วนกลาง คือ เซลล์ที่ชื่อว่าโอลิโกเดนโดรไซต์ (oligodendrocyte) แต่เซลล์ที่สร้างเยื่อไมอีลินในระบบประสาทส่วนปลายมีชื่อเรียกว่า Schwann cell) เมื่อเยื่อไมอีลินถูกทำลายสลายตัว (Demyelination) จะทำให้การนำส่งข้อมูลหรือสัญญาณประสาทของเซลล์ประสาทเกิดความผิดปกติ เช่น เกิดความล่าช้าในการนำส่งสัญญาณ หรือ อาจเกิดการปิดกั้นสัญญาญาณประสาทก็เป็นได้ การสูญเสียเยื่อไมอีลินนี้จึงถือเป็นรากเหง้าของปัญหาที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติของการนำสัญญาณประสาทไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกายรูปนี้แสดงโครงสร้างของระบบประสาทซึ่งแบ่งออกเป็น ระบบประสาทส่วนกลางที่ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง และระบบประสาทส่วนปลายที่ประกอบด้วยเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลังที่ไปเลี้ยงร่างกาย

ที่มา //www.mssociety.org.uk/รูปนี้แสดงโครงสร้างของเซลล์ประสาทและความสำคัญของเยื่อไมอีลินที่ช่อห่อหุ้มแอกซอนทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจึงทำให้การนำกระแสประสาทเกิดได้เร็ว

ที่มา //www.mssociety.org.uk/รูปนี้แสดงภาวะที่เกิดการทำลายเยื่อไมอีลินเป็นผลให้การสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทและกับอวัยวะของร่างกายเกิดความล่าช้าและแปรปรวน

ที่มา //www.mssociety.org.uk/

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยหลักสองส่วน คือ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม นักวิจัยบางส่วนเชื่อว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย บางกลุ่มเชื่อว่าไวรัสที่เกิดการติดเชื้อตอนวัยเด็กอาจไปกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่ายกายผิดปกติจนระบบดังกล่าวมาทำลายเยื่อไมอีลินของร่างกายเอง ที่สำคัญคือ หากเราอพยพไปอยู่ในประเทศที่ห่างไกลจากเส้นศูนย์สูตร เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หลังจากอายุปี 15 แล้ว โอกาสที่เราจะเป็นโรคนี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ได้รับในประเทศที่เราอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นมากกว่าปัจจัยที่เราจะได้รับจากกลุ่มประเทศที่เราย้ายไป

อาการโดยทั่วไปของผู้ป่วยโรคเอ็มเอสมีหลายลักษณะ เช่น มองเห็นไม่ชัด ตาพร่ามัว เส้นประสาทตาอักเสบ แขนขาเมื่อยล้าไม่มีแรง รู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยล้า ร่างกายไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งที่สมดุล พูดช้าผิดปกติ พฤติกรรมหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลง มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ สมรรถภาพทางเพศลดลง รวมทั้งสูญเสียความจำระยะสั้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตามโรคเอ็มเอสนี้ไม่ใช่โรคติดต่อ ผู้ป่วยแต่ละคนมีภาวะของโรคแตกต่างกัน บางรายอาจแสดงอาการเป็นครั้งคราว ในขณะที่บางรายมีอาการหนักขึ้นตามเวลา แต่ที่สำคัญคือผู้ป่วยทุกคนไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอาการเมื่อใด ลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง ผู้ป่วยบางรายที่มีอายุน้อยอาจถึงขั้นทุพพลภาพ

การวินิจฉัยโรคเอ็มเอสของแพทย์เฉพาะทางอาจประกอบด้วยหลายเทคนิควิธี

1. การทดสอบทางประสาทวิทยา (Neurological examination) เช่น สอบถามประวัติอาการในอดีต ตรวจการทำงานของตา การทรงตัว การรับสัมผัส และปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (reflex action) เป็นต้น

2. การใช้เครื่องตรวจสแกนที่เรียกว่า เครื่องเอ็มอาร์ไอ (Magnetic Resonance Imaging; MRI) ซึ่งสามารถเห็นภาพของสมองหรือไขสันหลังตำแหน่งที่เยื่อไมอีลินถูกทำลายและมีการสลายตัวเห็นเป็นรอยแผลเป็นในภาพ

3. การทดสอบทางสรีรวิทยาไฟฟ้าของสมองที่เรียกว่า “Evoked potentials” คือ การตรวจสอบความเร็วจากสิ่งกระตุ้น เป็นต้นว่า เสียงหรือภาพที่ส่งไปยังสมอง หรือความเร็วของการสั่งการจากสมองไปยังอวัยวะอื่นๆว่ามีความล่าช้ากว่าปกติหรือไม่อย่างไร

4. การเจาะไขสันหลังที่เรียกว่า ”Lumbar puncture” เพื่อดูดเอาน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) ไปตรวจ เพื่อพิสูจน์ว่าเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีจำนวนมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่ามันทำงานมากขึ้นเกิดปฏิริยาเล่นงานโจมตีประสาทส่วนกลาง
รูปนี้แสดงปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่เกิดบริเวณแผ่นกั้นระหว่างเลือดกับสมองที่เรียกว่า Blood Brain Barier และกลไกการทำงานของยา Daclizumab และ Natalizumab ที่ใช้รักษาโรคนี้

ที่มา //www-ermm.cbcu.cam.ac.uk/05008926h.htm


ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ มีเพียงยาบรรเทาอาการในระยะที่มีการอักเสบเท่านั้น เรียกว่า Disease modifying medicines นอกจากนี้ยังมีการแพทย์ทางเลือกที่ช่วยทุเลาอาการเช่น การฝังเข็ม (acupuncture), ไคโรแพรกติก (chiropractic), ยาสมุนไพร (herbal medicine), แนวการรักษาแบบโอมิโอพาธี (homeopathy) และแนวการรักษาแบบออสทีโอพาธี (osteopathy) เป็นต้น

สารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษา วิทยาการที่เป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคเอ็มเอสแต่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยคือ การใช้เซลล์ต้นกำเนิดของระบบประสาท (neural stem cell) ที่สามารถเจริญพัฒนาไปเป็น oligodendrocyte precursor cells ซึ่งโอลิโกเดนโดรไซต์นี้อาจช่วยสร้างไมอีลินไปหุ้มแอกซอนเพื่อทดแทนส่วนที่ถูกทำลายในระบบประสาทส่วนกลางได้รูปนี้แสดงกลไกการนำส่งเซลล์ต้นกำเนิด neural precursor cell จากระบบไหลเวียนโลหิต ผ่าน Blood Brain Barier เข้าไปยังสมองซึ่งจากนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์โอลิโกเดนโดรไซต์เพื่อสร้างเยื่อไมอีลินทดแทนส่วนที่ถูกทำลายไป

ที่มา //www.rsna.org/rsna/media/pr2004/pr_stemcells_may_hold_promise2.html

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

1. //www.freewebs.com/neuroscience/diseases.htm

2. the National Multiple Sclerosis Society, USA

3. the Multiple Sclerosis Society, UK
4. Multiple Sclerosis International Federation
 

Create Date : 29 มกราคม 2550    
Last Update : 21 กรกฎาคม 2552 23:11:29 น.
Counter : 4382 Pageviews.  

1  2  

weerapong_rx
Location :
London United Kingdom

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
อยู่เมืองกรุงไกลนาเพื่อตามล่าฝัน
Friends' blogs
[Add weerapong_rx's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.