Group Blog
 
All blogs
 

แผนการเรียนรู้วิชา ศิลปะ ชั้น ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวาดภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รหัสวิชา ศ13101 ชื่อวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สอนครั้งที่1

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การวาดภาพ เวลา 2 ชั่วโมง สัปดาห์ที่ 1-2

......................................................................................................................................................................................................

1.สาระสำคัญ

การวาดเขียนผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ การวาดภาพลงบนพื้นระนาบ ด้วยวิธีการขีด เขียนปาด มีความสุข มีสุนทรียภาพ มีชีวิตชีวา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2.จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2.1 จุดประสงค์ปลายทาง(ตัวชี้วัด)

ศ 1.1 ป.3/4 วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว

ป.3/6วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว

2.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(นำทาง)

             1. สามารถวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวได้

              2. สามารถวาดภาพโดยใช้เส้นเป็น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวได้

3.สาระการเรียนรู้

หลักการวาดภาพระบายสี วัตถุ สิ่งของตามธรรมชาติ

4.กิจกรรมการเรียนรู้

คาบเรียนที่1

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน( 10 นาที )

              1.ครูกล่าวถึงต้นไม้ในบ้านของนักเรียนและต้นไม้ในชุมชนที่เคยเห็นว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง

2. ครูนำภาพต้นไม้ลักษณะต่างๆกันให้นักเรียนดูแล้วสังเกตความแตกต่างของรูปร่าง

3. โชว์คำศัพท์เกี่ยวกับต้นไม้ 3 คำบนกระดาน ให้นักเรียนท่องคำศัพท์ตาม

4.คุณครูกล่าวถึงรูปร่างในธรรมชาติคืออะไรต้นไม้มีชนิดใดบ้าง ประโยชน์ที่เราได้รับจากต้นไม้ในชีวิตประจำวัน

ขั้นสอน(35 นาที)

1.ครูสาธิตขั้นตอนการวาดภาพรูปร่าง ต้นไผ่ ต้นไม้ ในลักษณะต่างๆ ด้วยเส้น บนกระดาน

2.ให้นักเรียนวาดภาพตามลำดับขั้นตอน

3.ครูเดินสำรวจผลงานของนักเรียนในขณะนักเรียนวาดภาพครูชี้แนะข้อผิดพลาดของนักเรียนให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

4.ครูสาธิตขั้นตอนการระบายสีไล่น้ำหนักจากอ่อนไปเข้มในโทนสีต่างๆ กัน บนกระดาษ

5.ครูสาธิตการระบายสีต้นหญ้าต้นไผ่ ต้นไม้ ในลักษณะต่างๆ ด้วยเส้น บนกระดาษ

6.ครูเดินสำรวจผลงานของนักเรียนในขณะนักเรียนระบายสี ชี้แนะข้อผิดพลาดของนักเรียนให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ขั้นสรุป(10 นาที)

ให้นักเรียนกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการวาดภาพในครั้งนี้และสามารถตอบได้ว่าการวาดภาพคืออะไร ภาพต้นไม้มีลักษณะใดบ้างและเราระบายสีต่างๆไล่น้ำหนักด้วยสีอะไรบ้าง

คาบที่2

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน( 10 นาที )

              1.ครูเล่านิทานเรื่อง“ผักกาดยักษ์”

              2.ครูซักถามเกี่ยวกับผักที่นักเรียนเคยเห็นและที่ชอบรับประทานในชีวิตประจำวัน

3.ครูนำภาพผักชนิดต่างๆและติดบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับผัก 3 คำบนกระดาน

4.ให้นักเรียนท่องคำศัพท์บนกระดานและให้บอกชื่อของผักแต่ละชนิด

5.คุณครูกล่าวถึงผักคืออะไร ประโยชน์ที่ได้รับจากการกินผัก

ขั้นสอน(35 นาที)

1.ครูสาธิตขั้นตอนการวาดภาพรูปร่างผักในลักษณะต่างๆ ด้วยเส้น บนกระดานดำ

2.ให้นักเรียนวาดภาพตามลำดับขั้นตอน

3.ครูเดินสำรวจผลงานของนักเรียนในขณะนักเรียนวาดภาพครูชี้แนะข้อผิดพลาดของนักเรียนให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

4.ครูสาธิตขั้นตอนการระบายสีไล่น้ำหนักจากอ่อนไปเข้มในโทนสีต่างๆ กัน บนกระดาษ

5.ครูสาธิตการระบายสีผักในลักษณะต่างๆ ด้วยเส้น บนกระดาษอาร์ต

6.ครูเดินสำรวจผลงานของนักเรียนในขณะนักเรียนระบายสี ชี้แนะข้อผิดพลาดของนักเรียนให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ขั้นสรุป(5 นาที)

ครูสรุปในสิ่งที่นักเรียนได้เห็นและให้นักเรียนกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการวาดภาพในครั้งนี้และตอบได้ว่าการระบายสีต่างๆ ไล่น้ำหนักด้วยสีอะไรบ้างในผักชนิดต่างๆ กัน

5.สื่อและแหล่งการเรียนรู้

5.1หนังสือศิลปะเกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพ

5.2ข้อมูลอินเตอร์เนต

5.3รูปภาพต้นไม้ ชนิดต่างๆ ต้นไผ่ และผักชนิดต่างๆ

5.4ภาพตัวอย่างผลงาน

5.5 สไลด์มัลติมีเดีย Power Point

6.การวัดผลและประเมินผล

6.1เครื่องมือวัดและประเมินผล

 ใบงาน

6.2วิธีวัดและประเมินผล

ใบงาน

6.3เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

6.3.1การวาดเส้นที่ถูกต้องตามสัดส่วน 2 คะแนน

 6.3.2 ความคิดสร้างสรรค์ 2 คะแนน

6.3.3ความสวยงาม 2 คะแนน

6.3.4ความสะอาด ความเรียบร้อย 2 คะแนน

6.3.5ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 2 คะแนน

รวมทั้งหมด 10 คะแนน

รายการประเมิน

ดีมาก

(2 คะแนน)

ดี

(1.5 คะแนน)

พอใช้

(1 คะแนน)

ควรปรับปรุง

(0.5 คะแนน)

1. การวาดเส้นที่ถูกต้องตามสัดส่วน

2 .ความคิดสร้างสรรค์

3 .ความสวยงามของผลงาน

4 .ความสะอาด ความเรียบร้อย

5 .ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

7.กิจกรรมเสนอแนะ/งานที่ได้รับมอบหมาย

7.1กิจกรรมเสนอแนะ

ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในผลงานวาดภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน

7.2งานที่มอบหมาย

สำหรับนักเรียนที่ยังทำไม่เสร็จให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้าน ส่งสัปดาห์หน้า


ป.ล.ขอมอบไว้เพื่อเป็นตัวอย่างทางการศึกษาวิชาหลักสูตร และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้มีแนวทางในการเขียนค่ะ เพราะคนเราเกิดมาย่อมไม่รู้มาก่อนรู้ค่ะ แต่อย่าลอกเลียนแบบทั้งหมดนะคะ คิดเองบ้างค่ะ เพื่อความเจริญทางการศึกษาของสังคมไทย 


ขอบคุณค่ะ


ม.นีลนุช (ผู้เขียน) ปัจจุบัน ครูศิลปะโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแถบชานเมืองกรุงเทพ





 

Create Date : 15 พฤศจิกายน 2557    
Last Update : 15 พฤศจิกายน 2557 20:37:44 น.
Counter : 5610 Pageviews.  


Neilnuch_T
Location :
จันทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]





ภาพทั้งหมด
เป็นของ
TRio Monalisa ค่ะ :)

..
ขอสงวนไว้ ณ ที่นี้ค่ะ :X


Friends' blogs
[Add Neilnuch_T's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.