Group Blog
 
All Blogs
 

กฎหมายไทย แต่งง่าย หย่ายาก นะครับ

การแต่งงานระหว่างคน 2 คน แม้ว่าจะหวานชื่นเพียงใดในตอนต้น แต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องนั่งทนกลืนน้ำตา เพราะ คู่ของตนไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

เนื่องจากมีคนถามกันมามากในห้องศาลาประชาคมเรื่องการฟ้องหย่า
เลยขอยกเอาเรื่องของการฟ้องหย่ามาไว้ในที่นี้นะครับ

ตามกฎหมายแล้ว เมื่อคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ไม่สามารถหย่าได้ตามใจชอบเพียงฝ่ายเดียวนะครับ ต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่ายรวมกัน ในกรณีที่เราทนไม่ได้กับพฤติกรรมของคุณสามี หรือ คุณภรรยาที่(เคย)รัก เราจะสามารถฟ้องหย่าได้โดยเหตุดังนี้นะครับ

เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

ข้อนี้มีการฟ้องร้องกันบ่อยมากครับ ชนะบ้างแพ้บ้าง ที่สำคัญคือหากคู่สมรสทราบเรื่องการมีชู้แต่มิได้ทักท้วงกลับยินยอมให้ทำต่อไปแบบนี้จะยกเหตุนี้ขึ้นมาอ้างฟ้องหย่าไม่ได้นะครับตามที่กำหนดไว้ใน ม.1517
"มาตรา 1517 เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 (1) และ (2) ถ้าสามีหรือภริยาแล้วแต่กรณี ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้"

แต่ในกรณีที่สามีหรือภรรยายังคงคบชู้ต่อมาเรื่อย ๆ (ไม่ใช้ทำครั้งเดียว) เราสามารถอ้างได้ว่าเราได้ให้อภัยการกระทำนั้นเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อคู่สมรสยังทำการคบชู้อยู่ ตนเองไม่สามารถให้อภัยต่อไปได้ขอฟ้องหย่า แบบนี้ได้ครับ(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

เหตุฟ้องหย่าข้อนี้จะตรงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน (ก) (ข) หรือ (ค) อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ครับ เช่น
- สามีไปกู้เงิน 1ล้านบาทเอาไปเล่นพนันบอล แบบนี้เป็นการก่อหนี้ อันทำให้ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ฟ้องหย่าได้ (ค)
- ภรรยาไปยังที่ทำงานของสามีแล้วโวยวายด่าว่าเพื่อนพนักงานของสามีหาว่าเป็นชู้กัน โดยที่ ไม่มีเหตุให้สงสัยและสามีมิได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวจริง ทำให้สามีอับอายขายหน้า ฟ้องหย่าได้ (ข)(3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

เหตุฟ้องหย่าในข้อนี้ แบ่งเป็น 2เหตุแยกกัน คือ
1. ทำต่อตัวคู่สมรส
2. ทำต่อบุพการีของคู่สมรส
ไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้ง 2 คนพร้อมกันก็เป็นเหตุฟ้องหย่าได้ทั้งคู่ แต่ทั้งนี้การทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทนั้นต้องเข้าลักษณะเป็นการกระทำร้ายแรง เช่น
- ภรรยาตบหน้าสามี 1 ทีจนเป็นรอยแดงที่แก้ม เพราะสามีต่อว่าภรรยาก่อน แบบนี้ไม่ร้ายแรง ฟ้องหย่าไม่ได้
- สามี ต่อยหน้าภรรยา 2 หมัด แล้วตามไปเหยียบอีก 1 ที เพราะไม่พอใจที่ภรรยาไม่ให้เงินไปซื้อเหล้า แบบนี้เป็นการกระทำร้ายแรง ฟ้องหย่าได้(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4/1) สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

เหตุฟ้องหย่าข้อนี้ตรงตัวครับ คือ คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องถูกจำคุกเกินกว่า 1ปี และทำให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียหายหรือเดือดร้อนก็ฟ้องหย่าได้แต่ตนเองต้องไม่ได้เป็นผู้ร่วมก่อการหรือยินยอมให้กระทำซะเองนะครับ


(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

เหตุฟ้องหย่านี้ ต้องเป็นการสมัครใจ ตกลงกันแยกกันอยู่นะครับ โดยต้องมีเจตนาในการตกลงแยกกันอยู่ชัดเจนนะครับ ไม่ใช่ว่า สามีไปทำงานต่างประเทศ 4 ปี กลับมาภรรยาฟ้องหย่าแบบนี้ไม่ได้นะครับ(5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

ลักษณะจะคล้าย ๆ กับเหตุฟ้องหย่าในข้อ (4/2) นะครับ แต่มีเหตุพิเศษคือ การตกเป็นบุคคลสาบสูญ(ตายในทางกฎหมาย) หรือ หายไปโดยไม่ทราบว่าเป็นหรือตายไปแล้ว เกิน 3 ปี (ไม่ติดต่อมาเลย) แต่ไม่ใช่ว่า สามีหายไป(หนีหนี้) แต่ส่งจม. มาหาภรรยาทุก 3เดือน แบบนี้ยังไม่สาบสูญนะครับ ฟ้องหย่าไม่ได้(6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

เหตุฟ้องหย่าข้อนี้ถูกนำมาอ้างกันมากครับเพราะเป็นเหตุที่สามารถในวิจารณญาณวินิจฉัยได้อย่างกว้างขวาง หลัก ๆ คือ การที่คู่สมรสกระทำตัวไม่สมกับฐานะ ทำให้ คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งลำบาก เช่น สามีทำงานเงินเดือน 1แสนบาท แต่ให้ภรรยาใช้จ่ายในครอบครัวเดือนละ 3 พันจนภรรยาไม่สามารถอยู่ได้ หรือ สามีกินเหล้าเล่นการพนันไปวัน ๆ ไม่ทำมาหากิน ขอเงินภรรยาใช้ไปวัน ๆ แบบนี้ก็ฟ้องหย่าได้ครับ(7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

เรื่องนี้ตรงตัวครับ แต่อาจจะต้องมีคำวินิจฉัยของแพทย์มายืนยัน มีจุดที่ต้องพิจารณาอย่างเดียวคือ ความวิกลจริตนั้นทำให้ไม่สามารถทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้ เช่น ซึมเศร้า, ประทุษร้าย, ทำลายข้าวของ(8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

กรณีที่ สามีหรือภรรยาได้ให้ทัณฑ์บนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะไม่กระทำผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ แล้วไปทำผิดในเรื่องนั้นซ้ำอีก ในเหตุนี้ต้องเป็นความผิดซ้ำเดิมเท่านั้นกรณีเป็นความผิดใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องเดิมจะนำเหตุนี้มาฟ้องไม่ได้(9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

ตรงตัวครับ เช่นโรคเอดส์, โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคที่ไม่น่าจะรักษาหายอย่างแน่นอน ก็สามารถฟ้องหย่าได้(10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกาย ทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

อันนี้เข้าใจง่าย แต่ไม่มีใครอยากเป็นแน่นอน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างถาวร ฟ้องหย่าได้นะครับ ดังนั้นท่านชายทั้งหลาย ดูแลสุขภาพกันให้ดี ๆ นะครับBlog หน้า จะมาว่ากันเรื่อง สินส่วนตัว สินสมรส และการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา แบบเบื้องต้นนะครับ
 

Create Date : 27 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 27 พฤษภาคม 2551 14:06:19 น.
Counter : 1269 Pageviews.  

1  2  

Natelo
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ทดสอบทำBlog ของตัวเองครับ จะเน้นเรื่องภาพยนต์และ Serie USA เป็นหลัก เพราะชอบดูหนัง

Blog ที่จะนำมาเสริมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้สำหรับบุคคลทั่วไป หรือ ปัญหาที่เจอบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ ผู้เขียนทำงานด้านการร่างสัญญาอยู่หากใครต้องการให้ช่วยก็แจ้งความจำนงไว้ได้นะครับ

Update
เพิ่มเติมหัวข้อ การเมืองเรื่องใกล้ตัว อีก 1 Blog ครับหลังจากทนไม่ไหวกับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
Friends' blogs
[Add Natelo's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.