All Blog
ตรีเอกานุภาพ
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน


ตรีเอกานุภาพ
พระบิดา พระวจนะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์


- มีหลักฐานว่าเยซัสสอนหรือเอ่ยถึง เรื่องตรีเอกานุภาพ ??
- เรื่องการสอนหรือข้อพิสูจน์การยอมรับคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ ??


ในมัทธิว 28:19 “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ” อันนี้ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ เรื่องตรีเอกานุภาพ...

ถ้อยคำ พระบิดาพระวจนะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสามสิ่งนี้เป็นหนึ่ง ได้ถูกลบออกไปในฉบับมาตราฐานปรับปรุงใหม่ ค.ศ.1952 และ 1971 และในฉบับภาษาอื่นๆ อีก เพราะเป็นสิ่งที่เกินเข้ามาในตัวบท ภาษากรีก

ในฉบับมาตราฐานอเมริกันใหม่ 1 ยอห์น 5:7-8 อ่านว่าดังนี้ “และพระวิญญาณทรงเป็นพยาน เพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง มีพยาน อยู่3 ประการด้วยกันคือ พระวิญญาณ น้ำ และพระโลหิต และพยานทั้งสามนี้สอดคล้อง ” ในฉบับนิวเวิร์ลพี่พยานพระเยโฮวาห์ใช้นั้น ก็จะพบข้อความเช่นเดียวกัน แต่ทำไม คริสเตียนหลายท่านจริงไม่ทราบว่า ข้อความนี้ถูกตัดไป


การสร้างคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ นั้น โดย อะธาสิอุส บาดหลวงชาวอียิปต์ จากอเล็กซานเดรีย เป็นที่ยอมรับโดยสภาพแห่ง นิคาเอ ( Council of Nicaea ) ใน ค.ศ.325 นั่นคือหลังจากที่เยซัสจากโลกนี้ไปแล้ว ลัทธิบูชาพวกเทวรูปของพวกโรมัน ได้มีอิทธิพลกับคำสอนนี้ ความเชื่อเรื่อง เทพพระเจ้า 3 องค์ การย้ายวันสะโตบามาเป็นวันอาทิตย์ วันที่ 25 ธค. ซึ่งเป้นวันเกิดของ มิธราสุริยเทพ ของพวกโรมันได้ถูกนำมาเป็นวันเกิดของพระเยซู ถึงแม้ว่าไบเบิ้ลจะกล้าวไว้ล่วงหน้าถึงห้ามการประดับต้นคริสต์มาส ใน เยเรมีย์ 10 : 2-5 ว่า :
พระเจ้าทรงตรัสดังนี้ว่า " อย่าเรียนรู้วิถีทางแห่งบรรดาคนนอกศาสนา หรืออย่าคร้ามกลัวสัญญาณแห่งท้องฟ้า ตามที่บรรดาคนนอกศาสนาคร้ามกลัวนั้น เพราะธรรมเนียมของชนชาติทั้งหลายก็ไร้สาระ เขาตัดต้นไม้มาจากป่าต้นหนึ่ง เป็นสิ่งที่มือช่างได้กระทำด้วยขวานเขาทั้งหลายก็เอาเงินและทองมาประดับ เขาตอกไว้แน่นด้วยค้อนและตะปู มันก็เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ มันตั้งขึ้นเหมือนต้นปาล์ม มันพูดไม่ได้ คนต้องขนมันไป เพราะมันเดินไม่ได้ อย่ากลัวมันเลย เพราะมันทำร้ายไม่ได้ มันก็ทำดีไม่ได้ด้วย"


เนื่องจากคริสเตียนได้เบนออกจากคำสอนเดิม ของเยซัส หรือท่านนบีอีซาอะลัยอิสลลาม ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้ส่ง ท่านนบีมูฮำมัด (ซล.) ศาสนทูตคนสุดท้ายลงมาฟื้นฟู แก้ไขในสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป เช่น การห้ามทานหมู การยกเลิกการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย โดยเปาโล หรือปอล (กาลาเทีย 5:2 ) “ดูเถิด ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่า ถ้าท่านรับพิธีเข้าสุหนัตพระคริสต์จะทรงทำประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย”

คัมภีร์อัลกรุอานได้เตือนเอาไว้ว่า ในซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ 5:73 “ แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่า อัลลอฮ์เป็นผู้ที่สามของสามองค์ นั้นได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่ควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากผู้ที่ควรเคารพสักการะองค์เดียวเท่านั้น และหากพวกเขามิหยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากล่าวแน่นอนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาในหมู่พวกเขานั้นจะต้องประสบการลงโทษอันเจ็บแสบ ”


ถ้าจะอ้างถึงในยอห์น 14: 11
“จงเชื่อเราเถิดว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา หรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเราเพราะกิจการเหล่านั้นเถิด”

ลองเปรียบเทียบใน ยอห์น 17: 21
“เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา”ถ้าหากเยซัสและพระเจ้าเป็นหนึ่ง ก็เห็นได้อีกเช่นกันว่า บรรดาสานุศิษย์ ก็เป็นหนึ่งในเยซัสและในพระเจ้า ทำไมบรรดาสานุศิษย์ จึงไม่ใช่พระเจ้าด้วยเพราะเขาก็อยู่ในพระเจ้าเหมือนเยซัส ถ้าหากพระเจ้า เยซัส และพระวิญาณบริสุทธิ์รวมกันเป็นหนึ่งหน่วยของตรีเอกานุภาพแล้ว ถ้าเช่นนั้น จำนวนสานุศิษย์ที่รวมเข้าไปด้วย ก็จะเป็น 1 หน่วยพระเจ้าของ 15

ถ้าเยซัสคือพระเจ้า ??

ตามที่ มี ในยอห์น 14 :8 " ฟีลิปทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นและพวกข้าพระองค์จะพอใจ"


แต่ในยอห์น 14 : 9
“พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ฟีลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้ และท่านยังไม่รู้จักเราหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา และท่านจะพูดได้อย่างไรว่า `ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็น'”

เยซัสจะสำแดงพระเจ้าแก่สาวกได้อย่างไร เยซัสเองก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้บังเกิดขึ้น เยซัสได้กล่าวในยอห์น 4 : 24ว่า
“พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง"

และ ยอห์น 5: 37 “และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานถึงเรา ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์”


ดังนั้นสิ่งที่คริสเตียนมองเห็น จึงไม่ใช่พระเจ้า ....


กุรอาน ซูเราะฮฺอัลอันอามที่ 6: 103 ว่า
“สายตาทั้งหลายย่อมไม่ถึงพระองค์ แต่พระองค์ทรงถึงสายตาเหล่านั้น และพระองค์ก็คือผู้ทรงละเอียดลึกซึ้ง ผู้ทรงรอบ”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ คืออะไร ??


คริสเตียนถูกสอนว่า พระบิดาคือพระเจ้า พระบุตรคือพระเจ้า พระวิญญาณคือพระเจ้า แต่ไม่ได้รับอนุญาต ให้พูดว่าพระเจ้า 3 องค์

ในเรื่องการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ นั้นให้ดู ใน มัทธิว 1:18
“เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้ คือมารีย์ผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟได้สู่ขอหมั้นกันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่า มารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์”


แล้วลองเทียบกับ ลูกา 1:26 -27
“ เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้น ให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี ชื่อนาซาเร็ธมาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟ เป็นคนในวงศ์วานดาวิด หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์ ”

ดังนั้น การเกิดของเยซัส มัทธิวเอ่ยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ และลูกาเอ่ยถึงทูตสวรรค์กาเบรียล และพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร ??...


พระเจ้า คือพระเจ้า วิญญาณบริสุทธิ์คือทูตสวรรค์กาเบรียล และพระเยซูคือ.....ศาสนทูตท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุตรของมารีย์


คัมภีร์ของพระเจ้านั้นไม่ควรที่จะขัดแย้งกัน ถ้าหากมีข้อความที่ขัดแย้งกันแล้ว เพียงหนึ่งข้อความนั้นที่เป็นจริงจะถูกทั้ง 2 ข้อความหรือไม่ก็ผิดทั้ง 2 ข้อความด้วยความเคารพค่ะ
วัสสลามCreate Date : 06 เมษายน 2550
Last Update : 6 เมษายน 2550 12:20:24 น.
Counter : 691 Pageviews.

3 comments
  
โดย: habibe IP: 172.188.39.52 วันที่: 6 เมษายน 2550 เวลา:22:00:35 น.
  
โดย: hayeerun IP: 202.28.169.165 วันที่: 10 เมษายน 2550 เวลา:8:08:03 น.
  
กุรอานบอกว่า
"กุรอ่านถูกส่งมา 1 ในนั้นคือเพื่อเติมเต็ม คัมภีเล่มก่อนๆ
และกุรอ่านเป็นหนังสือที่สมบูรที่สุดและสุดท้าย โดยพระเจ้าจะคุ้มครองมัน"

.. กุรอ่านจึงอธิบายความขัดแย้ง หรือชี้ข้อเท็จจิงได้อย่างง่ายดาย...
โดย: สเนโก้ วันที่: 28 กันยายน 2550 เวลา:10:41:23 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

นะ(รก)
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]เพราะเราไม่รู้ว่า ลมหายใจจะหมดลงเมื่อใด
The Doomsday Book
Date Conversion
Gregorian to Hijri Hijri to Gregorian
Day: Month: Year
Website Counter
New Comments