Group Blog
 
All blogs
 
ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ ๑-๓)ศิลปะรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นใน พุทธศักราช ๒๓๒๕
สถาปัตยกรรม กล่าวกันว่าการสร้างกรุงเทพฯ เป็นการนำแบบอย่างของปราสาทราชวัง และ วัดวาอารามที่ถูกทำลายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกมารื้อฟื้นขึ้นอีกครั้ง โดยระดมช่างฝีมือต่างๆ ที่แตกกระสานซ่านเซ็นไปเมื่อครั้งกรุงแตกให้กลับมารวมกันเพื่อจะได้แสดงฝีมือสร้างสรรค์บ้านเมืองขึ้นใหม่ เริ่มจากการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังใน พุทธศักราช ๒๓๒๕ มีการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดในพระราชวังและมีวังหน้าเรียกว่า พระราชวังบวรสถานมงคล วังหลวง คือ พระบรมมหาราชวัง และวังหลัง คือ พระราชวังบวรสถานพิมุขอาคารบ้านเรือนยังคงสร้างบ้านไม้แบบเรือนไทยกันทั่วไปในสมัยรัชกาลที่ ๓ เปลี่ยนแปลงไปบ้างคือ เจ้านาย และขุนนางนิยมก่อสร้างอาคารบ้านเรือนด้วยอิฐโบกปูนและมุงหลังคาด้วยกระเบื้องแบบจีน
สถาปัตยกรรมทางด้านศาสนาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยังนิยมสร้างปรางค์ และเจดีย์ไม้สิบสอง เช่น ปรางค์วัดระฆังโฆษิตาราม ปรางค์วัดอรุณราชวราราม ในกรุงเทพมหานคร ในปลายรัชกาลที่ ๓ เริ่มมีความนิยมสร้างเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา เช่น เจดีย์วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
โบสถ์และวิหารก็ยังคงเลียนแบบมาจากอยุธยา คือเป็นแบบทรงโรงฐานแอ่น โค้งตกท้องช้าง เช่น พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโบสถ์และวิหารครั้งสำคัญกลายเป็นแบบที่มีอิทธิพลศิลปะจากจีนอย่างมาก เรียกว่า แบบพระราชนิยม กล่าวคือ เลิกระบบช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ เสาทำเป็นเสาสี่เหลี่ยมไม่มีหัวเสา หน้าบันประดับลายปูนปั้นหรือเครื่องถ้วยจีน ศิลปะแบบพระราชนิยมนี้เป็นที่นิยมกันแพร่หลาย ดังนั้นวัดที่สร้างใหม่และวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในรัชกาลนี้ จึงมักสร้างตามแบบศิลปะพระราชนิยมแทบทั้งสิ้น เช่น วัดราชโอรสาราม วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดนางนอง วัดกัลยาณมิตร และวัดมหรรณพาราม ในกรุงเทพมหานครยังมีสถาปัตยกรรมในรัชกาลที่ ๓ ที่แปลกออกไปจากรัชกาลอื่นๆ อีก เช่น พระเจดีย์ที่วัดยานนาวา มีฐานเป็นรูปสำเภาเท่าเรือสำเภาจริงๆ มีพระราชประสงค์จะให้คนรุ่นหลังรู้จักสำเภาจีน ว่ามีรูปร่างอย่างไร นอกจากนี้ก็มีการสร้างโลหะปราสาท แทนเจดีย์ในวัดราชนัดดา เป็นโลหะปราสาทตามแบบลังกา แต่โลหะปราสาทที่ลังกาขณะนั้นทรุดโทรมมากแทบจะเหลือแต่เสา โลหะปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่จึงคิดแบบต่อเติมตามความพอใจของไทยมียอดถึง ๓๗ ยอด ซึ่งหลายถึง โพธิปักขิยธรรม ๓๗
ประติมากรรม สมัยรัตนโกสินทร์มิได้ให้ความสำคัญในการสร้างพระพุทธรูปเหมือนสมัยสุโขทัยหรืออยุธยา แต่มุ่งไปที่การสร้างวัดและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามมากกว่า พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นโดยฝีมือช่างในรัชกาลที่ ๑ เช่น พระประธานที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบโน้มเอียงไปทางศิลปะอยุธยาและอู่ทอง รัชกาลที่ ๒-๓ เช่น พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระพุทธรูปหล่อใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ พระพุทธไสยาสน์(พระนอน) ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีความยาว ๑ เส้น ๓ วา สูง ๗ วาครึ่ง เป็นพระนอนที่มีความงดงามก่อด้วยอิฐและปูน แล้วปิดทองทับ ที่พระบาทมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล ๑๐๘ ประการประติมากรรมตกแต่งที่แปลกในสมัยนี้ คือ ความนิยมนำภาพสลักตุ๊กตาหินยืนกลางแจ้งมาประดับไว้ตามประตู ตามลาน ทำเป็นรูปคน ตัวงิ้ว รูปสิงโต โดยใช้ช่างฝีมือชาวจีน
จิตรกรรม จิตกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือเป็นยุคแบบแผนของจิตรกรรมแบบประเพณีไทยเพราะมีรูปแบบที่พัฒนาสืบต่อมาจากสมัยอยุธยาจนเกิดลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมแบบประเพณีไทย มีทั้งจิตรกรรมฝาผัง ภาพพระบฏ ตลอดจนภาพเขียนแบบสมุดไทยภาพจิตรกรรมฝาผนัง มักจะเขียนเรื่องราวในพระพุทธศาสนา นิยมเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติรวมทั้งภาพชีวิตเจ้านายในพระราชสำนัก และสามัญชน ภาพบ้านเมือง ภาพชนบท ตลอดจนประเพณีการละเล่นต่างๆ รูปแบบเฉพาะของจิตรกรรมที่จัดว่าเป็นแบบอย่างของสมัยนี้คือ ภามเทวดาและกษัตริย์ราชสำนักจะเขียนอย่างงดงามมีการปิดให้ดูเด่น จะแสดงความรู้สึกด้วยกิริยาอาการ แต่ใบหน้าสงบนิ่งไม่แสดงความรู้สึกใดๆ ท่าทางจะเป็นอย่างละคร หรือเป็นท่าประดิษฐ์มากกว่าจะเป็นท่าทางธรรมชาติส่วนภาพคนธรรมดาสามัญจะเขียนตามสภาพความเป็นจริง
สำหรับภาพพระบฏ คือ ภาพที่เขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลงบนผ้า ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยอยุธยานิยมวาดเป็นภาพพระพุทธองค์ประทับยืนอยู่ตรงกลาง มีพระสาวกประกอบอยู่สองข้าง และมีวาดภาพพุทธประวัติและทศชาติด้วยส่วนภาพเขียนแบบสมุดไทย หรือหนังสือตัวเขียนสมัยโบราณมีสองชนิด ชนิดหนึ่งเขียนลงบนใบงานเป็นแผ่นๆ อีกชนิดหนึ่งเขียนกระดาษข่อย หนังสือใบลานใช้เฉพาะเรื่องในพระพุทธศาสนาแต่สมุดข่อยใช้กับเรื่องราวต่างๆ ได้ทั่วไป เช่น ตำราพิชัยสงคราม


////images.google.co.th/imgres?imgurl=//www.oknation.net/blog/home/blog_data/405/5405/images/rakang08.jpg&imgrefurl=//www.oknation.net/blog/print.php%3Fid%3D162560&h=560&w=420&sz=90&hl=th&start=1&um=1&usg=__Zam4qU7iepg9KOwY_u723yI9ABk=&tbnid=HwW3rG72XUuaFM:&tbnh=133&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%26um%3D1%26hl%3Dth


Create Date : 05 กันยายน 2551
Last Update : 3 ตุลาคม 2551 0:49:07 น. 1 comments
Counter : 1590 Pageviews.

 
สวยจัง


โดย: บีบี IP: 192.168.1.4, 222.123.229.44 วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:53:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

naratip_jack
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพลง ดาวกับเม็ดทราย - ลีโอพุฒ" HIDDEN="true" AUTOSTART="true"LOOP=" ใส่จำนวนรอบที่ต้องการให้เปิด" MASTERSOUND> พื้นหลัง พื้นcomment
Friends' blogs
[Add naratip_jack's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.