Group Blog
 
All Blogs
 
คิริมานนทสูตร อุบายรักษาโรค พิจารณารูป-นาม


คิริมานนทสูตร



เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ตตฺรโข อายสฺมา คิริมานนฺโท อาพาธิโก โหตีติ


บัดนี้ จักแสดงพระสูตรอันหนึ่ง อันโบราณาจารย์เจ้าหากกำหนดไว้ว่า คิริมานนทสูตร อ้างเนื้อความว่า ครั้งปฐมสังคายนา พระมหาสังคาหกเถรเจ้าทั้งหลาย ๕๐๐ องค์ หย่อนโอกาสไว้ให้พระอานนท์องค์หนึ่ง ได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมแล้ว คอยพระอานนท์องค์เดียว กำลังเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่ ยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์ ครั้นพระอานนทเถรเจ้าได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว ก็เข้าจตุตถฌาณ เอาปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ไปปรากฏบนอาสนะท่ามกลางสงฆ์ ให้พระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอรหันตคุณที่ถ้ำสัตตบัณณคูหา ปฏิญาณตนในอเสขภูมิด้วยประการฉะนี้แล้ว พระมหาสังคาหกเถรเจ้าทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน จึงได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอานนท์ขึ้นนั่งเหนือธรรมาสน์ แสดงพระสุตตันตปิฎก ยกคิริมานนทสูตรนี้ ขึ้นเป็นที่ตั้งลำดับไว้อย่างนี้ พระมหากัสสปเถรเจ้า จึงถามพระอานนท์ว่า


อานนฺท ดูกรอานนท์ พระสูตรอันชื่อว่า คิริมานนทสูตร นั้น พระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใด แลตรัสเทศนา ณ ที่ไหน ปรารภอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนา มีวิตถารพิศดารอย่างไร ขอให้พระอานนท์เจ้าจงแสดงต่อไปในกาลบัดนี้


อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ลำดับนั้น พระอานนทเถรเจ้า ผู้นั่งอยู่บนธรรมาสน์ได้โอกาสแต่พระสงฆ์แล้ว จึงวิสัชนาพระสูตรนี้ มีคำปฏิญญาในเบื้องต้นว่า เอวมฺเม สุตํ ดังนี้ ข้าพเจ้าผู้มีชื่อว่าอานนท์ หากได้สดับมาแต่พระอบแก้ว กล่าวคือพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้า ดำเนินความว่า เอกํ สมยํ สมัยกาลคาบหนึ่ง พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จสำราญพระอิริยาบถอยู่ ณ พระเชตวันวิหารอันเป็นอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี สร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถี ในกาลครั้งนั้น พระผู้เป็นเจ้าชื่อว่า คิริมานนทเถระผู้มีอายุ อาพาธิโก เกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะอดกลั้น พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ให้เชิญข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์ เข้าไปยังสำนักแห่งตน แล้วจึงกล่าวว่า อานนฺท ดูกรอานนท์ ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า คิริมานนท์ นี้ บังเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะพึงอดกลั้น ไม่สามารถจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ ขอนิมนต์ท่านอานนท์นำเอาอาการอาพาธอันร้ายแรงแห่งข้าพเจ้าไปกราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ เพื่อทรงพระมหากรุณาสงเคราะห์ให้ทุกขเวทนาเจ็บปวดซึ่งเบียดเบียนอยู่ในร่างกายแห่งข้าพเจ้า ผู้มีชื่อว่าคิริมานนท์นี้ระงับอันตรธานหายเถิด ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์ รับเถรวาทีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลอาการแห่งอาพาธแลทุกขเวทนาตามคำสั่งของพระคิริมานนท์ให้ทรงทราบทุกประการ


อถ โข ในกาลครั้งนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อได้ทรงทราบอาการแห่งพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนท์ดังนี้แล้ว จึงตรัสแก่ข้าฯ อานนท์ว่า อานนฺท ดูกรอานนท์ เธอจงกลับไปสู่สำนักของท่านคิริมานนท์โดยเร็ว แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่า วิสุทฺธ จิตฺเต อานนฺท เทฺว สญฺญา สุตฺวา โสอาพาโธ ฐานโส ปฏิปสฺสมเภยฺย ดังนี้ ดูกรอานนท์ เมื่อเธอไปถึงสำนักพระคิริมานนท์แล้ว เธอจงไปบอกสัญญา ๒ ประการ คือ รูปสัญญา ๑ นามสัญญา ๑ คือว่า รูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดี คือนามได้แก่จิตเจตสิกทั้งหลายก็ดี ก็ให้ปลงธุระเสีย อย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตน แลอย่าเข้าใจว่าเป็นของของตน ทุกสิ่งทุกอย่างความจริงหากเป็นของภายนอกสิ้นทั้งนั้น.


ดูกรอานนท์ ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้ เมื่อเขาแก่เฒ่าชรา ตามัว หูหนวก เนื้อหนังเหี่ยวแห้ง ฟันโยกคลอน เจ็บปวดเหล่านั้น เราก็จักบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าเป็นอย่างนั้น อย่าเป็นอย่างนี้ นี่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์ เขาจะเจ็บจะไข้ จะแก่จะตาย เขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขา เราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้ เมื่อตาย เราก็จะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้ ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้ว เราก็คงจะพาเอาไปได้ตามความปรารถนา.


ดูกรอานนท์ ถึงจิตเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ของของตน หากว่าจิตเจตสิกเป็นเราหรือเป็นของของเรา ก็จักบังคับได้ตามประสงค์ว่า จิตของเราจงเป็นอย่างนี้ จงเป็นอย่างนั้น จงสุขสำราญทุกเมื่อ อย่าทุกข์อย่าร้อนเลย ดังนี้ ก็จักพึงได้ตามความปรารถนา นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่ เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไป เขาจะอยู่จะไปก็ตามเรื่องของเขา เพราะเหตุร่างกายจิตใจเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ของของตน ให้ปลงธุระเสีย อย่าเข้าใจถือเอาว่าเป็นตัวตนแลของของตนเถิด.


ดูกรอานนท์ เธอจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการ คือ รูปแลนามนี้โดยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแลไม่ใช่ของของตน ให้พระคิริมานนท์แจ้งทุกประการ เมื่อพระคิริมานนท์แจ้งแล้ว อาพาธความเจ็บปวดแลทุกขเวทนาก็จักหายจากสรีระร่างกายแห่งพระคิริมานนท์สิ้นเสร็จ หาเศษบ่มิได้ จักหายโดยรวดเร็วด้วย. ภนฺเต อริยกสฺสป ข้าแต่พระอริยกัสสปะผู้เป็นประธานในสงฆ์ พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสแก่ข้าฯ ผู้ชื่อว่าอานนท์ด้วยประการดังนี้แล




Create Date : 18 มกราคม 2549
Last Update : 18 มกราคม 2549 13:41:54 น. 8 comments
Counter : 374 Pageviews.

 
"คิริมานนทสูตร" ที่นำมาพิมพ์ไว้นี้ ผมได้มาจากรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันนานแล้ว แต่ไม่ได้นำมาอ่าน ต่อมาช่วงหนึ่งเกิดความรู้สึกสับสนทางความคิดหลาย ๆ อย่างก็เลยหยิบมาอ่านดู เห็นว่ามีคุณมีประโยชน์มาก ก็เลยนำมาพิมพ์ไว้ดังที่ได้เห็นด้านบน

คิริมานนทสูตร นี้ เรียกอีกอย่างว่า อาพาธสูตร ( //larndham.net/cgi-bin/stshow.pl?book=24&lstart=2597&lend=2711 ) แต่เนื้อหาค่อนข้างแตกต่างกันมาก คือที่ปรากฏนพระไตรปิฎกจะมีเนื้อหาสั้น แต่คิริมานนทสูตรเล่มนี้จะมีเนื้อหายาวมาก ซึ่งผมจะค่อย ๆ ทยอยนำมาลงเป็นตอน ๆ ไป โดยยึดจากหนังสือที่ได้มา

หนังสือตลอดทั้งเล่มผมได้นำมาพิมพ์ ตรวจทานดูแล้ว โดยพยายามแก้คำที่พิมพ์ผิด และการเว้นวรรคต่าง ๆ แต่ว่าอาจมีหลายจุดที่ยังบกพร่องอยู่ในหลาย ๆ แห่ง ซึ่งก็พยายามตรวจให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะนำไปทำเป็นหนังสือเพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานในโอกาสต่าง ๆ ท่านใดมีจิตกุศล ต้องการร่วมกันทำบุญ สามารถให้ข้อคิดเห็นหรือชี้จุดที่ยังบกพร่องเช่นคำผิด ได้ เพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากที่สุด

นอกจากนี้ พระสูตรนี้ยังมีให้สามารถโหลดไปฟังได้ฟรีที่เว็บ ธรรมดีดอทคอม ( //www.dhamdee.com/board/index.php?s=802d37e892603f2bb13e03d6c3ed1390&showtopic=80 ) ซึ่งคำพูดในบางจุดอาจแตกต่างกันบ้าง แต่เนื้อหาสาระสำคัญก็ยังคงเดิมไว้

ขออนุโมทนาจิตที่ตั้งไว้ดีแล้ว

ลูกป้ามล


โดย: ลูกป้ามล วันที่: 18 มกราคม 2549 เวลา:14:01:39 น.  

 
สาธุในความพยายามเผยแผ่ธรรมะค่ะ

恭賀新禧,新年快樂,萬事如意



Happy Chinese New Year ค่ะ



ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้





โดย: เป่าจิน วันที่: 27 มกราคม 2549 เวลา:10:17:01 น.  

 
เป่าจินเพิ่งทราบข่าวทำบุญเมื่อวันจันทร์ที่ 11 ค่ะ เลยไม่ได้ไปร่วมทำบุญ

ขออนุโมทนาสาธุกับกิจกรรมดีดีด้วยนะคะ่

คุณลูกป้ามลสบายดีนะค่ะ สุขภาพเป็นยังไงบ้างค่ะ


โดย: เป่าจิน วันที่: 12 กันยายน 2549 เวลา:8:24:57 น.  

 
เป่าจินมาชวนคุณลูกป้ามลไปดูการ์ตูนค่ะ



//www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A5118535/A5118535.html


โดย: เป่าจิน วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:17:57:40 น.  

 


สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทนาบุญค่ะ

ลูกป้ามลเหมือนกัน...


โดย: ลูกป้ามลเหมือนกัน IP: 210.246.145.45 วันที่: 30 พฤษภาคม 2550 เวลา:19:52:02 น.  

 
ดิฉันเคยไม่สบายหนัก สวดมนต์และพิจารณาคิริมานนทสูตรอยู่เนือง ๆ รู้สึกว่าจิตใจไม่ยึดเหนี่ยวกับร่างกาย ใจเป็นสุข ทั้ง ๆ ที่กายไม่สบาย ต่อมากายก็หายจากโรคที่เป็น คุณหมอก็แปลกใจมาก ขอยืนยันได้เลยว่า ธรรมรักษาโรคได้ เป็นธรรมโอสถ ใช้ลมหายใจรักษาโรค


โดย: กบ IP: 172.31.60.50, 203.155.220.236 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:11:19:48 น.  

 
รูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ เกิดแล้วดับไป
สุขนี้ก็เพียงความรู้สึก
เวทนาที่เปนสุขเที่ยงหรือไม่
ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า
ความไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเปนทุกข์
เป็นทุกข์พระเจ้าข้า
สิ่งที่เปนทุกข์ควรยึดมั่นหรือไม่
ไม่ควรยึดมั่นเพราะเจ้าข้า
ที่พระคิริมานนท์ ทรงไม่ทุกข์เพราะจิตไม่เข้าไปยึดมั่นว่าเปนตัวเป็นตน
ไม่ยึดติดเปนตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาแล้ว จะเอาอะไรมา เกิดมาแก่มาเจบมาตาย อาการความเจบก็คงมีอยู่แต่สักแต่เพียงธรรมชาติไม่มีสุขไม่มีทุกข์ เพนาะ


โดย: ท่านยอ IP: 27.55.134.220 วันที่: 16 ธันวาคม 2555 เวลา:22:06:09 น.  

 
อนุโมทนาสาธุ
ร่างกายก็บังคับยึดถือไม่ได้
จิตใจก็บังคับยึดถือไม่ได้
รูปไม่เที่ยง นามไม่เที่ยง
ยึดถือไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนที่ถาวร
ปล่อยจิตเกิดดับ เป็นปัจจุบันขณะ
จึงเกิดปัญญาละวางทั้งสองส่วนด้วยอาการไร้เจตนา
จิตจึงจะหลุดพ้นจากขันธ์ห้าได้






โดย: มารตี IP: 180.183.42.56 วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:0:49:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ลูกป้ามล
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




Friends' blogs
[Add ลูกป้ามล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.