ส.จัดตั้ง : Order is the foundation of all good things.
Group Blog
 
All Blogs
 

Naturalist Intelligence อัจฉริยะภาพด้านการเข้าใจธรรมชาติ


8.       ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)


-          ชอบสัตว์ ชอบเลี้ยงสัตว์


-          สนใจสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว


-          สนใจความเป็นไปในสังคมรอบตัว ชอบศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ การดำรงชีวิต จิตวิทยา


-          คิดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม


-          เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์ได้เป็นอย่างดี รู้จักชื่อต้นไม้ ดอกไม้หลายชนิด


-          ไวต่อความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงของดิน ฟ้า อากาศ


-          สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี


-          มีความรู้เรื่องดวงดาว จักรวาล สนใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต


ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ


-          ฝึกปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์


-          ศึกษาสังเกต บันทึกความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ลม ฟ้า อากาศ


-          จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ


ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักสำรวจ นักอนุรักษ์ธรรมชาติ นักสิ่งแวดล้อม ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร เป็นต้นFree TextEditor
 

Create Date : 15 เมษายน 2554    
Last Update : 15 เมษายน 2554 13:10:27 น.
Counter : 515 Pageviews.  

Intrapersonal Intelligence อัจฉริยะภาพด้านการเข้าใจตนเอง


7.       ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)


-          ชอบอยู่ตามลำพังคนเดียวเงียบ ๆ คิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง


-          ติดตามสิ่งที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ มีแรงจูงใจสูง


-          มีอิสระในความคิด รู้ตัวว่าทำอะไร และพัฒนาความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอ


-          ชอบใช้เวลาว่างในวันหยุดอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะออกไปในที่มีคนมาก ๆ


-          เข้าใจตนเอง หมกมุ่นอยู่กับความรู้สึก ความคิดและการแสดงออกของตัวเอง


-          ชอบทำอะไรด้วยตนเองมากกว่าที่จะคอยให้คนอื่นช่วยเหลือ


ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ


-          เปิดโอกาสให้ทำงานตามลำพัง ทำงานคนเดียว อิสระ แยกตัวจากกลุ่มบ้าง


-          สอนให้เห็นคุณค่าของตัวเอง นับถือตัวเอง (self esteem)


-          สนับสนุนให้ทำงานเขียน บันทึกประจำวัน หรือทำหนังสือ จุลสาร


-          สนับสนุนให้ทำโครงงาน การศึกษารายบุคคล หรือทำรายงานเดี่ยว


-          ให้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ตามจังหวะการเรียนเฉพาะตน


-          ให้อยู่กับกลุ่ม ทำงานร่วมกับผู้อื่นบ้าง


-          ยุทธศาสตร์การสอนควรเน้นที่การเปิดโอกาสให้เลือกศึกษาในสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ การวางแผนชีวิต การทำงานร่วมกับผู้อื่น การศึกษารายบุคคล (Individual Study)


ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของกิจการ เป็นนายจ้างของตัวเอง นักคิด นักเขียน นักบวช นักปรัชญา นักจิตวิทยา  ครู – อาจารย์ เป็นต้นFree TextEditor
 

Create Date : 15 เมษายน 2554    
Last Update : 15 เมษายน 2554 13:06:30 น.
Counter : 567 Pageviews.  

Interpersonal Intelligence อัจฉริยะภาพด้านมนุษย์สัมพันธ์


6.       ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)

 


-          ชอบมีเพื่อน ชอบพบปะผู้คนร่วมสังสรรค์กับผู้อื่น

 


-          ชอบเป็นผู้นำ หรือมีส่วนร่วมในกลุ่ม

 


-          ชอบแสดงออกให้ผู้อื่นทำตาม ช่วยเหลือผู้อื่น ทำงานหรือประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

 


-          ชอบพูดชักจูงให้ผู้อื่นทำมากกว่าจะลงมือทำด้วยตนเอง

 


-          เข้าใจผู้อื่นได้ดี สามารถอ่านกิริยาท่าทางของผู้อื่นได้

 


-          มักจะมีเพื่อนสนิทหลายคน

 


-          ชอบสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นมากกว่าจะอยู่คนเดียวที่บ้านในวันหยุด

 


ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ

 


-          จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้ากลุ่ม ทำงานร่วมกัน

 


-          ส่งเสริมให้อภิปราย เรียนรู้ร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน

 


-          สามารถเรียนได้ดีหากให้โอกาสในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 


-          ยุทธศาสตร์ในการสอนได้แก่การให้ทำงานร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การจำลองสถานการณ์ บทบาทสมมุติ การเรียนรู้สู่ชุมชน เป็นต้น

 


ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเป็นนักบริหาร ผู้จัดการ นักธุรกิจ นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ ครู - อาจารย์ เป็นต้น
Free TextEditor
 

Create Date : 15 เมษายน 2554    
Last Update : 15 เมษายน 2554 13:02:33 น.
Counter : 522 Pageviews.  

Musical Intelligence อัจฉริยะภาพทางด้านดนตรี


5.       ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)

 


 


-          ชอบร้องรำทำเพลง เล่นดนตรี

 


-          ชอบเสียงต่าง ๆ ชอบธรรมชาติ

 


-          แยกแยะเสียงต่าง ๆ ได้ดี รู้จักท่วงทำนอง เรียนรู้จังหวะดนตรีได้ดี

 


-          ชอบผิวปาก ฮัมเพลงเบา ๆ ขณะทำงาน

 


-          มักจะเคาะโต๊ะ หรือขยับเท้าตามจังหวะเมื่อฟังเพลง

 


-          สามารถจดจำเสียงที่เคยได้ยินแม้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งได้

 


-          เล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

 


-          มักจะได้ยินเสียงเพลงจากภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุก้องอยู่ในหูตลอดเวลา

 


ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ

 


-          ให้เล่นเครื่องดนตรี ร้องเพลง ฟังเพลงสม่ำเสมอ

 


-          หาโอกาสดูการแสดงดนตรี หรือฟังดนตรีเป็นประจำ

 


-          บันทึกเสียงดนตรีที่นักเรียนแสดงไว้ฟังเพื่อปรับปรุงหรือชื่นชมผลงาน

 


-          ให้ร้องรำทำเพลงร่วมกับเพื่อนหรือคุณครูเสมอ ๆ

 


-          ยุทธศาสตร์ในการสอนได้แก่ปฏิบัติการร้องเพลง การเคาะจังหวะ การฟังเพลง การเล่นดนตรี การวิเคราะห์ดนตรี วิจารณ์ดนตรี เป็นต้น

 


ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี นักแต่งเพลง

 


นักวิจารณ์ดนตรี เป็นต้น
Free TextEditor
 

Create Date : 15 เมษายน 2554    
Last Update : 15 เมษายน 2554 12:58:38 น.
Counter : 434 Pageviews.  

Bodily – Kinesthetic Intelligence อัจฉริยะภาพด้านร่างกาย และการเคลื่อนไหว


4.       ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence)

 


-          ชอบการเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง ชอบสัมผัสผู้อื่นเมื่อพูดคุยด้วย

 


-          เป็นนักกีฬา กระตือรือร้น ชอบเต้นรำ เล่นละคร หรือบทบาทสมมุติ

 


-          ชอบทำอะไรด้วยตนเองมากกว่าจะให้คนอื่นทำให้ตน

 


-          ขอบทำมือประกอบท่าทางขณะพูดคุย

 


-          ชอบพูดคุยเสียงดัง เอะอะตึงตัง ชอบเล่นหกคะเมนตีลังกากับเพื่อน

 


-          ชอบเล่นเครื่องเล่นที่โลดโผน หวาดเสียว เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน รถไฟเหาะตีลังกา ฯลฯ

 


-          ชอบเรียนวิชาพลศึกษา งานประดิษฐ์ ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง

 


-          ชอบลงมือกระทำจริงมากกว่าการอ่านคู่มือแนะนำหรือดูวิดีโอแนะนำ

 


-          ชอบคิดหรือใช้ความคิดขณะออกกำลังกาย เดิน วิ่ง

 


ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ

 


-          เรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัส จับต้อง การเคลื่อนไหวร่างกาย และการปฏิบัติจริง

 


-          สนับสนุนให้เล่นกีฬา การแสดง เต้นรำ การเคลื่อนไหวร่างกาย

 


-          จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง หรือได้ปฏิบัติจริง

 


-          ให้เล่นเกม เดิน วิ่ง หรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย

 


-          ให้เล่นหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง กีฬา การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ

 


-          ยุทธศาสตร์ในการสอนคือการให้นักเรียนปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง ได้สัมผัส เคลื่อนไหว ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ และการเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ แสดงละคร

 


ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเป็นนักแสดง นักกีฬา นาฏกร นักฟ้อนรำ นักประดิษฐ์ นักปั้น ช่างซ่อมรถยนต์ ศัลยแพทย์ เป็นต้น
Free TextEditor
 

Create Date : 15 เมษายน 2554    
Last Update : 15 เมษายน 2554 12:54:07 น.
Counter : 473 Pageviews.  

1  2  

ส.จัดตั้ง
Location :
สงขลา Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สร้างสรรค์สังคม เข้าถึงปมปัญหา พัฒนาตามรูปธรรม
Friends' blogs
[Add ส.จัดตั้ง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.