จัดทำขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ ห้ามนำไปแอบอ้างหรือนำไปใช้ในทางทุจริต
Group Blog
 
All Blogs
 
สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 44

สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดที่ 44

เปิดรับฝาก 17 กันยายน 2553

รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 2 รางวัล รางวัลพิเศษ มูลค่า 1 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
ฝากครบอายุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย หน่วยละ 2.375 บาท

เงื่อนไขการฝาก
• ราคาหน่วยละ 50 บาท
• ตลอดอายุการฝาก 3 ปี มีสิทธิ์ถูกรางวัล 36 ครั้ง


เงื่อนไขการถอนคืน
• ฝากครบ 3 ปี รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 52.375 บาท
• ฝากครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี รับเงินคืนหน่วยละ 51.125 บาท
• ฝากครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี รับเงินคืนหน่วยละ 50.50 บาท
• ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี รับเงินคืนหน่วยละ 50.00 บาท


มูลค่าเงินรางวัลสลากออมสินพิเศษ
รางวัล จำนวนครั้งที่หมุน เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 2 10,000,000 บาท
รางวัลพิเศษ 1 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 2 20,000 บาท
รางวัลที่ 4 5 10,000 บาท
รางวัลที่ 5 10 5,000 บาท
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1 แต่ต่างงวดและหมวดอักษรรางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว 2 400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว 2 300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 150 บาท


สิทธิประโยชน์
• มอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ โดยระบุชื่อผู้รับได้
• โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
• เงินรางวัลและเงินต้นแม้สลากครบอายุแล้ว ยังสามารถรับคืนได้ภายในระยะเวลา 10 ปี
• ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสิน หรือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตัวในชั้นศาล และชั้นสอบสวน
• สามารถใช้บริการฝากสลากผ่านระบบ INTERNET ได้


การออกรางวัล สำหรับปี 2553
ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 16 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.15 น.
โดยถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์
และถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์น ไนน์ ทีวี

สำหรับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) จะทำการออกรางวัล ในเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เวลา 14.00 น. - 15.00 น.
ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ต่อจากการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ
และจะนำเทปบันทึกการออกรางวัล มาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ในเวลา 15.30 น. - 17.00 น.


การตรวจผลและรับรางวัล
• ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
• หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหลังวันทำการออกรางวัล
• Internet //www.gsb.or.th
• บริการตรวจรางวัลผ่านระบบ SMS ของโทรศัพท์มือถือ
• Call Center 1115
• ผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือใช้บริการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก


เงื่อนไข การจับรางวัลพิเศษ "เลือกได้ตามใจ" รวม 12 รางวัล
• ฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2554
• สลากออมสินพิเศษทุก 50 บาท หรือ 1 หน่วย มีสิทธิ์ชิงรางวัลได้ตามจำนวนหน่วยที่ฝากโดยไม่จำกัดจำนวน
และต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ณ วันจับรางวัล ที่มียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท
• สิทธิ์ในการชิงโชคตลอดระยะเวลา 9 เดือน รับรางวัลแล้วมีสิทธิ์รับรางวัลอีก แต่ถ้าเป็นการจับรางวัลในครั้งเดียวกันมีสิทธิ์เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
• จับรางวัลรวม 9 ครั้ง ครั้งที่ 1 (16 มิถุนายน 2553), ครั้งที่ 2 (16 กรกฎาคม 2553), ครั้งที่ 3 (16 สิงหาคม 2553), ครั้งที่ 4 (16 กันยายน 2553),
ครั้งที่ 5 (16 ตุลาคม 2553), ครั้งที่ 6 (16 พฤศจิกายน 2553), ครั้งที่ 7 (16 ธันวาคม 2553), ครั้งที่ 8 (16 มกราคม 2554) และครั้งที่ 9 (16 กุมภาพันธ์ 2554)
โดยครั้งที่ 3 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 9 จับครั้งละ 2 รางวัล ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
• สลากออมสินพิเศษที่ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล คือสลากเฉพาะผู้ถือ
• ของรางวัล "เลือกได้ตามใจ" ได้แก่ คอนโดมิเนียม โครงการ ฌ็องเซลิเซ่ อเวนิว (แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด) หรือ โครงการ เอ สเปซ สุขุมวิท 77
หรือ ทองคำ หรือ รถยนต์ดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์พร้อมทองคำ มูลค่ารางวัลละ 1.2 ล้านบาท จำนวน 12 รางวัล โดยผู้โชคดีเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังวันจับรางวัล ณ ธนาคารออมสินทุกสาขา และทางเว็บไซต์ //www.gsb.or.th พร้อมจดหมายแจ้งผู้ได้รับรางวัล
• ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ พร้อมสลากออมสินพิเศษ
สมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับจดหมายแจ้ง
หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางธนาคารออมสินจะบริจาคของรางวัลให้มูลนิธิสายใจไทยต่อไป
• ผู้โชคดีต้องคงสภาพเป็นลูกค้าธนาคารออมสินจนถึงวันที่รับรางวัล ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากรางวัลเองทั้งสิ้น
รวมทั้งชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
• ผู้โชคดีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ธนาคารกำหนด
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
• ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

//www.gsb.or.th/lottery/special/index.php
5/11/53Create Date : 05 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2553 22:52:26 น. 0 comments
Counter : 1696 Pageviews.

bullfrog
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add bullfrog's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.