ลักษณะนิสัยของชาวราศีมีน 14มีค-13เมย
ราศีมีน
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มีนาคมถึงวันที่ 13 เมษายน


ไม่ว่าปีใดๆ

ใฝ่รู้ ช่างคิดฝัน เต็มไปด้วยจินตนาการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมีความซื้อสัตย์สุจริตอย่างหาตัวจับยาก

เป็นราศีธาตุน้ำสุดท้ายในบรรดาธาตุน้ำทั้งสามราศีของจักรวาล
ธาตุประจำราศีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้ความหมายของเรือนชะตาที่มี อิทธิพลต่อเจ้าชะตา เพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้จักความหมายอื่นๆของราศีมีน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักความหมายของธาตุประจำราศีเช่นเดียวกับการทำ ความรู้จักกับราศีอื่นๆที่ผ่านมาแล้ว

ราศีมีน เริ่มต้นตั้งแต่องศาที่ 331 ของจักรวาลไปจนกระทั่งถึงองศาที่ 360 อันเป็นองศาสุดท้ายของจักรวาล

ตลอดเวลา 30 วัน ประมาณวันที่ 14 มีนาคม ถึง 13 เมษายนของแต่ละปี อาทิตย์จะโคจรผ่านราศีนี้วันละประมาณ 1 องศา ตลอดเวลา 30 วันเป็น 30 องศา

ผู้ที่เกิดในระยะเวลาดังกล่าวนี้หมายความว่านับตั้งแต่ลืมตาเกิดจะได้รับ อิทธิพลจากพลังงานของดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น วิถีชีวิตและความเป็นไปของเจ้าชะตาจะต้องได้รับอิทธิพลของอาทิตย์และธาตุ ประจำราศีอย่างเต็มที่ เจ้าชะตาจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้เกิดราศีมีนหรือเป็นชาวราศีมีน

ความหมายของราศีมีนที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตานอกจากจะใช้ความหมายของอาทิตย์ ที่โคจรอยู่ในราศีนี้เป็นความหมายแล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศีคือธาตุน้ำมาเป็นหลักสำหรับ การตัดสินพิจารณาคุณสมบัติหรืออุปนิสัยใจคอของเจ้าชะตาด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ราศีมีนเป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเจ้าของ ราศี หรือเป็นผู้คุ้มครองดูแล หรือเป็นผู้จัดการบริหารมีอำนาจเต็มในการบันดาลดีบันดาลร้ายให้แก่เจ้าชะตา ตลอดทั้งราศี ได้แก่ ดาวพฤหัสบดีหรือเลข 5

แล้วท่านก็เอาความหมายของดาวพฤหัสบดีประกอบเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วจึงทายออกมาถึงลักษณะและคุณสมบัติ อุปนิสัยของเจ้าชะตารวมทั้งความเป็นไปในวิถีชีวิตของเจ้าชะตา

ก่อนที่จะเข้าใจความหมายและอิทธิพลของราศีมีน หรือคุณสมบัติของผู้ที่เกิดในราศีมีว่าจะเป็นอย่างไร สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก่กอนอื่นก็คือธาตุประจำราศีคือ ธาตุน้ำ

คำว่าน้ำ ก็เช่นเดียวกับความหมายของธาตุอื่นๆที่ไม่จำเป็นจะต้องมีคำอธิบายอะไรมากนัก นอกจากว่าน้ำก็คือของเหลวหรือสภาพใดๆที่มีความเหลว มีลักษณะเลื่อนไหล เยือกเย็นและเป็นตัวละลาย ในทางด้านโหราศาสตร์นั้นหมายถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด น้ำและเยื่อเมือก หรือโลหิตต่างๆในร่างกายของเจ้าชะตา ซึ่งอาจจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

"ธาตุ น้ำให้อิทธิพลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด หรือให้ความหมายไปถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดจินตนาการหรือสัญชาตญาณ อันมีผลเนื่องมาจากความคิดฝันจินตนาการและผันสสะอันล้ำลึก นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจ ราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำ จึงเน้นไปถึงอารมณ์ของเจ้าชะตาที่มักจะปล่อยให้ตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของ จินตนาการและความคิดฝันอันไม่สามารถจะเข้าใจได้ ค่อนข้างจะอ่อนแอ เช่นเดียวกับร่างกายก็ไม่ค่อยจะเข้มแข็งทะมัดทะแมงเท่าที่ควร อารมณ์ และจิตใจ ค่อนข้างระวังระไว หวั่นไหวและระมัดระวัง ขี้ตื่นตกใจเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ภายในมากกว่าที่จะแสดงออกมา จิตใจสามารถรับเอาความรู้สึกและสิ่งที่เข้ามากระทบได้ง่าย ชอบครุ่นคิดคำนึง มีความรู้สึกเฉียบไวต่อสิ่งที่ผ่านเข้ามากระทบ ลึกลับและไม่สามารถจะหยั่งรู้ว่าอะไรมาจากไหน นอกจากมโนคติ ขี้อาย กระดากกระเดื่อง อ่อนโยน และพร้อมที่จะตกอยู่ในอำนาจของความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับใจน้อยและขี้ อาย"

นี่คือลักษณะและคุณสมบัติของราศีธาตุน้ำ
นอกจากจะเอาลักษณะของธาตุน้ำประจำราศีมาเป็นหลักแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่นำมาใช้เป็นความหมายสำหรับการทำนายคนใน ราศีนี้อีกด้วยก็คือดาวเคราะห์ หรือเทพเจ้าที่ถูกจัดให้ทำหน้าที่ครอบครองหรือเป็นกรรมการผู้จัดการราศี คือดาวพฤหัสบดีหรือเลข 5

พฤหัสบดีหรือเลข 5 ในวิชาโหราศาสตร์ หมายถึง :-
"ความ เติบโต การแผ่ขยายและการพัฒนาจ้องจังหวะที่ดีและคอยจังหวะที่ดี เข้าไหนเข้าได้ พอใจในการคบหาสมาคมผู้อื่น การกระทำและการแสดงออกที่มีลักษณะพอเหมาะพอดี มีลักษณะของอุดมคติ การกระทำและการแสดงออกที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผล ความก้าวหน้าและการพัฒนาตัวเอง การเติบโตที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง มีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่น ใจบุญ ใจกุศล ชอบการบริจาคและเผื่อแผ่ จริงใจ เมตตาปรานี ยุติธรรม เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มองโลกในแง่ดี ร่าเริง เบิกบาน มีหิริโอตตัปปะ มีวิญญาณของการป้องกัน ปกป้องใจเย็น ใจกว้างและเยือกเย็น เอาจริงเอาจัง มีความเข้าใจและมีความรู้ในหลักการและประเพณีวัฒนธรรมเดิมของสังคม แต่ถ้าในด้านลบ หรือในด้านร้ายพฤหัสบดีจะให้ความหมายไปถึงความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ไม่สงบ ลุกลี้ลุกลน หลอกลวง ผัดวันประกันพรุ่ง ฟุ้งซ่านเกินขอบเขตและไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่คำนึงถึงหลักการและตัวบทกฎหมาย จะทำหรือจะคิดใดๆ มักจะเกินความจริงและเป็นไปไม่ได้ มายาสาไถย ถือว่าตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องแต่ผู้เดียว เสแสร้งแกล้งทำ เพ้อฝัน ใช้อำนาจหน้าที่และหลักการในด้านผิดๆ ชอบอวดโอ้ และไม่มีความซื่อสัตย์ แสดงตัวมากกว่าคุณสมบัติที่ตัวเองมีอยู่ มีลักษณะของส้มโอที่โตแต่เพียงเปลือกนอก"

เมื่อได้นำคุณสมบัติของธาตุประจำราศีและดวงดาวที่ทำหน้าที่ประจำราศีรวมถึง คุณสมบัติและอิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่เป็นตัวพลังงานเข้าด้วยกันแล้ว บุคคลที่เกิดในราศีมีนหรือตัวราศีมีนเอง นักโหราศาสตร์โบราณก็รวบรวมเอาคุณสมบัติของราศีมีนทั้งหมดมาสรุปไว้สำหรับ ให้ชาวราศีมีนพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองดังต่อไปนี้

ในบรรดาราศีทั้ง 12 ของจักรวาล ถือว่าราศีเมษเป็นราศีอัตตาหรือราศีของการเกิดขึ้น และการเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง ราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่ 12 ของจักรวาลหมายถึงราศีแห่งความสิ้นสุด ความหลุดพ้นหรือราศีของความดับของการเกิดทุกชนิด ท่านเรียกว่าราศีวินาศหรือวินาสนะของจักรวาล

ราศีมีนเป็นธาตุน้ำปลายธาตุ เป็นราศีเพศหญิง มีรูปปลาสองตัวเป็นสัญลักษณ์

เป็นราศีที่มีความหมายถึงเท้าและส่วนสัดที่เป็นโครง ในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกาย

รูปร่างลักษณะ
: ถ้าเป็นราศีมีนบริสุทธิ์ คือไม่มีดาวดวงอื่นๆในดวงชะตามาช่วยเปลี่ยนหรือเสริมสร้างรูปร่างลักษณะให้ เด่นออกไป ชาวราศีมีนส่วนมากก็จะเป็นคนรูปร่างทรวดทรงที่หนักไปข้างเตี้ยล่ำ น้ำหนักตัวมากเท่ากับคนสูง เจ้าเนื้อ แขนขาค่อนข้างสั้นและล่ำสัน ไหล่กว้าง และเป็นทรงกลม ตาใหญ่และกลมลึก เส้นผมอ่อนและค่อนข้างละเอียด

สภาพทางจิตใจ
: โดยที่ราศีมีน เป็นราศีที่ถูกปกครองด้วยพฤหัสบดีและเป็นราศีธาตุน้ำเป็นราศีที่หนักไปทาง ด้านความคิด อารมณ์และจิตใจ ราศีมีนจึงเป็นราศีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสัญชาตญาณของผู้เกิดในราศีนี้ ซึ่งจะบันดาลให้เจ้าชะตาเด่น และมีแนวโน้มหนักไปในทางด้านการใช้ความคิดความอ่าน สัญชาตญาณและอารมณ์ สิ่งแรกที่จะต้องมีในคนราศีมีนอย่างแน่ชัดก็คือมีความคิดในทางด้านปรัชญาและ วิทยาการเป็นสันดาน

กล่าวกันว่าจิตใจและความสามารถของชาวราศีนี้ที่เด่นที่สุดคือเป็นเจ้าแห่งปรัชญาความคิดความรู้ในทางปรัชญา

มีนิสัยชอบคิดชอบรู้ ฝันและมากไปด้วยจินตนาการ อารมณ์เลื่อนไหลไม่หยุดนิ่ง และไม่รอที่จะใช้ชีวิตให้อิ่มหนำไปด้วยโรแมนติก

โดยอำนาจบงการของพฤหัสบดี ชาวราศีมีนจะมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างหาตัวจับยากทีเดียว ชอบช่วยเหลือคนอื่น เห็นใจเพื่อนมนุษย์ และเป็นคนมีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสังคมที่เขามีชีวิตอยู่

ชาวราศีมีนมักจะอยู่อย่างสมถะ ไม่ค่อยชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น หรือในความยุ่งยากของผู้อื่น แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือใดๆก็ตาม ชาวราศีมีนจะเข้าไปช่วยอย่างเต็มอกเต็มใจและด้วยความสุจริตใจทันที

เขาจะไม่มองเห็นคนอื่นเป็นศัตรู เพราะจะมองคนทุกคนในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจเท่าเทียมกันหมด เพราะฉะนั้นถ้าหากใครเป็นศัตรูของเขา เขาจะพยายามหาทางให้ศัตรูสงบลง หรือยุติการเป็นศัตรูด้วยคุณธรรมหรือด้วยการเอาความดีเข้าสู้ เขาจะปฏิบัติและตอบโต้อย่างสุภาพต่อศัตรู และจะให้อภัยศัตรูได้ในทันทีทันใด

เขาจะไม่คิดและไม่พยายามนึกว่าคนทุกคนคือศัตรูของเขา และในชีวิตเขาจะไม่ทำอะไรให้เกิดศัตรูขึ้นเป็นอันขาด

ราศีมีนหรือชาวราศีมีน จึงเป็นราศีที่มีความหมายถึงพระผู้ทรงศีลและบริสุทธิ์

เป็นที่พึ่งได้เสมอสำหรับผู้ที่ทุกข์ที่จะเข้าไปหา
ไม่ให้ดีไม่ให้ร้ายกับใคร มองปัญหาในลักษณะชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์
มีขันติและความอดกลั้นอย่างมากต่อความชั่ว หรือการทำไม่ดีของคนอื่นบุคลิกลักษณะและอุปนิสัย
: พฤหัสบดีในราศีธนู เป็นพฤหัสบดีที่ให้ความเติบโตหรือการแผ่ขยายออกไปในทางวัตถุหรือการแสดงออก เพราะเป็นราศีธาตุไฟ พฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมมักจะเห็นได้ชัด แต่ในราศีมีน พฤหัสบดี แม้ว่าจะให้ความหมายถึงการเติบโตและการแผ่ขยายเช่นเดียวกันก็ตาม แต่เป็นไปในทางด้านนามธรรม เกี่ยวกับความคิดความอ่าน ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ หรือลักษณะที่เป็นนามธรรม เพราะฉะนั้น พฤหัสบดีในราศีมีนจึงมีอิทธิพลหรือส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตามักจะแสดงออกไปใน ทางนามธรรม หมายถึงความคิดจิตใจ ความรู้สึกสติปัญญา เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนจึงมีคุณสมบัติเด่นไปในทางด้านปรัชญา และการใช้ความคิดที่มีการแผ่ขยาย มีลักษณะเติบโตกว่าคนธรรมดา

มักจะไม่แสดงออกให้เห็นทางรูปธรรม หรือจะไม่แสดงออกทางการกระทำมากกว่าการแสดงออกในด้านความคิดความอ่านหรือใน ลักษณะที่เป็นนามธรรม

ชาวราศีมีนจะเต็มไปด้วยความคิดความอ่าน หรือสามารถจะเก็บรวบรวมความคิดความอ่านหรือความรู้ทุกประการที่ตนได้สัมผัส พบเห็นในชั่วชีวิตเอามารวบรวมไว้มาก และสามารถจะวิเคราะห์วิจัยหาเหตุหาผลได้เก่งที่สุดและดีที่สุด

ถ้าจะใช้ชาวราศีมีนทำงานทางด้านปฏิบัติหรือไปบัญชาการรบอะไรสักอย่างหนึ่ง ประเภทที่เรียกว่าอยู่หน้าแถวนั้น เห็นจะไม่มีทางทำได้ เพราะเขาจะเป็นแต่เพียงนักคิดนักวิจารณ์ นักวิจัย เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้เขาเป็นผู้วางแผน หาข้อบกพร่องตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้ว จะได้ประโยชน์อย่างมากที่สุด เพราะความสามารถและความชำนาญของเขาอย่างหาตัวจับไม่ได้นั้นก็คือการวางแผน

เช่นเดียวกับมวย ถ้าหากให้เขาขึ้นไปชกบนเวทีเอง เขาจะทำไม่ได้ แต่ถ้าให้เขาเป็นเทรนเนอร์ แม้ว่าเขาจะไม่เคยชกมวยมาก่อนเลย เขาสามารถจะหาข้อบกพร่องของนักมวยทั้งสองฝ่ายมาวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดถูก ต้อง และถ้าหากจะถามเขาว่าจะวางแผนสู้อย่างไร ไม่ต้องห่วงภายในไม่กี่นาที เขาจะมองเห็นช่องทางทันที

เช่นเดียวกับในปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าปัญหานั้นจะยากยิ่งหรือมีความใหญ่หลวงเพียงไร เมื่อนักปฏิบัติแต่ละคนไม่สามารถจะหาทางปฏิบัติได้ โปรดถามเขาและให้เขาวางแผน เขาจะวางได้ทันที ด้วยความสามารถจัดเจนและแก้ปัญหาได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

อย่าไปห่วงว่าเขาจะไม่มีความสามารถในทุกเรื่องทุกด้านในยุคสมัยของเขา

เขาจะมีอัจฉริยวุฒิและมีความสามารถเป็นพิเศษในทางศิลปะและดนตรีทุกชิ้น เพราะในราศีนี้ท่านจัดเอาดาวศุกร์เข้าไปเป็นดาวที่มีความสำคัญสูง คือเข้าตำแหน่งมหาอุจ ชาวราศีมีนจึงมีคุณสมบัติของดาวศุกร์ที่ดีอย่างยิ่งในทางด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม แม้ว่าเขาจะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลย เขาก็สามารถจะมีความรู้ความชำนาญอย่างดียิ่ง เฉพาะอย่างยิ่งในการวางทฤษฎีหรือการให้คำวิจารณ์ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เรียนมา ก่อนเลย

ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักและสังคม เพราะฉะนั้นความชำนาญในเรื่องรักและภาษารักของเขาจะเกิดขึ้นมาเองโดย ธรรมชาติโดยไม่ต้องฝึก

ในวงสังคมทุกระดับ เขาจะเข้าไหนเข้าได้ มีคนยอมรับนับถือโดยไม่รังเกียจ และเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมเสมอ ถ้าหากสังคมหรือกลุ่มชนต้องการตัวเขา

ราศีมีนมีปลาสองตัวว่ายวนสวนกันเป็นสัญลักษณ์ นั่นหมายถึงชาวราศีมีนมีอารมณ์และสภาพจิตใจสองลักษณะ สภาพหนึ่งคือจะพยายามว่ายไปทางด้านที่สูงซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต นั่นคือการหลุดพ้นหรือการแสวงหาทางดับของความยุ่งยากในชีวิต หรือต้องการตัดปัญหาในชีวิตไปสู่ความหลุดพ้นที่ไม่มีการเกิดต่อไปอีก ในขณะเดียวกันเขาก็ไปไม่ตลอดรอดฝั่ง เพราะปลาอีกตัวหนึ่งจะว่ายลงต่ำอันเป็นเบื้องโลกิยะ นั่นคือกิเลสตัณหาและความสุขในแง่ของโลกียชนและในแง่ของโลกียวิสัย

ในชีวิตเขาจะมีความรู้สึกและมีความขัดแย้งในจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตและความปรารถนาอยู่ในลักษณะนี้ตลอดไป

ตัวอย่างง่ายๆ เขาคิดว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตก็คือการออกบวชไปตลอดชีวิต เพราะการบวชนั้นจะตัดโลกได้และให้ความสุขสงบในชีวิตได้อย่างดีที่สุด เขาคิดเช่นนั้นและเขาจะกระทำเช่นนั้น แต่ในวันหนึ่งเขาก็นึกถึงความอบอุ่นของบ้านเรือนและครอบครัว เขาก็จะต้องสึกออกมาเพื่อแสวงหากิเลสและโลกียสุขเยี่ยงสามัญชน เรียกว่า ตัดโลกไม่ขาด

เพราะฉะนั้น คนราศีมีนอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี และต้องการเสียสละเพื่อผู้อื่น ต้องการบำเพ็ญทุกอย่างเพื่อผู้อื่น แต่ในทางกลับกันหรือในเวลาเดียวกัน เขาก็จะอยู่เพื่อตัวเองและทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเหมือนกัน

เขาหนีไม่พ้นจากโลกนี้ไปได้
ชีวิตจิตใจของเขาจึงอยู่ด้วยความขัดแย้งของจุดมุ่งหมายความใฝ่ฝันสองประการนี้เท่านั้น

เมื่อเขาหันมาทางโลกิยะ เขาจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายทีเดียวเกี่ยวกับความรัก ชีวิตครอบครัวและสังคม เพราะศุกร์ที่มีอิทธิพลในราศีนี้ หรืออานุภาพอิทธิพลของศุกร์ ซึ่งมาเด่นในราศีนี้ จะทำให้เขาเป็นนักรักที่ไม่ต้องสอน มีความอ่อนโยนและสุภาพโดยกำเนิด เข้ากับคนได้ทุกคนอย่างที่ไม่เคยขาดเสน่ห์มหานิยม

และโดยอิทธิพลของศุกร์ที่จัดไว้เป็นดาวที่มีอำนาจที่สุดในราศีนี้เอง จะทำให้คนราศีมีนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสังคมและมนุษย์ที่อยู่ ในแวดวงของเขา เขาไม่สามารถจะอยู่คนเดียวกินคนเดียว หรือทำงานประเภทเช้าไปเย็นกลับจนกระทั่งตายได้ ตรงข้ามเขาจะเข้าไปคลุกอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมไม่ทางใดก็ ทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและการช่วยเหลือผู้อื่น

ถ้าหากว่าเขาจะมีเงินมากๆจนเหลือใช้ อย่าคิดว่าเขาจะเก็บไว้ให้มันรกหูรกตาเป็นอันขาด เขาจะพยายามใช้มันไปเพื่อการกุศลและสาธารณกิจอย่างไม่อั้น เพราะฉะนั้นคนชาวราศีมีนถ้ามีเงินขึ้นมาในวันใดยามใดแล้ว เขาจะต้องช่วยโรงพยาบาล มูลนิธิหรือสถานการกุศลอยู่เสมอ เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับงานทางด้านการพยาบาล การบรรเทาทุกข์ หมดเท่าไรเป็นหมด ขอให้เขาได้เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า เขามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นหรือเพื่อการทำการกุศลเป็นพอ

เขาจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ เป็นนักการเมืองและเป็นนักบริหารเกี่ยวกับชุมชน

เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนทุกคนไม่มากก็น้อย ไม่ว่าเขาจะอยู่ในระดับใด เขามักจะมีบทบาทหรือจะต้องเข้าไปมีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้เสมอ

เขามีความสามารถอย่างมากในการค้นคว้าและวิจัยการทำงานลับๆ หรือไม่เป็นที่เปิดเผย ในฐานะที่ราศีมีนเป็นราศีที่ 12 ของจักรภพ อันเป็นราศีที่มีความหมายถึงการจำกัดทั้งสถานที่และนามธรรมซึ่งหมายถึง บริเวณที่มีขอบเขตจำกัด เช่น โรงพยาบาล ที่คุมขัง หรือห้องแล็บที่ไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าไปพบไปเห็น งานใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการกระทำอย่างลับ ค้นคว้าและวิจัย เขาสามารถจะทำได้อย่างดี

เฉพาะงานทางด้านจารกรรมหรือการหาข่าวกรอง ชาวราศีมีนจะใช้ความสามารถของเขาในฐานะของปลาสองตัวทำงานโดยไม่มีใคร มองออกว่าเขาต้องการอะไรแน่ หรือสนใจอะไรบ้าง

เฉพาะของเก่าๆหรือเรื่องราวที่ถูกทอดทิ้งแล้ว หรือเรื่องราวเกี่ยวกับอดีต ถ้าหากปล่อยให้ชาวราศีมีนได้ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้า เขาจะมองเห็นช่องทางและร่องรอยที่จะนำมาอธิบายได้เป็นอย่างดี

เพราะฉะนั้น งานทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี วรรณกรรมหรืออักษรศาสตร์ที่คนอื่นแตะต้องไม่ไหว ก็จะต้องให้ชาวราศีมีนเป็นผู้ลงมือ เป็นเสร็จเรื่อง

แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ดีอยู่หลายประการ แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของราศีมีนไม่ราบรื่นนักเกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัย ชาวราศีมีนจะต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งในชีวิต เช่นเดียวกับคู่ครอง น้อยรายที่จะมีคู่ครองเป็นคนเดียวได้ตลอดไป มักจะมีการเปลี่ยนอยู่อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต

เช่นเดียวกับอาชีพ ชาวราศีมีนก็จะต้องเริ่มต้นหลายครั้งหลายหน และเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลายหน

ชีวิตของชาวราศีมีนส่วนมากจะประสบความล้มเหลวเพราะเพื่อนฝูงหรือคนอื่น เนื่องมาจากเขาจะไม่ยอมมองคนในแง่ร้าย มีความเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่น มีความรักและความปรารถนาดีต่อคนอื่นไม่มีทางสิ้นสุด เพราะฉะนั้นเขาจึงจะไว้ใจคนทุกคน ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว แม้แต่จะรู้อยู่เต็มอกว่าชั่วแสนชั่วก็ตาม เขาก็ยังพยายามโอบอ้อมอารีอยู่ ก็โดยเหตุนี้เองที่ทำให้เขาถูกเพื่อนและคนอื่นเหล่านี้ทำให้ชีวิตต้องล้ม เหลวอยู่ตลอดเวลาหรือถูกต้มอยู่ตลอดเวลา

เขาก็ยังจะเชื่อและวางใจคนอยู่อย่างนั้นเอง
ทำให้เขาดูเหมือนคนโง่และเป็นอ้ายทึ่มไป !
กว่าที่เขาจะมาคิดได้และตัดใจได้ก็เมื่ออายุมากแล้ว หรือในบั้นปลายของชีวิตแล้วเท่านั้นที่เขาจะระมัดระวังคนอื่นมากขึ้น

ชีวิตจะเริ่มยืนอยู่กับที่และประสบความมั่นคงได้
ชาวราศีมีน จะดำเนินชีวิตไปด้วยความรู้สึกและสภาพจิตใจที่เป็นกุศล เพราะฉะนั้นในโลกและสังคมที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย เขาจะผิดหวังและประสบความล้มเหลวหลายครั้งหลายหนในชีวิต เว้นไว้เสียแต่ว่าเขาจะพยายามตัดความรู้สึกหรืออารมณ์ออกมาเสียบ้าง พยายามดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะช่วยให้เขาผิดหวังน้อยลง

เฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากเขาเกิดมาภายใต้อิทธิพลของราศีมีนในด้านลบ หรือมีดาวบาปเคราะห์อื่นเข้ามาบีบเบียนดวงชะตาเดิม เขาจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาตัวเองให้มาก หรือพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เขาจึงจะประสบความสำเร็จที่ดี

ปัญหาที่จะต้องระวังมากสำหรับชาวราศีมีนในด้านลบก็คือ การแผ่ขยายตัวของพฤหัสบดีนั้นจะแผ่ขยายออกไปในทางการโอ้อวดและทำอะไรเกินตัว พูดอะไรเกินความจริง กลายเป็นคนไม่มีหลักและไม่รับผิดชอบ เฉพาะอย่างยิ่งการพูดเกินความจริงหรือการกระทำเกินความจริงหล่านั้น ทำให้เป็นคนโกหกหรือนักหลอกลวงที่มาในรูปของนักวิชาการหรือรูปของพระปาราชิก ไปได้ง่ายๆ

เฉพาะอย่างยิ่ง โดยที่เป็นคนราศีธาตุน้ำ ทำให้อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งตลอดเวลา ชาวราศีมีนในด้านลบจึงมักจะสร้างอารมณ์ขึ้นมามากมายหลายหลากและเต็มไปด้วย ความหวาดระแวงสงสัยอยู่ตลอดชีวิต ทำให้เกิดความวิตกกังวลขุ่นมัวซึ่งจะทำให้เป็นคนเจ้าทุกข์ไป หมดความสามารถในทางปฏิบัติ

บางครั้ง จะเป็นคนที่พยายามจำกัดตัวเอง หรือพยายามลดคุณค่าของตัวเองลงมา จนกระทั่งเป็นปมด้อยอันไม่อาจจะช่วยให้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ หรือไม่มีความกล้าพอที่จะออกไปเผชิญกับโลกภายนอก เนื่องจากความคิดที่ว่าตนเองเป็นคนไม่มีความสามารถ ไม่มีอะไรดีหรือไม่มีคุณค่า

ในความใจกล้าที่จะแสดงออก ส่วนมากจะไม่มีขอบเขต มีการเกินเลยไปจนฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่ายจนกลายเป็นคนมีปมเขื่องไป นั่นก็คือทางเสียหรือด้านเสียอีกด้านหนึ่ง

โดยที่เป็นคนมีใจกว้างและหวังดีต่อผู้อื่นหรือมองไม่เห็นความชั่วร้ายของผู้ อื่น ชาวราศีมีนมักจะหวังจากคนอื่นมากเกินไป สมมติว่าถ้ามีใครรับปากอะไรไปแล้ว ก็เชื่ออย่างหัวปักหัวปำ ซึ่งมันย่อมจะเป็นไปไม่ได้ เมื่อรู้เข้าว่ามันไม่เป็นความจริงก็เสียใจ และมองเห็นความล้มเหลวหรืออยู่ด้วยความประมาทไป จึงจะต้องระวังให้มากในเรื่องการรับปากของคนอื่นหรือการเชื่อในคุณงามความดี ของคนอื่น หรือหวังเอาคุณงามความดีของคนอื่นที่ตนเชื่อถือเป็นที่ตั้ง

ปัญหาเรื่องอารมณ์และความคิดฝัน อย่าปล่อยให้เรื่อยเจื้อยไม่มีกฎเกณฑ์ เพราะบางทีในรูปที่พฤหัสบดีและราศีมีนให้ผลในด้านลบนั้น ชาวราศีมีนมักจะฝันแบบทึกทักเอาเองไปหมดว่าอ้ายนั่นจะต้องเป็นอ้ายนั่น อ้ายนี่จะต้องเป็นอ้ายนี่

ชาวราศีมีนในด้านร้ายบางคน จะมองไม่เห็นความผิดของตัวเอง และก็อวดโอ้ไปคนเดียวโดยที่ชาวบ้านชาวช่องเขามองเห็นไปตรงข้าม

โปรดพยายามแก้และสำรวจความบกพร่องเหล่านี้เสีย มิฉะนั้น ไปไม่รอด !

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
: เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย ราศีมีนหมายถึงการหมุนเวียนของโลหิต กระดูกข้อเท้า

โรคต่างๆที่เกี่ยวกับราศีมีนคือวัณโรค แผลต่างๆตามเยื่ออ่อน และโรคเนื้องอก

สำหรับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำราศีหรือเป็นกรรมการผู้จัดการบันดาลดี บันดาลร้ายให้แก่ราศีมีนในด้านโรคภัยไข้เจ็บ หมายถึงโรคเกี่ยวกับหลอดโลหิตแดงและดำ ห้องหัวใจ เยื่อหุ้มปอดโลหิต เส้นโลหิตแตก เยื่อหุ้มปอดอักเสบ ความเสื่อมต่างๆ ริดสีดวงทวารหนัก เนื้องอกและโรคเบาหวาน

นอกจากโรคเหล่านี้แล้ว ชาวราศีมีนส่วนมากจะดื่มมาก และถ้าน้ำนั้นเป็นเหล้าหรือแอลกอฮอล์ด้วยแล้วจะติดมากเป็นพิเศษ

ระวังอาการของโรคที่จะมีผลเนื่องมากจากการติดสุราและแอลกอฮอล์

โรคของชาวราศีมีน นอกจากโรคภายนอกที่มักจะเกี่ยวกับข้อเท้า ตาปลา และอื่นๆที่มองเห็นได้ง่ายแล้ว โรคที่จะต้องระวังอย่างมากก็คือโรคเกี่ยวกับเลือดลม หรือเส้นโลหิต ปอดซึ่งอาการผิดปกติ ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไรแล้ว จะประมาทไม่ได้ เพราะฉะนั้น ควรจะหาหมอตรวจเช็กเป็นประจำทุกๆปี เพราะถ้าเป็นขึ้นมาโดยเจ้าตัวปล่อยปละละเลยแล้ว แก้ยากมากทีเดียว

การเงินและโชคลาภ
: ในบรรดานักใช้เงินหรือคนที่หาเงินได้มากทุกอย่างทุกเรื่องก็เห็นจะไม่มีใคร เกินคนราศีมีนไปได้ ตำรากล่าวว่าที่เกี่ยวกับการเงินและการหาเงินได้แก่ภพที่ 2 อันได้แก่ราศีเมษ ซึ่งมีดาวอังคารเป็นตัวแทนความหมาย เงิน หรือรายได้ของชาวราศีมีนจึงหมายถึงอังคาร หรือตัวแทนแห่งความฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่าย ทั้งการจ่ายไปและการได้มา เพราะฉะนั้นเงินสำหรับชาวราศีมีนจึงจ่ายกันอย่างสุรุ่ยสุร่าย ทั้งการจ่ายไปและการได้มา และไม่มีหัวไม่มีหาง และในขณะเดียวกันก็จะหาได้มาจากหลายทิศทางและหาได้ง่ายๆเสมอ

งานของชาวราศีมีนหรืออาชีพที่ทำเงินหรือความร่ำรวยให้แก่ราศีมีนนั้นมีหลาย ทิศหลายทางและหลายด้านเพราะคนราศีมีนมักจะมีงานมาก หรือมีขอบเขตของงานกว้างขวางมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตคนราศีมีนมักจะชอบช่วยคนอื่น
จะช่วยทุกด้านทุกอย่างด้วยสติปัญญาของตัวเองและด้วยความรู้ที่ตัวมี

การช่วยที่กล่าวนั้น อาจจะเป็นเรื่องการทำมาหากิน การเรียนรู้ การอาชีพ แม้แต่ทางด้านโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม เมื่อมีความรู้ความสามารถอยู่ชาวราศีมีนจะเข้าไปช่วยคนทุกคนให้รู้จักทำมาหา กิน หรือประคับประคองให้คนอื่นประกอบอาชีพเหล่านั้นไปได้เป็นอย่างดี

ก็เพราะการช่วยเหลือนี่เอง ชาวราศีมีนจึงมีช่องทางและโอกาสในการทำเงินและหาโชคลาภได้ทุกประการ ทุกกรณี

ตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวว่า พฤหัสบดีดาวเคราะห์แห่งการเติบโตและแผ่ขยายตัวเป็นเจ้าเรือนราศีกำเนิดของ เจ้าชะตา มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้ว พฤหัสบดีตัวเดียวกันนี้ยังเป็นเจ้าเรือนภพที่ 4 คือภพเกี่ยวกับการงานและธุรกิจเข้าอีกด้วย พฤหัสบดีตัวนี้เองจะบันดาลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีกิจการใหญ่โตและมีขอบเขต ของงานกว้างขวางมาก เฉพาะงานในด้านบริหารตำแหน่งใหญ่โตและเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงได้

อาชีพของชาวราศีมีน ภายใต้อำนาจอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ว่านี้เองจะมีเป็นร้อยๆ ชนิดที่ชาวราศีมีนจะมีความรู้ความชำนาญ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อคิดจะทำมาหากินอะไร ชาวราศีมีนสามารถจะทำได้อย่างดี และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ทีเดียว

อาชีพส่วนใหญ่ที่ชาวราศีมีนจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือทำเงินได้ ส่วนหนึ่งจะเป็นอาชีพอันเกี่ยวกับงานอดิเรกหรืองานเกี่ยวกับดนตรี ภาพยนตร์หรืองานศิลปะที่เกี่ยวกับการแสดงต่อประชาชนจำนวนมาก หรืองานเกี่ยวกับทางด้านวิทยาการลึกลับที่เกี่ยวกับจิตหรือของขลัง

ชาวราศีมีนมีความสามารถเป็นอย่างสูงในการเป็นนักดนตรี เป็นกวี การแสดง แม้แต่เป็นดารา

งานของนักค้นคว้าหรือวิจัย
งานทุกงานของเขามักจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการร่วมมือของคนอื่นหรือจากผล ตอบแทนการร่วมมือหรือการสนับสนุนของคนอื่นที่ทำอยู่เป็นประจำ

แต่อย่าคิดว่า ชาวราศีมีนจะไม่รู้จักความยากจนซึ่งเกิดจากการมองในแง่ดีเกินไป หรือไว้ใจคนอื่นมากเกินไป ไม่ยอมเอารัดเอาเปรียบคน แม้แต่ส่วนที่ตัวควรจะได้ หรือถ้าหากเป็นราศีมีนในด้านลบ ก็เป็นเพราะว่าเขาเพ้อฝันมากจนเกินไป ผัดวันประกันพรุ่งมากเกินไปและหลงตัวเองมากเกินไป เข้าใจตัวเองผิดมากเกินไป เขามีทางจะยากจนได้มากอีกเหมือนกัน


ที่มา:www.manager.co.thCreate Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 9 มีนาคม 2555 16:29:26 น.
Counter : 537 Pageviews.

0 comment
ลักษณะนิสัยของชาวราศีกุมภ์ 14กพ-13มีค

ราศีกุมภ์
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 13 มีนาคม


เชื่องช้าแต่รอบคอบ ชอบการเปลี่ยนแปลง คนราศีนี้อ่านใจคนเก่ง พอๆกันกับที่ปรับตัวเก่งและมีมนุษยธรรมสูง

เป็นราศีธาตุลมราศีสุดท้าย ในราศีที่ถูกจัดเป็นราศีธาตุลมสามราศีจาก 12 ราศีของจักรวาล

ราศีกุมภ์เริ่มต้นตั้งแต่องศาที่ 301 ของจักรวาล โดยการนับจาก 0 องศาที่ราศีเมษไปจนถึงองศาที่ 330 ของจักรวาล เป็นที่สิ้นสุดของราศีนี้

ตลอดเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึง 13 มีนาคมของแต่ละปี พระอาทิตย์จะโคจรผ่านราศีนี้วันละประมาณ 1 องศาจนครบ 30 องศา หรือเป็นเวลาประมาณ 30 วัน

บุคคลผู้เกิดในระยะวันเวลาดังกล่าวนี้ จะได้รับอิทธิพลจากแสงอาทิตย์หรืออิทธิพลของอาทิตย์อย่างสมบูรณ์และเต็มที่ ตั้งแต่แรกเกิด จึงถูกจัดให้เจ้าชะตาเป็นชาวราศีกุมภ์

ความหมายของราศีกุมภ์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเจ้าชะตา นอกจากจะใช้อิทธิพลของอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในราศีนี้แล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศีคือธาตุลมมาเป็นหลักสำหรับ ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติหรืออุปนิสัยใจคอของเจ้าชะตาอีกส่วนหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น ราศีกุมภ์ก็เช่นเดียวกับราศีอื่นๆ เป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวเคราะห์ หรือเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นกรรมการจัดการผู้มีอำนาจเต็มในการดำเนินการบริหารและให้ดีให้ร้าย แก่เจ้าชะตา โหรโบราณกล่าวว่าเป็นเรือนของดาวเสาร์ได้แก่เลข 7 หรือราหูได้แก่เลข 8 และในปัจจุบันมีผู้จัดให้เป็นเรือนของดาวมฤตยูหรือเลข 0

แล้วท่านก็เอาความหมายของดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าเหล่านี้เข้าไปประกอบในการ ทำนายร่วมกับอาทิตย์และธาตุประจำราศี เพื่อกำหนดคุณสมบัติ อุปนิสัย หรือความเป็นไปในชะตาของเจ้าชะตาอีกชั้นหนึ่ง

ก่อนที่จะทำความเข้าใจในอิทธิพลของราศีกุมภ์ หรือคุณสมบัติความเป็นไปของคนราศีกุมภ์ว่าจะเป็นไปในสถานใดหรืออย่างไรบ้าง เรื่องที่จะต้องรู้และต้องทำความเข้าใจก่อนอื่นก็คือ ธาตุประจำราศี อันได้แก่ธาตุลม

คำว่าลม ย่อมเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน แต่เป็นสภาวะชนิดหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวอันไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวได้ ในทางโหราศาสตร์จีงหมายถึงการเลื่อนไหล การแผ่เข้าไป การผสมผสานและความกลมกลืน ความคล่องตัวและความว่องไว สามารถซอกซอนและแทรกซึมเข้าไปในที่และสภาวะต่างๆทั้งๆที่ไม่สามารถจะมองเห็น ตัวได้ ซึ่งหมายถึงสภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมของคนที่อยู่ใต้อิทธิพลของธาตุนี้

ธาตุลม มีความหมายเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของคนที่อยู่ในราศีธาตุนี้ จึงสรุปได้ดังต่อไปนี้

"ธาตุ ลม เน้นหนักและเกี่ยวข้องกับจิตใจ ความคิดอ่านและสติปัญญามากกว่าทางด้านอื่น เพราะฉะนั้น ราศีกุมภ์อันอยู่ในธาตุลมหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของธาตุลม จึงให้ความหมายถึงเชาวน์ปฏิภาณ ความฉลาดแหลมคม ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำสั่งสอนแก่ผู้อื่น แสดงถึงความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในทางด้านอักษรศาสตร์และการเรียนรู้ ความชำนิชำนาญที่เป็นไปได้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์ การมีชีวิตอยู่หรือการประกอบอาชีพที่จะต้องใช้ประสาทสมองหรือสติปัญญา มากกว่าการใช้กำลังกาย เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการใช้กำลังหรือออกแรงทางด้านบัญชี ตัวเลข กวี นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ครูหรือนักพูด นักกฎหมาย และนักวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้น ราศีกุมภ์เป็นราศีธาตุลม และผู้ที่เกิดในราศีนี้จึงหมายถึงคนที่ไม่ค่อยจะมีความแข็งแกร่งทางร่างกาย มากนัก แต่มีสมรรถภาพทางประสาทสมองและสติปัญญาค่อนข้างสูง มีความคิดและจินตนาการที่ดี เป็นนักอุดมคติและมีรสนิยมทางศิลปะ ชอบเรียนรู้และแสวงหาความรู้ ชอบการพิจารณาหาเหตุผลและการใช้เหตุผล ชอบใช้ยุทธวิธี มีแผนการมากกว่าที่จะทำอะไรอย่างทื่อๆท่าๆ ไม่มีชั้นไม่มีเชิง"


นี่เป็นลักษณะของราศีธาตุลม

นอกจากจะใช้ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุประจำราศีคือธาตุลม มาแปลความหมายสำหรับให้คำทำนายแก่คนในราศีกุมภ์แล้ว ก็ยังได้ใช้ความหมายของดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าประจำราศี หรือกรรมการผู้จัดการบริหารราศีอันทำหน้าที่บันดาลดี บันดาลร้ายให้แก่เจ้าชะตาอีกส่วนหนึ่งประกอบด้วย

ส่วนหนึ่งของราศีกุมภ์ โหรไทยโบราณจัดให้เป็นเรือนของดาวเสาร์อีกเรือนหนึ่ง แต่ในการใช้ดาวเสวยอายุของคัมภีร์ทักษาพยากรณ์ ได้นำเอาราหูมาเพิ่มเข้าอีกตัวเหนึ่งให้เป็นดาวเคราะห์ร่วมเรือน สำหรับโหรสมัยใหม่นั้น รวมเอาความสำคัญของดาวเสาร์และราหูมาไว้ในความหมายของดาวมฤตยู หรือเลข 0 เป็นดาวเคราะห์ที่ให้ความหมายแก่ราศีกุมภ์ ซึ่งดูเหมือนจะให้ความหมายแก่ราศีกุมภ์ได้ถูกต้องกว่าการใช้เสาร์และราหูโดย เฉพาะ
ความหมายของดาวเคราะห์มฤตยูหรือเลข 0 มีดังนี้

"มฤตยู เป็นดาวเคราะห์ที่บ่งถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านเครื่องยนต์กลไก การเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันทันด่วนของสรรพสิ่งและสถานการณ์ การพลัดพรากจากที่รักและที่อยู่อาศัย ความเศร้าโศกเสียใจและการถูกเนรเทศ ความเคียดแค้นและศัตรู โชคเคราะห์ที่ไม่คงเส้นคงวาและไม่แน่นอน ความรู้สึกกระตุ้นเตือนอันเร่งเร้าอยู่ภายในความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่มีใคร รู้ ไม่มีใครเข้าใจได้ ความวิปริตพิศดารออกนอกลู่นอกทางของพฤติกรรมและสถานการณ์ ความสามารถในการประดิษฐ์คิดสรรค์และการริเริ่มใหม่และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทุกชนิด มีความมั่นคงต่อความคิดความเห็นและอุดมการณ์ของตนอย่างแรงกล้า เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์และการพูดกระทบกระแทกเสียดสีที่หาตัวจับยาก มีอารมณ์โรแมนติก และมีอัจฉริวุฒิในด้านต่างๆ และรอบรู้ มฤตยู มีอิทธิพลในการก่อให้เกิดสัญชาตญาณและบุคคลที่มีความสามารถในเชิงบรรยาย ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณชนและประชาชน นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยา"

เมื่อได้นำเอาคุณสมบัติของธาตุประจำราศีและดาวที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ บริหารราศี รวมถึงตัวอาทิตย์อันเป็นตัวพลังงานเข้าด้วยกันแล้ว บุคคลที่เกิดในราศีกุมภ์หรือตัวราศีกุมภ์ นักโหราศาสตร์โบราณก็รวบรวมเอาคุณสมบัติของราศีกุมภ์ทั้งหมดมาสรุปไว้ สำหรับให้ชาวราศีกุมภ์พิจารณาคุณสมบัติของตัวเองดังต่อไปนี้

ในบรรดาราศีทั้งสิบสอง ถือเอาราศีเมษเป็นราศีอัตตาหรือราศีที่ 1 ของจักรวาล หรือเป็นราศีแห่งการเริ่มต้น ราศีกุมภ์เป็นราศีที่ 11 ของจักรวาล อันเป็นราศีที่มีความหมายถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือเป็นลาภะของราศีเมษ ราศีกุมภ์จึงหมายถึงมิตร ไมตรีจิต ผลกำไรทางได้ทางเสีย หรือที่มาแห่งการได้และผลกำไรของเจ้าชะตา

ราศีกุมภ์เป็นราศีธาตุลมปลายธาตุ หรือธาตุลมอันดับที่ 3 สุดท้ายของราศีลมใน 3 ราศีของจักรวาล ความหมายของธาตุลมในราศีนั้จึงเน้นไปถึงความสามารถในการเข้าใจปัญหาทุกด้าน ของเจ้าชะตา ความสามารถในการปฏิบัติตนเพื่อประสานกลมกลืนกับผู้อื่น อันได้แก่ มิตรสหาย การหารายได้ ตลอดจนการมีผู้รู้จักมักคุ้นโดยทั่วไป

ราศีกุมภ์เป็นราศีเพศชายมีคนกับหม้อน้ำเป็นสัญลักษณ์
หมายถึงข้อเท้า น่อง และเลือด สำหรับส่วนต่างๆของร่างกาย

รูปร่างลักษณะ
: ชาวราศีกุมภ์ ซึ่งเป็นราศีที่มีรูปคนถือหม้อน้ำเป็นสัญลักษณ์ หมายถึงความแข็งแรงและความสามารถ รูปร่างคนในราศีนี้จึงเกิดมาเพื่อรับภาระหรือทำหน้าที่ทุกชนิดที่มีความ เกี่ยวพันกับมนุษย์และสังคม เขาจึงเป็นคนที่ไม่อ่อนแอ แต่กลับมีความแข็งแรงประกอบกับสัดส่วนที่สูงและสมบูรณ์ ใบหน้ามักจะเป็นรูปไข่ ผิวพรรณสดใสเข้าที่ ลักษณะรูปร่างกระเดียดไปในทางที่จัดได้ว่าหล่อเหลาเอาการ ราศีกุมภ์เป็นราศีที่ช่วยให้เด็กที่เกิดมาเป็นเด็กที่มีความงาม ฟันค่อนข้างจะไม่ดี ผมไม่ค่อยจะดำนัก มักมีแผลเป็นที่น่อง

สภาพทางจิตใจ
: โดยที่ราศีกุมภ์เป็นราศีธาตุลม โดยคุณสมบัติของธาตุนี้จะทำให้เจ้าชะตามีคุณสมบัติพิเศษ ประการแรกก็คือเชาวน์ปฏิภาณ และความเฉลียวฉลาดโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเขาจะมีความสามารถเป็นพิเศษในการอ่านนิสัยหรืออ่านจิตใจของคน อื่น สามารถจะชั่งตวง หรือวัดสิ่งดีสิ่งเลวที่มีอยู่ในตัวคนอื่นได้ด้วยความละเอียดละออ เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นนักมองคน เป็นนักพิจารณาคน ดูคนอื่นคิด ดูคนอื่นทำ ดูคนอื่นแสดงออก และดูผลที่มันเกิดขึ้นจาการกระทำของเขาเหล่านั้น

คล้ายๆกับว่ามันเป็นสัญชาตญาณ
เขาจะคิดอย่างเชื่องช้าและพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่โดยละเอียดลออถี่ถ้วน ทุกอย่างที่คิดไว้และพิจารณา เขาจะไม่มีวันลืมและมีความสามารถอย่างสูงในการจดการจำ

ในฐานะที่เป็นภพที่ 11 ของจักรวาล ชาวราศีกุมภ์ จะเป็นคนที่มีทัศนะต่อโลกและชีวิตอย่างกว้างไกลไพศาล จะไม่มีความเห็นแก่ตัวและจะไม่มองอะไรไปจากตัวเองหรือเอาตัวเองเป็นหลักใน การคิดพิจารณาหรือใช้ทัศนะในชีวิต เพราะฉะนั้นคนราศีกุมภ์จึงเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยที่สุด

เป็นผู้ที่รู้จักมนุษย์ และมีความเข้าใจต่อสัญชาติมนุษย์
และที่สำคัญที่สุดก็คือ ชาวราศีกุมภ์เกิดมาเป็นนักมนุษยธรรมโดยกำเนิด

เขาจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเขาเอง ไม่ว่าการกระทำหรือความคิด เขามองไปที่คนอื่นและกลุ่มคนหรือสังคมทั้งหมด

ชีวิตของเขาจึงเต็มไปด้วยความกว้าง เสาะแสวงหาและแทรกซึมเข้าไปตามจุดต่างๆในสังคมที่เขาอยู่ เพื่อคนอื่นและในฐานะนักมนุษยธรรม

ในกลุ่มคน ในหมู่คณะ หรือในสโมสรหรือองค์การเพื่อสาธารณะ เขาจะเข้าไปเกี่ยวข้องและทำงานรวมอยู่เงียบๆ

ในกลุ่มใดหรือที่ไหนก็ตาม ที่มีความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน หรือมีความแตกแยกกัน ชาวราศีกุมภ์ก็จะเข้าไปเพื่อการประนีประนอม แสวงหาความร่วมมือและการผสมผสานกลมกลืนในหมู่คนเหล่านั้น

คล้ายๆกับเสือกและแส่ในเรื่องของชาวบ้านชาวช่องอะไรทำนองนั้น

โดยที่เขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ตาม แต่เป็นสัญชาตญาณหรืออุปนิสัยของเขาที่อยากเห็นสังคมหรือกลุ่มชนที่เขามี ชีวิตอยู่ร่วม เต็มไปด้วยความสงบราบรื่น เต็มไปด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม และในลักษณะผสมกลมกลืน

ด้วยจิตใจและสัญชาตญาณดังกล่าวนี้เอง จึงเป็นคุณสมบัติและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของเขาที่จะนำเขาไปสู่ความสำเร็จใน ชีวิตที่มาจากด้านความเห็นอกเห็นใจ และความร่วมมือจากคนอื่น เป็นผู้นำผู้อื่นในด้านนักมนุษยธรรมบุคลิกลักษณะและอุปนิสัย
: สิ่งที่ปรากฎชัดและเห็นได้อย่างแน่นอนในบุคลิกลักษณะของชาวราศีกุมภ์ก็คือ ความเฉลียวฉลาดและภูมิปัญญา ถ้าจะเรียกกันว่าชาวราศีกุมภ์คือเจ้าแห่งคนสมองใสในบรรดาคนสมองใสต่างๆเท่า ที่จะมีกันอยู่ ชาวราศีกุมภ์ไม่มีวันแพ้ใคร มีทัศนะอันกว้างไกล และเป็นคนที่มีความคิดอ่านทันยุคทันสมัยหรือออกจะล้ำยุคสมัยไปด้วยซ้ำ

ชาวราศีกุมภ์ ไม่ว่าจะแก่เฒ่าหรืออายุขนาดไหน การที่จะมอซอในด้านความคิดความอ่าน ความไม่ทันสมัยหรือในการกระทำที่ล้าหลังคนอื่น เป็นไม่มีแน่นอน

ในจิตใจของชาวราศีกุมภ์ โดยที่เป็นราศีแห่งนักมนุษยธรรมและความมีจิตใจมนุษยธรรม จะทำให้ชาวราศีกุมภ์มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยกระดับความคิดความอ่าน และความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกถ้วนหน้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเท่าที่เป็นอยู่

เขาปรารถนาที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นและเพื่อทุกคนให้ดีกว่าเดิมหรือมีมาตรฐานสูงกว่าเดิม

เพราะฉะนั้น เขาอาจจะเป็นนักบุกเบิกทางความคิด เป็นผู้นำทางสังคม เป็นผู้นำทางภูมิปัญญา เป็นนักสังคมสงเคราะห์ หรืออาจจะเป็นนักการเมืองหรือปฏิรูปที่มีความมานะพยายามไม่หยุด

วิธีคิดและวิธีทำหรือวิธีแสดงออกของชาวราศีกุมภ์ มีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะไม่ตามคนอื่น แต่จะมีแนวคิดของตนเองที่ไม่เหมือนใครและไม่ซ้ำแบบใคร ซึ่งส่วนมากในความคิดความอ่านหรือความเห็นของเขาที่แสดงออกมาต่อคนอื่นนั้น จะต้องเป็นความคิดใหม่แนวใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร นอกจากจะมาจากสติปัญญาของเขาเองและโดยความสามารถอัจฉริยะของเขาเอง

ในบรรดามนุษย์ที่ไม่ยอมเอาอย่างใครไม่ว่าในเรื่องใดๆนั้น มีชาวราศีกุมภ์อีกจำนวนหนึ่งที่จะแสดงออกมาให้เห็นในทุกด้าน ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เขาถนัดหรือการดำรงชีวิต หรือการแสดงออก ส่วนมากงานของเขาหรือการแสดงออกหรือพฤติกรรมของเขาทุกอย่างจะไม่เหมือนใคร และต้องแตกต่างไปจากคนอื่นอย่างที่คิดไม่ถึง

อาจจะเรียกได้ว่ามีความพิสดารหรือวิตถารหลายๆประการกว่าคนอื่น
เขาไม่ลังเลที่จะคิดที่จะทำในด้านที่มีลักษณะประหลาดพิสดารเหล่านั้น

แม้แต่การแต่งเนื้อแต่งตัว เขาอาจจะแหวกยุคแหวกสมัยออกไป ไม่ตามใครและล้ำหน้าไปกว่าคนอื่น โดยไม่เกรงต่อสายตาใครหรือจะคิดไปว่าคนอื่นจะเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาด

ถ้าหากเขาจะเป็นนักออกแบบแฟชั่นแล้ว เขาจะโลดออกไปข้างหน้ายุคสมัยที่มีลักษณะแปลกประหลาดพิศดาร ซึ่งถ้าใครไม่กล้าแต่ง เขาพร้อมที่จะแต่งเองและแต่งมันอย่างโก้เก๋ โดยไม่คำนึงถึงว่าใครจะว่าอย่างไรหรือมองอย่างไรหรือไม่

การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม เป็นอุปนิสัยหรือเป็นบุคลิกลักษณะประการแรกของคนราศีกุมภ์

เขาจะอดรนทนไม่ได้กับการยอมรับเอาสิ่งเก่าๆหรืออยู่กับสิ่งเก่าๆไม่ว่าจะเป็นความคิดความอ่านหรือระเบียบแบบแผนหรือวิธีการ

ไม่ใช่คิดอย่างเพ้อฝันหรือในลักษณะบ้าหอบฟาง ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ แต่ความคิดความอ่านของเขาจะมีแนวโน้มไปทางด้านวิทยาศาสตร์และเป็นลักษณะ วิทยาศาสตร์

ถ้าเขามีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ เขาจะเป็นนักค้นคว้าและเป็นเจ้าของทฤษฎีแห่งความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครค้น พบมาก่อน

ถ้าเขาเป็นนักอักษรศาสตร์ วรรณคดี หรือเป็นนักเขียนนวนิยาย เรื่องของเขาจะออกไปนอกโลกหรือพ้นยุคพ้นสมัยหรือที่ใครคาดหมายไม่ถึง ซึ่งเขาจะทำได้อย่างประสบความสำเร็จเป็นเยี่ยม

เขาเป็นคนยึดมั่นถือมั่นต่อหลักการและความเห็นที่เขามีอยู่ หรือเขายึดถืออยู่ ไม่โลเล และไม่มีวันยอมเปลี่ยนแปลงง่ายๆ

ในการหยิบงานแต่ละชิ้นนั้น ถ้าลงว่าเขาได้หยิบมันเข้าไปแล้ว เขาจะไม่ยอมเลิกล้มเป็นอันขาด เขาจะทำมันต่อไปนานจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ซึ่งเขาก็จะต้องสำเร็จในบั้นปลาย

เขาเหมาะอย่างยิ่งต่องานค้นคว้า งานรีเสิร์ช และงานวิจัย
เขาเป็นคนจริง ทั้งในสิ่งที่เขาชอบและเขาไม่ชอบ คือถ้าชอบก็ชอบกันจริงจังไปเลย ถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบกันอย่างจริงจังไปเลย ไม่มีเหลาะๆแหละๆ หรือมีชีวิตอยู่แบบเหยียบเรือสองแคม หรือจับปลาสองมือในทุกเรื่องทุกสิ่ง

แม้แต่ในหมู่เพื่อนฝูงและคนที่เขาคบ ถ้าเขาชอบเขาก็จะคบอย่างไม่ยอมทอดทิ้งหรือร่วมเป็นร่วมตายกันไปตลอดชีวิตเลย แต่ถ้าหากเขาไม่ชอบแล้ว ก็เป็นบอกศาลากันไปได้เลยว่าเขาไม่มีวันที่จะหันหน้าให้แน่นอน

และสำหรับเพื่อนฝูงหรือคนที่เขายอมรับแล้วทุกสิ่งที่เป็นภาระของเพื่อนฝูง ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเขา ขอให้เขารู้หรือขอให้บอก เขาจะสู้และจะทำให้ชนิดยอมตายหรือหัวชนฝาทีเดียว

ไม่ว่าจะผิดหรือจะพลาด ในสิ่งที่เขาตัดสินใจลงไปแล้ว เขาจะทำต่อไปอย่าได้ห้ามปราม หรือทักท้วงเขา เขาไม่มีวันจะยอมมันด็ดขาด
หรือถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือว่า เขาถอยไม่ได้อีกแล้ว ในเรื่องที่เขาตัดสินใจทำลงไป

ว่ากันกันตามจริง เขาก็เป็นคนหัวดื้อพอสมควร แต่ไม่ได้ดื้อรั้นเพราะความโง่เขลาหรือดื้ออย่างโง่ๆ แต่เขาดื้อในฐานะที่มันเป็นหลักการของเขา หลักการที่จะต้องสู้ต้องทำ

ในเรื่องของหลักการแล้ว ใครจะมาห้ามปรามหรือให้เขาเปลี่ยนแปลงหลักการนั้นไม่ได้เป็นอันขาด

คุณสมบัติและลักษณะอีกประการหนึ่งของชาวราศีกุมภ์ แม้ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือมีความคิดโน้มเอียงไปในทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ ตาม แต่เขาก็มักจะสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ลึกลับและเร้นลับ เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางจิต เขาอาจจะเรียนวิปัสสนาหรือพยายามศึกษาเรื่องของภูติผีปิศาจอะไรก็ได้ แม้แต่เครื่องรางของขลัง เขาก็อาจจะลุ่มหลงเหมือนคนอื่นๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เขาก็พยายามเรียนรู้และศึกษามันในแง่วิทยาศาสตร์อยู่ดี

เขาจะต้องค้นคว้าและแสวงหาความจริงในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี
ถ้าหากเขาจะเป็นนักจิตวิทยาหรือได้เรียนทางจิตวิทยามาก่อน เขาจะมีความสามารถอย่างสูงในวิชาจิตวิทยา และสามารถค้นพบทฤษฏีและวางหลักเกณฑ์ใหม่ทางจิตออกมาอย่างน่าทึ่ง

ถ้าหากเขาบวชเป็นพระหรือมีอาชีพทางด้านศาสนา เขาจะมีบทบาทและเป็นเจ้าสำนักทางจิตที่มีชื่อเสียงหรือเรียกกันว่าไปกันใหญ่ อีกรายหนึ่ง
แต่เขาไม่ได้โกหกหลอกลวงเพื่อจะหากิน เป็นแต่ว่าเขาจะพยายามเรียนรู้และจับเอาหลักเอาเกณฑ์ของวิทยาการแขนงนั้นมา ใช้ได้อย่างรู้เท่ารู้ทันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คนราศีกุมภ์นั้น อย่างน้อยที่สุดในชีวิต จะต้องประสบความสำเร็จในวิชาการหรือในด้านความรู้ความชำนาญเฉพาะอย่างใด อย่างหนึ่ง ที่จะทำให้เขาได้รับชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือ หรือหากินได้อย่างดีในวิทยาการที่เขามีความชำนาญนั้น

กล่าวกันว่า ชาวราศีกุมภ์เป็นคนที่มีโชคดีที่สุดจำนวนหนึ่งในบรรดาคนทั้ง 12 ราศี เนื่องจากว่าเมื่อนับจากราศีกุมภ์ไปเป็นเรือนราศีมีน ซึ่งมีดาวพฤหัสบดีครองอยู่ เรือนราศีมีนหรือเรือนพฤหัสบดีหมายถึงเงินและทรัพย์สินความมั่งคั่งของเจ้า ชะตาในราศีกุมภ์ ในขณะเดียวกันเมื่อนับถอยหลังมาอีกสามราศีเป็นราศีธนู ซึ่งถือว่าเป็นภพที่ 11 ของราศีกุมภ์ ก็เป็นเรือนที่ครองด้วยดาวพฤหัสบดีอีก ดาวพฤหัสบดีในเรือนนี้ก็หมายถึง มิตรภาพ และทางได้

เพราะฉะนั้น โดยการอยู่ระหว่างกลางของเรือนแห่งโชคทั้งสองเรือน จึงแน่ใจว่าชาวราศีกุมภ์นั้นจะไม่ใช่คนจน และจะไม่ต้องเป็นคนจนไปตลอดชีวิต ถึงแม้ว่าจะเกิดมายากจน โดยอิทธิพลของดาวเคราะห์ที่ร้ายแรงอื่นๆ บันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นก็ตาม วันหนึ่งในชีวิตชาวราศีกุมภ์ก็สามารถจะมีขึ้นมาจนได้ด้วยความรู้ความสามารถ และโชคชะตา เพราะเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว แต่ถ้าเขาเกิดมาโดยไม่มีดาวเคราะห์อื่นเบียดเบียนแล้ว รับรองว่าเขาจะประสบความสมบูรณ์พูนสุขตั้งแต่เกิด และสามารถจะสร้างความสมบูรณ์พูนสุขนั้นได้สืบไป

นอกจากเงินและความสมบูรณ์พูนสุขในด้านการเงินและทรัพย์สินแล้ว โชคดีที่สุดของชาวราศีกุมภ์อีกสถานหนึ่งในชีวิตก็คือการมีครอบครัวที่ดี ทั้งครอบครัวดั้งเดิมของตนเอง และครอบครัวที่ตนเองจะต้องไปรับผิดชอบเมื่อแต่งงานไปแล้ว

เป็นครอบครัวที่อบอุ่น สมบูรณ์พูนสุข
ชาวราศีกุมภ์ เป็นคนอีกราศีหนึ่งที่มีนิสัยกล้าได้กล้าเสียและกล้าสู้ ชีวิตของเขาจะไม่ยอมให้ผ่านไปง่ายๆ เรียบๆ หรืออยู่รอโชคชะตาแบบรอให้ราชรถมาเกยเป็นอันขาด เกียรติยศชื่อเสียงและความสำเร็จในชีวิตเขาจะต้องได้มันมาแน่นอน แต่เขาจะได้มาด้วยการต่อสู้แสวงหาไขว่คว้า ด้วยความสามารถอันเป็นอัจฉริยะของเขา ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด แม้แต่ในทางด้านวิชาการก็ตาม เขาจะได้มาด้วยการลงทุนสร้างและค้นคว้าทฤษฎีใหม่ๆและความสำเร็จใหม่ๆของตน เอง

ในแง่ของความเป็นปุถุชน ในยามที่โชคร้ายหรือบังเอิญเกิดมาถูกแรงกระหนาบของดาวพระเคราะห์อื่นๆในดวง ชะตาหรือเกิดมาภายใต้อิทธิพลในด้านลบของราศีกุมภ์ ชาวราศีกุมภ์จะต้องพยายามสังเกตพิจารณาและแก้ไขตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะ มากได้ เพราะนิสัยใจคอหรือคุณสมบัติในด้านดีงามที่กล่าวมาแล้ว จะวิปริตบิดเบนไปในทางร้าย ซึ่งมักจะแสดงออกมาโดยลักษณะขี้เกียจและเฉื่อยชาอย่างหาตัวจับยากทีเดียว

ทางแก้ก็คือพยายามกระปรี้กระเปร่าปลูกฝังนิสัยเป็นคนกระตือรือร้นเข้าไว้ พยายามอย่างยิ่งและต้องหาเรื่องทำให้เป็นนิสัยให้ได้ ที่สำคัญที่สุดก็คือชาวราศีกุมภ์ในด้านลบ มักจะชอบแยกตัวออกจากคนอื่น ชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเก็บตัวเหมือนคนสิ้นหวังอยู่คนเดียวคิดคนเดียว หาความสุขกับความอ้างว้างและความทุกข์รอบข้าง อารมณ์มักจะหม่นหมองและมองทุกอย่างด้วยความรู้สึกไม่แจ่มใส เห็นโลกทั้งโลกกลายเป็นสิ่งที่มืดมนอนธกาลไปหมด และจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลา

พยายามแก้ไขความบกพร่องเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นบาปกรรมและจุดบกพร่องที่นำมาซึ่งโชคร้ายและความไม่สำเร็จผลในชีวิต

ถ้าหากว่าทุกสิ่งในด้านร้ายเหล่านี้ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ความดื้อดึงหรือการยึดมั่นถือมั่นในหลักการของชาวราศีกุมภ์ที่ใครขัดไม่ได้ ขวางไม่ได้นั้น มักจะเป็นหลักการที่ผิดหรือถืออย่างผิดๆ เป็นเรื่องที่ขวางโลก และเจ้าชะตาจะเป็นคนกล้าที่สุดในการกระทำตามความคิดผิดๆ นั้นอย่างไม่กลัวใครและไม่ค่อยหวั่นว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วย นั่นเป็นจุดบกพร่องที่จะนำเจ้าชะตาลงไปสู่ห้วงเหวของความดับและหมดหวังใน ชีวิต

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
: ราศีกุมภ์ ให้ความหมายถึงส่วนของร่างกายก็คือกระดูกขา ตะโพก และบริเวณก้น โรคที่สำคัญที่สุดของราศีกุมภ์ก็คือโรคประสาท ผื่นคันตามตัว

แต่โรคส่วนมากที่เกิดจากอิทธิพลของราหูหรือมฤตยูร่วมกันนั้น มักจะเป็นโรคที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ หรือเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว โรคที่สำคัญที่สุดก็คือโรคติดต่อทุกชนิด ที่จะเกิดมาจากกลุ่มคน เกิดขึ้นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว ซึ่งมักจะเป็นโรคร้ายแรงเสียเป็นส่วนมาก

โรคต่อมาก็คือโรคเกี่ยวกับต่อมทอลซิลและโรคฟัน
การหมุนเวียนของโลหิตในร่างกาย จะไม่เป็นไปตามปกติ ส่วนมากจะทนต่ออากาศหนาวเย็นไม่ค่อยได้ หรือเมื่อถูกอากาศหนาวเย็นก็มักจะทำให้มีอันเป็นขึ้นมาทันที ร่างกายบางส่วนจะต้องระวังให้มีความอบอุ่นอยู่เสมอ เฉพาะในเขตหรือในสภาพที่มีมาลาเรียระบาด ชาวราศีกุมภ์จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ไกล เพราะการติดต่อโรคเหล่านี้เป็นไปได้ง่ายมาก

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับร่างกายขึ้นมา เมื่อไรแล้ว ชาวราศีกุมภ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาหมอและรีบปรึกษาหมอในทันทีทันใด และอย่าได้ประมาทต่อโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆ หรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะโรคสำหรับชาวราศีกุมภ์มักเป็นโรคที่ไม่ค่อยจะปรากฏเด่นชัด แต่เมื่อปรากฏออกมาแล้ว จะมีลักษณะกะทันหันทันด่วนหรือเป็นมากเอาเสียจนแก้ไม่ไหวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรคแปลกๆภายในตัวเอง หรือเป็นโรคติดต่อ มักจะร้ายแรงและน่ากลัวอันตรายทั้งสิ้น

การเงินและโชคลาภ
: ดังที่กล่าวมาแล้วว่าชาวราศีกุมภ์เกิดมาในราศีพิเศษตรงที่ในภพที่ 2 ต่อจากราศีกุมภ์ไปเป็นราศีของดาวพฤหัสบดี ซึ่งหมายถึงการเงินและความมั่งคั่ง และเมื่อนับย้อนกลับมาที่ภพ 11 ของราศีกุมภ์คือราศีธนูก็เป็นเรือนของดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่บันดาลโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาอีกชั้นหนึ่ง เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกุมภ์ ถ้าหากไม่มีดาวบาปเคราะห์ดวงอื่นในดวงชะตาร้ายแรงเกินไปมาบีบทำลายหรือ บันดาลให้เกิดมาใต้อิทธิพลของราศีกุมภ์ในด้านลบเสียแล้ว ชาวราศีกุมภ์ทุกคนก็จะเป็นคนที่ไม่อดอยากปากแห้งในเรื่องเงินโชคลาภและความ มั่งคั่งสมบูรณ์ในชีวิตอย่างแน่นอน

กล่าวกันว่าอาชีพและงานของชาวราศีกุมภ์นั้น ส่วนมากไม่ใช่งานวิ่งขายวิ่งค้า ประเภทหยิบโน่นฉวยนี่แบบพ่อค้าเร่ หรือแบบเสี่ยงโชคทำนองหมายน้ำบ่อหน้า ตรงข้ามชาวราศีกุมภ์จะหากินจากงานและสินค้าที่แน่นอน โดยมากจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกที่ทันสมัย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ไม่มีใครทำมาก่อน

งานของราศีกุมภ์ ไม่ใช่งานประเภทซื้อง่ายขายคล่องแต่เป็นงานที่ต้องรอเวลาหรือเป็นสินค้าที่ ต้องรอเวลา เจ้าชะตาจะต้องทำงานเป็นเวลานาน และรอคอยเวลาที่เหมาะสมด้วยความมานะอดทน หลังจากใช้เวลาแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสินค้าและงานของตนจนกระทั่งแน่นอนแล้ว เมื่อถึงเวลาจะได้มาหรือมีผลกำไรขึ้นมันก็จะเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว ไม่มีกระจอกหรือหากินแบบชายเฟือย หนเดียวก็อิ่มไปนานหรือนอนตาหลับไปนาน

ชาวราศีกุมภ์จะหากินได้หลายช่องทาง ในทางด้านวิทยาศาสตร์ ชาวราศีกุมภ์สามารถจะเป็นได้อย่างดีและมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยในด้าน บริหาร โอกาสที่จะเข้าไปเป็นคนสำคัญในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ๆก็มีอยู่มากมายที เดียว เขาสามารถทำงานได้อย่างดีและมีโอกาสที่จะทำได้เสมอ นั่นก็เป็นที่มาของเงินและความมั่งคั่งอีกเช่นเดียวกัน

อาชีพอื่น อาจจะเป็นได้ทั้งนักวิชาการ ผู้บรรยาย นักจิตวิทยา นักการเงิน ผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษา ทำเหมืองแร่ หรือแม้แต่กิจการเกี่ยวกับการเดินเรือและส่งสินค้าออก

ในเรื่องเงิน ชาวราศีกุมภ์มองเห็นว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของปุถุชน เพราะฉะนั้นเขาจะมีชีวิตอยู่ด้วยการหาเงินและทำเงินให้ได้ และความจริงเขาไม่ใช่คนไม่ใช้เงิน ใช้เหมือนกัน แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไป และไม่ขี้เหนียวจนเกินไป ใช้อย่างที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมแก่ฐานะของเขาเอง

ถ้าหากชาวราศีกุมภ์เป็นคนที่เกิดมามีฐานะยากจนหรือไม่ดีมาแต่ครอบครัวดั้ง เดิม ก็อย่าเป็นห่วงว่าในชีวิตของเขาจะจนตรอกหรือไม่มีโอกาสที่จะทำมาหากิน ประสบความสำเร็จ เขาจะต้องประสบความสำเร็จแน่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ด้วยสติปัญญาและการแสวงหาช่องทางด้วยความคิดริเริ่มที่เขามี

ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ในบริเวณหรือในสภาพที่แวดล้อมเขาอยู่ เขาสามารถจะมองเห็นโอกาสที่จะทำเงินหรือหาเงินได้จากการทำงาน หรือจากอาชีพชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างแน่นอน

ในขณะที่คนอื่นนึกไม่ถึงหรือมองไม่เห็นว่าเขาจะทำให้มันเป็นเงินและเป็นความ ร่ำรวยขึ้นมาได้ เขาสามารถจะมองเห็นและทำมันขึ้นมาได้ท่ามกลางความพิศวงงงงวยของคนอื่นๆใน กลุ่มเดียวกันกับเขา

เขาจึงดูเหมือนจะเป็นคนที่มีโชค และมีโอกาสเสมอ
นั่นมันเกิดขึ้นจากสติปัญญาและความรู้สึกนึกคิดแบบแสวงหาหรือไม่ยอมหยุดแสวงหาของชาวราศีกุมภ์

ไม่ต้องหวาดหวั่น หรือน่ากลัวหรอกว่าชีวิตจะไปไม่รอด ตราบใดที่ยังเป็นคนราศีกุมภ์ในด้านบวก

แต่ถ้าเกิดมาในด้านลบก็แก้ไขมันเสีย
ไม่ต้องไปรดน้ำมนต์ที่ไหน!


ที่มา:www.manager.co.thCreate Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 9 มีนาคม 2555 16:26:36 น.
Counter : 394 Pageviews.

0 comment
ลักษณะนิสัยของชาวราศีมังกร 14มค-13กพ
ราศีมังกร
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มกราคม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์


ไม่ว่าปีใดๆ "ขี้กังวล หวาดระแวง เก็บตัว กระเหม็ดกระแหม่ในการใช้เงิน และอดทนอย่างหาตัวจับยาก"

การทำความเข้าใจในเรื่องอิทธิพลและความหมายของราศีมังกรก็เช่นเดียวกับการทำ ความเข้าใจราศีอื่นๆ ประการแรกที่ต้องรู้จักและถือว่าเป็นความสำคัญก่อนอื่นก็คือคุณสมบัติของ ธาตุประจำราศี ซึ่งถือว่าธาตุดินคือธาตุประจำราศีมังกร

จากจุดอิควิน็อกซ์หรือจุดเริ่มต้นในราศีเมษ 0 องศาเป็นต้นมา ราศีมังกรเริ่มต้นจากองศาที่ 271 ของจักรวาลไปจนถึงองศาที่ 300 ของจักรวาล

ในระยะ 30 องศาของราศีนี้ นับตั้งแต่ประมาณวันที่ 14 มกราคมถึง 13 กุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นปีใดๆ อาทิตย์จะโคจรผ่านราศีนี้เป็นเวลา 30 วันเต็ม ประมาณวันละ 30 องศา

ผู้ที่เกิดในระหว่างวันเหล่านี้หรือในราศีนี้ จะได้รับอิทธิพลจากอาทิตย์ในราศีมังกรตั้งแต่แรกเกิดมา จึงถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลของอาทิตย์ในราศีมังกรหรือเป็นชาวราศี มังกร

ความหมายของราศีมังกรที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตานอกจากจะได้รับอิทธิพลของ อาทิตย์ในราศีนี้แล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศีคือธาตุดิน มาเป็นหลักสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติหรือนิสัยใจคอของเจ้าชะตา ยิ่งไปกว่านั้นราศีมังกรเป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าองค์ หนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้จัดการประจำราศีมีอำนาจเด็ดขาดในการ บันดาลดีบันดาลร้ายให้แก่เจ้าชะตาแต่ผู้เดียวอีกดวงหนึ่ง ได้แก่ ดาวเสาร์ หรือเลข 7

แล้วท่านก็เอาความหมายของดาวเสาร์ประกอบเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง จึงทายออกมาถึงลักษณะอุปนิสัยใจคอและความเป็นไปในวิถีชีวิตของเจ้าชะตา

ก่อนที่จะทำความเข้าใจในอิทธิพลของราศีมังกรหรือคนที่เกิดมาในราศีมังกรว่า จะเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือความสำคัญของธาตุประจำราศีคือ ธาตุดิน

คำว่าดิน ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายอะไรมากนัก โหรโบราณท่านตีเหมาเอาว่า ธาตุหรือลักษณะใดๆก็ตามที่เป็นของแข็ง มีความหนักแน่น มีน้ำหนัก มีการผนึกแน่น เป็นราศีธาตุดินหรือเป็นธาตุดินทั้งนั้ โหรโบราณได้เอาความหมายของธาตุดินหรือเป็นธาตุดินทั้งสิ้น โหรโบราณได้เอาความหมายของดินที่มีลักษณะเป็นผนึก มีความระแวงสงสัย ระมัดระวัง ดื้อและจะต้องป้องกันตนเองเข้าไว้ก่อน ไม่ยอมพลาดพลั้งง่ายๆ ช้าแต่มั่นคงสงบเสงี่ยมและมีน้ำอดน้ำทน มีหลักมีเกณฑ์ มัธยัสถ์ หนักแน่นมั่นคง เหล่านี้มาใช้เป็นความหมายในทางโหราศาสตร์

ซึ่งความหมายของธาตุดินดังกล่าวนั้นจะสรุปได้ดังต่อไปนี้
"ธาตุ ดิน หมายถึงความแน่นหนาและความหนัก เสถียรภาพและความมั่นคง ราศีธาตุดินเป็นราศีที่บ่งถึงทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งร่ำรวยทางวัตถุ การแสวงหาทรัพย์สิน การแสวงหาอำนาจ ความร่ำรวยและตำแหน่งที่มั่นคง หนักแน่น ถาวรยืนนาน ราศีธาตุดิน เมื่อเป็นราศีที่เจ้าชะตาเกิดก็บันดาลให้เจ้าชะตามีสุขภาพดี จะก่อให้คนมีนิสัยใจคอมีความรอบคอบ มีความระมัดระวัง มีโครงการ และวางแผนไว้ล่วงหน้า สุขุมเยือกเย็น และเป็นนักปฏิบัติ หนักแน่นไม่โป้งป้างโผงผาง กระเหม็ดกระแหม่ มานะบากบั่น ไม่คิดอ่านฝันเฟื่อง จะคิดในสิ่งที่ทำได้ และเป็นไปได้เท่านั้น"

นี่คือคุณสมบัติของราศีธาตุดิน

นอกจากจะเอาธาตุประจำราศีมาเป็นหลักแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอีกชั้นหนึ่งที่นำมาใช้เป็นความหมายสำหรับการทำนายผู้ที่ เกิดมาในราศีมังกรอีกด้วยก็คืออิทธิพลของดาวเคราะห์ที่เข้าครองราศี ได้แก่ ดาวเสาร์หรือเลข 7

ดาวเสาร์หรือเลข 7 ในวิชาโหราศาสตร์ หมายถึง :-

"ความ ไว้วางใจในตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวเอง ความมีระเบียบวินัย และความเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย ความเอาจริงเอาจัง ความอดทน ความระวังระไว ความรอบคอบ ความไว้ใจได้ มีความสามารถในการจัดตั้งและในการบริหารมีความเด็ดขาดและความแน่นอน ความลึกซึ้งเด็ดเดี่ยว ความแน่วแน่ตรึกตรองมีแผนการที่แน่นอนธำรงรักษาไว้และแบกรับเอาไว้ มีวิริยะ อุตสาหะ รู้แจ้งแทงตลอด มั่นคงไม่โยกคลอน ซื่อตรงคงมั่นและมีสติ รับผิดชอบในภาระหน้าที่ มีความคิดอนุรักษ์นิยม พิจารณาสอบสวนตัวเอง มีหิริโอตตัปปะ กระเหม็ดกระแหม่ มีน้ำอดน้ำทน บังคับควบคุมตัวเอง ต้องการให้ทุกสิ่งเป็นตามหลักการคำนวณคำนึงและแยกแยะเหตุผล แต่ถ้าในทางลบหรือด้านลบอิทธิพลของเสาร์จะบันดาลให้เจ้าชะตาเป็นคนประเภทที่ ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรไม่ได้ ถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ ระแวงสงสัยและซ่อนเงื่อน มีแง่มีงำ หวาดระแวงและไม่แน่ใจ มองทุกสิ่งในแง่ร้ายเศร้าโศกระทมทุกข์หม่นหมองทรมาน ช่างคิดช่างวิตกวิจารณ์ในทางผิดๆ และเป็นไปไม่ได้ เชื่อถือในสิ่งที่ผิดๆ ดื้อรั้น นอกรีตนอกรอย หวาดหวั่นกังวล ขี้อาย เป็นโรคประสาท ใจแคบ ทรมานตัวเอง ไม่มีน้ำจิตน้ำใจ ไร้สมรรถภาพ โกรธง่ายใจน้อย คิดสมบัติบ้า ใจดำและเลือดเย็น"

เมื่อได้นำคุณสมบัติของธาตุประจำราศีและดาวที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประจำ ราศี รวมถึงคุณสมบัติของดวงอาทิตย์อันเป็นตัวพลังงานเข้าด้วยแล้ว บุคคลที่เกิดในราศีมังกรหรือตัวราศีมังกร นักพยากรณ์โบราณก็รวบรวมเอาคุณสมบัติของราศีมังกรทั้งหมดมาสรุปไว้สำหรับให้ ชาวราศีมังกรพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองดังต่อไปนี้

ในบรรดาราศีทั้ง 12 ซึ่งมีราศีเมษเป็นราศีที่ 1 หรือเป็นราศีอัตตาของจักรวาล ราศีมังกรเป็นราศีที่ 10 หรือภพที่ 10 ของจักรวาล

ภพที่ 10 หรือราศีที่ 10 ของจักรวาล หมายถึงกัมมะหรือการงาน ตำแหน่งหน้าที่ภารกิจของบุคคล

ราศีมังกรเป็นราศีธาตุดิน เป็นราศีเพศหญิง มีมังกรเป็นสัญลักษณ์
เป็นราศีที่บ่งถึงหัวเข่าและผิวหนัง ในส่วนร่างกายของมนุษย์

รูปร่างลักษณะ
: โดยที่มังกรเป็นราศีของเสาร์ในราศีนี้จะต้องทำให้เจ้าชะตาเป็นคนผอม อ่อนแอและเติบโตช้า ร่างกายจะไม่ค่อยมีกล้ามหรือจ้ำม่ำล่ำสันเหมือนคนในราศีอื่น

คนราศีมังกรส่วนมากจะผอมสูงหรือรูปร่างเพรียว และจะยิ่งสูงขึ้นหลังจากอายุ 16 ปีขึ้นไปแล้ว เมื่ออายุมากขึ้นรูปร่างถึงจะเข้าที่ ใบหน้าจะค่อนข้างเล็กและเป็นรูปไข่ จมูกยาวหรือแหลม ตาคมลึก ผมหยาบ

สภาพทางจิตใจ
: โดยธรรมชาติของธาตุประจำราศีคือธาตุดินและคุณสมบัติของเสาร์ ชาวราศีมังกรนั้นจะมีคุณสมบัติบางประการที่เห็นได้ชัด คือความกระเหม็ดกระแหม่และมัธยัสถ์ ในขณะที่มัธยัสถ์กระเหม็ดกระแหม่นั้น ชาวราศีมังกรก็จะเป็นคนที่มีความอดทนอย่างลึกล้ำกว่าคนในราศีใดๆทั้งหมด

อดทนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยาก ความลำบาก ความยากจน ความผิดหวัง และความทุกข์ทรมาน

ชีวิตจะพยายามแบกรับเอาสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างหนักและเสมอไป
จะไม่บอกกล่าวหรือสำออยเอากับใคร ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าจะพูดถึงคนที่มีใจแข็งเป็นหินนั้น ก็เห็นจะต้องยกให้ชาวราศีมังกรอีกราศีหนึ่งที่ใจแข็งเด็ดดวงนัก
มีลักษณะของความหวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรมากนัก
คิดแล้วคิดเล่าและสงสัยอยู่เป็นนิตย์ ไม่ว่าในเรื่องอะไร
คนนั้นเขาว่าอะไรเราบ้าง คนนี้ว่าอะไรเราบ้าง จะมีกินหรือเปล่า จะผิดหวังหรือเปล่า จะคบได้หรือเปล่า ถึงเวลาตายจะมีเงินทำศพหรือเปล่า ลูกหลานมันจะว่ายังไง จะเข้าใจได้หรือเปล่า หรือจะไว้ใจได้หรือเปล่าอะไรเทือกนั้น!

จะคิดมันร้อยแปดไปเรื่อยๆ
แม้แต่ผัวเมียที่มีลูกด้วยกันก็ให้คิดอยู่ว่า พรุ่งนี้มันจะเลิกกันหรือเปล่า
คือไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้น
จะมีความเป็นห่วง และวิตกกังวลอยู่เนืองนิตย์ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยก็ตาม

ในยามที่มีเคราะห์อยู่ใต้อิทธิพลลบของราศีมังกร จะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนหวาดระแวงและคิดมาก จนเรื่องที่ไม่ควรเกิดก็ต้องเกิดเรื่องที่ไม่ควรเสียก็ต้องเสีย

ชาวราศีมังกรฟังแล้วคิด เห็นแล้วจะไม่ปล่อยให้ผ่านความรู้สึกไป ไม่ว่าเรื่องอะไร จะต้องคิดให้มาก นำมากลั่นกรองเสียทุกอย่าง นั่นทำให้ชาวราศีมังกรเป็นคนมีเหตุมีผลอย่างหาตัวจับยาก

มักน้อย ไม่หรูหรา นั่นเป็นธรรมชาติของชาวราศีมังกร แม้ว่าจะมั่งคั่งมีเงินมีทองเป็นร้อยๆล้านก็ตาม ชาวราศีมังกรจะไม่แสดงความฟุ้งเฟ้อหรูหราออกมาให้ใครเห็นเป็นอันขาด

อาจจะทำตัวเหมือนคนไม่มีค่าอะไรเลยก็ได้
ชอบเก็บตัวเสียมากกว่าเปิดเผยตัว
และบางครั้งชอบหาความทุกข์ใส่ตัว เพราะบางเรื่องบางอย่าง ถ้าไม่เกิดขึ้นก็มักจะทำให้มันเกิดขึ้น หรือถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็หาเรื่องคิดให้มันทุกข์ขึ้นาจนได้ไม่มากก็น้อยบุคลิกลักษณะและอุปนิสัย
: แม้ว่าเสาร์จะเป็นตัวแทนของความหมายแห่งความล่าช้าอืดอาดก็ตาม แต่ราศีมังกรนั้น ท่านถือว่าเป็นราศีที่เคลื่อนไหวไม่แน่นอน หรือเป็นราศีที่ไม่คงที่ ชาวราศีมังกรจึงไม่อยู่ในลักษณะที่อืดอาดล่าช้าในการทำงานหรือการเคลื่อนไหว ในการแสวงหาผลประโยชน์ เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลามาก สำหรับการพินิจพิเคราะห์เพื่อการตกลง ตัดสินใจ หลังจากเขาตัดสินใจพิจารณาแล้ว เขาก็จะทำทันทีและทำอย่างรวดเร็ว

เขาจะฝ่าฟันและผลักไสอุปสรรคทุกอย่างทุกชนิดออกไปอย่างไม่ยอมท้อและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
และถ้าหากว่า เขาสามารถจะมองเห็นประโยชน์ที่จะได้แล้ว เขาไม่รีรอที่จะเปลี่ยนอาชีพที่จะทำให้เขาได้มากกว่า

เขาเหมาะสำหรับการรับผิดชอบในงานใหญ่ๆ และทำงานในโครงการใหญ่ๆได้ดี เพราะเขามีความสามารถอย่างยิ่งในการบริหารและในการจัดองค์การ ด้วยความอดทนและด้วยความมานะพยายาม มั่นคงและไม่หวั่นไหว เป็นธรรมชาติของเขา

ถ้าพูดถึงคนใจสู้และอึดแล้ว ต้องเป็นเขา!
หรือถ้าพูดถึงคนประเภทหนักเอาเบาสู้และไม่เคยปริปากถึงความยากลำบากแล้ว ก็ต้องเป็นเขา

ในชีวิต เกือบจะเรียกว่าเขาจะหาความสุขสบายจริงๆเหมือนเขาอื่นไม่ได้ เขาจะต้องทำงาน จะต้องลำบากตรากตรำและต่อสู้อย่างหนักด้วยน้ำอดน้ำทนเป็นอย่างยิ่ง

แต่อย่างไรก็ตาม ชาวราศีมังกร เป็นคนหัวเก่า มีความหวาดกลัวและความหวั่นวิตกอยู่ในหัวใจเสมอ

ไม่มีความมั่นใจและไม่มีความเชื่อในคำมั่นสัญญาของคนอื่น
ทุกอย่างที่เขามองเห็นหรือที่เขาทำ เขาจะไม่ไว้ใจมันจนกว่าเขาจะทำสำเร็จหรือจะเกิดผลสำเร็จให้เขาเห็นเสียก่อน เช่นเดียวกับคำมั่นสัญญาหรือข้อตกลงจากคนอื่น ตราบใดที่การกระทำตามข้อตกลงนั้นยังมิได้ลุล่วงไปแล้ว เขาจะยังไม่ยอมไว้ใจหรือจะยังไม่วางใจ

สิ่งที่ต้องระวังที่สุดสำหรับการติดต่อคบหากับคนราศีมังกรก็คือ อย่าโกหกหรือกล่าวความไม่จริงกับเขาเป็นอันขาด เขาเป็นคนประเภทหนึ่งที่ใครก็ไม่สามารถจะโกหกหลอกลวงได้

เพราะตามปกติ เขาจะระแวงอยู่ก่อนแล้วว่าจะมีคนโกหกและหลอกลวงเขา เพราะฉะนั้นเพียงใครอ้าปากขึ้นมา เขาก็จะจับผิดได้ทันที
เขาไม่ใช่คนกระด้างหรืออ่อนนิ่มจนเกินไป มีความสุภาพพอสมควร และอ่อนพอสมควร แต่ไม่ถึงกับอ้อยส้อยจนเกินไป

การคบกับคนนั้น เขาจะไม่ยอมคบกับใครง่ายๆนัก ถ้าหากจะต้องคบกันแล้ว จะต้องใช้เวลาสำหรับทดลองกันมากทีเดียว แต่หลังจากการทดลองคบกันจนกระทั่งเป็นที่เชื่อใจได้แล้ว รับรองว่ามิตรภาพที่จะได้รับจากเขา จะเป็นมิตรภาพที่ถาวรยั่งยืนนาน

ในการคบหานั้น เขามักจะมีเรื่องจริงจังและมีงานหรือพูดอย่างเป็นงานเป็นการมากกว่าที่จะ ต้องมานั่งคุยตลกโปกฮาหรือคุยกันเรื่องสัพเพเหระ ไม่ว่าในยามใดที่พบปะกัน

เขาจริงจังและเอาเรื่องอยู่เสมอ
อาจจะถือว่างานเป็นเล่น เล่นเป็นงาน ซึ่งมันก็คืองานนั่นเอง ไม่มีเล่น
ดาวเสาร์ โหรไทยกล่าวกันว่าเป็นตัวให้ทุกข์ โทษ และให้ความผิดหวังอย่างหนักแก่เจ้าชะตาผู้ที่เกิดใต้อิทธิพลของดาวเสาร์ใน ราศีมังกร จึงกล่าวกันว่าเป็นผู้ที่มีความผิดหวังและยากลำบากมากในการดำเนินชีวิตและ การต่อสู้ชีวิต

ความจริงจังมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น ถ้าจะพิจารณากันให้ละเอียดถี่ถ้วนกันจริงๆแล้ว ความผิดหวังและความยากลำบากนั้น เป็นเพราะระบบวิธีการคิดและวิธีการทำงานของชาวราศีมังกรเอง

เพราะอิทธิพลของดาวเสาร์ ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนคิดมาก ระวังระแวงมาก ก่อนจะทำอะไรหรือคิดอะไรลงไปสักอย่างแล้ว จะต้องใช้เวลาด้วยความไม่แน่ใจสงสัยและหวาดระแวง การจะเสี่ยงอะไรลงไปสักอย่างนั้น เป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายๆสำหรับชาวราศีมังกร ก็เพราะการคิดการรอและการไม่กล้าเสี่ยงนี่เอง ทำให้ชาวราศีมังกรมักจะพลาดโอกาสดีๆไปเสมอ เพราะว่าในบางเรื่องหรือในบางครั้งนั้นไม่จำเป็นต้องคิดต้องสงสัย ชาวราศีมังกรก็จะต้องคิดต้องสงสัยจนกระทั่งปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป

นั่นต่างหากคือที่มาของความผิดหวังในบางครั้ง หรือการไม่ประสบผลสำเร็จในบางครั้ง

เช่นเดียวกันกับวิธีการทำงาน ชาวราศีมังกรจะเริ่มต้นงานด้วยการคิด สงสัยไม่แน่ใจ ระวังและระแวง กว่าจะตัดสินใจลงมือได้นั้นจะช้าจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายถึงจะลงมือได้

และเมื่อลงมือไปแล้ว แม้ว่ามันจะยากลำบากหรือประสบความผิดพลาดร้อยแปด ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะต้องทิ้งไปจับงานอื่นได้อีกหลายงานแล้วก็ตามแต่ ชาวราศีมังกรจะไม่ยอมทิ้ง

จะพยายามสู้และหาทางออกและทำให้มันสำเร็จขึ้นมาให้ได้และจนได้
นั่นหมายความว่าต้องใช้เวลา ต้องทุ่มเท และต้องอยู่กับความยากลำบาก

เพราะฉะนั้น ดาวเสาร์หรือชาวราศีมังกรจึงกล่าวกันว่าเป็นคนที่ค่อนช้างจะโชคร้ายคือมักจะ ไม่ได้อะไรมาง่ายๆ หรือไม่มีราชรถมาเกยเอาง่ายๆเหมือนชาวราศีอื่น

เขาเป็นคนคิด เป็นคนเลือก เป็นคนระแวง ไม่แน่ใจและช้าไปเสียทุกอย่าง
แม้แต่เขาจะชอบใครสักคนหนึ่งเพื่อมาเป็นคู่ครองเขา เขาอาจจะนำคนคนนั้นมาแยกธาตุดูอย่างละเอียดว่ามีดีตรงไหน มีชั่วตรงไหน ทุกจุดไป เขาจะถือเป็นข้อตำหนิหรือชั่งตรองกันอย่างถี่ถ้วนทั้งสิ้น
เมื่อชั่งตรองดูรายละเอียดจนพอใจในคุณสมบัติแล้ว เขาก็จะต้องมาพิจารณาว่าคนนั้นจะมีความจริงใจสักแค่ไหน จะช่วยเหลือเลี้ยงดูได้หรือไม่ จะมีบ้านเป็นแสนอยู่หรือไม่ ก็จะคิดไปพิจารณาไป

ไม่มีอะไรแน่ใจ
ไม่มีการตัดสินใจและตกลงใจ ปีแล้ววันเล่าจะเป็นอยู่เช่นนั้น
จนกระทั่งคนที่เขามาชอบมารักนั้นเอือมไป และก็ต้องผละไปคว้าคนอื่น
ซึ่งเขาอาจจะไปมีลูกมีเต้ากันตั้งคนสองคนไปแล้ว แต่สำหรับชาวราศีมังกรจะคิดอยู่อย่างนั้น ช้าและเยือกเย็นจนกระทั่งไม่มีใครทนไหว

ที่ร้ายที่สุดก็คืออาจจะระวังเชิงมากเกินไป ทั้งๆที่รักและชอบใจแทบจะขาด แต่ก็จะทำตัวทำใจเหมือนหินที่ไม่มีความรู้สึกและไม่มีจิตใจ
นั่นก็คือ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนต้องผละหนี ไม่ว่าเขาจะมารักมาชอบจนใจแทบจะขาดหรือไม่ก็ตาม

และเมื่อเขาหรือเธอจากไปแล้ว ตัวเองก็เริ่มเป็นทุกข์ ผิดหวังและโศกเศร้า

นั่นคือลักษณะของเสาร์หรือชาวราศีมังกรในทุกสิ่งทุกเรื่องและทุกลักษณะของชีวิต

ความรัก ไม่ใช่สิ่งที่ชาวราศีมังกรไม่ต้องการ ตรงข้าม ต้องการมากทีเดียว แต่จะไม่กล้าแสดงออก จะเก็บเงียบและงำมันไว้ในส่วนลึกของหัวใจ การแสดงบทรักของชาวราศีมังกรจะอืดช้าและเยือกเย็นไม่โลดโผนโจนทะยาน หรือไม่ฉับพลันทันทีเหมือนชาวราศีอื่นๆ

เพราะฉะนั้น ถ้าหากเลือกคนที่มีรสนิยมไม่เข้ากันได้จริงๆหรือไม่เข้าใจธาตุแท้จริงๆแล้ว ชาวราศีมังกรก็จะผิดหวังอย่างยิ่งในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ

ชาวราศีมังกร มีความสามารถและมีอัจฉริยวุฒิพอๆกับชาวราศีอื่น แม้แต่ในทางศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ และละคร แต่ถ้าเป็นภาพ แทนที่จะชอบภาพโป๊วับๆ แวมๆ ชาวราศีมังกรจะชอบภาพที่ให้ความรู้สึกหนักๆและลึกลับ ภาพของต้นไม้ธรรมชาติ ทุ่งนาป่าเขา ในทำนองเดียวกับดนตรี แทนที่จะชอบดนตรีประเภทแจ๊สหรือไลท์มิวสิคที่เอะอะหรูหรา เขาชอบตรงข้าม เช่นเพลงหนักๆและมีรสเจ็บปวดหรือเพลงคลาสสิกสูงๆ ที่ฟังคนเดียวเงียบๆไปเสีย

เช่นเดียวกับอาชีพและงาน แทนที่จะชอบงานอย่างง่ายๆ เผินๆ หยิบโน่นฉวยนี่หากินให้มันได้ไปวันๆ ชาวราศีมังกรจะไม่ทำเช่นนั้น เขาจะเลือกอาชีพและงานยากๆ หรือภารกิจที่มีความยาก และต้องใช้เวลากับความอดทนนานเท่านาน สำเร็จช้าหรือยากที่จะสำเร็จได้นั่นเอง

เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็แน่นอนละว่าชีวิตของเขาจะหาความสุขความสบายได้ยาก เพราะเขาเลือกของเขาเองและทำของเขาเอง

ชาวราศีมังกร มีลักษณะสองด้าน ถ้าในด้านดีแล้ว จะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและมีความเที่ยงธรรมอย่างหาตัวจับยากทีเดียว สะอาดใจและวางใจได้ในทุกสิ่ง แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นราศีมังกรในด้านลบหรือมีดาวบาปเคราะห์อื่นๆใดมาบ่อนเบียนให้ คุณสมบัติของชาวราศีมังกรต้องเฉไปแล้ว ชาวราศีมังกรจะมีคุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือ ความเห็นแก่ตัวที่หาใครเปรียบมิได้ มีความสามารถในการซ่อนเล็บซ่อนคมสูง หลอกลวงและมีวิธีการอำพรางได้อย่างลึกลับซับซ้อน อาฆาตพยาบาทและจิตใจล้างแค้นมีกำลังสูงมาก มีอารมณ์ทุกข์ทรมานและขมขื่นอยู่กับตัวเอง และมองโลกในแง่ร้ายถึงขนาดที่จะทำร้ายตัวเองถึงตายได้ ถ้าหากทำคนอื่นไม่ได้หรือแก้แค้นใครไม่ได้

อย่างไรก็ตาม กล่าวกันว่าชาวราศีมังกรสามารถผลิตผู้นำหรือผลิตนักการเมืองได้อย่างดี และมีนักการเมืองที่ความสามารถสูงจากราศีนี้ เป็นส่วนมาก

ความเป็นนักการเมืองหรือความยิ่งใหญ่ชาวราศีนี้ผลิตขึ้นมาได้ทั้งนั้น ก็เพราะชาวราศีมังกรจะมีความเฉลียวฉลาดลึก เป็นนักการทูตที่เยือกเย็น เป็นนักยุทธวิธีที่ใครตามไม่ทัน บางครั้งประกอบไปด้วยความเห็นแก่ตัวและพยายามเอาเปรียบคนอื่นอย่างที่ไม่มี ใครรู้ทัน หรือบางครั้งอาจจะกระทำด้วยการไม่นึกถึงบุญคุณคนอื่นเลยก็ได้ ถ้าเพื่อความสำเร็จของตนเอง

เขาอาจจะทึ่มๆ ดูเงียบๆ ไม่พูดไม่จาหรือไม่แสดงออกว่ามีความสามารถอาจหาญ ในขณะที่คนอื่นได้โอกาสหรือฉวยโอกาสประสบความสำเร็จกันไปแล้วร้อยแปด แต่ชาวราศีมังกรจะยังไม่แสดงอะไรออกมา แม้แต่จะแสดงว่ามีคนสนใจออกมาก็ไม่มี

แต่ความจริงในขณะนั้น ชาวราศีมังกรกำลังวางแผนอย่างหนักในใจ มองหาช่องทางและหาโอกาสที่จะเจาะทะลวงไปหาความสำเร็จเหล่านั้นอยู่เงียบๆ

เขาจะวางแผน เขาจะลงมือปฏิบัติหาวิธีการครั้งแล้วครั้งเล่า ผิดแล้วพลาดเล่า ระหว่างนั้นเองที่เขาจะได้รับประสบการณ์และบทเรียนว่าอะไรผิดถูกอะไรควร จากประสบการณ์และบทเรียนนั้นเองที่จะช่วยให้เขาเกิดความมั่นใจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ผิดพลาด

จากนั้นเขาก็จะไปสู่ความสำเร็จนั้น ไม่มีวันพลาด อย่างมั่นคง ในขณะที่คนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จไปอย่างหลวมๆจะพังทลายไปแล้วทั้งหมดก็ได้

นี่คือคนราศีมังกร!

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
: ส่วนต่างๆของร่างกาย สำหรับราศีมังกรได้แก่ ข้อ เข่า ผม เล็บ กระดูกสะบ้า และโครงกระดูกทั่วๆไป

สำหรับโรคประจำของราศีมังกรก็ได้แก่โรคเกี่ยวกับผิวหนังอักเสบ โรคเรื้อน ด่างขาว ปวดฟันและโรคเท้าช้าง

โรคเกี่ยวกับดาวเสาร์ก็ได้แก่ โรคที่เกี่ยวกับม้าม กระเพาะอาหารส่วนบน เยื่อหุ้มหัวใจ ซี่โครงกระดูก ผม เล็บ การอักเสบต่างๆ เป็นหวัด โรคที่เกิดจากการตากลมหรือน้ำค้าง รูมาติซึม วัณโรค หลอดลมอักเสบ หอบ หืด โรคเก๊าต์ อุจจาระผูก โรคไต

อย่างไรก็ตาม ชาวราศีมังกรส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ด้วยอารมณ์เครียด หรือการมองปัญหารอบตัวด้วยความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา ทำให้เป็นคนเจ้าทุกข์ เป็นคนเจ้าอารมณ์ และเป็นคนที่ผิดหวังอยู่เสมอ นั่นคือสาเหตุอันหนึ่งที่มีผลกระทบมาถึงระบบการย่อยอาหาร หรือท้องไส้ ทำให้ระบบการย่อยอาหารไม่ค่อยจะดี เกิดการท้องผูกอยู่เสมอ

ทางที่ดี การแก้ไขหรือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีมังกรจึงจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพจิตและอารมณ์อย่างมากด้วย

อย่าพยายามจำกัดตัวเองหรือขังตัวเองอยู่คนเดียวจนเกินไป
อย่าพยายามรับเอาปัญหาหรือเก็บปัญหาให้อุดอู้ทรมานอยู่ในจิตใจเกินไป อะไรที่ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเสียบ้าง

ไม่ควรจะอยู่ในที่อับทึบหรืออุดอู้ ควรจะอยู่ในที่โปร่งและมีอากาศโปร่งพอสมควร แต่ในขณะเดียวกัน การตากลมตากน้ำค้างมากก็เป็น
อันตราย นั่นคือที่มาของโรคที่เกี่ยวกับปอด หลอดลม และระบบการหายใจ

ชาวราศีมังกร กล่าวกันว่าเป็นคนรูปร่างกระดูกหรือมีกระดูกเป็นส่วนสำคัญ ก็หมายถึงความไม่เจ้าเนื้อและความไม่สมประกอบของผิวหนัง เพราะฉะนั้นการบำรุงรักษาที่สำคัญที่สุดก็คืออาหาร ซึ่งมักจะไม่ค่อยพอหรือไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยาก ก็นับแต่จะให้เนื้อหนังมังสามีความเปล่งปลั่งน้อยลง

เพราะฉะนั้น การเลือกอาหารและการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงมีความสำคัญมาก และโรคที่เกิดขึ้นแต่ละโรคนั้น ถ้าหากทำได้ก็คือการรีบไปหาหมอเสียก่อนตั้งแต่เริ่มรู้สึกว่ามันจะไม่ชอบมา พากล เพราะโรคที่เกิดขึ้นแก่ชาวราศีมังกรนั้น แต่ละโรคถ้าเกิดขึ้นแล้วโรคย่อยๆไม่ค่อยจะมี ส่วนมากก็ค่อนข้างหนักและเอาตายหรือคางเหลืองไปทั้งนั้น

การเงินและโชคลาภ
: กล่าวกันว่าชาวราศีมังกรซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของเสาร์ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ยอมจ่ายไม่ยอมใช้เงินง่ายๆ

ความจริงไม่น่าจะเรียกเช่นนั้น ชาวราศีมังกรไม่ถึงกับตระหนี่ถี่เหนียว แต่เป็นคนรู้จักใช้เงิน ระมัดระวังอย่างมากในเรื่องเงิน เขากลัวมันจะหมดหรือไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นการที่เขาจะใช้เงินอะไรลงไปสักบาทหนึ่ง เขาจะต้องคิดและพิจารณาโดยรอบคอบแล้วว่ามันจะทำให้เขาประสบความลำบากยากยุ่ง ในตอนหลังเพียงใดหรือไม่?

หรือถ้าเขาใช้มันไปแล้ว มันจะช่วยให้เขามีกำไรหรือได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างหรือไม่และได้เท่าไร?

นั่นคือที่มาของคำว่าตระหนี่ถี่เหนียวในสายตาของคนอื่น
ตามปกติ ชาวราศีมังกรไม่เคยยอมเสี่ยงในการประกอบอาชีพหรือในการทำมาหากิน เขาจะไม่มีโชคลาภหรือมีรายได้จากการฉวยโอกาส เพราะฉะนั้นเงินที่เขาจะได้มานั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะได้มาง่ายๆเหมือนเขาอื่น ก็จำเป็นอยู่ดีที่เขาจะต้องรู้สึกอย่างมากในคุณค่าของมันและความหายากของมัน

ชาวราศีมังกร เป็นคนที่มีความมานะพยายามอย่างแรงกล้า มีความทะเยอทะยานสูงไม่น้อยหน้ากว่าคนราศีอื่น เขามุ่งไปข้างหน้าและสู้เสมอกับชีวิตและการงาน

เขาต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียงและเงินอย่างมากเช่นเดียวกับคนอื่น
เขาทำงานทุกอย่างได้ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้กำลังกายหรือสมอง
ไม่ว่าจะด้วยการวางแผนหรือยุทธวิธี ความสามารถของเขาไม่น้อยไปกว่าคนอื่น

แต่เขาจะไม่แสวงหาทางลัดใดๆ ทั้งสิ้น ตรงข้ามจะเริ่มทำค่อยเป็นค่อยไปและก่อเล็กผสมน้อยให้เป็นไปอย่างมีจังหวะจะโคน

การลงทุนของเขาจะไม่ลงทุนในระยะสั้นที่เป็นการหมุนเงินอย่างเสี่ยงหรือโดย รวดเร็ว แต่การหมุนเงินหรือการลงทุนของเขาจะเป็นไปในระยะยาวที่ได้ผลแน่นอน มีการวางแผนที่ถูกต้องรอบคอบ และปราศจากการเสี่ยงหรือมีการเสี่ยงน้อยที่สุด

ด้วยการประหยัดที่สุดและด้วยความรอบคอบที่สุด
และถ้าเขาจะลงทุนหรือทำงาน เขาพร้อมที่จะก้าวไปสู่งานใหญ่ๆ ยิ่งใหญ่เท่าใดเขายิ่งพอใจ หรืออย่างน้อยจากการเริ่มต้นจากจุดที่เล็กกระจิ๋วหลิวที่สุด เขาก็วางแผนไว้ว่ามันจะต้องใหญ่ที่สุด หรือมีการเติบโตไปข้างหน้าที่สุด

เพราะฉะนั้น โชคลาภการเงินที่จะต้องตามเขามาหรือให้ผลในบั้นปลาย หลังจากการลงทุนทุกอย่างมากเป็นเวลานานหรือรอคอยมาเป็นเวลาแรมปี ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นในราศีอื่น อาจจะไม่มีความอดทนที่จะรอคอยอย่างเขา

ชาวราศีมังกร จึงดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยร่ำรวยหรือมีฐานะการเงินไม่ดี หรือลำบากในเรื่องเงินมาตลอดชีวิต แต่ถ้าถึงคราวที่เขาประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยขึ้นมาแล้ว เขาจะไม่มีวันตก ฐานะของเขาจะไม่มีวันคลอนแคลน จะไม่มีวันล้มอีกเหมือนชาวราศีอื่น ที่อาจจะล้มลุกคลุกคลาน ประเดี๋ยวมีประเดี๋ยวจน

ทางด้านอาชีพ ชาวราศีมังกรมีความสามารถทุกด้าน เฉพาะในด้านการบริหารและการปกครอง หรือตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องใช้อำนาจ เป็นนายทหาร เป็นนักการเมือง และเป็นคนสำคัญประเภทต่างๆ แม้แต่การเป็นนักปฏิวัติที่มีความสามารถเป็นพิเศษ จะมาจากชาวราศีมังกรนี้ทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้น ปัญหาเรื่องโชคลาภของชาวราศีมังกร จึงเกือบจะไม่ต้องสงสัยว่าจะดีขึ้นมาไม่ได้ ไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นมาอย่างใดหรือในสภาพใด เป็นต้องประสบความสำเร็จ อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต อันเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนถาวร
Create Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 9 มีนาคม 2555 16:24:01 น.
Counter : 343 Pageviews.

1 comment
ลักษณะนิสัยของชาวราศีธนู 14ธค-13มค
ราศีธนู
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม ถึงวันที่ 13 มกราคมไม่ว่าปีใดๆคนราศีนี้อยู่กับความจริง ชอบพูดจริง หนักแน่น ตัดสินใจช้า แต่รอบคอบใจกว้าง เชื่อมั่นในตนเอง และมีคุณธรรมสูง

ต้องรู้เสียก่อนว่า ราศีธนูท่านจัดให้เป็นราศีธาตุไฟอีกราศีหนึ่งต่อจากราศีเมษและราศีสิงห์เป็น ธาตุไฟสุดท้าย หรือเรียกว่าเป็นราศีธาตุไฟปลายธาตุ หรือราศีธาตุไฟราศีสุดท้ายของจักรวาล

ราศีธนูเริ่มต้นตั้งแต่องศาที่ 241 จากเวอร์นอนอิควิน็อกซ์ที่ต้นราศีเมษไปจนถึงราศีที่ 270 ของขอบฟ้า

ตลอดเวลาสามสิบวันจากวันที่ 14 ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 มกราคมของทุกๆปี อาทิตย์จะโคจรผ่านราศีนี้ตั้งแต่องศาที่ 241 ไปจนถึงองศาที่ 270 วันละประมาณ 1 องศาจนครบ 30 องศาหรือครบ 30 วันพอดี

ผู้ที่เกิดในระยะที่อาทิตย์โคจรผ่านองศาเหล่านี้หรือในราศีนี้จะได้รับ อิทธิพลจากพลังงานของดวงอาทิตย์ตั้งแต่ลืมตาเกิดเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดในระยะเวลาดังกล่าวนี้ถือกันว่าเป็นชาวราศีธนู

ความหมายของราศีธนูที่มีต่ออิทธิพลของเจ้าชะตา นอกจากจะใช้อิทธิพลและพลังงานของอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในราศีแล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศี คือธาตุไฟ มาประกอบการตัดสินพิจารณาคุณสมบัติหรืออุปนิสัยใจคอของเจ้าชะตา ยิ่งไปกว่านั้นราศีธนูเป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าองค์ หนึ่งเป็นเจ้าของทำหน้าที่ปกครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารราศี ผู้มีอำนาจเต็มอีกดาวเคราะห์หนึ่ง ได้แก่ ดาวพฤหัสบดีหรือเลข 5

แล้วท่านก็เอาควมหมายของพฤหัสบดีหรือเลข 5 นี้เข้าไปประกอบการทำนายเข้าอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็ทายออกมาถึงลักษณะอุปนิสัยใจคอและความเป็นไปในวิถีชีวิตของเจ้าชะตา

ก่อนที่จะทำความเข้าใจในอิทธิพลของราศีหรือคุณสมบัติของคนที่เกิดในราศีธนู ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่จะต้องรู้และทำความเข้าใจก่อนอื่นก็คือคุณสมบัติของธาตุประจำราศี คือ ธาตุไฟ

อีกเช่นเคย คำว่าไฟ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจอะไรมากนัก เพราะไฟก็คือความร้อนและพลังงานความร้อนนั่นเอง ในทางวิชาการโหราศาสตร์ได้นำเอาความหมายของความร้อนและพลังงานไปในรูปของ นามธรรม อันมีความหมายเกี่ยวกับชีวิต วิญญาณและจิตใจ ซึ่งอาจจะพอสรุปได้ดังต่อไปนี้

"ธาตุไฟมีความหมายถึง ความเข้มแข็งและความเปล่งปลั่งของจิตใจและพฤติกรรมที่มีลักษณะโน้มเอียงไป ทางที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีอิสรภาพและรักความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับสิ่งใด และไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใด กล้าหาญและมีความทะเยอทะยาน ก่อให้เกิดความมุ่งมาดปรารถนาไม่สิ้นสุด ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อแท้ย่อย่น บ่งถึงความทะนงในตนเอง การจะก้มหัวให้ใครต่อใครมาชี้นิ้วบงการว่าอ้ายนั่นเป็นอ้ายนี่ อ้ายนี่เป็นอ้ายนั่น หรือจะให้คอยสะเออะสะอ๋องสะแอ๋งตามใจพระเดชพระคุณท่านไปตลอดกาลนั้นอย่าได้ หมาย ถ้าจะลงมือคิดอ่าน หรือกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องคำนึงถึงความเอิกเกริกหรูหราเอาไว้ก่อน การที่จะดำเนินชีวิตประเภทคอยเที่ยวจับปูจับหอยหากินนั้น จะไม่ทำเด็ดขาด ชอบการเป็นผู้นำ และนำหน้าคนอื่น ลงมือก่อนคนอื่นในทุกสิ่ง ไม่ยอมรับเอาความคิดเห็นของผู้อื่นและการชี้แนะจากผู้อื่น จะทำตามความพอใจของตัวเองตามที่ตนคิด และตามที่ตนเห็น การพูดจาปราศรัยกับคนอื่น จะเริ่มต้นด้วยการตั้งปัญหาหรือมีข้อขัดแย้ง ให้มีการโต้แย้งกันขึ้น และก็ชอบการโต้แย้งนั้นด้วย"

นี่คือลักษณะของราศีธาตุไฟ
นอกจากจะเอาลักษณะของราศีธาตุไฟประจำราศีมาเป็นหลักแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่นำมาใช้เป็นความหมายสำหรับการทำนายคนใน ราศีนี้อีกด้วยก็คือดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าที่ถูกจัดให้ทำหน้าที่ครอบครอง หรือเป็นกรรมการผู้จัดการราศีคือดาวพฤหัสบดีหรือเลข 5

พฤหัสบดีหรือเลข 5 ในวิชาโหราศาสตร์ หมายถึง :-

"ความ เติบโต การแผ่ขยายและการพัฒนาจ้องจังหวะที่ดีและคอยจังหวะที่ดี เข้าไหนเข้าได้ พอใจในการคบหาสมาคมกับผู้อื่น การกระทำและการแสดงออกที่มีลักษณะพอเหมาะพอดี มีลักษณะของอุดมคติ การกระทำและการแสดงออกที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผล ความก้าวหน้าและการพัฒนาตัวเองและการเติบโตที่ไม่หยุดนิ่ง มีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่น ใจบุญใจกุศล ชอบการบริจาคและเผื่อแผ่ จริงใจ เมตตาปรานี ยุติธรรม เป็นที่เชื่อถือได้และวางใจได้ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มองโลกในแง่ดี ร่าเริงเบิกบาน มีหิริโอตตัปปะ มีวิญญาณของการป้องกันปกป้อง ใจกว้าง เยือกเย็น เอาจริงเอาจัง มีความเข้าใจ และมีความรู้ในหลักการและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของสังคม แต่ถ้าในด้านลบหรือด้านร้าย พฤหัสบดีจะให้ความหมายไปถึงความสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่สงบ ลุกร้อนลุกลน หลอกลวง ผัดวันประกันพรุ่ง ฟุ้งซ่านเกินขอบเขตและไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่คำนึงถึงหลักการและตัวบทกฎหมาย จะทำหรือจะคิดใดๆ มักจะเกินความจริงและเป็นไปไม่ได้ มายาสาไถย ถือว่าตัวเองเท่านั้นเป็นผู้ที่ถูกต้องแต่ผู้เดียว เสแสร้งแกล้งทำ เพ้อฝันใช้อำนาจหน้าที่และหลักการในทางที่ผิด ชอบอวดโอ้ทำบุญเอาหน้า แสดงตัวเองมากไปกว่าคุณสมบัติที่ตนมีอยู่ มีลักษณะของส้มโอที่โตแต่เปลือก"

เมื่อได้นำคุณสมบัติของธาตุประจำราศีและดวงดาวที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ประจำราศี รวมถึงคุณสมบัติของอาทิตย์ที่เป็นตัวพลังงานเข้าด้วยกันแล้ว บุคคลที่เกิดในราศีธนูหรือตัวราศีธนูเอง นักโหราศาสตร์โบราณก็รวบรวมเอาคุณสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดมาไว้ สำหรับให้ชาวราศีธนูพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองดังต่อไปนี้

ในบรรดาราศีทั้ง 12 จากราศีเมษเป็นราศีที่หนึ่งของจักรภพ ราศีธนูเป็นราศีที่ 9 ของจักรภพ

ราศีที่ 9 ของจักรภพหมายถึง ปณิธานอุดมการณ์ ชวนญาณหรือความสามารถที่จะหยั่งรู้ได้โดยสัญชาตญาณ ความยุติธรรม ความคิดทางด้านศาสนาและปรัชญา การพิมพ์ การโฆษณา การเดินทางไกล ต่างประเทศ สถาบันการศึกษาชั้นสูง

ราศีธนู เป็นราศีเพศชาย มีคนถือธนูเป็นสัญลักษณ์

ส่วนต่างๆของร่างกาย หมายถึงโคนขาตะโพก เส้นประสาท

รูปร่างลักษณะ
: ถ้าหากว่าไม่ถูกบีบหรือถูกเบียนด้วยบาปเคราะห์อื่นๆ หรือมีดาวที่มีอิทธิพลอื่นในดวงชะตามาบีบ ชาวราศีธนูจะเป็นคนมีรูปร่างดี เติบโตได้สัดส่วนและค่อนข้างจะสูงมากกว่าเตี้ยหรือสันทัดคน หน้าผากกว้าง ขนคิ้วหนาและขึ้นไปสูง จมูกโด่ง ดวงตาสดใส รูปร่างท่าทางที่แสดงออกมีเสน่ห์ ท่าทางสง่า ผ่าเผย ว่ากันตามจริงแล้วเป็นรูปร่างที่เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์หล่อเหลาเอามากที เดียว

สภาพของจิตใจ
: โดยที่ราศีธนูเป็นราศีธาตุไฟ ผู้ที่เกิดในราศีธาตุไฟย่อมจะได้รับอิทธิพลของธาตุประจำราศี ซึ่งทำให้เป็นคนมีลักษณะและสภาพจิตใจเป็นไปตามความหมายของธาตุไฟ อย่างน้อยก็คือความกระตือรือร้นต่อชีวิต มีความกล้า องอาจ และมุ่งทะยานไปข้างหน้าไม่มีหยุด

ธาตุไฟ บงการให้ชีวิตเต็มไปด้วยความอยากและทะเยอทะยาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ทะนงองอาจต่อชีวิตและต่อสถานการณ์ทุกอย่างที่ตนเผชิญหน้า รักอิสรภาพ แสวงหาอิสรภาพ ไม่ยอมขึ้นกับใคร ทั้งร่างกายและจิตใจเต็มไปด้วยพลังงาน ความกระตือรือร้น ไม่ยอมหยุดนิ่งต่อการแสวงหาด้วยความเชื่อมั่นในตนเองเป็นหลัก

ไม่ว่าดีหรือชั่ว ไม่ว่าดีหรือเลวที่จะต้องเผชิญ ชาวราศีธนูจะมีความสามารถเป็นพิเศษในการหยั่งและชั่งตรองว่าอันไหนควรไม่ควร อันไหนจะต้องสู้ต้องทำหรือไม่ต้องสู้ต้องทำ หลังจากพิจารณาพินิจพิเคราะห์จนถึงที่สุดแล้ว ก็จะมีการตัดสินใจลงไป

ราศีธาตุไฟมีสามราศีคือ เมษ สิงห์ และธนู ในขณะที่ไฟเมษและสิงห์ออกจะเร่าร้อนและโลดโผนโจนทะยานในยามที่จะต้องคิดต้อง สู้ ไฟราศีธนูจะไม่รีบร้อนบุ่มบ่ามถึงขนาดนั้น เพราะเป็นราศีปลายธาตุ ซึ่งเป็นราศีที่มีความสามารถทางด้านการปฏิบัติสูงกว่า เพราะฉะนั้นไฟราศีธนูจึงเป็นไฟเงียบที่ชอบจะสุมขอนและเผาเงียบกว่าไฟในราศี ทั้งเมษและสิงห์ การคิด การตัดสินใจของไฟในราศีธนูค่อนข้างจะช้าและสุขุมรอบคอบก่อนจะลงมือ

ทุกครั้งที่จะคิดตัดสินใจหรือจะลงมือทำอะไรลงไป ต้องคิดเสียก่อน คิดมาก อย่างหนักหน่วงและลึกซึ้ง คิดแล้วจึงจะทำ

เพราะฉะนั้น การลงมือหรือการตัดสินใจของชาวราศีธนูจึงค่อนข้างช้า หนักแน่น ก่อนที่จะลงมือแต่ละครั้งจะต้องผ่านการวางแผนแล้วอย่างรอบคอบ คิดหน้าคิดหลังแล้วอย่างรอบคอบเสียก่อน

ไม่เสี่ยงและไม่บุ่มบ่าม หรือยอมตายเอาดาบหน้า เหมือนไฟในสิงห์และเมษ

แต่เมื่อตัดสินใจแล้ว ในฐานะที่ราศีธนูเป็นราศีเพศชาย ชาวราศีธนูจะไม่รีรอต่อการที่จะแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือการพูด จะพูดและจะกระทำออกมาอย่างไม่ลังเลในทันที

หลักการของชาวราศีธนูก็คือ อยู่ด้วยความจริงและพูดความจริง และจะพยายามยืนยันความจริงและอยู่ด้วยความจริงนั้นจนวาระสุดท้าย แม้ว่าจะรู้อยู่เต็มอกว่าผลของมันที่จะติดตามมาพราะการยอมตายกับความจริง นั้น จะให้ผลร้ายหรือมีโทษในตอนสุดท้าย เขาก็จะยังยืนยันความจริงอันนั้นอยู่

เขาจะไม่ตระหนักหรือไม่ยอมเสียเวลาคิดว่าใครบ้างจะพอใจหรือไม่พอใจเขา หรือไม่เมื่อเขาคิดแล้วและตัดสินใจแล้วว่าเขาจะพูดหรือจะต้องแสดงออกซึ่ง ความจริงนั้น

ชาวราศีธนูในด้านบวก ถือได้ว่าเป็นคนมีการศึกษาที่ดี มีวัฒนธรรมที่ดีและเป็นคนจริงที่ยอมรับได้


บุคลิกลักษณะและอุปนิสัย
: โดยคุณภาพของพฤหัสบดีของราศีธนู สิ่งแรกจะบันดาลให้ชาวราศีธนูแสดงออกและดำเนินชีวิตก็คือความเป็นคนใจกว้าง มีความเชื่อมั่นในความคิดอ่านของตนเองและการทำงานของตนเอง มีจิตใจอันเต็มไปด้วยคุณธรรมและสูงส่งด้วยคุณธรรม โดยเหตุนี้โบราณจึงถือกันว่าชาวราศีธนูเหมาะสำหรับการเป็นผู้อนุศาสน์ เป็นครูอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณธรรมและคุณวุฒิที่ควรแก่การนับถือ

ในชีวิตของชาวราศีธนู จะมีชีวิตและความเป็นอยู่ด้วยความรู้และคุณธรรม เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเมตตาต่อผู้อื่น อยู่ด้วยความเที่ยงธรรมและโดยธรรม

ด้วยคุณธรรมและคุณสมบัติของพฤหัสบดี ไม่เพียงแต่จะมีความใจกว้างและเมตตาธรรมและความเห็นอกเห็นใจที่มีต่อผู้อื่น เท่านั้นก็หาไม่ พฤหัสบดี หมายถึงการแผ่ขยายและความเติบโต โดยแรงกระตุ้นของไฟอันเป็นธาตุประจำราศี จะช่วยให้ชาวราศีธนูเต็มไปด้วยความสามารถในการแผ่ขยายและสร้างความเติบโต ทั้งทางด้านทรัพย์สินและปัญญา ตลอดจนกระทั่งมิตรและสังคม

เพราะฉะนั้น ชาวราศีธนูจึงหมายถึงผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงด้วยคุณธรรมอันเกิด มาจากความเร่าร้อนของไฟเป็นแรงกระตุ้นและการทำหน้าที่ของพฤหัสบดีในฐานะผู้ แผ่ขยายกว้างและเติบโตในทุกสิ่งทุกงานที่พฤหัสบดีคิดวางแผนย่อมจะนำไปสู่ ความกว้างและความสมบูรณ์ไพศาล

ในด้านความรู้ความฉลาด ชาวราศีธนูจะเป็นคนคงแก่เรียนคนหนึ่ง และอาจจะไม่ต้องเรียนอะไรมาก หรืออัศจรรย์ไปกว่าคนอื่นก็หาไม่ แต่อาศัยเชาวน์ปัญญาที่มีอยู่เป็นพื้น ชาวราศีธนูจะสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือเหตุการณ์ต่างๆได้ใน ทันที และสามารถจะดูดกลืนเอาความคิดและไอเดียใหม่ๆมาใช้ได้ในทันทีทันใด

ปัญหาต่างๆที่แวดล้อมเข้ามาในชีวิตนั้น ไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม ชาวราศีธนูจะสามารถมองเห็นปัญหาและทะลุปรุโปร่งไปในทันที

พฤหัสบดีเป็นตัวแทนของความดีและกุศลธรรม เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูที่กิดมาภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดี จะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อกุศลกรรมและเพื่อคุณธรรมนานาประการด้วย

เพื่อคุณธรรมและเพื่อกุศลกรรม ชาวรราศีธนูจะไม่ยอมอยู่เพื่อความอยุติธรรม และการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆอันมีลักษณะที่เป็นความชั่วความเลวหรือเป็น อกุศล

เขาจะสู้หรือพยายามขัดขวางความอยุติธรรมและความชั่วนั้นทุกวิถีทาง

ด้วยความกล้าหาญและด้วยความเชื่อมั่น
เขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเพื่อความสมบูรณ์ขึ้น

แต่ถ้าหากเขาเกิดภายใต้อิทธิพลของราศีธนูในด้านลบหรือดาวพฤหัสบดีในดวงชะตา เสีย ทุกอย่างจะเป็นไปในลักษณะตรงข้าม เพราะเขาจะใช้ความรู้ความเฉลียวฉลาดของเขาในการสร้างความไม่เป็นธรรมขึ้น เขาจะทำทุกอย่างเพื่อแผ่ขยายผลประโยชน์และความถูกต้องให้แก่ตัวเขาแต่ผู้ เดียว เขาจะพยายามใช้ความน่าเชื่อถือและความน่าเคารพบูชา หรือวิชาต่างๆที่เขามีอยู่ เพื่อทำลายคนอื่น เพื่อหักหลังคนอื่น และใช้เล่ห์กระเท่ห์เพทุบายทุกอย่างเพื่อตัวเขาเอง

เขาจะเป็นคนประเภทปากว่าตาขยิบ หรือประเภทมือถือสากปากถือศีล

ในทางการเงินหรอืการประกอบอาชีพ แม้ว่าเขาจะเป็นคนร่ำรวย แต่เขาจะใช้จ่ายมันไปอย่างสุรุ่ยสุร่าย ถ้าเขาจะหมุนเงินหรือหาเงินเพิ่มเติม เขาจะใช้วิธีการอันสุจริตใดๆไม่ได้ นอกจากวิธีการของเล่ห์เหลี่ยมทั้งๆที่ไม่ควรจะทำ เขาก็ทำ

ถ้าหากเขาเกิดมาภายใต้อิทธิพลในด้านบวกแล้ว ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาจึงมักจะทำเพื่อคนอื่นเสมอ

ไม่ต้องดูอื่นไกล แม้แต่ชีวิตในครอบครัวของเขาเอง สำหรับญาติพี่น้องที่ใกล้ชิด ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยเอาใจใส่มากนัก หรือจะไม่แสดงความรักอย่างเอาเป็นเอาตายมากนัก เขาจะดูอยู่ห่างๆ จะให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้การช่วยเหลือก็เป็นบางครั้งบางคราว แต่สำหรับคนอื่นแล้วเขาจะเป็นคนใจกว้าง และให้ความช่วยเหลือด้วยความกระตือรือร้น เฉพาะเพื่อนต่างเพศของเขา เขาจะแสดงความมีไมตรีจิตและให้ความช่วยเหลืออย่างดี

ชีวิตของเขาดูเหมือนจะถือว่าทุกคนในโลกนี้คือญาติของเขาทั้งสิ้น
เขาไม่มีญาติพี่น้องเฉพาะที่คลานตามกันมาเท่านั้น เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ถือความสำคัญของญาติพี่น้องมากนัก แต่สำหรับกับลูกแล้ว เขายินดีที่จะใช้จ่ายทุกอย่างเพื่อลูกของเขาอย่างไม่เสียดาย

ถ้าเขาไม่มีลูก เขาก็จะใช้จ่ายเงินให้แก่สถาบันการศึกษา หรือองค์การเกี่ยวกับศาสนา หรือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าในระดับสูง

ชีวิตภายในบ้านของชาวราศีธนู ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จมากนัก ชาวราศีธนูโดยมากจะไม่ยอมปล่อยชีวิตในบ้านหรือคนในบ้านให้ได้รับอิสระมากนัก ทั้งๆที่เขาเองอาจจะเป็นคนรักอิสรภาพและเสรีภาพ แต่เขาก็จะปฏิเสธสิ่งนี้สำหรับคนในบ้านหรือในครอบครัว

ชีวิตการแต่งงานของชาวราศีธนู มักจะไม่ยั่งยืนไม่ว่าหญิงหรือชาย เพราะก่อนที่จะลงเอยเป็นเรื่องเป็นราวได้ เขาจะต้องผ่านความรักหรือคู่ครองมาก่อนอย่างน้อยไม่คนก็สองคนขึ้นไป และเมื่อเขาพบคนสุดท้าย เป็นอันว่าเขาได้เลือกแล้วและเหมาะสมที่สุดแล้ว นั่นแหละจะทำให้เขาจบสิ้นการแสวงหาทางด้านคู่ครองและความรัก

เขาจะชอบอย่างมากในการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเดินทางในระยะไกล เพื่อนฝูงที่จะเป็นมิตรแท้หรือเพื่อนตายของเขา ก็เช่นเดียวกับคนที่ร่วมมือกับเขาทำมาหากินมักจะเป็นชาวต่างประเทศเสีย มากกว่าคนพื้นเพเดียวกัน

สำหรับการศึกษา เขามักจะมีโอกาสศึกษาในระดับสูงหรือในต่างประเทศ ไม่ว่าเขาจะเกิดมาค่อนข้างจนและฐานะไม่อำนวยก็ตาม แต่วันหนึ่งเขาก็ปีนป่ายไปสู่สถาบันการศึกษาที่อยู่ในระดับสูงด้วยตัวเขาเอง หรืออย่างเลวที่สุด เขาก็สามารถจะเรียนรู้ได้เท่ากับคนที่จบจากสถาบันสูงๆด้วยตัวของเขาเอง

เขาไม่เพียงแต่จะชอบคนอื่นหรือมีเพื่อนฝูงมากเท่านั้น ในทำนองเดียวกันคนอื่นก็พอใจที่จะมาคบกับเขาหรือชอบคบกับเขา การยิ้มที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ใจและการเป็นคนเฉลียวฉลาดเจ้าปัญญา หรือความเป็นผู้ทรงภูมิของเขาจะเป็นตัวชักนำหรือเป็นสื่อที่ดึงเพื่อนฝูงและ มิตรสหายมาคบกับเขา

ชีวิตของเขาจะไม่ขาดเพื่อนและมีแต่ความอบอุ่น
เพื่อนที่ว่านั้นส่วนมากจะเป็นเพื่อนที่นิยมการใช้ปัญญามากกว่าที่จะเป็น เพื่อนประเภทกินไหนนอนนั่น เพราะว่าชาวราศีธนูมักจะไม่ค่อยใช้ชีวิตเหลาะแหละหรือปล่อยให้เป็นไปตามลม ตามแล้ง เฉพาะความสนุกสำราญที่ไม่เป็นโล้เป็นพาย เขาจะไม่สนใจมากนัก หรือจะไม่เอาใจใส่เลย

ถ้าหากเขาจะใช้เวลาว่างเพื่อความสนุกสำราญก็คือการอยู่กับสัตว์และเลี้ยงสัตว์

เขาเป็นคนรักสัตว์อย่างมาก เฉพาะสัตว์ใหญ่ๆ เช่น ม้า หรือสุนัข
เขายอมเสียเวลาและเสียเงินเพื่อสิ่งเหล่านี้มากกว่าร้านเหล้าหรือภัตตาคาร

ถ้าหากใครจะไปสนทนาหรือพูดคุยกับเขาและนำเรื่องเหล่านี้ไปเป็นเนื้อหา เขาจะคุยได้เป็นวันๆทีเดียว นั่นแหละหนทางการผูกมิตรกับเขา

ชาวราศีธนู เหมาะสำหรับเป็นผู้บริหารที่ใช้ทั้งความสามารถในการบริหาร การปกครองและใช้สติปัญญาไปพร้อมๆกัน ซึ่งแตกต่างกับคนในบางราศีซึ่งอาจจะมีเพียงสติปัญญา แต่ในทางปฏิบัติทำไม่ได้ดีนัก บางคนอาจจะดีในทางปฏิบัติแต่ขาดสติปัญญา ตรงข้ามกับชาวราศีธนู ซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมถึงสองประการสามารถที่จะทำงานได้ในสองด้านไปพร้อมๆกัน

จากผลของการศึกษาเล่าเรียนและการอบรมหรือภูมิหลังที่ได้รับมา จะทำให้ชาวราศีธนูมีหลักการของตนเองแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีอุดมการณ์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการมีชีวิตและอยู่กับสังคม ชาวราศีธนูจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหลักการหรือแนวคิดที่ได้อบรมฝึกฝนมา สมมติว่าเขาบวชเรียนมาเป็นเจ้าคุณ เขาได้เรียนรู้ถึงหลักธรรมของศาสนามาอย่างไร เขาก็จะยึดมั่นถือมั่นในความคิดและหลักการนั้น อย่างไม่ยอมให้อะไรมาเปลี่ยนแปลงเขาได้ ตรงข้ามเขาจะพยายามศึกษาเพิ่มเติมความรู้และความชำนาญในหลักการนั้นทวียิ่ง ขึ้นไป เช่นเดียวกับบางคนที่จบกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมา เขาจะไม่ยอมหยุดยั้งในการเรียนรู้และเพิ่มเติมความรู้และวิชาการเหล่านั้นไป จนกระทั่งเขาแก่เฒ่าและจะยึดมั่นถือมั่นในหลักการและวิชาการที่เขาได้เล่า เรียนมานั้นต่อไปและตลอดไป

ในการดำเนินชีวิต เขาจึงมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนอาชีพ ไม่เปลี่ยนวิธีการและไม่เปลี่ยนเป้าหมาย เขาจะใช้ความรู้และวิชาของเขาขยับขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อจะไปรอรับผลประโยชน์ที่จะมาถึง

ชาวราศีธนู ความจริงไม่ใช่คนงอมืองอเท้า แต่เป็นคนสู้ที่พยายามอย่างยิ่งที่จะเอาชนะอุปสรรคอยู่เสมอทุกลมหายใจ

แต่วิธีเอาชนะของเขาผิดกับคนราศีอื่น เช่นคนราศีเมษและสิงห์ตรงที่ว่าคนในราศีทั้งสองนั้นพยายามที่จะสำแดงอำนาจ และความสามารถข่มคนอื่นเพื่อให้เกิดการยอมรับและเกรงกลัว แล้วก็ฉวยโอกาสเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ควบคุมผู้อื่นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่สำหรับคนราศีธนูจะฉวยโอกาสเหมือนกัน เอาชนะเช่นเดียวกัน ไม่ยอมถอยเช่นเดียวกัน แต่วิธีการของชาวราศีธนู จะไม่ใช้อำนาจ จะไม่แสดงความสามารถหรือข่มขู่เอาชนะเพื่ออยู่เหนือสถานการณ์ แต่จะเตรียมตัวไปเรื่อยๆอย่างพร้อมเพรียง เมื่อโอกาสมาถึง เขาก็จะเข้าไปรับโอกาสอันนั้น หรือสวมเข้ากับจังหวะที่โอกาสนั้นให้ทันที

เขาจึงไม่มีอันตรายหรือไม่มีศัตรู
ชัยชนะของเขาเป็นชัยชนะที่ทุกคนยอมรับและไม่ครหา
เพราะฉะนั้น ถ้าหากชาวราศีธนูจะต้องการเอาชนะอะไรสักอย่างหนึ่ง เขาจะไม่บุ่มบ่าม แต่จะคิดแล้วคิดเล่า หาจังหวะและช่องทาง เมื่อเขามองเห็นช่องทาง เขาก็จะเตรียมตัว เรียนรู้ และทำตัวให้เหมาะสมเพียงพอที่จุดมุ่งหมายที่เขาต้องการจะเข้าไปถึงนั้น จำเป็นจะต้องยอมรับเขาและให้ความเหมาะสมแก่เขา โดยที่คนอื่นเทียบไม่ได้และไม่สามารถจะแย่งได้

และเมื่อเขาได้มาแล้ว ทุกคนจะต้องชื่นชมและก้มหัวให้ว่าเขาเท่านั้นเป็นผู้ที่เหมาะที่ควร

ชีวิตของเขาก็หักพังยาก เพราะเขาสู้ชนิดให้ทุกคนยอมรับนี่เอง
เช่นเดียวกับคนในราศีอื่นๆ ชาวราศีธนูหากเกิดใต้อิทธิพลของราศีในด้านลบ หรือในดวงชะตาได้รับอิทธิพลร้ายจากดาวเคราะห์อื่นๆเบียดเบียนอยู่ เขาก็ยากที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะใช้ความรู้และความสามารถไปในทางตรงข้ามกับชาวราศี ธนูในด้านดี นิสัยใจคอและพฤติกรรมของเขาบางครั้งดูยากมาก กลายเป็นคนเจ้าเล่ห์และเจ้าบทบาทอย่างน่าเกลียด

ในการกระทำและการดำเนินชีวิต จะขาดยุทธวิธีหรือความเฉลียวฉลาด ที่ร้ายที่สุดก็คือชอบยกย่องตัวเองและสำคัญตัวเองผิดอย่างถึงขนาด ถ้าจะพูดถ้าจะทำ ก็มักจะแสดงเขื่อง พูดและทำออกมาเกินความเป็นไป และไม่มีความเป็นจริงอยู่ ไม่อายต่อการโอ้อวดหรือการสำแดงอภินิหาร อาจจะให้คำมั่นสัญญาหรือรักษาสัญญาได้ร้อยแปดกับคนอื่น แต่จะไม่เคยปฏิบัติเลย บางทีทั้งการพูดและการกระทำนั้น มักจะพูดและกระทำเพื่อทำลายคนอื่นอย่างไม่ไว้หน้า ซึ่งก่อให้เกิดศัตรูและความเกลียดชังจากคนอื่นและล้มเหลวในที่สุด

ทางที่จะแก้ไขมีอยู่ทางเดียวคือพยายามมองข้อบกพร่องเหล่านี้ และแก้ไขมันเสีย
ถ้าหากไม่แก้ไขและไม่พยายามศึกษาตัวเองให้ถูกต้อง ชีวิตจะประสบความล้มเหลวอย่างน่าเสียใจทีเดียว

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
: โหรโบราณกำหนดให้ราศีธนู เป็นราศีที่บ่งถึงส่วนต่างๆของร่างกายในส่วนกระดูกขา สะโพก และบริเวณก้น โรคสำหรับราศีธนูได้แก่ โรคเกาต์ อัมพาต ชักกระตุก กระดูกสะโพกพิการ

อาการของโรคที่เกิดจากพฤหัสบดีสำหรับราศีธนูที่จะต้องระวังอย่างมากก็คือโรคที่เกี่ยวกับเนื้อและไขมัน เส้นโลหิตแดง

เฉพาะโรคของความอ้วนหรือเกิดจากความอ้วนอันได้แก่ไขมันและเลือด ชาวราศีธนูจะเป็นง่ายและมีโอกาสเป็นมาก เพราะฉะนั้นจะต้องระวังอาหารการกิน การกินอาหารที่ไม่บันยะบันยัง หรือการติดรสอาหารจนกินไม่เป็นเรื่องเป็นราวจะทำให้ชาวราศีธนูเป็นคนอ้วนและ เต็มไปด้วยไขมันมาก การออกกำลังตามเหมาะตามควรหรืออย่าพยายามมีชีวิตอยู่ให้เป็นสุขสบายจนเกินไป จะช่วยได้มาก

เพราะตามปกติ ชาวราศีธนูนั้นมักจะชอบสบายเป็นขุนนางมากเกินไป จะไม่ห่วงและไม่เอาใจใส่ในด้านสุขภาพร่างกายมากเกินไปนัก เพราะตามปกติจะไม่เห็นว่ามีอะไรผิดสังเกต หรือกระทบกระเทือนเหมือนคนอื่นๆ ก็จะปล่อยตัวปล่อยใจไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งก็จะฉุขึ้นมาก่อนที่จะแก้ไขอะไร ทุกอย่างก็เกือบจะสายไปแล้ว

เพราะฉะนั้น ขอให้ห่วงสุขภาพและสังขารเสียบ้าง ระวังไว้ให้มาก

การเงินและโชคลาภ
: การเงินและโชคลาภสำหรับชาวราศีธนู อาจจะแตกต่างไปกว่าคนในราศีอื่นๆหลายประการ ตรงที่อาชีพและการประกอบอาชีพของชาวราศีธนู มักจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการนำในทางการศึกษาหรือวิชาการ เป็นครูอาจารย์หรือศาสตราจารย์ เป็นผู้พิพากษา เป็นนักกฎหมาย เป็นนายทหาร

ซึ่งในอาชีพเหล่านี้ ชาวราศีธนูจะเป็นผู้อยู่ในฐานะเป็นผู้นำ หรือไม่ก็เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ทำหน้าที่ปกครองเท่านั้น เพราะฉะนั้นรายได้และโชคลาภสำหรับชาวราศีธนู จึงเป็นโชคลาภและรายได้ที่มาจากการให้ของคนอื่นหรือการตอบแทนความรู้ความ สามารถ ในการรับผิดชอบงานในตำแหน่งหน้าที่ มากกว่าจะเป็นการทำมาหาได้ประเภทวิ่งซื้อวิ่งขาย สับโน่นเปลี่ยนนี่เหมือนชาวราศีอื่น

อาชีพของชาวราศีธนูจะเป็นไปตามจังหวะช้าๆ หนักแน่นมั่นคง ค่อยๆขยายตัวไปตามจังหวะ แม้แต่เขาจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการค้าขาย หรือแม้แต่จะเป็นผู้อำนวยการของสำนักงานใหญ่ๆ เช่น ธนาคารหรือองค์การหนึ่งองค์การใดก็ตาม เขาจะขึ้นมาอย่างไม่มีการเสี่ยง ขึ้นมาด้วยเงินและโชคลาภที่มีอยู่ตามปกติ ซึ่งจะแตกต่างกว่าคนอื่นก็ตรงที่เขาเป็นคนมีโอกาสและมีความสามารถที่จะก้าว เข้ามาสู่ตำแหน่งนั้นมากกว่าคนอื่น ด้วยความเหมาะสมหรือความรู้ความสามารถอันเป็นที่ยอมรับของเขานั่นเอง

เขาไม่เหมาะสำหรับการเสี่ยงโชคหรือการลงทุน แต่เหมาะสำหรับการที่จะนำคนอื่นในฐานะที่ปรึกษา หรือในฐานะผู้ให้คำแนะนำ หรือนำหลักฐานเรื่องราวเกี่ยวกับการจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้ แต่เขาไม่เหมาะที่จะเสี่ยงลงมือทำเองหรือดำเนินการด้วยตนเอง ในทางการหาเงินหรือการทำเงิน

เงินสำหรับชาวราศีธนู เป็นเงินที่ได้มาแล้วจะต้องอยู่เป็นกอบเป็นกำหรือเป็นเงินที่ไม่ร้อนงบ ประมาณของเขา ไม่ว่าจะมากหรือน้อยจะต้องมีการจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เขาจะซื่อตรงต่อการจัดสรรนั้น จะไม่ยอมจ่ายยอมใช้ให้มันฟุ่มเฟือยเกินไปกว่าจำนวนเป็นอันขาด

เพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงการเงินของเขา เขาจะเป็นคนที่เงินไม่ขาดมือหรือยอมให้เงินขาดมือไม่ได้

ในขณะเดียวกัน การสะสมรวบรวมเงินของเขาให้เป็นก้อนใหญ่ ก็จะทำไปอย่างช้าๆ และเป็นจังหวะ ไม่ขาดสาย

ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาจะมาจากที่ดินหรือการลงทุนในระยะยาวที่ได้ผลน้อยแต่ ช้าๆ เช่น ฝากธนาคารกินดอกเบี้ยหรือซื้อพันธบัตร เป็นต้น แต่จะไม่ใช่รายได้แบบเสี่ยงๆเป็นอันขาด

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม รายได้ของเขามักจะเกิดขึ้นไม่ยอมขาดสาย เนื่องจากการมองปัญหาอย่างรอบคอบด้วยสายตาไกล การแผ่ขยายชีวิตและชื่อเสียงเกียรติคุณเข้าสู่กลุ่มและวงการต่างๆ เขาจะมีโอกาสทำเงินซึ่งเกิดมาจากความซื่อสัตย์สุจริตและใจกว้างเป็นลำดับไป

เขาไม่ใช่คนใจแคบ การบริจาคและการช่วยเหลือผู้อื่นของเขาจะมีมากเป็นเงาตามตัว แต่เขาจะทำอย่างมีกฎเกณฑ์ จะไม่ทำแบบขายผ้าเอาหน้ารอด หรือทำบุญช่วยเหลือคนอื่นเพื่อการเอาหน้า หรือทำโดยชนิดต้องวิ่งเต้นหยิบยืมมาเพื่อเอาหน้าเป็นอันขาด

เขามักจะเป็นคนไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินมากนัก เพราะเขาจะไม่ยอมเสี่ยงในเรื่องเงินคือถ้าหากเขามีเงินไม่พอเขาจะไม่ใช้มัน เขาจะใช้จ่ายเท่าที่เขามี หรือถ้าหากเขาไม่มองเห็นว่าเงินของเขามันจะงอกขึ้นที่ไหนให้เห็นชัดเจนหรือ จนกว่าจะแน่ใจแล้ว เขาจะไม่ยอมใช้จ่ายมันเป็นอันขาด

นั่นคือสาเหตุและที่มาแห่งโชคลาภที่ไม่เคยสิ้นสุดของเขา


ที่มา:www.manager.co.thCreate Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 9 มีนาคม 2555 16:21:57 น.
Counter : 354 Pageviews.

0 comment
ลักษณะนิสัยของชาวราศีพิจิก 14พย-13ธค
ราศีพิจิก

ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 ธันวาคม
ไม่ว่าปีใดๆ


ดูจากภายนอกชาวพิจิกเป็นคนเปิดเผย โผงผาง แต่แท้จริงซ่อนความเร้นลับไว้ได้มิดชิด เชื่อมั่นในตนเองสูง และมีสัญชาตญาณในการปกป้องตัวเองสูง

การทำความเข้าใจราศีพิจิกหรือคนที่เกิดในราศีพิจิก ก็จะต้องรู้จักธาตุของราศีพิจิกซึ่งท่านได้จัดให้เป็นราศีธาตุน้ำ

ราศีพิจิกเริ่มตั้งแต่องศาที่ 211 ไปจนถึงองศาที่ 240 ของท้องฟ้า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 ธันวาคม ของทุกๆปี อาทิตย์จะโคจรอยู่ในราศีนี้เป็นเวลา 30 วัน ประมาณวันละ 1 องศา

ผู้ที่เกิดในระยะวันเวลาดังกล่าวนี้ จะได้รับอิทธิพลจากอาทิตย์ในราศีพิจิกจึงถือกันว่าผู้ที่เกิดในระยะเวลาดัง กล่าวนี้คือราศีพิจิก

ความหมายของราศีพิจิกที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเจ้าชะตา นอกจากจะใช้อิทธิพลพลังงานของอาทิตย์ในราศีนี้แล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศีคือธาตุน้ำมาเป็นหลักสำหรับ การพิจารณาคุณสมบัติหรือนิสัยใจคอของเจ้าชะตา ยิ่งไปกว่านั้น ราศีพิจิกเป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวหรือมีเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเจ้าของ ทำหน้าที่ครอบครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจเต็มได้แก่ดาวอังคาร คือเลข 3

แล้วท่านก็เอาความหมายของดาวอังคารประกอบเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็ทายออกมาถึงลักษณะอุปนิสัยใจคอและความเป็นไปในวิถีชีวิตของเจ้าชะตา

ก่อนที่จะทำความเข้าใจในอิทธิพลของราศีพิจิก หรือคนที่เกิดมาในราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือ ธาตุประจำราศีคือธาตุน้ำ

คำว่าน้ำ ก็ไม่มีคำอธิบายอะไรมากนัก นอกจากน้ำก็คือของเหลว มีลักษณะเลื่อนไหล เยือกเย็น และเป็นตัวละลาย ในทางด้านโหราศาสตร์ ก็นำมาใช้เป็นความหมายสำหรับสิ่งใดๆที่เลื่อนไหล อ่อนละลาย ซึ่งหมายถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด น้ำและเยื่อเมือก หรือโลหิตต่างๆ ในร่างกายของเจ้าชะตาซึ่งอาจจะพอสรุปได้ดังนี้

"ธาตุน้ำ ให้อิทธิพลเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด หรือให้ความหมายไปถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดจินตนาการหรือสัญชาตญาณอันมี ผลเนื่องมาจากความคิดฝัน จินตนาการและผัสสะอันล้ำลึก นอกเหนือจากความรู้และความเข้าใจ ราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำจึงเน้นไปถึงอารมณ์ของเจ้าชะตา ที่มักจะปล่อยให้ตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของจินตนาการและความคิดฝันอันไม่ สามารถจะเข้าใจได้ ค่อนข้างจะอ่อนแอเช่นเดียวกับร่างกาย จะไม่ค่อยเข้มแข็งทะมัดทะแมงเท่าที่ควร อารมณ์และจิตใจค่อนข้างระวังระไว หวั่นไหวและระมัดระวัง ขี้ตื่นตกใจ เก็บซ่อนความรู้สึกไว้ภายในมากกว่าที่จะแสดงออกมาจิตใจสามารถรับเอาความ รู้สึกและสิ่งที่มากระทบได้ง่าย ชอบครุ่นคิดคำนึง มีความรู้สึกเฉียบไวต่อสิ่งที่ผ่านเข้ามากระทบ ลึกลับและไม่สามารถหยั่งรู้ได้ว่าอะไรมาจากไหน นอกจากมโนคติ ขี้อายและกระดากกระเดื่อง อ่อนโยนและพร้อมที่จะตกอยู่ในอำนาจของความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับใจน้อย และขี้อาย"

นี่เป็นลักษณะของราศีธาตุน้ำและราศีพิจิกที่เป็นราศีธาตุน้ำ
นอกจากจะเอาลักษณะของธาตุน้ำประจำราศีมาเป็นหลักแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่นำมาใช้ให้ความหมายสำหรับการทำนายผู้ที่ เกิดในราศีนี้อีกด้วยคือดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าที่ถูกจัดให้ทำหน้าที่ครอบ ครองหรือเป็นกรรมการผู้จัดการราศีคือ อังคารหรือเลข 3

อังคาร หรือ 3 ตามความหมายทางโหราศาสตร์ หมายถึง :-
"อารมณ์ที่คุกรุ่นไม่เคยดับ เน้นหนักไปทางความเคียดแค้นและโทสจริต วุ่นวาย ร่องรอยของบาดแผลที่เกิดจากเหล็กและไฟ การตายโดยปัจจุบันทันด่วนหรืออุบัติเหตุกะทันหัน ความวู่วาม การมีชื่อเสียงในการรบและความกล้าหาญ ความกระเหี้ยนกระหือรือ ความเจ็บปวด ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ ผู้ที่เกิดภายใต้อิทธิพลดาวอังคารจึงเป็นผู้ที่ไม่เกรงกลัวอะไรมาก ไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ในชีวิตหรืออุปสรรค มีความกล้าหาญ ง่ายต่อการที่จะโกรธและใช้อารมณ์ ชอบความเด่นดัง โป้งป้างโผงผางและแสดงออก ฉลาดและแหลมคม มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในวิชาชีพและแต่ละสาขาที่ตนเลือก ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมอยู่นิ่ง"

จากราศีเมษอันเป็นราศีที่หนึ่งหรือเป็นอัตตาของจักรวาล ราศีพิจิก เป็นราศีที่ 8 ของจักรวาล ซึ่งหมายถึงการจบสิ้นหรือการตาย หรือในขณะที่ราศีเมษเป็นราศีแห่งการเกิด พิจิกก็เป็นราศีของการดับ

และเป็นราศีของธาตุน้ำ ราศีพิจิกจึงบ่งถึงอุดมคติ มโนคติ อารมณ์ และการดับสูญของสิ่งที่เกิดจากราศีเมษ

ราศีพิจิก เป็นราศีเพศหญิง สัญลักษณ์ของราศีนี้คือแมงป่อง
เป็นราศีที่บอกถึงเครื่องหมายทางพศ ทวารหนัก และอวัยวะสืบพันธุ์

รูปร่างลักษณะ
: ถ้าพูดในรูปของเส้น ผู้ที่เกิดใต้อิทธิพลของดาวอังคาร เส้นนั้นหมายถึงเส้นตั้งตรง ถ้าเป็นมุม ไม่ใช่มุมโค้ง แต่เป็นมุมแหลมที่คม โดยลักษณะนี้ ชาวราศีพิจิกที่เกิดใต้อิทธิพลของดาวอังคาร จึงมีรูปร่างในลักษณะเล้นตรง สูงหรือใหญ่กว่าบุคคลอื่นโดยเฉลี่ย ถ้าหากไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นๆมาบีบให้เปลี่ยนไป แขนมือค่อนข้างจะยาวกว่าธรรมดา รูปร่างได้ส่วนสัดเหมาะสมของแต่ละส่วน หน้ากว้าง มีลักษณะน่าเกรงขาม ร่างกายมักจะมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อ หรือไม่สะโหลสะเหลปวกเปียก ผมสั้นและมักหยักหรือหยิกมีบุคลิกลักษณะดีและน่าสนใจ

สภาพทางจิตใจ
: โดยลักษณะและธรรมชาติของดาวอังคาร ซึ่งหมายถึงความร้อนแรง การระเบิด และวู่วาม กล้าสู้กล้าทำ หรือมีสัญชาตญาณของการต่อสู้และเสี่ยงภัย ทำให้ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของดาวอังคารนั้นเป็นคนที่อยู่ด้วยความกรุ่นของ อารมณ์ที่กระเหี้ยนกระหือรือ โป้งป้างโผงผางเสี่ยงภัยและไม่หยุดไม่นิ่ง อารมณ์ร้อนไม่ยอมใคร พร้อมที่จะสู้ และพร้อมที่จะตายดาบหน้า ใช้อารมณ์มากกว่าที่จะใช้เหตุผล ร้อนเหมือนไฟ

แต่เมื่ออังคารนั้นเปลี่ยนจากราศีเมษมาเป็นราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำ ความหมายของดาวอังคารหรืออิทธิพลของดาวอังคารที่มาอยู่ในน้ำก็มีสภาพแตกต่าง ไปจากอังคารในราศีธาตุไฟเช่นราศีเมษ นั่นก็คือ อังคารในราศีพิจิกทำให้เจ้าชะตามีความรู้สึกไปในทางอารมณ์ อังคารจะมีอิทธิพลและบทบาทเหนืออารมณ์มากกว่าทางร่างกาย แทนที่อังคารจะบงการให้เจ้าชะตาแสดงความโกรธออกมาอย่างวู่วามหรือสู้ในทันที ทันใด ไม่คิดหน้าคิดหลังเหมือนอังคารในราศีเมษ อังคารราศีพิจิกจะเก็บงำและอดทนกว่า จะคิดโกรธแค้นและพยาบาทอยู่ในใจ

การต่อสู้และการแก้แค้นนั้นจะทำอย่างล้ำลึกและเงียบๆ เอาเป็นเอาตายถ้าหากความโกรธนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ อังคารในราศีพิจิกก็จะนำมาลงโทษตัวเอง และทำลายตัวเอง ปกปิด มีเงื่อนงำ มีนโยบายและแผนการที่ลึกซึ้งกว่าอังคาร ราศีเมษ การสู้กับศัตรูและอุปสรรคในชีวิต จะสู้ไม่มีวันหยุด และถ้าไม่สามารถเอาชนะได้ อังคารในราศีพิจิกจะยอมตายเอง แทนที่จะแพ้เพื่อมีชีวิตอยู่ ชาวราศีพิจิกจึงเป็นคนที่มีความลึก อารมณ์หนักแน่น โกรธนานและจดจำหนัก สู้อย่างดื้อด้านดันทุรังไม่ยอมแพ้ สู้จนกว่าตัวจะชนะหรือจนกว่าจะตายไปเองบุคลิกลักษณะและอุปนิสัย
: โดยรูปร่างท่าทางที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและเดินเชิดไหล่หรือมีลักษณะเป็น เส้นตรง ชาวราศีพิจิกมีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือแสดงความเชื่อมั่นในตัวเองให้เห็น ไปทุกๆรูป และทุกลักษณะของการแสดงออก แต่ทุกๆแง่มุมของการแสดงออกนั้น ไม่เป็นไปในลักษณะโอหัง เหิมเกริม หรือยกตนข่มท่านหรือแสดงว่าตนมีความสำคัญต่อผู้อื่นที่ควรจะเกรงกลัวหรือสยบ ต่อเขาด้วยอำนาจบารมี เปล่าเลย เขาเพียงแต่เชื่อมั่นในตัวเองและมีความเป็นตัวของตัวเองที่จะทำหน้าที่ของ แมงป่องเท่านั้น คือไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เขามากนัก ถ้าการเข้าใกล้นั้นเขารู้สึกว่าเป็นอันตรายและเป็นภัยต่อเขา

สัญชาตญาณการป้องกันตัวเองและปกปักรักษาตัวเองนั้น มีอยู่ทุกก้าวย่างของชีวิต!

โดยที่ราศีพิจิกเป็นราศีที่ปกครองโดยดาวอังคาร หรือมีอังคารเป็นตัวให้อิทธิพล ร่วมด้วยพลังงานของอาทิตย์ จึงไม่เป็นการแปลกที่จะทำให้ชาวราศีพิจิกเกิดเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง และทะนงในตัวเองอย่างหาที่เปรียบมิได้ อารมณ์ของเขาเต็มไปด้วยความตื่นและกระตือรือร้นตลอดเวลา กล้หาญ มีพลัง แต่ความกระตือรือร้นและความมั่นใจในตัวเองนั้น เขาจะไม่แสดงมันออกมานอกหน้าหรือปล่อยให้มันวุ่นวายไปเพื่อจะรบกวนคนอื่น หรือให้เป็นที่รำคาญสำหรับคนอื่น เพราะความเยือกเย็นของน้ำและความลึกของราศีพิจิก เขาจะเก็บงำทุกอย่างไว้ภายนอก ในขณะที่ภายในใจและอารมณ์ของเขาจะโครมครามอยู่ด้วยความเกลียดชังหรือความ โกรธก็ตาม

สติปัญญาของเขามีความแหลมคมและลึกล้ำเช่นเดียวกับจินตนาการอันกว้างไกลไพศาล ซึ่งมันจะฝังลึกอยู่ภายในก้นบึ้งของประสาทสมอง และในอารมณ์ของเขาในฐานะที่มันเป็นราศีธาตุน้ำ เขาจะไม่แสดงมันออกมาเพื่อให้เป็นที่รำคาญแก่ใคร ถ้าเขาจะทำ เขาจะทำมันเงียบๆหรือแสดงออกมาอย่างเงียบๆ ถ้าเขาเป็นอาชญากร เขาก็จะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการวางแผนทำลายอย่างไม่มีใครคาดคิด ถ้าเขาจะใช้จินตนาการและสติปัญญาเหล่านั้นไปในทางประดิษฐ์คิดค้น เขาจะสามารถค้นคว้าไปถึงสิ่งที่คนอื่นค้นไม่ได้และแสวงหาไม่พบ

ถ้าเขาเป็นนักผ่าศพในฐานะของนายแพทย์ เขาก็จะค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ในศพนั้นที่จะนำมาเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้ โดยความคิดและจินตนาการที่ตัวเองก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าความสามารถและอัจฉริย วุฒินั้นมาจากไหน

ถ้าเขาเป็นนักประดาน้ำที่มุ่งลงสู่ทะเลลึก เขาก็จะลงไปลึกกว่านักประดาน้ำธรรมดา ซึ่งจะทำให้เขาลงไปพบสิ่งมหัศจรรย์อันคาดไม่ถึงในความลึกนั้น

ถ้าเขาเป็นนักขุดเจาะน้ำมันหรือแร่ในมหาสมุทร เขาก็จะประสบความสำเร็จจากการค้นคว้าและแรงจินตนาการที่เขามีอยู่ ซึ่งตัวเขาเองก็บอกไม่ได้ว่าอะไรบันดาลให้เขาต้องคิดเช่นนั้น

ชีวิตของเขา ถ้าเขาสู้หรือต้องการทำอะไรให้สำเร็จ ถ้าเขาแพ้และพลาดพลั้งลงไป เขาจะไม่ยอมหยุดการต่อสู้และการกระทำนั้น จนกว่าเขาเองจะแตกดับและตายไปเพราะการสู้และการกระทำนั้น

เขาจะไม่โทษใครและจะไม่โยนความผิดให้แก่ใคร
และเขาก็จะไม่บอกกล่าวอ้อนวอนใครด้วย
เขาจึงเป็นคนเข้าใจยากและไม่มีใครสามารถมองเขาออกได้ง่ายๆด้วย

ถ้าเขาลงมือทำงาน เขาจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย หรือไม่รู้ว่าการหยุดพักคืออะไร เขาจะทำมันไปเรื่อยๆ อย่างเอาเป็นเอาตาย จนกว่าจะประสบความสำเร็จหรือตามที่คนอื่นคิดเห็น ตรงข้ามเขาจะคิดเอาเองและพยายามเรียนรู้เอาด้วยตนเอง วิชาการที่เขาเรียนรู้มาจากโรงเรียนหรือจากมหาวิทยาลัย เป็นแต่เพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งหรือเป็นแต่เพียงจุดเริ่มต้นของเขาเท่านั้น ทุกอย่างที่เขาทำอยู่ในชีวิตหรือที่เขาได้มา จะมาจากแนวคิดหรือการคิดการสรรหาของเขาเองจากที่ใดที่หนึ่ง ที่เขาสามารถจะทำได้แตกต่างไปจากคนอื่นเท่านั้น

เขาเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นนักค้นคว้าและเป็นนักแสวงหา เป็นนักบุกเบิกค้นคว้าในสิ่งที่คนอื่นค้นไม่พบ หรือในสิ่งที่คนอื่นยังค้นไปไม่ถึง
เขาชอบเรื่องยากๆที่จะต้องใช้ความคิดและจินตนาการอันพูดไม่ออกบอกไม่ได้ จัดการแสวงหาและทำมันขึ้นมา
เรื่องยากๆนั้น ควรจะเป็นเรื่องลึกลับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุดลึกที่ดำดิ่งลงไปในใต้น้ำใต้ดิน หรือแม้แต่เรื่องของจิตและวิญญาณที่คนไม่เคยรู้จัก เขาสามารถที่จะขุดค้นลงไปสัมผัสกับมันจนได้

เพราะฉะนั้น เขาจึงดูเหมือนว่าเป็นคนมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำได้
เขาเป็นนักคิดและเป็นนักแสวงหาเหตุหาผล และเป็นนักค้นคว้าที่มีทิศทางตรงข้ามกับคนอื่น และในเรื่องที่คนอื่นไม่คิดกัน

เฉพาะเรื่องที่ลึกลับ แม้แต่เรื่องทรงเจ้าเข้าผีหรือเรื่องวิญญาณ
การทำงานหรือในด้านการปฏิบัติของเขานั้น เอาแน่นอนไม่ได้ บางครั้งเขาจะเป็นนักปฏิบัติที่ดีและมีสมรรถภาพดีเยี่ยม แต่ในบางครั้งการทำงานหรือการปฏิบัติของเขาจะรีบร้อนหุนหันพลันแล่นเอาดีไม่ ได้ ซึ่งมันก็ขึ้นกับอารมณ์และความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงของเขา

เขาเป็นคนมีหลายอารมณ์ ในขณะที่เขาเกลียดเขาโกรธอะไรต่ออะไรอยู่เต็มอกเหมือนจะอาเจียนเป็นเลือด นั้น เขาก็อาจจะไปสู่เรื่องอื่นหรือมีเรื่องอื่นแทรกซ้อนเข้ามาในอารมณ์ และทำให้เขาต้องใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งมาสนใจกับเรื่องที่เข้ามาใหม่นั้น แต่เขาจะไม่ลืมเรื่องเก่าและความโกรธเก่าๆ มันฝังใจอยู่ และเมื่อถึงเวลาที่เขารู้ว่าจะต้องคิดบัญชีหรือจัดการกับมัน เขาก็จะจัดการกับมันทันที และด้วยความเจ็บปวดและรุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้

เขาเป็นคนมีความอดทนอย่างล้ำลึกต่อความเจ็บปวด ความผิดหวัง ความทุกข์ทรมาน
เขาจะไม่ร่ำร้องและประกาศให้ใครรู้ถึงความเจ็บปวดหรือความผิดหวังเหล่านั้นของเขา
เขามีความเชื่อมั่นในความอดทนที่เขามีอยู่ และมั่นใจในความอดทนของตนเองว่าสามารถจะทนได้ และในขณะที่อดทนอยู่นั้น ในอารมณ์ของเขาจะโครมครามอยู่เหมือนคลื่นในมหาสมุทรที่กำลังโหมซัดเข้าหา ฝั่ง นั่นหมายถึงว่าเขาพยายามจะกลั่นกรองหาวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิด ขึ้น โดยไม่มีใครมองเห็นหรือไม่สามารถจะเห็นได้ว่าเขาจะทำอย่างไร

ในการสู้กับชีวิตสู้กับปัญหาหรือสู้กับคน ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตาม เขาจะไม่เรียกร้องระดมพล หรือวิ่งขอความช่วยเหลือจากใคร แต่เขาจะยืนอยู่คนเดียวและสู้อย่างโดดเดี่ยวในสงครามทุกรสชาติของชีวิต

ถ้าเขาจะชนะ เขาชนะอย่างน่ากลัวและสะเทือนใจคน
ถ้าเขาแพ้ เขาจะตายคาสนามรบอย่างคนใจหินที่ไม่เรียกร้องต้องการให้ใครช่วยหามศพไปฝัง

ราศีพิจิกเป็นราศีของแมงป่องหรือสัตว์มีพิษ เพราะฉะนั้น ชาวราศีพิจิกก็มีลักษณะของสัตว์ประเภทมีพิษเหล่านั้นในด้านการดำเนินชีวิต และการต่อสู้

สัตว์มีพิษเหล่านี้จะไม่แส่หาเรื่องไปรุกรานให้ร้ายใคร คือจะไม่วิ่งเข้าไปหาเรื่องทำใครก่อน ถ้าหากไม่บังเอิญถูกเหยียบหางหรือถูกทำร้าย และเมื่อถูกเข้าแล้วเขาจะป้องกันตัวและสู้ทันทีในลักษณะและวิธีการของสัตว์ มีเขี้ยวมีพิษที่เอาตายหรือไม่ก็ตัวเองจะถูกทำลายให้ตายไป

ความเด็ดเดี่ยว และความโดดเดี่ยวที่ชาวราศีพิจิกชอบนี่เอง ทำให้เขาดูเหมือนจะเป็นคนตัวคนเดียวอยู่ในโลกที่คนอื่นไม่มีวันเข้าใจ
ชาวราศีตุล อาจจะไม่เคยรู้ว่าโลกนี้มีศัตรูและโลกนี้มีแต่คนที่น่ารักและควรจะรัก แต่สำหรับชาวราศีพิจิก ไม่คิดเช่นนั้น เขาไม่เคยเกลียดใคร เขาไม่เคยรักใคร เขาเป็นเพียงเขาที่ไม่ทำลายใคร และไม่ให้ประโยชน์ใคร เพราะเขามีเรื่องของตัวเอง และมีปัญหาของตัวเองที่จะต้องคิดต้องทำ โดยไม่เคยไปโยนภาระและความยุ่งยากให้แก่คนอื่น เพราะฉะนั้นเขาถือว่าทุกคนไม่ควรจะยุ่งอะไรกับเขา

ทุกอย่างเป็นเรื่องของเขา
เขาไม่ยุ่งกับใคร
แต่ถ้าใครเข้าไปยุ่งกับเขา ทำอะไรกับเขาเข้า เขาไม่ยอมเป็นอันขาด

เพราะฉะนั้น ในบางครั้งที่เขารู้ว่าเขาถูกรุกรานเรื่องส่วนตัวหรือถูกทำลาย เขาจะเป็นคนที่สามารถใช้ความคดในข้องอในกระดูกหรือเล่ห์เหลี่ยมทุกวิถีทาง ตอบโต้ออกมาอย่างรุนแรงได้ในทันที ทั้งๆที่โดยธรรมชาติเขาจะเป็นคนจริง ซื่อสัตย์ และเป็นคนที่คบได้ก็ตาม ถ้าเขารู้แจ้งประจักษ์จริงขึ้นมาวันหนึ่งวันใดว่าคนที่เขาคบหาหรือคนที่เขา เกี่ยวข้องเล่นไม่ซื่อกับเขาแล้ว เขาจะลงมือพยาบาทหรือล้างแค้นอย่างเจ็บปวดที่สุดในทันที

ทุกวิถีทางหรือทุกเล่ห์กระเท่ห์ที่เขาจะทำได้
เหมือนงูหรือแมงป่องที่นอนนิ่งๆ เหมือนสิ่งไม่มีชีวิตนั่นแหละ ถ้าลงว่าได้เหยียบเข้าไปเมื่อใด เพื่อนจะผงกหัวและชูหางขึ้นเผชิญหน้า และฉกหมับเข้าทันที!

ทางด้านอารมณ์ ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่โกรธง่ายพอดู อารมณ์มักจะขุ่นได้เสมอที่มีอะไรมากระทบ ในบางครั้งเขาจึงจะชอบหาทางระงับด้วยการดื่มสักนิดหน่อย เพื่อให้ร่างกายได้รับความรู้สึกอะไรขึ้นมาใหม่ๆ และเพื่ออยู่กับตัวเอง ไม่แสดงความรู้สึกนั้นให้เป็นที่รบกวนแก่ผู้ใด

เขาเกลียดการซุบซิบนินทา การพูดการคุยที่ไม่เป็นแก่นสารสาระ และการหักหลัง หรือวิธีการลอบกัดของคนอื่น เพราะฉะนั้นในการพูดของเขา เขาจะเป็นคนพูดน้อยผิดปกติ จะพูดเพียงสั้นๆ และด้วยคำพูดที่เขาเลือกแล้ว

เรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยว ถ้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับผลประโยชน์ของเขา
เขาจะเป็นคนลงมือช้าในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ว่าอะไร ถ้ายังไม่ถึงวินาทีสุดท้ายเข้ามาแล้ว ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจ แต่เมื่อถึงเวลาจวนแจเข้าแล้วเขาจะเริ่มลงมือ และเมื่อถึงเวลาเขาจะประสบความสำเร็จ

เหมือนม้าแข่ง เขาจะวิ่งออกเป็นตัวสุดท้าย แต่จะเป็นตัวแรกที่ถึงเส้นชัยก่อน
ชาวราศีพิจิกทุกคนจะเป็นคนเปิดเผย ดูง่ายหรือไม่มีลับลมคมนัย และค่อนข้างจะโผงผางในภายนอก แต่ความจริงแล้ว ชาวราศีพิจิกจะมีความลับในใจของตนที่เก็บไว้ไม่ให้คนรู้ เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกจึงเป็นคนที่เชื่อได้ว่า เขาอาจจะรู้อาจจะเข้าใจทุกสิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่แวดล้อมเขา อยู่ รู้ดีรู้ชั่วของทุกสิ่งและทุกคนทุกเรื่อง แต่เขาจะไม่มีวันพูดหรือไม่มีวันแสดงออกมาให้ใครรู้เป็นอันขาดว่าเขารู้ เรื่องเหล่านั้น ในเรื่องของความลับแล้ว เขาจะเป็นคนราศีเดียวที่เก็บไว้ได้อย่างลึกล้ำ และมิดชิดไปตลอดชีวิต

เขาไม่ใช่คนประมาท
เขาไม่เคยประมาทต่อชีวิต ไม่ประมาทต่อทุกสิ่งและไม่ประมาทต่อศัตรู
เพราะฉะนั้น บางครั้งดูเหมือนเขาจะเป็นคนระแวงระวังไปทุกสิ่ง ไม่ว่าจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม เขามีความสงสัย และไม่เชื่ออะไรต่ออะไรไปจนเป็นคนที่น่ากลัว

นั่นคือสัญชาตญาณที่แท้จริงของเขา
ทุกอย่างอยู่ในความคิด และการดำเนินชีวิตของเขา เขาจะถือว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดี
เขาไม่เคยดูแคลนกำลังของศัตรู หรือประมาทสถานการณ์ว่ามันจะต้องดีกับเขาตลอดเวลา นั่นเป็นความคิดของเขา เป็นวิธีการของเขาในการดำเนินชีวิต

ถ้าหากเขาเป็นชาวราศีพิจิกในด้านลบ เขาจะร้ายยิ่งไปกว่าอะไรในโลกนี้ เพราะเขาจะมีความเฉลียวฉลาดอย่างล้ำลึกในการอาฆาตพยาบาท และการทำลายคนอื่นอย่างรุนแรงและโหดร้าย อารมณ์ของเขาจะคลั่งคลักไปด้วยความไม่พอใจและการมองโลกในแง่ร้าย เขาจะเห็นคนทุกคนเป็นศัตรูไปหมด

เขาจะเป็นนักหักหลัง แบล็กเมล์และเป็นสุนัขลอบกัดที่มีประสิทธิภาพและทำงานได้ผลอย่างคาดไม่ถึง
หรือไม่ เขาอาจจะบ้าคลั่งไปตั้งตัวเป็นคนทรงเจ้าเข้าผี เป็นปู่เจ้าและหลวงพ่อเณรตะบักตะบวยอะไรสักอย่างที่สามารถต้มคนได้ทั่วแผ่น ดิน โดยที่ทุกคนจะยอมให้เขาต้มอย่างดี

การเงินและโชคลาภ
: ชาวราศีพิจิก มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่เสมอ และแน่นอนเพราะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่ชอบความสุขสบายในชีวิตด้วยการชอบความ สุขสบายในชีวิตนี่เอง ทำให้เขาเป็นคนคล่องตัวและแสวงหาความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต เงินมักจะไม่ขาดมือ เขารู้ดีว่าเขาควรจะหาเงินได้ทางไหนและหามันมาอย่างไร เหมือนนักล่าสัตว์ที่พอเข้าป่าไปแล้วเขารู้ดีว่าเขาจะได้เนื้อที่ตรงไหน แต่เมื่อเขาได้มันมา เขาจะจ่ายและจะใช้มันเสมอไม่อั้นหรือเกินตัวไปได้

ชาวราศีพิจิกมักจะมีเรื่องที่จะต้องทำ และมีเรื่องที่จะต้องคิดหลายๆอย่างพร้อมกันเสมอ เพราะฉะนั้น ในการแสวงหาโชคลาภและเงิน เขาจึงจะมีทางหลายทางขึ้นมาพร้อมๆกัน ขณะที่เขาพูดถึงเรื่องนี้อยู่ เขาอาจจะมีเรื่องที่เป็นผลพลอยได้ตามมาทันที นั่นก็หมายถึงเงินอีกนั่นเอง

ในทันทีที่เขามองเห็นเงินและหวังว่าจะได้เงินที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือก้อน หนึ่ง เขาก็จะรีบใช้เงินก้อนนั้นทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อนทันที

ถ้าไม่มี เขาก็จะกู้ยืมเอามาใช้เสียก่อนจนหมด
จากนั้น ถ้ามันได้มา เขาก็จะนำมันมาใช้หนี้พร้อมทั้งดอก
เขาจะใช้จ่ายเงินเกินความสามารถที่จะหาได้อยู่เสมอเป็นประจำ
ถ้ายิ่งยากยิ่งจนเท่าใด ชาวราศีพิจิกก็ยิ่งจะพยายามทำตัวให้สุขสบายยิ่งขึ้นเท่านั้น เฉพาะเกี่ยวกับบ้านและความสุขภายในบ้าน เขาจะต้องพยายามทำให้มีให้ได้ เขาจะไม่แสดงออกให้เห็นเป็นอันขาดว่าเขายากจนหรือทุกข์ร้อน

ชาวราศีพิจิก เป็นคนที่มีความสามารถและมีโอกาสในทางทำมาหากินได้มากมายหลายชนิด เฉพาะอย่างยิ่งราศีพิจิกหมายถึงเคมีภัณฑ์และอาชีพเกี่ยวกับเคมี ยารักษาโรค การประกันภัย การต้มกลั่น เครื่องยนต์ไอน้ำ เครื่องยนต์กลไก เหมืองแร่ในทะเล การสร้างเขื่อน หรือการค้าเกี่ยวกับน้ำและทะเล กิจการเดินเรือ

ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับวิชาความรู้หรือเป็นนักวิชาการแล้ว มีงานหลายชนิดที่เหมาะสมแก่ชาวราศีพิจิก ได้แก่งานการสืบสวนและการเป็นนักสืบ งานด้านวิเคราะห์และการหาข่าวกรอง งานด้านจารกรรม

เฉพาะงานทางด้านการค้นคว้าหรือวิจัยแล้ว ชาวราศีพิจิกจะมีความสามารถเป็นอย่างสูงในการวิจัยเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ การวิจัยเกี่ยวกับจิตและสภาพจิต หรือเรื่องที่อยู่นอกเหนือความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ เรื่องที่ลึกลับซับซ้อนหรือเรื่องเกี่ยวกับคนตายและความตาย

การค้นคว้าเกี่ยวกับยารักษาโรคหรือวัตถุธาตุในทะเลและมหาสมุทร
การนำวัตถุธาตุที่ตายแล้ว หรือถูกแปรสภาพจากการไม่มีชีวิตแล้วขึ้นมาทำประโยชน์ หรือแสวงหาประโยชน์จากมัน จะทำให้เขามีรายได้และมีโชคลาภอย่างไม่คาดหมาย

ในการค้า เขาจะเป็นคนซื้อเร็วขายเร็ว สินค้าของเขาจะไม่มีสินค้าที่นอนรออยู่ในโกดังเป็นแรมปี หรือเป็นของหนักที่ต้องใช้เวลาสำหรับการซื้อขาย เขาต้องการสินค้าประเภทที่สามารถจะเปลี่ยนมือได้ในทันทีทันใด และทำเงินให้เขาได้ในในไม่ช้า

การลงทุนในระยะยาวของเขาจึงไม่ค่อยจะมีหรือไม่เหมาะสำหรับชาวราศีพิจิก

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
: ราศีพิจิก หมายถึงกระดูกต่างๆได้แก่ กระดูกเชิงกราน อัณฑะ ทวารหนัก กระดูกบั้นเอว กระดูกเซครัม(ส่วนหนึ่งของกระดูกเชิงกราน) ลำไส้ใหญ่ และกระเพาะปัสสาวะ

อาการของโรคสำหรับราศีพิจิกที่จะเป็นกันมากก็คือริดสีดวงทวารหนัก แผลทะลุ แผลต่างๆ ทวารหนักอักเสบ ประสาทพิการ

โดยเฉพาะราศีพิจิก เป็นราศีที่บ่งถึงอวัยวะสืบพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เพราะฉะนั้น โรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกจึงจะเป็นโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวด้วย อวัยวะเพศ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง นอกจากจะเป็นเรื่องของอวัยวะเพศแล้ว สำหรับผู้หญิงราศีพิจิกเน้นไปถึงรังไข่และมดลูกด้วย เฉพาะผู้ชายมีความหมายถึงกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก

อาการของโรคที่เกิดขึ้นจะมากน้อยเพียงใด หรือเกี่ยวกับอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับดวงดาวอื่นๆที่มีส่วนสำแดงอิทธิพลต่อราศีพิจิกด้วย ในกรณีที่กล่าวกันอย่างกว้างๆแล้ว โรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีพิจิกจะเกิดขึ้นจากส่วนต่างๆของร่างกายดังที่กล่าว มานี้

สำหรับอาการของโรคที่จะเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆเหล่านั้น ในความหมายของดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำราศี ก็จะบ่งถึงลักษณะและอาการอักเสบ การตกเลือด เนื้องอก โรคติดเชื้อและโรคติดต่อต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรคส่วนมากที่เป็นง่ายและติดง่ายที่สุดคือกามโรคหรือ โกโนเรีย


ที่มา:www.manager.co.thCreate Date : 09 มีนาคม 2555
Last Update : 9 มีนาคม 2555 16:19:30 น.
Counter : 403 Pageviews.

0 comment
1  2  3  

Namkhiang-Nitcha
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]