"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 
วางหมาก...กระดานหุ้น ตอน เปิดตัว T-EMA ภาค 2

ปีที่ 1 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 2 วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2548

คราวที่แล้วผมได้นำเสนอเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยดัดแปลงจาก Basic Technical นั่นคือ นำเส้น EMA (Exponential Moving Average) 1, 5 และ 10 มาใช้ผสมผสานกัน และสร้างกฎการซื้อขายออกมา 3 แบบ คือ One Way Go, One Way Back และ Two Way โดยผมตั้งชื่อเครื่องมือนี้ว่า T-EMA 1, 5, 10 (The Three Line of Exponential Moving Averages) และได้นำเสนองานวิจัยชิ้นที่ 11 ขึ้น ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงค์โปร์ มีรายละเอียดและผลการศึกษาตามลิงค์นี้ครับ

//topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/I3327147/I3327147.html

ผลการศึกษาสรุปว่า เครื่องมือ T-EMA 1, 5, 10 สามารถเอาชนะการลงทุนแบบซื้อแล้วถือไว้ (Buy-and-hold) ได้

คราวนี้เป็นภาคต่อจากคราวที่แล้วครับ โดยในช่วงเวลาที่ทำการศึกษาของทั้ง 5 ประเทศนั้น ตลาดก็จะมีลักษณะ Sideway, Uptrend และ Downtrend งานวิจัยฉบับที่ 12 จึงได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม

นำเสนองานวิจัย T-EMA 1, 5, 10 (ภาคจบสมบูรณ์)

งานฉบับนี้นำ T-EMA 1, 5, 10 มาทำการทดสอบความสามารถในการทำกำไรเทียบกับการลงทุนแบบ buy-and-hold โดยการใช้ข้อมูลรายวันของ Index ในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ ดังนี้

SET Index ช่วง Sideway ตั้งแต่วันที่ 12/1/2001 ถึง 18/9/2001 ช่วง Uptrend ตั้งแต่วันที่ 16/1/2003 ถึง 31/12/2003 ช่วง Downtrend ตั้งแต่วันที่ 19/1/2004-23/7/2004 เก็บข้อมูลจาก REUTERS Version Kobra โดยมี Transaction Cost คือ อัตราค่านายหน้า 0.25% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% การคิด Return ใช้วิธี Continuous Compounded Return

KLSE Composite ช่วง Sideway ตั้งแต่วันที่ 25/9/2002 ถึง 12/6/2003 ช่วง Uptrend ตั้งแต่วันที่ 19/5/2003 ถึง 19/3/2004 ช่วง Downtrend ตั้งแต่วันที่ 22/3/2004 ถึง 17/5/2004 เก็บข้อมูลจาก REUTERS Version Kobra โดยมี Transaction Cost คือ อัตราค่านายหน้า 0.50% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% การคิด Return ใช้วิธี Continuous Compounded Return

PSE Composite ช่วง Sideway ตั้งแต่วันที่ 22/10/2002 ถึง 17/3/2003 ช่วง Uptrend ตั้งแต่วันที่ 28/5/2003 ถึง 23/7/2004 ช่วง Downtrend ตั้งแต่วันที่ 21/5/2002 ถึง 27/12/2002 เก็บข้อมูลจาก REUTERS Version Kobra โดยมี Transaction Cost คือ อัตราค่านายหน้า 0.75% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% การคิด Return ใช้วิธี Continuous Compounded Return

JKSE Composite ช่วง Sideway ตั้งแต่วันที่ 9/2/2004 ถึง 8/7/2004 ช่วง Uptrend ตั้งแต่วันที่ 25/10/2002 ถึง 27/4/2004 ช่วง Downtrend ตั้งแต่วันที่ 31/7/2002 ถึง 24/10/2002เก็บข้อมูลจาก REUTERS Version Kobra โดยมี Transaction Cost คือ อัตราค่านายหน้า 0.50% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% การคิด Return ใช้วิธี Continuous Compounded Return

ST Composite ช่วง Sideway ตั้งแต่วันที่ 9/2/2004 ถึง 6/5/2004 ช่วง Uptrend ตั้งแต่วันที่ 25/2/2003 ถึง 5/5/2004 ช่วง Downtrend ตั้งแต่วันที่ 21/6/2002 ถึง 10/3/2003 เก็บข้อมูลจาก REUTERS Version Kobra โดยมี Transaction Cost คือ อัตราค่านายหน้า 0.25% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% การคิด Return ใช้วิธี Continuous Compounded Return

Assumption ในการศึกษาคือ
1.คิดอัตราผลตอบแทนเฉพาะ Capital gain เท่านั้น ไม่นำ Dividend yield มาคิด
2.ใช้ราคาปิดมาคำนวณอัตราผลตอบแทน

ผลการทดสอบพบว่า
SET Index ช่วง Sideway
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน 5.58% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน 4.78% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน 2.33% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน 0.83% ของช่วงเวลาศึกษา

SET Index ช่วง Uptrend
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน 58.75% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน 68.13% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน 62.66% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน 78.46% ของช่วงเวลาศึกษา

SET Index ช่วง Downtrend
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน -3.64% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน -10.41% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน -3.64% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน -20.09% ของช่วงเวลาศึกษา

KLSE Composite ช่วง Sideway
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน 0.12% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน 4.80% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน 1.80% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน 1.14% ของช่วงเวลาศึกษา

KLSE Composite ช่วง Uptrend
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน 24.57% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน 24.57% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน 25.31% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน 36.12% ของช่วงเวลาศึกษา

KLSE Composite ช่วง Downtrend
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน -4.45% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน -3.74% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน -2.89% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน -15.64% ของช่วงเวลาศึกษา

PSE Composite ช่วง Sideway
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน -8.69% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน -12.88% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน -7.42% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน -8.58% ของช่วงเวลาศึกษา

PSE Composite ช่วง Uptrend
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน 26.94% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน 32.06% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน 28.48% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน 38.15% ของช่วงเวลาศึกษา

PSE Composite ช่วง Downtrend
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน -13.09% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน -13.56% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน -11.92% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน -28.59% ของช่วงเวลาศึกษา

JKSE Composite ช่วง Sideway
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน 7.94% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน 0.43% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน -0.18% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน -4.11% ของช่วงเวลาศึกษา

JKSE Composite ช่วง Uptrend
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน 60.63% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน 67.58% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน 61.93% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน 87.96% ของช่วงเวลาศึกษา

JKSE Composite ช่วง Downtrend
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน -1.63% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน -5.84% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน -3.66% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน -32.97% ของช่วงเวลาศึกษา

ST Composite ช่วง Sideway
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน -4.52% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน -1.82% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน -2.84% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน -1.99% ของช่วงเวลาศึกษา

ST Composite ช่วง Uptrend
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน 15.34% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน 20.20% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน 12.20% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน 43.50% ของช่วงเวลาศึกษา

ST Composite ช่วง Downtrend
One Way Go ให้อัตราผลตอบแทน -6.77% ของช่วงเวลาศึกษา
One Way Back ให้อัตราผลตอบแทน -7.18% ของช่วงเวลาศึกษา
Two Way ให้อัตราผลตอบแทน -8.56% ของช่วงเวลาศึกษา
buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน -31.80% ของช่วงเวลาศึกษา

สรุปผลการทดลอง
เรียงลำดับวิธีการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนจากมากไปน้อยได้ดังนี้

SET Index
Sideway: One Way Go > One Way Back > Two Way > Buy-and-hold
Uptrend: Buy-and-hold > One Way Back > Two Way > One Way Go
Downtrend: One Way Go > Two Way > One Way Back > Buy-and-hold

KLSE Composite
Sideway: One Way Back > Two Way > Buy-and-hold > One Way Go
Uptrend: Buy-and-hold > Two Way > One Way Go = On Way Back
Downtrend: Two Way > One Way Back > One Way Go > Buy-and-hold

PSE Composite
Sideway: Two Way > Buy-and-hold > One Way Go > One Way Back
Uptrend: Buy-and-hold > One Way Back > Two Way > One Way Go
Downtrend: Two Way > One Way Go > One Way Back > Buy-and-hold

JKSE Composite
Sideway: One Way Go > One Way Back > Two Way > Buy-and-hold
Uptrend: Buy-and-hold > One Way Back > Two Way > On Way Go
Downtrend: One Way Go > Two Way > One Way Back > Buy-and-hold

ST Composite
Sideway: One Way Back > Buy-and-hold > Two Way > One Way Go
Uptrend: Buy-and-hold > One Way Back > One Way Go > Two Way
Downtrend: One Way Go > One Way Back > Two Way > Buy-and-hold

จากผลการทดสอบ จะเห็นว่า
T-EMA 1, 5, 10 สามารถชนะ Buy-and-hold ได้ ทั้ง 5 ประเทศ ในภาวะตลาดแบบ Sideway และ Downtrend แต่ไม่สามารถเอาชนะได้ในภาวะตลาด Uptrend

ตอนนี้คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ ซึ่งงานเขียน “วางหมาก...กระดานหุ้น” ก็ได้ดำเนินมาถึงตอนที่ 6 แล้ว

5 ตอนแรก ผมได้ทำการรวบรวมอยู่ในหนังสือรวมบทความสินธรที่จะให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมีตติ้ง เฮฮา แบบมีสาระหุ้น ครั้งที่ 2/2548 ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2548 และจะทำลิงค์ไว้ให้ดาวน์โหลดฟรีแก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานในโอกาสต่อไป

ขอบคุณแฟนบทความของผมทุกๆ ท่านที่คอยติดตามงานเขียนของผม สำหรับผู้ที่เริ่มสนใจสามารถอ่าน 5 ตอนแรกได้ ตามลิงค์นี้ครับ

ตอน ปฐมบทแห่งการลงทุน 1
//topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/I3243022/I3243022.html
ตอน ปฐมบทแห่งการลงทุน2
//topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/I3256937/I3256937.html
ตอน ปฐมบทแห่งการลงทุน 3
//topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/I3271246/I3271246.html
ตอน เจาะลึกกลยุทธ์ FTA
//topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/I3299212/I3299212.html
ตอน เปิดตัว T-EMA
//topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/I3327147/I3327147.html

แนวคิด FTA และ เครื่องมือ T-EMA ที่ผมได้เสนอไป หากโดนใจ ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับ หากมีปัญหาอะไร โพสถามผมได้ครับยินดีตอบให้ครับ

ตอนต่อๆ ไป จะเป็นทริกต่างๆ ที่ผมพอจะเจอมาบ้าง และอาจแซม กลยุทธ์ FTA กับ T-EMA กับหุ้นรายตัวบ้าง หากมีโอกาส คอยติดตามอ่านกันต่อครับ

ขอให้จอมยุทธ์ทั้งหลาย หมั่นฝึกฝนวิทยายุทธ์ และให้อยู่รอดปลอดภัยในยุทธภพด้วยเทอญ

“แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้”

***สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำการคัดลอก ดัดแปลง แก้ไข โดยไม่ได้อ้างอิงหรือขออนุญาตล่วงหน้า***Create Date : 25 กรกฎาคม 2548
Last Update : 25 กรกฎาคม 2548 14:29:12 น. 1 comments
Counter : 713 Pageviews.

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูง


โดย: แมงเม่าที่กำลังจะกลายพันธ์เป็นเซียนหุ้นในไม่ช้านี้ IP: 118.22.175.238 วันที่: 20 มกราคม 2552 เวลา:22:40:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]
สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอยสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
Friends' blogs
[Add หมากเขียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.